passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus BJ AMERSFOORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs."

Transcriptie

1 passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus BJ AMERSFOORT jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord van de voorzitter 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 2012 van de NVBS, gehouden op 14 april 2012 te Haarlem 2. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar Verslag van de Kascommissie, bedoeld in art. 52 van de statuten, over het boekjaar Begroting 2014 en vaststelling contributie Legaten en schenkingen 7. Jaarverslagen 2012 van de afdelingen van de NVBS 8. Jaarverslagen van Diensten en Commissies van de NVBS NVBS winkel bladzijde Bibliotheek P & R Internetdienst Op de Rails Boeken- en filmcommissie Kalendercommissie Geschillencommissie Huisvestingscommissie Regiegroep Communicatie Regiegroep ICT 9. Verslag van de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR) over het jaar Verslag van de Stichting NVBS-Manifestaties (SNM) over het jaar Verslag van de Stichting NVBS Excursies (SNE) over het jaar Foto omslag: Op 9 december 2012 opende NS de treindienst op de Hanzelijn. In de loop van 2012 verschenen diverse treinen voor allerlei proeven. Een speciaal ICE-treinstel van de DB was ingezet voor snelheidsproeven tot 200 km/h. 2 j a a r v e r s l a g

3 Voorwoord van de voorzitter aan de leden van de NvBs De NvBs, een vereniging die inmiddels ruim 81 jaar bestaat, heeft ook gedurende het afgelopen jaar weer op velerlei gebied spoorse activiteiten ontwikkeld. Naast het regulier verschijnen van het maandblad Op de rails en de jaarlijkse kalender is er ook de zich nog steeds vernieuwende website een welkome informatiebron. Op initiatief van de redactie van Op de rails is in het afgelopen jaar een pagina op Facebook geopend. Daarnaast was door de inspanningen van P&r onze vereniging ook op evenementen en beurzen aanwezig. Bij de opening van de Hanzelijn kreeg de NvBs een prominente plaats. al deze activiteiten zijn niet zonder resultaat; we hebben in 2012 weer een aantal nieuwe leden kunnen inschrijven. Helaas is door overlijden en opzeggingen aan het einde van het verenigingsjaar toch sprake van een teruggang met 66 in het aantal leden. Naast de verenigingsactiviteiten zoals de reguliere afdelingsbijeenkomsten in het land, waaraan ook veel leden deelnemen, vooral omdat dit in de buurt kan worden bijgewoond en men er andere leden ontmoet, zijn zeker ook de activiteiten van de stichtingen van belang. Naast de organisatie van excursies en reizen door sne, is daar ook de snr die met de verzamelingen zich nu volop voorbereidt om naar buiten te treden en wel via de digitale weg. Het is een proces van inventarisatie en selectie ter voorbereiding van digitalisering. Met het resultaat daarvan kan de NvBs goed voor de dag te komen. een basis hiervoor is reeds gelegd en mede door investeringen in technische hulpmiddelen. Daarnaast breidt de bibliotheek de collectie uit; de catalogus vermeldt al meer dan boekwerken, brochures etc. Natuurlijk mag ook onze winkel niet overmeld blijven. Het is opmerkelijk hoeveel nieuwe boeken en dvd s er regelmatig verschijnen. een enthousiast team van medewerkers zet zich in om voor de leden het assortiment actueel en interessant te houden. Zij zijn ook regelmatig aanwezig op beurzen en manifestaties. Om u als lid bij het vernieuwde kassasysteem herkenbaar te maken zal de NvBs-lidmaatschapskaart 2013 met een barcode worden uitgerust. Op bestuurlijk vlak van de vereniging is ook een aantal zaken in voorbereiding voor aanpassing aan de huidige omstandigheden. Hiervoor ontvangen wij gevraagd en ongevraagd advies onder meer vanuit de regiegroep communicatie, alsmede van leden met veel bestuurlijke ervaring. Ook de verdergaande automatisering en bijbehorende technieken hebben geleid tot instellen van de regiegroep ICT. In het afgelopen jaar is met Ns-stations, de eigenaar van onze ruimten, een ware klimaattop gehouden om de temperatuur- en luchtvochtigheidsbeheersing in vooral de ruimte voor de verzamelingen ten gunste van de bewaarcondities van de verzamelingen te verbeteren. Het vraagt allemaal veel inzet en tijd en ik ben dan ook verheugd over de betrokkenheid van de vele actieve leden van onze vereniging. eenieder die zich in 2012 daarvoor heeft ingezet wil ik ook in dit jaarverlag hiervoor dank zeggen. Hans Brouwer, voorzitter j a a r v e r s l a g

4 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 2012 van de NVBS op 14 april 2012 De gewone algemene ledenvergadering 2012 vond plaats op zaterdag 14 april 2012 in la Place Haarlem Dreefzicht, Fonteinlaan 1 te Haarlem. volgens de presentielijst waren, inclusief de leden van het Hoofdbestuur, 130 leden aanwezig. voorzitter is Hans Brouwer (HaB). secretaris is Willem jan Wiebosch (Secr). 1. Opening HaB opent de vergadering met een welkom en stelt vervolgens de aanwezige leden van het Hoofdbestuur voor, met hun functie. afwezig is Henk van den Blink wegens gezondheidsredenen. Hij vestigt de aandacht op de aanwezigheid van de Winkel. Hij verzoekt alle vragenstellers gebruik te maken van de opgestelde microfoons en vóór het stellen van hun vraag hun naam en eventuele functie te noemen. Herdenking van de leden die zijn overleden in het kalenderjaar voorgelezen worden de initialen, de achternaam en de woonplaats. speciale aandacht wordt besteed aan het overleden erelid Bert steinkamp (overleden 22 september 2011). Daarna wordt staande één minuut stilte in acht genomen. Secr. meldt dat een aantal leden heeft laten weten verhinderd te zijn deze alv 2012 bij te wonen (Ciril van Hattum, ad venderbos, Kees van de Meene, sander Mayer, Martin Bos, gerard de graaf, Kees Kooij, Henk van den Blink, Martin vogelaar, Henk van losser). Met betrekking tot de orde van de vergadering deelt de voorzitter mee dat: voorgesteld wordt om punt 9 (verslag kascommissie) meteen na punt 6 (financieel verslag) te behandelen. een extra agendapunt wordt ingelast na de pauze, voor agendapunt Beleidsplan, namelijk de terugkoppeling van de NvBs enquête en de aanbevelingen van Werkgroep Behoud en Werving van leden (WBl). Het agendapunt 17 (Her)benoeming reservelid van de geschillencommissie vervalt omdat er geen vacatures in de geschillencommissie te vervullen zijn. 2. Mededelingen Hoofdbestuur Het HB heeft gesproken over instellen van een Register van Leden van Verdienste om vrijwilligers die zich zeer verdienstelijk maken voor de NvBs extra in het zonnetje te kunnen zetten. vraag aan de alv is: kunt u instemmen met instellen hiervan. Opgemerkt dient te worden dat in tegenstelling tot voor de ereleden geen vrijstelling van contributie zal gelden. als er een positief gevoel bij de alv over is zal het HB in de alv van 2013 een voorstel indienen voor de invulling. De alv reageert met instemming op deze suggestie van het Hoofdbestuur. Het jaarverslag en bijlagen voor deze vergadering zijn voor het eerst in de NvBs huisstijl en digitaal beschikbaar dankzij het vele werk van sjoerd Bekhof, waarvoor dank. Dit past in het voornemen van het HB om een verschuiving naar digitale communicatie binnen de NvBs in te zetten die veel kosten zal gaan besparen. Bovendien zijn de verslagen digitaal gemakkelijker te bewaren en te doorzoeken. De publicatie op de website is helaas vertraagd en later geplaatst dan was bedoeld. 3. Notulen van de ALV van 9 april 2011 te Zwolle HaB vraagt de alv of er nog opmerkingen of vragen zijn n.a.v. deze notulen. er zijn geen opmerkingen. Daarna wordt de notulen door de voorzitter en de secretaris ondertekend. 4. Ingekomen stukken er zijn geen stukken ingekomen voor deze vergadering. 5. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2011 HaB vraagt de alv of er nog vragen of opmerkingen zijn over of n.a.v. dit stuk in het jaarverslag over Ronald Boers vraagt naar de reden van verschillen in de ledenaantallen. Dit zal worden uitgezocht in overleg met de ledenadministrateur. 6. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2011 HaB vraagt de alv of er nog vragen of opmerkingen zijn over of n.a.v. dit stuk in het jaarverslag over Frank Volmuller mist een toelichting op het jaarverslag van de winkel. De penningmeester, Wilfred Klaassen, deelt mee dat er voor gekozen is bij alle financiële verslagen de toelichtingen achterwege te laten. Frank vindt een toelichting wel belangrijk. Wilfred Klaassen (WK) zegt toe met de penningmeesters te zullen overleggen over het toevoegen van een handzame toelichting. Gerrit van Straaten heeft uit de stukken geen duidelijk beeld van de kosten van de huisvesting (NvBs Centraal) gekregen. er worden in verschillende overzichten verschillende bedragen genoemd. Wilfred Klaassen deelt mee dat kosten van catering hier niet zijn inbegrepen. Het is de bedoeling vanaf dit boekjaar 2012 de feitelijke betaling van deze kosten te laten overnemen door de Bibliotheek zodat voortaan op één plaats alle kosten van de huisvesting in inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 9. Verslag van de Kascommissie ( bedoeld in artikel 52 van de statuten) over het boekjaar 2011 HaB vraagt de voorzitter van de Kascommissie, Dan van Nood, kort verslag te doen van de bevindingen van de kascommissie. Deze verwijst naar bijlage 6 bij de stukken en bedankt de penningmeesters voor hun medewerking. Ad Kuijper vraagt naar de mening van het Hoofdbestuur over de aanbeveling van de kascommissie over het toezicht op de gelieerde stichtingen. HaB deelt mee dat statutair is geregeld dat bij snr en snm een van de HB leden in het bestuur zit. Bij de andere stichtingen is een HB lid informatief bij de bestuursvergaderingen aanwezig. Jan Haasdijk merkt op dat er meer mensen zijn die binnen de NvBs een dubbelfunctie hebben. Dirk 4 j a a r v e r s l a g

5 Eveleens Maarse merkt op dat destijds bewust is gekozen voor een HB-zetel in het snr bestuur om de collecties aan de NvBs te kunnen binden. Hij is er voorstander van dat HB-leden bij besturen van diensten zijn betrokken, maar dan eventueel zonder stemrecht. volgens Pleun Benard is statutair geregeld dat bestuursleden van stichtingen door het HB worden benoemd. Het is dus niet strikt nodig dat het HB in een bestuur een zetel heeft. Dirk Eveleens Maarse antwoordt dat het hem niet gaat om het toezicht op de stichting vanuit het HB, maar om betrokkenheid van de HB-leden bij de activiteiten van de stichting. HaB sluit het agendapunt af met dank aan de kascommissie voor haar inspanningen. 7. Verslag van het lid van het Hoofdbestuur belast met het contact met de afdelingen Frans de Klerk vraagt wat het geheim van de afdeling Twente is die het bezoek met 50 % heeft zien stijgen. HaB zegt dat de afdeling tijdens de stafvergadering een presentatie voor de andere afdelingen heeft gegeven hoe de opkomst bij de afdelingsbijeenkomsten vergroot kan worden, zodat die van deze kennis gebruik kunnen maken. 8. Verslagen van de in hoofdstuk VII van de statuten bedoelde diensten - redactie van Op de rails - de Boeken- en filmcommissie - de Kalendercommissie - de geschillencommissie - de gebouwbeheercommissie - de regiegroep Communicatie HaB deelt mee dat snr voor de railatlas een nieuwe beheerder heeft gevonden. De materieeltekeningen worden beheerd door Ton Dijkers. Wat het fotobureau betreft is de doka in NvBs Centraal na veel technische problemen eindelijk operationeel. Met gerard de graaf zal worden overlegd hoe nu de productie van achterstallige fotobestellingen kan worden afgewerkt. Hij vraagt de alv of er nog vragen zijn n.a.v. de verslagen die in het jaarverslag zijn opgenomen. Dit blijkt niet het geval te zijn. 10. Verlenen of onthouden van décharge aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van het in het verenigingsjaar 2011 gevoerde beleid, inclusief de financiën HaB vraagt de alv of de gevraagde decharge verleend wordt. De alv gaat hiermee unaniem akkoord. 11. Verslag van de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) snr geeft nu geen toelichting op het verslag; komt na de pauze aan het woord bij de plannen voor Evert van Laar vraagt aandacht voor het klimaat in de snr-ruimte, dat qua temperatuur en vochtigheid tekort schiet. Hij heeft dit in de vorige alv ook al gedaan en hoopt in de alv van 2013 te kunnen melden dat dit probleem is opgelost. HaB meldt dat het HB aan het snr heeft gevraagd met een plan en een kostenraming te komen voor eventuele aanpassingen in NvBs Centraal. Rob Kouffeld biedt ter plekke aan vanuit zijn beroepservaring met klimaatbeheeersing het snr bestuur hierbij te assisteren. 12. Verslag van de Stichting NVBS-Excursies (SNE) er zijn geen vragen vanuit de alv over dit verslag. 13. Verslag van de Stichting NVBS-Manifestaties (SNM) HaB licht toe dat er veel activiteiten zijn geweest in het jubileumjaar zowel onder regie van snm maar ook door spontane initiatieven van anderen. Gerrit van Straaten merkt op dat in het verslag drie regels zijn weggevallen. Deze worden ter plekke voorgelezen. PAUZE 14a. Voortgang beleidsplan NVBS Maikel Rörik geeft namens het HB een toelichting op de nota die bij de vergaderstukken is gevoegd.er is gelegenheid tot discussie met de zaal. Dirk Eveleens Maarse doet ten aanzien van punt 3 van het beleidsplan de suggestie te kijken of het mogelijk is jongeren te trekken door aparte lidmaatschapsvormen te introduceren voor leden tot 18 jaar. De NvBs zou aantrekkelijker moeten worden voor middelbare scholieren. Ron Sluijter vindt een voordeel van digitalisering dat slechtziende leden op hun pc een groter lettertype kunnen kiezen. er is ook een speciale digitale editie van Odr beschikbaar voor slechtziende leden. Gert Jan Binkhorst meent dat de NvBs moet nadenken hoe ze de groep kinderen tot 10 jaar kan bereiken. Misschien via de Thomas etc. dagen? Dit zou als punt aan het beleidsplan toegevoegd kunnen worden. René de Vries zegt dat P & r een dag voor opa s en kleinkinderen gaat organiseren in NvBs Centraal. Ernst van Gulden zou graag zien dat volgend jaar de plannen van dit jaar worden afgezet tegen een evaluatie zodat de voortgang te volgen is. Martin Engelsma meent dat de jongeren anders benaderd moeten worden. je zou kunnen denken aan het laten ontwikkelen van een android NvBs app of zoiets dergelijks voor de ipad. Door de stuurgroep Behoud en Werving leden is een enquête gehouden. Doel van de enquête was onder meer om na te gaan wat de behoefte is van de verschillende doelgroepen die belangrijk zijn voor de vereniging. BWl heeft op basis van de resultaten een aantal aanbevelingen gedaan. 14b. NVBS enquête en aanbevelingen Behoud en werving van leden. In de regiegroep Communicatie is in ieder geval afgesproken dat op de NvBs website namens de werkgroep j a a r v e r s l a g

6 een samenvatting van de aanbevelingen zal worden gepubliceerd met een verwijzing naar de mogelijkheid om meer details over de enquête te kunnen opvragen. Het HB kan vandaag op advies van de rgc aan de alv melden dat: - de enquêteresultaten zijn ontvangen; - de werkgroep zeventien aanbevelingen heeft gedaan; - de aanbevelingen op hoofdlijnen er als volgt uitzien (volgt PP presentatie van secr); - het HB de aanbevelingen bestudeert (en sommige al in gang zijn gezet achter de schermen); - het HB per aanbeveling een besluit zal nemen; - een fasering van de acties die voortvloeien uit de enquête echter onvermijdelijk is; - dat eventuele acties zo veel mogelijk zullen worden belegd bij bestaande onderdelen van de NvBs en dat deze via de stafnieuwsbrief op de hoogte worden gehouden; - dat de leden op de website kennis zullen kunnen nemen van een korte samenvatting van de aanbeve lingen. De volgende opmerkingen komen uit de vergadering: Jan Willem Tinselboer zegt dat afdelingen lokaal publiciteit moeten maken en verder moet overwogen worden de afdelingsbijeenkomsten ook voor niet-leden toegankelijker te maken. Geert Gorissen meldt dat bij de tramexcursie in rotterdam ook nieuwe leden welkom zijn. verder zou gekeken moeten worden in hoeverre het mogelijk is via zusterbladen of een blad als railhobby op ledenwerving gerichte publiciteit te krijgen. John van der Wal meldt vanuit P & r dat men al bezig is met een inventarisatie van bladen. Clemens Bomers vraagt of het mogelijk is op de achterkant van het entreekaartje van het spoorwegmuseum de NvBs vermeld te krijgen. Jan Haasdijk stelt voor NvBs folders bij modelspoorwinkels neer te leggen. Maikel Rörik zegt dat het de bedoeling is tijdens de clusteroverleggen met de afdelingen later dit jaar Pr nadrukkelijk aan de orde te stellen. vanuit de alv wordt gevraagd na te denken over een lidmaatschap met een digitale Odr. Dat zal jongeren die veel met tablets werken zeker aanspreken. Kees Wolff wijst er op dat al een gezinslidmaatschap zonder blad bestaat voor 25 euro. Arthur Staal ziet als risico van het downloaden van Odr dat het blad illegaal verspreid gaat worden. Over de bekendheid van de snr collecties merkt Gert Jan Binkhorst op dat de kalendercommissie railverzamelingen in beeld wil gaan brengen. verder biedt hij de beheerders van de collecties aan voor hen stukken over hun verzameling voor Op de rails te schrijven. Ernst van Gulden zegt dat in de nieuwe opzet van de website wisseltentoonstellingen met materiaal van snr mogelijk zijn. Rob Kouffeld doet de suggestie in Odr een vaste pagina op te nemen over collecties, aanwinsten en legaten/legaatgevers. Ton Pruissen wil nog wel een promofilmpje voor You Tube maken. Tenslotte vraagt Karel Hoorn hoe de NvBs denkt om te gaan met digitale verzamelingen die mensen mogelijk aan snr zouden willen overdragen. Is er een maatstaf hoe die collecties georganiseerd moeten zijn. Het zou goed zijn als snr deze dan op een of andere manier zou publiceren. 15. Begroting en vaststelling contributie voor het verenigingsjaar 2013 Wilfred Klaassen geeft een toelichting op de begroting 2013 en het contributievoorstel. voor de contributie wordt net als vorig jaar gevraagd voor een verhoging met maximaal 2 euro tot 58 euro voor gewone leden, met dien verstande dat vooralsnog niet verwacht wordt dat we hiervan gebruik hoeven maken. Kan de alv met voorstel voor de contributie 2013 instemmen? Johan Koning ter Heege deelt mee dat de bibliotheek het leengeld wil verhogen tot 1,50 euro per boek. Het huidige bedrag is al heel lang niet verhoogd. De alv stemt hiermee in. HaB vraagt de alv of zij akkoord gaat met de voorgestelde begrotingen en het contributievoorstel. De alv gaat met algemene stemmen akkoord met deze voorstellen. 16. Herbenoeming leden en reserveleden van de Kascommissie HaB geeft het woord aan Dan van Nood. Deze deelt mee dat leen van de Berg en hij zelf aftreden als lid van de Kaskommissie. De huidige leden van kascommissie, rob Kouffeld en jan Haasdijk en het reserve lid Michiel Krans, stellen zich voor het jaar 2012 herkiesbaar. als nieuw lid wordt voorgedragen Theo van riet en als nieuw reserve lid Cees Broekhuyse. HaB vraagt de alv of zij akkoord gaat met deze voordracht. De alv stemt bij acclamatie in met de benoemingen. Wilfred Klaassen bedankt vervolgens Dan van Nood voor zijn werk en overhandigt hem een kleine attentie. 17. (Her)benoeming reservelid van de Geschillencommissie Dit agendapunt is vervallen. 18. Plannen van Op de Rails Huub van Keulen deelt mee dat het drukken van het blad is overgegaan naar Drukkerij verloop. Deze drukker is beduidend goedkoper, met behoud van flexibiliteit en kwaliteit. Het aangekondigde themanummer over Parijs is verschoven naar het najaar. als reactie op de BWl aanbeveling over het instellen van een lezerspanel geeft hij aan sceptisch te zijn over de inbreng van een dergelijk panel. Hij zal het voorstel echter met de redactie bespreken. Peter Nolmans complimenteert de redactie met de hoge kwaliteit van het blad. De alv ondersteunt dit met een applaus. 6 j a a r v e r s l a g

7 19. Bespreking van het excursieplan van SNE voor 2012/2013 Geert Gorissen zegt dat er veel suggesties bij de sne zijn binnengekomen voor korte excursies. Daarmee kan worden ingespeeld op de aanbeveling van BWl. voor wat betreft de dagexcursies zijn al gepland sporen naar het verleden (16 juni) en een excursie naar de rtm (21 juli). verder is een kennismakingsrit met het nieuwe amsterdamse metromateriaal M5 in voorbereiding, zal de Nieuwegeinlijn inclusief remise worden bezocht, staat een kennismakingsrit over de Hanzelijn op het programma en zal de Oliebollenrit waarschijnlijk naar de tram in Brussel voeren. vanuit de alv worden als mogelijke bestemmingen genoemd de tunnel van de metrobouw in amsterdam, industriesporen en de spoortunnel in Delft. Deze suggesties neemt sne mee. 20. Plannen ten aanzien van de SNR en SNM Peter van de Vlist geeft namens het snr bestuur een overzicht van de actuele ontwikkelingen binnen de snr. er wordt hard gewerkt aan de digitalisering van de collecties, maar een probleem is dat beheerders verschillende werkwijzen hebben gehanteerd bij de registratie. er wordt nu overlegd hoe tot een standaard te komen. er is een wisseling van enkele beheerders geweest. Ook is er in het bestuur een nieuwe secretaris aangetreden. Binnenkort zullen twee nieuwe vacatures in het bestuur ontstaan. er is een nieuwe procedure vastgesteld voor het beoordelen van aangeboden verzamelingen. 21. Voorstellen die in gevolge artikel 21 van het Huishoudelijk Reglement zijn ingediend er zijn geen voorstellen ontvangen door het Hoofdbestuur. 22. Rondvraag Ton Pruissen doet een oproep voor een vrijwilliger voor het filmarchief. een van de aanwezige leden memoreert dat in het kader van het 50-jarig bestaan van de NvBs een clublied is gemaakt. Het is jammer dat dit bij het 80-jarig bestaan niet boven water is gekomen en gebruikt. 23. Sluiting HaB sluit de vergadering om uur met dank aan alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. Hij nodigt alle aanwezigen uit voor de borrel, aangeboden door het Hoofdbestuur, en degenen die daarvoor een bon hebben gekocht, voor het diner. Hardinxveld-giessendam, 14 juni Willem jan Wiebosch j a a r v e r s l a g

8 2. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2012 Algemeen gedurende het jaar 2012 bestond het Hoofdbestuur uit: - Hans Brouwer, voorzitter - Willem jan Wiebosch, secretaris - Wilfred Klaassen, penningmeester - rob Daale, commissaris afdelingen (en 2e voorzitter) - Maikel rörik, commissaris communicatie (en 2e secretaris) - Henk van den Blink, commissaris diensten - jan Noorlander, commissaris ICT. Het Hoofdbestuur vergaderde in 2012 in totaal elf maal, waarvan drie keer vóór en acht keer ná de alv op 14 april Daarnaast werd in september een aparte beleidsvergadering gehouden. alle vergaderingen vonden plaats in NvBs Centraal in amersfoort. Naast deze reguliere vergaderingen is er in februari een extra bijeenkomst gehouden over het onderwerp ICT. In 2012 was de taakverdeling binnen het Hoofdbestuur ten aanzien van vertegenwoordigingen en vaste contacten als volgt: - Hans Brouwer vertegenwoordigde het Hoofdbestuur in het bestuur van de snr en in de gebouw beheercommissie van NvBs Centraal. - Maikel rörik onderhield het contact met de regiegroep Communicatie, de P&r groep, en de stuurgroep ICT. - jan Noorlander vertegenwoordigde het Hoofdbestuur in de stuurgroep ICT resp. de regiegroep ICT, en onderhield het contact met de Internetdienst. - Henk van den Blink onderhield het contact met de Winkel, de sne en de Bibliotheek. Ook dit verenigingsjaar hebben bestuursleden regelmatig afdelingsbijeenkomsten bezocht en hiervan verslag gedaan aan het Hoofdbestuur. Om de communicatie tussen afdelingen en het Hoofdbestuur te verbeteren is in het vorige jaar het initiatief genomen jaarlijks een overleg te houden met geografische clusters van afdelingen. Dat is dit verenigingsjaar gecontinueerd en werden drie clusterbijeenkomsten gehouden in Zwolle, Hoorn en loosduinen. Het blijkt dat deze bijeenkomsten niet alleen een functie hebben in de informatievoorziening voor het Hoofdbestuur, maar de deelnemers uit de verschillende afdelingen vinden het evenzeer nuttig om onderling ervaringen en initiatieven te delen op een manier die meer interactie levert dan het gebruikelijke mail-verkeer. Naast het overleg met de afdelingen vond ook maandelijks volgens een van tevoren vastgesteld jaarrooster een overleg tussen een delegatie van het HB en een delegatie van een van de diensten binnen de NvBs plaats. Het doel hiervan is wederzijds beter op de hoogte te zijn van de gang van zaken bij het betreffende organisatieonderdeel en een afstemming te hebben over de wederzijdse beleidsvoornemens voor de komende periode. Omdat deze besprekingen voor het tweede jaar plaatsvonden was het mogelijk terug te blikken op afspraken en verwachtingen die in 2011 in de gesprekken aan de orde waren gekomen. soms bleken de ontwikkelingen sneller te zijn gegaan dan verwacht, maar anderzijds maken beperkte menskracht en middelen het halen van de gestelde doelen lastiger. De communicatie met het actieve kader in de vereniging liep ook in 2012 via de Nieuwsbrief, onder de redactie van rob Daale, die na elke bestuursvergadering werd gepubliceerd. Ondanks herhaalde oproepen om leuke ervaringen te delen was de stroom copy die spontaan binnenkwam beperkt, waardoor de nieuwsbrief niet die rol kan vervullen die is beoogd: niet alleen een mededelingenblad van het Hoofdbestuur maar een uitwisselingsplatform voor afdelingen en diensten. In Op de rails en op de website werd het Kwartaalbericht van het Hoofdbestuur geïntroduceerd waarin de belangrijkste bespreekpunten en besluiten van de bestuursvergaderingen van de voorgaande drie maanden naar de leden worden gecommuniceerd. Het ledenbestand van de NvBs nam in 2012 per saldo met 66 af tot 4743 leden per 31 december Helaas moest de vereniging door overlijden onverwacht afscheid nemen van haar actieve leden Hans Klomp (afdeling Utrecht), rené de vries (P en r). Hoofdpunten van het beleid Het Hoofdbestuur gebruikt als uitgangspunt van haar beleid het door de alv vastgestelde Beleidsplan Daarnaast komen veel ad-hoc zaken op de agenda, met name die waaraan financiële aspecten zijn verbonden, zoals investeringen in onze ruimten in amersfoort en in ICT-voorzieningen, of subsidieverzoeken voor publicaties of voor de aankoop van aangeboden collecties. veel aandacht vroegen in dit jaar de ontwikkelingen op ICT gebied. enerzijds zijn verschillende geledingen op dit terrein actief waardoor de noodzaak voor onderlinge afstemming steeds groter wordt, anderzijds streeft het HB ernaar dat investeringen in ICT voorzieningen voor meerdere gebruikers geschikt zijn. Omdat het onderbrengen van alle ICT-gerelateerde activiteiten op gebied van beheer en ontwikkeling in een centrale ICT-dienst een brug te ver bleek werd in het najaar besloten tot het inrichten van een regiegroep ICT. 8 j a a r v e r s l a g

9 een ander onderwerp dat de aandacht van de Hoofdbestuur had was de follow-up van de resultaten van de ledenenquête die tijdens de alv van 2012 werden gepresenteerd. De aanbevelingen die door de groep Werving en Behoud van leden zijn meegegeven worden opgevolgd in een gestructureerde planning die tenminste twee maal per jaar in de bestuursvergadering wordt behandeld. De betere samenwerking tussen de gebruikers van ons pand NvBs Centraal begint zijn vruchten af te werpen zodat in de loop van het jaar 2012 een aantal goedbezochte bijeenkomsten kon plaatsvinden, waaronder de inmiddels tot traditie verheven Nieuwjaarsbijeenkomst en enkele boekpresentaties. De NvBs kalender in de uitgebreide versie is een succes gebleken, reden waarom het Hoofdbestuur aan de Kalendercommissie ook voor 2013 een ruim budget ter beschikking heeft gesteld waardoor alle NvBs-leden weer van een fraaie en informatieve NvBs kalender kunnen genieten. Daarnaast werd besloten in 2013 ook weer een eigen NvBs postzegel te laten verschijnen; hiertoe werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Het winnende ontwerp van ronald Boers werd tijdens de nieuwjaarsreceptie in de eerste week van 2013 gepresenteerd. Ook in 2012 heeft weer de uitreiking van de NvBs-speld aan leden die 60 jaar of langer onafgebroken lid zijn van onze vereniging plaatsgevonden. De meeste speldjes worden uitgereikt door de voorzitters van de afdelingen waar de gehuldigden woonachtig zijn. Om de erkenning van de NvBs jegens leden die zich langdurig voor de vereniging inspannen zichtbaar te maken wordt het mogelijk deze als lid van verdienste aan te merken. De eerste voordracht hiervoor gebeurt in de alv van De stafvergadering De stafvergadering werd op zaterdag 17 november in restaurant Houtrust in Hooglanderveen gehouden. Het aantal deelnemers lag rond de 45. er werden presentaties gehouden door ernst van gulden over de ontwikkeling van de NvBs website en door ronald Boers over de aanpak en programmering in de afdeling Twente. vervolgens werden in drie discussiegroepjes besproken: - de onderwerpen voor de regionale cluster-overleggen van de afdelingen, - de aanbevelingen enquête en Beleidsplan NvBs , - de communicatie binnen de NvBs zoals gezien door de regiegroep Communicatie, - het Financieel beheer binnen de NvBs. Tenslotte informeerden de deelnemers elkaar over de plannen van hun afdeling en organisatieonderdeel voor de komende periode. De bijeenkomst werd afgesloten onder het genot van een drankje en een hapje als gewaardeerde mogelijkheid voor het onderlinge netwerken. De volgende stafvergadering wordt in november 2013 op dezelfde locatie gehouden. NVBS EN MODELBOUW Stoomloc van de serie 6300 was jarenlang de basis voor het NVBSbeeldmerk. Het in 2012 gepre - senteerde Märklin model van de NVBS jubileumloc 1254 van EETC. j a a r v e r s l a g

10 3. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2012 a. Ontwikkeling ledenaantallen LEDENBESTAND Totaal begin jaar Nieuw Opgezegd Overleden vertrokken of retour Odr zonder opgaaf reden Contributie in 2012 niet betaald Totaal einde jaar Mutaties per saldo b. Verslag van de penningmeester Over 2012 is een geconsolideerde jaarrekening opgesteld, waarin gecomprimeerd alle cijfers zijn samengevat van de onderdelen die samen de NvBs vormen. Deze onderdelen zijn: - De centrale kas - De winkel - De diensten - De afdelingen Per onderdeel zijn aparte verslagen gemaakt, waarbij de diensten en de afdelingen ieder voor zich in een samenvattend overzicht worden weergegeven. De cijfers zijn afgerond op hele euro s. Balans De voorraden in de winkel zijn gewaardeerd tegen de inkoopwaarde. De boeken en tijdschriften van de bibliotheek worden p.m. gewaardeerd. er vindt geen activering plaats van investeringen in het gehuurde pand in amersfoort en in inventaris etc. De effecten worden opgenomen tegen de marktwaarde, dus inclusief de nog niet gerealiseerde waardestijgingen. Deze laatste zijn opgenomen als passiefpost. De marktwaarde van de effecten is ultimo hoger dan het jaar ervoor. gezien de lage rentestand zijn de geldmiddelen ook in 2012 ondergebracht op direct opvraagbare internetspaarrekeningen. Per 1 maart 2009 is met Ns stations een huurovereenkomst gesloten voor tien jaar, met daarna opties voor vijf jaar. De geïndexeerde huur bedraagt (2012). Daarnaast wordt een voorschot voor servicekosten betaald. Deze kosten worden achteraf afgerekend. recent zijn wij volstrekt onverwachts geconfronteerd met een afrekening over 2011 van Na uitgebreid door ons geïnitieerd overleg, blijkt Ns haar eigen nota nu niet te kunnen onderbouwen. Zolang wij een reactie wachtende zijn, achten wij het uit oogpunt van voorzichtigheid echter gewenst om over 2011 en 2012 een voorziening te treffen van (zijnde twee maal ). Deze voorziening is ten laste van het resultaat 2012 gebracht. Wij hopen u volgend jaar te kunnen melden dat het grootste deel van de voorziening dan weer is vrijgevallen. Resultaten Het resultaat over 2012 bedroeg Het negatieve resultaat wordt in zijn geheel veroorzaakt door de voorziening voor de thans nog volstrekt onduidelijke Ns-afrekening. Zonder de vorming van deze voorziening zou het resultaat zijn. De post rente-dividend is lager dan in voorgaande jaren omdat de centrale kas in 2012 is overgestapt op een spaarrekening die de rente na afloop van het kalenderjaar uitkeert in plaats van per kwartaal. De kosten van het drukken van Op de rails zijn lager dan begroot vanwege de overgang naar een andere drukker. De bijdrage aan snr is hoger dan begroot vanwege een subsidie voor de verwerving van de collectie lub en voor het digitaliseringsproject. De kosten van P&r zijn hoger dan de begroting vanwege het drukken van foldermateriaal voor in totaal ca De kosten voor de huisvesting zijn beïnvloed door ruim extra investeringen (archiefstellingen en installaties) in het huurpand in amersfoort. De overige uitgaven hebben voor betrekking op de centrale kas, voor op de winkel, voor op de diensten en voor op de afdelingen. als bijzondere posten kunnen worden genoemd een bijdrage van voor de folder van Historisch railvervoer Nederland en de kosten van een nieuw kassasysteem voor de winkel voor j a a r v e r s l a g

11 Resultatenrekening NVBS geconsolideerd Baten / lasten Balans geconsolideerd Activa / passiva Baten Contributie Bruto winst op verkopen winkel Bijdragen leden rente dividend Overige inkomsten Totaal Lasten Op de rails Tijdschriften, boeken ledenadministratie, bank vergaderingen (o.m. zaalhuur) sprekers Bestuur Bijdrage aan snr Huisvesting verzekeringen Kalender jubileum Overige uitgaven voorziening Ns-claim resultaat Activa voorraad winkel Debiteuren effecten (beurskoers) Banken Totaal Passiva vermogen Ongerealiseerde koersresultaten voorzieningen Crediteuren vooruitontvangen contributies Totaal Totaal vermogen resultaat Totaal vermogen Totaal : Het laatste jaar van de Thalys in Den Haag. Op 9 december 2012 startte de Fyra; niet veel later viel voor onbepaalde tijd het doek. j a a r v e r s l a g

12 Resultatenrekening 2012 Centrale Kas Resultaat Begroting Resultaat Baten Contributie rente/dividend Bijdrage winkel Bijdrage sne Overige inkomsten Totaal lasten Op de rails drukken/verzenden Op de rails redactie ledenadministratie, bank vergaderingen (o.m. zaalhuur) Bestuur afdelingen Bijdrage aan snr Bibliotheek Publiciteit en reclame Internet/website Huisvesting verzekeringen Kalender Overige uitgaven voorziening Ns-claim Totaal Totaal Baten Totaal lasten saldo amersfoort jubileum resultaat Balans centrale kas Activa/Passiva Activa effecten (beurskoers) Deposito TNT Post Debiteuren Banken Totaal Passiva Ongerealiseerde koersresultaten vooruitontvangen contributies voorziening Ns-claim vermogen Totaal vermogensvergelijking vermogen per vermogen per resultaat centrale kas Diensten Bibliotheek Huisvesting Internet Fotorondz. Fotobureau P&R TOTAAL Baten Bijdrage leden Uit centrale kas rente Diversen TOTaal lasten Tijdschriften Boeken Bestuur, administratie Huisvesting Diversen sub-totaal voor-(na)delig saldo TOTaal BalaNs activa Bank Belegde middelen TOTaal BalaNs PassIva vermogen vermogen resultaat vermogen j a a r v e r s l a g

13 Winkel balans Activa / passiva activa Geldmiddelen Kas reserve kas Kas P & r INg Bank abn amro Bestuurrekening abn amro Best.spaarrekening voorraden vorderingen Passiva Crediteuren voorziening subsidies bijzondere projecten eigen vermogen Mutaties in het vermogen stand per 1 januari Herwaardering voorraden 1 januari voordelig saldo exploitatierekening afdracht Centrale Kas Winkel rekening van lasten en baten Lasten / baten lasten exploitatiekosten verkoopruimte Diverse kosten Baten Netto resultaat verkopen Commerciële acties Tweedehands artikelen losse nummers Op de rails NvBs kalenders Overige eigen uitgaven Bemiddeling abonnementen DvD Interest afdracht BTW resultaat Netto omzet naar betalingsmethode via INg Bank en abn amro Bank 50,47% 47,65% via NvBs Winkel te amersfoort 35,50% 38,01% Balans voorraden Per zijn de voorraden gewaardeerd tegen inkoopprijs, exclusief btw. Tijdens manifestaties ,03% 5,43% via de NvBs webwinkel ,99% 8,91% totaal percentage 100% 100% vorderingen specificatie per : Handelsdebiteuren rente abn amro spaarrekening Totaal Crediteuren specificatie per : leveranciers Declaraties medewerkers 453 BTW 4e kwartaal Uitgegeven tegoedbonnen 664 afdracht ledenadministratie 82 Totaal Toelichting winkel voorziening bijzondere projecten In het jaar 2012 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. j a a r v e r s l a g

14 Afdelingen financieel Blad 1 Amsterdam Den Haag t Gooi Kenner- Modelbouw Noord Oost Oost merland Den Haag Brabant BaTeN leden Centr. Kas rente Diversen TOTaal lasten Zaalhuur sprekers Best. adm Diversen sub.tot saldo TOTaal BalaNs activa liq. Midd spaarrek TOTaal PassIva vermogen verm resultaat verm Blad 2 Apeldoorn Eemland Drecht- Hart van Twente West Zeeland steden Brabant Brabant BaTeN Bijdrage leden Centrale kas rente Diversen TOTaal lasten Zaalhuur sprekers Bestuur,administratie Diversen sub-totaal voor-(na)delig saldo TOTaal BalaNs activa liquide middelen Belegde middelen 20 TOTaal BalaNs PassIva vermogen vermogen resultaat vermogen Tienerdag j a a r v e r s l a g

15 Rotterdam Rijnland Utrecht Zwolle TOTAAL leden Centr. Kas rente Diversen TOTaal lasten Zaalhuur sprekers Best. adm Diversen sub.tot saldo TOTaal BalaNs activa liq. Midd spaarrek TOTaal PassIva vermogen verm resultaat verm Zuid Noord H. TOTAAL TOTAAL TOTAAL Limburg Noord DIT BLAD BLAD 1 BaTeN Bijdrage leden Centrale kas rente Diversen TOTaal lasten Zaalhuur sprekers Bestuur,administratie Diversen sub-totaal voor-(na)delig saldo TOTaal BalaNs activa liquide middelen Belegde middelen TOTaal BalaNs PassIva vermogen vermogen resultaat vermogen Twente 2012 j a a r v e r s l a g

16 4. Verslag van de Kascommissie, bedoeld in art. 52 van de statuten, over het boekjaar 2012 De kascommissie van de NVBS, zoals benoemd door de ledenvergadering gehouden op 14 april 2012, heeft de geldmiddelen en de financiële administratie over het jaar 2012 van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) gecontroleerd. De door de penningmeester voorgelegde geconsolideerde jaarrekening sluit met een eigen vermogen van en een nadelig saldo van nadat uit de exploitatie nog werd toegevoegd aan de voorziening voor een onverwachte afrekening van NS Stations BV, één en ander zoals door het bestuur nader toegelicht in de jaarrekening. Onze controle is gebaseerd op een ruime steekproef uit de financiële administratie en uit de onderliggende stukken. Ook hebben wij aandacht gegeven aan de verzekeringen en aan de ledenadministratie. Bij de inkomsten was de steekproef vooral gebaseerd op de juiste vastlegging en voorzover mogelijk ook op de volledigheid. Bij de uitgaven was de steekproef vooral gebaseerd op de onderliggende facturen, kwitanties, en bankafschriften. Ook is gekeken naar de aanwezigheid van de opgevoerde banksaldi. Wij bezochten dit jaar zeven afdelingen en zeven diensten, waaronder de winkel. Daarnaast bezochten wij ook de ledenadministratie. Bij de controle van de centrale kas constateerden wij dat er een goede administratie is. De financiële verantwoording is goed op orde. In onze steekproef kwamen wij geen relevante onjuistheden tegen. Bij de controle van de winkel constateerden wij dat de financiële verantwoording goed op orde is. Het eigen zeer uitgebreide, gecompliceerde en daarmee moeilijk toegankelijke systeem is met ingang van 2013 door een nieuw systeem vervangen. In onze steekproef kwamen wij geen relevante onjuistheden tegen. De in één totaal bedrag vermelde voorraden geven geen inzicht in de samenstelling daarvan. Ook is het in de praktijk onvoldoende mogelijk gebleken om de goederenstroom voldoende te volgen. Bij de controle van de afdelingen en de zes overige diensten kwamen wij geen relevante onjuistheden tegen. Overigens constateerden wij wel dat er een toenemend tekort is aan bestuurders met voldoende financiële achtergrond om op een vlotte en verantwoorde wijze de cijfers van hun afdeling of dienst te kunnen leveren. Ook dit jaar moesten wij bij enkelen assistentie verlenen bij het opstellen van de jaarrekening. Dit geconstateerd hebbende willen wij ook ons respect uitspreken voor al die penningmeesters in den lande die toch steeds weer hun bijdrage leveren. Bij het bezoek aan de ledenadministratie constateerden wij dat het ledenadministratiesysteem zeer gecompliceerd, bewerkelijk en daarmee kwetsbaar is. Ook de contributie-inning en de verzending van Op de Rails zijn aan dit systeem gekoppeld. Het ledenadministratiesysteem als zodanig leidt niet tot een volledig sluitend inzicht in de incasso van de contributies. Door de inspanning van de ledenadministrateur werkt het systeem desalniettemin redelijkerwijs naar behoren. De verzekeringsportefeuille krijgt ruime aandacht. De opmerkingen van de vorige keer zijn alle verholpen. De penningmeester coördineert nu mede de verzekeringen van SNR, dit onder verantwoordelijkheid van het SNR-bestuur. Wij juichen dit van harte toe. Over deze specifieke materie geven wij als kascommissie verder geen oordeel. Ter ondersteuning van beleid adviseren wij: - Om zo snel mogelijk met NS Stations BV overeenstemming te verkrijgen over de naverrekening van de servicekosten. - Nu ten spoedigste over te gaan naar een beter ledenadministratiesysteem, waaraan grote behoefte is. - Om voortaan een toelichting op de winkelvoorraden te geven, waaruit blijkt hoe die voorraden zijn samengesteld. (bijvoorbeeld DVD- s, boeken, NVBS-postzegels en inbindbanden voor Op de Rails). - Om een controlemethodiek te ontwikkelen op de goederenstroom in de winkel, zodanig dat het risico op onregelmatigheden geminimaliseerd wordt. - Om verenigingsbreed in te stellen dat onkosten- en reiskostendeclaraties te allen tijde door een tweede persoon van het desbetreffende verenigingsonderdeel worden meegetekend. Een tweede persoon zou bijvoorbeeld kunnen zijn een voorzitter van enig verenigingsonderdeel of iemand anders die uit hoofde van zijn functie een goed oordeel kan hebben over die declaratie. - Om de aangepaste reiskostenregeling op een voor alle geledingen van de vereniging op een goed toegankelijke manier te publiceren. - Om te overwegen om de (éénzijdig samengestelde) effectenportefeuille eens te laten beoordelen door een beleggingsdeskundige, ondanks de goede resultaten die hiermee tot dusverre zijn behaald. Omtrent het toezicht van het bestuur op de gelieerde stichtingen bevelen wij aan om er bij SNE op toe te zien dat de in de reisvoorwaarden genoemde garantieregeling daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd. Ook in het vorige verslag hebben wij hier op gewezen. Er wordt door SNE momenteel niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan. Wij stellen aan de ledenvergadering voor om de penningmeester te déchargeren voor het door hem gevoerde financiële beheer en het volledige bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Tot slot zeggen wij alle betrokkenen dank voor de goede medewerking die wij als kascommissie hebben ondervonden. De kascommissie: T.A.M. van Riet J.J. Haasdijk R.W.J. Kouffeld (voorzitter). 5. Begroting 2014 en vaststelling contributie maart Hierbij treft u aan de begroting van de centrale kas voor De begroting van de centrale kas is leidend voor de vaststelling van de contributie omdat via deze begroting ook de subsidies aan diensten en afdelingen lopen, als mede ook de bijdrage aan snr. In deze begroting zijn de door de afdelingen, diensten en snr opgestelde begrotingen als uitgangspunt genomen. NVBS Centraal In de begroting is rekening gehouden met hogere uitgaven vanwege de indexering van de huur. Over de afgelopen periode is nog steeds geen duidelijkheid verkregen over de afrekening van de servicekosten. voorlopig is aangenomen is dat deze gelijk zal zijn aan de betaalde voorschotten. Contributie Bij de contributie is rekening gehouden met een stabiliserend ledenaantal en een gelijkblijvende contributie Resultaat Uitgaande van een gelijkblijvende contributie wordt over 2014 een licht positief resultaat verwacht. Voorstel contributie 2014 gelet op het voorgaande stelt het Hoofdbestuur voor de contributie voor 2014 niet te wijzigen. Het Hoofd - bestuur vraagt echter aan de algemene ledenvergadering de toestemming om de contributie met maximaal 2 te verhogen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als onverhoopt mocht blijken dat de servicekosten van Ns structureel hoger zullen zijn dan de in rekening gebrachte voorschotten. verder stelt het Hoofdbestuur voor de tarieven voor leden buiten Nederland extra te verhogen vanwege de gestegen internationale posttarieven. De verhoging bedraagt voor leden binnen europa 2 en voor leden in de rest van de wereld 3. Contributiebedragen 2014 Nederland Europa Overige landen lid, 25 jaar of ouder lid, 24 jaar of jonger gezinslid Buitengewoon lid/ begunstiger De korting bij automatische incasso bedraagt j a a r v e r s l a g

17 Begroting 2014 Centrale Kas, exclusief NS Claim Baten / Lasten Begroting Update Realisatie Begroting Begroting BaTeN Contributie rente/dividend Bijdrage winkel Bijdrage sne Overige inkomsten Totaal lasten Op de rails drukken/verzenden Op de rails redactie ledenadministratie, bank vergaderingen (o.m. zaalhuur) Bestuur afdelingen Bijdrage t.b.v. snr Bibliotheek Publiciteit en reclame Internet/website Huisvesting verzekeringen Kalender Overige uitgaven Totaal Totaal Baten Totaal lasten saldo Legaten en schenkingen voor de afdeling die zich bezig houdt met legaten en schenkingen is 2012 een druk jaar geweest. Het eerste kwartaal was het aanbod van legaten en schenkingen nog beperkt maar in de loop van het jaar werd het aanbod steeds groter. grote collecties werden gekocht van de fam. Peters, de fam. Bouterse en de fam. verkerk. Buiten deze drie zijn er ook kleine collecties gekocht en hebben wij ook kleine schenkingen gekregen. vermeldenswaard is wel de schenking van de fam. De groot uit Hilversum. Het vierde kwartaal heeft ons zeer veel werk bezorgd mede door de aankoop collectie steneker. Die bestond uit ruim 4800 boeken en daar is iedereen nu nog steeds druk mee aan de gang. Met de bibliotheek en de verzamelingen is de samenwerking weer optimaal geweest. Het jaar 2013 gaat er wat veranderen met de organisatie en de verantwoordelijkheid. Was het altijd zo dat de NvBs Winkel de totale verantwoordelijk nam over de schenkingen en legaten, dit jaar gaat deze verantwoordelijkheid over naar het Hoofdbestuur van de NvBs. er wordt een werkgroep gevormd waarin drie personen gaan deelnemen, johan Koning ter Heege namens de bibliotheek, erwin voorhaar namens de snr en ondergetekende namens de winkel. Karel van Ipenburg In 2012 tot nieuw leven gekomen na twintig jaar restauratie. NBM motorwagen 20 op de Amsterdamse museumlijn. j a a r v e r s l a g

18 7. Jaarverslagen 2012 van de afdelingen van de NVBS Het HB wil volstaan met een korte inleiding. De verslagen spreken voor zich. Daaruit blijkt overduidelijk hoe het leeft binnen de afdelingen. Dankzij de clusterbijeenkomsten, waarvan er drie zijn gehouden één daarvan in 2013 komen de afdelingen ook steeds meer onderling in contact en kunnen daardoor van elkaars ervaringen profiteren. een terugkerend probleem is dat het lastig is om vacatures op te vullen. Maar tot nu toe lukt dat toch, zij het met heel veel moeite. In onderstaand overzicht hebben we 2011 en 2012 met elkaar vergeleken. Dit zijn absolute getallen. een waarschuwing daarbij: tal van factoren beïnvloeden de opkomst, zelfs het weer! eén slechte opkomst bijvoorbeeld in Drechtsteden beïnvloedt een gemiddelde. Dus bekijk de cijfers wel met een goede bril. Wat overeind blijft is het goede gevoel van het HB bij de afdelingen. afdeling aantal bijeenkomsten / bezoekers gemiddeld In percentage +/ amsterdam 204/9 216/9 22, ,1 % apeldoorn 93/8 102/9 11,6 11,3-0,3 % Den Haag 810/20 801/18 40,5 44, % Drechtsteden 107/8 106/9 13,3 11,7-12 % eemland 214/9 235/9 23,7 26, % t gooi 169/8 198/9 21,1 21,1 -- Hart van Brabant 124/10 139/10 12,4 13, % Kennemerland 97/9 70/8 10,8 8,8-18 % Noord 245/12 261/12 20,4 21,8 + 7 % Noord-Holland Noord 478/16 445/16 29,9 27,8-7 % Oost 170/8 199/8 21,3 24, % Oost Brabant 189/10 167/10 18,9 16,7-12 % rotterdam 122/10 136/10 12,2 13,6 + 11% rijnland 312/10 302/9 31,2 33,6 + 8% Twente 227/9 288/10 25,2 28, % Utrecht 150/10 164/ , % West Brabant 110/10 /10 11?? % Zeeland 100/9 103/9 11,1 11,4 + 2 % Zuid limburg 123/10 153/10 12,3 15, % Zwolle 238/10 246/10 23,8 24,6 + 3 % AFDELING AMSTERDAM Het aantal bezoekers van de afdelingsavonden geeft een door de jaren heen stabiel gemiddelde van 21. Hierbij zijn de drie bestuursleden niet meegeteld. Het laagste aantal op een avond was dertien bezoekers, het hoogste aantal was dertig. In feite zitten we met ongeveer 25 bezoekers aan de grens van onze ruimtelijke capaciteit. Op de afdelingsavond van 21 mei 2012 vond tevens de bestuursverkiezing plaats waarbij het zittende bestuur werd herkozen en het bestuur is wederom als volgt samengesteld: Martin Engelsma, voorzitter René Platjouw, penningmeester Boudewijn Deurvorst,secretaris aan drie leden werd de herinneringsspeld uitgereikt wegens het 60 jarig lidmaatschap van de NvBs. De programma s waren als volgt samengesteld met het aantal aanwezigen inclusief het bestuur. René Platjouw, secretaris Datum Presentator Onderwerp aantal bezoekers 16/1 Bert van raaij Trams van de Baltische staten tot Portugal 26 20/2 Karel Hoorn Hoe de amsterdamse tram overleefde deel I /3 ger Haaswinders een nalatenschap aan stoombeelden uit de jaren /4 rené Platjouw Kris-kras langs de lijnen 23 21/5 De aanwezigen Meebrengavond en bestuursverkiezing 21 17/9 rené Platjouw rondwentelen in stoomsferen 16 15/10 Boudewijn Deurvorst en rené Platjouw verdwenen trams in Frankrijk en Correspondances 27 19/11 Bert van raaij en Boudewijn Deurvorst De Haagse en amsterdamse trams tussen 1960 en /12 Frits v.d. gragt Films over trein in eritrea en trams in egypte 23 AFDELING APELDOORN van deze afdeling hebben we alleen een opgaaf van het aantal bezoekers en het programma. Het overlijden van jos straathof begin 2013 is daar mede debet aan. Datum Presentator Onderwerp aantal bezoekers 19/1 georg groenveld De Waterlandse tram 14 16/2 riets en Michiel Krans Op reis door alaska 15 15/3 Bram stelling De laatste commerciële stoomlocs 10 19/4 Carol Hessels gevarieerd filmprogramma 13 10/5 steven Hopman raccordementen e n verdwenen goederenlijnen in Nederland 10 20/9 Nico van der laan Op smalspoor bij de rtm en in Tirol 10 13/10 Ton Pruissen Diverse films stoomtreinen 11 15/11 jan van der Putten 20 jaar winterreizen van de NvBs 8 13/12 Cor de vos Tsjechië, Bosnië, Namibië 11 totaal aantal bezoekers 102 AFDELING DEN HAAG In deze economisch zware tijden lijkt alles kommer en kwel te zijn, maar gelukkig niet voor onze afdeling. In het afgelopen jaar werden door onze afdeling 18 afdelingsavonden verzorgd, die gemiddeld door 44,5 betalende bezoekers werden bezocht. Ten opzichte van 2011 betekent dit een stijging van liefst 10 %, die volledig kan worden toegerekend aan onze regelmatige bezoekers, die steeds weer zorgen voor een volle zaal met een gezellige en ontspannen sfeer. voor presentatoren is het daardoor zeer aantrekkelijk om hun programma s bij onze afdeling te komen presenteren en voor uw afdelingsbestuur betekent dit een extra stimulans te zorgen voor een enorme verscheidenheid aan goede programma s op railgebied. 18 j a a r v e r s l a g

19 Dit betekent uiteraard niet, dat wij er zijn. er zijn nog zoveel meer mensen, die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in het openbaar vervoer, zowel in het heden als in het verleden. De kunst is om deze mensen de weg te wijzen naar onze afdeling. aan de leden dus een mooie taak om reclame voor onze hobby en onze afdeling te maken! een stijging van het aantal bezoekers betekent ook meer inkomsten, maar helaas dekt deze toename niet alle uitgaven. eigenlijk dient de entreeprijs te worden verhoogd, maar het bestuur heeft besloten voor het komende seizoen toch de huidige entreeprijs van 3,50 te handhaven. eind mei trad onze penningmeester af na 17 jaar lang deze functie tot volle tevredenheid voor onze afdeling te hebben verricht. een niet geringe prestatie, die niet voor iedereen is weggelegd. Binnen het bestuur was een der leden bereid de functie van penningmeester op zich te nemen, waardoor de continuïteit over het beheer der financiën van onze afdeling de komende jaren zeker is gesteld. Het was voor uw bestuur zeer teleurstellend, dat er onder de leden geen belangstelling scheen te bestaan om een bestuursfunctie te bekleden. Uiteindelijk lukte het in oktober toch nog een enthousiast lid in het bestuur op te nemen. Met ingang van het nieuwe jaar zullen onze programma s op de afdelingsavonden om uur beginnen en uiterlijk om uur eindigen. Hiermee hopen wij de verschuiving in de dienstregelingen van de verschillende vervoerbedrijven op te vangen, waardoor onze bezoekers de bijeenkomsten niet voortijdig hoeven te verlaten om tijdig thuis te kunnen komen. De digitale fotografie en de daarbij behorende toepassingen hebben een vaste plaats veroverd bij de presentatie van programma s. Maar gelukkig komen traditionele diapresentaties ook nog steeds aan hun trekken. Met de in begin 2012 aangeschafte nieuwe diaprojector blijft deze wijze van presenteren dan ook nog vele jaren bij onze afdeling mogelijk. als afdeling kunnen wij terugkijken op een succesvol jaar en treden het jaar 2013 met veel vertrouwen tegemoet. Ger Haaswinders, voorzitter Datum Presentator Onderwerp aantal bezoekers 9/1 Theo de la vieter en geert Wessels jaaroverzicht /1 Dirk elkhuizen 30 jaar lijnwerkplaats leidschendam /1 Marco Moerland guilty tickets 33 13/2 Ir. W. Widoyoko 66 jaar Indonesische spoorwegen- Het begin van een nieuw tijdperk 40 27/2 Bas schenk Trams in japan 33 12/3 Kees Bijl railvervoer in Berlijn rond /3 rené Platjouw stoom bij tram en trein 47 23/4 steven Hopman raccordementen en verdwenen goederenlijnen in Nederland 42 14/5 Bert van der Kruk railvervoer in de Benelux 38 03/9 gerrit Nieuwenhuis sporend in en om Wenen 44 24/9 raymond Naber Blauwe en gele tram 50 jaar verdwenen 48 8/10 georg groenveld en Han geijp De Waterlandse trem 58 22/10 rob van der Flier Centraal Canada met een vleugje Nederland 37 29/10 Bert van raay Trams van de Baltische staten tot Portugal 31 12/11 Paul Muré railontwikkelingen in de randstad door de jaren heen 57 26/11 Wim van Blaricum Trams en stoomtreinen 45 10/12 Marco Moerland Toen en Thans 43 27/12 div. leden afdeling varia op spooren tramgebied 46 totaal aantal betalende bezoekers 801 AFDELING DRECHTSTEDEN In 2011 zijn er negen bijeenkomsten gehouden met een totaal aantal betalende bezoekers van 106 leden. Op de avond in oktober waren er vier betalende leden aanwezig. Inbegrepen twee bestuursleden. We vonden dit heel spijtig voor de gastspreker. een harde kern van bezoekers is ons toch trouw gebleven. Door hun komst kijken we met tevredenheid terug op het jaar In 2013 willen we starten met het sturen van een reminder per mail aan de leden van de regio Drechtsteden. Ook het afgelopen jaar zijn we door de heer W. verloop, koster van de andreaskerk, hartelijk ontvangen. Het jaar 2012 laat een financieel verlies zien van 167,85. Dit ondanks een toelage van het Hoofdbestuur. In deze tijd van bezuinigingen willen we niet de entreeprijs verhogen. We hopen dat we in 2013 een toename mogen zien van het aantal bezoekers. Ondanks een terugloop in het aantal bezoekers en een verslechterde financiële positie blijven we met plezier de avonden verzorgen. Wim Reedijk, voorzitter Pieter van Vaalen, plv. voorzitter Hans Bos, secretaris Datum Presentator Onderwerp aantal bezoekers 17/1 Thijs de la vieter en geert Wessels jaaroverzicht /2 Ton Pruissen stoom onder de rode ster 16 20/3 jan van der Putten 20 jaar winterreizen van de NvBs 10 17/4 ger Haaswinders Museale sporen in europa 6 15/5 gerard de graaf Mijnspoorwegen 5 18/9 aad de Meij 46 jaar spoor en tram 17 16/10 Hans Casteleijn straßen- un stadtbahnen in Keulen, Frankfurt en stuttgart 4 20/11 Marius Broos Kris Kras door Nederland de Ns in de jaren zeventig 17 18/12 Cees Bijl railvervoer in Berlijn rond AFDELING EEMLAND als altijd was railzicht de zeer gewaardeerde thuishaven van de afdeling eemland, een woord van dank aan leiding en vrijwilligers ervan is op zijn plaats! er waren in 2012 negen bijeenkomsten, waarvan één op zaterdag 8 december, deze bijeenkomsten werden door 235 bezoekers bezocht, dus gemiddeld 26 bezoekers. De met opzet op zaterdagmiddag 8 december geplande bijeenkomst had onverhoedse concurrentie van de combinatie sneeuw en zon en de opening van de Hanzelijn, maar werd desondanks goed bezocht. Namens het Team dat de bijeenkomsten organiseert. Gerard de Graaf Plv. voorzitter en schrijver van dit verslag j a a r v e r s l a g

20 Datum Presentator Onderwerp aantal bezoekers 12/1 albert Koch Onderhoud van treinen 9/2 Henk Kolkman Motorlocomotieven op Nederlandse raccordementen en industriespoor 8/3 rob de Haan lijnen van gisteren, opgenomen in /4 gerrit sporen in en om Wenen Nieuwenhuis 10/5 sjoerd Bekhof van Hoek van Holland naar Berlijn 13/9 rob van der luxemburg en een vleugje Flier Nord Friesland 11/10 Paul Muré via de BaM naar het eiland sachalin en japan 8/11 leo de jong verenigd Koninkrijk, deel 2 8/12 gerard de graaf stoom in 3D AFDELING T GOOI We zijn nog steeds tevreden met ons zaaltje in Wijkcentrum Nova Zembla, Peter Planciusplein 10, Hilversum. Het is er lekker warm in de winter en het is een mooie ruimte voor ons gemiddelde aantal bezoekers. Na enkele inwerkingsperikelen zijn we nu goed ingespeeld op de veranderingen, waarvoor we kwamen te staan. We moeten zelf wat meer organiseren, dan vroeger op de modelbouwzolder. Zo hebben we nu een bar om te beheren. Koffie en thee zetten we zelf beneden in het zaaltje; in de pauze halen we frisdrank en bier uit de koelkast boven. Na afloop moet alles afgerekend worden met het Wijkcentrum. Per 1 oktober heeft dit zijn prijzen verhoogd, zodat ons bestuur heeft besloten die prijsstijging per 1 februari 2013 te gaan doorberekenen. Het projectiescherm moet worden opgesteld. De stoelen moeten gerangschikt en na afloop van de avond weer opgeruimd. Ik heb wel gemerkt, dat er altijd wat helpende handen zijn op onze clubavonden, daar zijn we heel blij mee. Bedankt iedereen! Halverwege het jaar 2012 gaven onze voorzitter Bart van es en penningmeester ron Mikkenie aan wegens privéredenen hun bestuursfuncties te willen neerleggen. ron was precies 10 jaar penningmeester van afdeling t gooi. Maar hij deed zoveel meer! Hij kwam altijd trouw naar onze presentatie-avonden en hielp bij het opstellen van de apparatuur voor de sprekers. als de secretaris het programma rond had, leverde deze de teksten en foto s bij ron aan, want ron heeft al die jaren ons programmaboekje in elkaar gezet. vroeger met veel knip- en plakwerk en later op de computer. Zo gaf hij onze afdeling daarmee een eigen gezicht met de bekende boogjes tussen Hilversum en Utrecht op de voorkant van het boekje. aan de gezellige en werkzame vergaderingen bij Bart ging altijd een proeve van zijn kookkunst vooraf. een half jaar zijn we aan het zoeken geweest om twee nieuwe bestuursleden bereid te vinden de afdeling t gooi te komen versterken. Daarom was ik heel blij, dat ik op onze eerste afdelingsavond in januari 2013 ons nieuwe bestuur kon voorstellen. Het bestuur van de afdeling t gooi bestaat nu uit: adela Burger, voorzitter. Martin Bos, secretaris. ad Kuijper, penningmeester. Dan rest mij weer aan het eind van mijn jaarverslag om alle sprekers, die belangeloos naar Hilversum zijn gekomen om hun presentaties met ons te delen héél hartelijk te bedanken! Hierbij wil ik weer benadrukken hoe fijn het is om samen met mede-belangstellenden te kunnen genieten van voordracht met mooie films en dia s, die soms nergens anders te zien zijn. Adela Burger, secretaris (tot eind 2012) afdeling t Gooi Datum Presentator Onderwerp aantal bezoekers 17/1 gerard de graaf locomotief- en wagonbouw in Nederland 28 21/2 Karel Hoorn De Blauwe Tram 26 20/3 railtheater amsterdam railjournaal 2011 Filmisch jaaroverzicht 24 17/4 Bert v.d. Kruk De grote stoomtreinreis 15 15/5 jan Willem spoortijden en stations Oosting 24 18/9 Thijs Papelard gooische stoomtram en rob de Zwart terug op historische bodem 23 16/10 sjoerd Bekhof Op zoek naar de Talgo-trein in spanje 12 20/11 ger Haaswinders stoombeelden uit de jaren /12 raymond Naberelektrische trams in Nederland, terug naar de tijden van weleer 24 totaal aantal bezoekers 198 AFDELING HART VAN BRABANT In 2012 heeft de afdeling Hart van Brabant tien boeiende bijeenkomsten gehouden, met een gemiddeld bezoekersaantal van 14. Dit aantal is toegenomen sinds vorig jaar, hetgeen ons verheugt. vanaf de zomer zijn er ook veel nieuwe sprekers van buiten de afdeling gekomen, die met fris elan onze afdeling bezochten. We zijn dankbaar voor de trouwe inzet van onze eigen leden. elk jaar worden de uitnodigingen verzorgd door emile senders, die er steeds een prachtig geheel van maakt met mooie foto s en een humoristische tekst. In 2013 komt een delegatie van de jongerenafdeling naar onze afdeling in Tilburg. Serge Hagoort, secretaris/penningmeester Datum Presentator Onderwerp aantal bezoekers 24/1 gerrit van arendonk Duewag trams 14 14/2 Pim van der Kuijlen Trams in Hannover, Trammuseum Wehmingen en nieuwe tramlijnen in Frankrijk 15 27/3 jan de jongh Treinreizen door scandinavië, deel 4, 15 24/4 serge Hagoort De Zuid-afrikaanse Oriënt express en de Oosterse Oriënt express 14 22/5 Bram stelling rondreis door Oost Duitsland, stoomtreinen rond /6 rene Platjouw arnhemse Museumtram uit het Openluchtmuseum 9 25/9 Pim van der Kuijlen NvBs-er op reis naar Polen 12 23/10 Hans van Poll stoomtractie bij de NMBs, Belgische stoomlocomotieven aan de hand van de collectie Hesselink 17 27/11 Bas schenk Trams in japan, deel /12 Marius Broos De Ns in de jaren AFDELING JONGEREN Ook de afdeling heeft inmiddels enkele traditionele activiteiten opgebouwd, zoals een kijkje bij een railmuseum en een boeiende bijeenkomst in NvBs Centraal. Zo brachten we een bezoek aan de stoomtram Hoorn-Medemblik, waar we een enthousiaste ontvangst, rondleiding en kijkje achter de schermen kregen. Ook waren er weer wat binnenactiviteiten met presentaties van bekende spoorse sprekers als Chris Westerduin in NvBs Centraal. Nieuw in 2012 was de eerste Tienerdag voor leden én niet-leden van 12 tot 16 jaar en hun (groot)ouders. Deze dag werd samen met P&r gehouden en ondersteund door Winkel, Bieb en snr. De sprekers over spoorveilig- 20 j a a r v e r s l a g

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2011 Aan de leden van de NVBS Het jaar 2011 stond

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart 1999. Spoorweg Sportvereniging Venlo (artikel 01 t/m 33) (2 e wijziging ingaande 22 maart 2002) (3 e wijziging ingaande 26 maart 2004) (art.4a) (4 e wijziging

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën Traction Avant Nederland Verenigingsjaar 2010 De financiën Balans 2010 Vereniging Traction Avant Nederland Debet 2010 2009 Credit 2010 2009 Kantoorinventaris 0,00 0,00 Eigen vermogen 83.399,39 93.130,40

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur.

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. BALANS per 31 december 2016 Activa Passiva Omschrijving 2016 2015 ter vergelijking Omschrijving

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 Utrecht, 14 juni 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bestuurssamenstelling 3 Werkwijze en beleid van het bestuur

Nadere informatie

Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012. van de Steunstichting NVBS

Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012. van de Steunstichting NVBS Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012 van de Steunstichting NVBS 1 Blz. Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 3. Beleid, werkwijze en activiteiten

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2013 RESP BEGROTING 2013, 2014 EN 2015

BALANS RESULTATENREKENING 2013 RESP BEGROTING 2013, 2014 EN 2015 BALANS & RESULTATENREKENING 2013 RESP. 2012 & BEGROTING 2013, 2014 EN 2015 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2013. De ALV van 2013 vond plaats in het gerestaureerde

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR Artikel 1. Lidmaatschap Alle leden hebben het recht kandidaat-bestuursleden voor te dragen. Het bestuur beslist of

Nadere informatie

Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures 0 0 0 Extra reservering proj. en proced. 5.000 4.000 Subtotaal 5.000 4.

Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures 0 0 0 Extra reservering proj. en proced. 5.000 4.000 Subtotaal 5.000 4. Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-gravenhage en omstreken x Euro 1,-- LASTEN Resultaat Begroting RESULTAAT 2012 2013 2013 Kantoor Huur Badhuisstraat 2.400 2.400 2.400 Diverse kantoorkosten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

JAARREKENING 2008. Toelichting op ledenaantal, contributie en uitkomsten over 2008 1. Bijlage A: Balans per 31 december 2008 3

JAARREKENING 2008. Toelichting op ledenaantal, contributie en uitkomsten over 2008 1. Bijlage A: Balans per 31 december 2008 3 JAARREKENING 2008 Inhoudsopgave Toelichting op ledenaantal, contributie en uitkomsten over 2008 1 Jaarrekening 2008 Bijlage A: Balans per 31 december 2008 3 Bijlage B: Rekening van baten en lasten over

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64. jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.776 Het bevorderen van eerlijke handel en het steunen van producenten

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

IVN Noord-Kennemerland. Financieel verslag inzake boekjaar mrt /11

IVN Noord-Kennemerland. Financieel verslag inzake boekjaar mrt /11 IVN Noord-Kennemerland Financieel verslag inzake boekjaar 2016 16-mrt-2017 1/11 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 (inclusief voorgestelde 5 bestemming

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Geachte leden, Op zaterdag 17 maart jl. heeft er een kascontrole plaatsgevonden waarbij aanwezig waren: namens de

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

IVN Noord-Kennemerland

IVN Noord-Kennemerland IVN Noord-Kennemerland Rapport inzake jaarbericht 2015 3 maart 2016 Pagina 1 van 14 Blad Inhoudsopgave Jaarbericht 2015 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2015 (inclusief

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum]

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] Begripsbepaling In dit huishoudelijk reglement worden zowel mannelijke als vrouwelijk personen aangeduid met hij of hem Waar in

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Financieel verslag 2015 Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Inhoud Blz. Balans per 31 december 2015 3 Exploitatierekening 2015

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond Financieel jaarverslag 2014 Nederlandse Go Bond Balans Na voorgestelde resultaatbestemming. Bedragen in euro. ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2013 na bestemming resultaat na bestemming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM Laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 10 april 2001 1 2 STATUTEN

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie