passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus BJ AMERSFOORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs."

Transcriptie

1 passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus BJ AMERSFOORT jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan

2 Voorwoord van de voorzitter Beste leden van de NVBS en andere belangstellenden, Ook in 2013 is de NVBS actief geweest om vele activiteiten te organiseren die zo goed mogelijk bij de interesses van onze leden passen. Een verslag van deze activiteiten is in dit jaarverslag opgenomen, evenals de verantwoording van de financiële kant hiervan. Aan het einde van 2013 hadden we 4722 leden, een daling van 21 ten opzichte van het begin van het jaar. Gezien de vergrijzing en de -voor sommige onder ons- voelbare economische toestand is dat een tamelijk bescheiden afname van nog geen half procent. Maar dit is niet iets om ons bij neer te leggen. Zoals uit dit jaarverslag blijkt houdt de NVBS zich met vele en diverse activiteiten bezig. Laten we er de komende tijd samen voor zorgen dat meer mensen in aanraking komen met ons. In NVBS-jubileumjaar 2011 zagen we immers een toename in het aantal leden, waarschijnlijk door de diverse aantrekkelijke activiteiten. Doordat we hiermee de daling van het ledenaantal kunnen stoppen, streeft het bestuur ernaar de contributie voor 2015 gelijk te houden. De in dit jaarverslag vermelde veelzijdigheid van onze vereniging zou natuurlijk nooit mogelijk zijn geweest zonder de inzet van de vele vrijwilligers die bij de NVBS actief zijn. Op deze plaats wil ik hen van harte danken voor al hun inzet. Maikel Rörik. voorzitter Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2013 van de NVBS, gehouden op 14 april 2013 te Haarlem 3. Verslag van de secretaris 4. Verslag van de penningmeester 5. Verslag van de kascommissie, bedoeld in art. 52 van de statuten, over het boekjaar Toelichting bij de begroting 2015 en vaststelling contributie Legaten en schenkingen 8. Jaarverslagen van de afdelingen 9. Jaarverslagen van de diensten en commissies NVBS winkel Bibliotheek P & R Internetdienst Op de Rails Dienst Huisvesting Boeken- en filmcommissie Kalendercommissie Kalendercommissie Activiteitencommissie Geschillencommissie Regiegroep ICT Regiegroep Communicatie 10. Verslag van SNR 11. Verslag van SNE 12. Verslag van SNM blz De financiële verslagen worden afzonderlijk gepresenteerd. 2 J A A R V E R S L A G

3 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2013 van de NVBS, gehouden op 14 april 2013 te Hooglanderveen De gewone Algemene Ledenvergadering 2013 vond plaats op zaterdag 13 april 2013 in restaurant Houtrust te Hooglanderveen. Volgens de presentielijst waren, inclusief de leden van het Hoofdbestuur,118 leden aanwezig. Voorzitter van het Hoofdbestuur (HB) is Hans Brouwer (HaB). Secretaris is Willem Jan Wiebosch (Secr). 1) Opening HaB opent de vergadering met een welkom, en stelt vervolgens alle leden van het Hoofdbestuur voor, met hun functie. Hij vestigt de aandacht op de aanwezigheid van de Winkel. Nieuwe lidmaatschapskaarten met barcode zijn bezorgd met de Op de Rails van april en kunnen bij de winkel worden gebruikt. Vervolgens vindt de herdenking plaats van de leden die zijn overleden in het kalenderjaar Voorgelezen worden hun naam en de woonplaats. Daarna wordt door de ALV staande een minuut stilte in acht genomen. HaB vermeldt het overlijden van Jos Straathof aan het begin van het lopende verenigingsjaar. Zijn weduwe dankt iedereen die haar heeft ondersteund in de afgelopen periode. Secr noemt de namen van de leden die hebben laten weten verhinderd te zijn de ALV 2013 bij te wonen: Ernst van Gulden, Jan Peerdeman, Ernst Kaarls, Ger Haaswinders, Frits Kwakkel, Sam de Lange, Antonia Oostindien, Gerton Prinsze, bestuur afd. Noord, René Jongerius, en Robert Sirks. Hierna wordt de agenda van de vergadering kort doorgenomen. 2) Mededelingen van het Hoofdbestuur Wilfred Klaassen vraagt of iedereen die wil blijven eten een bon heeft gekocht. Verder meldt hij dat in de eerste versie van het Jaarverslag 2012, dat is rondgezonden, in de financiële stukken een foutje stond. In het exemplaar dat bij de ingang van de zaal lag en nu ook op de website is dit gecorrigeerd. 3) Notulen van de ALV van 14 april 2012 te Haarlem HaB vraagt de ALV of er nog opmerkingen zijn over de correctheid van deze notulen. Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. Hierna wordt de voortgang van de actiepunten uit deze notulen gemeld, voor zo ver deze niet bij het beleidsplan aan de orde komen en kunnen er vragen worden gesteld. Actiepunten: Ronald Boers vraagt naar de reden van verschillen in de ledenaantallen. Dit zal worden uitgezocht in overleg met de ledenadministrateur. Kees Wolff antwoordt dat dit loopt. HaB meldt dat het HB aan het SNR-bestuur heeft gevraagd met een plan en een kostenraming te komen voor eventuele aanpassingen in NVBS Centraal. Rob Kouffeld biedt ter plekke aan vanuit zijn beroepservaring met klimaatbeheersing het SNR bestuur hierbij te assisteren. Afgedaan. Evert van Laar stelt dat de luchtvochtigheid in de SNR-ruimte nog steeds te laag is. Rob Kouffeld reageert dat dit onderdeel van de klimaatbeheersing nog in behandeling is. Gert Jan Binkhorst meent dat de NVBS moet nadenken hoe ze de groep kinderen tot 10 jaar kan bereiken. Misschien via de Thomas etc. dagen? Dit zou als punt aan het beleidsplan toegevoegd kunnen worden. In Beleidsplan meegenomen. Ernst van Gulden zou graag zien dat volgend jaar de plannen van dit jaar worden afgezet tegen een evaluatie zodat de voortgang te volgen is. Gerealiseerd in Beleidsplan. Martin Engelsma meent dat de jongeren anders benaderd moeten worden. Je zou kunnen denken aan het laten ontwikkelen van een Android NVBS app of zoiets dergelijks voor de ipad. Het HB meent dat jongeren niet anders benaderd moeten worden. Bovendien is er al een Facebook initiatief van de Jongeren. Vanuit de ALV wordt gevraagd na te denken over een lidmaatschap met een digitale OdR. Dat zal jongeren die veel met tablets werken zeker aanspreken. Dit wordt dit jaar gerealiseerd voor buitenlandse leden in verband met de hoge portokosten; in het binnenland komt de digitale versie alleen beschikbaar als onderdeel van het papieren OdR abonnement. Ten slotte vraagt Karel Hoorn hoe de NVBS denkt om te gaan met digitale verzamelingen die mensen mogelijk aan SNR zouden willen overdragen. Is er een maatstaf hoe die collecties georganiseerd moeten zijn. Het zou goed zijn als SNR deze dan op een of andere manier zou publiceren.wordt aan gewerkt, zal SNR later in de ALV melden. Tot zover terugkoppeling van de actiepunten. Daarna worden de notulen door HaB en Secr ondertekend. 4) Ingekomen stukken HaB vraagt de Secr. of er nog ingekomen stukken zijn (behalve de onder agendapunt 1 genoemde berichten van verhindering). Er zijn geen stukken ingekomen. 5) Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2012 HaB vraagt de ALV of er nog vragen of opmerkingen zijn het Jaarverslag over Er zijn geen vragen en opmerkingen. 6) Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2012 De penningmeester, Wilfred Klaassen, geeft een korte toelichting. Er is een klein overschot geboekt over het jaar Er ligt echter een navordering van NS Stations van euro voor servicekosten van NVBS Centraal over Deze last is al in de exploitatierekening 2012 meegenomen, evenals eenzelfde bedrag voor Of de claim terecht is wordt verder uitgezocht door een groepje leden-deskundigen. Het geeft echter ook onzekerheid over de exploitatiekosten van het pand in de komende jaren. Hiermee is in de begroting nog geen rekening gehouden. 7) Verslag van de Kascommissie, bedoeld in art. 52 van de statuten, over het boekjaar 2012 Rob Kouffeld voert het woord namens de Kascommissie. Alle geledingen zijn bezocht en de commissie heeft een aantal aanbevelingen J A A R V E R S L A G

4 gedaan. O.a. over declaraties, ledenadministratie, financiën van de afdelingen, administratie van de winkelvoorraad, en de effectenportefeuille. De commissie heeft ook gekeken naar de financiën van de stichtingen o.a. de Garantiereling Reizen bij SNE. Hij dankt alle penningmeesters voor hun medewerking. Ad Kuijper vraagt of er declaratieregels bestaan, dan wel of de declaratieregels voor de afdelingen duidelijk genoeg zijn. Hij zou deze graag helder gepresenteerd zien. HaB zegt toe dat hierover meer informatie naar de afdelingen komt via Rob Daale. 8) Verslag het lid van het Hoofdbestuur belast met het contact met de afdelingen Rob Daale geeft een korte toelichting op het Jaarverslag; bij de clusterbijeenkomsten van de afdelingen komt een aantal onderwerpen steeds terug: vormgeving van de programmaboekjes, opkomst bij afdelingsbijeenkomsten, wat zijn interessante programma s, hoe ontvang je bezoekers bij een avond, routebeschrijving, hoe trek je nieuwe bezoekers, gebruik van social media, en het aantrekken nieuwe bestuursleden. Hij hoopt dat ook in het zuiden nog een clusterbijeenkomst georganiseerd gaat worden. 9) Verslagen van de in hoofdstuk VII van de Statuten bedoelde diensten: Redactie Op de Rails Sjoerd Bekhof: er is veel copy, en het valt voor de redactie niet mee binnen het aantal pagina s te blijven; de samenwerking met nieuwe redactieleden loopt goed en de Facebook pagina van OdR heeft al meer dan 1400 likes. De redactie is ook tevreden over de nieuwe drukker Verloop; het lage BTW tarief over de portokosten is een bijkomend voordeel. Vanaf het mei nummer zal een nog betere afdruk van foto s zichtbaar worden. En de gezondheid van Huub van Keulen gaat vooruit. Sander Mayer vraagt het HB een attentie aan Van Keulen te sturen namens de ALV. Gert Jan Binkhorst: in het artikel over Parijs stond verwijzing naar de website die niet was gevuld met inhoud. Hij vraagt dit in de toekomst te voorkomen. HaB zegt toe dit onder de aandacht van de betrokken diensten te brengen. Sjoerd verzoekt de afdelingen berichten voortaan door te geven via het speciale adres: Boeken- en filmcommissie Geen opmerkingen Kalender-commissie Martin Bos: er is veel materiaal voor kalender 2014 aangeleverd. De kalender is tijdig beschikbaar in september zodat deze ook nog voor promotiedoeleinden in het laatste kwartaal van dit jaar kan worden gebruikt. Geschillencommissie Geen opmerkingen Dienst Huisvesting NVBS Centraal Geen opmerkingen Winkel Frans Dufhues meldt dat inmiddels een extra openingstelling van de winkel is gerealiseerd. P&R Geen opmerkingen Internetdienst Geen opmerkingen 10) Verlenen of onthouden van décharge aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van het in het verenigingsjaar 2012 gevoerde beleid, inclusief de financiën HaB vraagt de ALV of ze décharge verleent aan het Hoofdbestuur. De ALV stemt met applaus unaniem in met deze décharge. 11) Verslag van de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) Namens SNR zal Peter van der Vlist eventuele vragen uit de zaal beantwoorden. Er zijn geen vragen. 12) Verslag van de Stichting NVBS-Excursies (SNE) Namens SNE zal Geert Gorissen eventuele vragen uit de zaal beantwoorden. Er zijn geen vragen. 13) Verslag van de Stichting NVBS-Manifestaties (SNM) Namens SNM zal Patrick Berger eventuele vragen uit de zaal beantwoorden. Er zijn geen vragen omdat er geen activiteiten in 2012 waren. Aansluitend deelt de Kascommissie bij monde van Rob Kouffeld aan de ALV mee dat ook de boeken van de stichtingen zijn gecontroleerd en er geen onvolkomenheden zijn aangetroffen. 14a) Herbenoeming van de leden van het Hoofdbestuur Rob Daale, Wilfred Klaassen en Maikel Rörik. Rob Daale had al in de ALV van 2012 moeten worden herbenoemd; zijn benoeming loopt tot De herbenoeming van Wilfred en Maikel loopt tot De ALV geeft vervolgens per bestuurslid haar unanieme goedkeuring aan de gevraagde herbenoemingen. 14b) Aftreden Hans Brouwer en aanwijzen nieuwe voorzitter HaB geeft aan dat hij stopt als bestuurslid hoewel hij statutair nog een bestuursjaar zou kunnen doorgaan. Hij memoreert dat hij als voorzitter bij veel bijeenkomsten binnen de NVBS aanwezig is geweest waarbij hij veel actieve leden heeft ontmoet. Hij zal voortaan als belangstellend lid binnen de vereniging doorgaan. Vervolgens deelt hij mee dat het Hoofdbestuur besloten heeft voorlopig met zes hoofdbestuursleden door te gaan. Het HB stelt voor Maikel Rörik te benoemen als voorzitter voor de komende periode. De ALV gaat hiermee onder applaus akkoord. HaB wenst Maikel veel 4 J A A R V E R S L A G

5 succes in zijn voorzitterschap. Hij geeft vervolgens de NVBS stropdas en de sleutel van de klok van NVBS Centraal door aan MR. HaB meldt dat hij nog tot en met agendapunt 15 deze vergadering zal leiden. 14c) Afscheid van de zittende voorzitter Hans Brouwer Maikel Rörik bedankt Hans Brouwer voor zijn enthousiaste optreden als NVBS-voorzitter in de afgelopen jaren. Hans was bij veel NVBS activiteiten aanwezig en slaagde er ook in met regelmaat afdelingsbijeenkomsten te bezoeken. Daarmee is hij voor veel leden zichtbaar en aanspreekbaar geweest zodat hij ook uitstekend op de hoogte was van wat er binnen de NVBS leeft. Maikel overhandigt Hans een geschenk (een boek over de Nederlandse geschiedenis) en spreekt de wens uit dat we Hans toch nog binnen de NVBS blijven tegenkomen. 15) Voorstel tot benoeming van enkele leden tot Lid van Verdienste van de NVBS HaB deelt mee dat dit jaar een tiental leden is voorgedragen om te worden opgenomen in het nieuwe register van Leden van Verdienste van de vereniging. Deze benoemingen dienen volgens de regeling formeel te worden bekrachtigd door de ALV. Het gaat om: Janny Bonkenburg Jan de Jongh Jaap Veen Rob Roelofsen Paul Wiggenraad Cees van de Beek Fred Majolee Jan van Hartesveldt Dirk Eveleens Maarse Anton Schultink. Van hen zijn Janny, Rob, Jan, Dirk en Anton vanmiddag hier aanwezig. Zij ontvangen allen een oorkonde en een cadeaubon, en waarderend applaus van de ALV. PAUZE Maikel Rörik (MR) deelt mee dat hij HaB gaat vervangen in het SNR bestuur; en ondertekent de integriteitsverklaring voor SNR bestuursleden. Hij leidt dit deel van de vergadering. 16) Voortgang Beleidsplan Namens het Hoofdbestuur zal de voorzitter eventuele vragen uit de zaal beantwoorden. Eric Swierstra: jeugdlidmaatschap: wat krijgen deze leden minder dan een gewoon lid? Pleun Benard vindt de grens van 27 jaar redelijk hoog. Hoe zit het met korting voor ouderen, die hebben minder te besteden. Gert Jan Binkhorst mist nog steeds een plan voor de kinderen tot 10 jaar; het gaat hem om aandacht voor deze doelgroep. Pleun Benard wil voorzichtig zijn met het jeugdlidmaatschap want dan kunnen ouders goedkoop Op de Rails lezen. Eric: ziet als bezwaar dat de jongeren door de ouderen worden gesubsidieerd. Dirk Eveleens Maarse zegt dat er al een goedkoop lidmaatschap bestaat al voor jeugd tot 25 jaar. MR: je kunt het zien als een introductietarief in het kader van ledenwerving. Gerrit van Straaten benadrukt dat hij bij de communicatie binnen de NVBS een deel van het nieuws nog op papier zou willen houden. Niet alle leden beschikken over internettoegang. Clusteroverleg in het zuiden: gevraagd wordt of Zeeland en West Brabant niet kunnen aansluiten in Dordrecht; MR stelt dat dit mogelijk is, de regio s zijn flexibel in te delen. Rob Kouffeld vraagt wat het HB beoogt met een clusteroverleg. MR benadrukt dat het vooral gaat om uitwisseling van kennis en het voorkomen dat iedere afdeling het wiel gaat uitvinden. Gevraagd wordt naar de samenwerking met museumlijnen, die niet in het Beleidsplan worden genoemd. Adriaan Pothuizen wijst op het bestaan van de Vereniging Historische Railbedrijven Nederland (HRN). De NVBS draagt bij in het uitbrengen van het 2-jaarlijks HRNboekje. MR vraagt leden die bij museumlijnen zijn betrokken bij P & R de NVBS folders op te vragen om mee te nemen naar de museumlijn. Willem Jan Tinselboer vraagt of er bij de NVBS plannen zijn om postzegels uit te brengen ter gelegenheid van 175 jaar spoorwegen in Nederland. Adriaan Pothuizen meldt dat die plannen er zeker bij de HRN, ook 150 jaar tram zou een postzegel waard kunnen zijn. 17) Begroting en vaststelling contributie voor het verenigingsjaar 2014 Namens het Hoofdbestuur geeft de penningmeester Wilfred Klaassen een toelichting. In beginsel is het de bedoeling de contributie in 2014 niet te verhogen, maar hij wil een mandaat om eventueel deze toch met maximaal twee euro te verhogen als bijvoorbeeld de exploitatie van NVBS Centraal het nodig maakt om sluitende begroting te krijgen. Anton Schultink merkt op dat er veel nieuwe leden in Op de Rails van deze maand staan: is een verhoging dan wel nodig. Wilfred wil echter toch voorzichtig zijn vanwege het structureel dalende ledenaantal. Volgens pagina 10 van het Jaarverslag bedraagt de afname van het ledental enkele tientallen per jaar. De vergrijzing wordt niet gecompenseerd door de nieuwe ledenaanwas. De ALV stemt unaniem in met het contributievoorstel van de penningmeester en de begroting ) Herbenoeming leden en reserveleden van de Kascommissie Aftredend en niet herkiesbaar is Rob Kouffeld. De voorgestelde Kascommissie bestaat uit: Jan Haasdijk (voorzitter) Theo van Riet Cees Broekhuyse. Reserve-leden zijn Ernst Kaarls en Kees Huisman. De ALV gaat akkoord met deze samenstelling van de Kascommissie. Wilfred Klaassen dankt Rob Kouffeld, die 5 jaar in de Kascommissie heeft gefunctioneerd, voor zijn inspanningen en overhandigt hem een attentie. J A A R V E R S L A G

6 19) (Her)benoeming leden van de Geschillencommissie Bob Doorewaard Boekhout en Bart van t Grunewold zijn herkiesbaar als lid; Sander Ruys is tevens herkiesbaar als lid (had in 2012 moeten gebeuren). Olav Langemeijer is herkiesbaar als reservelid; Richard Latten is tevens herkiesbaar als reservelid (had in 2012 moeten gebeuren). Ten slotte is Leo den Hollander (benoemd tot 2015) nu reservelid De ALV gaat akkoord met de voorgestelde benoemingen. 20) Plannen van de redactie van Op de Rails De toelichting is al bij de behandeling van het Jaarverslag door Sjoerd Bekhof gegeven. MR wijst op de succesvolle Facebookpagina van Op de Rails. Ronald Boers wijst vervolgens op de Facebookpagina van NVBS Twente. 21) Bespreking van het excursieplan van SNE voor 2013/2014 Geert Gorissen meldt dat er voor de Koninginnedag rit 250 deelnemers zijn. Voor de excursie naar Koblenz zijn nog een paar plaatsen over. Hedenochtend is aan spoorzoeken gedaan. Er zijn geen vragen vanuit de zaal 22) Plannen ten aanzien van de SNR Peter van der Vlist presenteert namens SNR de plannen. Het accent ligt dit jaar op het digitaliseren van de foto collectie wat uiteindelijk tot een beeldbank moet leiden. 23) Voorstellen die ingevolge artikel 21 van het Huishoudelijk Reglement zijn ingediend Er zijn geen voorstellen ontvangen. 24) Rondvraag John van der Wal vraagt namens P & R om 25 programmaboekjes per afdeling naar Amersfoort te sturen; verzoek is ook om evenementen doorgeven aan P & R. Volgende week zaterdag is er uitverkoop in de NVBS winkel. John wijst ook nog op museum Flehite in Amersfoort, met binnenkort een tentoonstelling over het spoor rondom Amersfoort; hij doet een oproep voor vrijwilligers-suppoosten. Ronald Boers: toont de zaal een foto van de Railquiz; hij doet een oproep om er dit jaar heen te gaan en deel te nemen. De Railquiz is op de laatste zaterdag van oktober. Ton Pruissen: neemt deel aan de beklimming van de Alpe d Huez, vanwege zijn affiniteit met de kankerbestrijding doet hij een oproep voor sponsorbijdragen. Er staat een mandje bij de uitgang van de zaal. 25) Sluiting MR sluit om uur de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. Hij nodigt alle aanwezigen uit voor de borrel, aangeboden door het Hoofdbestuur, en degenen die daarvoor een bon hebben gekocht, voor het dinerbuffet. Het buffet begint om ca uur. 3. Verslag van de secretaris Bestuur Gedurende het verenigingsjaar 2013 bestond het Hoofdbestuur uit Hans Brouwer, voorzitter (tot de ALV van april) Maikel Rörik, commissaris communicatie, voorzitter (vanaf de ALV van april) Willem Jan Wiebosch, secretaris Wilfred Klaassen, penningmeester Rob Daale, tweede voorzitter en onderhield als commissaris contacten met de afdelingen Henk van den Blink, commissaris diensten Jan Noorlander, commissaris ICT. In de Algemene Ledenvergadering nam Hans Brouwer afscheid als voorzitter en bestuurslid. Het bestuur heeft besloten geen nieuw bestuurslid voor benoeming voor te dragen in het kader van een interne discussie over de toekomstige invulling van de taken van het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur vergaderde in 2013 in totaal 12 maal, waarvan 4 keer vóór en 8 keer ná de ALV op 13 april Daarnaast werd in september een beleidsdiscussievergadering gehouden. Alle vergaderingen vonden plaats in NVBS Centraal in Amersfoort. In 2013 was de taakverdeling binnen het Hoofdbestuur ten aanzien van vertegenwoordigingen en vaste contacten als volgt: Hans Brouwer, (daarna: Maikel Rörik) vertegenwoordigden het Hoofdbestuur in het bestuur van de SNR en in de Gebouwbeheer commissie van NVBS Centraal. (in de loop van 2013 hernoemd in Dienst Huisvesting) 6 J A A R V E R S L A G

7 Maikel Rörik onderhield het contact met de Regiegroep Communicatie en de P&R groep. Jan Noorlander vertegenwoordigde het Hoofdbestuur in de Stuurgroep ICT resp. de Regiegroep ICT, en onderhield het contact met de Internet dienst. Henk van den Blink onderhield het contact met de Winkel, de SNE en de Bibliotheek. Interne communicatie Ook dit verenigingsjaar hebben bestuursleden regelmatig afdelingsbijeenkomsten bezocht en hiervan verslag gedaan aan het Hoofd - bestuur. Daarnaast zijn vier clusterbijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van de afdelingen. Deze zijn bedoeld om de communicatie met het Hoofdbestuur te bevorderen en om deelnemers uit de verschillende afdelingen ervaringen en initiatieven te laten delen. Naast het overleg met de afdelingen vond ook maandelijks volgens een vantevoren vastgesteld jaarrooster een overleg tussen een delegatie van het HB en een delegatie van een de diensten binnen de NVBS plaats. Daarbij werd veelal teruggeblikt op de afgelopen periode en besproken welke plannen voor de komende periode zijn gemaakt en in welke vorm het Hoofdbestuur aan de realisatie kan bijdragen. In november werd in Houtrust te Hooglanderveen de jaarlijkse Stafvergadering gehouden. In afwijking van wat in het verleden gebruikelijk was zijn de beheerders van de SNR-collecties niet meer voor deze vergadering uitgenodigd. Het is de namelijk de bedoeling de omvang van de Stafvergadering te beperken waardoor met minder mensen gerichtere discussies kunnen worden gehouden. Daarom worden de Stichtingen binnen de NVBS alleen nog vertegenwoordigd door hun besturen, en worden de afdelingen gevraagd maximaal twee vertegenwoordigers af te vaardigen. Last but not least werd maandelijks werd een Stafnieuwsbrief verzonden aan de actieve kaderleden binnen de NVBS. Hoewel er zelden een bijdrage uit de organisatie werd aangeleverd wordt het bestaan van dit communicatiemiddel over het algemeen positief gewaardeerd. Hoofdpunten van het bestuursbeleid Het Hoofdbestuur gebruikt als uitgangspunt van haar beleid het door de ALV vastgestelde Beleidsplan Daarnaast komen echter veel ad-hoc zaken op de agenda, met name die waaraan financiële aspecten zitten zoals investeringen in onze ruimten in Amersfoort en in ICT-voorzieningen, of subsidieverzoeken voor publicaties of voor de aankoop van aangeboden collecties. In de loop van 2013 werd bovendien duidelijk dat de verhuurder van onze ruimten in Amersfoort met veel hogere naheffingen over de afgelopen jaren wil rekenen dan waarmee in de begrotingen rekening is gehouden. Aan het einde van het jaar was helaas ondanks de inspanningen van een speciale commissie nog steeds geen duidelijkheid van NS-Stations over het te verwachten kostenniveau voor de komende jaren verkregen. Wel heeft het bestuur uitgsproken dat vertrekken uit NVBS Centraal vooralsnog geen optie is. Veel aandacht is besteed aan het uitbreiden van de functionaliteiten van de website voor leden. Daarbij is door een voorbereidingsgroepje ook gekeken naar de manier waarop Verenigingsnieuws naar de leden gecommuniceerd wordt en hoe dit zich verhoudt tot de nieuwe mogelijkheden als de social media en digitale nieuwsbrieven. Daarnaast is in het verslagjaar door het bestuur een begin gemaakt met een discussie over de positionering van het Hoofdbestuur binnen de vereniging. Het is de bedoeling meer dan vroeger verantwoordelijkheden in de organisatie te leggen. De rol van het bestuur ligt daarbij vooral op initiëren, bewaken van de voortgang en waar nodig bijsturen. OM dit in interactie met organisatieonderdelen te kunnen doen is het de bedoeling te komen tot het instellen van een mini-stafvergadering, waaraan ten hoogte 16 vertegenwoordigers van het bestuur en van deze onderdelen gaan deelnemen. Daarnaast dienen de positie en verantwoordelijkheden van de regiegroepen en commissies nader te worden omschreven. Als gevolg van gewijzigde inzichten werd de Regiegroep Communicatie in de loop van het jaar opgeheven. Uiteindelijk kan deze ontwikkeling ook gaan leiden tot een andere invulling van de rollen van de leden van het Hoofdbestuur, waarbij afscheid genomen wordt van de tot nu toe gebruikelijke functienaam Commissaris. Voor de werving van kandidaten voor bestuursvacatures die in 2014 gaan ontstaan is een nieuw bestuursprofiel vastgesteld dat hiermee rekening houdt. Hardinxveld-Giessendam, januari 2014 Willem Jan Wiebosch, secretaris 4. Verslag van de penningmeester Inleiding Over 2013 is een geconsolideerde jaarrekening opgesteld, waarin gecomprimeerd alle cijfers zijn samengevat van de onderdelen die samen de NVBS vormen. Deze onderdelen zijn: De centrale kas De winkel De diensten De afdelingen Per onderdeel zijn aparte verslagen gemaakt, waarbij de diensten en de afdelingen ieder voor zich in een samenvattend overzicht worden weergegeven. De cijfers zijn afgerond op hele euro s. Bij de diensten moet worden aangetekend dat het fotobureau en de fotorondzendingen vanaf 2013 niet meer onder de NVBS, maar onder SNR vallen. Het bij deze diensten behorende vermogen is overgedragen aan SNR. Verder is er vanaf 2013 een dienst huisvesting ingesteld die apart rapporteert. Het doel hiervan is om de financiële verantwoording dichter bij de operaties te brengen. Balans De voorraden in de winkel zijn gewaardeerd tegen de inkoopwaarde. De boeken en tijdschriften van de bibliotheek worden p.m. gewaardeerd. Er vindt geen activering plaats van investeringen in het gehuurde pand in Amersfoort en in inventaris etc. Gezien de lage rentestand zijn de geldmiddelen ook in 2013 ondergebracht op direct opvraagbare internetspaarrekeningen. Met het oog op het garantiestelsel zijn deze gespreid over drie banken. Per 1 maart 2009 is met NS Stations een huurovereenkomst gesloten voor tien jaar, met daarna opties voor vijf jaar. De geïndexeerde huur bedraagt (2013). Daarnaast wordt een voorschot voor service- en energiekosten betaald. Deze kosten worden achteraf afgerekend. Begin 2013 werden wij volstrekt onverwachts geconfronteerd met een afrekening over 2011 van Vanuit oogpunt van voorzichtigheid hebben wij op de balans 2012 over 2011 en 2012 een voorziening getroffen van (zijnde twee maal ). Deze voorziening is ten laste van het resultaat 2012 gebracht. Gedurende 2013 bleek dat er ook naheffingen over de jaren 2009 en 2010 zouden plaatsvinden en dat over het jaar 2012 eveneens een naheffing te verwachten is. Overleg met NS heeft opgeleverd dat de naheffing voorzover het de servicekosten betreft voor een deel zal worden teruggedraaid. Voor de energiekosten is een nieuwe berekeningsmethode afgesproken. Deze moet ertoe leiden dat er een nauwkeuriger toerekening aan de NVBS zal plaats vinden. Op het moment van opstellen van de jaarrekening is er echter nog geen definitief akkoord over alle jaren bereikt en zijn er door NS ook nog geen aangepaste facturen verzonden. Daarom hebben wij ook voor de jaarrekening 2013 de voorziening verder met moeten verhogen tot De voorziening is vastgesteld op basis van een voorzichtige inschatting van de naheffingen over de jaren 2009 t/m Samenvattend kan worden vastge- J A A R V E R S L A G

8 seld dat de service- en energiekosten op een hoger niveau zullen komen te liggen dan op basis van de voorschotten mocht worden verwacht. Resultaten Het resultaat over 2013 bedroeg Dit wordt in hoge mate beïnvloed door de in 2013 gerealiseerde winst van op de verkoop van aandelen. Zonder deze eenmalige opbrengst zou het resultaat hebben bedragen. De verkoop van aandelen is een gevolg van een afweging van de voor- en nadelen van het bezit van aandelen voor de NVBS, naar aanleiding van een opmerking van de kascommissie in haar rapport over de jaarrekening Uit deze afweging blijkt enerzijds dat de aandelen voor de NVBS in de afgelopen jaren een positieve bijdrage hebben geleverd aan de financiële positie van de NVBS, maar dat anderzijds het beleggen in aandelen niet goed strookt met de doelstellingen van de NVBS en significante risico s oplevert. Dit heeft het Hoofdbestuur doen besluiten de aandelen te verkopen. Het resultaat ad is hoger uitgevallen dan verwacht doordat de bibliotheek zijn budget niet volledig heeft besteed en door de lagere drukkosten voor Op de Rails. Verder verdient nog vermelding dat onder de bestuurskosten de aanschaf voor van nog niet aan een bepaalde dienst of SNR toebedeelde collecties is begrepen. De kosten van de huisvesting voor SNR zijn niet doorbelast; daar staat tegenover dat de bijdrage aan SNR met een zelfde bedrag is verminderd. 12 maart Verslag van de kascommissie, bedoeld in art. 52 van de statuten, over het boekjaar 2013 De kascommissie van de NVBS, zoals benoemd door de ledenvergadering gehouden op 13 april 2013, heeft de geldmiddelen en de financiële administratie over het jaar 2013 van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) gecontroleerd. De door de penningmeester voorgelegde geconsolideerde jaarrekening sluit met een eigen vermogen van en een voordelig saldo van , na een incidentele bate van en nadat uit de exploitatie nog werd toegevoegd aan de voorziening voor een nog niet ontvangen afrekening van NS Stations BV, één en ander zoals door het bestuur nader toegelicht in de jaarrekening. Onze controle is gebaseerd op een ruime steekproef uit de financiële administratie en uit de onderliggende stukken. De ledenadministratie hebben wij deze keer niet beoordeeld, omdat men druk bezig is met het beproeven van een nieuw systeem. Bij de inkomsten was de steekproef vooral gebaseerd op de juiste vastlegging en voorzover mogelijk ook op de volledigheid. Bij de uitgaven was de steekproef vooral gebaseerd op de onderliggende facturen, kwitanties, en bankafschriften. Ook is gekeken naar de aanwezigheid van de opgevoerde banksaldi. Wij bezochten dit jaar negen afdelingen en vijf diensten, waaronder de winkel. Bij de controle van de centrale kas constateerden wij dat er een goede administratie is. De financiële verantwoording is goed op orde. In onze steekproef kwamen wij geen relevante onjuistheden tegen. In de loop van 2013 besloot de penningmeester van de winkel om met onmiddellijke ingang zijn functie neer te leggen. Sindsdien is het nog niet gelukt om op een adequate wijze in zijn opvolging te voorzien. Bovendien is de voorzitter van het winkelbestuur medio 2013 overleden. Inmiddels is in die vacature wel voorzien. De administratie en het financiële beheer worden momenteel draaiende gehouden door diverse mensen die merendeels al geruime tijd bij de winkel zijn betrokken. Met ingang van 2013 is er een nieuw administratiesysteem ingevoerd, maar in de geschetste omstandigheden hebben wij geen concreet inzicht in de administratieve organisatie kunnen verkrijgen. De nieuwe voorzitter van het winkelbestuur wil zich dat inzicht zo snel als mogelijk, en wel uiterlijk in de loop van dit jaar, verwerven. De jaarrekening van de winkel werd op een vereenvoudigde wijze opgesteld op basis van vermogensvergelijking, waarbij de winst op verkopen de sluitpost was. Dat betekent dat het gebruikelijke overzicht van omzetten en een specificatie van de bruto-winst ontbreekt. Wel is het gelukt om, zoals vorig jaar aanbevolen, een meer gedetailleerd inzicht in de verschillende voorraadbestanddelen op te stellen. Evenals vorig jaar is de goederenstroom echter onvoldoende te volgen. Bij een steekproef naar de gedane uitgaven bleken deze in het algemeen goed verklaarbaar en als regel door bonnen, facturen etc. voldoende onderbouwd. Bij de bezochte negen afdelingen en de vijf overige diensten kwamen wij geen relevante onjuistheden tegen. In enkele gevallen was soms wel assistentie van de kascommissie vereist om tot een sluitend overzicht van de cijfers te verkrijgen. Bij één afdeling waarvan de ontvangen gegevens van slechte kwaliteit waren, werd om verzoeken om opheldering, gedaan door de penningmeester van het hoofdbestuur, zelfs in het geheel niet gereageerd. Enerzijds constateerden wij dat er een toenemend tekort is aan bestuurders met voldoende financiële achtergrond om op een vlotte en verantwoorde wijze de cijfers van hun afdeling of dienst te kunnen leveren. Anderzijds merken wij op dat velen hun werkzaamheden op dit gebied ook in alle stilte met goed gevolg verrichten. Aan de verzekeringen hebben wij deze keer beperkt aandacht gegeven. De penningmeester van het hoofdbestuur coördineert mede de verzekeringen van SNR, dit onder verantwoordelijkheid van het SNR-bestuur. Overigens hebben wij bij SNR geconstateerd dat reeds geruime tijd niet is gekeken naar de mogelijke noodzaak tot aanpassing van de verzekerde waarde van de verzamelingen. Over deze specifieke materie geven wij als kascommissie verder geen oordeel. Ter ondersteuning van beleid adviseren wij: Om prioriteit te geven aan het voorzien in de vacature van een penningmeester van de winkel. Om een helder inzicht te verschaffen in de werking van de administratieve organisatie van de winkel, waaronder ook inzicht in de taken van de medewerkers die een rol spelen bij de financiële verantwoording. Om een controlemethodiek te ontwikkelen op de goederenstroom in de winkel, zodanig dat het risico op onregelmatigheden geminimali seerd wordt. Om zo snel mogelijk met NS Stations BV overeenstemming te verkrijgen over de naverrekening van de servicekosten. Nu ten spoedigste over te gaan naar een beter ledenadministratiesysteem, waaraan grote behoefte is. Wij stellen aan de ledenvergadering voor om de penningmeester te déchargeren voor het door hem gevoerde financiële beheer en het volle- 8 J A A R V E R S L A G

9 dige bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Tot slot zeggen wij alle betrokkenen dank voor de goede medewerking die wij als kascommissie hebben ondervonden De kascommissie, 12 maart 2014 C.H.G. Broekhuijse, T.A.M. van Riet, J.J. Haasdijk. 6. Toelichting bij de begroting 2015 en vaststelling contributie 2015 BATEN Begroting centrale kas Begroting Realisatie Begroting Contributie Rente/dividend Bijdrage winkel Bijdrage SNE Overige inkomsten Totaal LASTEN Op de Rails drukken/verzenden Op de Rails redactie Ledenadministratie, bank Vergaderingen (o.m. zaalhuur) Bestuur Afdelingen Bijdrage t.b.v. SNR Bibliotheek Publiciteit en reclame Internet/website Huisvesting Verzekeringen Kalender Overige uitgaven Totaal Totaal Baten Totaal Lasten Saldo Hierbij treft u aan de begroting van de centrale kas voor De begroting van de centrale kas is leidend voor de vaststelling van de contributie omdat via deze begroting ook de subsidies aan diensten en afdelingen lopen, alsmede ook de bijdrage aan SNR. In deze begroting zijn de door de afdelingen, diensten en SNR opgestelde begrotingen zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen. Er is uitgegaan van een voortzetting van de activiteiten van afgelopen jaren. In de vergelijking met de voorgaande jaren is de eenmalige opbrengst van de verkoop van effecten en de naheffing vanwege de NS-claim buiten beschouwing gelaten. NVBS Centraal In de begroting is rekening gehouden met hogere uitgaven voor huur en servicekosten, op basis van de verwachte uitkomst van de discussie met NS-Stations. De doorbelasting van huisvestingskosten aan SNR is buiten beschouwing gebleven, maar daar staat tegenover dat deze ook niet vergoed hoeven te worden. Contributie Bij de contributie is rekening gehouden met een gelijkblijvende contributie en een stabiel ledenaantal. Resultaat Uitgaande van het bovenstaande wordt over 2015 een resultaat van 0 begroot. Conclusie De begroting is krap vastgesteld en bevat dus geen buffers. Desondanks is het Hoofdbestuur van mening dat de contributie niet moet worden verhoogd. De reden hiervoor is dat de contributie al een aantal jaren is verhoogd en dat gezien de economische omstandigheden er alles aan gedaan moet worden om de contributie te stabiliseren. Bij opzeggingen blijkt vaak dat het lidmaatschap op kostenoverwegingen wordt beëindigd. Mochten er maatregelen genomen moeten worden om de normale exploitatie kostendekkend te houden, dan wil het Hoofdbestuur eerst naar de uitgaven kijken. In het beleidsplan is al aangegeven dat de kostenbewaking verder moet worden verscherpt. Voorstel contributie 2015 Het hoofdbestuur stelt voor de contributie voor het jaar 2015 ongewijzigd te laten, met als toevoeging dat het Hoofdbestuur daarbij de bevoegdheid heeft om de contributie in een noodsituatie met maximaal 2 te verhogen 7. Legaten en schenkingen Het jaar 2013 is wederom een druk jaar geweest waarin iedereen die met legaten en schenkingen te maken had alle zeilen bij moest zetten. Legaten tegen betaling, verkregen wij o.a. bij de fam. Moens, Brouerius v. Nidek, erven Halbertsma, Gerard Zuurendonk en mevr. J A A R V E R S L A G

10 Schouwink. Schenkingen kregen wij van Karen Tiggelaar, fam. Klomp, mevr. de Haan, dhr. J.W.J. van Druten, en van de fam. de Kinkelder. Dit is nog maar een klein deel van alles wat wij behandeld hebben. De vooruitzichten voor het jaar 2014 zien er niet anders uit, wij zijn daarmee al weer druk aan de gang. De opslag van dit alles moet op een andere manier opgelost worden omdat de bestaande opslagmogelijkheid in Voorschoten per 1 mei gaat verdwijnen. Hopelijk komt het Hoofdbestuur met een goede oplossing waardoor wij geen nee hoeven te zeggen tegen wat de mensen ons aanbieden. Verder loopt de samenwerking, SNR, bibliotheek en winkel, uitstekend nadat het hoofdbestuur dit jaar de verantwoordelijkheid voor de schenkingen en legaten heeft overgenomen van de winkel. Hopende dat het komend jaar weer zo wordt als het afgelopen jaar. Karel van Ipenburg 8. Jaarverslagen van de afdelingen over 2013 Ik zal het wederom kort houden in deze inleiding. De verslagen spreken voor zich. Wat verheugend is dat de laatste jaren de afdelingen elkaar beter hebben leren kennen. Dat bewijzen de clusterbijeenkomsten wel. In 2013 werden ze alle vier gehouden! En het organiseren daarvan is bepaald niet meer exclusief voorbehouden aan het HB. Ingaan op het verslag van elke afdeling is ondoenlijk. Toch wil ik één afdeling eruit pikken, namelijk Rotterdam. Voor een grote stad als Rotterdam bleef het aantal bezoekers jaren eigenlijk onder wat we graag zouden zien. Inmiddels komen er meer leden naar de afdeling, een compliment waard. Dat Twente alle records breekt is ook een wapenfeit. De komende jaren zal de aandacht zeker gericht moeten zijn op het nog aantrekkelijker maken voor de jongere leden. En als HB streven we er naar dat elk nieuw lid eigenlijk direct lid is van een afdeling. Al kan dat niet echt! Kijkend naar de onderwerpen die binnen de afdelingen aan de orde komen kan geen papier of scherm thuis tegenop. Daar beleef je het! Rob Daale Hoofdbestuur AANTAL BEZOEKERS/AANTAL BIJEENKOMSTEN GEMIDDELD AANTAL BEZOEKERS afdeling afdeling meer/minder AMSTERDAM 216/9 215/9 APELDOORN 102/9 128/9 DEN HAAG 801/18 850/19 DRECHTSTEDEN 106/9 104/9 EEMLAND 235/9 210/9 T GOOI 198/9 222/9 HART VAN BRABANT 139/10 108/9 JONGEREN - - KENNEMERLAND 70/8 97/9 NOORD 261/12 249/11 NOORD HOLLAND N 445/16 356/14 OOST 199/8 269/9 OOST BRABANT 167/10 164/10 ROTTERDAM 166/10 215/10 RIJNLAND 302/10 279/10 TWENTE 288/10 479/10 UTRECHT 164/9 180?/9 WEST BRABANT /10 /10 ZEELAND 103/9 94/9 ZUID LIMBURG 123/10 122/10 ZWOLLE 246/10 266/10 AMSTERDAM Gelijk APELDOORN 11, DEN HAAG 44,5 44,7 + 0,2 DRECHTSTEDEN 11,7 11,6-0,1 EEMLAND 26,1 23,3-2,8 T GOOI 21,1 24,7 + 3,6 HART VAN BRABANT 13,9 12-1,9 JONGEREN KENNEMERLAND 8,8 10,8 + 2,0 NOORD 21,8 22,7 + 0,9 NOORD HOLLAND N 27,8 25,4-2,4 OOST 24, ,1 OOST BRABANT 16,7 16,4-0,3 ROTTERDAM 16,6 21,5 + 4,9 RIJNLAND 30,2 27,9-2,5 TWENTE 28,8 47,9 + 19,1 UTRECHT 18, ,8 WEST BRABANT??? ZEELAND 11,4 10,5-0,9 ZUID LIMBURG 15,3 15,2 gelijk ZWOLLE 24,6 26,6 + 2 AFDELING AMSTERDAM Het aantal bezoekers van de afdelingsavonden geeft een gemiddelde van 24. Dit is met inbegrip van de drie bestuursleden. Het laagste aantal op een afdelingsavond was 19, het hoogste aantal was 31 bezoekers. Totaal 215 aanwezigen. De zaalopbrengst bedroeg 396,-. Voor de presentatoren is er een mok met een afbeelding van een Amsterdamse gelede tram uit Op bijna alle avonden was er sprake van een beamerpresentatie, waarbij meestal de privébeamer van één van de bestuursleden wordt gebruikt. Namens het bestuur van de afdeling Amsterdam, Boudewijn Deurvorst Bezoekersaantallen afdeling Amsterdam Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 21/1 Karel Hoorn Hoe de Amsterdamse tram overleefde, deel /2 Arthur Staal Terug naar de jaren zeventig 26 18/3 René Platjouw Video s uit de nalatenschap van Jur Deijs 31 15/4 Patrick Berger 80 jaar dubbeldekkers op de Europese hoofdlijnen 24 13/5 René Platjouw Oude Nederlandse elektrische trams en TRAM /9 Boudewijn Deurvorst Van Utrecht via Den Haag naar Rotterdam 20 21/10 Jan Oosting Spoortijden en stations 22 18/11 Bas Schenk Trams in Japan 19 16/12 Carel Neijenhuizen , vijftig jaar NVBS-lid J A A R V E R S L A G

11 AFDELING APELDOORN Het jaar 2013 is voor onze afdeling triest begonnen door het veel te vroeg overlijden van onze voorzitter Jos Straathof. Inmiddels heeft Jan Haasdijk hem opgevolgd. Onze kleine afdeling heeft nieuwe bestuursleden niet voor het oprapen. Wij hebben vooral behoefte aan mensen die goed zijn in IT-technieken, bij de presentaties en bij het maken van programmaboekjes. Dat hoeven niet altijd bestuursleden te zijn. Ook mensen met andere capaciteiten kunnen wij altijd goed gebruiken. Op deze plaats past een speciaal woord van dank aan Ronald Boers, die ons op technisch gebied bijstaat, en aan Jan Buis, die er onder andere voor zorgt dat de jaarlijkse tochtjes die wij met elkaar maken, gewoon kunnen doorgaan. Verder was er op 11 mei 2013 een excursie met het Schönes Wochenende-Ticket. Met als vertrekpunt Emmerich werden diverse tramsteden in het Ruhrgebiet bezocht en er werd een aantal niet zo bekende spoorlijnen bereden. Bestuur afdeling Apeldoorn, Arie Dalm (penningmeester), Anton Schultink (lid) en Jan Haasdijk (voorzitter). Bezoekersaantallen afdeling Apeldoorn Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 17/1 Patrick Berger 80 jaar dubbeldekkers in Europa 9 21/2 Sjoerd Bekhof Van Hoek v. Holland naar Berlijn 9 21/3 Raymond Naber Gevarieerd filmprogramma 15 18/4 Chris Westerduin 10 jaar flexibel op het spoor 11 16/5 Albert Koch Onderhoud van NS materieel bij Nedtrain 10 19/9 Huig van der Marel Station Arnhem van 1845 t/m verbouwing 14 17/10 Roef Ankersmit Spoorwegen in Nederland 50 jaar geleden 32 21/11 Jan Willem Oosting Spoortijden en stations 13 12/12 Erwin Voorhaar Spoor en tram in het Midden van Engeland 15 totaal 128 AFDELING DEN HAAG Ondanks alle geluiden over een nog steeds voortdurende moeilijke economische periode in onze samenleving blijkt dit niet te gelden voor onze afdeling. Ook het jaar 2013 kunnen wij weer afsluiten met een lichte stijging van 0,2 % van het gemiddelde aantal betalende bezoekers van 44,7 tijdens negentien verzorgde afdelingsavonden. Deze regelmatige bezoekers zorgen steeds weer voor een volle zaal met een gezellige en ontspannen sfeer. Hierbij zien wij ook regelmatig (vaste) bezoekers van andere afdelingen, waardoor contacten onder de leden gemaakt of verstevigd worden. En dat is een goede zaak, daar het betekent, dat afdelingsgrenzen niet bestaan! Deze aantallen betekenen voor het bestuur om zich extra in te zetten en te zorgen voor een enorme verscheidenheid aan goede programma s op railgebied. En voor presentatoren is het hoge aantal bezoekers weer zeer aantrekkelijk om bij onze afdeling hun programma s te komen presenteren. Een stijging van het aantal bezoekers betekent ook meer inkomsten, maar helaas dekt deze toename niet altijd alle uitgaven. Ondanks de dreiging van een verhoging van de zaalhuur, heeft het afdelingsbestuur toch besloten de huidige entreeprijs van 3,50 ook voor het komende seizoen te handhaven. Dit laatste geeft wel aan, dat het belangrijk is en blijft om vele geïnteresseerden in de ontwikkelingen van het railvervoer, zowel in het heden als in het verleden, maar die geen lid zijn van onze vereniging, de weg te wijzen naar onze afdeling. Het is al vaker gezegd: voor de leden ligt er dus een mooie taak om reclame voor onze hobby en onze afdeling te maken! Eind mei trad onze secretaris af, een functie die hij acht jaar lang tot volle tevredenheid voor onze afdeling heeft bekleed. Het vinden van een vervanger kostte enige tijd, maar eind december werd een nieuwe secretaris met algemene instemming van de leden benoemd. Wij wensen hem in de uitoefening van zijn functie veel succes toe. Als afdelingsbestuur kijken wij met tevredenheid terug op een succesvol jaar en zien het binnentreden van het jaar 2014 met veel vertrouwen tegemoet. Den Haag, 21 januari 2014 Ger Haaswinders, voorzitter Bezoekersaantallen afdeling Den Haag Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 14/1 Theo de la Vieter Geert Wessels Rinus Kooiman Jaaroverzicht /1 Cock Koelewijn Spoorwegen in de USA 40 11/2 Cor de Vos Tussen Poolse en Chinese zee 46 25/2 Bert van der Kruk De grote stoomtreinreis 38 11/3 Ton Pruissen Stoom onder de Rode Ster 58 25/3 Gerrit van Arendonk Herinneringen aan de klassieke Düwag trams 41 08/4 Jan van der Putten 20 jaar winterreizen van de NVBS 47 22/4 Dirk Elkhuizen Stoom in Emsland en op de Veluwe 47 13/5 Leo de Jong The Last Steamlocomotives of British Railways 34 27/5 Sjoerd Bekhof Van Hoek van Holland naar Berlijn 43 9/10 Peter van der Vlist Een treinreis door Nederland in zwart/wit /9 Karel Hoorn Hoe de Amsterdamse tram overleefde /9 René Lipman Met de Haagsche Heeren (m/v) op stap 40 14/10 Jan W. Oosting Spoortijden en Stations 47 28/10 Ruud Kohlen Winterwonderen in Lapland 46 11/11 Dick van der Hof Treinreis door Noordoost Duitsland in de tijd van de BRD en DDR 58 25/11 Fer Huizer Langs RTM tramlijnen 51 9/12 Erwin Voorhaar Spoor en tram in het midden van Engeland 39 30/12 div. leden afdeling Varia op spoor- en tramgebied 61 Totaal 850 betalende bezoekers + 85 jaartotaal aanwezige bestuursleden J A A R V E R S L A G

12 AFDELING DRECHTSTEDEN In 2013 zijn er evenals in de voorgaande jaren negen bijeenkomsten gehouden.in totaal hebben 104 betalende leden de bijeenkomsten bezocht. Dit aantal is inclusief het bestuur. Het bestuur had dit jaar de eer om de laatste regiobijeenkomst te organiseren.deze werd op zaterdagmiddag uur gehouden in de voor vele bekende gebouw Polderwiel in de wijk Stadspolders.Het werd een nuttige en gezellige bijeenkomst waarin ideeën werden uitgewisseld en de grenzen van de afdelingen smolten als sneeuw voor de zon. Uit financieel oogpunt was 2013 geen succesvol jaar. Het eigen vermogen slonk naar 338,65. Het jaar 2013 is afgesloten met een negatief resultaat van 80,27. Het voortbestaan van onze afdeling is mede mogelijk door de jaarlijkse toelage die wij van het Hoofdbestuur ontvangen. Niette min zijn wij van mening dat we met het organiseren van bijeenkomsten moeten doorgaan en dat de bijdrage van de bezoekers 2,00 blijft. Helaas hebben we in 2013 geen start kunnen maken met het versturen van een reminder per mail aan de leden van de afdeling. In het afgelopen jaar zijn we wederom door de heer W. Verloop, koster van de Andreaskerk, hartelijk ontvangen. Het aantal bezoekers is stabiel gebleven en wij zien dan ook de avonden van onze afdeling in het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet. Dordrecht, januari 2014 Wim Reedijk: voorzitter Pieter van Vaalen, plv. voorzitter Hans Bos, secretaris Bezoekersaantallen Drechtsteden Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 15/1 Geert Wessels, Thijs de la Vieter Rinse Kooiman. Jaaroverzicht /2 Hans van Poll De NMBS in de dagen van de stoom 15 19/3 Pierre de Greeuw De Oostenrijkse smalspoorwegen in de jaren 70 (en 80) 10 16/4 Cock Koelewijn Spoorwegen in de USA 12 28/5 Sjoerd Bekhof Van Hoek van Holland naar Berlijn 13 17/9 Nico Booij Spoorwegen rond Rotterdam, 1840 tot nu 8 15/10 Meindert Mulder Werkplaats Roosendaal eind jaren /11 Gerrit van Arendonk Herinneringen aan de klassieke Düwag trams 9 17/12 Karel Hoorn Oude films van Nederlandse elektrische trams 11 AFDELING EEMLAND Als altijd was Railzicht de zeer gewaardeerde locatie waar de afdeling Eemland haar bijeenkomsten in 2013 mocht houden. Als altijd werden er negen avonden gehouden, waarop 210 bezoekers kwamen. Spreker Ruud Kohlen met zijn voordracht over de spoorlijn door Lapland wist de topscore met 35 bezoekers te behalen. Behalve Lapland kwamen o.a ook het eiland Man en de voormalige Sovjetunie aan bod. Dat bestuur en bezoek het ongebruikelijke niet schuwen bleek uit de succesvolle voordracht Nederlandse gedichten en het spoorwegwezen door Hanneke den Held, partner van een van onze leden. Het is bij de afdeling Eemland traditie dat Gerard de Graaf, de oprichter van de sectie Amersfoort, de voorloper van de afdeling Eemland het jaarverslag schrijft. Namens het team dat de bijeenkomsten van de afdeling Eemland verzorgt, Sander Mayer AFDELING T GOOI Belangrijke gebeurtenissen Begin 2013 is de samenstelling van het afdelingsbestuur van de afdeling t Gooi veranderd; deze is nu: Adela Burger (voorzitter), Ad Kuijper (penningmeester) en Martin Bos (secretaris). Met de komst van Ad en Martin is veel hetzelfde gebleven. Op de avonden helpt Hedie van Haeften ons trouw achter de bar met thee en koffie. Er is ook iets veranderd. Wat de bezoekers en leden vooral merken zijn een voorprogramma met beamer en ons programma voor is in kleur naar het model van de afdeling Twente. Onze voorzitter, Adela Burger, is uitgenodigd door de heer E. van Bruggen namens het bestuur van de SGSH - voor de ceremoniële overdracht van het Gooische Stoomtram Monument (GSM). De Stichting Gooische Stoomtram Huizen (SGSH) droeg op vrijdag 1 februari 2013 het monument over aan het college van B&W van Huizen. Het monument bevindt zich midden op de rotonde Blaricummerstraatweg - Randweg, langs de route van de Gooische Stoomtram. Adela is daarbij namens het bestuur van onze afdeling aanwezig geweest. Dat werd gewaardeerd, merkte zij. Ruimte voor de bijeenkomsten Het zaaltje voor de bijeenkomsten beviel nog steeds prima, echter in oktober ontvingen we berichten dat er een eind zou komen aan ons verblijf op Nova Zembla. Onze verhuurder had het contract met de eigenaar van Nova Zembla opgezegd en deelde ons mee dat wij mee konden verhuizen naar Zorgcentrum Gooiers Erf aan de van Riebeeckweg nummer 50, 300 meter verderop. Na inspectie van de nieuwe ruimte door Ad en Adela is het bestuur van t Gooi akkoord gegaan met dit voorstel. Op het moment van schrijven moeten we nog verhuizen en is nog niet te zeggen hoe het bevalt. Financieel De afdeling t Gooi lijkt een verlies geleden te hebben van circa 220. Daarbij is de uitkering van het Hoofdbestuur à 300) inbegrepen. Dit werd onder meer veroorzaakt door: de uitgestelde huurbetaling over het najaar van 2012 ( 140). de verhuiskosten (ca. 100) beamertransport (ca. 80) de (zeer lonende) rit naar een bijeenkomst van onze collega-afdeling Twente (ca. 80) Worden deze kosten niet meegeteld, omdat deze in de toekomst niet meer voorkomen, dan is er over 2013 geen negatief maar een positief financieel resultaat van ongeveer 180. Dank aan alle sprekers 12 J A A R V E R S L A G

13 Aan het eind van dit jaarverslag rest mij weer om alle sprekers, die belangeloos naar Hilversum zijn gekomen om hun presentaties met ons te delen héél hartelijk te bedanken! Hierbij wil ik weer benadrukken hoe fijn het is om samen met mede-belangstellenden te kunnen genieten van voordracht met mooie films en dia s, die soms nergens anders te zien zijn. Houten, 2 januari 2014 Martin Bos, secretaris afdeling t Gooi Bezoekersaantallen afdeling t Gooi Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 15/1 Erwin Voorhaar Spoor en tram in het midden van Engeland 13 19/2 René Platjouw Groeten uit Amsterdam 25 19/3 RTA team Railjournaal /4 Jan van der Putten 20 Jaar winterreizen van de NVBS 24 21/5 Hans Bikker Jubilea bij de Rhätische Bahn in Zwitserland 27 17/9 Karel Hoorn Carros electricos Portugeses 16 15/10 Peter-Paul de Winter Het Spoorwegmuseum 31 19/11 Roef Ankersmit Spoorwegen in Nederland, 50 jaar geleden 37 17/12 Paul Muré Railontwikkelingen in de Randstad door de jaren heen 24 Totaal aantal bezoekers 222 AFDELING HART VAN BRABANT NVBS afdeling Hart van Brabant mocht zich ook dit jaar weer verheugen in levendige presentaties, met een enthousiast gehoor, echter met een minder hoge opkomst dan voorgaande jaren door het wegvallen van een aantal trouwe bezoekers. In 2013 is Emile Senders ons vrij onverwachts ontvallen, een trouwe en enthousiaste bezoeker en helper met PR en berichtgeving naar de leden. In 2013 heeft afdeling Hart van Brabant een clusterbijeenkomst georganiseerd voor de NVBS afdelingen vanuit het zuiden van Nederland, waarin we ideeën konden uitwisselen. Er zijn in 2013 tien avonden georganiseerd, met een gemiddeld aantal bezoekers van tien, met uitschieters van veertien tot zeventien bezoekers en op zijn laagst zeven bezoekers. Sprekers komen geregeld uit eigen gelederen en we proberen variatie aan te brengen in de sprekers die van buiten komen. Secretaris/penningmeester, Serge Hagoort Bezoekersaantallen afdeling Hart van Brabant Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 22/1 Herman van Dijk DVD meebrengavond 8 26/2 Bas Schenk Treinen in Japan 17 26/3 Karel v an Hilten Trams en treinen in Engeland 13 23/4 Jan de Jongh Trams en treinen door Scandinavië 14 28/5 Wim Dautzenberg Langs Nederlandse rails 9 Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 25/6 Gerrit van Arendonk Trams door België 8 24/ VHS banden uit de collectie van Herman van Dijk 7 22/10 René Platjouw Op reis met Jur Deijs 10 26/11 Jan Quik Trams/treinen in België, Frankrijk, Duitsland 12 17/12 Bram Stelling Stoom Deutsche Bundesbahn 10 AFDELING JONGEREN De afdeling Jongeren stelt zich als doel om de jeugdige spoor- en tramliefhebbers bij de NVBS te betrekken. Dit doen zij onder andere door het organiseren van activiteiten die deze doelgroep aanspreekt. Iets leuks doen kan de ondernemende jongere zelf ook, maar met een groep bereik je meer en ontmoet je gelijkgestemden. Essentieel is een gunstige prijs/kwaliteitverhouding door activiteiten gratis of tegen lage kosten aan te bieden. Alleen dan verleid je de jongeren tot deelname. Ook in 2013 is dit gelukt. Activiteiten Naast de gebruikelijke binnenlandse activiteiten maakten de jongeren in 2013 maar liefst drie uitstapjes naar Duitsland. Gezien de steeds groeiende belangstelling willen we dergelijke reisjes blijven aanbieden en soms gaan deze verder dan een eendaagse reis naar Duitsland. Ook in 2013 organiseerde afdeling Jongeren een Tienerdag, een dag speciaal voor de minder zelfstandige hobbyist tussen 12 en 18 jaar. Ondanks interessante presentaties van Raymond Naber en Kees van de Meene en een leuke speurtocht viel de opkomst tegen. Vanaf dit jaar wil afdeling Jongeren de Tienerdag jaarlijks elders in het land in samenwerking met een regionale afdeling organiseren. Een jaarlijks terugkerende jongerenactiviteit is een bezoek aan een museumbedrijf. In 2013 reisden de jongeren naar het noorden voor een bezoek aan de S.T.A.R. in Stadskanaal. Het programma bestond uit een rondleiding en enkele ritten. In de laatste maand brachten de jongeren een bezoek aan twee grote Nederlandse steden. In Amsterdam werd de bouwput van de Noord/Zuidlijn bezocht voordat deze zijn deuren voor het publiek sloot. In Rotterdam kregen de jongeren een kijkje achter de schermen bij Miniworld. Op beide dagen bestond de ochtend uit een vroege vogelprogramma, waarbij per tram en metro naar kenmerkende plekken werd afgereisd om het stedelijk vervoer op foto vast te leggen. Meedenken Behalve het organiseren van activiteiten is het doel van de afdeling Jongeren ook om met andere onderdelen van de NVBS mee te denken hoe de vereniging voor jongeren aantrekkelijker kan worden en blijven. We overleggen met diverse andere afdelingen en brengen regelmatig een bezoek aan een regionale bijeenkomst. Afdelingen die meer jongeren willen lokken, kunnen bij de afdeling Jongeren aankloppen voor advies. Bestuur Aan het bestuur werden Henk Zwoferink en Bruno Batenburg toegevoegd. De overige bestuursleden zijn nog onder de dertig jaar en blijven voorlopig de afdeling vertegenwoordigen. Wel moeten twee van hen prioriteit geven aan school of studie. Dat geldt voor voorzitter Teus Baars en secretaris Ivo Laeven; zij laten tijdelijk hun taak waarnemen door respectievelijk Bruno Batenburg en Bastiaan Luytjes. Voorts bestaat het jongerenbestuur uit penningmeester Thijs Houdijk en Vincent Wolst. J A A R V E R S L A G

14 Bezoekersaantallen afdeling Jongeren Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 23/3 Tienerdag 15 26/5 Bezoek aan STAR 13 8/6 Fotografenmiddag 29/6 Naar Hannover 22 23/8 Naar Buir en Keulen 27 16/11 Naar Wuppertal 43 8/12 Bezoek Noord/Zuidlijn 18 21/12 Bezoek Miniworld 16 AFDELING KENNEMERLAND De afdelingsavonden werden dit jaar voor het eerst gehouden in Station Velserbosch van de Vereniging Hoogovens Stoom een plek met een spoorse ambiance waar je af en toe op je stoel zit te trillen als er een staaltrein langs dendert. Er is voldoende parkeergelegenheid, nadeel is echter dat het station niet met OV bereikbaar is. Daarom is er voor degenen die met OV komen een haal- en brengservice vanaf Station Beverwijk in het leven geroepen. De leden met werden per keer door de secretaris geïnformeerd over datum en onderwerp van de bijeenkomst. In het voorjaar kondigde de voorzitter Gert Jan Binkhorst aan dat hij in september, na een periode van ca. tien jaar, wil stoppen als voorzitter. Hij zorgde wel voor een opvolger in de persoon van René Mathot uit Beverwijk.Tijdens de september bijeenkomst werd Gert Jan met applaus bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de afdeling. De leden stemden unaniem in met de benoeming van Rene Mathot als nieuwe voorzitter. De afdelingsavonden werden gemiddeld door 10.7 bezoekers bezocht, een stijging van gemiddeld 2 per bezoekers per avond ten opzichte van Vijfhuizen, 9 januari Henk Booman, secretaris. Bezoekersaantallen afdeling Kennemerland Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 9/1 K.Hoorn Caleidoscoop van het openbaar vervoer 14 13/2 H. Binkhorst Zufallig gefundendes Fressen aus Osterreich 9 13/3 E. Sachse Rangeren en rangeertechnieken bij het NS vervoer 11 10/4 L. de Jong Korte geschiedenis van de Engelse Spoorwegen 6 8/5 C. Westerduin 10 jaar flexibel op het spoor 12 11/9 Ver.Hoogovens Stoom Stoom bij Hoogovens IJmuiden 10 9/10 C. Koelewijn. Spoorwegen in de USA 15 13/11 M. Moerland Guilty Tickets 7 11/12 A.Baanders La grande vitesse en France 13 totaal aantal bezoekers 97 AFDELING MODELBOUW Het jaar 2013 begon voor de afdeling Modelbouw op 7 januari 2013 met een nieuwjaarsreceptie. Het bestuur had voor een hapje en een drankje gezorgd voor de bezoekers. Er werden in 2013 in totaal 36 avonden georganiseerd. Deze zijn onderverdeeld in 12 Rij & Praat- en 24 thema-avonden. Het aantal bezoekers bedroeg 813. Ook dit kan onderverdeeld worden in 457 NVBS leden en 356 anderen. Op 6 april 2013 heeft de afdeling modelbouw haar vijftig jarig bestaan gevierd. De festiviteiten hebben we gehouden in de clubruimte van de afdeling. Volgens het jubileumboek zijn er 37 gasten geweest. Bij het weggaan hebben de bezoekers een bedrukte ballpoint als herinnering meegekregen. De foto s en de gemaakte video van het feest zijn op de site van de NVBS te zien (geweest). Het programma 2014 is samengesteld door John Spitters en is al op de site van de NVBS geplaatst. De afdeling Modelbouw heeft op diverse manifestaties een helpende hand geboden. Met een rangeerbaantje en het daarbij behorende rangeerdiploma voor de kinderen hebben de meedewerkers van de afdeling Modelbouw de NVBS stand versterkt. Den Haag, 14 januari De secretaris/plv v.z. Fons Veeren AFDELING NOORD De Afdeling Noord omvat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het gedeelte van Overijssel ten noorden van de (voormalige) Dedemsvaart. Om de reistijden en de kosten voor de verspreid wonende leden in het gebied zo laag mogelijk te houden, vinden de bijeenkomsten op verschillende locaties plaats. Gemiddeld aantal bezoekers per plaats was: Meppel 23,33 Buitenpost 26 Leeuwarden 23,23 Coevorden 14 Emmen 18 Een totaal gemiddelde van 22,75 bezoekers per bijeenkomst. Net als in de voorafgaande jaren kan de afdeling bogen op een trouwe kern van leden die de bijeenkomsten bezoeken, ondanks de vaak niet geringe afstanden. Op 14 september is de samenstelling van het bestuur veranderd en uitgebreid. Leo Onderwater heeft de voorzittershamer overgedragen aan Pieter 14 J A A R V E R S L A G

15 Bosch. Manuel Draijer is als algemeen lid toegetreden De huidige estuurssamenstelling is: Pieter Bosch: voorzitter Nico Kunnekes: secretaris Pieter Wemelsfelder: penningmeester Gert Jan Bleeker algemeen lid Leo Onderwater: algemeen lid Manuel Draijer: algemeen lid. De bijeenkomsten werden als gebruikelijk in de plaatselijke en regionale media en via de bekende adressen van de leden bekend gemaakt. Het ledenaantal is in 2012 nagenoeg hetzelfde gebleven. Daar er leden door overlijden of opzegging afvallen en er anderzijds nieuwe leden bijkomen telt Afdeling Noord nu rond de 385 leden. Aan deze leden is het jaarprogramma voor 2013 toegezonden. Meppel, december Nico Kunnekes. Secretaris Afdeling Noord. Bezoekersaantallen afdeling Noord Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 12/1 Meppel Verbouwing Station Arnhem 22 9/2 Buitenpost Rangeren en rangeertechnieken 30 9/3 Leeuwarden Bentheimer Eisenbahn 26 14/4 Coevorden Van Dollard tot Geul 14 13/4 Meppel 130 jaar IJzeren Rijn 24 4/5 Buitenpost Baltische Staten 23 8/6 Leeuwarden MBS 22 14/9 Leeuwarden Meebrengmiddag 19 5/10 Emmen Rondje Zwart Wit Nederland 18 9/11 Leeuwarden Sporen rond Wenen 26 14/12 Buitenpost Spoorzoeken 25 AFDELING NOORD HOLLAND NOORD De NVBS afdeling Noord-Holland Noord beslaat een groot uitgestrekt gebied in de kop van de provincie Noord-Holland, alles ten noorden van de plaatsen Heemskerk en Zaandam, waar meer dan 300 leden wonen. Nieuwe leden binnen onze regio krijgen een uitnodiging en programmaboekje, leden die regelmatig een afdelingsavond bijwonen, krijgen per of per post een boekje toegestuurd. In 2013, het zevenendertigste jaar voor de afdeling, bezocht onze schare trouwe leden de 14 avonden, met een gemiddelde opkomst van 25, helaas wederom dit jaar een daling. De drukst bezochte avond met 36 bezoekers was het jaaroverzicht door onze eigen voorzitter gepresenteerd met plaatjes van vele leden/bezoekers. De minst bezochte avond was dit jaar 18 juni, die door ziekte van de presentator op het laatste moment werd ingevuld met een DVD programma. Toch blijft het de wens van de afdelingsleden om het hele jaar door regelmatig bij elkaar te komen. Een avond (16- juli) zijn we te gast geweest bij spoorwegmodelvereniging Telemodel te Zaandam. Op 17 december konden we door een dubbele boeking op het laatste moment niet terecht in onze vertrouwde zaaltje. Gelukkig konden we door bemiddeling van de penningmeester terecht in het station van de Stoomtram (Hoorn-Medemblik). Het was niet de eerste keer dit jaar (net als op13 augustus vanwege de kermis in Hoorn) dat we volgens afspraak gebruik konden maken van een beamer van een in Hoorn wonend lid. Als waardering voor ons improvisatietalent deze avond trakteerde de Keizerskroon (ons vertrouwde adres) ons na afloop op kroketten.de in het overzicht genoede aantallen zijn inclusief ongeveer vier bestuursleden. Gemiddeld dus ruim 21 bezoekers per avond. Gedurende 2013 waren er geen bestuurswisselingen. Wel hopen we komend jaar een nieuwe secretaris te introduceren en wederom 16 avonden te organiseren voor de spoor belangstellenden in NHN e.o.de afdeling blijft trachten het bezoekersaantallen te vergroten. Wij houden bij de programmering rekening met de voorkeuren van de vaste bezoekers, hetgeen vooral in het najaar van 2013 tot hoge aantallen bezoekers leidde. We zullen dit beleid in 2014 voortzetten, maar zullen de diversiteit van het aanbod niet uit het oog verliezen. Om meer inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag van de leden, zullen wij in 2014 een nieuwe registratie gaan opzetten. Dit ook naar aanleiding van een verzoek van het Hoofdbestuur dienaangaande. We informeren onze leden op reguliere basis over de komende programma-avonden en eventueel andere actuele zaken. Wij gebruiken daartoe mede de adressen die door de ledenadministratie wordt verstrekt. Op de verenigingsavonden proberen wij meer aandacht te besteden aan het sociale aspect. Onze huidige locatie biedt hiertoe beperkte mogelijkheden. Wij proberen een locatie te vinden met meer mogelijkheden tot sociale interactie en die zo mogelijk ook beter binnen de grenzen van onze financiële ruimte valt. Op 16 en 17 maart 2013 hebben wij ons als NVBS afdeling samen met NVBS P&R gepresenteerd op de 2 daagse grote spoorwegmodelbouw tentoonstelling in een school te Alkmaar, om de NVBS en onze afdeling wat meer naamsbekendheid te geven. Komend jaar hopen wij dit, eveneens in half maart, in Alkmaar te herhalen. Gedurende 2013 waren er geen bestuurswisselingen, wel hopen we komend jaar een nieuwe secretaris te introduceren en wederom 16 avonden te organiseren voor de spoor belangstellenden in NHN eo. Bezoekersaantallen Noord-Holland Noord Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 15/1 Karel Hoorn De bijzondere foto 24 5/2 Jan Noorlander Jaaroverzicht /2 Aad de Mey 47 jaar spoor- en tramfotografie 30 19/3 Modelbouwavond 23 9/4 Henk Stoltenberg Sporen over onze Oostgrens 28 21/5 Afdelingsledenvergadering 24 18/6 DVD-avond 11 16/7 Bezoek Telemodel Zaandam - 13/8 Arie Nauta Filmverslag revisie Bonne 21 3/9 Meindert Mulder Werkplaats Roosendaal eind jaren /9 Dia/digi meeneemavond 22 15/10 Chris Westerduin 10 jaar flexibel op het spoor 27 5/11 Kees Bijl Een rondje Berlijn per spoor in de jaren /11 Ruud Kohlen Ertsvervoer in Noord-Zweden (film)35 17/12 Rien Berg De Golden Pass Line (Luzern - Montreux ) 22 Totaal aantal bezoekers 16 avonden: 356 J A A R V E R S L A G

16 AFDELING OOST De meest bezochte avond was januari, waar we door middel van een beamerpresentatie langs de vier Arnhemse vooroorlogse tramlijnen gingen kijken. Deze avond was de dag tevoren ook aangekondigd in dagblad de Gelderlander. En dat hebben we gemerkt. Historie is weer in de aandacht tegenwoordig! De oktoberavond was het minst bezet, maar de oorzaak kan zijn geweest dat wij het programma op het laatst moesten wijzigen, omdat de eerder aangekondigde spreker wegens gezondheidsproblemen.moest afzeggen We hadden in 2013 steeds een behoorlijk aantal bezoekers ten opzichte van Oorzaak kan zijn dat we nu ongeveer een week voor de afdelingsavond de leden per de datum van de bijeenkomst en het programma melden Regiogebonden onderwerpen maken we ook bekend in de agenda, Geniet van dagblad de Gelderlander en in weekkrant, Arnhemse Koerier Dit heeft (waarschijnlijk) een gunstig effect op de aantallen bezoekers. Hopelijk zet deze trend zich voort in Namens het afdelingsbestuur: Andries Oldenhof, afdelingssecretaris Bezoekersaantallen afdeling Oost Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Januari programma onder voorbehoud 42 Februari Chris Wester Tien jaar flexibel duin op het spoor 21 Maart René Platjouw Tram en elektrische trein in Indonesië 30 April Corné Verwoert Aigle 28 Mei Vincent Freriks Rhijnspoorweg 30 September Daan Viergever Ed Jansen Diesel vijven 37 Oktober Udo Hermann Het werk van ProRail 14 November Hans Krijnen Schotland 30 December Hans Casteleijn Trams in het Ruhrgebied Nu 37 AFDELING OOST BRABANT Over 2013 zijn positieve noch negatieve bijzonderheden te melden. Er vonden zoals gebruikelijk tien bijeenkomsten plaats, met drie maal een diaprogramma en zeven maal een beamerpresentatie. Alleen op de meebrengavond werd het programma door afdelingsleden verzorgd; dit maakte het qua reiskostenvergoedingen een duur jaar. Door slecht winterweer was de opkomst in januari gering. De aanwezigen waardeerden het zeer dat de gastspreker - die van ver moest komen - desondanks op tijd was en enthousiast zijn boeiende en gevarieerde presentatie gaf. Het gemiddelde aantal bezoekers per avond was 16,4 (vorig jaar 16,7). Verder kan nog vermeld worden dat in juli een groep afdelingsleden met Schönes Wochenende-Tickets weer een deel van het Duitse spoorwegnet heeft verkend. Het afdelingsbestuur hoopt in het nieuwe jaar er met een afwisselend programma voor te zorgen dat het bezoekersaantal minstens op hetzelfde peil blijft (ook al komt dat er op neer dat al jaren slechts 8% van de leden in het afdelingsgebied de bijeenkomsten bezoekt). Bert van Diepen, secretaris afd. Oost-Brabant Bezoekersaantallen Oost Brabant Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 18/1 Chris Westerduin 10 jaar flexibel op het spoor 9 15/2 Kees Bijl Railvervoer in Berlijn /3 Rail Theater Amsterdam Railjournaal /4 Leo de Jong Korte historie Engelse spoorwegen 20 24/5 Bart van 't Grunewold NS in de jaren tachtig 23 21/6 Sef Rameckers/ Henk Dam 125 jaar Gotthard / Stoom in Thüringen 16 20/9 Hans van Poll Uit de NS-collectie van H.Hesselink 18 18/10 Rob van der Flier TEE-treinen / rondreis Canada 16 15/11 Frits van der Gragt The Darjeeling Himalayan Railway 14 20/12 Div. leden Meebrengavond dia en digitaal 16 Totaal aantal bezoekers 164 AFDELING ROTTERDAM In 2013 heeft de afdeling Rotterdam tien verenigingsavonden gehouden. Naast negen bijeenkomsten in de Prinsekerk is er ten huize van één der leden een huiskamerbijeenkomst gehouden. De volgende sprekers en onderwerpen stonden op het programma. De bovenstaande aantallen zijn inclusief vier bestuursleden. Gemiddeld dus ruim 21 bezoekers per avond. (In het totaaloverzicht is voor 2012 het aantal bezoekers gecorrigeerd omdat er toen geen bestuursleden waren meegerekend; opmerking RD) De stijgende trend in het bezoekersaantal is in 2013 krachtig doorgezet, we kregen ongeveer 25% meer betalende bezoekers dan in Ook de huiskamerbijeenkomst deelt in de stijgende trend en we gaan hiermee ook in 2014 door. Ondanks de gestegen bezoekersaantallen waren de inkomsten ook in 2013 onvoldoende voor een sluitende begroting. In totaal ontvingen we 750,- van het Hoofdbestuur, maar hiervan was 600,- bestemd voor de aanschaf van een beamer. De afdeling blijft trachten de bezoekersaantallen te vergroten. Wij houden bij de programmering rekening met de voorkeuren van de vaste bezoekers, hetgeen vooral in het najaar van 2013 tot hoge aantallen bezoekers leidde. We zullen dit beleid in 2014 voortzetten, maar zullen de diversiteit van het aanbod niet uit het oog verliezen. Om meer inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag van de leden, zullen wij in 2014 een nieuwe registratie gaan opzetten. Dit ook naar aanleiding van een verzoek van het Hoofdbestuur. We informeren onze leden op reguliere basis over de komende programma-avonden en eventueel andere actuele zaken. Wij gebruiken daartoe mede de adressen die door de ledenadministratie wordt verstrekt. Op de verenigingsavonden proberen wij meer aandacht te besteden aan het sociale aspect. Onze huidige locatie biedt beperkte mogelijkheden. Wij proberen een locatie te vinden met meer mogelijkheden tot sociale interactie en die zo mogelijk ook beter binnen de grenzen van onze financiële ruimte valt. De pogingen van onze afdeling tot het verwerven van een eigen beamer heeft resultaat gehad. Wij zijn nu in het bezit van een fraaie beamer, de BenQ MW 663. Over het selectieproces inclusief. de uiteindelijke keuze zullen wij een verslag sturen naar het Hoofdbestuur zodat ook andere afde- 16 J A A R V E R S L A G

17 lingen van onze ervaring kunnen profiteren. Onze door wateroverlast onherstelbaar beschadigde diaprojector is nog niet vervangen. Het aantal avonden met diaprojectie loopt echter sterk terug en de noodzaak tot vervanging wordt dus minder. Niettemin proberen wij een alternatieve tweedehands projector te verwerven die aan onze eisen kan voldoen. Bezoekersaantallen afdeling Rotterdam Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 10/1 M. Moerland Toen en Thans 28 14/2 J. van der Wal Rails tussen palmbomen 15 14/3 H. Casteleijn Tram in Ruhrgebied 18 11/4 W. van BlaricumTrams en Stoomtreinen 11 16/5 C. Neijenhuizen 50 jaar NVBS-lid 21 13/6 Huiskamerbijeenkomst 14 12/10 N. Booij Spoorwegen rond Rotterdam 18 10/10 F. Huizer RTM tramlijnen 24 14/11 C. Engelbert RET 27 12/12 J. Krijgsman Spoor in REO 39 Totaal 215 AFDELING RIJNLAND Ook dit jaar heeft het bestuur weer tien bijeenkomsten mogen organiseren. De mooie zaal in het Alettahof in Voorschoten voldoet uitstekend en kan goed verduisterd worden. Het op ons verzoek aangeschafte grote scherm heeft inmiddels een zekere bekendheid verworven. Met het beheer is afgesproken dat wij gezien onze inbreng in dit scherm de geluidsinstallatie zonder kosten mogen gebruiken. Uiteraard moeten wij voor het geheel een marktconforme prijs betalen. Wij wisten weer een afwisselend programma samen te stellen met zo weinig mogelijk doublures t.o.v. de omringende afdelingen. Wij mochten 297 bezoekers ontvangen, weliswaar vijf minder dan vorig jaar, maar het gemiddelde blijft rond de dertig (nu 29,7 per avond). Behalve wat bekende toppers blijft het erg moeilijk te voorspellen of een avond veel of weinig publiek zal trekken. Een aantal keren is onze herinneringsmail aan vaste bezoekers niet geheel tot zijn recht gekomen omdat de provider het aantal van 95 mails tot spam bestempelde. Inmiddels wordt met mail chimp gewerkt. Voor de avond van Roef Ankersmit zijn de Somda-banner en extra flyers ingezet. Hierbij is gebruik gemaakt van de kleurenprinter in Amersfoort. Het aantal extra bezoekers van deze acties wordt tussen de zes en tien geschat. Omdat de afdelingszaal, samen met die van Den Haag zich nog geen zes kilometer van de fictieve gebiedsgrens bevindt, kennen we een aantal gemeenschappelijke bezoekers. Percentages uitrekenen is dan ook weinig zinvol. Het belang van aankondiging van onze programma s in OdR en op de NVBS-site is duidelijk. Hierdoor mogen we geregeld bezoekers van buiten het afdelingsgebied begroeten. Natuurlijk is ook de programmering van invloed op het bezoek, maar wij blijven streven naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod met een zo hoog mogelijke kwaliteit. De bestuurssamenstelling en de taakverdeling is hetzelfde gebleven en de leden doen dit nog steeds met plezier. Financieel is wat ingeteerd op onze reserve, vooral ook omdat de Alettahof de door ons te betalen bijdrage voor consumptiegebruik heeft verhoogd. Die verhoging is niet aan de leden doorberekend. De samenwerking met de dichtbij gelegen afdeling den Haag is prima, waarbij het verwijzen naar elkaars programma s werd voortgezet. Geregelde aankondiging in de buurtbladen van Katwijk, Leiden en Voorschoten levert alleen voor streekgebonden onderwerpen soms extra bezoekers op. We zijn begonnen met een programma-uitwisseling met de (kleine) modelbouwclub in Voorschoten. Dit alles zorgt voor een wisselend aantal extra belangstellenden, die ook opgenomen kunnen worden op de mailinglijst. Op bijgevoegd overzicht zijn de aantallen bezoekers per avond c.q. onderwerp opgenomen. Voor introducés en andere belangstellenden. was de wervingsfolder beschikbaar. Deze mensen blijken vooral onderwerpgericht te komen en willen meestal geen lid worden. Wel betalen zij 1- extra waarmee de bijdrage voor de leden op 2,50 kan worden gehouden. Ook vergroot het de naamsbekendheid van onze vereniging bij omgang met anderen. Karel Hoorn, januari 2014 Bezoekersaantallen afdeling Rijnland Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 16/1 Wim en Paul Dijkman Filmprogramma Nederland, Duitsland, USA 33(9) 20/2 Railtheater Amsterdam 2012 op rails 36(3) 20/3 Karel Hoorn Hoe de Amsterdamse tram overleefde deel 1 26(5) 17/4 Jan Oosting Spoortijd en stations 35(7) 15/5 Frits van der Gragt Stoom in India 23(1) 19/6 Hans Krijnen Spoor en tram in Australie deel 2 17(3) 18/9 Peter Eradus Eisenbahnen in der Scheiz 18(5) 16/10 Vasco de Cocq Spoorwegen in Argentinië en Uruguay 28(8) 20/11 René Platjouw Railmekka Ellan Vannin ( eiland Man 30(6) 18/12 Roef Ankersmit en Ronald Boers Spoorwegen in Nederland (12) Totaal 279(57) Tussen haakjes het aantal niet-leden onder de aanwezigen. AFDELING TWENTE 2013 was zonder twijfel een zeer bijzonder jaar voor de NVBS afdeling Twente, die in dit jaar 55 jaar bestaat. We zijn het jaar meteen goed begonnen met een zeer druk bezochte grote Nieuwjaars-bijeenkomst op 12 januari in wijkcentrum Prismare in Enschede, in samenwerking met de Twentse Modelspoorweg Club TMC. In een grote theaterzaal met een geweldige geluidsinstallatie vertoonde stoomfilmcineast Ton Pruissen prachtige films uit zijn rijk gevulde archief, met vooral veel mooie stoom uit Oost-Europese landen uit de tijd dat het IJzeren Gordijn Europa nog in tweeën deelde. Tussendoor vertelde hij over zijn avonturen in het voormalige Oostblok en las hij voor uit zijn Stasi-dossier. In de pauzes was de grote TMC modelbaan in bedrijf, met als gastloc de NVBS 1254 loc. P&R verschafte informatie over de NVBS activiteiten en het lidmaatschap, de NVBS Winkel had een aantrekkelijk assortiment inclusief de pas verschenen NVBS postzegel (ontworpen door Ronald Boers) meegebracht en deed goede zaken, en de Bibliotheek liet zien hoe je in de catalogus met zo n boeken en DVD's kunt zoeken. SNR had in samenwerking met het afdelingsbestuur een prachtige foto expositie over railvervoer in en rond Enschede samengesteld. Deze expositie is daarna enige maanden in NVBS Centraal opgesteld geweest. In totaal waren er zo'n 130 personen op de been (uit het hele land kwamen bezoekers en vrijwilligers), die enthousiast reageerden en kunnen J A A R V E R S L A G

18 terugkijken op een zeer geslaagd evenement, waarbij volgens één van de vele enthousiaste bezoekers de NVBS in Twente op de kaart is gezet. Mede als gevolg van dit geslaagde evenement zijn onze bezoekersaantallen dit jaar verder gestegen ten opzichte van 2012, terwijl de gemiddelde leeftijd van de bezoekers is gedaald. Er zijn steeds meer jongere bezoekers aanwezig, en ze komen graag terug, vanwege de interessante onderwerpen en de gezelligheid! In de afgelopen jaren t/m 2010 was de gemiddelde opkomst 16 personen. In 2011 is sinds ons verbeterplan dat na de zomer is gestart, het gemiddelde gestegen van 16,4 naar 25,2 per avond, en in 2012 verder gestegen naar 28,8 personen. In 2013 kwamen per bijeenkomst gemiddeld maar liefst 47,9 bezoekers. Een stijging van 66,3% in vergelijking met 2012! Dat komt natuurlijk ook door de speciale en erg goed bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst. Rekenen we die niet mee, dan is in 2013 het gemiddelde 38,8 bezoekers, dus gemiddeld precies tien personen meer dan in 2012; dat is nog steeds een flinke stijging! Het aantal bezoekers is gestegen van 148 in 2010 naar 227 in 2011 (in beide jaren negen bijeenkomsten), naar 288 in 2012 en nu 479 in 2013 (in beide jaren tien bijeenkomsten). Dit is een geweldige stijging van maar liefst 192% in zo n twee en half jaar! In maart is een Facebook pagina voor NVBS afdeling Twente van start gegaan, met daarop aankondigingen van onze maandelijkse bijeenkomsten, extra foto's en informatie daarbij, en regelmatig regionale spoorse nieuwtjes en actualiteiten. Weer een prima communicatiekanaal erbij om als afdeling regelmatig de spoorse geïnteresseerden te kunnen bereiken! Topavond dit jaar was de april-bijeenkomst met de primeur van het nieuwe programma van Roef Ankersmit, over Spoorwegen in Nederland, 50 jaar geleden ( ), ontstaan in samenwerking met afdelingsvoorzitter Ronald Boers voor de technische realisatie en het maken van de fraaie Powerpoint presentatie. In een stampvolle zaal genoten maar liefst 62 bezoekers van een schitterende avond vol nostalgie op het spoor! Voorafgaand was een intensieve reclame campagne gevoerd, zowel op diverse websites en social media, alsook in de lokale pers en gaf Roef een interview op lokale radio (te beluisteren op Ook bij de andere afdelingen, waar dit programma inmiddels te zien is, worden erg hoge bezoeksaantallen genoteerd! De succesvolle meeneemavond in juni verliep dankzij de goed voorbereide presentatietechniek lekker soepel en zonder technische problemen. Er waren (ondanks de vakantietijd) 22 bezoekers, waarvan er tien een fraaie presentatie hielden, over zeer gevarieerde onderwerpen. Het merendeel van de presentatoren waren jongeren en oudere jongeren, dus zo'n doe-het-zelf-avond is zeker geliefd bij een wat jonger publiek. Het kleurrijke programmaboekje is dit jaar nog verder verbeterd en aantrekkelijker vormgegeven. Het boekje met vergrote oplage is breed verspreid, ondermeer in de bibliotheken in Enschede en Hengelo en bij de Museumbuurtspoorweg MBS in Haaksbergen, tijdens de TMC Open Dag, en natuurlijk ook in het folderrek in NVBS-Centraal en bij de naburige afdelingen. De maandelijkse afdelingsmail is na de zomer omgewerkt tot een afdelingsnieuwsbrief en aantrekkelijker vormgegeven. Door gebruik te maken van gratis marketing software met uitgebreide mogelijkheden en statistiek is een beter inzicht te krijgen in de doelgroep. De eerste avond na de zomerstop begon met een onaangename verrassing: alle stoelen in onze zaal waren ineens verdwenen! (Dat was vanwege een onhandig geplande schoonmaakactie, zo bleek achteraf). Dankzij de nodige creativiteit en ons improvisatietalent konden uiteindelijk de 43 bezoekers toch een (soort van) zitplaats vinden. De aanwezige NVBS voorzitter zat bijvoorbeeld op een kratje Grolsch! Tijdens de jaarlijkse open dag van de TMC in Enschede was de NVBS vertegenwoordigd met een stand in samenwerking met P&R. Daarbij werd de SNR fotoexpositie over Enschede weer gedeeltelijk opgebouwd. Aanwezig zijn bij zo'n evenement is goed voor de regionale contacten en de naamsbekendheid. In november is een online enquete onder de ontvangers van de Twentse afdelingsnieuwsbrief gehouden over hun mening over onze bijeenkomsten, de locatie, een eventuele verhuizing, en wensen ten aanzien van het programma voor het volgende seizoen. Deze enquête leverde een hoge respons op en veel waardevolle informatie voor het afdelingsbestuur. Alle invullers worden hartelijk bedankt! Onze avonden zijn dit jaar erg goed bezocht, dit levert het luxe probleem op dat de zaal te klein wordt bij druk bezochte avonden. Daarom is het afdelingsbestuur op zoek gegaan naar een andere, grotere locatie die goed bereikbaar is per openbaar vervoer, ruime parkeergelegenheid biedt, goede cateringmogelijkheden heeft en goed te verduisteren is, en dat alles natuurlijk voor een acceptabele zaalhuur. Inmiddels is in N.S.H.-gebouw 't Schöpke van de NS ontspanningsver- Bezoekersaantallen afdeling Twente Bezoekers NVBS Afdeling Twente Jaar Totaal aantal Aantal Gemiddeld bezoekers bijeenkomsten aantal bezoekers , , , ,9 Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 12/1 Ton Pruissen (Delft) 20/2 Peter Westmijze (Arnhem) 20/3 Frits van der Gragt (Amsterdam) 17/4 Roef Ankersmit (Holten) 15/5 Leo de Jong (Heemstede) Grote Nieuwjaarsbijeenkomst met filmprogramma: Stoom onder de Rode Ster (DVD-film) 130 Van Oberwald naar Realp over de Furka Bergstrecke (dia-overvloei) 40 Sporen door Noord-Amerika van Oost naar West (DVD-film) 38 Spoorwegen in Nederland, 50 jaar geleden ( ) (beamer) 62 Korte geschiedenis van de Engelse Spoorwegen (beamer) 33 12/6 de bezoekers zelf!foto/video meeneemavond, (beamer) 22 18/9 Jan Willem Oosting (Noordwijk) Spoortijden en Stations (beamer) 43 16/10 John Krijgsman (Rotterdam) Treinveerdiensten in Europa ( dia-overvloei) 50 20/11 Bert van der Kruk (Leidschendam) De Grote Stoomtreinreis (beamer) 37 11/12 René Platjouw (Amsterdam) Rail Mekka - Ellan Vannin (Isle of Man) (beamer) 24 totaal aantal bezoekers bij 10 bijeenkomsten: J A A R V E R S L A G

19 eniging,in Hengelo; een fraaie locatie met prima ligging en goede faciliteiten gevonden, waar we ter kennismaking een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari 2014 hebben gehouden. De vele bezoekers waren erg enthousiast over deze nieuwe zaal zodat we besloten hebben per februari 2014 hierheen te verhuizen. Voor de komende jaren hopen we dat we elke maand op deze nieuwe locatie vele (Twentse) spoorwegliefhebbers mogen verwelkomen bij onze gezellige en informatieve bijeenkomsten. De sprekers die vaak een verre reis naar Twente ondernemen zijn daar ook zeker erg blij mee! Hengelo, 28 januari 2014 Ronald Boers, voorzitter/secretaris Historisch overzicht NVBS Afdeling Twente Jaar Bijeenkomsten Bezoekers Gem. per avond 19,7 19,4 17,8 15,6 16,2 16,4 25,2 28,8 47,9 Bijdrage leden Zaalhuur Zaalhuur per avond 30 30/ / Kosten sprekers Voordelig (nadelig) saldo (68) (126) (20) AFDELING UTRECHT Het jaar 2013 is voor de NVBS afdeling Utrecht een mooi jaar om op terug te kijken. Er werden wederom negen afdelingsavonden georganiseerd, die door een wisselend aantal bezoekers bezocht werden. Per avond waren er gemiddeld ca. twintig bezoekers en dit aantal is momenteel licht stijgend. Ook dit jaar viel weer op dat programma s over treinen en dan in het bijzonder over onderwerpen dicht bij huis (Nederland, Duitsland, Zwitserland) het best bezocht worden. Avonden over trams worden traditiegetrouw minder bezocht. In 2013 hebben we actief het programma van de afdeling bekend gemaakt op internetfora, websites en met het programmaboekje bij NVBS Centraal. Dit is een vervolg op het ingezette beleid in 2012 en leidt langzaam maar zeker tot een stijgend aantal bezoekers. De hoop en verwachting voor de langere termijn is dat dit ook leidt tot een jonger publiek. Het gebouw waar de afdeling Utrecht op dit moment bij elkaar komt, staat nog steeds op de nominatie om gesloopt te worden. De te fuseren kerken in Bilthoven willen een gezamenlijke kerk gaan gebruiken en de locatie waarvan wij nu gebruik maken afstoten. Voor 2014 is dit in ieder geval nog niet aan de orde en kunnen we van de huidige locatie gebruik blijven maken. Het bestuur van de afdeling bestaat op dit moment maar uit twee personen. We zijn dus dringend op zoek naar versterking, een penningmeester of eventueel een secretaris. Mocht je belangstelling hebben of iemand weten, kunt u zich bij ondergetekende melden. Voor 2014 staan ook weer negen afdelingsavonden in Bilthoven gepland. Het programma voor het najaar wordt op dit moment gemaakt. De afdeling is doorlopend op zoek naar sprekers die het leuk vinden om iets over hun hobby en passie te delen. Dat kan uiteraard met behulp van beelden (dia s, beamer, film) maar ook op heel andere wijze. Mocht u/mocht jij het leuk vinden om een avond te verzorgen, neem dan gerust contact op met de secretaris! Geert Hoeksema Secretaris en penningmeester a.i. AFDELING WEST BRABANT Onze afdeling organiseerde in 2013 weer tien avonden in gemeenschapshuis de Poelewei. De avonden werden gemiddeld door tien personen bezocht en de onderwerpen waren weer zeer wisselend,zowel trein als tram in binnen- en buitenland waren te zien. In 2013 werd het contact met Hart van Brabant verder uitgebreid. Sprekers werden uitge wisseld maar ook bezoekers bezochten een of meer avonden bij de bure.ook kwam er in 2013 meer contact met de afdelingdrechtsteden. Sprekers uit de omgeving zorgen voor beperkte reiskosten,maar diverse sprekers van verder zijn hier ook graag gezien.ik hoop dat we in 2014 in Breda en omgeving evenementen krijgen waarop we onze vereniging kunnen promoten.ik hoop b.v. dat er dit jaar weer een plaats is op de tentoonstelling"kleur je lente".misschien komt er een mogelijkheid om samen met Hart van Brabant een tentoonstelling te houden met modelspoor en stands voor o.a. de NVBS. Om meer bezoekers op onze avonden te krijgen kunnen we misschien combineren.de verbouwingen aan de stations in Breda en Tilburg kunnen ook interessant zijn voor personen van de heemkunde kring. Gerrit van Arendonk AFDELING ZEELAND De afdeling Zeeland heeft in 2013 negen bijeenkomsten gehouden met gemiddeld elf bezoekers, wat een lichte daling (1) is ten opzichte van De afdeling Zeeland huurde sinds 2012 zo nu en dan een beamer van een lokaal beeld- en geluid bedrijf voor sprekers die inmiddels digitale programma s vertoonden. Het zag er naar uit dat dit in de nabije toekomst vaker zou gaan plaatsvinden, en dan is de afweging koop versus huur snel gemaakt. De afdeling Zeeland is vervolgens in contact getreden met het Hoofdbestuur om de aanschaf van een beamer te bespreken. Gezien de geografische afstand was het iedere keer ophalen en terugbrengen van een beamer bij een andere NVBS-afdeling niet echt een optie. Een beamer voor de afdeling zelf had de voorkeur. Met het verhuurbedrijf zijn enkele beamers bekeken, en de uitkomst is met het Hoofdbestuur kortgesloten. Vervolgens is de beamer, een BenQ PB6240, aangeschaft. De aanschaf is voor de helft gefinancierd uit advertentie opbrengsten van de afdeling Zeeland en voor de andere helft door een bijdrage van het Hoofdbestuur. De beamer wordt inmiddels naar volle tevredenheid ingezet. Op 23 en 24 februari 2013 was de NVBS, namens de afdeling Zeeland, weer vertegenwoordigd op de Modelbouwshow in de Zeelandhallen te Goes. Vele bezoekers konden (hernieuwd) kennismaken met de NVBS en met de mogelijkheden die er binnen de vereniging aanwezig zijn, wat in enkele gevallen heeft geleid tot spontane aanmelding als lid. Tijdens de Modelbouwshow is ook het programma van de afdeling Zeeland onder de aandacht gebracht. Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar zal het programma ook worden aangeboden bij de Stoomtrein Goes Borsele, zodat railbelangstellenden en bezoekers daar ook op de hoogte worden gebracht van de bijeenkomsten van de afdeling Zeeland. Hopelijk zal dit leiden tot een stijgend aantal bezoekers van de avonden, daar ook in de afdeling Zeeland de vergrijzing toeslaat. Ook zullen de avonden weer in regionale weekbladen worden aangekondigd, maar plaatsing hiervan is niet altijd zeker. De afdeling Zeeland telt ongeveer vijftig leden waarvan gemiddeld elf de avonden bezoeken (22%). De opkomst is onder andere afhankelijk van het onderwerp, de weersomstandigheden en het tijdsbeslag op de agenda s van onze bezoekers. Hieronder de onderwerpen, sprekers en aantal bezoekers per avond in J A A R V E R S L A G

20 Bezoekersaantallen afdeling Zeeland Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 11/1 Marius Broos De NS in de jaren 70 en /2 Dènis Baarends Smalspoor tussen Bohemen en Vinschgau 11 8/3 Meindert Mulder De tram van Porto en Lissabon 13 12/4 Ruud Kohlen Ertsvervoer in Lapland 14 10/5 Bram Stelling Stoom bij de DB in de 70 er jaren 6 13/9 Diversen Dia -meebreng avond 10 11/10 Hans van Poll Reichbahn und Bundesbahn unter Dampf 11 8/11 Erikjan Sachse Rangeren en rangeertechnieken 6 13/12 Ciril van Hattum Taiwan in de tijd van de stoom locomotief en vele jaren later 13 totaal aantal bezoekers 94 AFDELING ZUID LIMBURG Algemeen mag worden vastgesteld dat de belangstelling en het aantal bezoekers opvallend iets minder wordt voor de bijeenkomsten van de afdeling Zuid-Limburg. Met een gemiddelde van twaalf personen als gemiddelde kunnen we vaststellen dat wij nog steeds ook over de harde kern binnen de afdeling spreken! Mede ook op uitnodiging weten enkele introducees de weg naar Schin op Geul te vinden. Het afgelopen jaar spreken wij dan weer over zes nieuwe belangstellenden die het interessant vonden een afdelingbijeenkomst bij te wonen. Zij betalen normaal ook na één maal uitgenodigd te zijn bij een tweede bezoek normaal de bijdrage in de kosten van de avond. Sporadisch komt het voor dat NVBS-ers (bestuursleden en gewone leden) de bijeenkomsten bezoeken als zij voor een korte vakantie in Zuid Limburg zijn! Behalve de maanden juli en augustus waarin geen afdelingsbijeenkomsten georganiseerd worden, hebben er in het afgelopen jaar tien plaats gevonden. In principe vind de afdelingsbijeenkomst plaats op de tweede vrijdagavond van de maand. Soms kan een enkele keer onder bepaalde omstandigheden, al hoe wel niet gebruikelijk, hier van af worden geweken.(hemelvaart, Pinksteren etc.) Ten opzichte van de eigen gesorteerde ledenlijst welke het gebied aangeeft tussen Maastricht en Roermond mede ook grensoverschrijdend met België en Duitsland met ruim 110 leden moet helaas worden vastgesteld worden dat dit amper 10% is van het ledenbestand welke werkelijk de afdelingsbijeenkomsten bezoeken. Algemeen is bekend dat de oorzaak ook deels gezocht moet worden door vergrijzing c.q. mindere opkomst van de leden door het aanbod op internet, YouTube en favoriete tv- uitzendingen zowel in binnen- en buitenland welke een brok aan informatie geven op spoors gebied. Een belangrijk punt blijft algemeen nog steeds hoe de bezoekersaantallen mogelijk groter kunnen worden. Een goede presentatie levert veel meer bezoekers op leert de ervaring en aanbiedingen van presentatoren door sprekers mede uit de eigen regio zijn steeds welkom! Het blijft echter willekeurig welke presentatie op een bepaalde afdelingsbijeenkomst aan de orde is en wat de leden persoonlijk boeit. Hierbij wel in overweging nemende dat goede voorbereide presentaties opvallend meer bezoekers trekken. Het gevoel van ouds een echte NVBSavond komt dan weer terug! De gekozen titel in de aankondiging van ons eigen verenigingsblad Op de Rails kan wel of niet stimulerend werken om te komen! De afgelopen periode leert ons ook dat bewegende beelden meer op het voorstellingsvermogen van de bezoekers indruk maken. Het is dus aan de orde of je wel of niet kunt spreken van minder of meer bezoekers per afdelingsbijeenkomst! Het beleid van het afdelingsbestuur is erop gericht belangstellenden aan te spreken o.a via de media en info te stimuleren om de afdelingsbijeenkomsten te bezoeken! NVBS treed op deze manier méér naar buiten en kan zich zo beter presenteren,niet alleen bij spoorweghobbyisten en verder geïnteresseerden waar bij deze hopelijk een positief beeld krijgen van onze vereniging c.q. organisatie en zich welkom dienen te voelen! Financiële aansturing Door de geografische situatie van de afdeling hebben wij een hogere financiële bijdrage van het Hoofdbestuur gekregen. Dankzij deze medewerking hebben we goede presentatoren van verder weg voor de afdelingbijeenkomst kunnen uitnodigen. Het afgelopen jaar is dit onder dankzegging wederom duidelijk gebleken! Bekendmaken van bijeenkomsten en locatie De afdeling Zuid Limburg beschikt over een sfeervolle spoorse locatie: Het NS station Schin op Geul dat in beheer is van de voorzitter Sef Rameckers. Hij is tevens exploitant van het station Schin op Geul en doet er steeds in de feestmaand december er een schepje boven op om op eigen initiatief, mede ondersteund door echtgenote, de aanwezigen met een hapje en een drankje te verrassen. De bijeenkomsten van het aflopende jaar worden zodoende feestelijk afgesloten! De afdelingsleiding beschikt over de meest geavanceerde apparatuur inclusief videoscherm om prima digitale videopresentaties aan te bieden. Behalve het eigen verenigingsblad Op de Rails en website NVBS.com waar de aankondigingen worden geplaatst informeert de secretaris via een eigen informatierubriek Rail Kroniek spoorweggeïnteresseerden, die geen lid zijn van NVBS en via een mailing van de afdelingsbijeenkomsten. Algemeen, een verenigingsjaar waarin kan worden vastgesteld dat de belangstelling voor onze afdelingsbijeenkomsten iets minder is! Onze afdeling wil de komende tijd niet actieve leden persoonlijk benaderen om opnieuw de weg naar Schin op Geul te vinden. Bezoekersaantallen afdeling Zuid Limburg Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers Datum Presentatie Onderwerp Aantal bezoekers 11/1 Pierre Keulen Variaties omtrent het Spoor 10 15/2 Sef Rameckers Durango en Silverton Rail Ways en Oriënt Express 14 8/3 Henk Dam Belevenissen,100 jaar Züricher Mittel en Oberland Bahn 14 19/4 Bart van t Grunewold Autumn Steamgala at the Severn Valley Railway 11 10/5 Woytek Lis Vol op Stoom / Pelna Para 7 14/6 Erikjan Sachse Rangeren en Rangeertechnieken bij het NS-goederenvervoer 15 13/9 Bram Stelling Mijn Fotocarriêre bij de DB in de 70-er jaren 11 11/10 Pierre Keulen Railvaria in Frankrijk 15 8/11 Jan Roos 55 jaar Belangstelling in het aparte Spooren Tramwezen 10 13/12 Sef Rameckers Suppenzüge im Saarland en Plandampf Henk Dam, secretaris. AFDELING ZWOLLE 2013 stond voor de afdeling Zwolle in het teken van afscheid van het vertrouwde honk in gebouw Westerhaven. Aan vijfentwintig jaar gastvrijheid van de NS kwam noodgedwongen een einde door de veiligheidsmaatregelen van ProRail voor de VL. Sinds de herfst worden de afdelingsbijeen- 20 J A A R V E R S L A G

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2011 Aan de leden van de NVBS Het jaar 2011 stond

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Stuurstand Online het digitale clubblad van de TMC

Stuurstand Online het digitale clubblad van de TMC Nr. 1, 05/09/2013 Stuurstand Online het digitale clubblad van de TMC Colofon Redactie Hans Evering Theo Nagel Leo Waterman Wim Kruijer Peter Smit Kopij & contact redactie@tmsc.nl De Stuurstand Is het officiële

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 14 NOVEMBER 2011 1 Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 11 april 2011.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart 1999. Spoorweg Sportvereniging Venlo (artikel 01 t/m 33) (2 e wijziging ingaande 22 maart 2002) (3 e wijziging ingaande 26 maart 2004) (art.4a) (4 e wijziging

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Concept - Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de NVBS op zaterdag 8 april 2017 in het Oude Magazijn van de Wagenwerkplaats in Amersfoort

Concept - Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de NVBS op zaterdag 8 april 2017 in het Oude Magazijn van de Wagenwerkplaats in Amersfoort 1 Concept - Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de NVBS op zaterdag 8 april 2017 in het Oude Magazijn van de Wagenwerkplaats in Amersfoort Volgens de presentielijst waren, inclusief de leden van

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen 1 CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode 2 Heden, @, verschenen voor mij, mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris te Amsterdam: 1. @ 2. @De comparanten verklaarden bij deze een

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom. Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk Vrijenban en omgeving in Delft een veilige, schone, beheerde en gratis toegankelijke speelomgeving en zet zich in voor versterking van het saamhorigheidsgevoel

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

HV Stationsplein Leiden Jaarverslag 2013

HV Stationsplein Leiden Jaarverslag 2013 HV Stationsplein Leiden Jaarverslag 2013 Leden van het bestuur Voorzitter: vacant Secretaris: Kees Dil Penningmeester: Paul Ellerbeck Bestuurslid: Harold Fonk Het aantal leden op 31 december 2013 bedroeg

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Aanwezig Afwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter X A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van toezicht

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Inhoudsopgave Pagina Inwerkingtreding 2 Begripsbepaling 2 Artikel 1 Lidmaatschap 2 Artikel 2 Geldmiddelen 3 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MKB Netwerk Roosendaal

Huishoudelijk reglement MKB Netwerk Roosendaal Huishoudelijk reglement MKB Netwerk Roosendaal Artikel 1: Toepasselijkheid 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MKB Netwerk Roosendaal (kvk: 20090531), hierna te noemen de vereniging, heeft

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

2. Het verslag van de ledenvergadering van 25 april 2013 wordt zonder voorlezing en zonder discussie goedgekeurd.

2. Het verslag van de ledenvergadering van 25 april 2013 wordt zonder voorlezing en zonder discussie goedgekeurd. KNVWS t Gooi Vergaderverslag ALV d.d. 10 april 2014 Locatie: Aanvang: Aanwezig: (bestuur) Alberdingk Thijmcollege te Hilversum 21:10 uur Lynn van Rooijen-Mc Cullough (voorzitter) Gerard Peet (secretaris)

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie