Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta. Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta. Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen"

Transcriptie

1 Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen

2 Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen Uitgevoerd/uitgegeven door: Waterschap Hollandse Delta Handelsweg DC RIDDERKERK Auteurs: Alida Galema Martin Evers In opdracht van: Waterschap Hollandse Delta Datum: september

3 Colofon Opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta Projectleider Hans Kooijman Auteur(s) Alida Galema Martin Evers Collegiale toetsing Marieke Hollebek Datum Paraaf.. Vrijgegeven door Hans Kooijman Datum Paraaf.. 2

4 Samenvatting De Waterwet schrijft een zesjaarlijkse veiligheidstoetsing van de primaire waterkering voor. Hierbij wordt de veiligheid van een dijkringgebied getoetst aan de norm die in de wet is vastgelegd. Het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta omvat een zevental dijkringen. De verlengde 3 e toetsronde is een vervolg op de 3 e toetsronde die in 2010 is afgerond. In lijn met het Nationaal Bestuursakkoord Water is besloten om de 4 e toetsronde uit te stellen en de 3 e toetsronde te verlengen. Landelijk is afgesproken dat in oktober 2013 het veiligheidsoordeel gerapporteerd dient te worden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In januari 2012 is de verlengde 3 e toetsronde opgestart, waarbij door waterschap Hollandse Delta de ambitie is uitgesproken om al het 'nader onderzoek' uit te voeren en de dijken en kunstwerken (scope) van een definitief veiligheidsoordeel te voorzien vóór eind Het doel van de toetsing is na te gaan of de primaire waterkeringen in staat zijn, een waterstand met een genormeerde overschrijdingsfrequentie veilig te kunnen keren. Indien zij hier niet meer toe in staat zijn, dan moeten deze waterkeringen verbeterd worden. De toetsing wordt uitgevoerd op basis van het Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) en bestaat uit het uitspreken van een Toetsoordeel, een Beheerdersoordeel en een Veiligheidsoordeel. De uitgevoerde onderzoeken in de verlengde 3 e toetsronde betreffen met name onderzoeken in de categorie geavanceerde toetsing conform het WTI. De peildatum van de verlengde 3 e toetsronde komt overeen met de 3 e toetsronde welke is gesteld op 15 januari Het onderliggende rapport behandeld de toetsresultaten van de dijktrajecten en kunstwerken die tot het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta behoren. Niet alleen de toetsresultaten van de verlengde 3 e toetsronde worden beschouwd, de resultaten van dijktrajecten en kunstwerken die in de 3 e toetsronde reeds voorzien zijn van een veiligheidsoordeel, worden eveneens gerapporteerd. Door deze resultaten te combineren ontstaat een totaal beeld van de veiligheid van de primaire waterkeringen in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta. In de onderstaande tabel zijn de resultaten gepresenteerd van de 3 e toetsronde voor zowel de dijktrajecten als de kunstwerken. Voldoet aan norm Voldoet niet aan Nader onderzoek norm [km]/ [%] [km]/ [%] [km]/ [%] 3 e toetsronde dijktrajecten 241,5 69,2 45,7 13,1 61,6 17,7 3 e toetsronde kunstwerken 30 27,0 5 4, ,5 Resultaten 3 e toetsronde Voor de dijktrajecten en kunstwerken die in de 3 e toetsronde niet voorzien zijn van een definitief veiligheidsoordeel (lees: nader onderzoek), is in de verlengde 3 e toetsronde nader onderzoek uitgevoerd. Na afstemming met de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) en de provincie Zuid Holland is de scope van de verlengde 3 e toetsronde vastgesteld. 3

5 Resultaten Het resultaat van de verlengde 3 e toetsronde is in onderstaande tabel weergegeven. Voldoet aan norm Voldoet niet aan Nader onderzoek norm [km]/ [%] [km]/ [%] [km]/ [%] Verlengde 3 e toetsronde dijktrajecten 42,8 12,3 18,8 5,4 0 0 Verlengde 3 e Toetsronde kunstwerken 31 27, ,5 0 0 Resultaten verlengde 3 e toetsronde Hieruit wordt geconcludeerd dat de ambitie om alle dijktrajecten en kunstwerken van een definitief veiligheidsoordeel te voorzien, gehaald is en al het uitgevoerde nadere onderzoek tot het toekennen van een veiligheidsoordeel geleid heeft. De totale lengte van de primaire waterkeringen van de zeven dijkringen van waterschap Hollandse Delta bedraagt 348,8 km, waarbij 111 kunstwerken deel uitmaken van de primaire waterkering. Deze keringen zijn in de 3 e toetsronde en verlengde 3 e toetsronde van een veiligheidsoordeel voorzien. De resultaten van de 3 e toetsronde en de verlengde 3 e toetsronde gecombineerd geeft het totaal beeld van de veiligheid van het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta. Voldoet niet aan Nader onderzoek Voldoet aan norm norm [km] / [%] [km] / [%] [km] / [%] Totaal WSHD dijktrajecten 284,3 81,5 64,5 18,5 0 0 Totaal WSHD kunstwerken 61 55, ,0 0 0 Resultaten 3 e toetsronde en verlengde 3 e toetsronde gecombineerd Lopende versterkingsmaatregelen Van de dijktrajecten en kunstwerken die in de (verlengde) 3 e toetsronde de beoordeling Voldoet niet aan de norm hebben gekregen, is een deel reeds opgenomen in het lopende dijkversterkingsprogramma HWBP2. Voor de dijktrajecten en kunstwerken die niet opgenomen zijn in het dijkversterkingsprogramma, zullen nog maatregelen genomen moeten worden. In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt voor welk deel van het totale beeld nog maatregelen genomen dienen te worden. Omschrijving Keringen Kunstwerken [km] Reeds opgenomen in HWBP2 46,6 14 Nog te nemen maatregelen 17,9 36 Totaal 64,5 50 Lopende- en te nemen maatregelen 4

6 Noodmaatregel Zettingsvloeiing Op basis van de resultaten van de toetsing van het faalmechanisme zettingsvloeiing is gebleken dat ca. 7 km niet voldoet aan de criteria voor zettingsvloeiing. Daarbij is aangegeven dat de faalkans hoog is. Op advies van het Waterschapsactieteam (WAT) is in augustus besloten op de meest urgente locaties (bij Hoogvliet en Spijkenisse) een noodbestorting uit te voeren. Opvolging toetsresultaten Waterschap Hollandse Delta is zich goed bewust van haar taak als waterkering beheerder. Dit betekent dat het waterschap direct actief aan de slag zal moeten met de gepresenteerde resultaten van de toetsing. Voor wat betreft de afgekeurde dijken en kunstwerken betekent dit dat hiervoor maatregelen genomen moeten worden. Echter, het initiëren, voorbereiden en uitvoeren van maatregelen kost tijd. Voordat maatregelen zijn gerealiseerd, dienen de volgende stappen te worden genomen: Aanmelding bij calamiteitenorganisatie Intensiveren en/of uitbreiden reguliere inspecties en monitoring Om de primaire waterkeringen opnieuw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen worden de volgende mogelijke maatregelen onderscheiden: - Als versterkingsproject aanmelden bij het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nhwbp) - Maatregelen die binnen het waterschap opgepakt en gefinancierd worden. Aanbevelingen Naar aanleiding van de ervaringen met de toetsing worden, vooruitlopend op de eindevaluatie, reeds een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan. Onderscheid wordt gemaakt tussen interne aanbevelingen en externe aanbevelingen: Intern: - Financiering van de volgende toetsrondes tijdig opnemen in de begroting van het waterschap. - Datamanagement goed borgen binnen de organisatie zodat de benodigde data voor de toetsing, calamiteitenorganisatie, versterkingsprogramma en beheer & onderhoud gemakkelijk toegankelijk en bij te werken is. - Beter inrichten van het toetsproces en verbinden met de andere processen van het waterschap. Extern: - Het WTI2017 op 1 januari 2017 beschikbaar stellen voor aan de waterschappen. - De waterschappen meenemen in de landelijke ontwikkelingen op het gebied van het toesproces en -instrumentarium zodat de waterschappen tijdig gesteld staan voor de 4 e toetsronde. 5

7 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding en doel Leeswijzer Gebiedsbeschrijving Scope en ambitie verlengde 3 e toetsronde Resultaat 3 e toetsronde en discrepanties Scope Ambitie Aanpak nader onderzoek Veiligheidsoordeel gehele beheersgebied Resultaten verlengde 3 e toetsronde Veiligheidsoordeel gehele beheersgebied Opvolging Toetsresultaten Aanbevelingen Referentielijst Bijlage 1 Bijlage 2 Discrepanties Veiligheidsoordeel per dijkring Bijlage 3 Samenvatting dijktracés dijkring 17 Bijlage 4 Samenvatting kunstwerken dijkring 17 Bijlage 5 Samenvatting dijktracés dijkring 18 Bijlage 6 Samenvatting kunstwerken dijkring 18 Bijlage 7 Samenvatting dijktracés dijkring 19 Bijlage 8 Samenvatting kunstwerken dijkring 19 Bijlage 9 Samenvatting dijktracés dijkring 20 Bijlage 10 Samenvatting kunstwerken dijkring 20 Bijlage 11 Samenvatting dijktracés dijkring 21 Bijlage 12 Samenvatting kunstwerken dijkring 21 Bijlage 13 Samenvatting dijktracés dijkring 22 Bijlage 14 Samenvatting kunstwerken dijkring 22 Bijlage 15 Samenvatting dijktracés dijkring 25 Bijlage 16 Samenvatting kunstwerken dijkring 25 6

8 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel De Waterwet schrijft een zesjaarlijkse veiligheidstoetsing van de primaire waterkering voor. Hierbij wordt de veiligheid van een dijkringgebied getoetst aan de norm die in de wet is vastgelegd. Het dijkringgebied is een gebied dat door een aaneengesloten stelsel van primaire waterkeringen is beveiligd tegen overstromingen. Het doel van de toetsing is na te gaan of de primaire waterkeringen in staat zijn, een waterstand met een genormeerde overschrijdingsfrequentie veilig te kunnen keren. Indien zij hier niet meer toe in staat zijn, dan moeten deze waterkeringen verbeterd worden. De verlengde 3 e toetsronde is een vervolg op de 3 e toetsronde die in 2010 is afgerond. In lijn met het Nationaal Bestuursakkoord Water [1] is besloten om de 4 e toetsronde uit te stellen en de 3 e toetsronde te verlengen. Dit betekent dat alle dijktrajecten en kunstwerken, waarvan in de 3 e toetsronde is geconcludeerd dat 'nader onderzoek' noodzakelijk is, in de verlengde 3 e toetsronde van een veiligheidsoordeel voorzien dienen te worden. In januari 2012 is de verlengde 3 e toetsronde opgestart, waarbij door waterschap Hollandse Delta de ambitie is uitgesproken om al het 'nader onderzoek' uit te voeren en de dijken en kunstwerken van een definitief veiligheidsoordeel te voorzien vóór eind Landelijk is afgesproken dat in oktober 2013 het veiligheidsoordeel van alle waterkeringen en waterkerende kunstwerken, die nog op 'nader onderzoek' staan als gevolg van de 3 e toetsronde, gerapporteerd dient te worden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 1.2 Leeswijzer De veiligheidstoetsing en de resultaten van de veiligheidstoetsing, zoals deze binnen de verlengde 3 e toetsronde is uitgevoerd, is in verschillende rapporten weergegeven. In het onderliggende rapport is de samenvatting van de veiligheidsoordelen voor zowel dijktrajecten als kunstwerken in het gehele beheersgebied van Hollandse Delta weergegeven. In hoofdstuk 2 wordt een korte omschrijving van het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta gegeven. Het daaropvolgende hoofdstuk bevat de scope en ambitie van de verlengde 3 e toetsronde. De resultaten van de toetsing van de verlengde 3 e toetsronde zijn weergegeven in hoofdstuk 4 evenals de resultaten van de 3 e toetsronde. In hoofdstuk 5 is het vervolg op de toetsing van de (verlengde) 3 e toetsronde opgenomen. Het laatste hoofdstuk bevat de aanbevelingen op hoofdlijnen. 7

9 2 Gebiedsbeschrijving Het beheergebied van waterschap Hollandse Delta (figuur 1) omvat de dijkringen IJsselmonde, Pernis, Rozenburg, Voorne-Putten, Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht en Goeree-Overflakkee. Figuur 1 Overzicht primaire waterkeringen De lengte van de dijken en het aantal kunstwerken in de primaire kering verschilt per dijkring. In tabel Tabel 2-1 is per dijkring een overzicht gegeven van de primaire keringen inclusief het aantal kunstwerken en de vastgestelde normfrequentie van de betreffende dijkring. Dijkring Dijken Kunstwerken Normfrequentie Nummer Naam [km] 1 : 17 IJsselmonde 62, Pernis 5, Rozenburg 8, Voorne-Putten 70, Hoeksche Waard 69, Eiland van Dordrecht 37, Goeree-Overflakkee Cat. A 44, Goeree-Overflakkee Cat. C 51, nvt Totaal: 348, nvt Tabel 2-1 Overzicht primaire keringen per dijkring Economisch is waterschap Hollandse Delta gelegen in het meest geïndustrialiseerde en meest dichtbevolkte deel van Nederland. In het beheersgebied van Hollandse Delta komt als gevolg hiervan 1 De totale lengte van de dijkringen is gebaseerd op de GIS-bestanden van de Legger Primaire Waterkeringen van Hollandse Delta. De mogelijkheid bestaat dat deze niet exact overeenkomt met de lengte zoals opgenomen in ToetsRap. Dit wordt veroorzaakt doordat de Applicatie ToetsRap niet geheel aansluit op de GIS-omgeving waarmee binnen het waterschap gewerkt wordt. 8

10 een aanzienlijke bijdrage tot stand aan het totale Bruto Nationaal Product van Nederland. Waterschap Hollandse Delta behoort samen met waterschap Rivierenland en waterschap Scheldestromen tot de drie grootste kering beheerders van Nederland en heeft in totaal ruim 9% van het totale areaal aan primaire keringen in beheer. Met betrekking tot kunstwerken behoort waterschap Hollandse Delta samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Groot Salland, Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas en Rijkswaterstaat tot de zes beheerders met het meeste kunstwerken in het beheer (ruim 7%). Daarnaast is de waterstaatkundige situatie van Hollandse Delta in Nederland vanwege de ligging en de invloeden van zowel rivieren als de zee, redelijk uniek. Goed voorbeeld hiervan is het Eiland van Dordrecht wat als een van de meest waterstaatkundig gevoelige gebieden van Nederland wordt erkend. De ontwikkeling van programma s als Deltaprogramma Rijmond-Drechtsteden en Onwikkeling Volkerak Zoommeer zijn hier goede voorbeelden van. Ook met betrekking tot de aanwezigheid van Niet Waterkerende Objecten zoals bebouwing, bomen en kabels en leidingen is waterschap Hollandse Delta één van de grote spelers in relatie tot andere waterschappen. Sprekend voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van diverse grote steden aan het water en circa 1500 km leidingen in de primaire waterkeringen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de ligging van waterschap Hollandse Delta ten opzichte van industriegebieden zoals de Botlek, Europoort en Maasvlakte en de leidingenstroken en -straat die de verbindingen vormen met Antwerpen en Duitsland, waarin voor de waterkeringen risicovolle leidingen in aanwezig zijn. 9

11 3 Scope en ambitie verlengde 3 e toetsronde In dit hoofdstuk is het traject beschreven wat heeft geleid tot de uiteindelijke vaststelling van de scope voor de verlengde 3 e toetsronde. Daarnaast is aangegeven wat de ambitie van het waterschap was bij het ingaan van de verlengde 3 e toetsronde en wordt kort ingegaan op hoe de verlengde 3 e toetsronde is aangepakt. 3.1 Resultaat 3 e toetsronde en discrepanties In de 3 e toetsronde zijn alle dijken en kunstwerken, welke geen onderdeel vormden van het dijkversterkingsprogramma, getoetst. Indien een kering of kunstwerk niet van een veiligheidsoordeel kon worden voorzien, is de status nader onderzoek toegekend. De rapportage Veiligheidstoetsing 3 e Ronde [3] van de verschillende dijkringen in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta is op 10 september 2010 aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. De Provincie heeft de resultaten van de inliggende waterschappen gebundeld en gerapporteerd aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie heeft vervolgens de resultaten van de verschillende provincies gebundeld en in november 2011, middels oplevering van de 3 e Landelijke Rapportage Toetsing (LRT3)[2], gerapporteerd aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van de vele trajecten en kunstwerken die in de 3 e toetsronde niet van een veiligheidsoordeel voorzien konden worden, is besloten een verlengde 3 e toetsronde op te starten waarbij het nader onderzoek uitgevoerd kon worden. Conform het Bestuursakkoord Water en het Draaiboek Verlengde Derde Toetsing [4] is vastgesteld dat het nader onderzoek zoals gerapporteerd in de LRT3 als basis voor de scope van de verlengde 3 e toetsronde geldt. Door waterschap Hollandse Delta is echter geconstateerd dat er discrepanties aanwezig zijn tussen de rapportage Veiligheidstoetsing 3 e Ronde zoals deze door het bestuur van het waterschap is vastgelegd en de LRT3. In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de geconstateerde discrepanties. Omschrijving Keringen Kunstwerken Nader onderzoek volgens LRT3 rapport Nader onderzoek volgens beheerder in overleg met de provincie Zuid Holland [km] 42,74 (a kering) 18,81 (c kering) 60 (a kering) 7 (c kering) 57,74 76 Verschil 3,81 9 Tabel 3-1 Aanduiding areaal nader onderzoek en discrepanties t.o.v. LRT 3 Bij de start van de verlengde 3 e toetsronde ging het waterschap uit van een scope van 57,74 km te toetsen dijktrajecten. Hiervan maakte 2,545 km onterecht onderdeel uit van de scope. De volgende trajecten zijn toen verwijderd uit de scope van het waterschap: - 1,870 km dijk welke in LRT3 het oordeel onvoldoende heeft gekregen, terwijl het waterschap ze op nader onderzoek had gezet. Het oordeel onvoldoende conform LRT3 is echter terecht omdat deze trajecten onderdeel uitmaken van dijkversterking Dortsche Kil; - 0,675 km op Voorne Putten wat veroorzaakt was door een verkeerde optelling. Na het verwijderen van bovenstaande stukken uit de scope, bedroeg de resterende scope nog 55,195 km. In de resterende scope had het waterschap een traject opgenomen dat in de LRT3 onterecht op voldoet stond, terwijl dit nader onderzoek had moeten zijn. Dit betrof 100 meter op IJsselmonde [5], die niet is verwijdert uit de scope van het waterschap. Daarnaast bleek dat er onterecht 6,448 km dijk ontbrak in de scope van het waterschap. De volgende stukken zijn toegevoegd aan de scope: - 5,040 km aan dijktrajecten die deel uitmaken van lopende dijkversterkingsprojecten in het kader van HWBP2 [5]; 10

12 - 0,350 km aan dijktrajecten die in 2010 uit de scope van HWBP2 dijkversterkingsprojecten verwijderd zijn; - 1,058 km dijktraject op Goeree Overflakkee wat terecht op nader onderzoek stond in LRT3, maar bij het waterschap als voldoende was opgenomen. [5]. In Bijlage 1 is weergegeven welke trajecten bovenstaande discrepanties betreffen. Bij de start van de verlengde 3 e toetsronde stonden 67 kunstwerken op nader onderzoek in ToetsRap. ToetsRap vormde de basis voor LRT3. In totaal ontbraken echter 10 kunstwerken aan ToetsRap die alsnog zijn toegevoegd. Vervolgens zijn de volgende kunstwerken toegevoegd of verwijderd: - Uitwateringssluis Oudeland stond met een verkeerd oordeel in ToetsRap en is toegevoegd aan de scope (omgekeerde discprepantie) [5],[6] - Oud Pernisseweg stond niet in ToetsRap (zie ook volgende punt) - Twee kunstwerken (o.a. Oud Pernisseweg) zijn verwijderd uit de scope omdat het geen kunstwerken zijn [6]; - Twee kunstwerken die als aparte kunstwerken in ToetsRap stonden zijn samengevoegd omdat het één kunstwerk betreft [6]. In Bijlage 1 is nadere informatie gegeven over de hierboven genoemde kunstwerken. 3.2 Scope De geconstateerde discrepanties zijn in onderling overleg tussen de Provincie Zuid-Holland, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het waterschap besproken. Vervolgens zijn de betreffende discrepanties middels brieven [5]&[6]&[7] vastgesteld. Hiermee zijn de resultaten van de Veiligheidstoetsing 3 e ronde en de LRT3 op elkaar afgestemd en is het definitieve resultaat van de 3 e toetsronde vastgelegd. In de onderstaande tabel zijn deze resultaten gepresenteerd, uitgesplitst naar dijktrajecten en kunstwerken. Voldoet niet aan Nader onderzoek Voldoet aan norm norm [km]/ [%] [km]/ [%] [km]/ [%] 3 e toetsronde dijktrajecten 241,5 69,2 45,7 13,1 61,6 17,7 3 e toetsronde kunstwerken 30 27,0 5 4, ,5 Tabel 3-2 Resultaten 3 e toetsronde Met het vastleggen van deze resultaten is ook overeenstemming bereikt over de scope van de verlengde 3 e toetsronde. Het nader onderzoek zoals in de bovenstaande tabellen is gepresenteerd vormt de scope van de verlengde 3 e toetsronde. 3.3 Ambitie Landelijk is de ambitie vastgesteld om voor de scope van de verlengde 3 e toetsronde 50% van de waterkeringen en kunstwerken vóór eind 2013 te voorzien van een definitief veiligheidsoordeel. In mei 2012 heeft het bestuur van waterschap Hollandse Delta de ambitie uitgesproken om al het 'nader onderzoek' uit te voeren en de dijken en kunstwerken binnen haar beheersgebied van een definitief veiligheidsoordeel te voorzien vóór eind Het waterschap streeft ernaar om 100% van de primaire waterkeringen van een definitief veiligheidsoordeel te voorzien. 3.4 Aanpak nader onderzoek Het uitvoeren van het nader onderzoek is deels uitgevoerd door medewerkers van het waterschap zelf en deels door twee ingenieursbureaus. De opdracht aan de beide bureaus was om tot een door ILT geaccepteerd en door WSHD gedragen veiligheidsoordeel te komen voor de onderdelen binnen 11

13 de scope van de verlengde 3 e toetsronde. De wijze waarop het nader onderzoek is uitgevoerd is heel divers en per object uniek. De resultaten zijn per dijkring samengevat in een rapportage voor kunstwerken en een rapportage voor dijktrajecten. Deze samenvattende rapportages zijn opgenomen in de Bijlage 3 tot en met Bijlage 16 van dit rapport. De samenvattende rapportages zijn gebaseerd op de resultaten van de diverse onderzoeken welke gedetailleerd beschreven zijn in onderliggende deelrapportages. 12

14 4 Veiligheidsoordeel gehele beheersgebied De waterstaatkundige beoordeling in het kader van de verlengde 3 e toetsronde is uitgevoerd volgens het Voorschrift Toetsen op Veiligheid primaire waterkeringen (VTV 2006). Dat betekent dat het veiligheidsoordeel gebaseerd is op een toetsoordeel en een beheerdersoordeel. In voorliggend rapport worden alleen de resultaten van het veiligheidsoordeel samengevat. Uitsplitsing naar het toetsoordeel en het beheerdersoordeel is te vinden in de samenvattende rapporten zoals weergegeven in de Bijlage 3 tot en met Bijlage Resultaten verlengde 3 e toetsronde In de verlengde 3 e toetsronde is nader onderzoek uitgevoerd naar 61,6 km dijk en 76 kunstwerken met als doel om een veiligheidsoordeel toe te kennen aan het betreffende dijktraject of kunstwerk. Het resultaat van de verlengde 3 e toetsronde is in onderstaande tabel weergegeven. Voldoet aan norm [km]/ Voldoet niet aan norm [%] [km]/ Nader onderzoek [%] [km]/ Verlengde 3 e toetsronde dijktrajecten 42,8 12,3 18,8 5,4 0 0 Verlengde 3 e Toetsronde kunstwerken 31 27, ,5 0 0 Tabel 4-1 Resultaten verlengde 3 e toetsronde [%] Geconcludeerd kan worden dat alle dijktrajecten en kunstwerken in de verlengde 3 e toetsronde voorzien zijn van een veiligheidsoordeel. Hiermee is de ambitie van waterschap Hollandse Delta om 100% van de primaire waterkeringen van een definitief veiligheidsoordeel te voorzien, bereikt. 4.2 Veiligheidsoordeel gehele beheersgebied Door de resultaten van de verlengde 3 e toetsronde te combineren met de resultaten van de eerder uitgevoerde toetsronde kan een beeld over de veiligheid van de primaire waterkeringen van alle dijkringen tezamen worden gevormd zoals weergegeven in Tabel 4-2. De veiligheidsoordelen zijn eveneens uitgesplitst per dijkring en middels kaarten weergegeven in Bijlage 2. Voldoet aan norm Voldoet niet aan Nader onderzoek norm [km] / [%] [km] / [%] [km] / [%] Totaal WSHD dijktrajecten 284,3 81,5 64,5 18,5 0 0 Totaal WSHD kunstwerken 61 55, ,0 0 0 Tabel 4-2 Resultaten 3 e toetsronde en verlengde 3 e toetsronde gecombineerd Reeds opgenomen in dijkversterkingen Van de in de 3 e toetsronde en verlengde 3 e toetsronde afgekeurde dijktrajecten en kunstwerken, is reeds een deel opgenomen in dijkversterkingen die op het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2) staan. Een deel van de dijktrajecten en kunstwerken die versterkt worden in HWBP2 maken eveneens onderdeel uit van de scope van de verlengde 3 e toetsronde. Zodra de dijkversterkingsprojecten afgerond zijn, voldoen de betreffende dijktrajecten en kunstwerken op alle toetssporen opnieuw aan de norm, gedurende de ontwerplevensduur. Aangezien het dijkversterkingsprogramma nog niet afgerond is, zijn de betreffende keringen en kunstwerken niet 13

15 opnieuw (technisch) getoetst, maar is het beheerdersoordeel op onvoldoende gezet, waardoor het veiligheidsoordeel eveneens onvoldoende is. In de onderstaande tabel is aangegeven welk deel van het totale beeld met de beoordeling Voldoet niet aan de norm reeds in het lopende dijkversterkingsprogramma HWBP2 is opgenomen. Voor de dijktrajecten en kunstwerken die niet opgenomen zijn in het dijkversterkingsprogramma zullen nog maatregelen genomen moeten worden. Deze delen zullen, afhankelijk van de aard van de afkeuring worden ingebracht in het nhwbp, of als beheermaatregel door het WSHD worden opgepakt. In Hoofdstuk 5 Vervolg wordt een korte schets gegeven van de mogelijke opties voor de invulling van de delen waarvoor nog maatregelen genomen moeten worden. Veiligheidsoordeel Keringen Kunstwerken [km] Reeds opgenomen in HWBP2 45,6 14 Nog te nemen maatregelen 17,9 36 Totaal 64,5 50 Tabel 4-3 Lopende- en te nemen maatregelen Noodmaatregel Zettingsvloeiing Op basis van de resultaten van de toetsing van het faalmechanisme zettingsvloeiing is gebleken dat ca. 7 km niet voldoet aan de criteria voor zettingsvloeiing. Daarbij is aangegeven dat de faalkans hoog is. Deze op zettingsvloeiing afgekeurde trajecten liggen bij IJsselmonde (Oude Maas), Voorne Putten (Oude Maas/Spui), Hoeksche Waard (Spui/ Haringvliet) en Goeree-Overflakkee (Haringvliet/Grevelingen). Tevens is voor de locaties die kunnen falen op het mechanisme zettingsvloeiing bepaald wat de kans is op schade (inundatie) in het achterliggende gebied is. Voor de meeste locaties is deze kans hoog. Naar aanleiding van deze conclusies heeft de dijkgraaf hierop besloten een Waterschapsactieteam (WAT) in te stellen teneinde directie en bestuur te adviseren over de te nemen stappen, voor zowel de korte als lange termijn. Op advies van het WAT is in augustus besloten op de meest urgente locaties (bij Hoogvliet en Spijkenisse) een noodbestorting uit te voeren. Daarnaast worden voor alle zettingsvloeiingsgevoelige locaties verbeterplannen opgesteld. 14

16 5 Opvolging Toetsresultaten Waterschap Hollandse Delta is zich goed bewust van haar taak als waterkering beheerder. Dit betekend dat het waterschap actief aan de slag zal gaan met de gepresenteerde resultaten van de toetsing. Voor wat betreft de afgekeurde dijken en kunstwerken betekend dit dat hiervoor maatregelen genomen moeten worden. Echter, het initiëren, voorbereiden en uitvoeren van maatregelen kost tijd. Voordat maatregelen zijn gerealiseerd dienen onderstaande stappen te worden genomen om de situatie te beheersen. Aanmelding bij calamiteitenorganisatie In de periode totdat de versterkingsmaatregelen gerealiseerd zijn, zullen alle afgekeurde trajecten en kunstwerken worden opgenomen in de calamiteitenorganisatie. Bij het in werking treden van de calamiteiten organisatie als gevolg van een optredend hoogwater zullen hiermee de betreffende delen intensief worden geïnspecteerd en liggen noodscenario s klaar om in te grijpen bij eventuele tekenen van falen van de waterkering of het kunstwerk. Intensiveren en/of uitbreiden reguliere inspecties en monitoring Alle waterkeringen en kunstwerken worden regulier geïnspecteerd. In overleg met de verantwoordelijke afdeling zal bepaald worden voor welke trajecten en kunstwerken het wenselijk is om de reguliere inspecties te intensiveren of uit te breiden met specifieke controles. Doelstelling hiervan is om eventuele veranderingen tijdig te signaleren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het uitbreiden van de reguliere inspecties van de trajecten welke onderdeel zijn van de Noodmaatregel Zettingsvloeiing. Voor deze trajecten is een specifiek inspectie plan opgesteld. Verbeteren Voor de afgekeurde dijktrajecten en kunstwerken, dienen maatregelen genomen te worden om de primaire keringen weer aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Na de vaststelling van de toetsresultaten zullen de delen van de afgekeurde dijkvakken en kunstwerken waarvoor nog maatregelen genomen moeten worden, geanalyseerd worden op de reden van afkeuren. Afhankelijk van de beoordelingssporen waarop de dijktrajecten of kunstwerken afgekeurd zijn, wordt bepaald welke maatregelen genomen dienen te worden. Onderscheid wordt gemaakt in een drietal maatregelen: - Als versterkingsproject aanmelden bij het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nhwbp) en (afhankelijk van de prioritering) opstarten van de verkenning. - Maatregelen die binnen het waterschap opgepakt en gefinancierd worden (bijvoorbeeld binnen beheer en onderhoud of gemalen die gerestaureerd of geamoveerd worden) 15

17 6 Aanbevelingen Juist vanwege de grote (economische) belangen binnen het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta (zoals beschreven in hoofdstuk 2), is het van groot belang dat de aanbevelingen die uit deze toetsronde gedestilleerd zijn op de juiste waarde geschat en opgevolgd worden. In de afronding van het toetsproject zal de gehele toetsing geëvalueerd worden. Daarnaast zijn in de onderliggende samenvattende rapporten en deelrapportages reeds aanbevelingen opgenomen naar aanleiding van de ervaringen met de toetsing. Vooruitlopend op de eindevaluatie, mede op basis van de ervaringen, worden de op hoofdlijnen belangrijkste aanbevelingen hier genoemd. Voorbereiden 4 e Toetsronde Ter voorbereiding op de 4 e toetsronde, is het belangrijk dat het waterschap tijdig gesteld staat voor de start van de nieuwe toetsronde. Dit betekent o.a. dat het WTI2017 bij aanvang van de vierde toetsronde (1 januari 2017) vastgesteld en beschikbaar moet zijn. Op dit moment wordt ingeschat dat de beschikbare tijd voor het uitvoeren van de toets, beperkt blijft tot de periode 2018 tot Om het slagen van de 4 e toetsronde te bewerkstelligen zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd. Geadviseerd wordt om: Het toetsproces beter in te richten en te verbinden met de andere processen van het waterschap. Datamanagement goed te borgen binnen de organisatie zodat de benodigde data voor de toetsing, calamiteitenorganisatie, versterkingsprogramma en beheer & onderhoud gemakkelijk toegankelijk en bij te werken is. Financiering van de volgende toetsrondes tijdig op te nemen in de begroting van het waterschap. Aansluiting bij normeringsontwikkelingen Op dit moment wordt landelijk hard gewerkt aan een nieuwe normering van de verschillende dijkringen. De huidige methodiek van toetsen aan een in de wet vastgestelde overschrijdingsfrequentie van een dijkring (bijvoorbeeld 1: 4000 p/j) wordt verlaten en er wordt overgestapt naar een Overstromingskans benadering. Het is van groot belang dat het waterschap Hollandse Delta aangesloten blijft bij de laatste ontwikkelingen en de gelegenheid heeft om haar invloed als beheerder bij deze ontwikkelingen in te brengen. De verwachting is bovendien dat de wijziging van normeringsmethodiek gevolgen zal hebben voor diverse afdelingen binnen het waterschap, bijvoorbeeld vergunningverlening, tactisch plannen, dijkversterkingsprogramma en data en advies. Daarom is ook de interne communicatie en terugkoppeling om tot een breed gedragen normering te komen van groot belang, zodat de verschillende afdelingen zich ook kunnen voorbereiden op de feitelijke veranderingen. Aansluiting bij de ontwikkeling van het nieuwe Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) De nieuwe normeringmethodiek betekent direct ook dat een nieuwe manier van toetsen en ontwerpen ingevoerd dient te worden. Ook op dit punt wordt op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe methodieken. Het is voor het waterschap van groot belang dat ook hierin de specialisten van het waterschap en het waterschap als geheel aangesloten blijven bij de ontwikkelingen en de gelegenheid heeft om haar invloed als beheerder bij deze ontwikkelingen in te brengen. Vervolgens is ook hiervoor de interne communicatie en terugkoppeling om tot een breed gedragen instrumentarium te komen van groot belang. Met betrekking tot de invloed van het ontwikkelen van een nieuw instrumentarium op het data beheer is het belangrijk dat de afdelingen Data en Advies en Beheer en Onderhoud aangesloten zijn. 16

18 Referentielijst [1] Bestuursakkoord Water, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, April 2011; [2] Derde Toets Primaire Waterkeringen, Landelijke Toets , Inspectie Verkeer en Waterstaat, kenmerk IVW/WB/2011/000002, 30 November 2011; [3] Veiligheidstoetsing 3e Ronde, Veiligheidsoordeel Dijkring X (respectievelijk dijkring 17 IJsselmonde, 18 Pernis, 19 Rozenburg, 20 Voorne-Putten, 21 Hoekse Waard, 22 Eiland van Dordrecht en 25 Goeree-Overflakkee) waterschap Hollandse Delta, versie 2.0, 24 Augustus 2010; [4] Draaiboek Toetsen, Primaire Waterkeringen, Verlengde 3e Toetsronde Januari 2012 December 2013,Ministerie Infrastructuur en Milieu,DG Ruimte en Water, 30 Maart 2012 [5] Discrepantie verlengde derde toetsronde primaire waterkeringen, Inspectie Leefomgeving en Transport kenmerk ILT-2013/3276, 8 februari [6] Discrepantie Waterschap Hollandse Delta, verlengde 3 e toetsing, uitwatersingssluis polder het Oudeland, DGRW kenmerk I&M/BSK 2013/60044 en I , 15 maart 2013 [7] Discrepantie verlengde derde toetsronde primaire waterkeringen, Waterschap Hollandse Delta, referentie HDWAK0043, 27 september 2012; 17

19 Bijlage 1 Discrepanties Dijk- ring Dijktraject totale lengte VO LRT3 Opmerking Nr. van km - tot km [km] 17 54,650-54,750 0,100 V Eindoordeel stond per abuis als V in ToetsRap en LRT3 ipv NO ,825-35,500 0,675 Verkeerde optelling in scope 21 18,900-19,100 0,200 O 21 19,700-20,600 0,900 O 21 22,250-22,350 0,100 O 21 22,550-27,750 0,200 O 21 23,150-23,250 0,100 O 21 23,650-23,850 0,200 O 21 24,180-24,350 0,170 O 25 RSP 2,800 - RSP 3,000 1,058 NO Toegevoegd aan scope. Dijktrajecten in dijkversterking 17 49,350-49,650 0,300 GO 17 50,130-50,610 0,480 GO 20 21,520-21,580 0,060 GO 21 1,880-1,950 0,070 GO 21 1,950-2,400 0,450 GO 21 2,400-2,700 0,300 GO 21 2,700-2,750 0,050 GO 21 2,750-2,800 0,050 GO 21 2,800-2,820 0,020 GO 21 2,820-2,840 0,020 GO 21 3,600-3,960 0,360 GO 21 15,800-15,860 0,060 GO 21 16,200-16,260 0,060 GO 21 32,400-32,500 0,100 GO 21 44,900-45,300 0,400 GO 21 45,800-45,880 0,080 GO 21 54,900-55,300 0,400 GO Eindoordeel in ToetsRap stond volgens waterschap onterecht op O en had NO moeten zijn. Aangezien trajecten onderdeel zijn van het project Zettingsvloeiing Dortsche Kil, blijft het oordeel staan en wordt geen nader onderzoek uitgevoerd. Toegevoegd aan scope.

20 Dijkring Dijktraject totale lengte VO LRT3 Opmerking Nr. van km - tot km [km] 21 56,100-56,200 0,100 GO 21 56,800-57,200 0,400 GO 22 5,020-5,200 0,180 GO 22 5,500-6,060 0,560 GO 22 6,060-6,600 0,540 GO 20 3,980-4,230 0,250 GO 20 24,270-24,300 0,030 GO 20 24,950-24,970 0,020 GO Discrepanties dijktrajecten Dijkversterking discrepantie. Toegevoegd aan scope.

21 Dijk- Veilighei Discrepanties kunstwerken ring Kunstwerk Locatie dsoordeel LRT3 Opmerkingen Nr. km Discrepanties Gemaal Volgerlanden Gemaal Oud-Pernisseweg 25 Inlaatsluis Zuiderdiep en Noodpomp Zuiderdiepboezem nvt nvt 7,10 NO 17 Hevel Donkersloot 485,00 - Dit zijn geen waterkerende kunstwerken [5]. Dit zijn niet twee verschillende kunstwerken, maar één kunstwerk [5]. 17 Gemaal Strooppot 548,00-17 Hevel Develsluis 26,10-17 Hevel Heerjansdamse haven 37,80-17 Hevel Rhoonse Haven 141,00-17 Gemaal Albrandswaard (tevens hevel) 15,40-17 Gemaal Breeman (tevens hevel) 86,30 - Kunstwerken zijn wel getoetst door het waterschap en hebben oordeel NO gekregen. Kunstwerken waren echter niet in ToetsRap opgenomen en derhalve ook niet in de LRT3 rapportage [5] 17 Leiding gemaal 701 Kreekkade 402,60-17 Gemaal Baarsweg 202,10-17 Gemaal Voorweg 217,50-25 Uitwateringssluis de polder Het Oudeland Omgekeerde discrepanties Stond onterecht als voldoet aan norm gerapporteerd 72,7 V in ToetsRap. Oordeel diende NO te zijn.

22 Bijlage 2 Veiligheidsoordeel per dijkring

23 Bijlage 3 Samenvatting dijktracés dijkring 17

24 Bijlage 4 Samenvatting kunstwerken dijkring 17

25 Bijlage 5 Samenvatting dijktracés dijkring 18

26 Bijlage 6 Samenvatting kunstwerken dijkring 18

27 Bijlage 7 Samenvatting dijktracés dijkring 19

28 Bijlage 8 Samenvatting kunstwerken dijkring 19

29 Bijlage 9 Samenvatting dijktracés dijkring 20

30 Bijlage 10 Samenvatting kunstwerken dijkring 20

31 Bijlage 11 Samenvatting dijktracés dijkring 21

32 Bijlage 12 Samenvatting kunstwerken dijkring 21

33 Bijlage 13 Samenvatting dijktracés dijkring 22

34 Bijlage 14 Samenvatting kunstwerken dijkring 22

35 Bijlage 15 Samenvatting dijktracés dijkring 25

36 Bijlage 16 Samenvatting kunstwerken dijkring 25

Niet Digit beschikbaar. Integrale rapportage verlengde. weergave activiteiten verlengde derde toetsronde

Niet Digit beschikbaar. Integrale rapportage verlengde. weergave activiteiten verlengde derde toetsronde Niet Digit beschikbaar Integrale rapportage verlengde derde toetsronde LRT3+ weergave activiteiten verlengde derde toetsronde Waterschap Reest en Wieden 5 augustus 2013 r. r r r r r r 1 fl r L fl 1 Inleiding

Nadere informatie

Verlengde Derde Toetsronde Primaire Waterkeringen LRT3+ P. Goessen, R. Mom. 29 oktober Definitief. Ingenieursbureau, cluster Onderzoek.

Verlengde Derde Toetsronde Primaire Waterkeringen LRT3+ P. Goessen, R. Mom. 29 oktober Definitief. Ingenieursbureau, cluster Onderzoek. Verlengde Derde Toetsronde Primaire Waterkeringen Auteur P. Goessen, R. Mom Registratienummer 12.34553 Versie Status Definitief Afdeling Ingenieursbureau, cluster Onderzoek Samenvatting In november 2011

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 8 juli 2014, van Zuid- Holland van 15 juli 2014 en van Utrecht van 1 juli 2014 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Derde toets primaire waterkeringen. Landelijke toets 2006-2011

Derde toets primaire waterkeringen. Landelijke toets 2006-2011 Derde toets primaire waterkeringen Landelijke toets 2006-2011 Derde toets primaire waterkeringen Landelijke toets 2006-2011 Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Inspectie Verkeer

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13)

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Auteur: Nadine Slootjes PR1322 november 2008 november

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

Bijlage Afspraken met dataleveranciers vd LIWO basisinformatie

Bijlage Afspraken met dataleveranciers vd LIWO basisinformatie Bijlage 1 2014 2015 2016 Afspraken met dataleveranciers vd LIWO basisinformatie Gemaakte afspraken met dataleveranciers In de onderstaande lijst staan de afspraken met leveranciers van databronnen. Soort

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland;

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland; Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 februari 2006, Noord-Holland van (datum), van Zuid- Holland van (datum) en van Gelderland van (datum) tot vaststelling van de Verordening waterkering West-Nederland

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

Hydraulische Randvoorwaarden 2011concept

Hydraulische Randvoorwaarden 2011concept Hydraulische Randvoorwaarden 2011concept Globale verkenning waterveiligheid Delfzijl ir. A. Prakken Waterdienst / Water Verkeer & Leefomgeving Hydraulische Randvoorwaarden toetsen veiligheid primaire waterkeringen

Nadere informatie

Inleiding De waterkeringen langs de Maas, in beheer bij het waterschap, zijn in 2006 onder de werking van de Wet op de waterkeringen gebracht.

Inleiding De waterkeringen langs de Maas, in beheer bij het waterschap, zijn in 2006 onder de werking van de Wet op de waterkeringen gebracht. voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 6 oktober 2009 dagelijks bestuur : 14 oktober 2009 algemeen bestuur adviserend : nvt algemeen bestuur besluitvormend : nvt

Nadere informatie

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid Presentatie waterschap Brabantse Delta Conferentie Water en Veiligheid 19 november 2009 Frank van Beek Calamiteitencoördinator Beheersgebied. Oppervlakte 171.000 ha 21 gemeenten 751.000 inwoners Veiligheidsregio

Nadere informatie

Nieuw Waterveiligheidsbeleid

Nieuw Waterveiligheidsbeleid 07-09-2015 Nieuw Waterveiligheidsbeleid Annemiek Roeling (DGRW) Inhoud De aanloop Aanleiding Doelen nieuwe waterveiligheidsbeleid Meerlaagsveiligheid en normen voor de kering Verankering van het beleid

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN OVER DE EVALUATIE WATEROVERLAST

BEANTWOORDING VAN VRAGEN OVER DE EVALUATIE WATEROVERLAST DATUM 12 maart 2014 VAN College van D&H AAN Verenigde Vergadering AFSCHRIFT AAN Evaluatie Wateroverlast BETREFT MEMO BEANTWOORDING VAN VRAGEN OVER DE EVALUATIE WATEROVERLAST 1 AANLEIDING In het Evaluatierapport

Nadere informatie

Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma Veiligheid van bewoners voorop Bescherming tegen overstromingen is voor Nederland van levensbelang. Een groot deel van de inwoners woont beneden

Nadere informatie

INGEKOMENN STUK. Aan algemeen bestuur 23 april Voorstel aan ab Kennisnemen van

INGEKOMENN STUK. Aan algemeen bestuur 23 april Voorstel aan ab Kennisnemen van Aan algemeen bestuur 23 april 2014 INGEKOMENN STUK Datum 18 maart 2014 Documentnummer 594909 Projectnummer Portefeuillehouder Programma Afdeling drs. T. Klip-Martin Veiligheid Planvorming Bijlage(n) 2

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods 1 Klaar voor de zorgplicht!? Erik Wagener Voorzitter stuurgroep zorgplicht http://zeeuwbouw.nl/portfolio/nieuwbouwdijkwoning herwijnen/# Klaar voor

Nadere informatie

Presentatie voorlopig programmavoorstel Startbijeenkomst consultatieperiode

Presentatie voorlopig programmavoorstel Startbijeenkomst consultatieperiode Presentatie voorlopig programmavoorstel 2017-2022 Startbijeenkomst consultatieperiode 7 januari 2016 Programma 7 januari 2016 14:30 uur Inloop 15:00 uur Opening 15:10 uur Roald Lapperre [DGRW] Looppad

Nadere informatie

De ondergrond in de 4 e toetsronde

De ondergrond in de 4 e toetsronde De ondergrond in de 4 e toetsronde Producten voor de ondergrond in het Wettelijk Toets- Instrumentarium 2017 Robert Slomp Inhoud 1. Het belang van de ondergrond bij het toetsen van waterkeringen 2. Het

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Voorstel

1. Aanleiding. 2. Voorstel DATUM VERGADERING 21 September 2006 AGENDAPUNTNUMMER ƒ *\ BULAGE(N) 3 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D8iH DATUM BEHANDELING IN D&H 15 dugustus 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0601316 UITBREIDEN PERSONEELSBESTAND

Nadere informatie

Nieuwe veiligheidsnormen in relatie tot de Omgevingswet. Richard Jorissen

Nieuwe veiligheidsnormen in relatie tot de Omgevingswet. Richard Jorissen Nieuwe veiligheidsnormen in relatie tot de Omgevingswet Richard Jorissen Hoogwaterbeschermingsprogramma Onderdeel Deltaprogramma Jaarlijks voortrollend programma Alliantie Rijk-waterschappen Gezamenlijke

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart 2

Veiligheid Nederland in Kaart 2 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Ruben Jongejan 2007 Veiligheid Nederland in Kaart pagina 1 Inhoud 1. Wat is VNK2? 2. Methoden en technieken 3. Toepassingen 4. Samenvatting 2007 Veiligheid Nederland in

Nadere informatie

Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares

Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares Deltares Kennisinstituut op het gebied van water en geotechniek Ongeveer 800 werknemers Vestigingen in Utrecht en Delft (+ USA, Singapore,

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering VERBETERING PRIMAIRE WATERKERING: DIJKVAKKEN DELFLANDSE DIJK

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering VERBETERING PRIMAIRE WATERKERING: DIJKVAKKEN DELFLANDSE DIJK agendapunt H.06 1111302 Aan Verenigde Vergadering VERBETERING PRIMAIRE WATERKERING: DIJKVAKKEN DELFLANDSE DIJK Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 24-04-2014 I. het dijkvak Spuihaven te Schiedam, los

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ITieİ 2013. COMMISSIE 0 WWV (11 juni 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ITieİ 2013. COMMISSIE 0 WWV (11 juni 2013) DATUM VERGADERING 27 jufli 2013 BIĴLAGE(N) AGENDAPUNTNUMMER 13 DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ITieİ 2013 COMMISSIE 0 WWV (11 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300278 VASTSTELLING DEFINITIEF PROJECTPLAN

Nadere informatie

Pipingonderzoek WTI2017

Pipingonderzoek WTI2017 Pipingonderzoek WTI2017 Ulrich Förster (Deltares) Peter Blommaart (RWS-VWL) Inhoud Inleiding programma WTI 2017 Doel van de toetsing Verschillende toetslagen Planning cluster toetsen piping Ulrich Förster

Nadere informatie

Waterveiligheid: de Keten

Waterveiligheid: de Keten Waterveiligheid: de Keten Van bronbeheer, naar beoordelen, naar versterken Jan Strijker 13 oktober 2016 Veranderende omstandigheden Klimaat verandering: Zeespiegelstijging rivierafvoeren stormen Bodemdaling

Nadere informatie

Deltawerken. Watersnood. Dijkversterking Dorpsstraat Capelle aan den IJssel. Bewonersavond Capelle aan den IJssel Woensdag 29 augustus 2012

Deltawerken. Watersnood. Dijkversterking Dorpsstraat Capelle aan den IJssel. Bewonersavond Capelle aan den IJssel Woensdag 29 augustus 2012 Bewonersavond Capelle aan den IJssel Woensdag 29 augustus 2012 Dijkversterking Dorpsstraat Capelle aan den IJssel Informatieavond 29 augustus 2012 Programma: 20:00-20:05 Welkom wethouder Jouke van Winden

Nadere informatie

ZORGPLICHT; de inspectie komt naar u toe

ZORGPLICHT; de inspectie komt naar u toe ZORGPLICHT; de inspectie komt naar u toe Planning en werkwijze ILT pilot inspecties zorgplicht Arnhem, 20 maart 2014 Frens Dijkman ILT/HWB Rol en positie ILT VI en IVW per 1-1-12: (ILT) (www.ilent.nl)

Nadere informatie

Directie Limburg Project: 6 sluisdeuren Locatie: Maasbracht Planning: tussen 2002-2004, 2 deuren per jaar Leverancier: Hupkes

Directie Limburg Project: 6 sluisdeuren Locatie: Maasbracht Planning: tussen 2002-2004, 2 deuren per jaar Leverancier: Hupkes 1. Rijkswaterstaat Project: vangrail Locatie: mogelijk in heel NL Opdrachtgever: RWS Planning: over een jaar waarschijnlijk in Alkmaar, Den Bosch, Roermond-Venlo of via aannemer Directie Limburg Project:

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13798 30 maart 2016 Besluit van 5 maart 2016, nr. 2016000345, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de

Nadere informatie

Veiligheidsnormering kaden binnenboezem

Veiligheidsnormering kaden binnenboezem Veiligheidsnormering kaden binnenboezem Beleidsveld: Waterkeringen Vergaderdatum: 27 september 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: III.2. Kenmerk VV: 623367 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde

Nadere informatie

Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering

Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering Wat zijn primaire waterkeringen? Primaire waterkeringen zijn dijken en kades die het Rivierengebied beschermen tegen het rivierwater van de

Nadere informatie

Vragen rondom Implementatie Nieuwe Normering

Vragen rondom Implementatie Nieuwe Normering Vragen rondom Implementatie Nieuwe Normering Definitief 10-5-2016 Algemeen, wijziging Waterwet, hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), communicatie opleidingen, techniek. Algemeen 1. Wat zijn de grootste

Nadere informatie

Simon Vereeke Ruud Bosters Paul Geernaert Ernst Jonker Leden Pb

Simon Vereeke Ruud Bosters Paul Geernaert Ernst Jonker Leden Pb Revisietoetsing Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland Polder/bestek Ser-Lippens- en Nieuw Othenepolder dp 0084 15 dp 0094 85 bestek ZL-5109 Aan Simon

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 25-03-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling M.J. Potter / Projecten en waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder L.H. Dohmen Bijlage(n) 2 Programma Waterkeringszorg

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A;

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A; CRU05.005 Provinciale Staten van Flevoland, Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/04.031361/A; Gelet op artikel 14 van de Wet op de waterkering en op de Provinciewet;

Nadere informatie

Document: 20120626 Addendum ToetsRap versie 1.3.0. Afgedrukt: 4 juli 2012 memorandum

Document: 20120626 Addendum ToetsRap versie 1.3.0. Afgedrukt: 4 juli 2012 memorandum Project : ToetsRap 1.3.0 Datum : 30 juni 2012 Onderwerp : Addendum op Handleiding ToetsRap 1.2 Van : Bart Thonus PR1667.60 1 Inleiding In het kader van de verlengde derde toetsronde is ToetsRap op een

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016 www.opleidingen.stowa.nl Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen M02 - Geotechniek: SOS en Piping M03 -

Nadere informatie

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid Waterveiligheid buitendijks In ons land wonen ruim 100.000 mensen buitendijks langs de rivieren, de grote meren en de kust. Zij wonen aan de waterzijde

Nadere informatie

Zettingsvloeiing beleid en onderzoek. Geeralt van den Ham Hoite Detmar Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015

Zettingsvloeiing beleid en onderzoek. Geeralt van den Ham Hoite Detmar Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Zettingsvloeiing beleid en onderzoek Geeralt van den Ham Hoite Detmar Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Plaatje ice age Kijk uit! Kans op zettingsvloeiing! Omvang probleem In derde

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder J. Lamberts Vergadering : 6 mei 2014 Agendapunt : 6. Bijlagen : 1. Concept nieuw waterveiligheidsbeleid NB: ter inzage bij directiesecretariaat 2.

Nadere informatie

Naar veilige Markermeerdijken

Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier versterkt 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Tijdens de toetsronde in 2006 zijn

Nadere informatie

Beheer - Noodmaatregelen. Ludolph Wentholt

Beheer - Noodmaatregelen. Ludolph Wentholt Beheer - Noodmaatregelen Ludolph Wentholt 15-06-2015 Inhoud van de presentatie Systeemsprong Risicobenadering Nieuwe normering Zorgplicht (proces en inhoud) Schets the world according to garp PIW initiatief

Nadere informatie

tot wijziging van de bijlagen I en II van de Waterwet (aanpassingen Ruimte voor de Rivier)

tot wijziging van de bijlagen I en II van de Waterwet (aanpassingen Ruimte voor de Rivier) Besluit van tot wijziging van de bijlagen I en II van de Waterwet (aanpassingen Ruimte voor de Rivier) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 15 december 2014, nr. IenM/BSK-2014/256486,

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland Gedeputeerde Staten Provinciale Staten van Noord-Holland Provincip Noord-F~oharid luw contactpersoon door tussenkomst van de Statengriffier,_t~ujjJvLJrijbur..,Qj.~L....._~ Florapark

Nadere informatie

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Doel bijeenkomst Bewoners informeren over de aanpak ontwerp en uitvoering waterkering in de kern van Spakenburg

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. Datum vergadering D&H. 23 april Agendapunt. Commissie Water & Wegen.

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. Datum vergadering D&H. 23 april Agendapunt. Commissie Water & Wegen. Onderwerp Vaststelling concept eerste landelijk programma nhwbp 2014-2019 Voorstel 1. In te stemmen met het door het programmabureau nhwbp voorgestelde concept eerste programma nhwbp 2014-2019 en bijgevoegde

Nadere informatie

Veilige dijken, dammen, duinen. Werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma s

Veilige dijken, dammen, duinen. Werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma s Veilige dijken, dammen, duinen Werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma s Veilig wonen en werken onder de zeespiegel Foto: Tineke Dijkstra Zwemmen in zee, vervoer

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Workshop Ontwerpen. Richard Jorissen. Programma Startup 20 september 2013 Den Haag. 1 nieuw. Hoogwaterbeschermingsprogramma

Workshop Ontwerpen. Richard Jorissen. Programma Startup 20 september 2013 Den Haag. 1 nieuw. Hoogwaterbeschermingsprogramma Workshop Ontwerpen Richard Jorissen Programma Startup 20 september 2013 Den Haag 1 nieuw Onderwerpen voor aftrap Verkenning en Ontwerpen Proces Inhoud Nieuwe technische kennis Integrale ontwerpen LCC Nieuwe

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 812547. Aanvraag dijkversterking Spui Oost. Ingediend op 16-04-2013.

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 812547. Aanvraag dijkversterking Spui Oost. Ingediend op 16-04-2013. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 812547 Aanvraagnaam Uw referentiecode Aanvraag dijkversterking Spui Oost

Nadere informatie

Dijkversterking Hellevoetsluis

Dijkversterking Hellevoetsluis Dijkversterking Hellevoetsluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 mei 2013 / rapportnummer 2596 51 1. Oordeel over het MER Het Waterschap Hollandse Delta heeft het voornemen om twee dijkvakken

Nadere informatie

Leggerdocument sluis Limmel

Leggerdocument sluis Limmel 3 Leggerdocument sluis Limmel DLB 2009/8944 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluis Limmel DLB 2009/8944 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente Korendijk Waterschap Hollandse Delta 1 oktober 2013 definitief Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing

Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing Tweede kennisplatform Uitwisseling kennis en ervaringen in de verlengde 3e toetsing Inhoud Wat is een zettingsvloeiing Overzicht toetsing

Nadere informatie

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 Bijlage 2 Datum huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste conclusies 3 2 age 4 2.1 Algemene opmerking 4 3 Stand van zaken

Nadere informatie

Vaststelling definitief projectplan dijkversterking spui west en vrijmaken krediet tbv realisatie

Vaststelling definitief projectplan dijkversterking spui west en vrijmaken krediet tbv realisatie Vaststelling definitief projectplan dijkversterking spui west en vrijmaken krediet tbv realisatie 1. Aanleiding Uit de tweede veiligheidstoetsing in 2006 is gebleken dat een deel van de dijken in Nederland

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Toelichting pag. 7. Bijlagen: 1. Toelichting op het ontwerpbesluit pag Nota van beantwoording zienswijze pag. 11

Toelichting pag. 7. Bijlagen: 1. Toelichting op het ontwerpbesluit pag Nota van beantwoording zienswijze pag. 11 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 27 mei 2014 NUMMER PS PS2014RGW05 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Gerard Smit DOORKIESNUMMER 3391 DOCUMENTUMNUMMER 80FC86C6 PORTEFEUILLEHOUDER De

Nadere informatie

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS agendapunt 4.05 991097 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS Voorstel Commissie Waterketen en Waterkeringen 3-4-2012 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Samenvatting. Veiligheidsrapportage primaire waterkeringen

Samenvatting. Veiligheidsrapportage primaire waterkeringen Samenvatting Veiligheidsrapportage primaire waterkeringen 2015 Samenvatting Samenvatting Veiligheidsrapportage primaire waterkeringen 2015 Auteur(s) Opdrachtgever Status : Bronsveld, Jaap : CDH : vastgesteld

Nadere informatie

Wijs met water! Verkiezingsprogramma

Wijs met water! Verkiezingsprogramma Wijs met water! Verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta Lijst 10 www.wijsmetwaterhollandsedelta.nl In uw handen ligt het verkiezingsprogramma van onze partij. Graag willen wij u kennis laten maken

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Projectoverstijgende Verkenning (POV) Centraal Holland Nummer: 871302. Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Projectoverstijgende Verkenning (POV) Centraal Holland Nummer: 871302. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Projectoverstijgende Verkenning (POV) Centraal Holland Nummer: 871302 In D&H: 11-11-2014 Steller: Jannes van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Algemene regel 22 22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Een algemene regel vervangt de vergunningplicht voor bepaalde activiteiten of werken die in de Keur

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu M.E.RBEOORDELINGSNOTITIE STROOMLIJN MAAS, DEELGEBIED 3, TRANCHE 1 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum RWS-2016/4724 Onderwerp

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 12 DECEMBER 2014 NRIJ/ 2014-495228780 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Aanbesteding Rhoonse veer 2015-2025 Kenmerk : 2014-495228780 Bijlagen : 2 Besluitdatum

Nadere informatie

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open BESTAAND NIEUW DAM MET SLUIS EN/OF DOORLAATMIDDEL SYSTEEMUITBREIDING Systeem Het onderzoeksproject Afsluitbaar Open Rijnmond een eerste integrale ver kenning, onder leiding van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Onderdeel 1, basale vragen

Onderdeel 1, basale vragen Introductietekst De risicokaart is een kaart op internet (www.risicokaart.nl) met informatie over risico s in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

Rivierverruiming in een nieuw perspectief

Rivierverruiming in een nieuw perspectief Rivierverruiming in een nieuw Waterveiligheid in Nederland Nederland al honderden jaren door dijken beschermd Waterveiligheid geregeld in de wet: voldoet dijk aan vastgestelde norm In jaren negentig een

Nadere informatie

Toetsing Regionale keringen en databeheer

Toetsing Regionale keringen en databeheer Toetsing Regionale keringen en databeheer Door: Derk-Jan Sluiter Waterschap Groot Salland Toetsing en databeheer inhoud presentatie Regionale keringen Waterschap Groot Salland Aanpak toetsing (DAM) Gegevensbeheer

Nadere informatie

Waterkeringbeheer Hollandse Delta

Waterkeringbeheer Hollandse Delta 1 Waterkeringbeheer Hollandse Delta Waterschap Hollandse Delta is één van de 23 waterschappen in Nederland belast met het beheer en onderhoud van waterkeringen (dijken) Het doel van dit beheer is de bescherming

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering 5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder b: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik

Nadere informatie

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Watersysteem Droge voeten en schoon water www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Droge voeten en schoon water Waterschappen zorgen ervoor dat jij en ik droge

Nadere informatie

Implementatieplan IMWA Waterveiligheid

Implementatieplan IMWA Waterveiligheid Implementatieplan IMWA Waterveiligheid van pre Aquo naar Aquo-standaard Auteur: Jeroen Overbeek Publicatiedatum: 12 maart 2015 Kenmerk: /CONCEPT 23-1-2015 Rapport Uit Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1016169. Ingediend op 03-10-2013. geschatte kosten worden later aangeleverd

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1016169. Ingediend op 03-10-2013. geschatte kosten worden later aangeleverd Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1016169 Aanvraagnaam Uw referentiecode Dijkversterking Spui-Oost - bouwen

Nadere informatie

SAMENVATTEND RAPPORT VERLENGDE DERDE TOETSRONDE WETTERSKIP FRYSLAN

SAMENVATTEND RAPPORT VERLENGDE DERDE TOETSRONDE WETTERSKIP FRYSLAN SAMENVATTEND RAPPORT VERLENGDE DERDE TOETSRONDE WETTERSKIP FRYSLAN AUTEURS Ing. L. Kwakman Drs. R. Janzen DEFINITIEF 21 OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding... 5 Resultaten... 6 1 Inleiding...

Nadere informatie

Vertaling normering in beoordelingscriteria

Vertaling normering in beoordelingscriteria Vertaling normering in beoordelingscriteria Ferdinand Diermanse (Deltares) Basiscursus beoordelen en ontwerpen 1 september 2016 Relatie met vorige presentatie Vorige presentatie: Onzekerheden Welke onzekerheden

Nadere informatie

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 November 2012 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico

Nadere informatie

Grebbedijk - Deltadijk? Studie naar de betekenis van actualisering van de beschermingsniveaus van de Grebbedijk

Grebbedijk - Deltadijk? Studie naar de betekenis van actualisering van de beschermingsniveaus van de Grebbedijk Grebbedijk - Deltadijk? Studie naar de betekenis van actualisering van de beschermingsniveaus van de Grebbedijk Rapport Waterschap Vallei en Veluwe Januari 2014 (geactualiseerde versie) Definitief v3.1

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Verbeterd toetsen op duinafslag

Verbeterd toetsen op duinafslag Verbeterd toetsen op duinafslag SBW dag voor ENW Marien Boers en Ap van Dongeren Mensen en organisaties Rijkswaterstaat: Albert Prakken Deltares: Marien Boers Ferdinand Diermanse Ap van Dongeren Pieter

Nadere informatie

Nederland. in kaart. Tussenresultaten fase 1B

Nederland. in kaart. Tussenresultaten fase 1B Nederland in kaart 00 Inhoud VEILIGHEID NEDERLAND IN KAART VNK2: Tussenresultaten fase 1b COLOFON Dit is een publicatie van Projectbureau VNK2 Document HB 1729127 Datum november 2012 Ontwerp Laagland Communicatie

Nadere informatie

Versterking Markermeerdijk. Edam-Amsterdam. Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken

Versterking Markermeerdijk. Edam-Amsterdam. Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken Versterking Markermeerdijk Edam-Amsterdam Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken Dijkversterking Edam - Amsterdam 5-jaarlijkse toetsing 2006: 16 van de 29 km tussen Edam en Amsterdam voldoet

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 PARTIJEN: 1. De Stadsregio Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Groen en Water, mevrouw

Nadere informatie