passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus BJ AMERSFOORT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs."

Transcriptie

1 passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus BJ AMERSFOORT jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord van de voorzitter 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 2012 van de NVBS, gehouden op 14 april 2012 te Haarlem 2. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar Verslag van de Kascommissie, bedoeld in art. 52 van de statuten, over het boekjaar Begroting 2014 en vaststelling contributie Legaten en schenkingen 7. Jaarverslagen 2012 van de afdelingen van de NVBS 8. Jaarverslagen van Diensten en Commissies van de NVBS NVBS winkel bladzijde Bibliotheek P & R Internetdienst Op de Rails Boeken- en filmcommissie Kalendercommissie Geschillencommissie Huisvestingscommissie Regiegroep Communicatie Regiegroep ICT 9. Verslag van de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR) over het jaar Verslag van de Stichting NVBS-Manifestaties (SNM) over het jaar Verslag van de Stichting NVBS Excursies (SNE) over het jaar Foto omslag: Op 9 december 2012 opende NS de treindienst op de Hanzelijn. In de loop van 2012 verschenen diverse treinen voor allerlei proeven. Een speciaal ICE-treinstel van de DB was ingezet voor snelheidsproeven tot 200 km/h. 2 j a a r v e r s l a g

3 Voorwoord van de voorzitter aan de leden van de NvBs De NvBs, een vereniging die inmiddels ruim 81 jaar bestaat, heeft ook gedurende het afgelopen jaar weer op velerlei gebied spoorse activiteiten ontwikkeld. Naast het regulier verschijnen van het maandblad Op de rails en de jaarlijkse kalender is er ook de zich nog steeds vernieuwende website een welkome informatiebron. Op initiatief van de redactie van Op de rails is in het afgelopen jaar een pagina op Facebook geopend. Daarnaast was door de inspanningen van P&r onze vereniging ook op evenementen en beurzen aanwezig. Bij de opening van de Hanzelijn kreeg de NvBs een prominente plaats. al deze activiteiten zijn niet zonder resultaat; we hebben in 2012 weer een aantal nieuwe leden kunnen inschrijven. Helaas is door overlijden en opzeggingen aan het einde van het verenigingsjaar toch sprake van een teruggang met 66 in het aantal leden. Naast de verenigingsactiviteiten zoals de reguliere afdelingsbijeenkomsten in het land, waaraan ook veel leden deelnemen, vooral omdat dit in de buurt kan worden bijgewoond en men er andere leden ontmoet, zijn zeker ook de activiteiten van de stichtingen van belang. Naast de organisatie van excursies en reizen door sne, is daar ook de snr die met de verzamelingen zich nu volop voorbereidt om naar buiten te treden en wel via de digitale weg. Het is een proces van inventarisatie en selectie ter voorbereiding van digitalisering. Met het resultaat daarvan kan de NvBs goed voor de dag te komen. een basis hiervoor is reeds gelegd en mede door investeringen in technische hulpmiddelen. Daarnaast breidt de bibliotheek de collectie uit; de catalogus vermeldt al meer dan boekwerken, brochures etc. Natuurlijk mag ook onze winkel niet overmeld blijven. Het is opmerkelijk hoeveel nieuwe boeken en dvd s er regelmatig verschijnen. een enthousiast team van medewerkers zet zich in om voor de leden het assortiment actueel en interessant te houden. Zij zijn ook regelmatig aanwezig op beurzen en manifestaties. Om u als lid bij het vernieuwde kassasysteem herkenbaar te maken zal de NvBs-lidmaatschapskaart 2013 met een barcode worden uitgerust. Op bestuurlijk vlak van de vereniging is ook een aantal zaken in voorbereiding voor aanpassing aan de huidige omstandigheden. Hiervoor ontvangen wij gevraagd en ongevraagd advies onder meer vanuit de regiegroep communicatie, alsmede van leden met veel bestuurlijke ervaring. Ook de verdergaande automatisering en bijbehorende technieken hebben geleid tot instellen van de regiegroep ICT. In het afgelopen jaar is met Ns-stations, de eigenaar van onze ruimten, een ware klimaattop gehouden om de temperatuur- en luchtvochtigheidsbeheersing in vooral de ruimte voor de verzamelingen ten gunste van de bewaarcondities van de verzamelingen te verbeteren. Het vraagt allemaal veel inzet en tijd en ik ben dan ook verheugd over de betrokkenheid van de vele actieve leden van onze vereniging. eenieder die zich in 2012 daarvoor heeft ingezet wil ik ook in dit jaarverlag hiervoor dank zeggen. Hans Brouwer, voorzitter j a a r v e r s l a g

4 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 2012 van de NVBS op 14 april 2012 De gewone algemene ledenvergadering 2012 vond plaats op zaterdag 14 april 2012 in la Place Haarlem Dreefzicht, Fonteinlaan 1 te Haarlem. volgens de presentielijst waren, inclusief de leden van het Hoofdbestuur, 130 leden aanwezig. voorzitter is Hans Brouwer (HaB). secretaris is Willem jan Wiebosch (Secr). 1. Opening HaB opent de vergadering met een welkom en stelt vervolgens de aanwezige leden van het Hoofdbestuur voor, met hun functie. afwezig is Henk van den Blink wegens gezondheidsredenen. Hij vestigt de aandacht op de aanwezigheid van de Winkel. Hij verzoekt alle vragenstellers gebruik te maken van de opgestelde microfoons en vóór het stellen van hun vraag hun naam en eventuele functie te noemen. Herdenking van de leden die zijn overleden in het kalenderjaar voorgelezen worden de initialen, de achternaam en de woonplaats. speciale aandacht wordt besteed aan het overleden erelid Bert steinkamp (overleden 22 september 2011). Daarna wordt staande één minuut stilte in acht genomen. Secr. meldt dat een aantal leden heeft laten weten verhinderd te zijn deze alv 2012 bij te wonen (Ciril van Hattum, ad venderbos, Kees van de Meene, sander Mayer, Martin Bos, gerard de graaf, Kees Kooij, Henk van den Blink, Martin vogelaar, Henk van losser). Met betrekking tot de orde van de vergadering deelt de voorzitter mee dat: voorgesteld wordt om punt 9 (verslag kascommissie) meteen na punt 6 (financieel verslag) te behandelen. een extra agendapunt wordt ingelast na de pauze, voor agendapunt Beleidsplan, namelijk de terugkoppeling van de NvBs enquête en de aanbevelingen van Werkgroep Behoud en Werving van leden (WBl). Het agendapunt 17 (Her)benoeming reservelid van de geschillencommissie vervalt omdat er geen vacatures in de geschillencommissie te vervullen zijn. 2. Mededelingen Hoofdbestuur Het HB heeft gesproken over instellen van een Register van Leden van Verdienste om vrijwilligers die zich zeer verdienstelijk maken voor de NvBs extra in het zonnetje te kunnen zetten. vraag aan de alv is: kunt u instemmen met instellen hiervan. Opgemerkt dient te worden dat in tegenstelling tot voor de ereleden geen vrijstelling van contributie zal gelden. als er een positief gevoel bij de alv over is zal het HB in de alv van 2013 een voorstel indienen voor de invulling. De alv reageert met instemming op deze suggestie van het Hoofdbestuur. Het jaarverslag en bijlagen voor deze vergadering zijn voor het eerst in de NvBs huisstijl en digitaal beschikbaar dankzij het vele werk van sjoerd Bekhof, waarvoor dank. Dit past in het voornemen van het HB om een verschuiving naar digitale communicatie binnen de NvBs in te zetten die veel kosten zal gaan besparen. Bovendien zijn de verslagen digitaal gemakkelijker te bewaren en te doorzoeken. De publicatie op de website is helaas vertraagd en later geplaatst dan was bedoeld. 3. Notulen van de ALV van 9 april 2011 te Zwolle HaB vraagt de alv of er nog opmerkingen of vragen zijn n.a.v. deze notulen. er zijn geen opmerkingen. Daarna wordt de notulen door de voorzitter en de secretaris ondertekend. 4. Ingekomen stukken er zijn geen stukken ingekomen voor deze vergadering. 5. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2011 HaB vraagt de alv of er nog vragen of opmerkingen zijn over of n.a.v. dit stuk in het jaarverslag over Ronald Boers vraagt naar de reden van verschillen in de ledenaantallen. Dit zal worden uitgezocht in overleg met de ledenadministrateur. 6. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2011 HaB vraagt de alv of er nog vragen of opmerkingen zijn over of n.a.v. dit stuk in het jaarverslag over Frank Volmuller mist een toelichting op het jaarverslag van de winkel. De penningmeester, Wilfred Klaassen, deelt mee dat er voor gekozen is bij alle financiële verslagen de toelichtingen achterwege te laten. Frank vindt een toelichting wel belangrijk. Wilfred Klaassen (WK) zegt toe met de penningmeesters te zullen overleggen over het toevoegen van een handzame toelichting. Gerrit van Straaten heeft uit de stukken geen duidelijk beeld van de kosten van de huisvesting (NvBs Centraal) gekregen. er worden in verschillende overzichten verschillende bedragen genoemd. Wilfred Klaassen deelt mee dat kosten van catering hier niet zijn inbegrepen. Het is de bedoeling vanaf dit boekjaar 2012 de feitelijke betaling van deze kosten te laten overnemen door de Bibliotheek zodat voortaan op één plaats alle kosten van de huisvesting in inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 9. Verslag van de Kascommissie ( bedoeld in artikel 52 van de statuten) over het boekjaar 2011 HaB vraagt de voorzitter van de Kascommissie, Dan van Nood, kort verslag te doen van de bevindingen van de kascommissie. Deze verwijst naar bijlage 6 bij de stukken en bedankt de penningmeesters voor hun medewerking. Ad Kuijper vraagt naar de mening van het Hoofdbestuur over de aanbeveling van de kascommissie over het toezicht op de gelieerde stichtingen. HaB deelt mee dat statutair is geregeld dat bij snr en snm een van de HB leden in het bestuur zit. Bij de andere stichtingen is een HB lid informatief bij de bestuursvergaderingen aanwezig. Jan Haasdijk merkt op dat er meer mensen zijn die binnen de NvBs een dubbelfunctie hebben. Dirk 4 j a a r v e r s l a g

5 Eveleens Maarse merkt op dat destijds bewust is gekozen voor een HB-zetel in het snr bestuur om de collecties aan de NvBs te kunnen binden. Hij is er voorstander van dat HB-leden bij besturen van diensten zijn betrokken, maar dan eventueel zonder stemrecht. volgens Pleun Benard is statutair geregeld dat bestuursleden van stichtingen door het HB worden benoemd. Het is dus niet strikt nodig dat het HB in een bestuur een zetel heeft. Dirk Eveleens Maarse antwoordt dat het hem niet gaat om het toezicht op de stichting vanuit het HB, maar om betrokkenheid van de HB-leden bij de activiteiten van de stichting. HaB sluit het agendapunt af met dank aan de kascommissie voor haar inspanningen. 7. Verslag van het lid van het Hoofdbestuur belast met het contact met de afdelingen Frans de Klerk vraagt wat het geheim van de afdeling Twente is die het bezoek met 50 % heeft zien stijgen. HaB zegt dat de afdeling tijdens de stafvergadering een presentatie voor de andere afdelingen heeft gegeven hoe de opkomst bij de afdelingsbijeenkomsten vergroot kan worden, zodat die van deze kennis gebruik kunnen maken. 8. Verslagen van de in hoofdstuk VII van de statuten bedoelde diensten - redactie van Op de rails - de Boeken- en filmcommissie - de Kalendercommissie - de geschillencommissie - de gebouwbeheercommissie - de regiegroep Communicatie HaB deelt mee dat snr voor de railatlas een nieuwe beheerder heeft gevonden. De materieeltekeningen worden beheerd door Ton Dijkers. Wat het fotobureau betreft is de doka in NvBs Centraal na veel technische problemen eindelijk operationeel. Met gerard de graaf zal worden overlegd hoe nu de productie van achterstallige fotobestellingen kan worden afgewerkt. Hij vraagt de alv of er nog vragen zijn n.a.v. de verslagen die in het jaarverslag zijn opgenomen. Dit blijkt niet het geval te zijn. 10. Verlenen of onthouden van décharge aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van het in het verenigingsjaar 2011 gevoerde beleid, inclusief de financiën HaB vraagt de alv of de gevraagde decharge verleend wordt. De alv gaat hiermee unaniem akkoord. 11. Verslag van de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) snr geeft nu geen toelichting op het verslag; komt na de pauze aan het woord bij de plannen voor Evert van Laar vraagt aandacht voor het klimaat in de snr-ruimte, dat qua temperatuur en vochtigheid tekort schiet. Hij heeft dit in de vorige alv ook al gedaan en hoopt in de alv van 2013 te kunnen melden dat dit probleem is opgelost. HaB meldt dat het HB aan het snr heeft gevraagd met een plan en een kostenraming te komen voor eventuele aanpassingen in NvBs Centraal. Rob Kouffeld biedt ter plekke aan vanuit zijn beroepservaring met klimaatbeheeersing het snr bestuur hierbij te assisteren. 12. Verslag van de Stichting NVBS-Excursies (SNE) er zijn geen vragen vanuit de alv over dit verslag. 13. Verslag van de Stichting NVBS-Manifestaties (SNM) HaB licht toe dat er veel activiteiten zijn geweest in het jubileumjaar zowel onder regie van snm maar ook door spontane initiatieven van anderen. Gerrit van Straaten merkt op dat in het verslag drie regels zijn weggevallen. Deze worden ter plekke voorgelezen. PAUZE 14a. Voortgang beleidsplan NVBS Maikel Rörik geeft namens het HB een toelichting op de nota die bij de vergaderstukken is gevoegd.er is gelegenheid tot discussie met de zaal. Dirk Eveleens Maarse doet ten aanzien van punt 3 van het beleidsplan de suggestie te kijken of het mogelijk is jongeren te trekken door aparte lidmaatschapsvormen te introduceren voor leden tot 18 jaar. De NvBs zou aantrekkelijker moeten worden voor middelbare scholieren. Ron Sluijter vindt een voordeel van digitalisering dat slechtziende leden op hun pc een groter lettertype kunnen kiezen. er is ook een speciale digitale editie van Odr beschikbaar voor slechtziende leden. Gert Jan Binkhorst meent dat de NvBs moet nadenken hoe ze de groep kinderen tot 10 jaar kan bereiken. Misschien via de Thomas etc. dagen? Dit zou als punt aan het beleidsplan toegevoegd kunnen worden. René de Vries zegt dat P & r een dag voor opa s en kleinkinderen gaat organiseren in NvBs Centraal. Ernst van Gulden zou graag zien dat volgend jaar de plannen van dit jaar worden afgezet tegen een evaluatie zodat de voortgang te volgen is. Martin Engelsma meent dat de jongeren anders benaderd moeten worden. je zou kunnen denken aan het laten ontwikkelen van een android NvBs app of zoiets dergelijks voor de ipad. Door de stuurgroep Behoud en Werving leden is een enquête gehouden. Doel van de enquête was onder meer om na te gaan wat de behoefte is van de verschillende doelgroepen die belangrijk zijn voor de vereniging. BWl heeft op basis van de resultaten een aantal aanbevelingen gedaan. 14b. NVBS enquête en aanbevelingen Behoud en werving van leden. In de regiegroep Communicatie is in ieder geval afgesproken dat op de NvBs website namens de werkgroep j a a r v e r s l a g

6 een samenvatting van de aanbevelingen zal worden gepubliceerd met een verwijzing naar de mogelijkheid om meer details over de enquête te kunnen opvragen. Het HB kan vandaag op advies van de rgc aan de alv melden dat: - de enquêteresultaten zijn ontvangen; - de werkgroep zeventien aanbevelingen heeft gedaan; - de aanbevelingen op hoofdlijnen er als volgt uitzien (volgt PP presentatie van secr); - het HB de aanbevelingen bestudeert (en sommige al in gang zijn gezet achter de schermen); - het HB per aanbeveling een besluit zal nemen; - een fasering van de acties die voortvloeien uit de enquête echter onvermijdelijk is; - dat eventuele acties zo veel mogelijk zullen worden belegd bij bestaande onderdelen van de NvBs en dat deze via de stafnieuwsbrief op de hoogte worden gehouden; - dat de leden op de website kennis zullen kunnen nemen van een korte samenvatting van de aanbeve lingen. De volgende opmerkingen komen uit de vergadering: Jan Willem Tinselboer zegt dat afdelingen lokaal publiciteit moeten maken en verder moet overwogen worden de afdelingsbijeenkomsten ook voor niet-leden toegankelijker te maken. Geert Gorissen meldt dat bij de tramexcursie in rotterdam ook nieuwe leden welkom zijn. verder zou gekeken moeten worden in hoeverre het mogelijk is via zusterbladen of een blad als railhobby op ledenwerving gerichte publiciteit te krijgen. John van der Wal meldt vanuit P & r dat men al bezig is met een inventarisatie van bladen. Clemens Bomers vraagt of het mogelijk is op de achterkant van het entreekaartje van het spoorwegmuseum de NvBs vermeld te krijgen. Jan Haasdijk stelt voor NvBs folders bij modelspoorwinkels neer te leggen. Maikel Rörik zegt dat het de bedoeling is tijdens de clusteroverleggen met de afdelingen later dit jaar Pr nadrukkelijk aan de orde te stellen. vanuit de alv wordt gevraagd na te denken over een lidmaatschap met een digitale Odr. Dat zal jongeren die veel met tablets werken zeker aanspreken. Kees Wolff wijst er op dat al een gezinslidmaatschap zonder blad bestaat voor 25 euro. Arthur Staal ziet als risico van het downloaden van Odr dat het blad illegaal verspreid gaat worden. Over de bekendheid van de snr collecties merkt Gert Jan Binkhorst op dat de kalendercommissie railverzamelingen in beeld wil gaan brengen. verder biedt hij de beheerders van de collecties aan voor hen stukken over hun verzameling voor Op de rails te schrijven. Ernst van Gulden zegt dat in de nieuwe opzet van de website wisseltentoonstellingen met materiaal van snr mogelijk zijn. Rob Kouffeld doet de suggestie in Odr een vaste pagina op te nemen over collecties, aanwinsten en legaten/legaatgevers. Ton Pruissen wil nog wel een promofilmpje voor You Tube maken. Tenslotte vraagt Karel Hoorn hoe de NvBs denkt om te gaan met digitale verzamelingen die mensen mogelijk aan snr zouden willen overdragen. Is er een maatstaf hoe die collecties georganiseerd moeten zijn. Het zou goed zijn als snr deze dan op een of andere manier zou publiceren. 15. Begroting en vaststelling contributie voor het verenigingsjaar 2013 Wilfred Klaassen geeft een toelichting op de begroting 2013 en het contributievoorstel. voor de contributie wordt net als vorig jaar gevraagd voor een verhoging met maximaal 2 euro tot 58 euro voor gewone leden, met dien verstande dat vooralsnog niet verwacht wordt dat we hiervan gebruik hoeven maken. Kan de alv met voorstel voor de contributie 2013 instemmen? Johan Koning ter Heege deelt mee dat de bibliotheek het leengeld wil verhogen tot 1,50 euro per boek. Het huidige bedrag is al heel lang niet verhoogd. De alv stemt hiermee in. HaB vraagt de alv of zij akkoord gaat met de voorgestelde begrotingen en het contributievoorstel. De alv gaat met algemene stemmen akkoord met deze voorstellen. 16. Herbenoeming leden en reserveleden van de Kascommissie HaB geeft het woord aan Dan van Nood. Deze deelt mee dat leen van de Berg en hij zelf aftreden als lid van de Kaskommissie. De huidige leden van kascommissie, rob Kouffeld en jan Haasdijk en het reserve lid Michiel Krans, stellen zich voor het jaar 2012 herkiesbaar. als nieuw lid wordt voorgedragen Theo van riet en als nieuw reserve lid Cees Broekhuyse. HaB vraagt de alv of zij akkoord gaat met deze voordracht. De alv stemt bij acclamatie in met de benoemingen. Wilfred Klaassen bedankt vervolgens Dan van Nood voor zijn werk en overhandigt hem een kleine attentie. 17. (Her)benoeming reservelid van de Geschillencommissie Dit agendapunt is vervallen. 18. Plannen van Op de Rails Huub van Keulen deelt mee dat het drukken van het blad is overgegaan naar Drukkerij verloop. Deze drukker is beduidend goedkoper, met behoud van flexibiliteit en kwaliteit. Het aangekondigde themanummer over Parijs is verschoven naar het najaar. als reactie op de BWl aanbeveling over het instellen van een lezerspanel geeft hij aan sceptisch te zijn over de inbreng van een dergelijk panel. Hij zal het voorstel echter met de redactie bespreken. Peter Nolmans complimenteert de redactie met de hoge kwaliteit van het blad. De alv ondersteunt dit met een applaus. 6 j a a r v e r s l a g

7 19. Bespreking van het excursieplan van SNE voor 2012/2013 Geert Gorissen zegt dat er veel suggesties bij de sne zijn binnengekomen voor korte excursies. Daarmee kan worden ingespeeld op de aanbeveling van BWl. voor wat betreft de dagexcursies zijn al gepland sporen naar het verleden (16 juni) en een excursie naar de rtm (21 juli). verder is een kennismakingsrit met het nieuwe amsterdamse metromateriaal M5 in voorbereiding, zal de Nieuwegeinlijn inclusief remise worden bezocht, staat een kennismakingsrit over de Hanzelijn op het programma en zal de Oliebollenrit waarschijnlijk naar de tram in Brussel voeren. vanuit de alv worden als mogelijke bestemmingen genoemd de tunnel van de metrobouw in amsterdam, industriesporen en de spoortunnel in Delft. Deze suggesties neemt sne mee. 20. Plannen ten aanzien van de SNR en SNM Peter van de Vlist geeft namens het snr bestuur een overzicht van de actuele ontwikkelingen binnen de snr. er wordt hard gewerkt aan de digitalisering van de collecties, maar een probleem is dat beheerders verschillende werkwijzen hebben gehanteerd bij de registratie. er wordt nu overlegd hoe tot een standaard te komen. er is een wisseling van enkele beheerders geweest. Ook is er in het bestuur een nieuwe secretaris aangetreden. Binnenkort zullen twee nieuwe vacatures in het bestuur ontstaan. er is een nieuwe procedure vastgesteld voor het beoordelen van aangeboden verzamelingen. 21. Voorstellen die in gevolge artikel 21 van het Huishoudelijk Reglement zijn ingediend er zijn geen voorstellen ontvangen door het Hoofdbestuur. 22. Rondvraag Ton Pruissen doet een oproep voor een vrijwilliger voor het filmarchief. een van de aanwezige leden memoreert dat in het kader van het 50-jarig bestaan van de NvBs een clublied is gemaakt. Het is jammer dat dit bij het 80-jarig bestaan niet boven water is gekomen en gebruikt. 23. Sluiting HaB sluit de vergadering om uur met dank aan alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. Hij nodigt alle aanwezigen uit voor de borrel, aangeboden door het Hoofdbestuur, en degenen die daarvoor een bon hebben gekocht, voor het diner. Hardinxveld-giessendam, 14 juni Willem jan Wiebosch j a a r v e r s l a g

8 2. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2012 Algemeen gedurende het jaar 2012 bestond het Hoofdbestuur uit: - Hans Brouwer, voorzitter - Willem jan Wiebosch, secretaris - Wilfred Klaassen, penningmeester - rob Daale, commissaris afdelingen (en 2e voorzitter) - Maikel rörik, commissaris communicatie (en 2e secretaris) - Henk van den Blink, commissaris diensten - jan Noorlander, commissaris ICT. Het Hoofdbestuur vergaderde in 2012 in totaal elf maal, waarvan drie keer vóór en acht keer ná de alv op 14 april Daarnaast werd in september een aparte beleidsvergadering gehouden. alle vergaderingen vonden plaats in NvBs Centraal in amersfoort. Naast deze reguliere vergaderingen is er in februari een extra bijeenkomst gehouden over het onderwerp ICT. In 2012 was de taakverdeling binnen het Hoofdbestuur ten aanzien van vertegenwoordigingen en vaste contacten als volgt: - Hans Brouwer vertegenwoordigde het Hoofdbestuur in het bestuur van de snr en in de gebouw beheercommissie van NvBs Centraal. - Maikel rörik onderhield het contact met de regiegroep Communicatie, de P&r groep, en de stuurgroep ICT. - jan Noorlander vertegenwoordigde het Hoofdbestuur in de stuurgroep ICT resp. de regiegroep ICT, en onderhield het contact met de Internetdienst. - Henk van den Blink onderhield het contact met de Winkel, de sne en de Bibliotheek. Ook dit verenigingsjaar hebben bestuursleden regelmatig afdelingsbijeenkomsten bezocht en hiervan verslag gedaan aan het Hoofdbestuur. Om de communicatie tussen afdelingen en het Hoofdbestuur te verbeteren is in het vorige jaar het initiatief genomen jaarlijks een overleg te houden met geografische clusters van afdelingen. Dat is dit verenigingsjaar gecontinueerd en werden drie clusterbijeenkomsten gehouden in Zwolle, Hoorn en loosduinen. Het blijkt dat deze bijeenkomsten niet alleen een functie hebben in de informatievoorziening voor het Hoofdbestuur, maar de deelnemers uit de verschillende afdelingen vinden het evenzeer nuttig om onderling ervaringen en initiatieven te delen op een manier die meer interactie levert dan het gebruikelijke mail-verkeer. Naast het overleg met de afdelingen vond ook maandelijks volgens een van tevoren vastgesteld jaarrooster een overleg tussen een delegatie van het HB en een delegatie van een van de diensten binnen de NvBs plaats. Het doel hiervan is wederzijds beter op de hoogte te zijn van de gang van zaken bij het betreffende organisatieonderdeel en een afstemming te hebben over de wederzijdse beleidsvoornemens voor de komende periode. Omdat deze besprekingen voor het tweede jaar plaatsvonden was het mogelijk terug te blikken op afspraken en verwachtingen die in 2011 in de gesprekken aan de orde waren gekomen. soms bleken de ontwikkelingen sneller te zijn gegaan dan verwacht, maar anderzijds maken beperkte menskracht en middelen het halen van de gestelde doelen lastiger. De communicatie met het actieve kader in de vereniging liep ook in 2012 via de Nieuwsbrief, onder de redactie van rob Daale, die na elke bestuursvergadering werd gepubliceerd. Ondanks herhaalde oproepen om leuke ervaringen te delen was de stroom copy die spontaan binnenkwam beperkt, waardoor de nieuwsbrief niet die rol kan vervullen die is beoogd: niet alleen een mededelingenblad van het Hoofdbestuur maar een uitwisselingsplatform voor afdelingen en diensten. In Op de rails en op de website werd het Kwartaalbericht van het Hoofdbestuur geïntroduceerd waarin de belangrijkste bespreekpunten en besluiten van de bestuursvergaderingen van de voorgaande drie maanden naar de leden worden gecommuniceerd. Het ledenbestand van de NvBs nam in 2012 per saldo met 66 af tot 4743 leden per 31 december Helaas moest de vereniging door overlijden onverwacht afscheid nemen van haar actieve leden Hans Klomp (afdeling Utrecht), rené de vries (P en r). Hoofdpunten van het beleid Het Hoofdbestuur gebruikt als uitgangspunt van haar beleid het door de alv vastgestelde Beleidsplan Daarnaast komen veel ad-hoc zaken op de agenda, met name die waaraan financiële aspecten zijn verbonden, zoals investeringen in onze ruimten in amersfoort en in ICT-voorzieningen, of subsidieverzoeken voor publicaties of voor de aankoop van aangeboden collecties. veel aandacht vroegen in dit jaar de ontwikkelingen op ICT gebied. enerzijds zijn verschillende geledingen op dit terrein actief waardoor de noodzaak voor onderlinge afstemming steeds groter wordt, anderzijds streeft het HB ernaar dat investeringen in ICT voorzieningen voor meerdere gebruikers geschikt zijn. Omdat het onderbrengen van alle ICT-gerelateerde activiteiten op gebied van beheer en ontwikkeling in een centrale ICT-dienst een brug te ver bleek werd in het najaar besloten tot het inrichten van een regiegroep ICT. 8 j a a r v e r s l a g

9 een ander onderwerp dat de aandacht van de Hoofdbestuur had was de follow-up van de resultaten van de ledenenquête die tijdens de alv van 2012 werden gepresenteerd. De aanbevelingen die door de groep Werving en Behoud van leden zijn meegegeven worden opgevolgd in een gestructureerde planning die tenminste twee maal per jaar in de bestuursvergadering wordt behandeld. De betere samenwerking tussen de gebruikers van ons pand NvBs Centraal begint zijn vruchten af te werpen zodat in de loop van het jaar 2012 een aantal goedbezochte bijeenkomsten kon plaatsvinden, waaronder de inmiddels tot traditie verheven Nieuwjaarsbijeenkomst en enkele boekpresentaties. De NvBs kalender in de uitgebreide versie is een succes gebleken, reden waarom het Hoofdbestuur aan de Kalendercommissie ook voor 2013 een ruim budget ter beschikking heeft gesteld waardoor alle NvBs-leden weer van een fraaie en informatieve NvBs kalender kunnen genieten. Daarnaast werd besloten in 2013 ook weer een eigen NvBs postzegel te laten verschijnen; hiertoe werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Het winnende ontwerp van ronald Boers werd tijdens de nieuwjaarsreceptie in de eerste week van 2013 gepresenteerd. Ook in 2012 heeft weer de uitreiking van de NvBs-speld aan leden die 60 jaar of langer onafgebroken lid zijn van onze vereniging plaatsgevonden. De meeste speldjes worden uitgereikt door de voorzitters van de afdelingen waar de gehuldigden woonachtig zijn. Om de erkenning van de NvBs jegens leden die zich langdurig voor de vereniging inspannen zichtbaar te maken wordt het mogelijk deze als lid van verdienste aan te merken. De eerste voordracht hiervoor gebeurt in de alv van De stafvergadering De stafvergadering werd op zaterdag 17 november in restaurant Houtrust in Hooglanderveen gehouden. Het aantal deelnemers lag rond de 45. er werden presentaties gehouden door ernst van gulden over de ontwikkeling van de NvBs website en door ronald Boers over de aanpak en programmering in de afdeling Twente. vervolgens werden in drie discussiegroepjes besproken: - de onderwerpen voor de regionale cluster-overleggen van de afdelingen, - de aanbevelingen enquête en Beleidsplan NvBs , - de communicatie binnen de NvBs zoals gezien door de regiegroep Communicatie, - het Financieel beheer binnen de NvBs. Tenslotte informeerden de deelnemers elkaar over de plannen van hun afdeling en organisatieonderdeel voor de komende periode. De bijeenkomst werd afgesloten onder het genot van een drankje en een hapje als gewaardeerde mogelijkheid voor het onderlinge netwerken. De volgende stafvergadering wordt in november 2013 op dezelfde locatie gehouden. NVBS EN MODELBOUW Stoomloc van de serie 6300 was jarenlang de basis voor het NVBSbeeldmerk. Het in 2012 gepre - senteerde Märklin model van de NVBS jubileumloc 1254 van EETC. j a a r v e r s l a g

10 3. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2012 a. Ontwikkeling ledenaantallen LEDENBESTAND Totaal begin jaar Nieuw Opgezegd Overleden vertrokken of retour Odr zonder opgaaf reden Contributie in 2012 niet betaald Totaal einde jaar Mutaties per saldo b. Verslag van de penningmeester Over 2012 is een geconsolideerde jaarrekening opgesteld, waarin gecomprimeerd alle cijfers zijn samengevat van de onderdelen die samen de NvBs vormen. Deze onderdelen zijn: - De centrale kas - De winkel - De diensten - De afdelingen Per onderdeel zijn aparte verslagen gemaakt, waarbij de diensten en de afdelingen ieder voor zich in een samenvattend overzicht worden weergegeven. De cijfers zijn afgerond op hele euro s. Balans De voorraden in de winkel zijn gewaardeerd tegen de inkoopwaarde. De boeken en tijdschriften van de bibliotheek worden p.m. gewaardeerd. er vindt geen activering plaats van investeringen in het gehuurde pand in amersfoort en in inventaris etc. De effecten worden opgenomen tegen de marktwaarde, dus inclusief de nog niet gerealiseerde waardestijgingen. Deze laatste zijn opgenomen als passiefpost. De marktwaarde van de effecten is ultimo hoger dan het jaar ervoor. gezien de lage rentestand zijn de geldmiddelen ook in 2012 ondergebracht op direct opvraagbare internetspaarrekeningen. Per 1 maart 2009 is met Ns stations een huurovereenkomst gesloten voor tien jaar, met daarna opties voor vijf jaar. De geïndexeerde huur bedraagt (2012). Daarnaast wordt een voorschot voor servicekosten betaald. Deze kosten worden achteraf afgerekend. recent zijn wij volstrekt onverwachts geconfronteerd met een afrekening over 2011 van Na uitgebreid door ons geïnitieerd overleg, blijkt Ns haar eigen nota nu niet te kunnen onderbouwen. Zolang wij een reactie wachtende zijn, achten wij het uit oogpunt van voorzichtigheid echter gewenst om over 2011 en 2012 een voorziening te treffen van (zijnde twee maal ). Deze voorziening is ten laste van het resultaat 2012 gebracht. Wij hopen u volgend jaar te kunnen melden dat het grootste deel van de voorziening dan weer is vrijgevallen. Resultaten Het resultaat over 2012 bedroeg Het negatieve resultaat wordt in zijn geheel veroorzaakt door de voorziening voor de thans nog volstrekt onduidelijke Ns-afrekening. Zonder de vorming van deze voorziening zou het resultaat zijn. De post rente-dividend is lager dan in voorgaande jaren omdat de centrale kas in 2012 is overgestapt op een spaarrekening die de rente na afloop van het kalenderjaar uitkeert in plaats van per kwartaal. De kosten van het drukken van Op de rails zijn lager dan begroot vanwege de overgang naar een andere drukker. De bijdrage aan snr is hoger dan begroot vanwege een subsidie voor de verwerving van de collectie lub en voor het digitaliseringsproject. De kosten van P&r zijn hoger dan de begroting vanwege het drukken van foldermateriaal voor in totaal ca De kosten voor de huisvesting zijn beïnvloed door ruim extra investeringen (archiefstellingen en installaties) in het huurpand in amersfoort. De overige uitgaven hebben voor betrekking op de centrale kas, voor op de winkel, voor op de diensten en voor op de afdelingen. als bijzondere posten kunnen worden genoemd een bijdrage van voor de folder van Historisch railvervoer Nederland en de kosten van een nieuw kassasysteem voor de winkel voor j a a r v e r s l a g

11 Resultatenrekening NVBS geconsolideerd Baten / lasten Balans geconsolideerd Activa / passiva Baten Contributie Bruto winst op verkopen winkel Bijdragen leden rente dividend Overige inkomsten Totaal Lasten Op de rails Tijdschriften, boeken ledenadministratie, bank vergaderingen (o.m. zaalhuur) sprekers Bestuur Bijdrage aan snr Huisvesting verzekeringen Kalender jubileum Overige uitgaven voorziening Ns-claim resultaat Activa voorraad winkel Debiteuren effecten (beurskoers) Banken Totaal Passiva vermogen Ongerealiseerde koersresultaten voorzieningen Crediteuren vooruitontvangen contributies Totaal Totaal vermogen resultaat Totaal vermogen Totaal : Het laatste jaar van de Thalys in Den Haag. Op 9 december 2012 startte de Fyra; niet veel later viel voor onbepaalde tijd het doek. j a a r v e r s l a g

12 Resultatenrekening 2012 Centrale Kas Resultaat Begroting Resultaat Baten Contributie rente/dividend Bijdrage winkel Bijdrage sne Overige inkomsten Totaal lasten Op de rails drukken/verzenden Op de rails redactie ledenadministratie, bank vergaderingen (o.m. zaalhuur) Bestuur afdelingen Bijdrage aan snr Bibliotheek Publiciteit en reclame Internet/website Huisvesting verzekeringen Kalender Overige uitgaven voorziening Ns-claim Totaal Totaal Baten Totaal lasten saldo amersfoort jubileum resultaat Balans centrale kas Activa/Passiva Activa effecten (beurskoers) Deposito TNT Post Debiteuren Banken Totaal Passiva Ongerealiseerde koersresultaten vooruitontvangen contributies voorziening Ns-claim vermogen Totaal vermogensvergelijking vermogen per vermogen per resultaat centrale kas Diensten Bibliotheek Huisvesting Internet Fotorondz. Fotobureau P&R TOTAAL Baten Bijdrage leden Uit centrale kas rente Diversen TOTaal lasten Tijdschriften Boeken Bestuur, administratie Huisvesting Diversen sub-totaal voor-(na)delig saldo TOTaal BalaNs activa Bank Belegde middelen TOTaal BalaNs PassIva vermogen vermogen resultaat vermogen j a a r v e r s l a g

13 Winkel balans Activa / passiva activa Geldmiddelen Kas reserve kas Kas P & r INg Bank abn amro Bestuurrekening abn amro Best.spaarrekening voorraden vorderingen Passiva Crediteuren voorziening subsidies bijzondere projecten eigen vermogen Mutaties in het vermogen stand per 1 januari Herwaardering voorraden 1 januari voordelig saldo exploitatierekening afdracht Centrale Kas Winkel rekening van lasten en baten Lasten / baten lasten exploitatiekosten verkoopruimte Diverse kosten Baten Netto resultaat verkopen Commerciële acties Tweedehands artikelen losse nummers Op de rails NvBs kalenders Overige eigen uitgaven Bemiddeling abonnementen DvD Interest afdracht BTW resultaat Netto omzet naar betalingsmethode via INg Bank en abn amro Bank 50,47% 47,65% via NvBs Winkel te amersfoort 35,50% 38,01% Balans voorraden Per zijn de voorraden gewaardeerd tegen inkoopprijs, exclusief btw. Tijdens manifestaties ,03% 5,43% via de NvBs webwinkel ,99% 8,91% totaal percentage 100% 100% vorderingen specificatie per : Handelsdebiteuren rente abn amro spaarrekening Totaal Crediteuren specificatie per : leveranciers Declaraties medewerkers 453 BTW 4e kwartaal Uitgegeven tegoedbonnen 664 afdracht ledenadministratie 82 Totaal Toelichting winkel voorziening bijzondere projecten In het jaar 2012 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. j a a r v e r s l a g

14 Afdelingen financieel Blad 1 Amsterdam Den Haag t Gooi Kenner- Modelbouw Noord Oost Oost merland Den Haag Brabant BaTeN leden Centr. Kas rente Diversen TOTaal lasten Zaalhuur sprekers Best. adm Diversen sub.tot saldo TOTaal BalaNs activa liq. Midd spaarrek TOTaal PassIva vermogen verm resultaat verm Blad 2 Apeldoorn Eemland Drecht- Hart van Twente West Zeeland steden Brabant Brabant BaTeN Bijdrage leden Centrale kas rente Diversen TOTaal lasten Zaalhuur sprekers Bestuur,administratie Diversen sub-totaal voor-(na)delig saldo TOTaal BalaNs activa liquide middelen Belegde middelen 20 TOTaal BalaNs PassIva vermogen vermogen resultaat vermogen Tienerdag j a a r v e r s l a g

15 Rotterdam Rijnland Utrecht Zwolle TOTAAL leden Centr. Kas rente Diversen TOTaal lasten Zaalhuur sprekers Best. adm Diversen sub.tot saldo TOTaal BalaNs activa liq. Midd spaarrek TOTaal PassIva vermogen verm resultaat verm Zuid Noord H. TOTAAL TOTAAL TOTAAL Limburg Noord DIT BLAD BLAD 1 BaTeN Bijdrage leden Centrale kas rente Diversen TOTaal lasten Zaalhuur sprekers Bestuur,administratie Diversen sub-totaal voor-(na)delig saldo TOTaal BalaNs activa liquide middelen Belegde middelen TOTaal BalaNs PassIva vermogen vermogen resultaat vermogen Twente 2012 j a a r v e r s l a g

16 4. Verslag van de Kascommissie, bedoeld in art. 52 van de statuten, over het boekjaar 2012 De kascommissie van de NVBS, zoals benoemd door de ledenvergadering gehouden op 14 april 2012, heeft de geldmiddelen en de financiële administratie over het jaar 2012 van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) gecontroleerd. De door de penningmeester voorgelegde geconsolideerde jaarrekening sluit met een eigen vermogen van en een nadelig saldo van nadat uit de exploitatie nog werd toegevoegd aan de voorziening voor een onverwachte afrekening van NS Stations BV, één en ander zoals door het bestuur nader toegelicht in de jaarrekening. Onze controle is gebaseerd op een ruime steekproef uit de financiële administratie en uit de onderliggende stukken. Ook hebben wij aandacht gegeven aan de verzekeringen en aan de ledenadministratie. Bij de inkomsten was de steekproef vooral gebaseerd op de juiste vastlegging en voorzover mogelijk ook op de volledigheid. Bij de uitgaven was de steekproef vooral gebaseerd op de onderliggende facturen, kwitanties, en bankafschriften. Ook is gekeken naar de aanwezigheid van de opgevoerde banksaldi. Wij bezochten dit jaar zeven afdelingen en zeven diensten, waaronder de winkel. Daarnaast bezochten wij ook de ledenadministratie. Bij de controle van de centrale kas constateerden wij dat er een goede administratie is. De financiële verantwoording is goed op orde. In onze steekproef kwamen wij geen relevante onjuistheden tegen. Bij de controle van de winkel constateerden wij dat de financiële verantwoording goed op orde is. Het eigen zeer uitgebreide, gecompliceerde en daarmee moeilijk toegankelijke systeem is met ingang van 2013 door een nieuw systeem vervangen. In onze steekproef kwamen wij geen relevante onjuistheden tegen. De in één totaal bedrag vermelde voorraden geven geen inzicht in de samenstelling daarvan. Ook is het in de praktijk onvoldoende mogelijk gebleken om de goederenstroom voldoende te volgen. Bij de controle van de afdelingen en de zes overige diensten kwamen wij geen relevante onjuistheden tegen. Overigens constateerden wij wel dat er een toenemend tekort is aan bestuurders met voldoende financiële achtergrond om op een vlotte en verantwoorde wijze de cijfers van hun afdeling of dienst te kunnen leveren. Ook dit jaar moesten wij bij enkelen assistentie verlenen bij het opstellen van de jaarrekening. Dit geconstateerd hebbende willen wij ook ons respect uitspreken voor al die penningmeesters in den lande die toch steeds weer hun bijdrage leveren. Bij het bezoek aan de ledenadministratie constateerden wij dat het ledenadministratiesysteem zeer gecompliceerd, bewerkelijk en daarmee kwetsbaar is. Ook de contributie-inning en de verzending van Op de Rails zijn aan dit systeem gekoppeld. Het ledenadministratiesysteem als zodanig leidt niet tot een volledig sluitend inzicht in de incasso van de contributies. Door de inspanning van de ledenadministrateur werkt het systeem desalniettemin redelijkerwijs naar behoren. De verzekeringsportefeuille krijgt ruime aandacht. De opmerkingen van de vorige keer zijn alle verholpen. De penningmeester coördineert nu mede de verzekeringen van SNR, dit onder verantwoordelijkheid van het SNR-bestuur. Wij juichen dit van harte toe. Over deze specifieke materie geven wij als kascommissie verder geen oordeel. Ter ondersteuning van beleid adviseren wij: - Om zo snel mogelijk met NS Stations BV overeenstemming te verkrijgen over de naverrekening van de servicekosten. - Nu ten spoedigste over te gaan naar een beter ledenadministratiesysteem, waaraan grote behoefte is. - Om voortaan een toelichting op de winkelvoorraden te geven, waaruit blijkt hoe die voorraden zijn samengesteld. (bijvoorbeeld DVD- s, boeken, NVBS-postzegels en inbindbanden voor Op de Rails). - Om een controlemethodiek te ontwikkelen op de goederenstroom in de winkel, zodanig dat het risico op onregelmatigheden geminimaliseerd wordt. - Om verenigingsbreed in te stellen dat onkosten- en reiskostendeclaraties te allen tijde door een tweede persoon van het desbetreffende verenigingsonderdeel worden meegetekend. Een tweede persoon zou bijvoorbeeld kunnen zijn een voorzitter van enig verenigingsonderdeel of iemand anders die uit hoofde van zijn functie een goed oordeel kan hebben over die declaratie. - Om de aangepaste reiskostenregeling op een voor alle geledingen van de vereniging op een goed toegankelijke manier te publiceren. - Om te overwegen om de (éénzijdig samengestelde) effectenportefeuille eens te laten beoordelen door een beleggingsdeskundige, ondanks de goede resultaten die hiermee tot dusverre zijn behaald. Omtrent het toezicht van het bestuur op de gelieerde stichtingen bevelen wij aan om er bij SNE op toe te zien dat de in de reisvoorwaarden genoemde garantieregeling daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd. Ook in het vorige verslag hebben wij hier op gewezen. Er wordt door SNE momenteel niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan. Wij stellen aan de ledenvergadering voor om de penningmeester te déchargeren voor het door hem gevoerde financiële beheer en het volledige bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Tot slot zeggen wij alle betrokkenen dank voor de goede medewerking die wij als kascommissie hebben ondervonden. De kascommissie: T.A.M. van Riet J.J. Haasdijk R.W.J. Kouffeld (voorzitter). 5. Begroting 2014 en vaststelling contributie maart Hierbij treft u aan de begroting van de centrale kas voor De begroting van de centrale kas is leidend voor de vaststelling van de contributie omdat via deze begroting ook de subsidies aan diensten en afdelingen lopen, als mede ook de bijdrage aan snr. In deze begroting zijn de door de afdelingen, diensten en snr opgestelde begrotingen als uitgangspunt genomen. NVBS Centraal In de begroting is rekening gehouden met hogere uitgaven vanwege de indexering van de huur. Over de afgelopen periode is nog steeds geen duidelijkheid verkregen over de afrekening van de servicekosten. voorlopig is aangenomen is dat deze gelijk zal zijn aan de betaalde voorschotten. Contributie Bij de contributie is rekening gehouden met een stabiliserend ledenaantal en een gelijkblijvende contributie Resultaat Uitgaande van een gelijkblijvende contributie wordt over 2014 een licht positief resultaat verwacht. Voorstel contributie 2014 gelet op het voorgaande stelt het Hoofdbestuur voor de contributie voor 2014 niet te wijzigen. Het Hoofd - bestuur vraagt echter aan de algemene ledenvergadering de toestemming om de contributie met maximaal 2 te verhogen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als onverhoopt mocht blijken dat de servicekosten van Ns structureel hoger zullen zijn dan de in rekening gebrachte voorschotten. verder stelt het Hoofdbestuur voor de tarieven voor leden buiten Nederland extra te verhogen vanwege de gestegen internationale posttarieven. De verhoging bedraagt voor leden binnen europa 2 en voor leden in de rest van de wereld 3. Contributiebedragen 2014 Nederland Europa Overige landen lid, 25 jaar of ouder lid, 24 jaar of jonger gezinslid Buitengewoon lid/ begunstiger De korting bij automatische incasso bedraagt j a a r v e r s l a g

17 Begroting 2014 Centrale Kas, exclusief NS Claim Baten / Lasten Begroting Update Realisatie Begroting Begroting BaTeN Contributie rente/dividend Bijdrage winkel Bijdrage sne Overige inkomsten Totaal lasten Op de rails drukken/verzenden Op de rails redactie ledenadministratie, bank vergaderingen (o.m. zaalhuur) Bestuur afdelingen Bijdrage t.b.v. snr Bibliotheek Publiciteit en reclame Internet/website Huisvesting verzekeringen Kalender Overige uitgaven Totaal Totaal Baten Totaal lasten saldo Legaten en schenkingen voor de afdeling die zich bezig houdt met legaten en schenkingen is 2012 een druk jaar geweest. Het eerste kwartaal was het aanbod van legaten en schenkingen nog beperkt maar in de loop van het jaar werd het aanbod steeds groter. grote collecties werden gekocht van de fam. Peters, de fam. Bouterse en de fam. verkerk. Buiten deze drie zijn er ook kleine collecties gekocht en hebben wij ook kleine schenkingen gekregen. vermeldenswaard is wel de schenking van de fam. De groot uit Hilversum. Het vierde kwartaal heeft ons zeer veel werk bezorgd mede door de aankoop collectie steneker. Die bestond uit ruim 4800 boeken en daar is iedereen nu nog steeds druk mee aan de gang. Met de bibliotheek en de verzamelingen is de samenwerking weer optimaal geweest. Het jaar 2013 gaat er wat veranderen met de organisatie en de verantwoordelijkheid. Was het altijd zo dat de NvBs Winkel de totale verantwoordelijk nam over de schenkingen en legaten, dit jaar gaat deze verantwoordelijkheid over naar het Hoofdbestuur van de NvBs. er wordt een werkgroep gevormd waarin drie personen gaan deelnemen, johan Koning ter Heege namens de bibliotheek, erwin voorhaar namens de snr en ondergetekende namens de winkel. Karel van Ipenburg In 2012 tot nieuw leven gekomen na twintig jaar restauratie. NBM motorwagen 20 op de Amsterdamse museumlijn. j a a r v e r s l a g

18 7. Jaarverslagen 2012 van de afdelingen van de NVBS Het HB wil volstaan met een korte inleiding. De verslagen spreken voor zich. Daaruit blijkt overduidelijk hoe het leeft binnen de afdelingen. Dankzij de clusterbijeenkomsten, waarvan er drie zijn gehouden één daarvan in 2013 komen de afdelingen ook steeds meer onderling in contact en kunnen daardoor van elkaars ervaringen profiteren. een terugkerend probleem is dat het lastig is om vacatures op te vullen. Maar tot nu toe lukt dat toch, zij het met heel veel moeite. In onderstaand overzicht hebben we 2011 en 2012 met elkaar vergeleken. Dit zijn absolute getallen. een waarschuwing daarbij: tal van factoren beïnvloeden de opkomst, zelfs het weer! eén slechte opkomst bijvoorbeeld in Drechtsteden beïnvloedt een gemiddelde. Dus bekijk de cijfers wel met een goede bril. Wat overeind blijft is het goede gevoel van het HB bij de afdelingen. afdeling aantal bijeenkomsten / bezoekers gemiddeld In percentage +/ amsterdam 204/9 216/9 22, ,1 % apeldoorn 93/8 102/9 11,6 11,3-0,3 % Den Haag 810/20 801/18 40,5 44, % Drechtsteden 107/8 106/9 13,3 11,7-12 % eemland 214/9 235/9 23,7 26, % t gooi 169/8 198/9 21,1 21,1 -- Hart van Brabant 124/10 139/10 12,4 13, % Kennemerland 97/9 70/8 10,8 8,8-18 % Noord 245/12 261/12 20,4 21,8 + 7 % Noord-Holland Noord 478/16 445/16 29,9 27,8-7 % Oost 170/8 199/8 21,3 24, % Oost Brabant 189/10 167/10 18,9 16,7-12 % rotterdam 122/10 136/10 12,2 13,6 + 11% rijnland 312/10 302/9 31,2 33,6 + 8% Twente 227/9 288/10 25,2 28, % Utrecht 150/10 164/ , % West Brabant 110/10 /10 11?? % Zeeland 100/9 103/9 11,1 11,4 + 2 % Zuid limburg 123/10 153/10 12,3 15, % Zwolle 238/10 246/10 23,8 24,6 + 3 % AFDELING AMSTERDAM Het aantal bezoekers van de afdelingsavonden geeft een door de jaren heen stabiel gemiddelde van 21. Hierbij zijn de drie bestuursleden niet meegeteld. Het laagste aantal op een avond was dertien bezoekers, het hoogste aantal was dertig. In feite zitten we met ongeveer 25 bezoekers aan de grens van onze ruimtelijke capaciteit. Op de afdelingsavond van 21 mei 2012 vond tevens de bestuursverkiezing plaats waarbij het zittende bestuur werd herkozen en het bestuur is wederom als volgt samengesteld: Martin Engelsma, voorzitter René Platjouw, penningmeester Boudewijn Deurvorst,secretaris aan drie leden werd de herinneringsspeld uitgereikt wegens het 60 jarig lidmaatschap van de NvBs. De programma s waren als volgt samengesteld met het aantal aanwezigen inclusief het bestuur. René Platjouw, secretaris Datum Presentator Onderwerp aantal bezoekers 16/1 Bert van raaij Trams van de Baltische staten tot Portugal 26 20/2 Karel Hoorn Hoe de amsterdamse tram overleefde deel I /3 ger Haaswinders een nalatenschap aan stoombeelden uit de jaren /4 rené Platjouw Kris-kras langs de lijnen 23 21/5 De aanwezigen Meebrengavond en bestuursverkiezing 21 17/9 rené Platjouw rondwentelen in stoomsferen 16 15/10 Boudewijn Deurvorst en rené Platjouw verdwenen trams in Frankrijk en Correspondances 27 19/11 Bert van raaij en Boudewijn Deurvorst De Haagse en amsterdamse trams tussen 1960 en /12 Frits v.d. gragt Films over trein in eritrea en trams in egypte 23 AFDELING APELDOORN van deze afdeling hebben we alleen een opgaaf van het aantal bezoekers en het programma. Het overlijden van jos straathof begin 2013 is daar mede debet aan. Datum Presentator Onderwerp aantal bezoekers 19/1 georg groenveld De Waterlandse tram 14 16/2 riets en Michiel Krans Op reis door alaska 15 15/3 Bram stelling De laatste commerciële stoomlocs 10 19/4 Carol Hessels gevarieerd filmprogramma 13 10/5 steven Hopman raccordementen e n verdwenen goederenlijnen in Nederland 10 20/9 Nico van der laan Op smalspoor bij de rtm en in Tirol 10 13/10 Ton Pruissen Diverse films stoomtreinen 11 15/11 jan van der Putten 20 jaar winterreizen van de NvBs 8 13/12 Cor de vos Tsjechië, Bosnië, Namibië 11 totaal aantal bezoekers 102 AFDELING DEN HAAG In deze economisch zware tijden lijkt alles kommer en kwel te zijn, maar gelukkig niet voor onze afdeling. In het afgelopen jaar werden door onze afdeling 18 afdelingsavonden verzorgd, die gemiddeld door 44,5 betalende bezoekers werden bezocht. Ten opzichte van 2011 betekent dit een stijging van liefst 10 %, die volledig kan worden toegerekend aan onze regelmatige bezoekers, die steeds weer zorgen voor een volle zaal met een gezellige en ontspannen sfeer. voor presentatoren is het daardoor zeer aantrekkelijk om hun programma s bij onze afdeling te komen presenteren en voor uw afdelingsbestuur betekent dit een extra stimulans te zorgen voor een enorme verscheidenheid aan goede programma s op railgebied. 18 j a a r v e r s l a g

19 Dit betekent uiteraard niet, dat wij er zijn. er zijn nog zoveel meer mensen, die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in het openbaar vervoer, zowel in het heden als in het verleden. De kunst is om deze mensen de weg te wijzen naar onze afdeling. aan de leden dus een mooie taak om reclame voor onze hobby en onze afdeling te maken! een stijging van het aantal bezoekers betekent ook meer inkomsten, maar helaas dekt deze toename niet alle uitgaven. eigenlijk dient de entreeprijs te worden verhoogd, maar het bestuur heeft besloten voor het komende seizoen toch de huidige entreeprijs van 3,50 te handhaven. eind mei trad onze penningmeester af na 17 jaar lang deze functie tot volle tevredenheid voor onze afdeling te hebben verricht. een niet geringe prestatie, die niet voor iedereen is weggelegd. Binnen het bestuur was een der leden bereid de functie van penningmeester op zich te nemen, waardoor de continuïteit over het beheer der financiën van onze afdeling de komende jaren zeker is gesteld. Het was voor uw bestuur zeer teleurstellend, dat er onder de leden geen belangstelling scheen te bestaan om een bestuursfunctie te bekleden. Uiteindelijk lukte het in oktober toch nog een enthousiast lid in het bestuur op te nemen. Met ingang van het nieuwe jaar zullen onze programma s op de afdelingsavonden om uur beginnen en uiterlijk om uur eindigen. Hiermee hopen wij de verschuiving in de dienstregelingen van de verschillende vervoerbedrijven op te vangen, waardoor onze bezoekers de bijeenkomsten niet voortijdig hoeven te verlaten om tijdig thuis te kunnen komen. De digitale fotografie en de daarbij behorende toepassingen hebben een vaste plaats veroverd bij de presentatie van programma s. Maar gelukkig komen traditionele diapresentaties ook nog steeds aan hun trekken. Met de in begin 2012 aangeschafte nieuwe diaprojector blijft deze wijze van presenteren dan ook nog vele jaren bij onze afdeling mogelijk. als afdeling kunnen wij terugkijken op een succesvol jaar en treden het jaar 2013 met veel vertrouwen tegemoet. Ger Haaswinders, voorzitter Datum Presentator Onderwerp aantal bezoekers 9/1 Theo de la vieter en geert Wessels jaaroverzicht /1 Dirk elkhuizen 30 jaar lijnwerkplaats leidschendam /1 Marco Moerland guilty tickets 33 13/2 Ir. W. Widoyoko 66 jaar Indonesische spoorwegen- Het begin van een nieuw tijdperk 40 27/2 Bas schenk Trams in japan 33 12/3 Kees Bijl railvervoer in Berlijn rond /3 rené Platjouw stoom bij tram en trein 47 23/4 steven Hopman raccordementen en verdwenen goederenlijnen in Nederland 42 14/5 Bert van der Kruk railvervoer in de Benelux 38 03/9 gerrit Nieuwenhuis sporend in en om Wenen 44 24/9 raymond Naber Blauwe en gele tram 50 jaar verdwenen 48 8/10 georg groenveld en Han geijp De Waterlandse trem 58 22/10 rob van der Flier Centraal Canada met een vleugje Nederland 37 29/10 Bert van raay Trams van de Baltische staten tot Portugal 31 12/11 Paul Muré railontwikkelingen in de randstad door de jaren heen 57 26/11 Wim van Blaricum Trams en stoomtreinen 45 10/12 Marco Moerland Toen en Thans 43 27/12 div. leden afdeling varia op spooren tramgebied 46 totaal aantal betalende bezoekers 801 AFDELING DRECHTSTEDEN In 2011 zijn er negen bijeenkomsten gehouden met een totaal aantal betalende bezoekers van 106 leden. Op de avond in oktober waren er vier betalende leden aanwezig. Inbegrepen twee bestuursleden. We vonden dit heel spijtig voor de gastspreker. een harde kern van bezoekers is ons toch trouw gebleven. Door hun komst kijken we met tevredenheid terug op het jaar In 2013 willen we starten met het sturen van een reminder per mail aan de leden van de regio Drechtsteden. Ook het afgelopen jaar zijn we door de heer W. verloop, koster van de andreaskerk, hartelijk ontvangen. Het jaar 2012 laat een financieel verlies zien van 167,85. Dit ondanks een toelage van het Hoofdbestuur. In deze tijd van bezuinigingen willen we niet de entreeprijs verhogen. We hopen dat we in 2013 een toename mogen zien van het aantal bezoekers. Ondanks een terugloop in het aantal bezoekers en een verslechterde financiële positie blijven we met plezier de avonden verzorgen. Wim Reedijk, voorzitter Pieter van Vaalen, plv. voorzitter Hans Bos, secretaris Datum Presentator Onderwerp aantal bezoekers 17/1 Thijs de la vieter en geert Wessels jaaroverzicht /2 Ton Pruissen stoom onder de rode ster 16 20/3 jan van der Putten 20 jaar winterreizen van de NvBs 10 17/4 ger Haaswinders Museale sporen in europa 6 15/5 gerard de graaf Mijnspoorwegen 5 18/9 aad de Meij 46 jaar spoor en tram 17 16/10 Hans Casteleijn straßen- un stadtbahnen in Keulen, Frankfurt en stuttgart 4 20/11 Marius Broos Kris Kras door Nederland de Ns in de jaren zeventig 17 18/12 Cees Bijl railvervoer in Berlijn rond AFDELING EEMLAND als altijd was railzicht de zeer gewaardeerde thuishaven van de afdeling eemland, een woord van dank aan leiding en vrijwilligers ervan is op zijn plaats! er waren in 2012 negen bijeenkomsten, waarvan één op zaterdag 8 december, deze bijeenkomsten werden door 235 bezoekers bezocht, dus gemiddeld 26 bezoekers. De met opzet op zaterdagmiddag 8 december geplande bijeenkomst had onverhoedse concurrentie van de combinatie sneeuw en zon en de opening van de Hanzelijn, maar werd desondanks goed bezocht. Namens het Team dat de bijeenkomsten organiseert. Gerard de Graaf Plv. voorzitter en schrijver van dit verslag j a a r v e r s l a g

20 Datum Presentator Onderwerp aantal bezoekers 12/1 albert Koch Onderhoud van treinen 9/2 Henk Kolkman Motorlocomotieven op Nederlandse raccordementen en industriespoor 8/3 rob de Haan lijnen van gisteren, opgenomen in /4 gerrit sporen in en om Wenen Nieuwenhuis 10/5 sjoerd Bekhof van Hoek van Holland naar Berlijn 13/9 rob van der luxemburg en een vleugje Flier Nord Friesland 11/10 Paul Muré via de BaM naar het eiland sachalin en japan 8/11 leo de jong verenigd Koninkrijk, deel 2 8/12 gerard de graaf stoom in 3D AFDELING T GOOI We zijn nog steeds tevreden met ons zaaltje in Wijkcentrum Nova Zembla, Peter Planciusplein 10, Hilversum. Het is er lekker warm in de winter en het is een mooie ruimte voor ons gemiddelde aantal bezoekers. Na enkele inwerkingsperikelen zijn we nu goed ingespeeld op de veranderingen, waarvoor we kwamen te staan. We moeten zelf wat meer organiseren, dan vroeger op de modelbouwzolder. Zo hebben we nu een bar om te beheren. Koffie en thee zetten we zelf beneden in het zaaltje; in de pauze halen we frisdrank en bier uit de koelkast boven. Na afloop moet alles afgerekend worden met het Wijkcentrum. Per 1 oktober heeft dit zijn prijzen verhoogd, zodat ons bestuur heeft besloten die prijsstijging per 1 februari 2013 te gaan doorberekenen. Het projectiescherm moet worden opgesteld. De stoelen moeten gerangschikt en na afloop van de avond weer opgeruimd. Ik heb wel gemerkt, dat er altijd wat helpende handen zijn op onze clubavonden, daar zijn we heel blij mee. Bedankt iedereen! Halverwege het jaar 2012 gaven onze voorzitter Bart van es en penningmeester ron Mikkenie aan wegens privéredenen hun bestuursfuncties te willen neerleggen. ron was precies 10 jaar penningmeester van afdeling t gooi. Maar hij deed zoveel meer! Hij kwam altijd trouw naar onze presentatie-avonden en hielp bij het opstellen van de apparatuur voor de sprekers. als de secretaris het programma rond had, leverde deze de teksten en foto s bij ron aan, want ron heeft al die jaren ons programmaboekje in elkaar gezet. vroeger met veel knip- en plakwerk en later op de computer. Zo gaf hij onze afdeling daarmee een eigen gezicht met de bekende boogjes tussen Hilversum en Utrecht op de voorkant van het boekje. aan de gezellige en werkzame vergaderingen bij Bart ging altijd een proeve van zijn kookkunst vooraf. een half jaar zijn we aan het zoeken geweest om twee nieuwe bestuursleden bereid te vinden de afdeling t gooi te komen versterken. Daarom was ik heel blij, dat ik op onze eerste afdelingsavond in januari 2013 ons nieuwe bestuur kon voorstellen. Het bestuur van de afdeling t gooi bestaat nu uit: adela Burger, voorzitter. Martin Bos, secretaris. ad Kuijper, penningmeester. Dan rest mij weer aan het eind van mijn jaarverslag om alle sprekers, die belangeloos naar Hilversum zijn gekomen om hun presentaties met ons te delen héél hartelijk te bedanken! Hierbij wil ik weer benadrukken hoe fijn het is om samen met mede-belangstellenden te kunnen genieten van voordracht met mooie films en dia s, die soms nergens anders te zien zijn. Adela Burger, secretaris (tot eind 2012) afdeling t Gooi Datum Presentator Onderwerp aantal bezoekers 17/1 gerard de graaf locomotief- en wagonbouw in Nederland 28 21/2 Karel Hoorn De Blauwe Tram 26 20/3 railtheater amsterdam railjournaal 2011 Filmisch jaaroverzicht 24 17/4 Bert v.d. Kruk De grote stoomtreinreis 15 15/5 jan Willem spoortijden en stations Oosting 24 18/9 Thijs Papelard gooische stoomtram en rob de Zwart terug op historische bodem 23 16/10 sjoerd Bekhof Op zoek naar de Talgo-trein in spanje 12 20/11 ger Haaswinders stoombeelden uit de jaren /12 raymond Naberelektrische trams in Nederland, terug naar de tijden van weleer 24 totaal aantal bezoekers 198 AFDELING HART VAN BRABANT In 2012 heeft de afdeling Hart van Brabant tien boeiende bijeenkomsten gehouden, met een gemiddeld bezoekersaantal van 14. Dit aantal is toegenomen sinds vorig jaar, hetgeen ons verheugt. vanaf de zomer zijn er ook veel nieuwe sprekers van buiten de afdeling gekomen, die met fris elan onze afdeling bezochten. We zijn dankbaar voor de trouwe inzet van onze eigen leden. elk jaar worden de uitnodigingen verzorgd door emile senders, die er steeds een prachtig geheel van maakt met mooie foto s en een humoristische tekst. In 2013 komt een delegatie van de jongerenafdeling naar onze afdeling in Tilburg. Serge Hagoort, secretaris/penningmeester Datum Presentator Onderwerp aantal bezoekers 24/1 gerrit van arendonk Duewag trams 14 14/2 Pim van der Kuijlen Trams in Hannover, Trammuseum Wehmingen en nieuwe tramlijnen in Frankrijk 15 27/3 jan de jongh Treinreizen door scandinavië, deel 4, 15 24/4 serge Hagoort De Zuid-afrikaanse Oriënt express en de Oosterse Oriënt express 14 22/5 Bram stelling rondreis door Oost Duitsland, stoomtreinen rond /6 rene Platjouw arnhemse Museumtram uit het Openluchtmuseum 9 25/9 Pim van der Kuijlen NvBs-er op reis naar Polen 12 23/10 Hans van Poll stoomtractie bij de NMBs, Belgische stoomlocomotieven aan de hand van de collectie Hesselink 17 27/11 Bas schenk Trams in japan, deel /12 Marius Broos De Ns in de jaren AFDELING JONGEREN Ook de afdeling heeft inmiddels enkele traditionele activiteiten opgebouwd, zoals een kijkje bij een railmuseum en een boeiende bijeenkomst in NvBs Centraal. Zo brachten we een bezoek aan de stoomtram Hoorn-Medemblik, waar we een enthousiaste ontvangst, rondleiding en kijkje achter de schermen kregen. Ook waren er weer wat binnenactiviteiten met presentaties van bekende spoorse sprekers als Chris Westerduin in NvBs Centraal. Nieuw in 2012 was de eerste Tienerdag voor leden én niet-leden van 12 tot 16 jaar en hun (groot)ouders. Deze dag werd samen met P&r gehouden en ondersteund door Winkel, Bieb en snr. De sprekers over spoorveilig- 20 j a a r v e r s l a g

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging Agenda Notulen Verslagen 2 Agenda Agenda, notulen en verslagen voor de 86e Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging (R.S.V.).

Nadere informatie