Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden"

Transcriptie

1 Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden Verslag deelsessies Extra ROROR 16 juli 2013 Tijdens het extra ROROR op 16 juli over het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden zijn per deelgebied de volgende onderwerpen besproken: - Algemene inzichten - Meekoppelkansen - Aandachtspunten voor DPRD - Gevraagde informatie te leveren door DPRD - Overige afspraken In dit verslag worden de belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen beschreven. Voor de deelgebieden Pernis en Rozenburg heeft geen deelsessie plaats gevonden omdat uit deze gebieden geen vertegenwoordigers aanwezig waren. Verder is voor alle deelgebieden afgesproken dat: Vragen worden schriftelijk beantwoord (al zoveel mogelijk in dit verslag) Iedereen krijgt de presentatie & gebiedsrapportages (is gebeurd) Groep IJsselmonde Deelnemers: Elly van Pagee, gemeente Ridderkerk Arie Verhoeven, gemeente Barendrecht Paul Rijken, gemeente Albrandswaard Lisette Louwman, gemeente Zwijndrecht en regio Drechtsteden Afwezig: vertegenwoordigers gemeente Rotterdam Algemeen Op IJsselmonde zijn de consequenties van de analyses en voorgestelde strategie van het DRD beperkt. De meeste dijken hebben een overhoogte en daar hoeft in het licht van klimaatverandering dus (tot 2100) niets extra s te gebeuren. De omvang van het aantal mensen en de waarde achter de dijk aan de noordzijde van het eiland (gem. Ridderkerk) is dusdanig dat hier wellicht een hogere norm moet gelden. Die norm zou kunnen worden ingevuld door op termijn delen van de dijk op te waarderen tot deltadijk. Als wordt besloten tot normverhoging zal te zijner tijd het waterschap (als uitvoerende organisatie) samen met de gemeente toewerken naar de plannen/inpassing hiervoor via de reguliere toets- en werkprocessen. De gemeente hoeft voorlopig niets te doen. Meekoppelkansen Die zijn er niet op korte termijn, aangezien er weinig te gebeuren staat op IJsselmonde. Wanneer het Waterschap bij (reguliere) toetsing en versterking met specifieke stukken van de dijkring aan de slag gaat, kunnen de gemeenten meedenken over meekoppelkansen. Maar ook andersom kan er meegekoppeld worden. Als de gemeente een ruimtelijke ontwikkeling in gang zet, kan met het waterschap worden besproken of bepaalde investeringen niet naar voren kunnen worden gehaald. 1

2 Aandachtspunten voor DRD Graag (meer) aandacht voor het buitendijks gebied. Er gelden geen normen, maar lopen wel risico. [Zwijndrecht, gedeeld door de rest] Het sluitregime van de Maeslantkering (bij stormgevaar) heeft ook consequenties voor het buitendijks gebied in het achterland. Vooral in de Drechtsteden loopt het buitendijks gebied risico als de sluiting samenvalt met hoge waterstanden in de rivieren (voordeur dicht, maar achterdeur nog open).[zwijndrecht, gedeeld door de rest] Erosie van de rivier en de gevolgen voor de dijksterkten. Gevraagde (achtergrond)informatie, door DPRD te leveren Achtergrondinformatie over de LIR in Barendrecht (t.b.v. uitleg aan Bestuur): o welke analyse/aannames/berekening maken dit een LIR-gebied? Antwoord: landelijke studie (WV21) maakt dit tot LIR gebied, door generieke berekening van overstromingen en aanwezige inwoners. Deze systematiek wordt in het Deltaprogramma breed toegepast. o Met welke informatie wordt nu bewezen dat deze LIR toch geen probleem vormt? Antwoord: een nadere interne studie van overstromingsprofielen laat zien dat het overgrote deel van de bewoners in dit gebied (nieuwbouwwijk Portland) niet getroffen wordt door een dijkdoorbraak langs dit gebied, door de aanwezigheid van compartimenteringsdijken. Het risico voor Portland is het grootst bij een dijkdoorbraak in het oosten van IJsselmonde; daar wordt dan ook ingezet op een strengere norm. Voor het gebied aan de Oude Maas gaan we ervan uit dat de huidige bestemming behouden blijft. In de rivier (Albrandswaard) ligt een tunnelbuis. Die ligt door erosie al niet meer rotsvast. Heeft DRD deze tunnelbuis (en andere tunnels/leidingen) goed op het netvlies en wordt deze ook meegenomen in de studies? [willen alle gemeenten weten] Antwoord: Het deltaprogramma maakt een strategie voor de lange termijn en heeft de opgave van erosie op het netvlies en beseft dat erosie gevolgen kan hebben op tunnelbuizen. Voor problemen met specifieke tunnelbuizen in de Oude Maas kunt u contact opnemen met de afdeling handhaving van Rijkswaterstaat, zij zijn de beheerder ter plaatse. Hoe is Kijfhoek nu meegenomen in de studies/onderzoeken van het DRD/DP en welke partij/organisatie pakt de toekomst van Kijfhoek in dit kader op? Antwoord: voor IJsselmonde wordt ingezet op gedifferentieerde normering, waarbij het noorden en oosten een hogere norm krijgen op basis van economische schade. Met deze hogere norm wordt Kijfhoek ook extra beschermd. Daarnaast ligt Kijfhoek al hoger dan de omgeving. Het deltaprogramma ziet geen reden om op basis van de aanwezigheid van Kijfhoek naar een nog hogere norm te gaan. Overige afspraken Gemeenten voldoende gesteld om Bestuur voor te bereiden op volgende consultatie. Geen verdere verdiepingssessie en/of rol SRR nodig voor deze gemeenten/dit gebied. 2

3 Groep Dijkring 14: Centraal Holland Zuid Deelnemers: Bert Lambregts, gemeente Schiedam Karin Nooteboom, gemeente Vlaardingen Henk Sondorp, gemeente Vlaardingen Rob Ammerlaan, HHS Delfland Rob Taffijn, HHS Schieland en de Krimpenerwaard Afwezig: vertegenwoordigers gemeenten Rotterdam en Maassluis Algemeen De zuidrand van de dijkring Centraal Holland is het gebied vanaf Hoek van Holland tot de Hollandse IJssel kering. Hierbinnen vallen dijkringdelen 14-2 (vanaf Hoek van Holland tot de Maeslantkering) en 14-3 (vanaf de Maeslantkering tot de Hollandse IJsselkering). Uitgaande van de huidige wettelijke overschrijdingskansnorm van 1: per jaar is er in 2050 en 2100 een dijkhoogte-tekort over respectievelijk 2,4 km en 9 km als gevolg van waterstandstijgingen door klimaatveranderingen (W+ scenario). Hierbij is overhoogte meegenomen en is er van uitgegaan dat de dijken ook sterk genoeg zijn. Overhoogte van dijken betekent niet automatisch dat de dijken ook oversterkte hebben. De sterkte van de dijken is alleen grof beschouwd. Bekend is dat voor een deel van de dijken de sterkte eerder tot noodzakelijk dijkverbetering leidt dan de hoogte. Voor dijkringdeel 14-2 en 14-3 zijn er in het kader van overstromingsrisico s en potentiële gevolgen vooralsnog geen extra opgaven, behalve op één locatie. In Capelle aan den IJssel s-gravenland, is het LIR net iets hoger dan de oriëntatiewaarde. Hier zit een opgave. Ingrepen in het watersysteem zijn in principe niet nodig voor de opgaven van Centraal Holland. Wel hebben optimalisatie van de huidige strategie (1) en een gesloten zeezijde (2a) een positief effect op de waterveiligheid. Hiermee kunnen dijkversterkingen op termijn worden uitgesteld naar de verdere toekomst. Meekoppelkansen De gemeente Schiedam wil graag meepraten over de consequenties van beoogde dijkversterkingen, juist in dit gebied zijn bedrijven gesitueerd. Men wil voorkomen dat het gebied op slot gaat en ziet meer heil in een multifunctionele dijk. Aandachtspunten voor DPRD De voorkeurstrategie waarin vooral wordt ingezet op preventie wordt gedeeld. Gevraagde (achtergrond)informatie, door DPRD te leveren Aangaande de buitendijkse gebieden: Er is behoefte (voornamelijk vanuit de gemeente Vlaardingen) aan inzicht in de te verwachten rivierwaterstanden (x m +NAP) voor de Nieuwe Waterweg en Maas in Nu zijn alleen de overstromingsdieptes op maaiveld bekend. Antwoord: de rivierwaterstanden worden in dit gebied voornamelijk bepaald door het sluitingsregime van de Maeslantkering (sluiting bij een verwachte waterstand van + 3m NAP bij Rotterdam), onze overstromingskaarten buitendijks geven de maaivelddieptes. Als de gemeente even contact opneemt kunnen we waterstanden leveren, ze variëren per kilometer. De te verwachten waterstand in 2100 bij een terugkeertijd van 1 op 1000 jaar is ter hoogte van Vlaardingen 3

4 ongeveer 3,60 +NAP Is er ook rekening gehouden met de zetting van deze buitendijkse gebieden bij het berekenen van de overstromingsdieptes 2100? In Vlaardingen is het buitendijks gebied in de afgelopen 25 jaar met 20cm gedaald! Antwoord: zetting is niet generiek meegenomen in studies naar overstromingsdieptes van buitendijkse gebieden. Aangaande de Maeslantkering: De Maeslantkering krijgt in de toekomst wellicht een dubbele doelstelling, namelijk voor waterveiligheid (stormvloedkering) en het tegengaan van zoutwater indringing (bellenscherm). Heeft dit invloed op het ruimtebeslag van de kering, en, zo ja, is hier al een ruimtelijke reservering voor opgenomen? (Rob Ammerlaan) antwoord: Er loopt momenteel onderzoek naar een bellenscherm of bellenpluim. Nog onbekend is wat voor ruimtebeslag dit zal hebben als het gecombineerd wordt met de Maeslantkering. Hiervoor is nog geen ruimtelijke reservering opgenomen. Wordt er gerekend met de kering dicht of open? Antwoord: Er wordt gerekend met een zogeheten faalkans van de Maeslantkering. Dus bij een faalkans van 1: 100, gaat men er van uit dat de Maeslantkering 99 van 100 keer sluit. Aangaande de gebruikte data voor LIR en schade en slachtoffers per breslocatie: de gebruikte data voor de berekeningen van het LIR en schade en slachtoffers per breslocatie zijn afkomstig uit de WV 21 studie. Secundaire keringen (compartimenteringskeringen), zoals deze veel aanwezig zijn in bijvoorbeeld Rotterdam (o.a. Oostzeedijk) en het Westland (Maasdijk), zijn hierin niet meegenomen. Hoe moeten we hier mee omgaan, is het misschien beter om de primaire kering en de compartimenteringskering als 1 geheel te zien en door te rekenen? Antwoord: Onderzoek van de provincie naar secundaire keringen loopt nog. De suggestie wordt meegenomen in gesprek met waterschappen en provincie. Kan in plaats van absolute getallen voor schade slachtoffers (terwijl deze getallen gebaseerd zijn op diverse aannames)niet beter per breslocatie in een bandbreedte de schade worden aangegeven? Antwoord: de getallen zijn inderdaad zeer indicatief. Aangaande de aanzet voorkeursstrategie dijkring 14: Centraal Holland Zuid: Er is vanuit de gemeente Schiedam en Vlaardingen behoefte aan een heldere, praktische opdracht voor scenario s dijkophoging. Hoe moeten de gemeenten handelen in de toekomst? Antwoord: Hoe diverse instanties moeten handelen zal als richtinggevend advies worden opgenomen in het Deltabesluit. De exacte handelswijze is echter nog in ontwikkeling en moet ook met alle betrokken partijen verder worden uitgewerkt in de fase na het Deltaprogramma. Hoe moet er worden omgegaan met wijken die wel in een badkuip liggen (doordat er bijvoorbeeld een secundaire kering achter de primaire kering ligt), maar geen LIR gebied zijn? Woonwijk De Gorzen in Schiedam is hier een voorbeeld van. Antwoord: Voor polder s- Gravenland -- een badkuip met als enige in deze regio een verhoogde LIR opgave -- wordt een hogere norm voorgesteld. Preventie is in deze regio het uitgangspunt. De gemeente Capelle maakt voor s-gravenland ook gebruik van meerlaagse veiligheid. Dit middel kan mogelijk ook ingezet worden in vergelijkbare wijken. De gemeente Capelle informeert haar bewoners en heeft een evacuatieplan voor mensen die niet zelfredzaam zijn. 4

5 Groep Voorne-Putten Deelnemers: - Hans Waals, waterschap Hollandse Delta - Hanna Borre (i.p.v. Claudia Lemmert), gemeente Hellevoetsluis - Heidi Rensen, gemeente Bernisse Afwezig: vertegenwoordigers gemeenten Spijkenisse, Brielle, Westvoorne Algemeen In dit gebied heeft voortzetten van de huidige strategie gericht op preventie de voorkeur. Daarbij kan er gericht worden geïnvesteerd in die dijkvakken waar op termijn een opgave aan de orde is. De opgaven kunnen indien aan de orde gekoppeld worden aan ruimtelijke plannen. Meekoppelkansen In hoeverre is Spijkenisse betrokken bij de Deltadijken/sterke dijken die daar nodig zijn? Mogelijk is een 1 op 1 gesprek hierover handig om de kansen en belemmeringen beter in beeld te krijgen. Gevraagde (achtergrond)informatie, door DPRD te leveren Term Deltadijk werkt verwarrend; hier is de term waarschijnlijk gebruikt om een extra sterke dijk aan te geven, maar wat als de dijk van dijkring 20-3 bijvoorbeeld 1: / 1: blijkt te zijn en dus voldoet aan het gewenste veiligheidsniveau moet deze dan alsnog 1: worden omdat het label deltadijk er op is geplakt? Antwoord: Nee, dat hoeft niet perse, maar kan wel een keuze zijn. De genoemde deltadijk is een mogelijkheid om te komen tot een bepaald veiligheidsniveau. Een deltadijk is geen doel op zich, maar een middel om het gewenste veiligheidsniveau te halen. Wat moet er qua dijksterkte gebeuren om het nieuwe veiligheidsniveau (op LIR basis of o.b.v. nieuwe MKBA norm) te halen en welk impact heeft dat op de ruimtelijke inpassing van de dijken rond 20-3? Antwoord: Het nieuwe beschermingsniveau is nog onderwerp van discussie, maar op veel plekken is overhoogte aanwezig en is de inschatting dat er qua hoogte niet veel hoeft te gebeuren voor de nieuwe normering. Maar overhoogte betekent nog niet oversterkte. Dijken zullen op sterkte getoetst blijven worden in de reguliere toetsing. Bij een strengere norm zullen ze eerder afgekeurd worden. De buitendijkse gebieden zuidelijk van Zuidland (en overzijde rivier) zijn omringd door een voorlandkering, in de buitendijkse kaarten bij een terugkeertijd van 10 en 100 staat echter dat deze onderlopen; is de voorlandkering wel meegenomen? Antwoord: Goede notie, waarschijnlijk is de voorlandkering niet meegenomen. Gezien de bestemming (landbouw en natuur) is er geen grote schade en ontwrichting te verwachten en hoeft dit niet verder meegenomen te worden. Kan terugkomen in voorbereiding op bespreking stuurgroep Voorne- Putten. Het dijkvaktraject zuidelijk-westelijk van Zuidland heeft een hoogtetekort voor 2050 en Nu wordt er een zoetwatertracé aan de binnenkant van de dijk aangelegd. Is bij de ontwerptekeningen rekening gehouden met de toekomstige dijkversterkingsopgave? Antwoord: Goede notie, waarschijnlijk heeft men ten tijde van het ontwerp hier nog geen rekening mee gehouden. Dit nemen we mee in de voorbereiding en bespreking in de Stuurgroep Voorne-Putten. 5

6 Aandachtspunten voor DPRD Bij het dijktraject zuid van dijkring 21-3 is een deltadijk voorgesteld; in dit gebied zijn al twee dijkversterkingsrondes langs geweest; daar wil je niet te snel terugkomen. + sterke agrarische lobby dus 30 meter landbouwgrond onteigenen ligt gevoelig. Gemeenten willen betrokken worden bij de nieuwe normeringsvoorstellen. Overige afspraken Afgesproken wordt om de presentatie een keer voor de stuurgroep Voorne-Putten te houden. (contactpersoon/ambtelijke secretaris: Erik de Bruijn) 6

7 Deelnemerslijst RoRoR 16 juli Naam Organisatie Aanwezig Mirjam van Houwelingen deelgemeente Pernis nee Paul Rijken Gemeente Albrandswaard Ja Arie Verhoeven Gemeente Barendrecht ja Heidi Rensen Gemeente Bernisse ja Krista Wierda Gemeente Bernisse ja A. Wessels Gemeente Brielle Nee Ghislaine van der Vlies Gemeente Brielle Nee R. Knoop Gemeente Brielle Nee Cees van der Graaf Gemeente Capelle aan den IJssel Nee Rien Engelaar Gemeente Capelle aan den IJssel Nee Hanna Borre Gemeente Hellevoetsluis Ja Claudia Lemmert Gemeente Hellevoetsluis Nee Wilco Melenberg Gemeente Krimpen aan den IJssel Nee Cees Verhoeff Gemeente Lansingerland Nee Tanja Dronkers Gemeente Lansingerland Nee Maurice Klaver Gemeente Maassluis Nee R. Remijnse Gemeente Maassluis Nee Elly van Pagee Gemeente Ridderkerk ja Marco den Heijer Gemeente Rotterdam, SO ja Bert Lambregts Gemeente Schiedam ja Carin Radenborg-den Heijer Gemeente Spijkenisse Nee Eric de Bruijn Gemeente Spijkenisse Nee Karin Nootenboom Gemeente Vlaardingen Ja Henk Sondorp Gemeente Vlaardingen Ja Henk Jan Solle Gemeente Westvoorne Nee Leo Dorst Gemeente Westvoorne Nee Rob Ammerlaan HHS Delfland Ja Rob Taffijn HHS Schieland en de Krimpenerwaard Ja Leontien Barends HHS Schieland en de Krimpenerwaard Ja Hans Martin Provincie Zuid-Holland Ja Cees Stoppelenburg Stadsregio Rotterdam Nee Ester de Bever Stadsregio Rotterdam Ja Paul Meijer Stadsregio Rotterdam Nee Pim Marcus Stadsregio Rotterdam Ja Michelle Dekker Stadsregio Rotterdam / ARR Ja Richard Kleefman Stadsregio Rotterdam / ARR ja Hans Waals Waterschap Hollandse Delta Ja Yede Bruinsma Waterschap Hollandse Delta Ja Lisette Louwman Zwijndrecht (en Drechtsteden) Ja 7

Bestuurlijke planning DRD 2013-2014

Bestuurlijke planning DRD 2013-2014 Bestuurlijke planning DRD 2013-2014 Landelijke Stuurgroepen 17 sept Prinsjesdag DP 2014 Stuurgroepen Rijnmond-Drechtsteden 16 juli 2013 RoRoR special 4 sept 2013 Inzichten beschermingsniveaus 19 sept GROM

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Bijlage A5 Deel 1. Deltaprogramma 2014

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Bijlage A5 Deel 1. Deltaprogramma 2014 Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden Bijlage A5 Deel 1 Deltaprogramma 2014 Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden Bijlage A5 Deltaprogramma 2014 Deltaprogramma 2014 Bijlage A5 2 Inhoud Samenvatting 4 1.

Nadere informatie

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I Leefomgeving Opgave 7 Proefproject Zandmotor langs de Delflandse kust Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 1p 25 Hoe wordt het type kustbeheer genoemd waarvan

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron INKOMENSBRONNEN ROTTERDAM EN REGIO 2002 In de zomer van 2005 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2002 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Bijdrage gemeenten in ROC problematiek B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Context 3. Relatie met eerdere onderzoeken 4. Opzet onderzoek 5. Resultaten 6. Conclusies

Nadere informatie

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012

Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Herziene beweegcijfers Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 Erratum, december 2014 Van Gea Schouten Datum 16 december 2014 Waarom herziene cijfers voor de beweegnorm? Bij het aanmaken van het databestand

Nadere informatie

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open BESTAAND NIEUW DAM MET SLUIS EN/OF DOORLAATMIDDEL SYSTEEMUITBREIDING Systeem Het onderzoeksproject Afsluitbaar Open Rijnmond een eerste integrale ver kenning, onder leiding van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2012

Nadere informatie

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 November 2012 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend ambtenaar)

Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend ambtenaar) Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Postbus 501, 2990 EA Barendrecht 14 0180 (Algemeen nummer) gemeente@barendrecht.nl www.barendrecht.nl Bank: 3054.00.215 Rabobank (Iban:NL04RABO0305400215, swift/bic:rabol2u)

Nadere informatie

Gegevens over milieumeldingen per (deel)gemeenteb1

Gegevens over milieumeldingen per (deel)gemeenteb1 Gegevens over milieumeldingen per (deel)gemeenteb1 (Deel)gemeenten en aantal inwoners Lansingerland 47.927 Hoek van Holland 9.197 Overschie 15.916 Hillegersberg- Schiebroek 40.872 Prins Alexander 86.901

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder J. Lamberts Vergadering : 6 mei 2014 Agendapunt : 6. Bijlagen : 1. Concept nieuw waterveiligheidsbeleid NB: ter inzage bij directiesecretariaat 2.

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

Bestuurlijke bijeenkomst. Slimme Combinaties voor Waterveiligheid. gemeenschappelijke basis. David van Zelm van Eldik. Amersfoort

Bestuurlijke bijeenkomst. Slimme Combinaties voor Waterveiligheid. gemeenschappelijke basis. David van Zelm van Eldik. Amersfoort Bestuurlijke bijeenkomst Slimme Combinaties voor Waterveiligheid gemeenschappelijke basis David van Zelm van Eldik Amersfoort 11 juli 2013 Ruimtelijke inrichting en waterveiligheid (2 e laag MLV) 1 e laag

Nadere informatie

De urgentieverklaring. Hoe nu verder?

De urgentieverklaring. Hoe nu verder? De urgentieverklaring Hoe nu verder? Inhoud Een woning zoeken 3 Zoekprofiel 4 Ik heb een woning gevonden en geaccepteerd, 4 wat gebeurt er met de urgentie? De drie maanden zijn voorbij en 4 ik heb nog

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zie het Deltaprogramma als een flexibele verzekering. Nieuwsbrief 3 2014. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?

Inhoudsopgave. Zie het Deltaprogramma als een flexibele verzekering. Nieuwsbrief 3 2014. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Binnen de IJssel-Vechtdelta werken zes overheidspartners samen aan een waterveilige en klimaatbestendige toekomst. De provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten

Nadere informatie

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid Waterveiligheid buitendijks In ons land wonen ruim 100.000 mensen buitendijks langs de rivieren, de grote meren en de kust. Zij wonen aan de waterzijde

Nadere informatie

Onderdeel 1, basale vragen

Onderdeel 1, basale vragen Introductietekst De risicokaart is een kaart op internet (www.risicokaart.nl) met informatie over risico s in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke

Nadere informatie

Advies Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Advies Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden Advies Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden Colofon Dit is een uitgave van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden Uitgevoerd door Programmateam

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Deltabeslissing Waterveiligheid

Deltabeslissing Waterveiligheid Deltaprogramma Waterveiligheid Deltabeslissing Waterveiligheid Het Deltaprogramma: een nieuwe aanpak Onze huidige dijknormen dateren grotendeels uit de jaren zestig. Ze zijn opgesteld na de Watersnoodramp

Nadere informatie

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2006 In opdracht van Stadsregio Rotterdam en Ontwikkelingsbedrijf

Nadere informatie

Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010

Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010 Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010 Dr. Enne de Boer TU Delft, Faculteit CiTG, Afdeling Transport en Planning e.deboer@tudelft.nl Dirk-Jan

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Inhoud Wat is een urgentieverklaring?... 3 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen?... 3

Nadere informatie

Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam

Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam Rotterdam, 22 juni 2011 RET Regie en Ontwikkeling 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 Overzichtstabel 7 3 Dienstregelingkalender 11 4 Vervoerplannen 13 a.

Nadere informatie

Dynamisch verkeersmanagement bij evacuatie Rotterdam-Rijnmond

Dynamisch verkeersmanagement bij evacuatie Rotterdam-Rijnmond Dynamisch verkeersmanagement bij evacuatie Rotterdam-Rijnmond Adam J. Pel Serge P. Hoogendoorn TU Delft Sectie Transport & Planning 1 woensdag 22 december 2010 Intro / aanleiding TMO EVAQ woensdag 22 december

Nadere informatie

Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta. Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen

Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta. Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire

Nadere informatie

Wanneer heeft u een huisvestingsvergunning nodig?

Wanneer heeft u een huisvestingsvergunning nodig? Wanneer heeft u een huisvestingsvergunning nodig? Om te kunnen wonen In bepaalde straten en wijken van Rotterdam moet u in het bezit zijn van een huisvestingsvergunning. Dit betekent dat u als huurder

Nadere informatie

Wijs met water! Verkiezingsprogramma

Wijs met water! Verkiezingsprogramma Wijs met water! Verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta Lijst 10 www.wijsmetwaterhollandsedelta.nl In uw handen ligt het verkiezingsprogramma van onze partij. Graag willen wij u kennis laten maken

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in de stadsregio Rotterdam 1 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in de stadsregio Rotterdam 1 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in de stadsregio Rotterdam 1 213: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 215 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 20 februari 2014

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 20 februari 2014 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 20 februari 2014 OPSTELLER VOORSTEL: Jan Zijlstra AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Pytsje de Graaf Agendapunt: No. /2014 Dokkum, 8 januari 2014 ONDERWERP: bestuurlijke

Nadere informatie

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011 Verplaatsingen in, Stadsregio en, 2004-2011 VERPLAATSINGEN IN ROTTERDAM, STADSREGIO EN NEDERLAND, 2004-2011 drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2013 In opdracht van afdeling

Nadere informatie

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden Titel Concept Gebiedsrapportage Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Auteur(s) Luc de Vries Datum 25 maart 2012 Versie 2.0 Status Werkversie Voorwoord... 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 25-03-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling M.J. Potter / Projecten en waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder L.H. Dohmen Bijlage(n) 2 Programma Waterkeringszorg

Nadere informatie

Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam

Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Leges Zuid-Holland 2015. Postzegelplan

Leges Zuid-Holland 2015. Postzegelplan Leges Zuid-Holland 2015 Op basis van legesverordeningen 2015 van 60 gemeenten in Zuid-Holland * verbijzondering: de vijf voormalige gemeenten die vanaf 1 januari 2015 als gemeente Krimpenerwaard verder

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw KAART - Concentratiegebieden 5 Greenports (glastuinbouw en boomteelt) overige gebieden met tuinbouw glastuinbouw (substraat- of grondgebonden teelt) Noordwijk open teelt (container- of grondgebonden teelt)

Nadere informatie

Regionale afspraken cliëntondersteuning

Regionale afspraken cliëntondersteuning Regionale afspraken cliëntondersteuning Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond MEE Rotterdam Rijnmond MEE Plus Groep MEE Zuid-Holland Noord 2015 2016 Regionale afspraken cliëntondersteuning 1 Voorwoord

Nadere informatie

Wanneer heeft u een huisvestingsvergunning nodig?

Wanneer heeft u een huisvestingsvergunning nodig? Wanneer heeft u een huisvestingsvergunning nodig? Wilt u wonen in Rotterdam-Zuid, -West of -Centrum? Dan heeft u in bepaalde straten en wijken een huisvestingsvergunning nodig. Vanaf 1 juli 2006 gaat de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond (hernieuwde) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Pagina 1 van 9 RMC regio Rijnmond (hernieuwde) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

WoON bij Waterweg Wonen. Bas van Rosmalen, 5 maart 2015

WoON bij Waterweg Wonen. Bas van Rosmalen, 5 maart 2015 WoON bij Waterweg Wonen Bas van Rosmalen, 5 maart 2015 Waterweg Wonen Actief in Vlaardingen Grootstedelijk gebied Rotterdam Herstructureringsopgave conform Actieplan Wonen 56% is gebouwd in periode 1945-1969

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP 's Gravenhage. 12 december 2014 149996 Ate Stam 010 267 3610

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP 's Gravenhage. 12 december 2014 149996 Ate Stam 010 267 3610 STADSREGIO ROTTERDAM College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP 's Gravenhage datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betreft 12 december 2014 149996 Ate

Nadere informatie

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE.

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE. Hoogvliet Poortugaal Spijkenisse Hellevoetsluis 4 Zuidland Nieuw-Beijerland Oud-Beijerland 3 6 1 HOEKSCHE WAARD 2 GOEREE-OVERFLAKKEE 7 5 0 2,5 5 km Projecten 1 Agroranden 2 Ontsluiting Tiengemeten 3 Proeftuin

Nadere informatie

Grebbedijk - Deltadijk? Studie naar de betekenis van actualisering van de beschermingsniveaus van de Grebbedijk

Grebbedijk - Deltadijk? Studie naar de betekenis van actualisering van de beschermingsniveaus van de Grebbedijk Grebbedijk - Deltadijk? Studie naar de betekenis van actualisering van de beschermingsniveaus van de Grebbedijk Rapport Waterschap Vallei en Veluwe Januari 2014 (geactualiseerde versie) Definitief v3.1

Nadere informatie

Rik Olde Loohuis (gast) Stadsregio Rotterdam Richard Kleefman, Lex Keijser, Jacob van Olst, Denis Dullaart

Rik Olde Loohuis (gast) Stadsregio Rotterdam Richard Kleefman, Lex Keijser, Jacob van Olst, Denis Dullaart Concept verslag Naam overleg: Regionale Bijeenkomst windenergie Datum: 24 oktober 2013 Aanwezig: Hellevoetsluis Baukje Bruinsma Bernisse Heidi Rensen Capelle a/d IJssel Ed Weeder Lansingerland Arjan Koopman

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Nieuw Waterveiligheidsbeleid

Nieuw Waterveiligheidsbeleid 07-09-2015 Nieuw Waterveiligheidsbeleid Annemiek Roeling (DGRW) Inhoud De aanloop Aanleiding Doelen nieuwe waterveiligheidsbeleid Meerlaagsveiligheid en normen voor de kering Verankering van het beleid

Nadere informatie

Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma Veiligheid van bewoners voorop Bescherming tegen overstromingen is voor Nederland van levensbelang. Een groot deel van de inwoners woont beneden

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart 2

Veiligheid Nederland in Kaart 2 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Ruben Jongejan 2007 Veiligheid Nederland in Kaart pagina 1 Inhoud 1. Wat is VNK2? 2. Methoden en technieken 3. Toepassingen 4. Samenvatting 2007 Veiligheid Nederland in

Nadere informatie

WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE

WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE WONEN EN LEREN VAN VOLWASSENEN IN DE REGIO REGIOVERKEER IN DE VOLWASSENENEDUCATIE drs. J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 27 januari 2005 In opdracht van de Dienst Stedelijk Onderwijs

Nadere informatie

Urgentieverklaring Voor een huurwoning

Urgentieverklaring Voor een huurwoning Urgentieverklaring Voor een huurwoning Inhoud Wat is een urgentieverklaring? blz 1 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen? blz 2 Wanneer is een urgentieverklaring niet mogelijk? blz 2 Hoe vraag ik een

Nadere informatie

Feitenkaart. Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012 (februari 2015, 2e druk)

Feitenkaart. Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012 (februari 2015, 2e druk) Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012 (februari 2015, 2e druk) Ed 2014 zijn de komensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2012 van

Nadere informatie

De Ouderenpartij NH maakt zich ernstig zorgen over de hoogwaterveiligheid Den Oever/Afsluitdijk/Kornwerderzand

De Ouderenpartij NH maakt zich ernstig zorgen over de hoogwaterveiligheid Den Oever/Afsluitdijk/Kornwerderzand Vragen nr. 25 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 26 juni 2012 Onderwerp: vragen van de heer J.H. Leever (ONH). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u

Nadere informatie

MARE demo / gebiedspilot MLV Dordrecht: Berry Gersonius (FloodResilienceGroup, UNESCO-IHE)

MARE demo / gebiedspilot MLV Dordrecht: Berry Gersonius (FloodResilienceGroup, UNESCO-IHE) MARE demo / gebiedspilot MLV Dordrecht: Veilig en zelfredzaam eiland Berry Gersonius (FloodResilienceGroup, UNESCO-IHE) Ellen Kelder (Gemeente Dordrecht) Veilig en zelfredzaam eiland 1. Bescherming 2.

Nadere informatie

2.2.1 Noordelijke kust

2.2.1 Noordelijke kust In opdracht van Rijkswaterstaat RIZA is onderzoek gedaan naar de ergst denkbare overstroming voor verschillende regio s. Dit onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau HKV in juli en augustus 2007. Hierbij

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

CONVENANT REALISATIE WINDENERGIE STADSREGIO ROTTERDAM

CONVENANT REALISATIE WINDENERGIE STADSREGIO ROTTERDAM CONVENANT REALISATIE WINDENERGIE STADSREGIO ROTTERDAM Ondertekend op 21 juni 2012 te Schiedam Energie voor de toekomst STADSREGIO ROTTERDAM BOUWEN AAN S A M E N H A N G Ondergetekenden: De gemeente Albrandswaard,

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Urgentieverklaring Voor een huurwoning

Urgentieverklaring Voor een huurwoning Urgentieverklaring Voor een huurwoning Inhoud Wat is een urgentieverklaring? blz 1 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen? blz 2 Wanneer is een urgentieverklaring niet mogelijk? blz 2 Hoe vraag ik een

Nadere informatie

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 rotterdam.nl/onderzoek Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 Onderzoek en Business Intelligence Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

Hoorzitting college van burgemeester en wethouders van gemeente Capelle aan den IJssel en van gemeente Krimpen aan den ĪJssel

Hoorzitting college van burgemeester en wethouders van gemeente Capelle aan den IJssel en van gemeente Krimpen aan den ĪJssel Hoorzitting college van burgemeester en wethouders van gemeente Capelle aan den IJssel en van gemeente Krimpen aan den ĪJssel Zitting op donderdag 4 september 2014 om 14.00 uur DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Overstromingsrisico s Nieuw beleid, nieuw lesmateriaal

Overstromingsrisico s Nieuw beleid, nieuw lesmateriaal Overstromingsrisico s Nieuw beleid, nieuw lesmateriaal Inhoud workshop: - Van oud naar nieuw waterveiligheidsbeleid (Tim Favier) - Consequenties voor het Voortgezet Onderwijs (Adwin Bosschaart) - Methode

Nadere informatie

Nederland. in kaart. Tussenresultaten fase 1B

Nederland. in kaart. Tussenresultaten fase 1B Nederland in kaart 00 Inhoud VEILIGHEID NEDERLAND IN KAART VNK2: Tussenresultaten fase 1b COLOFON Dit is een publicatie van Projectbureau VNK2 Document HB 1729127 Datum november 2012 Ontwerp Laagland Communicatie

Nadere informatie

Alleen als het echt niet anders kan

Alleen als het echt niet anders kan Alleen als het echt niet anders kan De meeste Nederlandse ouders zijn prima in staat om hun kinderen voldoende veiligheid te bieden. Bij ongeveer 1 procent van de Nederlandse kinderen komt de veiligheid

Nadere informatie

Na WO II gaf men waarschijnlijk de voorrang aan de wederopbouw

Na WO II gaf men waarschijnlijk de voorrang aan de wederopbouw Inhoud Inleiding Ramp 1953 meteorologie stormvloed gevolgen herstel Deltaplan 1960-1986 - 1997 New Orleans 2005 Toetsing en Veiligheid Nederland in Kaart Conclusies Inleiding Inleiding Na WO II gaf men

Nadere informatie

Impressie van de opgaven en vervolgafspraken

Impressie van de opgaven en vervolgafspraken Impressie van de opgaven en vervolgafspraken 1 Inleiding Afronding programma Rivierzones In de periode 2010 tot 2014 ondersteunde het programma Rivierzones van de stadsregio Rotterdam een aantal gemeenten

Nadere informatie

Leerlingenprognose Rijnmond en Haaglanden 2012-2025

Leerlingenprognose Rijnmond en Haaglanden 2012-2025 Leerlingenprognose Rijnmond en Haaglanden 2012-2025 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink & Dik Leering ResearchNed & QDelft april 2012 2012 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Het Deltaprogramma. Nederland op orde: vandaag en morgen. Wim Kuijken / Bart Parmet. 7 december 2012 KNAG-Onderwijsdag

Het Deltaprogramma. Nederland op orde: vandaag en morgen. Wim Kuijken / Bart Parmet. 7 december 2012 KNAG-Onderwijsdag Het Deltaprogramma Nederland op orde: vandaag en morgen Wim Kuijken / Bart Parmet 7 december 2012 KNAG-Onderwijsdag Het Deltaprogramma Nationaal programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening 2

Nadere informatie

Informa(ebijeenkomst Jeugd GGZ 24 april 2014 vrijgeves(gden

Informa(ebijeenkomst Jeugd GGZ 24 april 2014 vrijgeves(gden Informa(ebijeenkomst Jeugd GGZ 24 april 2014 vrijgeves(gden Programma Informa(ebijeenkomst Jeugd GGZ inkoopvoorbereiding kader en uitgangspunten planning 2014 Regio Regio: 16 gemeenten, 5 subregio s:

Nadere informatie

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND Ons kenmerk RIS 294556 BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de Woningwet eisen stelt aan het werkgebied

Nadere informatie

Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy

Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy Merkkracht van de Rotterdamse cultuurorganisaties volgens de inwoners van de provincie Zuid-Holland Rotterdam, 7 november 13 Page 1 11 Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy! BrandAlchemy is een

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Kosten en effecten van waterberging Grevelingen

Kosten en effecten van waterberging Grevelingen Kosten en effecten van waterberging Grevelingen Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden Nadine Slootjes Redactie: Met Andere Woorden Met bijdragen van: Deltaprogramma Zuidwestelijke

Nadere informatie

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Doel bijeenkomst Bewoners informeren over de aanpak ontwerp en uitvoering waterkering in de kern van Spakenburg

Nadere informatie

Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel

Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel Hoofdlijnen voorkeursstrategie rivieren Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel Deltaprogramma Rivieren Juli 2014 Inhoud Voorkant Waal bij Beneden Leeuwen, 2011 Foto: Tineke Dijkstra

Nadere informatie

Nieuwe generatie evacuatiemodellen PLATOS colloquium. Ir. Adam Pel, Transport & Planning, Technische Universiteit Delft 27-02-2015

Nieuwe generatie evacuatiemodellen PLATOS colloquium. Ir. Adam Pel, Transport & Planning, Technische Universiteit Delft 27-02-2015 Nieuwe generatie evacuatiemodellen PLATOS colloquium Ir. Adam Pel, Transport & Planning, Technische Universiteit Delft 27-02-2015 Delft University of Technology Challenge the future 1. Introductie PLATOS

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13798 30 maart 2016 Besluit van 5 maart 2016, nr. 2016000345, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de

Nadere informatie

SOCIAL RETURN ROTTERDAM

SOCIAL RETURN ROTTERDAM Investeren in mens en stad SOCIAL RETURN ROTTERDAM Presentatie Social Return 2013 Inkoop Volume De gemeente Rotterdam heeft een inkoop Volume van ± 800 miljoen. Het inkoopproces Strategieontwikkeling Specificeren

Nadere informatie

Concept nieuw waterveiligheidsbeleid

Concept nieuw waterveiligheidsbeleid Concept nieuw waterveiligheidsbeleid Versie 4 maart 2014 document van DPV, met inbreng van de gebiedsgerichte deelprogramma s en nieuwbouw en herstructurering Inhoud 1. Leeswijzer... 2 2. Nederland duurzaam

Nadere informatie

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F 2 Bestuurlijke planning In deze bijlage is de bestuurlijke

Nadere informatie

Multi-Layer Safety in Dordrecht. Ellen Kelder City of Dordrecht

Multi-Layer Safety in Dordrecht. Ellen Kelder City of Dordrecht Multi-Layer Safety in Dordrecht Ellen Kelder City of Dordrecht Dordrecht: Water and History. Interreg IVb project: MARE. The primary defence ring (22) Deltacity Dordrecht Dordrecht About 120.000 residents

Nadere informatie

Maandinformatie Arbeidsmarkt Zuidwest-Nederland

Maandinformatie Arbeidsmarkt Zuidwest-Nederland Maandinformatie Arbeidsmarkt Zuidwest-Nederland Per 1 november 2009 Uitgave Rijnmond (Rotterdam e.o.) Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidwest- Nederland. Nadere

Nadere informatie

Voorkeursstrategie Waal en Merwedes

Voorkeursstrategie Waal en Merwedes SAMENVATTING Voorkeursstrategie Waal en Waterveiligheid, motor voor ontwikkeling Stuurgroep Delta-Rijn, Stuurgroep Rijnmond Drechtsteden CONCEPT-ADVIES november 2013 foto: Beeldbank Rijkswaterstaat 1 Colofon

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5979/13 Betreft

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp: DVO Dierenbescherming Rijnmond wettelijke taken opvang zwerfdieren

Onderwerp: DVO Dierenbescherming Rijnmond wettelijke taken opvang zwerfdieren AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 97378 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: DVO Dierenbescherming Rijnmond wettelijke taken opvang zwerfdieren Besluit: 1. In

Nadere informatie

Aanwezig: Secretaris-generaal (wnd.): Capelle aan den IJssel G.A.A. Verkerk. R. van Hemert (plv.) M. Struijvenberg M.J.C. Houtkamp (plv.

Aanwezig: Secretaris-generaal (wnd.): Capelle aan den IJssel G.A.A. Verkerk. R. van Hemert (plv.) M. Struijvenberg M.J.C. Houtkamp (plv. Concept verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 19 december 2014 in vergaderzaal SH7 van het stadhuis van Rotterdam Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie