Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Selectie van Meer met Minder -proefprojecten"

Transcriptie

1 Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? MmM-uitgangspunten MmM-aanpak Verleiden Ontzorgen Dimensies van een proefproject Monitoring van de resultaten Meer met Minder bijdrage aan een proefproject 6 3 Hoe ziet het selectieproces van de proefprojecten er uit? Aanmelding Opstellen projectplan Indienen projectplan Selectie Grootte van het MmM-programma van proefprojecten Contact, vragen en opmerkingen 8

4 1 Inleiding Meer Met Minder (MmM) is een gezamenlijk initiatief van overheid, energiebe drijven, bouw- en installatiebedrijven met als doel om gedurende de periode bestaande woningen en bedrijfsgebouwen gemiddeld 30% zuiniger te maken. Het programma loopt tot 2020 met de ambitie om ten minste 2,4 miljoen bestaande woningen en bedrijfsgebouwen aan te pakken. In de eerste helft van 2008 zullen een dertigtal proefprojecten opgestart worden waarmee eerst op kleine schaal ervaring wordt opgedaan met de Meer met Minder -aanpak. De Meer met Minder aanpak is een samenhangende benadering om op een verantwoorde wijze een forse energiereductie te bereiken in bestaande woningen en gebouwen. Op basis van de ervaringen in de proefprojecten zal vanaf 2009 opgeschaald worden, waarna vanaf 2011 jaarlijks tussen en woningen worden aangepakt. Inmiddels is een drietal proefprojecten. in Rotterdam, Apeldoorn en de hotelsector, opgestart. Deze notitie beschrijft het proces waarmee proefprojecten geselecteerd worden en de voorwaarden waaraan deze proefprojecten dienen te voldoen om binnen de samenhangende energiereductie aanpak van het Meer met Minder initiatief te passen. Deze notitie zal van tijd tot tijd aangepast worden op basis van de ervaringen met aangemelde proefprojecten en projectplannen. Op zal altijd de meest actuele versie van dit document beschikbaar zijn. 2 Wat is een Meer met Minder -proefproject? Om als MmM-proefproject geselecteerd te kunnen worden, dient een project aan een aantal voorwaarden te voldoen: De uitgangspunten van Meer met Minder dienen in het proefproject opgenomen te zijn (2.1). De MmM-aanpak van verleiden en ontzorgen dient in voldoende mate in het proefproject opgenomen te zijn (2.2). De dimensies van het proefproject dienen te passen binnen het beschikbare MmM-budget voor proefprojecten (2.3). De resultaten worden voldoende gemonitord en een evaluatie en rapportage in de context van het MmM-initiatief is mogelijk (2.4). De bijdrage van MmM aan het proefproject dient duidelijk vastgelegd te zijn (2.5). 2.1 MmM-uitgangspunten Teneinde een gemiddelde energiebesparing van 30% te realiseren d.m.v. gebouwgebonden investeringen, dient na realisatie van de energiebesparende maatregelen het energielabel B afgegeven te kunnen worden voor de betrokken woningen én/of bedrijfsgebouwen. Indien dit niveau niet lastenneutraal gerealiseerd kan worden, kan volstaan worden met een dubbele stap in het energfelabel. Het pakket aan energie besparende maatregelen dat ingezet wordt om het bovengenoemde niveau te bereiken, dient gebaseerd te zijn op het maatwerkadvies zoals bedoeld met BRL of Dit advies dient tevens rekening te houden met het binnenmilieu van de deelnemende gebouwen, d.w.z. het dient ten minste gelijk te blijven of te worden verbeterd. 1 www. isso.nl 4 Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

5 2.2 MmM-aanpak DeMmM-aanpak bestaat uit verleiden en ontzorgen en beide elementen dienen op voldoende mate in het proefproject te zijn opgenomen. Elk proefproject dient een aantal van onderstaande elementen in het projectplan op te nemen. Indieners zijn echter vrij in het toevoegen van verdere elementen waarvan de werkzaamheid getest moet worden Verleiden In deze stap gaat het er om dat eigenaren en gebruikers van woningen/gebouwen de noodzaak inzien om tot actie op het gebied van energiebesparing over te gaan. Meer met Minder kan een proefproject o.a. ondersteunen met de volgende elementen: Verstrekken van informatie over de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen in het algemeen en het Meer met Minder initiatief in het bijzonder. Additionele financieringsmogelijkheden voor gebouweneigenaars. Stimuleringssubsidie voor gebouweneigenaars. Subsidies voor specifieke, duurzame maatregelen, bijv. zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Verlaging van de voorschotnota van en door het energiebedrijf. Prioriteitsplaatsing van de op afstand afleesbare meter met hier aan gekoppeld feedbackinformatie richting de bewoners, geplaatst via de energieleverancier. Energiebewustwordingspakket, geleverd door de energieleverancier. Waarborgen op kwaliteit van een verantwoorde uitvoering Ontzorgen In deze stap gaat het er om eigenaars en gebruikers van woningen/gebouwen te ondersteunen bij de realisatie van de maatregelen voor energiebesparing. Eenbelangrijk element in de MmM-aanpak is de beschikbaarheid van de één-loket functie. Deze functie verzorgt (indien door de bewoner/ gebruiker gewenst): Het energielabel voor de oorspronkelijke toestand van de woning/gebouw. Het maatwerkadvies. Eventueel toegang tot additionele financieringsmogelijkheden. Offertes voor energiebesparende maatregelen. Controle van de kwaliteit tijdens en na de werkzaamheden. De afgifte van het nieuwe energielabel. Aanvraag van subsidie. Afmelding van het project zodat acties m.b.t. verlaging voorschotnota, plaatsing van de op afstand afleesbare meter en het energiebewustwordingspakket opgestart worden. Meer met Minder zal een onafhankelijke klachtenprocedure beschikbaar maken voor de woning- en gebouweigenaren in het proefproject. 2.3 Dimensies van een proefproject Enkele overwegingen: In principe dienen de proefprojecten niet alleen in 2008 opgestart te worden, maar ook zodanig in 2008 te worden afgerond dat de belangrijkste ervaringen in 2008 gerapporteerd kunnen worden. Selectie van Meer met Minder -proefprojecten 5

6 Op basis van de beschikbare (financiële) MmM-middelen per proefproject ligt een projectomvang van woningen/gebouwen voor de hand. Voor proefprojecten in de utiliteit ligt een projectomvang van gebouwen voor de hand. 2.4 Monitoring van de resultaten Monitoring van de MmM-pilots heeft twee doelen. Het bepalen en ontwikkelen van de best practices voor de MmM-aanpak van verleiden en ontzorgen. En het aantonen aan marktpartijen dat deelname aan MmM interessant voor hen is. Gebouweigenaren moeten worden verleid tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Met de bepaling welke elementen uit de MmM-pilots hierin succesvol zijn gebleken, kan de aanpak verder worden ontwikkeld. Met succesvol wordt bedoeld dat daadwerkelijk is/ zal overgegaan tot het treffen van de MmM-maatregelen. Het gaat hier dus om welke aanpak succesvol is in het activeren van gebouweigenaren. Daarnaast richt de monitoring zich op de uitvoerders van de pilots. De uitvoerders zal gevraagd worden of MmM meerwaarde voor hen heeft gehad. Het gaat hier over wat ze wilden doen, wat ze gedaan hebben, de voorwaarden voor succes, de kosten en de opbrengsten, de ondersteuning e.d. De informatie heeft betrekking op de uitvoering van de MmM-aanpak op grond waarvan een marktpartij kan beslissen tot deelname. Meer met Minder heeft afspraken gemaakt met SenterNovem over de monitoring, evaluatie en rapportage van de resultaten. Deze afspraken dienen in het proefproject geïntegreerd te worden. De deelnemers in de proefprojecten zullen worden uitgenodigd voor een forum waarin de resultaten van de verschillende proefprojecten gedurende 2008 zullen worden gepresenteerd en besproken. 2.5 Meer met Minder bijdrage aan een proefproject MmM-medewerkers zijn beschikbaar om: Informatie te verstrekken over de beschikbare MmM-elementen. Te helpen bij het opstellen van een projectplan voor een proefproject. Informatie te verstrekken over reeds geaccepteerde projectplannen. Additionele partners voor het proefproject te vinden (bijv. voor de één-loket functie). Deel te nemen in bijeenkomsten waarin de projectvoortgang wordt besproken. De evaluatie en rapportage van de projectresultaten te ondersteunen. Verdere MmM-bijdragen aan een proefproject: De beschikbaarheid van een onafhankelijke klachtenprocedure. Het inrichten van de monitoring, evaluatie en rapportage. Informatie over eventuele financieringsopties. Verzorgen van de aanvraag voor het Energiebewustwordingspakket. Verzorgen van de aanvraag voor de voorschotverlaging. Verzorgen van de aanvraag voor de prioriteitsuitrol van op afstand uitleesbare meters. Verzorgen van de aanvraag voor de subsidies. Middelen ter ondersteuning van de communicatie naar de doelgroep. Verdere ondersteuning is bespreekbaar, maar dient vooraf goed gedefinieerd, vastgelegd en beargumenteerd te worden. 6 Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

7 3 Hoe ziet het selectieproces van de proefprojecten er uit? 3.1 Aanmelding Vanaf 1 maart 2008 kunnen geïnteresseerden proefprojecten via aanmelden. Deze aanmelding dient de volgende gegevens te bevatten: Titel proefproject Contactgegevens Korte omschrijving van proefproject MmM-elementen die in het proefproject kunnen worden opgenomen - Uitgangspunten - Aanpak - verleiden - Aanpak - ontzorgen Identificatie van deelnemende partijen Beschrijving van gewenste MmM-ondersteuning Het betreft in deze fase dus nog geen volledig uitgewerkt projectplan! De ontvangst van een aanmelding wordt binnen 5 werkdagen per bevestigd en er wordt een afspraak door het MmM-projectteam gemaakt om het potentiële proefproject te bespreken. 3.2 Opstellen projectplan Na de aanmelding dient een projectplan, eventueel met ondersteuning van de MmM-projectgroep, opgesteld te worden. Dit projectplan dient tenminste de volgende informatie/onderwerpen te bevatten: Doel(en) van het proefproject Doelgroep(en) Natuurlijk moment(en) Uitwerking van de relevante MmM-elementen Identificatie van de relevante Mmm-kernproceselementen: Communicatie, Advisering, Uitvoering, Nazorg en Monitoring Procesbeschrijving van proefproject looptijd Gedetailleerde beschrijving van de gewenste MmM-ondersteuning Beschrijving van eigen (financiële) inzet Beschrijving van de activiteit en m.b.t. Communicatie en Public Relations Beschrijving van de activiteiten m.b.t. Monitoring en Evaluatie Beschrijving van de benodigde activiteiten m.b.t. Nazorg Activiteitenplanning Projectmanagementverantwoordelijkheid 3.3 Indienen projectplan Nadat het projectplan is opgesteld dient het formeel te worden ingediend bij Meer met Minder via Selectie van Meer met Minder -proefprojecten 7

8 3.4 Selectie Indien het projectplan is opgesteld met medewerking van MmM-medewerkers, zal binnen 2 weken een beslissing over de ondersteuning door Meer met Minder gecommuniceerd worden. Indien het projectplan niet is opgesteld met medewerking van MmM - medewerkers, zal binnen 1 week een afspraak gemaakt worden om het projectplan te bespreken en door de indieners verder te laten toelichten. Binnen 2 weken nadat deze bespreking heeft plaatsgevonden, en geen verdere informatiebehoefte van de zijde van Meer met Minder bestaat, zal een beslissing over ondersteuning gecommuniceerd worden. Een belangrijk element bij de bepaling of een ingediend projectplan ondersteuning dient te krijgen, bestaat uit de eigenheid van het voorstel. In deze fase wil Meer met Minder veel verschillende aanpakken testen en deze diversiteit dient in de ondersteunde proefprojecten gereflecteerd te worden. Afwijzingen zullen altijd (kort) beargumenteerd worden. 3.5 Grootte van het MmM-programma van proefprojecten Meer met Minder heeft een aantal afspraken gemaakt met partners die de proefprojecten willen onderste unen met o.a. activiteiten op het gebied van communicatie en monitoring. Er is hiertoe voldoende budget voor tenminste 30 proefprojecten. De tussenstand en beschrijving van ingestuurde en geaccepteerde proefprojecten zal regelmatig via bijgewerkt worden. De nog beschikbare ruimte voor nieuwe proefprojecten zal ook regelmatig via de website bijgewerkt worden. 3.6 Contact, vragen en opmerkingen Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw Wenke Leisink, Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

9 ! Aanmeldingsformulier MmM proefproject Wanneer u dit ingevuld achterlaat bij Meer met Minder zal er binnen 2 werkdagen contact met u worden opgenomen. Ook kunt u dit formulier downloaden op Titel proefproject: Contactgegevens: Korte omschrijving van proefproject: MmM-elementen die in het proefproject kunnnen worden opgenomen: Identieficatie van deelnemende partijen: Beschrijving van gewenste MmM-ondersteuning Selectie van Meer met Minder -proefprojecten 9

10 10 Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

11 Selectie van Meer met Minder -proefprojecten 11

12 Meer met Minder Bouwhuis Zilverstraat RP Zoetermeer Postbus AH Zoetermeer T E I

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Meer Met Minder. Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen

Meer Met Minder. Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen Meer Met Minder Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen Partijen: 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te dezen vertegenwoordigd door minister J.W.E. Spies,

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant Betalingsachterstanden bij hypotheken Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant 1 Inleiding De AFM heeft zich in het verleden kritisch en bezorgd uitgelaten over de omvang

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie