BJ AMERSFOORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1384 3800 BJ AMERSFOORT"

Transcriptie

1 passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen Postbus BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014

2 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS Voorwoord van de voorzitter 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2014 van de NVBS, gehouden op 12 april 2014 te Breda 3. Verslag van de secretaris 4. Verslag van de penningmeester 5. Verslag van de kascommissie, bedoeld in art. 52 van de statuten, over het boekjaar Begroting 2016 en vaststelling contributie Legaten en schenkingen 8. Jaarverslagen van de afdelingen 9. Jaarverslagen van de diensten en commissies NVBS winkel Bibliotheek P & R Internetdienst Op de Rails Dienst Huisvesting Boeken- en filmcommissie Kalendercommissie Activiteitencommissie Geschillencommissie Regiegroep ICT 10. Verslag van SNR 11. Verslag van SNE 12. Verslag van SNM Fiancieel verslag Ontwikkeling ledenaantal NVBS A. Jaarrekening 2014 NVBS B. Jaarrekening 2014 en begroting 2015 SNR C. Jaarrekening SNE en Begroting 2015 SNE bladzijde Mensen, mensen, mensen... Beste NVBS ers en andere geïnteresseerden, Fijn dat je interesse toont in het wel en wee van onze vereniging in het jaar Een vereniging die nog altijd relevant en actief is, ook al is zij ruimschoots de leeftijd van 80 jaar voorbij. Deze activiteiten worden door diverse verenigingsonderdelen mogelijk gemaakt, waarbij we drijven op de tomeloze inzet van vele vrijwilligers. Dit jaarverslag laat in kort bestek zien wat er zoal mogelijk wordt gemaakt door het bestaan van een vereniging als de onze. De personen achter al deze verenigingsonderdelen blijven vaak wat onderbelicht in dit verslag. We delen met elkaar weliswaar een zeer diverse belangstelling voor het railverkeer, maar uiteindelijk draait alles op mensen. Niet alleen zijn deze mensen de reden van het rijden van trein en tram, ook voor het kleur geven aan een vereniging zijn ze onmisbaar. Sta je ooit stil bij het feit dat Op de Rails iedere maand opnieuw door vrijwilligers wordt volgeschreven én opgemaakt? Alleen druk en bezorging zijn uitbesteed. Dat er inmiddels ruim NVBS maandbladen uit zijn gekomen zal je niet ontgaan zijn, maar wist je al dat in onze bibliotheek in NVBS Centraal álle (ruim) 1000 nummers te leen zijn? Dus vanaf nummer 1 uit februari 1931! Afdelingsavonden -die overigens vrijwel dagelijks worden gehouden(!)- zijn vaak informatief en gezellig, maar er moeten sprekers worden gezocht en dat ook het ter plaatse krijgen van een projectiescherm niet altijd gemakkelijk is, staat verderop te lezen. Een spoorse winkel met talloze boeken en dvd s is echt van waarde voor onze vereniging, maar al die spullen komen natuurlijk niet vanzelf in Amersfoort. Ook bibliotheek en railverzamelingen krijgen regelmatig nieuwe aanwinsten die op een heldere manier voor onze leden ontsloten moeten worden. Ook daar zie ik de laatste jaren steeds meer verbetering in toegankelijkheid voor onze leden. Een themadag excursies in ons prachtige onderkomen in Amersfoort maakte duidelijk wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een reis. Het moge duidelijk zijn dat we niet eventjes naar Zuid Korea gaan en ook een rit met ruim 200 deelnemers vergt de nodige aandacht. We kunnen er dus met recht trots op zijn wat we als NVBS doen en op deze plaats wil ik graag alle vrijwilligers die zich voor de NVBS inzetten van harte bedanken. Zonder jullie is een lidmaatschap voor onze leden zinloos. Desalniettemin zijn er nog velen in Nederland die wel belangstelling hebben voor het railvervoer maar nog nooit gehoord hebben van de NVBS. Of leden die niet weten wat we allemaal doen naast ons prachtige maandblad. Als ik op beurzen en andere locaties met (potentiële) leden in gesprek raak, blijkt hoe vaak een kennis hen op het bestaan van de NVBS heeft gewezen. Misschien kan dat een stimulans zijn om ook iedereen in je kennissenkring te wijzen op ons bestaan. Want niet alleen zou de vereniging zonder vrijwilligers nergens zijn, tegelijk maken de leden onze diverse activiteiten mogelijk! Bij de diverse activiteiten rondom 175 jaar spoor in Nederland is de NVBS ook achter de schermen behulpzaam geweest voor de organisatie van dit festijn. Met grote inzet hebben we ons zichtbaar gemaakt voor velen die ons nog niet kenden. Mag ik 2015 een thema meegeven aan onze leden: op naar 85 jaar NVBS in Maikel Rörik 2 j A A R V E R S l A g

3 2. Notulen van de ALV van 12 april 2014 te Breda De agenda voor deze vergadering luidde als volgt: 1. Opening 2. Mededelingen van het Hoofdbestuur 3. Notulen van de ALV van 13 april 2013 te Hooglanderveen 4. Ingekomen stukken 5. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar Verslag van de Kascommissie, bedoeld in art. 52 van de statuten, over het boekjaar Verslag van de commissaris van het Hoofdbestuur belast met het contact met de afdelingen 9. Verslagen van NVBS over het jaar Verlenen of onthouden van décharge aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van het in het verenigingsjaar 2013 gevoerde totale beleid, incl. de financiën 11. Verslag van de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR) 12. Verslag van de Stichting NVBS Excursies (SNE) 13. Verslag van de Stichting NVBS Manifestaties (SNM) 14. Benoeming van drie leden van het Hoofdbestuur 15. Afscheid vertrekkende leden van het Hoofdbestuur 16. Beleidsplan NVBS Begroting en vaststelling contributie voor het komende verenigingsjaar (Her)benoeming leden en reserveleden van de Kascommissie 19. (Her)benoeming leden van de Geschillencommissie 20. Plannen ten aanzien van Op de Rails 21. Bespreking van het excursieplan van SNE voor 2014/2015 De gewone Algemene ledenvergadering 2014 vond plaats op zaterdag 12 april 2014 in het Apollo City Hotel in Breda. Volgens de presentielijst waren, inclusief de leden van het Hoofdbestuur, 104 leden aanwezig. Voorzitter van het Hoofdbestuur (HB) is Maikel Rörik (MR). Secretaris is Willem jan Wiebosch (WjW). 1. Opening MR opent de vergadering om 14:00 uur met een welkom aan de aanwezigen, en stelt vervolgens alle leden van het Hoofdbestuur voor, met hun functie. Hij vestigt de aandacht op de aanwezigheid van de Winkel. Vervolgens vindt de herdenking plaats van de zestig leden die zijn overleden in het kalenderjaar Voorgelezen worden hun naam en de woonplaats. Daarna wordt door de AlV staande een minuut stilte in acht genomen. WjW. noemt de namen van de leden die hebben laten weten verhinderd te zijn de AlV 2014 bij te wonen: Ad Venderbos, gerrit van Straaten, john Krijgsman, leo van Engeland, Kees van de Meene, Carel Neijenhuizen, Karel van Hilten, gerard de graaf, Wim Reedijk, Sander Mayer, Evert van laar en de heer P. Postma. Hierna wordt door MR de agenda van de vergadering kort doorgenomen. Het agendapunt 19 benoeming leden geschillencommissie vervalt; De huidige leden van de geschillencommissie zijn benoemd tot 2015, 2016, en Daarom is er geen (her)benoeming aan de orde. 2. Mededelingen van het Hoofdbestuur Wilfred Klaassen vraagt of iedereen die wil blijven eten een bon heeft gekocht. Verder meldt hij dat in de eerste versie van het jaarverslag 2013 dat is rondgezonden in de financiële stukken fouten stonden. In het exemplaar dat op de website staat, is dit gecorrigeerd, in de kopieën bij de ingang van de zaal nog niet. MR wijst op de korte samenvatting van het jaarverslag die bij de ingang lag. Opmerkingen over dit nieuwe initiatief zijn welkom. 3 Notulen van de ALV van 13 april 2012 te Hooglanderveen MR vraagt de AlV of er nog opmerkingen zijn n.a.v. de correctheid van deze notulen. Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. Hierna wordt de voortgang van de actiepunten uit deze notulen gemeld, voor zover deze niet bij het beleidsplan aan de orde komen en kunnen er vragen worden gesteld. Actiepunten uit deze notulen: Declaratieregels: zijn toegezonden aan de afdelingen Clusteroverleg: is nu ook in Zuid gehouden Programmaboekjes afdelingen naar Amersfoort sturen loopt bij diverse afdelingen 4 Ingekomen stukken MR vraagt de secretaris of er nog ingekomen stukken zijn (behalve de onder agendapunt 1 genoemde berichten van verhindering). Er zijn geen stukken ingekomen. j A A R V E R S l A g

4 5 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2012 WjW geeft een korte toelichting. De AlV heeft geen vragen naar aanleiding van dit verslag. 6 Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2012 Wilfred Klaassen geeft op 3 punten van de jaarrekening 2013 een toelichting. Door het overgaan naar een andere drukker zijn de kosten van Op de Rails lager geworden. De NVBS heeft haar aandelenportefeuille verkocht Door de boekwinst is er een eenmalig hoog resultaat in Er loopt al langdurig een discussie met NS Stations over de servicekosten van NVBS Centraal in Amersfoort. De effecten zijn in de jaarrekening 2013 meegenomen. Per saldo is sprake van een goed jaarresultaat over 2013, maar de hogere kosten van onze verenigingsruimte leiden tot een extra druk op de begroting voor 2014 en volgende jaren. 7 Verslag van de Kascommissie, bedoeld in art. 52 van de statuten, over het boekjaar 2013 jan Haasdijk geeft namens de commissie een toelichting op het verslag: de financiën bijhouden geeft veel werk voor de penningmeesters binnen de NVBS; Er is echter een goede interactie tussen Wilfred Klaassen, de penningmeester en de kascommissie geweest. jan complimenteert WK voor het vele werk dat hij in het afgelopen jaar heeft gedaan. De commissie heeft enkele knelpunten gesignaleerd. Bij de Winkel ontbreekt momenteel een penningmeester; Frits Kwakkel heeft de administratie voor het jaarverslag 2013 ad-hoc gedaan, waarvoor dank. Penningmeesters afdelingen: bij sommige afdelingen is er geen penningmeester aanwezig en wordt door anderen met veel moeite toch een boekhouding bijgehouden. jan doet een oproep aan de aanwezige leden om waar nodig en indien mogelijk penningmeester van een afdeling te worden. Aanbevelingen van de kascommissie zijn: zo spoedig mogelijk een penningmeester voor de winkel zoeken, en de claims van NS stations z.s.m. afdoen, waarbij echter het probleem is dat NS traag reageert. Opmerkingen vanuit de AlV over het verslag en de toelichting van jan Haasdijk: Gerrit van Arendonk: Rene Platjouw: Jan Willem Tinselboer: Jan Haasdijk: Karel Hoorn Er moet wel iemand binnen een afdeling beschikbaar zijn als de afdeling geen penningmeester heeft, en die beschikbaarheid is nou juist het probleem. ik heb geen tekenbevoegdheid meer bij ING voor de afdeling Amsterdam. WK: we gaan over naar Rabo, voor Amsterdam moet de teken -bevoegdheid nog worden geregeld. is er een gevaar voor de continuïteit voor winkel als er geen penningmeester is? vrijwilligers werken nu binnen de winkel aan de financiën, maar zonder coördinatie. Zegt namens de Winkel dat er gelukkig vrijwilligers zijn. Hij doet een oproep om penningmeester te worden, of in de omgeving te kijken naar pasgepensioneerden die dit zouden kunnen doen. Het penningmeesterschap kost ongeveer twee dagen per week, maar bij een goede samenwerking met degene die boekhouding doet moet dat te reduceren zijn tot een dag (5 uur). Helaas zijn er nog geen kandidaten n.a.v. de oproep in Op de Rails gekomen. MR bedankt jan Haasdijk en de leden van de Kascommissie voor het vele werk. 8 Verslag het lid van het Hoofdbestuur belast met het contact met de afdelingen Rob Daale geeft een korte toelichting. Jan Haasdijk: Bij de laatste afdelingsavond in Apeldoorn waren er 35 aanwezigen met dames. Gert Jan Binkhorst heeft bij het zoeken naar sprekers meegemaakt dat iemand zei niet voor acht man te komen; hij doet een oproep om ook voor kleine groep te komen. Ton Pruissen zegt dat een presentatie voorbereiden veel tijd kost, dat moet wel lonen via een flinke opkomst. Ronald Boers meent dat het ook leuker voor een spreker is als er veel aanwezigen zijn Hij heeft een vraag over het verslag van de afdeling Gooi, waarin een declaratie van 80 euro voor bezoeken aan andere afdelingen staat, hij vindt dat dit niet in lijn met het beleid is. Wilfred Klaassen antwoordt dat de penningmeester van Gooi richtlijnen heeft gevraagd voor de uitgaven van afdelingen; er is geantwoord dat daarbij vrijheid bestaat bij een bestuur binnen de bevoegdheden van een afdelingsbestuur; hij wil echter in de toekomst een strakker beleid en dan zal dit in de toekomst waarschijnlijk niet meer goedgekeurd worden. RB: blijft het er niet mee eens dat deze kosten gedeclareerd zijn. Karel Hoorn kleine afdelingen kunnen wel erg gezellig zijn. Afdeling Rijnland telt het bestuur niet mee bij de bezoekersaantallen. Hij vraagt om richtlijnen voor een uniforme verslaggeving. MR: als bestuursleden betalen moeten ze wel worden meegeteld. Rob Daale stelt dat de cluster-overleggen met de afdelingen een goede plek zijn voor het maken van afspraken over dit soort onderwerpen. 9 Verslagen van de in hoofdstuk VII van de Statuten bedoelde diensten [en alle andere diensten, geledingen en aanhangsels binnen de NVBS] Er zijn geen vragen naar aanleiding van dit deel van het jaarverslag. 10 Verlenen of onthouden van decharge aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van het in het verenigingsjaar 2013 gevoerde beleid, inclusief de financiën MR vraagt de AlV of ze decharge verleent aan het Hoofdbestuur. De AlV stemt met applaus unaniem in met deze decharge. 11 Verslag van de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) Namens SNR zegt Adriaan Pothuizen dat er een foutje in het verslag staat, nl. dat er geen collectiebeleid zou zijn geweest; dit beleid was wel ooit vastgesteld in een SNR-beleidsplan maar dat was bij het huidige bestuur niet bekend, excuses aan oud-bestuursleden zijn gemaakt. Er zijn geen vragen vanuit de AlV. 4 j A A R V E R S l A g

5 12 Verslag van de Stichting NVBS-Excursies (SNE) Namens SNE spreekt geert gorissen. Er waren 900 tevreden deelnemers in Nieuw is de aansluiting van SNE bij SgR (Stichting garantiefonds Reizen); dit is van belang voor deelnemers aan buitenlandse reizen zodat zij altijd zeker zijn dat ze weer naar huis kunnen. Er zijn geen vragen aan de SNE. 13 Verslag van de Stichting NVBS-Manifestaties (SNM) Namens SNM zal Patrick Berger eventuele vragen uit de zaal beantwoorden. MR licht toe dat het SNM-bestuur kleiner is geworden door vertrek van geert gorissen. Er zijn geen vragen vanuit de AlV omdat er geen activiteiten in 2013 waren waarbij de SNM betrokken was. 13.Benoeming van Leden van Verdienste van de NVBS MR deelt mee dat dit jaar vanuit de vereniging acht leden zijn voorgedragen om te worden opgenomen in het register van leden van Verdienste van de vereniging. Deze benoemingen dienen volgens de regeling formeel te worden bekrachtigd door de AlV. Het gaat om de volgende leden: Jos Jekel (afwezig) Pim van der Kuijlen Loet Kuipers Evert van Laar (afwezig) Sander Mayer (afwezig) Carel Neijenhuizen (afwezig) Gerhard Riesthuis (afwezig) Jirvis Verhoef MR reikt onder instemmend applaus van de AlV aan de aanwezigen een oorkonde, een kadobon van de Winkel, en een bos bloemen uit. 14a Benoeming van drie leden van het Hoofdbestuur Martin Bos Frits van Buren Gerrit Nieuwenhuis. Deze benoemingen lopen tot De kandidaten presenteren zich kort aan de AlV. De AlV geeft haar unanieme goedkeuring per lid aan de voorgestelde benoemingen, met drie keer applaus. 14b.Aanwijzing voorzitter MR wordt tot de volgende AlV in 2015 aangewezen als voorzitter van de NVBS. De globale taakverdeling onder bestuursleden is dat MR, gerrit Nieuwenhuis en Frits van Buren zich gaan bezighouden met het erfgoed, Martin Bos met ICT, en MR zelf zal het onderwerp P & R aandacht blijven geven. gevolgd door het afscheid van de zittende bestuursleden MR spreekt de heren achtereenvolgens toe. Henk van den Blink is acht jaar bestuurslid geweest, onder meer contactpersoon voor de SNE, maar vooral het juridische geweten van het Hoofdbestuur; Rob Daale, commissaris afdelingen, is ook 8 jaar bestuurslid en heeft zich met name bezig gehouden met de contacten met de afdelingen. De Lijst van Contactpersonen, de Stafnieuwsbrief en de cluster overleggen zijn de tastbare resultaten van zijn bestuurslidmaatschap. Jan Noorlander, commissaris ICT; had vanwege alle veranderingen op ICT gebied binnen de NVBS een zware portefeuille, bovendien was hij naast lid van het Hoofdbestuur ook nog voorzitter van de afdeling Noord-Holland Noord Allen krijgen een boek en een boeket aangeboden door MR, als blijk van waardering voor hun inzet binnen het Hoofd - bestuur. Ook applaus van de aanwezige leden voor hun inzet de afgelopen jaren. PAUZE 16 Beleidsplan 2014 en volgende jaren Namens het Hoofdbestuur zal de secretaris eventuele vragen uit de zaal beantwoorden. Hij geeft een korte toelichting op de nieuwe vorm van het beleidsplan. Concrete plannen zijn geen integraal onderdeel meer van beleidsplan Er komen geen opmerkingen vanuit de AlV zodat MR constateert dat de AlV met de gekozen richting kan instemmen. De uitwerking in concrete prioriteiten zal nu gaan plaatsvinden in de (mini-) stafvergaderingen, mede op basis van jaarlijkse gesprekken met de diverse geledingen van de NVBS. 17) Begroting en vaststelling contributie voor het verenigingsjaar 2015 Namens het Hoofdbestuur geeft de penningmeester Wilfred Klaassen een toelichting. In beginsel is er een sluitende begroting voor 2015 en is het de bedoeling de contributie in 2015 niet te verhogen, maar hij wil een mandaat om eventueel deze toch met maximaal twee euro te verhogen als bijvoorbeeld de exploitatie van NVBS Centraal dat nodig maakt om tegenval- j A A R V E R S l A g

6 lers op te vangen en een sluitende begroting te krijgen. De AlV gaat akkoord met het gevraagde mandaat. Ernst van gulden: de begroting gaat uit van de huidige verdeling van kosten over afdelingen etc. Zijn advies aan het HB is om ook te kijken naar de algemene kosten, om te kijken waar eventueel besparingen mogelijk zijn. De AlV stemt unaniem in met het contributievoorstel van de penningmeester en de begroting Benoeming leden en reserveleden van de Kascommissie Wilfred Klaassen dankt jan Haasdijk die de afgelopen jaren belangrijke rol in de Kascommissie heeft vervuld voor zijn inspanningen en overhandigt hem een attentie. De voorgestelde bezetting van de Kascommissie voor de jaarrekening over 2014 is: leden: Theo van Riet Cees Broekhuijse Kees Huisman Reserveleden: Ernst Kaarls Cees de Rouwe. MR vraagt of de AlV akkoord hiermee instemt. De AlV gaat unaniem akkoord met het voorstel. 19. (Her)benoeming leden van de Geschillencommissie Vervallen; niet van toepassing dit jaar 20.Plannen van de redactie van Op de Rails Sjoerd Bekhof: doet aan de ALV de groeten van de redactie. Er komt extra aandacht voor het thema Berlijn. Een wijziging van de opmaak van het blad is nog in discussie. Gerrit van Arendonk: Op de Rails op Facebook kan helpen om meer mensen te bereiken. MR: Er zijn nu al 2734 likes. Er komen ook veel reacties. Het is een leuke manier om met de leden te communiceren en Facebook is voor iedereen beschikbaar. Gevraagd wordt of er een artikel over nieuwe stations kan komen. Sjoerd Bekhof Zegt dat de redactie daarvoor afhankelijk is van deskundige auteurs die artikelen schrijven. 21. Bespreking van het excursieplan van SNE voor 2013/2014 geert gorissen kijkt vooruit tot het eind van het jaar. De Koningsdagrit zit vol. Verder is gepland Spoorzoeken in juni, een reis naar Frankrijk, weer een Schones Wochenende, en in december de traditionele Oliebollenrit met een tram ergens in Nederland. 22. Plannen ten aanzien van de SNR Adriaan Pothuizen presenteert namens SNR de plannen. Uitwerking PR-beleid SNR Voor het voetlicht brengen welke schatten we als vereniging hebben Nauwere samenwerking NVBS-P&R Afspraken gemaakt over gastheerschap Vinger aan de pols collectiebeleid Update beleidsplan Update collectiebeleid Voortbouwen op werk vorige bestuursleden Digitalisering Na negatieven worden nu ook dia s gescand Streven naar variatie: voor elk wat wils Verzameling digitale foto s (samen met OdR en ID) Internetdienst verdient steun voor de realisatie van de ledenpagina s op nvbs.com Ruim afbeeldingen beschikbaar Verder wil het SNR bestuur de samenwerking zoeken met relevante partijen op gebied van erfgoed. Karel Hoorn: de metadata beginnen met provincie. Wordt niet als eerste zoekcriterium gebruikt. Advies om er nog eens naar te kijken. AP: is overgenomen uit metadata van beheerders. Wordt meegenomen. 23. Plannen ten aanzien van NVBS website en overige online aanwezigheid Ernst van gulden spreekt namens de Internetdienst. Hij uit zijn waardering voor de webredacteuren. Er zijn veel ideeën. Maar de Internetdienst is afhankelijk van het HB voor wat betreft besluiten over prioriteiten en financiën. gevraagd wordt naar de lay-out van de website: kan deze moderner en meer trendy worden, ook in verband met het gebruik van tablets etcetera.? Evg: we zullen kijken wat met kleine wijzigingen mogelijk is om verbeteringen in de leesbaarheid aan te brengen. Kunnen leden onder het domein van de NVBS pagina s aanmaken? Volgens Evg zit dat vanwege beveiligingsproblemen er niet in, wordt wel via een link verwezen naar ledenwebsites. 6 j A A R V E R S l A g

7 Han de graaf: hoe zit het met de privacy van de ledenadministratie? Evg antwoordt dat deze in een beveiligde omgeving wordt verwerkt en wordt niet geïntegreerd in de website. MR wijst op andere succesvolle vormen van online aanwezigheid: Facebook, Somda 24.Plannen P&R en activiteiten NVBS Centraal Namens P&R spreekt Hans Koppelman. Belangrijke activiteit blijft de aanwezigheid bij verschillende evenementen. Verder gaat P & R informeren bij opzeggende leden naar de reden daarvan. In het Spoorwegmuseum zijn goede resultaten bereikt met leden werving. Hij doet een oproep voor hulp bij het bemannen van stands. P&R ondersteunt ook afdelingen die bij lokale evenementen aanwezig willen zijn. MR gaat in op de Activiteitencommissie in NVBS Centraal. Iets organiseren helpt! Er is veel aanloop, zelfs kort achter elkaar. Het is een goede gelegenheid om Bibliotheek, verzamelingen, en de winkel op de kaart zetten Activiteiten zijn echter niet altijd lang vooruit te plannen: Data boekpresentaties niet altijd zeker Vaak afhankelijk andere deelnemers Samenwerking kan op punten beter 25.Voorstellen die in gevolge artikel 21 van het Huishoudelijk Reglement zijn ingediend Er zijn geen voorstellen ontvangen. 24. Rondvraag Hans Koppelman MR: Ger Haaswinders: MR MR er zijn nog 4 mokken 1000e nummer Op de Rals te koop. heeft een gesprek met Tweedee Kamerlid Sander de Rouwe gehad, komt nog een initiatief. de rol van Evert vaan Laar als beheerder van het NVBS Archief werd niet vermeld bij zijn nominatie als Lid van verdienste; meldt dat Evert hiermee stopt vanwege gezondheidsredenen en door het HB wordt gezocht naar een opvolger. dankt Frits Kwakkel voor inzet bij de winkeladministratie en overhandigt hem een boeket bloemen. 25. Sluiting MR sluit om uur de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. Hij nodigt alle aanwezigen uit voor de borrel, aangeboden door het Hoofdbestuur, en degenen die daarvoor een bon hebben gekocht, voor het dinerbuffet. Het buffet begint om circa 18 uur. 3.Verslag van de secretaris Bestuur gedurende het jaar 2014 bestond het Hoofdbestuur uit Maikel Rörik, voorzitter Willem Jan Wiebosch, secretaris Wilfred Klaassen, penningmeester Rob Daale, commissaris afdelingen (tot de ALV) Henk van den Blink, commissaris diensten (tot de ALV) Jan Noorlander, commissaris ICT (tot de ALV) Martin Bos (vanaf de ALV) Frits van Buren (vanaf de ALV) Gerrit Nieuwenhuis(vanaf de ALV). Tijdens de Algemene ledenvergadering namen Henk van den Blink, Rob Daale en jan Noordlander afscheid als bestuurslid. Het Hoofdbestuur vergaderde in 2014 in totaal 12 maal, waarvan 4 keer vóór en 8 keer ná de AlV op 12 april 2014 in Breda. Daarnaast werd in september een brainstormdiscussie over het beleid gehouden. Alle vergaderingen vonden plaats in NVBS Centraal in Amersfoort. In 2014 was de taakverdeling binnen het Hoofdbestuur ten aanzien van vertegenwoordigingen en vaste contacten als volgt (tussen haakjes de mede-betrokken HB-leden): Huisvesting: Ledenadministratie: Activiteitencommissie NVBS Centraal: Afdelingen: Bibliotheek: SNR: Winkel: Op de Rails: SNE SNM: Wilfred Klaassen Wilfred Klaassen (MB) Maikel Rörik Willem Jan Wiebosch Frits van Buren (GN, MR) Maikel Rörik (GN,FvB) Gerrit Nieuwenhuis (FvB, MR) Maikel Rörik Martin Bos Martin Bos j A A R V E R S l A g

8 Kalendercommissie Willem Jan Wiebosch Geschillencommissie Willem Jan Wiebosch Boeken- en Filmcommissie Willem Jan Wiebosch Internetdienst Martin Bos (FvB) P & R Maikel Rörik (GN) Kascommissie Wilfred Klaassen Regiegroep ICT Martin Bos (FvB, MR) Adreslijst NVBS Secretariaat NVBS Stafnieuwsbrief Rob Daale (tot november 2014) Frits van Buren (vanaf november 2014) NVBS nieuwsbrief Frits van Buren (MR) ICT hardware (beamers) Martin Bos Interne communicatie Om een frequentere afstemming over beleid en organisatie van de NVBS te krijgen is in 2014 de ministaf vergadering ingevoerd. Het doel hiervan is met een compacte delegatie concrete acties vanuit de stafvergadering uitvoeren. Via onder andere het beleidsplan en actieplan wordt de voortgang met de AlV gedeeld. De ministaf kwam in 2014 tweemaal bijeen. Op 8 november werd in Houtrust te Hooglanderveen de jaarlijkse Stafvergadering gehouden. Daar worden de Stichtingen binnen de NVBS vertegenwoordigd door hun besturen, en wordt de afdelingen gevraagd maximaal 2 vertegenwoordigers af te vaardigen. De maandelijkse overleggen tussen een delegatie van het HB en een delegatie van een de stichtingen of diensten binnen de NVBS werden ook voortgezet. Daarbij werd veelal teruggeblikt op de afgelopen periode en besproken welke plannen voor de komende periode zijn gemaakt en in welke vorm het Hoofdbestuur aan de realisatie kan bijdragen. Bestuursleden bezochten regelmatig afdelingsbijeenkomsten en deden hiervan verslag aan het Hoofdbestuur. Daarnaast zijn weer regionale clusterbijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van de afdelingen. Ook deze zijn bedoeld om de communicatie met het Hoofdbestuur te bevorderen en om deelnemers uit de verschillende afdelingen ervaringen en initiatieven te laten delen. last but not least werd maandelijks een Stafnieuwsbrief verzonden aan de actieve kaderleden binnen de NVBS. Hoofdpunten van het bestuursbeleid In 2014 heeft het Hoofdbestuur zich op de volgende beleids-actiepunten gericht: 1. Het ontwikkelen van een nieuwe vorm van communicatie over het verenigingsnieuws, namelijk een periodiek te verschijnen digitale nieuwsbrief; 2. Het vernieuwen van de ledenadministratie met behulp van een extern gehost administratiepakket; 3. De Introductie van een gesloten ledendeel van de NVBS website, waardoor leden toegang kunnen krijgen tot o.a. de digitale beeldbank van SNR; 4. Het beschrijven van de overlegstructuur van de NVBS, met als doel Helderheid over de overleggen, de onderlinge verhoudingen daartussen, en rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende geledingen binnen de NVBS); 5. Last but not least is met de afdelingen een discussie gestart over de noodzakelijke modernisering van hun organisatie en activiteiten. Willem jan Wiebosch, secretaris 4. Verslag van de penningmeester Inleiding Over 2014 is een geconsolideerde jaarrekening opgesteld, waarin gecomprimeerd alle cijfers zijn samengevat van de onderdelen die samen de NVBS vormen. Deze onderdelen zijn: De centrale kas De winkel De diensten De afdelingen Per onderdeel zijn aparte verslagen gemaakt, waarbij de diensten en de afdelingen, ieder voor zich, in een samenvattend overzicht worden weergegeven. Aan de afdelingen is dit jaar ook de afdeling jongeren toegevoegd. De cijfers zijn afgerond op hele euro s. Balans De voorraden in de winkel zijn gewaardeerd tegen de inkoopwaarde. De boeken en tijdschriften van de bibliotheek worden op nihil gewaardeerd. Er vindt geen activering plaats van investeringen in het gehuurde pand in Amersfoort en in inventaris etc. gezien de lage rentestand zijn de geldmiddelen ook in 2014 ondergebracht op direct opvraagbare internetspaarrekeningen. Met het oog op het garantiestelsel zijn deze gespreid over drie banken. Ons gebouw in Amersfoort is gehuurd van NS Stations, waarbij het huurcontract is aangevangen in 2009 voor een periode van telkens 10 jaar. Voor energie- en servicekosten wordt maandelijks een voorschot betaald met een jaarlijkse afrekening achteraf. Ultimo 2013 was een voorziening van gevormd voor een naheffing van energie- en servicekosten over 2009 t/m In 2014 is van NS Stations de afrekening over die jaren ontvangen. Deze bedroeg De voorziening bleek dus voldoende. Voor het jaar 2014 moet de eindafrekening van de energie- en servicekosten nog worden ontvangen. gezien de ervaring van de voorgaande jaren, waarbij bleek dat de eindafrekening de voorschotten in ruime mate kan overtreffen, hebben wij voor 2014 een voorziening van op de balans opgenomen. Resultaten 8 j A A R V E R S l A g

9 Het resultaat over 2014 bedroeg Dit is hoger dan het resultaat van over 2013 (exclusief de winst van op de verkoop van aandelen). Dit hogere resultaat heeft de volgende belangrijkste oorzaken: Het resultaat van de winkel is ruim hoger De contributieontvangsten zijn circa hoger. Dit is het gevolg van de contributieverhoging per 1 januari 2014 De totale kosten zijn ongeveer gelijk aan die over Per kostensoort zijn er echter verschillen. De belangrijkste zijn: - de kosten van Op de Rails liggen hoger dan in 2013, mede door het extra aantal pagina s - de kosten van de ledenadministratie zijn gestegen door de invoering van het nieuwe systeem voor de ledenadministratie. Deze kosten zijn grotendeels eenmalig voor zover deze de overgang van oud naar nieuw betreffen - in de kosten van P&R zijn begrepen de kosten van inzet tijdens de manifestaties rond het 175 jarig bestaan van de spoor wegen - de kosten van het digitaliseringsproject bij SNR verlopen meer geleidelijk dan in de begroting was verwacht - het verloop van de huisvestingskosten is beïnvloed door de gedeeltelijke vrijval van de voorziening voor de NS-claim en de vorming van een voorziening voor een naheffing over 2014 (zie hierboven). De kosten van de huisvesting voor SNR zijn niet doorbelast; daar staat tegenover dat de bijdrage aan SNR met een zelfde bedrag is verminderd. Hetzelfde geldt voor het deel van de verzekeringspremies dat op SNR betrekking heeft. 5. Verslag van de kascommissie, bedoeld in art. 52 van de statuten, over het boekjaar 2014 De kascommissie van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) benoemd door de ledenvergadering gehouden op 12 april 2014, heeft de geldmiddelen en de financiële administratie over het jaar 2014 gecontroleerd van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) gecontroleerd. De door de penningmeester voorgelegde geconsolideerde jaarrekening sluit met een eigen vermogen van en een voordelig saldo van , dit nadat uit de exploitatie werd toegevoegd aan de voorziening voor een nog niet ontvangen afrekening van NS Stations BV. Onze controle is gebaseerd op een ruime steekproef uit de financiële administratie en uit de onderliggende stukken. Bij de inkomsten was de steekproef vooral gebaseerd op de juiste vastlegging en voorzover mogelijk ook op de volledigheid. Bij de uitgaven was de steekproef vooral gebaseerd op de onderliggende facturen, kwitanties, en bankafschriften. Ook is gekeken naar de aanwezigheid van de opgevoerde banksaldi. De ledenadministratie hebben wij bezocht maar niet beoordeeld, omdat men nog maar juist begonnen is met het gebruik van het nieuw systeem. Wij controleerden dit jaar vier afdelingen (vierjaarlijkse beurtrol) en vijf diensten, waaronder de winkel. Bij de controle van de centrale kas constateerden wij dat er een goede administratie is. De financiële verantwoording is goed op orde. In onze steekproef kwamen wij geen relevante onjuistheden tegen. In de loop van 2013 besloot de penningmeester van de winkel zijn functie neer teleggen en in datzelfde jaar werd er ook een nieuw kassasysteem ingevoerd. Voor 2014 is het echter nog niet gelukt een sluitend financieel overzicht op te stellen. De nieuwe penningmeesters plannen dit voor De jaarrekening van de winkel werd daarom, net als vorig jaar, op een vereenvoudigde wijze opgesteld op basis van vermogensvergelijking, waarbij de winst op verkopen de sluitpost was. Dat betekent dat het vroegere overzicht van omzetten en een specificatie van de brutowinst ontbreekt. Evenals vorig jaar is de goederenstroom en het handelsgebeuren onvoldoende te volgen. Bij een steekproef naar de gedane uitgaven bleken deze in het algemeen verklaarbaar en als regel door bonnen, facturen etc. voldoende onderbouwd. Bij de bezochte afdelingen en de overige diensten kwamen wij geen relevante onjuistheden tegen. Ter ondersteuning van beleid adviseren wij : - Om een helder inzicht te verschaffen in de werking van de administratieve organisatie van de winkel, waaronder ook inzicht in de taken van de medewerkers die een rol spelen bij de financiële verantwoording. - Om een controlemethodiek te ontwikkelen op de goederenstroom in de winkel, zodanig dat het risico op onregelmatigheden geminimaliseerd wordt. - Om het nieuwe leden administratiesysteem verder te vervolmaken, tot een volwaardig systeem met geprogrammeerde rapport mogelijkheden voor contributie-overzichten, mutaties etc. - Om voor de kleinere afdelingen een vereenvoudigd kassysteem in te voeren. Wij stellen aan de ledenvergadering voor om de penningmeester te déchargeren voor het door hem gevoerde financiële beheer en het volledige bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Tot slot zeggen wij alle betrokkenen dank voor de goede medewerking die wij als kascommissie hebben ondervonden. De kascommissie, 12 maart 2014 C. de Rouwe K. Huisman C.H.G. Broekhuijse T.A.M. van Riet. j A A R V E R S l A g

10 6. Begroting 2016 en vaststelling contributie 2016 Hierbij treft u aan de begroting van de centrale kas voor De begroting van de centrale kas is leidend voor de vaststelling van de contributie omdat via deze begroting ook de subsidies aan diensten en afdelingen lopen, alsmede de bijdrage aan SNR. In deze begroting zijn de door de afdelingen, diensten en SNR opgestelde begrotingen zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen. Er is uitgegaan van een voortzetting van de activiteiten van de afgelopen jaren. Bij de contributie is rekening gehouden met een gelijkblijvende contributie en een stabiel ledenaantal. De aankopen uit boedels ten behoeve van de bibliotheek, die voorheen onder overige uitgaven werden vermeld, zijn nu bij de bibliotheek ondergebracht. Dit verklaart de stijging van de uitgaven voor de bibliotheek en de daling van de overige uitgaven. De uitgaven voor Op de Rails zijn hoger begroot vanwege de licentiekosten voor het opmaakprogramma indesign. Voor de kosten het 85-jarige jubileum van de vereniging is een bijdrage van begroot. De afdracht van de winkel loopt boekhoudkundig via de balans, maar is in de begroting als resultaat getoond, omdat hij relevant is bij de contributievaststelling. Resultaat Uitgaande van het bovenstaande wordt over 2016 een verlies van begroot. Conclusie Ondanks het begrote verlies is het Hoofdbestuur van mening dat de contributie niet moet worden verhoogd. De reden hiervoor is dat gezien de economische omstandigheden er alles aan gedaan moet worden de contributie te stabiliseren. Bij opzeggingen blijkt vaak dat het lidmaatschap op kostenoverwegingen wordt beëindigd. Mochten er maatregelen genomen moeten worden om de normale exploitatie structureel kostendekkend te houden, dan wil het Hoofdbestuur eerst naar de uitgaven kijken. Daarnaast speelt een rol dat het gunstige resultaat over 2014 een extra buffer heeft gecreëerd voor tegenvallers. Voorstel contributie 2016 Het hoofdbestuur stelt voor de contributie voor het jaar 2016 ongewijzigd te laten. Centrale kas Begroting Realisatie Begroting Begroting BATEN Contributie Rente/dividend Bijdrage winkel Bijdrage SNE Overige inkomsten Totaal LASTEN Op de Rails drukken/verzenden Op de Rails redactie ledenadministratie, bank Vergaderingen (o.m. zaalhuur) Bestuur Afdelingen Bijdrage t.b.v. SNR Bibliotheek Publiciteit en reclame Internet/website Huisvesting Verzekeringen Kalender Overige uitgaven jubileumvoorziening Totaal Totaal Baten Totaal Lasten Saldo j A A R V E R S l A g

11 7. Legaten en schenkingen In 2014 hebben wij opnieuw een groot aantal schenkingen in ontvangst mogen nemen. Naast de schenkingen zijn ook enkele collecties aangekocht als dit een belangrijke aanvulling voor SNR en de Bibliotheek betekende. De schenkingen waren o.a. afkomstig van de fam. de Kinkelder, jan Pijnenburg, jan Dierdorp, Wout Hoijtink, Wouter Tjebbes, Bram Cazius, Dick van der Ploeg, R.j.Vis, en Piet Postma. Van de de heer j. Beining en van de heer Ruerd Halbertsma zijn aankopen gedaan die een goede weg hebben gevonden binnen onze vereniging. Eind 2014 is de regiegroep schenkingen tot een vernieuwde werkwijze gekomen, waar tot nu toe goede ervaringen mee zijn opgedaan. De regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van SNR, bibliotheek, de winkel en het Hoofdbestuur. Voor de uitvoering is de winkel leidend, aanspreekpunt kunnen alle leden van de groep zijn, maar bij voorkeur Karel van Ipenburg. De regiegroep neemt tevens kennis van belangrijk materiaal wat leden voor tweedehands verkoop aanbieden. In de nieuwe opzet zijn een goede samenwerking en coördinatie vastgelegd waardoor tevens meer transparantie is ontstaan. Daarom gaat de regiegroep met volle vertrouwen in 2015 verder met deze activiteiten. Karel van Ipenburg 8. Jaarverslagen van de afdelingen over 2014 Het jaar 2014 vertoont qua belangstelling voor de afdelingsavonden een wisselend beeld. Een aantal afdelingen slaagde er in het aantal bezoekers aanmerkelijk te vergroten (Apeldoorn, Den Haag, Rijnland en Zwolle). Andere afdelingen konden een kleine plus of min noteren. Het geconsolideerde overzicht staat hieronder. Verdere informatie staat in de verslagen van de afdelingen AANTAL BEZOEKERS / AANTAL BIJEENKOMSTEN gemiddeld aantal bezoekers MUTATIE (blijkt uit het + of - teken) AMSTERDAM 215 / / APElDOORN 128 / / DEN HAAg 850 / / DRECHTSTEDEN 104 / / EEMlAND 210 / / T gooi 222 / / HART VAN BRABANT 108 / 9 90 / KENNEMERlAND 97 / / MODElBOUW 813/36 808/ NOORD 249 / / NOORD HOllAND N 356 / / OOST 269 / / OOST BRABANT 164 / / RIjNlAND 279 / / ROTTERDAM 215 / / TWENTE 479 / / UTRECHT 180 / / WEST BRABANT / 10 / 10??? ZEElAND 94 / / ZUID limburg 122 / / ZWOllE 266 / / AFDELING AMSTERDAM Zoals gebruikelijk hebben we weer negen dia / power-point / video avonden gegeven, die gemiddeld weer door zo'n 23 man bezocht werden, bestuursleden niet meegerekend. In juni, juli en augustus hebben we reces. In januari begon het verkeerd. Onze presentator was ons vergeten en we hebben toen een noodprogramma van ondergetekende gedraaid waar iedereen toch tevreden mee was. De avond van Roef Ankersmit in februari was - evenals elders bij de afdelingen - een groot succes. Een ware reis terug in de tijd. In maart hadden we een meebrengavond en meerdere personen hadden hun bijdrage meegenomen. Een succesvolle avond. In april kwam Karel Hoorn met het derde deel van zijn programma: Hoe de Amsterdamse tram overleefde. Mei was helaas voor de presentator Bert van Raaij niet prettig. Hij had op meerdere plaatsen zijn been gebroken en moest afzeggen. Ondergetekende heeft toen opnieuw een vervangend (video-) programma getoond. Op 15 september brachten de bestuursleden Boudewijn Deurvorst en Martin Engelsma beiden een programma over Frankrijk Duitsland en Engeland. In oktober nam Sjoerd Bekhof ons mee op het eerste deel van zijn reis naar Scandinavië. Leo de Jong nam ons in november mee naar de interessante nadagen van Britse stoom. In december was Bert van Raaij weer helemaal hersteld en presenteerde hij de verschillende trams in België. Aantallen bezoekers in volgorde van jan tot dec De penningmeester heeft in de loop van 2014 via Wilfred Klaassen een nieuwe RABO-bank rekening gekregen na problemen die de ING bank maakte. Bij secretaris Boudewijn Deurvorst is keelkanker geconstateerd. Hij is daarvoor momenteel onder behandeling. René Platjouw (penningmeester afdeling Amsterdam) AFDELING APELDOORN In het jaar 2014 is Arie Dalm afgetreden als penningmeester nadat hij zich meer dan veertig jaar voor de afdeling Apeldoorn verdienstelijk heeft gemaakt. Arie werd benoemd tot lid van verdienste. Hij is opgevolgd door Joop Hartjes. In de persoon van Dick van der Ploeg hebben wij een jubilaris in ons midden die nu 60 jaar lid is. j A A R V E R S l A g

12 Het gemiddeld aantal bezoekers is toegenomen van 14 in 2013 tot 22 in het afgelopen jaar (ca. 14% van het aantal leden in ons postcodegebied). De toename komt vooral door een drietal uitschietende presentaties, waarvan die van Ruud Kohlen de kroon spande. Onder andere deze presentatie is ook via lokale media bekend gemaakt. Vooral in januari was het aantal bezoekers, evenals in januari van het jaar daarvoor, aan de lage kant. Of wij de hoge aantallen bezoekers in 2015 vast kunnen houden is lastig te beoordelen. Wij denken dat, naast publiciteit en sociale binding, vooral de kwaliteit van het programma een sterk bepalende factor is. Wij distribueren ons programma ook via lokale modelspoorbeurzen en via belangrijke regionale modelspoorwinkels. Daarnaast maken wij gebruik van Somda-banners en van de website van Nico Spilt. Wanneer dit verslag is gepubliceerd,is waarschijnlijk besloten om naar de woensdagavond te gaan omdat wij dan een veel ruimere zaal in hetzelfde gebouw kunnen krijgen. Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Apeldoorn in 2014 Datum Spreker Onderwerp Aantal bezoekers 16 jan Corné Verwoert Smalspoor rond Aigle feb 2014 Gert JanBinkhorst Stoom bij mrt 2014 Gerrit Nieuwenhuis Sporend in en om Wenen apr 2014 Ruud Kohlen Winterwonderen in Lapland mei 2014 Kees Bijl Railvervoer in Berlijn rond sep 2014 Carol Hessels Gevarieerd filmprogramma okt 2014 Bert van der Kruk Terugh in den Thijd nov 2014 Kees van de Meene Spoorwegerinneringen op foto en film dec 2014 Raymond Naber Spoor- en tramjubilea 16 Totaal 197 (In ) Verder was er op 29 maart 2014 een dagtrip vanuit Enschede naar onder meer Bielefeld, Altenbeken en Dortmund. Deze werd ook dit jaar weer geheel samengesteld door Jan Buis, die deze keer vanwege ziekte zelf helaas niet mee kon. Wij danken alle stille werkers op de achtergrond die, in welke vorm dan ook, een bijdrage hebben geleverd aan het functioneren van onze afdeling. Joop Hartjes (penningmeester, foto van Jan Haasdijk), Anton Schultink (lid) en Jan Haasdijk (voorzitter). AFDELING DEN HAAG Voor de afdeling Den Haag is 2014 een goed jaar geweest. In totaal zijn twintig bijeenkomsten georganiseerd, elf in het eerste halfjaar en negen in het tweede. Op zes avonden zijn diapresentaties verzorgd, op acht avonden digitale foto s en op zes avonden bewegend beeld in de vorm van film of video. Sommige programma s bestonden uit een combinatie daarvan. Qua belangstelling behoorde de varia-avond op 29 december weer tot de toppers. Ook nu weer was het gelukt een gevarieerd programma te bieden met zes presentatoren met uiteenlopende onderwerpen uit binnen- en (soms exotisch) buitenland. Helaas kampten wij gedurende het seizoen wel enkele keren met technische problemen. De verouderde laptop bleek de boosdoener en het bestuur heeft dan ook besloten deze direct na de varia-avond te vervangen door een nieuwe, zodat in 2015 een goede start gemaakt kan worden. Het totale aantal bezoekers varieerde per avond van minimaal 36 tot maximaal 63. Maar het meest bijzondere in 2014 is toch wel dat het totale aantal bezoekers in het hele jaar maar liefst 1027 bedroeg! Dat is - omgerekend naar 20 avonden (is dat relevant?) - ruim 4% boven het totaal van Voor het eerst in de geschiedenis van de afdeling Den Haag en vermoedelijk van welke NVBS-afdeling dan ook is het bezoekersaantal boven de 1000 uitgekomen! Dit aantal is weliswaar inclusief de aanwezige bestuursleden, maar omdat die er anders waarschijnlijk toch als bezoeker zouden zijn geweest is dit reëel. Pas na afloop van de laatste avond kon achterhaald worden wie die 1000e bezoeker geweest is en deze zal in 2015 in het zonnetje gezet worden. De verwachting is overigens dat dit hoge aantal in 2015 niet geëvenaard kan worden, omdat er dan een of twee avonden minder kunnen worden geprogrammeerd. Naast de reguliere bijeenkomsten in Den Haag hebben leden en bestuursleden van de afdeling ook actief bijgedragen aan andere NVBS-activiteiten. Zij gaven in goede samenwerking met P&R acte de présence op de jaarlijkse modelspoorbeurs in Rijswijk, het Open Huis van Nedtrain in Leidschendam en het evenement Spoor 175 in Amersfoort. Financieel kon 2014 worden afgesloten met een klein positief saldo. De afdeling Den Haag kan het nog steeds stellen zonder bijdrage van het hoofdbestuur en het streven is om dit zo te houden. Gezien de toch stijgende kosten moet afgewacht worden of dit lukt. De samenstelling van het bestuur is met de bestuursverkiezing op 26 mei 2014 gewijzigd met het aftreden van voorzitter Ger Haaswinders en bestuurslid Erik Bodaan. Als nieuwe voorzitter is Paul Muré benoemd, die daarmee na een onderbreking van 21 jaar terugkeert als bestuurslid. De vacature van Erik Bodaan wordt vooralsnog niet opgevuld. Ger verdient grote waardering voor de wijze waarop hij gedurende zestien jaar het bestuurslidmaatschap van de afdeling heeft vervuld (waarvan de laatste 1twaalf als voorzitter). Onder zijn leiding heeft het aantal bezoekers zich steeds positief ontwikkeld, heeft een wisseling van zaal plaatsgevonden van de Helenastraat naar de Juliana van Stolberglaan (met een betere bereikbaarheid en meer bezoekers als gevolg!) en heeft hij kans gezien om steeds weer presentatoren met programma s van hoge kwaliteit uit te nodigen. Aan Erik is veel dank verschuldigd voor zijn aandeel in de praktische organisatie van de bijeenkomsten en zijn assistentie en technische kennis bij de projectie. Daarbij mag vooral ook zijn echtgenote Judith, die altijd enthousiast meehielp bij de opbouw van de zaal en in de oude zaal de bar voor haar rekening nam, niet vergeten worden Ook nu nog assisteert zij bij grote drukte in de bar, zodat de wachttijden daar niet teveel oplopen. Voor de toekomst is het streven van het bestuur om kwalitatief hoogwaardige programma s te blijven bieden. Daarbij zal gelet worden op een goede balans in de onderwerpen, maar ook zal er aandacht zijn voor het aspect gezelligheid. Het doel is dat wij onze bezoekers niet alleen een interessant programma bieden, maar ook de mogelijkheid om elkaar in een prettige sfeer te ontmoeten. Paul Muré, voorzitter 12 j A A R V E R S l A g

13 Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Den Haag in 2014 Datum Aantal bezoekers Onderwerp Presentator Jaar 2013 De la Vieter, Wessels en Kooiman Trein door Sovjetrepublieken Cor de Vos Tram en trein in Indonesië René Platjouw Toen en thans Marco Moerland Spoorwegen rond Rotterdam Nico Booij Varia Raymond Naber Van NS naar RandstadRail Dirk Elkhuizen Op reis door Alaska Michiel Krans Trams in Europa, Brian Doucet Spoorwegen in oorlogstijd Hans van Lith jaar NVBS-lidmaatschap Carel Neijenhuizen Zuid-Holland tussen trekschuit en stoomtram Hans van Lith Spoorwegen in Ned., Roef Ankersmit Veranderingen op het Engelse spoor Peter Eradus jaar dubbeldekkers in Europa Patrick Berger Sporen door Noord-Amerika van Oost naar West Frits v.d. Gragt Furka Bergstrecke Peter Westmijze Tram- en trolleybedrijf in Arnhem Daan Viergever en Ed Janssen Kinderen van George Stephenson Ton Pruissen x Varia zes afdelingsleden Totaal 936 (betalende bezoekers); gemiddelde per avond: 47 Inclusief bestuur: 91 erbij, totaal 1027, gemiddeld 51 AFDELING DRECHTSTEDEN In 2014 zijn er evenals in de voorgaande jaren 9 bijeenkomsten gehouden. In totaal hebben 135 betalende leden de bijeenkomsten bezocht. Dit aantal is inclusief het bestuur. Voor de regiobijeenkomsten is het bestuur op bezoek geweest bij Rotterdam en Rijnland Het werden weer nuttige en gezellige bijeenkomsten waarin ideeën werden uitgewisseld. Uit financieel oogpunt was 2014 geen succesvol jaar. Het eigen vermogen slonk naar 336,09. Het jaar 2014 is afgesloten met een negatief resultaat van 2,56. Het voortbestaan van onze afdeling is mede mogelijk door de jaarlijkse toelage die wij van het Hoofdbestuur ontvangen. Des al niet te min zijn wij van mening dat we met het organiseren van bijeenkomsten moeten doorgaan en dat de bijdrage van de leden 2,00 blijft. Helaas hebben we ook in 2014 geen start kunnen maken met het versturen van een reminder per mail aan de leden van de afdeling. In het afgelopen jaar zijn we wederom door de heer W. Verloop, koster van de Andreaskerk, hartelijk ontvangen. Het bestuur heeft afscheid genomen van onze plv voorzitter Pieter van Vaalen. Wij danken hem voor de inzet die hij vele jaren voor de afdeling heeft getoond.. Het aantal bezoekers laat een flinke toename zien en wij zien dan ook de avonden van onze afdeling in het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet. Wim Reedijk: voorzitter Hans Bos, secretaris Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Drechtsteden in 2014 Datum Aantal bezoekers Onderwerp Presentator Jaaroverzicht 2013 Geert Wessels, Thijs de la Vieter en Rinse Kooiman Railontwikkelingen in de Randstad door de jaren heen Paul Muré Canada met een vleugje Nederland Rob van der Flier Tachtig jaar dubbeldekkers op de Europese hoofdlijnen Patrick Berger Met de Haagsche Heeren (m/v) op stap René Lipman Treinreis door Noordoost Duitsland in de tijd van de BRD en DDR Dick van der Hof , 50 jaar NVBS-lid Carel Neijenhuizen Spoor en tram in Australië, deel 1 Hans Krijnen Langs RTM tramlijnen Fer Huizer j A A R V E R S l A g

14 AFDELING EEMLAND Met ongeveer de zelfde rust als de voortkabbelende Eem bewoog zich de Afdeling Eemland door het jaar Het Team zorgde er voor dat op 9 avonden 234 bezoekers zich prima konden vermaken. Het programma bood de gebruikelijke en hopelijk evenwichtige variatie tussen binnen- en buitenland en trein en tram. Grootste publiekstrekker was Roef Ankersmit, wiens Spoor in Nederland 50 jaar geleden 34 bezoekers trok. Locatie voor de Eemland avonden is nog altijd Railzicht, we zijn de mannen daar dankbaar voor het medegebruik. De ooit geuite vrees dat we de biljartcompetities zouden kunnen verstoren is niet bewaarheid. Vreedzame co-existentie aan de Eem! Team Eemland, namens deze Gerard de Graaf Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Eemland in 2014 datum spreker onderwerp aantal bezoekers 9-1 Rob de Haan Trams John Krijgsman Rotterdam en omgeving Erwin Voorhaal England Sjoerd Bekhof Scandinavie Roef Ankersmit Spoor in NL 50 jaar geleden Daan Vergeer en Ed Jansen Diesel Coen Thevissen IJzeren Rijn Cock Koelewijn Amerika Frans Blanker Innotrans AFDELING T GOOI Na het vertrek halverwege het jaar van onze secretaris Martin Bos, is ons bestuur aangevuld met Peter van den Breemer als 2e secretaris en Ron Mikkenie, die de technische kant voor zijn rekening neemt en het programmaboekje in elkaar zet. Het jaar begon met de kennismaking in het nieuwe zaaltje, dat ons toegewezen was door Versa Welzijn. Het bevond zich in Zorgcentrum Gooiers Erf. Dit beviel ons echter totaal niet: het was te klein, er stonden te veel tafels in en te weinig en oncomfortabele stoelen. Het plafond was te laag, waardoor het er erg benauwd was en de meesten hadden geen goed zicht op het projectiescherm. Toen we naar huis wilden, bleken alle deuren afgesloten op één nooddeur na, die we niet snel konden vinden. Dus dat was rennen voor de mensen, die bus of trein moesten halen! Ondergetekende heeft toen contact opgenomen met de beheerder, terwijl secretaris Martin Bos een aangetekende brief heeft gestuurd naar Versa Welzijn. Dankzij de beheerder kregen we toen een mooie grote zaal met aanwezige bar toebedeeld. Deze ligt niet in het Zorgcentrum zelf, maar in het nieuw aangebouwde gedeelte en heeft de naam gekregen: Wijkcentrum Riebeeck. De bar moeten we zelf bedienen en na afloop de kosten afrekenen met het Wijkcentrum. Gelukkig komt mijn vriendin ons vrijwillig- helpen met de barbediening. We hebben besloten om behalve een koekje bij de koffie nu ook wat snacks bij de drankjes in de pauze te presenteren. We sloten het jaar in december af met Glühwein. We krijgen de indruk, dat dit wel gewaardeerd wordt. Verder zet ik een korte PowerPointpresentatie in elkaar, die vooraf en in de pauze gedraaid wordt. Deze bevat mededelingen van de NVBS, verluchtigd met wat foto s. Een nadeel is echter, dat we in de zaal geen opslag hebben gekregen voor het zware projectiescherm, zodat dit steeds door Ad Kuijper heen en weer gereden moet worden. Het past niet eens in mijn auto! Maar samen met dit mooie scherm en de betere beamer en geluidsversterker van de NVBS, komen de presentaties goed tot zijn recht. We hebben per avond een redelijk vast aantal bezoekers. Soms hebben we pech, indien er een weeralarm is afgegeven. Bliksem, donder en stortbuien op ons dak en dat tijdens die schitterende film over Lapland van Ruud Kohlen! Die presentaties hebben we natuurlijk weer te danken aan al onze presentatoren, die geheel belangeloos naar onze afdeling komen om ons daarop te trakteren! Onze hartelijke dank hiervoor. We besloten dit jaar een Nieuwjaarsbrief met goede wensen aan onze leden te sturen, waarin we tegelijk de aankondiging konden doen, dat in januari Erwin Voorhaar de presentatie over zou nemen van de afdeling Jongeren. Ad nam deze rondzending voor zijn rekening. Helaas kregen we in september bericht van het overlijden van onze oud-voorzitter Dolf Blokker. Hij heeft er voor gezorgd, dat het Gooi een eigen afdeling kreeg en dat we terecht konden in het zaaltje bij de Modelbouwvereniging Hilversum in de Geus. In 2010 kreeg hij het NVBS-speldje voor zijn 78-jarig lidmaatschap opgespeld. Ik heb natuurlijk onze condoleances overgebracht aan de familie en we hebben op de afdelingsavond een minuut stilte in acht genomen. Adela Burger Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling t Gooi in 2014 datum spreker onderwerp aantal bezoekers 21-1 John Krijgsman Spoorveerdiensten in Europa Marco Moerland Guilty tickets RTA- Journaalteam Railjournaal Frits van der Gragt Stoom in India Kees Bijl Railvervoer in Berlijn rond Peter van der Vlist Alles is verdwenen of veranderd Ruud Kohlen Winterwonderen in Lapland 19 (weeralarm) Ton Pruissen Kinderen van George Stephenson René Platjouw Ellan Vannin ofwel het Eiland Man j A A R V E R S l A g

15 AFDELING HART VAN BRABANT In 2014 heeft de afdeling Hart van Brabant 10 bijeenkomsten gehouden, met een gemiddeld bezoekersaantal van 9, met uitschieters van bezoekers. Het wegvallen van een aantal trouwe leden is jammer, maar gelukkig mochten we eind 2014 ook enkele nieuwe belangstellenden verwelkomen. De afdeling probeert een gevarieerd aanbod te presenteren, voor elk wat wils, waarbij dit jaar 5 nieuwe sprekers van buiten de afdeling zijn gekomen met een mooi aanbod. De film Winterwonderen in Lapland, vervoer van ijzererts was een pareltje, maar de andere presentaties mochten er zeker zijn! Een geplande jongerenactiviteit, met een speurtocht en een echte modelspoorbaan waarvoor een belangrijke aanzet was geleverd, kon helaas geen doorgang vinden bij gebrek aan technische ondersteuning van vrijwilligers. De uitdaging voor 2015 vormt om nieuwe bezoekers te interesseren of misschien een leuke treinactiviteit te organiseren, echter alles valt of staat met de nodige hulptroepen. Voorzitter Gerrit van Arendonk Secretaris/penningmeester, Serge Hagoort Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Hart van Brabant in 2014 datum onderwerp spreker aantal bezoekers 28-1 Canada: uit de collectie van Herman van Dijk Trams en enkele spoorwegbedrijven in Frankrijk Pim van der Kuijlen Tussen Blue Bell en Darlington opgeheven spoorwegbedrijven in gebruik als museumlijn Jan de Jongh Unieke beelden van stads - trambedrijven in Zwitserland, deel 1 René Platjouw Tramsteden uit het verleden en interlokale bedrijven o.a. SBB en BLS in ZwitserlandPierre de Greeuw Stoomtrein en de tram o.a. in Amsterdam, Brussel en vele andere steden in Europa Johan Waaijer Stoomloc BR 52met verhalen over rijervaring en techniek van dit loc-type Rick Meijer Langs de rails in Nederland Wim Dautzenberg Winterwonderen in Lapland, vervoer van ijzererts per trein Ruud Kohlen Tram en trein in Spanje Karel van Hilten, aangevuld met dia's van Frankrijk van Pim v.d. Kuijle 9 AFDELING KENNEMERLAND De afdelingsavonden werden voor het tweede jaar gehouden in Station Velserbosch van de Vereniging Hoogovens Stoom een plek met een spoorse ambiance waar je af en toe zit trillen op je stoel omdat er een staaltrein langs dendert. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig, nadeel is echter dat het station niet met OV bereikbaar is. Daarom is er voor degenen die met OV komen een afhaalservice vanaf Station Beverwijk in het leven geroepen. Degenen die hier gebruik van willen maken kunnen dit melden aan het secretariaat, in de praktijk bevalt deze regeling goed. De leden met werden per keer door de secretaris geïnformeerd over datum en onderwerp van de bijeenkomst. De samenstelling van het bestuur is in 2014 niet gewijzigd. Het blijkt dat de plaats van de bijeenkomsten meer bekendheid heeft gekregen want de afdelingsavonden werden gemiddeld door 13 bezoekers bezocht, een stijging van ruim 2 bezoekers per avond t.o.v Henk Booman, secretaris. Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Kennemerland in 2014 datum spreker onderwerp aantal bezoekers 8-1 R. Mathot De Geschiedenis van Beijnes in Haarlem en Beverwijk P. van der Vlist Reis door Nederland in Zwart Wit R. Lipman Met de Haagsche Heeren(m/v) op stap R. Platjouw Rondwentelen in stoom sferen S. Hopman Raccordementen en verdwenen goederenlijnen in Nederland L. de Jong The Last Steamlocomotives of British Rail S. Bekhof. Een reis door Scandinavië B. van Raaij. Belgische trams, heden en verleden N. Booij Spoorwegen rond Rotterdam, 1840 tot nu 15 totaal 119 j A A R V E R S l A g

16 AFDELING MODELBOUW Het jaar 2014 begon voor de afdeling Modelbouw op 6 januari 2014 met de nieuwjaarsreceptie. Het bestuur had voor de bezoekers voor een hapje en drankje gezorgd. Op 3 februari is de jaarvergadering gehouden om de bezoekers te informeren over het reilen en zeilen van de afdeling. Er werden in 2014 in totaal 36 avonden gehouden, deze zijn onderverdeeld in 12 Rij & Praat avonden en 24 thema avonden. Het aantal bezoekers is 808 geweest. Dit kan onderverdeeld worden in 500 NVBS leden en 308 andere bezoekers. Dit zijn 5 bezoekers minder dan in Door de nieuw aangetreden bestuursleden zijn bij de afdeling Modelbouw extra avonden ingepland. Deze avonden zijn tussen het reguliere clubgebeuren door gehouden. Dit waren zelfwerkavonden, waarin thema s van de modelbouw centraal stonden. Enige thema s waren: onderhoud locomotieven, inbouw verlichting in wagons, ombouw van analoog naar digitaal, het verouderen van gebouwen en rollend materieel het leren solderen. De avonden zijn begeleid door onze eigen bezoekers die ervaring hebben in de te behandelen onderwerpen. Vanuit de afdeling Modelbouw is op diverse manifestaties een helpende hand geboden bij de stand. Met o.a. een rangeerbaantje en uitleg aan de kinderen, waarna ze een rangeerdiploma konden halen tijdens modelspoor gebeurtenissen. Ook zijn er op het jubileum van de NS mensen in de ondersteuning aktief geweest. De secretaris/ plaatsvervangend voorzitter, A.J.H.Veeren AFDELING NOORD-HOLLAND NOORD De NVBS Noord-Holland noord is een uitgebreid gebied ten noorden van de plaatsen Heemskerk en Zaanstad met meer dan 200 leden. In 2014, het achtendertigste jaar van onze afdeling bezochten onze trouwe schare leden de zestien avonden met een gemiddelde van 29 bezoekers, dit is gemiddeld 5 meer dan in Dinsdag 18 februari was de drukste avond met 47 bezoekers; onderwerp was spoorwegen in Nederland 50 jaar geleden ( ) door Roef Ankersmit. Op dinsdag 15 juli was er een rit bij de stoomtram Hoorn-Medemblik met bezoek aan de werkplaats en het bezichtigen van de voortgang van de werkzaamheden aan NS 6513 en daarna een rit met NS 162 naar Medemblik en terug met onderweg enige fotostops. Ook waren enige leden present bij de Noord-Hollandse modelspoordagen in de openbare scholengemeenschap Willem Blaeu in Alkmaar, samen met de NVBS-P&R om de vereniging en onze afdeling wat meer naamsbekendheid te geven. In 2015 zullen wij daar op 14 en 15 maart ook weer aanwezig zijn. Verder was er een bestuurswisseling: De locatie in Hoorn is zowel als met het openbaar vervoer als de eigen auto prima te bereiken. Jan Beer, secretaris Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Noord-Holland Noord in 2014 datum spreker onderwerp aantal bezoekers 7-1 Marco Moerland Guilty tickets Jan Noorlander Jaaroverzicht Roef Ankersmit spoorwegen in Nederland 50 jaar geleden ( ) Modelbouwavond Wim van der Hulst De SNCF in beeld afdelingsvergadering Meindert Mulder Bolneuzen Down under Frans van Sabben Stoom en historie in Pennsylvannia en Verginia bezoek stoomtram Hoorn Medemblik Daan Viergever en Ed Janssen NS-dieselvijven van Erwin Voorhaar Engeland dia/digi meebrengavond van en door leden Bob de Mon Het spoor dat naar Bello leidt John Krijgsman Railfotografie in Reo René Platjouw Rail mekka -Ellan Vannin (Isle of Man) Gerard de Graaf NS stoom in 3D 24 totaal 468 AFDELING NOORD De Afdeling Noord van de NVBS omvat de provincies Groningen; Friesland; Drenthe en het gedeelte van Overijssel ten noorden van de (voormalige) Dedemsvaart. Om de reistijden en de kosten voor de wijd verspreid wonende leden in het gebied zo laag mogelijk te houden, vinden de bijeenkomsten op verschillende locaties plaats. Gemiddeld aantal bezoekers per plaats was: Meppel 23 Buitenpost 28,5 Leeuwarden 19,5 Coevorden 15,5 16 j A A R V E R S l A g

17 Een totaal gemiddelde van 21 bezoekers per bijeenkomst. Net als in de voorafgaande jaren kan de afdeling bogen op een trouwe kern van leden die de bijeenkomsten bezoeken, ondanks de vaak niet geringe afstanden. Op 17 oktober 2014 overleed ons bestuurslid Leo Onderwater. Hij heeft vele jaren, mede als voorzitter, op energieke wijze vorm gegeven aan de activiteiten van de afdeling, en het bestuur zoals dit nu is in deze vorm bestaat. Op deze plaats willen wij hem dank zeggen voor zijn inzet. De bestuurssamenstelling is nu: Pieter Bosch: Voorzitter Nico Kunnekes: Secretaris Pieter Wemelsfelder: Penningmeester Gert Jan Bleeker Algemeen lid Manuel Draijer: Algemeen lid. De bijeenkomsten werden als gebruikelijk in de plaatselijke en regionale media; via de bekende adressen van de leden bekend gemaakt; en via onze Facebook pagina. Tevens hebben wij een aantal exemplaren van ons programmaboekje neergelegd in NVBS Centraal en bij naburige afdelingen. Het ledenaantal is in 2014 nagenoeg hetzelfde gebleven. Daar er leden door overlijden of opzegging afvallen en er aan de andere zijde nieuwe leden bijkomen telt Afdeling Noord nu rond de 385 leden. Aan deze leden is het jaarprogramma voor 2015 toegezonden. Nico Kunnekes. Secretaris Afdeling Noord. Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Noord 2014 datum locatier onderwerp aantal bezoekers 11-1 Meppel Dieselvijven Buitenpost Gedreven camerawerk Leeuwarden Tussen Bluebell en Darlington Coevorden Spoorwegen 50 jaar terug Meppel Station Arnhem Buitenpost Winterwonderen Lapland 62! 14-6 Leeuwarden Dieseltractie in Luxemburg Buitenpost Meebrengmiddag Meppel Infrastructuur Coevorden MBS Leeuwarden Film Roemenië Buitenpost Spoorzoeken 18 AFDELING OOST In 2014 heeft de afdeling Oost op negen avonden een programma gepresenteerd. In totaal kwamen er 293 bezoekers op de verschillende avonden. Het gemiddelde lag daarmee op bijna 33 bezoekers per avond. Dat betekent een plus van zo n vier bezoekers per avond ten opzichte van de aantallen van De publiciteit heeft zijn vruchten heeft afgeworpen. In de bezoekersaantallen zijn de aanwezige bestuursleden niet meegeteld; zij behoren namelijk niet tot de categorie betalende bezoekers. Evenals voorgaande jaren zal het jaarprogramma weer worden gepubliceerd op de website van de NVBS. Tevens geven we bekendheid van onze activiteiten via lokale huis-aan-huisbladen. Het afdelingsbestuur is in het afgelopen jaar twee maal bijeengekomen. In november heeft Klaas Wielinga het secretariaat overgenomen van Anders Oldenhof, met algemene instemming van de aanwezige leden. In 2015 zullen negen clubavonden worden georganiseerd. De eerste heeft reeds plaatsgevonden en was druk bezocht (heel veel stoom ) Een excursie naar het station in Arnhem staat op ons wensenlijstje. Ook in 2015 zullen we voor onze bijenkomsten weer gebruik maken van het gebouw de Uithoek op het Arnhemse emplacement Berg. We zijn de beheerder dankbaar voor de gastvrije ontvangst en hopen nog vele jaren hier te gast te kunnen zijn. Zo dicht bij het spoor bijeenkomen is toch wel boffen. Secretaris afdeling Oost, Klaas Wielinga j A A R V E R S l A g

18 Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Oost in 2014 datum spreker onderwerp aantal bezoekers 8-1 Jubilea / Bij NS en NVBS R. Naber The Isle of Man R. Platjouw Guilty tickets M. Moerland Strassenbahnen van Rees en Kleve E. Heusinkveld Hoe de GTW terugkwam naar de Achterhoek F. van Setten Arnhem en omgeving deel 3 O. Dijkstra Last steam of British Rail L. de Jong De NS 50 jaar geleden R. Ankersmit Winterwonderen in Lapland R. Kohlen 36 AFDELING OOST BRABANT Over het verslagjaar 2014 zijn geen opvallende zaken te noemen. Zoals gebruikelijk waren er tien bijeenkomsten, met drie maal een diaprogramma, vijf maal een beamerpresentatie en twee maal een programma met een combinatie van beide projectietechnieken. Acht keer werd de avond verzorgd door een spreker van buiten de afdeling. Tegenover de daarmee gepaard gaande reiskostenvergoedingen stonden weinig inkomsten, door de lage bezoekersaantallen. Geen enkele maal werd het getal van 20 of meer bezoekers gehaald. Het gemiddelde aantal was 14,7 (in ,4). Bert van Diepen, secretaris afd. Oost-Brabant Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Oost Brabant in 2014 datum onderwerp spreker aantal bezoekers 17-1 Laatste stoomtractie bij de Deutsche Bundesbahn Bram Stelling Treinen in Luxemburg en Noord-Duitsland Rob van der Flier Tachtig jaar dubbeldekkers Patrick Berger Jaaroverzicht trein en tram 2013 Thijs de la Vieter / Rinse Kooiman / Geert Wessels Van Stockholm via Lapland naar Oslo Gerrit Nieuwenhuis Spoortijden en stations Jan-Willem Oosting Werkplaats Roosendaal Meindert Mulder La grande vitesse en France Ambrosius Baanders Innotrans en omstreken Frans Blanker Meebrengavond Diverse leden 12 Totaal 147 AFDELING RIJNLAND Ook dit jaar heeft het bestuur weer tien bijeenkomsten kunnen organiseren. De mooie zaal met bar in het Alettahof in Voorschoten voldoet uitstekend en kan goed verduisterd worden. Het op ons verzoek aangeschafte grote scherm heeft inmiddels een duidelijke bekendheid gekregen. Gezien onze inbreng in dit scherm mogen wij de geluidsinstallatie zonder extra kosten gebruiken. Uiteraard moeten wij voor de zaal wel een marktconforme prijs betalen. De resultaten op grond van het bezoekersaantal stemmen ons tot vreugde. Ten opzichte van vorig jaar is een stijging waar te nemen van 24% naar een gemiddelde van 36,9 bezoekers per avond (zonder de bestuursleden). Een dergelijk getal is in de afdeling niet eerder gehaald. De programmering, maar ook andere omstandigheden zijn sterk van invloed op het aantal bezoekers. Actuele en regionale onderwerpen in combinatie met een goede spreker scoren hoog. Ook dit jaar hadden we weer concurrentie van voetbal op onze woensdagavonden. Een programma over Amsterdamse trams viel samen met een wedstrijd van Ajax in Europa, waardoor het aantal bezoekers onder de verwachting bleef. Wij blijven streven naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod met een zo hoog mogelijke kwaliteit, waarbij minder actuele onderwerpen niet geschuwd worden. Een poging om de jongeren bij presentaties te betrekken is mislukt. De herinneringsmail aan onze vaste bezoekers wordt zeer op prijs gesteld en reduceert het vergeten van een avond. De mail wordt ook gebruikt voor een uitgebreidere aanbeveling van het onderwerp en of het doorgeven van wijzigingen. Een avond over Vietnam kon op het laatste moment door ziekte niet doorgaan. De door het bestuur getoonde vervanging -een programma over Noord Korea- stelde ook de speciaal gekomen bezoekers zeer tevreden. Dit jaar werd ook gebruik gemaakt van de NVBS-banners op Somda. Als er tegelijkertijd meer banners zijn, is het tegenkomen van de eigen banner een soort Russische roulette. Het aantal extra bezoekers van deze acties wordt tussen de zes en tien geschat. Het belang van aankondiging van onze programma s in OdR en op de NVBS-site is duidelijk. Hierdoor kunnen we ook bezoekers van buiten het afdelingsgebied begroeten. Geregelde aankondiging in de buurtbladen van Katwijk, Leiden en Voorschoten levert een sterk variërend aantal niet-leden op die één of twee avonden in het jaar komen. Met twee regionale programma's vormden zij dit jaar ruim een kwart van onze bezoekers. Hun betalingen helpen onze kosten te bestrijden en we konden dit jaar met enige winst afsluiten. Een goede reden om de eerste avond in 2015 onze 40 bezoekers met gratis koffie of thee te verwelkomen. De bestuurssamenstelling en de taakverdeling zijn hetzelfde gebleven en de leden doen dit nog steeds met plezier. Op de avond van 18 juni werd de secretaris Karel Hoorn herkozen. De samenwerking met de dichtbij gelegen afdeling Den Haag is prima, waarbij het -in de clusterbijeenkomsten afgesproken- verwijzen naar elkaars programma s werd voortgezet. Op onderstaand overzicht zijn de aantallen bezoekers per avond c.q. onderwerp opgenomen. Niet leden betalen 1- extra waarmee de bijdrage voor de leden op 2,50 kan worden gehouden. Ook vergroot het de naamsbekendheid van onze vereniging bij omgang met anderen. Karel Hoorn 18 j A A R V E R S l A g

19 Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Rijnland in 2014 datum onderwerp spreker aantal bezoekers waarvan introducee 15-1 Railjaaroverzicht 2013 RTA Amsterdam Hoe de Amsterdamse tram overleefde (deel 2) Karel Hoorn Sporen langs de oostgrens in de jaren 70 Henk Stoltenberg Blauwe en Gele trams rond Leiden Raymond Naber Sporen rond Leiden Roelof Hamoen Tramland Frankrijk Karel Hoorn Hoe de Amsterdamse tram overleefde (deel 3 tot heden) Karel Hoorn Tweeluik i.p.v.nvbs-jongeren 26 6 een ommelandse reis Sjoerd Bekhof railvaria uit binnen- en buitenland Peter Eradus jaar HTM Maurits van den Toorn Vervangend programma Noord Korea i.p.v. Leven langs het spoor in Vietnam Ernst van Gulden ziek 25 6 Totaal aantal AFDELING ROTTERDAM In 2014 heeft de afdeling Rotterdam tien verenigingsavonden gehouden. Naast de negen bijeenkomsten in de Prinsekerk is er ten huize van één der leden een huiskamerbijeenkomst gehouden. De volgende sprekers en onderwerpen stonden op het onderstaande programma. De bezoekers aantallen zijn inclusief de aanwezige bestuursleden. Gemiddeld dus 20 bezoekers per avond. De sterk stijgende trend van 2013 heeft zich niet doorgezet, we kregen ongeveer 7% minder bezoekers dan in We blijven ons inspannen het aantal bezoekers te vergroten en onze bijeenkomst in januari 2015 trok weer een record aantal bezoekers. De bezoekersaantallen waren ook in 2014 onvoldoende voor een sluitende begroting. We ontvingen 750,- subsidie van het Hoofdbestuur, een gedeelte hiervan was bestemd om na de aanschaf van een beamer in 2013 onze financiële reserves weer op een aanvaardbaar peil te brengen. Na een langjarig voorzitterschap van onze afdeling heeft Carel Neijenhuizen in 2014 besloten zijn werk als bestuurslid neer te leggen. Het Hoofdbestuur heeft deze gebeurtenis luister bijgezet door Carel wegens zijn inzet voor trein- en tramliefhebbers in en buiten NVBS verband te benoemen tot Lid van Verdienste van de NVBS. De afdeling blijft proberen de bezoekersaantallen te vergroten. Wij houden bij de programmering rekening met de voorkeuren van de vaste bezoekers, maar zullen de diversiteit van het aanbod niet uit het oog verliezen. Om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag, hebben wij in 2014 een nieuwe registratie opgezet. Wij kunnen nu gericht onze leden wijzen op interessante programma's en ook op de avonden de bezoekersregistratie stroomlijnen. Naast het sturen van een herinnerings- aan NVBS-leden in de regio kort voor elke verenigingsavond, informeren we onze leden nu ook via de openbare media, zoals Facebook, Somda en Radio Rijnmond. Dit heeft ons reeds een aantal nieuwe bezoekers opgeleverd en wij zullen hier zeker mee door gaan. De afdeling Rotterdam wil verder meer aandacht te besteden aan het sociale aspect van onze verenigingsavonden. Wij zijn op dit moment aan het inventariseren welke elementen hieraan kunnen bijdragen. Met name wordt er gekeken naar een andere locatie. De huidige zaal biedt een beperkte ruimte tegen betrekkelijk hoge kosten en verbetering is dus gewenst. Het komende jaar inventariseren wij de wensen van onze bezoekers en de leden in de regio; deze vormen een belangrijk uitgangspunt bij onze zoektocht naar een nieuwe locatie. Onze door wateroverlast onherstelbaar beschadigde diaprojector is inmiddels vervangen. Wij hebben een tweedehands projector verworven die aan onze eisen voldoet. Overzicht bezoekersaantallen van de afdeling Rotterdam in 2014 datum Spreker Onderwerp aantal bezoekers 9-1 M. Moerland Toen en Thans K. Hoorn Tramland Frankrijk F. Blanker Innotrans C. Westerduin 10 jaar flexibel op het spoor R. Naber NZH en buitenlijners HTM Huiskamerbijeenkomst G. Nieuwenhuis Wenen D. Elkhuizen Van NS naar RandstadRail R. Platjouw Tram en elektrische trein Indonesië A. Baanders La grande Vitesse Frankrijk 14 Totaal incl. huiskameravond 199 AFDELING TWENTE Sinds 2011 zijn we druk bezig met ons verbeterplan om de Afdeling Twente te moderniseren en om de opkomst bij onze afdelingsbijeenkomsten te vergroten, en gelukkig zijn sindsdien onze bezoekersaantallen steeds aanzienlijk gestegen. Ook in het jaar 2013 werden onze maandelijkse afdelingsavonden erg goed bezocht, dit leverde het luxe probleem op dat onze zaal in Enschede te klein werd bij druk bezochte avonden. Daarom is het afdelingsbestuur in 2013 op zoek gegaan naar een alternatieve locatie die groter is, goed bereikbaar is per openbaar vervoer, ruime parkeergelegenheid biedt, goede catering-mogelijkheden heeft en goed te verduisteren is en dat alles natuurlijk voor een acceptabele zaalhuur. In N.S.H.-gebouw 't Schöpke in Hengelo is een fraaie locatie met prima ligging en goede faciliteiten gevonden, waar we ter kennismaking een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari 2014 hebben gehouden. De vele bezoekers waren erg enthousiast over deze nieuwe zaal van de NS ontspannings-vereniging, zodat we besloten hebben hier naar toe te verhuizen vanaf februari j A A R V E R S l A g

20 2014. Na ongeveer zeventien en een half jaar hebben we daarom afscheid genomen van het Parochiecentrum St. Joseph in Enschede. Mede door de verhuizing naar deze uitstekende locatie zijn de bezoekersaantallen verder gestegen. Dankzij het uitgebreide barassortiment inclusief Grolsch bier op de tap en de erg populaire Twentse gehaktballen met pindasaus, is het ook erg gezellig tijdens onze avonden! De samenwerking met de nieuwe zaalbeheerder verloopt gelukkig uitstekend. Zo kon een gedeelte van de foto-expositie over de geschiedenis van de spoorwegen in en om Enschede, die in januari 2013 in samenwerking met SNR is samengesteld, permanent opgesteld worden in de nieuwe zaal. In de zomervakantie hebben we een groot projectiescherm van 3 meter breed aangeschaft en permanent geïnstalleerd; een enorme verbetering ten opzichte van. het al aanwezige kleinere scherm.,zo kunnen we royaal groot projecteren, en is ook bij grote drukte voor iedereen een mooi projectiebeeld te zien in deze ruime zaal met goede verduisteringsmogelijkheden. De keerzijde van de hoge opkomst bij drukkere avonden was een te lange wachttijd aan de bar tijdens de pauze, daarom hebben we in overleg met de zaalbeheerder handige consumptiebonnen ingevoerd. Ook helpt één van onze bestuursleden, de commissaris gehaktballen mee bij het klaarmaken van de gehaktbal-bestellingen. Deze maatregelen resulteerden gelukkig weer in veel kortere wachttijden aan de bar. Eind 2013 hebben we een online-afdelingsenquête gehouden via internet, die veel respons en informatie opleverde, ook over een eventuele verhuizing naar Hengelo. Bij de samenstelling van ons jaarprogramma 2014/2015 hebben we natuurlijk gebruik gemaakt van de aangeleverde suggesties, wensen en voorkeuren van de bezoekers. Mede daarom gaan in dit seizoen maar liefst drie nieuwe presentaties in Twente in première! Het kleurrijke en fraai vormgegeven programmaboekje is ook dit jaar weer breed verspreid, ondermeer in de bibliotheken in Enschede en Hengelo, en natuurlijk ook in het folderrek in NVBS-Centraal en bij de naburige afdelingen. Behalve in het maandblad Op de Rails en op de NVBS website worden onze bijeenkomsten ook aangekondigd op het forum van Somda.nl en bij nicospilt.com, en natuurlijk op onze in 2013 gestarte Facebook pagina NVBS.Twente, waarop we ook regionale spoorse nieuwsberichten plaatsen. Inmiddels hebben zo n 130 personen onze pagina geliked op Facebook. De maandelijkse afdelingsmail is in 2013 omgewerkt tot een Afdelingsnieuwsbrief en is aantrekkelijker vormgegeven. Door gebruik te maken van de gratis marketing software Mailchimp met uitgebreide mogelijkheden en statistiek is een beter inzicht te krijgen in de doelgroep. Dit communicatiemiddel bevalt ons uitstekend en biedt goede mogelijkheden om de geadresseerden te informeren over onze activiteiten. Bij geschikte onderwerpen promoten we onze bijeenkomsten ook in de regionale pers. Dit leverde de nodige extra bezoekers op, zoals bij de twee topavonden met presentatoren Ruud Kohlen (72 bezoekers) en Erikjan Sachse (83 bezoekers). Ruud s film over Lapland werd vertoond op een geleend heel groot scherm, ook als test voor de geplande aankoop van het grotere projectiescherm en werd ook door enige leden van de Scandinavische Vereniging Twente bekeken, waarmee we al eens kontakt gelegd hadden. Erikjan Sachse werd s middags door de Enschedese omroep TVEnschedeFM geïnterviewd op de lokale radio over zijn presentatie over de geschiedenis van de spoorwegen in en om Enschede. Regionale onderwerpen kunnen altijd rekenen op veel extra belangstelling! De laagste opkomst dit jaar was tijdens een warme zomerdag op 18 juni, waarop het Nederlands voetbalelftal tegen Australië moest spelen op het WK. Desondanks toch nog 24 bezoekers op de foto/video meeneemavond. Zowel de voetbal- als de spoorwegliefhebbers konden hun favoriete beelden bekijken op meerdere schermen. In 2013 kwamen gemiddeld 47,9 bezoekers, zonder de speciale grote Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari 2013 met Ton Pruissen (met 130 mensen aanwezig) meegerekend kwamen er gemiddeld 38,8 bezoekers. In 2014 is het gemiddelde aantal bezoekers 45,5, dus een stijging van 6,7 personen ten opzichte van de opkomst bij de reguliere bijeenkomsten in Dat is een stijging van 17.3%, maar een 5% daling tov bij telling inclusief Nieuwjaarsbijeenkomst. Door het bijzondere karakter en grote succes van de grote Nieuwjaars bijeenkomst in 2013 was een procentuele daling in 2014 natuurlijk te verwachten, maar door de hogere bezoekersaantallen in 2014 bij onze reguliere bijeenkomsten zijn we toch zeker tevreden. Onderstaande bezoekersaantallen zijn inclusief de aanwezige (betalende) bestuursleden, exclusief de presentator en zijn eventuele gasten. Op zaterdag 3 mei 2014 werd onze eerste buitenlandse afdelingsexcursie georganiseerd, waarbij 43 deelnemers bij schitterend voorjaarsweer een gezellige en geslaagde rondreis per trein en tram vanaf Enschede door het Ruhrgebied naar het Rijndal bij Bonn maakten. Het Bezoekers NVBS Afdeling Twente letterlijke en figuurlijke hoogtepunt was het bezoek Jaar Totaal aantal bezoekers Aantal Gemiddeld aan de Drachenfelsbahn bij Königswinter, de oudste bijeenkomsten aantal bezoekers tandradbaan van Duitsland. Vanwege de enthou ,4 siaste reacties en het succes van dit uitstapje gaan ,2 we ook in 2015 aan de slag met het organiseren van ,8 afdelingsexcursies / 349*) 10 / 9*) 47,9 / 38.8*) Tijdens de bijeenkomst in maart werd in ,5 samenwerking met de NVBS Winkel een aantal exemplaren van het toen net verschenen fotoboek *) Incl./excl. Grote Nieuwjaarsbijeenkomst van Kees van de Meene verkocht, en de toen ook aanwezige auteur signeerde ter plekke zijn prachtige fotoboek. Bij een paar avonden hebben we op de meeneemtafel ook een assortiment boeken uit de NVBS Bibliotheek beschikbaar gemaakt, die passen bij het onderwerp van de avond. Deze boeken kunnen ter plaatse geleend worden door de aanwezige leden, en kunnen geretourneerd worden op een volgende afdelingsbijeenkomst of natuurlijk in NVBS Centraal. Voor deze service is zeker belangstelling! Zo brengen we het enorme assortiment van de NVBS-Bibliotheek onder de aandacht van de bezoekers, en worden de bezoekers gestimuleerd om eens de NVBS Bibliotheek in NVBS Centraal te bezoeken. Eind 2014 hebben we 2 keer een Voordeelactie gehouden, waarbij we voor de erg lage prijs van 12,50 euro een treinretour vanaf elk station in Nederland naar Hengelo inclusief de entree voor onze bijeenkomst aanboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de handige voorwaarden van het NS Groepsticket. Deze Voordeelactie is zeker aantrekkelijk voor (jongere) geïnteresseerden die wat verder weg wonen en voor wie de reiskosten naar Hengelo mogelijk een belemmering vormen. Dit idee was gezamenlijk bedacht met de NVBS Afdeling Jongeren, die hiervoor ook gerichte promotie heeft gedaan. Maar helaas kwam er beide keren geen enkele aanmelding. Het lijkt er dus op dat reiskostenreductie niet helpt om extra bezoekers te trekken, een wat onverwachte constatering. Desondanks gaan we bij passende presentaties deze actie nog wel eens herhalen. Voor de komende jaren hopen we dat we elke maand op onze prachtige nieuwe locatie in Hengelo vele (Twentse) spoorwegliefhebbers mogen verwelkomen bij onze gezellige en informatieve bijeenkomsten. De sprekers die vaak een verre reis naar Twente ondernemen zijn daar ook zeker erg blij mee! Ronald Boers, voorzitter/secretaris 20 j A A R V E R S l A g

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Stuurstand Online het digitale clubblad van de TMC

Stuurstand Online het digitale clubblad van de TMC Nr. 1, 05/09/2013 Stuurstand Online het digitale clubblad van de TMC Colofon Redactie Hans Evering Theo Nagel Leo Waterman Wim Kruijer Peter Smit Kopij & contact redactie@tmsc.nl De Stuurstand Is het officiële

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Josien de Jonge opent als voorzitter deze vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De secretaris leest als eerste de namen

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar

Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar Aanwezig: 21 leden Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent om 20.35 uur de vergadering en vraagt een

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2011 Aan de leden van de NVBS Het jaar 2011 stond

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR Artikel 1. Lidmaatschap Alle leden hebben het recht kandidaat-bestuursleden voor te dragen. Het bestuur beslist of

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

2. Het verslag van de ledenvergadering van 25 april 2013 wordt zonder voorlezing en zonder discussie goedgekeurd.

2. Het verslag van de ledenvergadering van 25 april 2013 wordt zonder voorlezing en zonder discussie goedgekeurd. KNVWS t Gooi Vergaderverslag ALV d.d. 10 april 2014 Locatie: Aanvang: Aanwezig: (bestuur) Alberdingk Thijmcollege te Hilversum 21:10 uur Lynn van Rooijen-Mc Cullough (voorzitter) Gerard Peet (secretaris)

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering november 2014 Geachte leden, Namens het bestuur van svdio nodig ik jullie uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 december 2014 om 20.30 uur in Grand Café Rest. De Burgemeester op de Markt,

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Concept - Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de NVBS op zaterdag 8 april 2017 in het Oude Magazijn van de Wagenwerkplaats in Amersfoort

Concept - Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de NVBS op zaterdag 8 april 2017 in het Oude Magazijn van de Wagenwerkplaats in Amersfoort 1 Concept - Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de NVBS op zaterdag 8 april 2017 in het Oude Magazijn van de Wagenwerkplaats in Amersfoort Volgens de presentielijst waren, inclusief de leden van

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

ALV Geesterens Belang. WELKOM 27 november 2014

ALV Geesterens Belang. WELKOM 27 november 2014 ALV Geesterens Belang WELKOM 27 november 2014 Agenda Deel 1. Huishoudelijk 20:00 20:45 uur PAUZE 20:45 21:00 uur Deel 2. Thematisch deel 21:00 ca 22:15 uur Napraten 4-1-2015 2 Huishoudelijk deel 1. Ingekomen

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Geachte leden, Op zaterdag 17 maart jl. heeft er een kascontrole plaatsgevonden waarbij aanwezig waren: namens de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie