GEMEENTEBLAD. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBLAD. Nr"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr april 2014 Gemeente Amsterdam; Nadere regels en plafond subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West 2014 Overwegend Op 29 mei 2012 heeft de deelraad van stadsdeel West het Actieprogramma duurzaam Wonen vastgesteld. Het actieprogramma wil tot een duurzame kwaliteitsimpuls in de woningvoorraad komen. Deze nadere regeling geeft invulling aan de volgende stimuleringsmaatregelen uit het Actieprogramma duurzaam wonen : 1. Het stimuleren van energiebesparing door het subsidiëren van energie prestatie adviezen voor panden in Amsterdam West 2. Stimuleringssubsidies voor woningeigenaren die alle woningen in een pand met tenminste 2 labelstappen verbeteren tot tenminste energielabel B of C. Gelet op: 1. de Algemene wet bestuursrecht; 2. de Algemene Subsidieverordening Amsterdam West 2012; Besluit het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West vast te stellen: De Nadere regels subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 In de regeling wordt verstaan onder: a. ASAW 2012: Algemene subsdieverordening Amsterdam West 2012 b. Awb: Algemene wet bestuursrecht; c. DB: dagelijks bestuur van stadsdeel West; d. Eigenaar-bewoner: bewoner van een woning in stadsdeel West, die ook eigenaar is van deze woning; e. Eigenaar-verhuurder: natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde een corporatie, die in Amsterdam West één of meerdere huurwoningen bezit; f. Energielabel: energielabel conform de op het moment van aanvraag geldende Regeling energieprestatie gebouwen; g. KvK = Kamer van Koophandel; h. Labelstap: verbeteren van het energielabel door het nemen van energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld van E naar D of van C naar B). i. Maatwerkadvies:energie prestatie advies van een gecertificeerd bureau/adviseur 1 bestaande uit: I. Energielabel van de woning conform de op het moment van aanvraag geldende Regeling energieprestatie gebouwen; II. Een op de betreffende woning toegesneden overzicht van de maatregelen die getroffen kunnen worden om de energieprestatie van de woning te verbeteren. j. Pand: opstallen onderdeel uitmakend van één kadastraal perceelnummer (exclusief appartementsnummers); k. Stadsdeel: Stadsdeel West; l. VvE: Vereniging van Eigenaren in de zin van titel 9 van boek 5 Burgerlijk Wetboek. Artikel 2. Doel subsidieregeling De regeling heeft tot doel het stimuleren van energiebesparing voor eigenaren van bestaande particuliere woningen door het verstrekken van twee soorten subsidies: a. Maatwerkadvies subsidie: voor het verkrijgen van een maatwerkadvies of een energielabel voor zelfstandige woningen binnen de grenzen van stadsdeel West; b. Labelstap subsidie: voor het verbeteren van een zelfstandige woning gelegen binnen de grenzen van stadsdeel West met tenminste 2 labelstappen tot label C of B. Artikel 3. Subsidiabele activiteiten Op grond van de regels kan voor de volgende activiteiten subsidie worden verleend: a. Maatwerkadvies: vergoeding voor de kosten voor een maatwerk advies tot een maximum van 200,- per keer, per woning. Indien ook een labelstap subsidie wordt aangevraagd kan voor een woning twee keer een maatwerkadvies subsidie worden gevraagd, waarbij de tweede keer volstaan kan worden met een energielabel. Subsidie kan worden aangevraagd binnen zes maanden na datum van het maatwerkadvies. b. Labelstappen voor eigenaren die hun woning met tenminste 2 labelstappen verbeteren tot: I. Label C een subsidiebedrag van 2.000,- per woning; II. Label B of hoger een subsidiebedrag van 4.000,- per woning. 1

2 Artikel 4. Subsidieplafond Het subsidieplafond is vastgesteld op met de volgende onderverdeling: a ,- is beschikbaar voor de maatwerk advies subsidie b ,- is beschikbaar voor de labelstap subsidie Op dit subsidieplafond wordt in mindering gebracht het bedrag waarvoor subsidie is aangevraagd voor inwerkingtreding van deze regeling en die op 21 februari 2014 nog niet verleend was en die op grond van de op het moment van aanvraag geldende regels nog verleend moet worden. Artikel 5. De aanvrager De in artikel 3 genoemde subsidies zijn adresgebonden en kunnen alleen worden aangevraagd, indien deze worden aangevraagd voor alle woningen in een pand, door de eigenaar-verhuurder, eigenaarbewoner of VvE die tenminste een heel pand vertegenwoordigd. Artikel 6. De subsidieaanvraag 1. Subsidieverlening vindt plaats in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Een aanvraag wordt geacht te zijn binnengekomen op het moment dat deze volledig is. 2. De aanvraag voor maatwerkadviessubsidie moet schriftelijk worden ingediend bij het DB op het door deze vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier. In aanvulling op artikel 5, tweede lid van de ASAW 2012 worden bij de aanvraag voor maatwerkadvies de volgende gegevens ingediend: a. recente documenten waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is de aanvraag voor het hele pand te doen (bijvoorbeeld eigendomsbewijs van het betreffende pand en/of actuele VvE-registratie KvK en splitsingsakter en/of machtiging); b. het maatwerkadvies waarop de aanvraag betrekking heeft. c. de factuur van het certificeerde bureau voor het opstellen van het maatwerkadvies d. Een bankafschrift of kopie van een bankpas waaruit blijkt dat het voor uitbetaling opgegeven bankrekeningnummer op naam van de eigenaar/aanvrager staat. 3. De aanvraag voor labelstapsubsidie moet schriftelijk worden ingediend bij het DB op het door deze vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier. In aanvulling op artikel 5, tweede lid van de ASAW 2012 worden bij de aanvraag voor de labelstap subsidie de volgende gegevens ingediend: a. recente documenten waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is de aanvraag voor het hele pand te doen (bijvoorbeeld eigendomsbewijs van het betreffende pand en/of actuele VvE-registratie KvK en splitsingsakte en/of machtiging); b. een maatwerk advies, niet ouder dan 6 maanden; c. een realistische planning waaruit blijkt dat binnen 1 jaar werkzaamheden zullen worden uitgevoerd die op grond van het overlegde maatwerkadvies zullen leiden tot tenminste 2 labelstappen en een energielabel van tenminste B of C voor alle woningen in het pand. Artikel 7. Weigeringsgronden lidnrhet DB kan de aanvraag tot subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren indien: a. Vóór de verlening van de subsidie reeds een begin is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden nodig voor een labelstap, waarvoor subsidie wordt gevraagd; b. Indien aan dezelfde eigenaar reeds voor 8 appartementen op grond van regelingen in het kader van het Actieprogramma duurzaam wonen subsidie is verleend of verleend zal worden c. In het geval van de maatwerk advies subsidie: I. indien reeds eerder subsidie voor een maatwerkadvies is verleend en sindsdien geen labelstapsubsidie is verleend en/of geen verbeteringen aan het pand zijn aangebracht. II. Indien reeds tweemaal eerder voor het betreffende adres een maatwerkadvies subsidie is verleend. d. In het geval van de labelstapsubsidie: I. indien voor dezelfde woning reeds eerder subsidie is verleend voor labelstappen. Artikel 8. Vaststelling subsidie labelstap 1. De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het DB op het door deze vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier. In aanvulling op artikel 14 van de ASAW 2012 worden bij de aanvraag om vaststelling van labelstapsubsidie de volgende gegevens ingediend: a. het energielabel van de woning, niet ouder dan 3 maanden. b. recente documenten waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is de aanvraag voor het hele pand te doen (bijvoorbeeld eigendomsbewijs van het betreffende pand en/of actuele VvE-registratie KvK en splitsingsakte en/of machtiging); c. Een bankafschrift of kopie van een bankpas waaruit blijkt dat het voor uitbetaling opgegeven bankrekeningnummer op naam van de eigenaar/aanvrager staat. 2. De subsidie wordt uitbetaald na vaststelling. 3. De subsidie kan lager of nihil worden vastgesteld indien: a. niet in alle woningen van het pand label B of C gehaald is; b. niet in alle woningen van het pand tenminste 2 labelstappen gemaakt zijn; 2

3 c. de labelstappen waarvoor de subsidie is verleend niet in alle betrokken woningen binnen één jaar na verlening van de subsidie is afgerond; d. het bereikte energielabel niet in overeenstemming is met het energielabel waarvoor de subsidie is aangevraagd; e. de woning waarop de aanvraag betrekking heeft niet voldoet aan het bouwbesluit bestaande bouw en/of de gedane aanpassingen niet conform bouwregelgeving zijn aangebracht. Artikel 9. Inwerkingtreding en looptijd De regeling treedt in werking op 13 maart 2014 en loopt tot en met 31 december Artikel 10. Overgangsbepaling Met ingang van de datum van de inwerkingtreding van deze regeling zijn eerdere regels tot het verlenen van maatwerk advies subsidie en labelstap subsidie ingetrokken, met dien verstande dat: a. aanvragen om verlening van subsidie energiebesparing, die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling, worden afgedaan volgens de bepalingen uit de regeling die gold op het moment van aanvraag b. aanvragen om vaststelling van subsidie energiebesparing, die zijn verleend op grond van eerdere regelingen, worden afgedaan volgens de bepalingen uit de regeling op grond waarvan de subsidie verleend is. Artikel 11. Citeertitel De regeling wordt aangehaald als Nadere regels en plafond subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West Gecertificeerde adviseurs zijn bijvoorbeeld te vinden via de website van KBI ( en/of via de website van Meer met Minder: Aanvraagformulier subsidievaststelling MAATWERKADVIESSUBSIDIE Stadsdeel West Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van (uitbetaling van) maatwerkadviessubsidie op grond van de Nadere regels en plafond subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West 2014 en voor de vaststelling van de subsidie. Dit formulier moet worden ingevuld nadat maatwerkadviezen zijn opgesteld. Stuur het ingevulde formulier, voorzien van een geldige ondertekening, naar Stadsdeel West, Afdeling Programmering, Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam. Houdt u er rekening mee dat het 8 weken kan duren voordat u een beslissing op uw aanvraag krijgt. 1. Gegevens subsidieverlening waarop dit verzoek om vaststelling betrekking heeft Adres Huisnummer(s) Kadastraal nummer Eigendommssituatie 1. Vereniging van eigenaren (ga door naar vraag 2a) 2. Ongedeeld eigendom (ga door naar vraag 2b) 2a. Gegevens Vereniging van Eigenaren Naam VvE Bestuur VvE Aantal leden VvE Inschrijvingsnummer kamer van koophandel VvE Bankrekeningnummer VvE 2b. Gegevens eigenaar ongedeeld eigendom Naam eigenaar 3

4 Bankrekeningnummer eigenaar Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 1. Nummer BTW nummer 1. Nummer 3. Gegevens aanvrager subsidievaststelling Gegevens aanvrager Relatie tot object 1. Eigenaar 2. Voorzitter/secretaris/penningmeester vereniging van eigenaren 3. Gemachtigde Naam aanvrager Correspondentie-adres Telefoon 4. Gewenste subsidie De aanvrager vraagt om vaststelling en uitbetaling van de volgende subsidie: 1. Maatwerkadviessubsidie voor het verkrijgen van maatwerkadviezen voor energiebesparing voor woningen (vul aantal woningen in) Nummer subsidieverlening Datum subsidieverlening En sluit daartoe bij: in het geval van de maatwerkadviessubsidie: 1. Recente documenten waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is de aanvraag voor het hele pand te doen (bijvoorbeeld eigendomsbewijs van het betreffende pand en/of actuele VvE-registratie KvK en splitsingsakte en/of machtiging). 2. Een bankafschrift of kopie van een bankpas waaruit blijkt dat het voor uitbetaling opgegeven bankrekeningnummer op naam van de eigenaar/aanvrager staat. 3. De maatwerkadviezen waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze dienen te voldoen aan de verleningsvoorwaarden. 4. De factuur van het gecertificeerd bureau voor het opstellen van de maatwerkadviezen. 5. Verklaring Ondergetekende/ondergetekenden verklaart/verklaren: 1. Dat in totaal voor niet meer dan 8 woningen in eigendom van deze eigenaar gebruik wordt gemaakt van subsidie in het kader van de Nadere regeling subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West 2012/2013 en/of de Nadere regels subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West 2013/september 2013 en/of Nadere regels en plafond subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West alle gegevens naar waarheid en volledigheid te hebben verstrekt. Datum Plaats Naam* handtekening 4

5 * afhankelijk van hoe de vertegenwoordiging is geregeld, dient de aanvraag ondertekend te worden. Aanvraagformulier subsidievaststelling LABELSTAPSUBSIDIE stadsdeel West Dit formulier is bestemd voor de gereedmelding van activiteiten waarvoor subsidie is verleend in het kader van de Nadere regels en plafond subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West 2014 en voor de vaststelling van de subsidie.. Stuur het ingevulde formulier, voorzien van een geldige ondertekening en de gevraagde bijlagen, naar Stadsdeel West, Afdeling Programmering, Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam. Houdt u er rekening mee dat het 8 weken kan duren voordat u een beslissing op uw aanvraag krijgt. 1. Gegevens subsidieverlening waarop dit verzoek om vaststelling betrekking heeft Adres Huisnummer(s) Kadastraal nummer Eigendommssituatie 1. Vereniging van eigenaren (ga door naar vraag 2a) 2. Ongedeeld eigendom (ga door naar vraag 2b) 2a. Gegevens Vereniging van Eigenaren Naam VvE Bestuur VvE Aantal leden VvE Inschrijvingsnummer kamer van koophandel VvE Bankrekeningnummer VvE 2b. Gegevens eigenaar ongedeeld eigendom Naam eigenaar Bankrekeningnummer eigenaar Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 1. Nummer BTW nummer 1. Nummer 3. Gegevens aanvrager subsidievaststelling Gegevens aanvrager Relatie tot object 1. Eigenaar 2. Voorzitter/secretaris/penningmeester vereniging van eigenaren 3. Gemachtigde Naam aanvrager Correspondentie-adres 5

6 Telefoon 4. Gewenste subsidie (vul ook het aantal woningen in) De aanvrager vraagt om vaststelling en uitbetaling van de volgende subsidie: 1. Labelstapsubsidie voor het verbeteren van woningen met tenminste twee labelstappen tot label C (vul aantal woningen in) 2. Labelstapsubsidie voor het verbeteren van woningen met tenminste twee labelstap- pen tot label B (vul aantal woningen in) Nummer subsidieverlening Datum subsidieverlening En sluit daartoe bij: In het geval van de labelstapsubsidie: 1. Recente documenten waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is de aanvraag voor het hele pand te doen (bijvoorbeeld eigendomsbewijs van het betreffende pand en/of actuele VvE-registratie KvK en splitsingsakte en/of machtiging). 2. Een bankafschrift of kopie van een bankpas waaruit blijkt dat het voor uitbetaling opgegeven bankrekeningnummer op naam van de eigenaar/aanvrager staat. 3. De maatwerkadviezen die zijn overlegd bij de aanvraag van de subsidie 4. Nieuwe energielabels, niet ouder dan 3 maanden, waaruit het actuele energielabel van de betrokken woningen blijkt 5. Verklaring Ondergetekende/ondergetekenden verklaart/verklaren: 1. Dat in totaal voor niet meer dan 8 woningen in eigendom van deze eigenaar gebruik wordt gemaakt van subsidie in het kader van de Nadere regeling subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West 2012/2013 en/of de Nadere regels subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West 2013/september 2013 en/of Nadere regels en plafond subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West alle gegevens naar waarheid en volledigheid te hebben verstrekt. Datum Plaats Naam* handtekening * afhankelijk van hoe de vertegenwoordiging is geregeld, dient de aanvraag ondertekend te worden. Aanvraagformulier LABELSTAPSUBSIDIE Stadsdeel West Dit formulier is bedoeld voor het aanvragen van eenmalige labelstap subsidie op grond van de Nadere regels en plafond subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West Stuur het ingevulde formulier, voorzien van een geldige handtekening, naar Stadsdeel West, Afdeling Programmering, Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam. Houdt u er rekening mee dat het 8 weken kan duren voordat u een beslissing op uw aanvraag krijgt. 1. Gegevens van het pand waarop de aanvraag betrekking heeft Adres Huisnummer(s) Kadastraal nummer Aantal woningen 6

7 Eigendommssituatie 1. Vereniging van eigenaren (ga door naar vraag 2a) 2. Ongedeeld eigendom (ga door naar vraag 2b) 2a. Gegevens Vereniging van Eigenaren Naam VvE Bestuur VvE Aantal leden VvE Inschrijvingsnummer kamer van koophandel VvE 2b. Gegevens eigenaar ongedeeld eigendom Naam eigenaar Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 1. Nummer BTW-nummer 1. Nummer 3. Gegevens van de aanvrager Relatie tot object 1. Eigenaar 2. Voorzitter/secretaris/penningmeester vereniging van eigenaren 3. Gemachtigde Naam aanvrager Correspondentie-adres Telefoon 4. Gewenste subsidie (vul ook het aantal woningen in) De aanvrager vraagt de volgende subsidie aan: 1. Labelstapsubsidie voor het verbeteren van woningen met tenminste twee labelstappen tot label C (vul aantal woningen in) 2. Labelstapsubsidie voor het verbeteren van woningen met tenminste twee labelstappen tot label B (vul aantal woningen in) En sluit daartoe bij: 1. Recente documenten waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is de aanvraag voor het hele pand te doen (bijvoorbeeld eigendomsbewijs van het betreffende pand en/of actuele VvE-registratie KvK en splitsingsakte en/of machtiging). 2. Maatwerkadviezen voor alle woningen in het pand niet ouder dan 6 maanden 3. Een planning waaruit blijkt dat binnen 1 jaar werkzaamheden zullen worden uitgevoerd die op grond van leiden tot tenminste 2 labelstappen en een energielabel B of C voor de woningen in het pand 5. Verklaring Ondergetekenden verklaart/verklaren: 1. Dat in totaal voor niet meer dan 8 woningen in eigendom van deze eigenaar gebruik wordt gemaakt van subsidie in het kader van de Nadere regeling subsidie energiebesparing voor eigenaren van 7

8 de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West 2012/2013 en/of de Nadere regels subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West 2013/september 2013 en/of Nadere regels en plafond subsidie energiebesparing voor eigenaren van de bestaande particuliere woningvoorraad in Stadsdeel West alle gegevens naar waarheid en volledigheid te hebben verstrekt. Datum Plaats Naam* handtekening * afhankelijk van hoe de vertegenwoordiging is geregeld, dient de aanvraag ondertekend te worden... 8

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen Gemeente Strijen Subsidieverordening duurzaamheidsmaatregelen Strijen 12 Inhoudsopgave Hoofdstuk I - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM, Overwegende dat het college met gebruikmaking van de anticipatiebevoegdheid als

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR94842_4 6 december 2016 Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant: Gelet op artikel 152 van

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 45

Provinciaal blad 2010, 45 Provinciaal blad 2010, 45 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van, 14 september 2010, nr. 2010NTI263378 houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen.

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen. ARCHIEF aadid. 5 M R T M n gemeente Tubbergen y Aan de gemeenlgfradbesiöïen Vergadering: 5 maart 2012 Nummer: 9A Tubbergen, 23 februari 2012 Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Versie: 28 januari 2014

Versie: 28 januari 2014 Versie: 28 januari 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 - Particulier Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

Subsidieregeling Energielening particulieren Noord-Brabant

Subsidieregeling Energielening particulieren Noord-Brabant Subsidieregeling Energielening particulieren Noord-Brabant Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe,

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, nummer 001,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, nummer 001, De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, nummer 001, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Schagen en de Energieagenda

Gelet op de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Schagen en de Energieagenda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Schagen Nr. 107448 23 juni 2017 van het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen van 20 juni 2017. Gelet op de bepalingen van de Algemene

Nadere informatie

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren 2010-2013 Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren 2010-2013 Versie : september 2010 Kenmerk : BR10.0011/MB

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. aangaande de besteding van het in de begroting 2017 beschikbare budget klimaattaken, waarbij 30.000,-

Nadere informatie

WIJZIGINGEN SUBSIDIEVERORDENING ZONNEBOILERS GEMEENTE OPSTERLAND 2009

WIJZIGINGEN SUBSIDIEVERORDENING ZONNEBOILERS GEMEENTE OPSTERLAND 2009 WIJZIGINGEN SUBSIDIEVERORDENING ZONNEBOILERS GEMEENTE OPSTERLAND 2009 De Subsidieverordening zonneboilers gemeente Opsterland 2009 is aangepast aan de nieuwe Algemene Subsidieverordening Opsterland 2012

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013

Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 Raadsbesluit Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STIMULERING AANKOOP VOLLEDIG ELEKTRISCHE PERSONENVOERTUIGEN DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING STIMULERING AANKOOP VOLLEDIG ELEKTRISCHE PERSONENVOERTUIGEN DEN HAAG 2017 RIS296861 SUBSIDIEREGELING STIMULERING AANKOOP VOLLEDIG ELEKTRISCHE PERSONENVOERTUIGEN DEN HAAG 2017 Toelichting De gemeente wil ten behoeve van de gezondheid, de luchtkwaliteit in de stad verbeteren.

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling energielening woningverhurende partijen Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel 105 en artikel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 september 2015 Agendapunt : Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude : 2015 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 37

Provinciaal blad 2009, 37 Provinciaal blad 2009, 37 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009 (nr. 2009INT247617) houdende vaststelling subsidieregels inzake Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Uitgegeven: 18 november 2010

Uitgegeven: 18 november 2010 Uitgegeven: 18 november 2010 2010 no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Openstelling subsidieregeling innovatieve energieprojecten bestaande bouw voor Friese woningcorporaties 16 november 2010 OPENSTELLING

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Artikel 1 Algemene begripsomschrijvingen In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder: a. aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor subsidie; b. college:

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 DSB/2016.247 RIS294595 SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de groei van het aantal elektrische auto s in Den Haag een bijdrage

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad De raad van de gemeente Drechterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-2-2016 overwegende dat in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is besloten

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2015-2018 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2015-2018, hierna de Verordening,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 6 W "W QEMEENTE Hoorn Zaaknummer : i4fi4?04 Steller : CM. Bakker : BSB De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. besluit: De volgende

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018 Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2016 aangaande de besteding van het in de begroting 2016 beschikbare budget klimaattaken, waarbij

Nadere informatie

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Aanvraagformulier Koorbegeleiding Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM Het bestuur van stichting MAST; overwegende: dat het bestuur van stichting MAST budget heeft gereserveerd voor bijdragen in de kosten van het treffen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS,

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1525 RIS 175436 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, vastgesteld op 30 juni 2010: BESLUIT vast te stellen: NADERE REGELS

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT:

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT: College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden Gelet op artikel 160 van de gemeentewet; BESLUIT: de navolgende verordening: de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente De Wolden vast

Nadere informatie

Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift

Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift Stimuleringsregeling gevelverbetering en buitenruimte private kavels bedrijventerreinen Cardanuslaan en Schaapsdrift Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum Gelezen: Het voorstel

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Aanvraagformulier Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor uw

Nadere informatie

Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015"

Nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015 Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015" Besluit van burgemeester en wethouders van Zoetermeer d.d. 10 februari 2015, nr. 2015-000474 tot vaststelling van de nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015.

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Besluit

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Aardgasvoertuigen Haaglanden 2009, vastgesteld op 23 september 2009: BESLUIT vast te stellen: NADERE

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

DB vergadering van: 25 januari 2012

DB vergadering van: 25 januari 2012 DB vergadering van: 25 januari 2012 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: De heer H.H.V. Horlings Onderwerp: Nadere regels aardgasvoertuigen Haaglanden 2012 Datum: 10 januari 2012 Contactpersoon:

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015

Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 9216 2 februari 2015 Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015 Opmerkingen m.b.t. de regeling Deze regeling vloeit voort uit het beleid

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/68

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/68 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/68 reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren binnen Limburg (Leeuwenborgh Opleidingen) 2012-2013 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

Subsidieregeling stimuleren wonen boven en in winkels voor eigenaar/verhuurders in stadscentrum Sittard 2016

Subsidieregeling stimuleren wonen boven en in winkels voor eigenaar/verhuurders in stadscentrum Sittard 2016 Sittard-Geleen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; Overwegende dat het gewenst is het wonen boven winkels en plaatselijk ook het wonen in winkels te stimuleren in het stadscentrum

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige

Nadere informatie

Subsidieregeling Openbare Oplaadpunten FoodVaiiey. Gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014.

Subsidieregeling Openbare Oplaadpunten FoodVaiiey. Gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014. Subsidieregeling Openbare Oplaadpunten FoodVaiiey Gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014. Overwegende dat: Op 29 januari 2008 in regio De Vallei-verband door het

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/70

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/70 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/70 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren buiten Limburg

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DAK-EN/OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG

SUBSIDIEREGELING DAK-EN/OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG Ons kenmerk DSO/2016.50 RIS 291630 SUBSIDIEREGELING DAK-EN/OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG 2016-2018 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat het gewenst is ter invulling

Nadere informatie

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen 2016-2020 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling worden onderstaande begrippen gehanteerd. Aanvraag

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS,

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2011.1196 RIS 246784 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING GLASISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING MEERJAREN DUURZAAM ONDERHOUD PLAN (MDOP) VOOR VVE'S DEN HAAG

SUBSIDIEREGELING MEERJAREN DUURZAAM ONDERHOUD PLAN (MDOP) VOOR VVE'S DEN HAAG RIS295097 SUBSIDIEREGELING MEERJAREN DUURZAAM ONDERHOUD PLAN (MDOP) VOOR VVE'S DEN HAAG 2016-2017 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat : het gewenst is dat woningeigenaren en eigenaar/bewoners

Nadere informatie

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Belangrijk: In 2014 geldt: indienen van een aanvraag: 23 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (of eerder als budget

Nadere informatie

Subsidieverordening groene daken Leiden 2016/2017. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Subsidieverordening groene daken Leiden 2016/2017. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Subsidieverordening groene daken Leiden 2016/2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het college: het college van burgemeester

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2013-2015, hierna: de Verordening,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 7188 26 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING KLEINE VEENKADE E.O.

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING KLEINE VEENKADE E.O. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.329 RIS 175049 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING KLEINE VEENKADE E.O. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat het college, krachtens de Haagse

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2015.113 RIS 281442 SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - het gewenst is ter invulling

Nadere informatie

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016.

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016. Subsidieregeling voor evenementen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; overwegende dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidies nadere regels te stellen dan wel specifieke

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf; overwegende dat, het geven van een financiële impuls aan de energiebesparing in met name de bestaande (grondgebonden) woningvoorraad wenselijk

Nadere informatie

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân:

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân: Subsidieregeling van 13 december 2016, nr. 1372808, betreffende de subsidiëring van projecten inzake de realisatie van sociale huurwoningen in de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht, De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het voorstel van het college van 30 november 2010 (nr. 515447) gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2010

Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2010 Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Steenwijkerland Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2010

Nadere informatie

HOOFDSTUK 25: STIMULERING DUURZAAMHEID EN WONINGBOUWPRODUCTIE

HOOFDSTUK 25: STIMULERING DUURZAAMHEID EN WONINGBOUWPRODUCTIE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 25: STIMULERING DUURZAAMHEID EN WONINGBOUWPRODUCTIE Artikel 25:1 Begripsomschrijving In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. duurzame woning: een nieuwbouw

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie