Jaarverslag Samen...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Samen..."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Samen...

2 goed goed voor voor later later

3 Inhoudsopgave Samen... opgroeien in Rotterdam 4 Voorwoord 5 Bedrijfsvoering 7 Samen... kinderdam Raad van Toezicht 11 Samen... maar toch op afstand Ondernemingsraad 13 Samen... voor ons allemaal Centrale Ouderraad 17 Samen... zorgen voor onze kinderen Personeel & Organisatie 21 Samen... aan het werk Pedagogiek 27 Samen... voor de toekomst Opleiding 31 Samen... deskundig Kwaliteit 33 Samen... gaan we voor kwaliteit Gastouderopvang 39 Samen...een beetje thuis Samenwerking 40 Samen... staan we sterker Peuterspeelzalen 43 Samen... met de basisschool Jaarrekening 45 Bezetting 50 Samen... op weg naar Controleverklaring 54 Personalia 55 3

4 Samen... opgroeien in Rotterdam Er zijn geen grote daden nodig voor een fijne samenleving. Vaak zijn het juist de kleine, gewone dingen in het dagelijks leven die ervoor zorgen dat we op een prettige en vreedzame manier met elkaar om kunnen gaan. Bijvoorbeeld door rekening met elkaar te houden, samen verantwoordelijkheid te dragen, met elkaar te discussiëren en met elkaar plezier te maken. Bij kinderdam leren we het dagelijks aan de kinderen. Toch zijn we ons daar niet altijd van bewust. Het vierjarige project Samen goed voor later van KINDwijzer is binnen deze context door kinderdam omarmd. De komende jaren werken wij dit thema uit onder de titel: Samen opgroeien in Rotterdam.

5 Voorwoord 2011 was een jaar van mooie momenten, maar helaas ook van bezorgdheid en teleurstelling. Om met het slechte nieuws te beginnen: ik ben bezorgd, omdat alle inspanningen en investeringen die we de laatste jaren hebben gedaan in het belang van goede kinderopvang, door de bezuinigingen, zonder enige visie, teniet worden gedaan. Een kapitaalvernietiging die de kwaliteitsontwikkeling onder grote druk zet. De bezuinigingen zullen onherroepelijk leiden tot vraaguitval en dus tot gedwongen reorganisatie en krimp van arbeidsplaatsen. Ik ben ook teleurgesteld. Er worden politieke keuzes gemaakt zonder dat er rekening wordt gehouden met de behoeften van het kind zelf. Kinderopvang wordt alleen beoordeeld op z n bedrijfseconomische merites. Komt een ouder zonder werk, dan stopt ook de kinderopvang. Alsof het maar een tijdelijke parkeerplaats is, zonder enige toegevoegde waarde. De kinderopvang bevindt zich in een onmogelijke spagaat: enerzijds moeten we op alle mogelijke manieren bezuinigen, anderzijds moeten we op onze toppen presteren als het gaat om zaken als veiligheid, hygiëne, pedagogiek. Een minimale afwijking bij de GGD kan je al duur komen te staan. Terecht verdienen kinderen onze grootste zorg, maar we moeten daarbij de onmeetbare zaken niet uit het oog verliezen: kinderen hebben het recht zich in hun eigen tempo te ontwikkelen, onbezorgd te kunnen spelen, in alle rust de wereld te kunnen ontdekken en leren omgaan met anderen en met verschillende culturen. Dat kan alleen als de opvang aan de basis goed geregeld is. Natuurlijk begrijp ik dat in een tijd van economische recessie ook de kinderopvang de dans niet ontspringt. De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek tonen echter aan dat een combinatie van juist investeren en deels bezuinigen voor alle partijen op korte en langere termijn (financieel) voordeel oplevert. Maar bovenal heeft het een positief effect op kinderen: goede kinderopvang biedt kinderen een goede basis voor de toekomst. 5 Met alle problemen, zorgen, donkere wolken boven ons hoofd, hebben we gelukkig ook mooie dingen gedaan. Zoals het project Samen goed voor later, waarin we samen met KINDwijzer optrekken. Het vertelt precies waar het in de kinderopvang om draait: de kinderopvang als oefenplaats voor democratisch burgerschap, waarbij ouders, (zorg)instellingen, onderwijs, (gemeentelijke) politiek en andere partijen samenwerken aan de toekomst van kinderen. Een ander hoogtepunt was de oprichting van de kinderdamacademie. De kwaliteit van onze opvang begint bij de kwaliteit van mensen. Met onze eigen bedrijfsschool kunnen wij Samen investeren in later. Omdat we blijven geloven in het belang van kinderopvang, en blijven hopen dat we ook samen met de politiek hierin kunnen optrekken, is het thema van dit jaarverslag Samen Leest u mee? Els Maasdam Algemeen directeur Jaarverslag kinderdam 2011 Voorwoord

6 VERANTWOORDELIJK VOOR ELKAAR EN VOOR DE GROEP

7 Samen... kinderdam Huisvesting & Beheer - Per 1 januari verzorgt kinderdam Buitenschoolse opvang voor/in de Dominicusschool: BSO Dominikids. - In maart openden wij BSO De Kaap, op Katendrecht. Het voormalige artsencentrum is prachtig verbouwd, met onder andere een podium waarop kinderen zich kunnen uitleven in theateractiviteiten. - In september is de verbouwing van KDV De Vrijvoeters afgerond; de locatie kon hierdoor worden uitgebreid met een babygroep. - KDV De Olifant kreeg een facelift en voldoet daarmee weer helemaal aan de eisen van deze tijd. De groepen zijn mooi verbouwd, er is een nieuwe keuken geïnstalleerd, er zijn nieuwe vloeren gelegd en er is geschilderd in mooie, frisse kleuren. - Eind 2011 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd. Hierdoor hebben we niet alleen meer inzicht gekregen in de huidige staat van het onderhoud, maar ook in het onderhoud dat de komende jaren nodig zal zijn. Centrale Inkoop KindeRdam neemt deel aan CooKo, een initiatief van een aantal kinderopvangorganisaties om centraal in te kopen. In 2011 heeft kinderdam mantelovereenkomsten afgesloten met betrekking tot schoonmaak, mobiele telefonie, internet en tuinonderhoud. Plaatsingssyteem Tot en met 2010 werkte de Plaatsingsafdeling met twee verschillende systemen: Flexkids en Kocon. In januari is de gehele planningsafdeling, inclusief de gastouderopvang, overgegaan op één systeem: Kocon. 7 Extranet In december is extranet ingevoerd. Alle medewerkers kunnen met hun persoonlijke inlogcode vanaf iedere willekeurige plek inloggen en informatie bekijken. Dag van de Pedagogisch medewerker Elke derde donderdag in september worden de pedagogisch medewerkers in het zonnetje gezet, op de landelijke Dag van de pedagogisch medewerker. KindeRdam geeft op die dag niet alleen de pm ers, maar alle medewerkers een cadeautje. Dit jaar was dat een vrolijke tas. Jaarverslag kinderdam 2011 Bedrijfsvoering

8 WE GEVEN HET GOEDE VOORBEELD AAN KINDEREN

9 9 Personeelsfeest Na tweeëneenhalf jaar van hard werken sinds het vorige personeelsfeest, was het weer eens tijd voor een spetterende avond. In Zaal Staal konden we genieten van een heerlijk buffet, hebben we met elkaar veel tamtam gemaakt, gaven we elkaar complimenten in de complimentenkast en kon tot in de late uurtjes gedanst en meegezongen worden op muziek van de Crazy Piano s. Jaarverslag kinderdam 2011 Bedrijfsvoering

10 MET ELKAAR TALENTEN ONTPLOOIEN

11 Samen... maar toch op afstand Als voorzitter van de Raad van Toezicht mag ik mijn trots uitspreken, omdat we terug kunnen kijken op een goed jaar. Geen jaar van een grote winst, maar wel van een gezond bedrijf. Ook een bedrijf dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus neemt en zich gedraagt conform de kernwaarden die het voorstaat. Zonder enige terughoudendheid heeft de raad geconcludeerd dat er in 2011 door alle geledingen hard is gewerkt. De grote betrokkenheid van de medewerkers bij kinderdam heeft ons getroffen. Harmonie en het gevoel van saamhorigheid is op tal van gebieden gemanifesteerd. Het was ook te zien en te voelen tijdens het personeelsfeest. Het kinderdamlied bij het geluid van meer dan 300 djembé s klonk als muziek in de oren en medewerkers complimenteerden elkaar in de complimentenkast. Dat gaf een warm gevoel. Ook de Raad van Toezicht werkte in harmonie en met vereende krachten samen met het bestuur. Uit de controle door KPMG en de evaluatie door de Raad van Toezicht bleek dat kinderdam een mooie organisatie is, dat zijn bedrijfsprocessen onder controle heeft. Er is vertrouwen in de organisatie. Toch is er ook reden voor zorg, vanwege de bezuinigingen en onvoorspelbare omgevingsfactoren. De intern genomen maatregelen om de verwachte vraaguitval te pareren, moeten zich nog bewijzen. Als oud-wethouder van de stad Rotterdam weet ik als geen ander dat Rotterdam een stad is die soms anders reageert op ontwikkelingen dan andere steden. Op deze onvoorspelbaarheid valt moeilijk te anticiperen. Dat wat je in redelijkheid mag verwachten, heeft plaatsgevonden. 11 In 2012 staat de organisatie een grote uitdaging te wachten, waaraan alle leden van de Raad van Toezicht graag hun bijdrage willen leveren. Nico Janssens Voorzitter Raad van Toezicht kinderdam Jaarverslag kinderdam 2011 Raad van Toezicht

12 BELANGSTELLING TONEN VOOR ELKAARS CULTUUR

13 Samen... voor ons allemaal Door alle politieke wijzigingen was 2011 een roerig jaar. Desondanks heeft de directie van kinderdam de Ondernemingsraad steeds goed en tijdig geïnformeerd, waardoor we de belangen van de achterban goed onder de aandacht konden brengen. Op een aantal onderwerpen heeft de OR in 2011 advies uitgebracht. Huiswerk voor een kerstbonus In het kader van het KINDwijzer-thema Samen goed voor later heeft de OR in 2011 meegedacht over het thema Bij mij thuis als eindejaarsdoelstelling voor Het is gelukt om dit te koppelen aan een van de opdrachten van de kinderdamacademie. ABC en iedereen doet weer mee! Voor de introductie van een nieuw registratiesysteem voor ziekmelding - het ABC van kinderdam - is de OR al in een vroeg stadium gevraagd mee te denken over de overstap naar dit nieuwe systeem. De OR heeft zich hierbij met name gericht op de gebruiksvriendelijkheid en privacy van het systeem en de procedure. Na de definitieve keuze voor het nieuwe systeem heeft de OR meegedacht over de tekst in de informatiefolder voor het personeel en het aanvraagformulier voor de aanvraag tot loondoorbetaling. De onderwerpen die in 2011 zijn besproken Wijziging in regeling zorg- en calamiteitenverlof Instemming na aanpassing Wijzigingen in de jubileum- en attentieregeling Instemming Aanpassing in contracten over nevenfuncties en opzegtermijn Instemming Voorstel inschaling pm ers en ondersteunende diensten Instemming Aanpassing in regeling ouderschapsverlof en in de wetsregeling Instemming Competentieprofiel clustermanager Instemming Concurrentiebeding voor locatiemanagers Instemming Spelregels voor deelname aan de kinderdamacademie voor pm ers en managers Instemming Procedures voor RI&E-Arbo Instemming ABC gezondheidsmanagement Instemming Aanpassing verlofregeling Instemming Pilotproject aansturen meerdere locaties door één manager Instemming Taakurenbeleid Aangekaart 13 Jaarverslag kinderdam 2011 Ondernemingsraad

14 GROTERE KINDEREN HELPEN DE KLEINTJES

15 Eigen vakschool voor kinderdam De OR is van het begin af betrokken bij alle plannen en ideeën omtrent de kinderdamacademie en was erg enthousiast over de mogelijkheden die de bedrijfsschool medewerkers kon bieden. Op 1 augustus bracht de OR een positief advies uit met betrekking tot de officiële start van de kinderdamacademie. Voorafgaand hieraan waren de voorwaarden een belangrijk punt van bespreking. Overeengekomen is onder andere dat de trainingen in werktijd zullen plaatsvinden. OR Academie: cursusdagen 2011 De OR heeft zich tijdens twee cursusdagen verdiept in de volgende onderwerpen: Het oppoetsen van de kennis van de Wet op de Ondernemingsraden. De Preventiemedewerker: wat zijn de regels en hoe zit dit bij kinderdam? Communicatie met de achterban. Effectiviteit en samenwerking binnen de OR. De nieuwe vorm van bedrijfsgezondheidsmanagement. De gevolgen van bezuinigingen in de kinderopvang. 15 OR-verkiezingen Halverwege 2011 verstreek de zittingstermijn van de OR. Drie van de zeven leden van de OR stopten, vier leden stelden zich herkiesbaar. Daarnaast waren er vijf nieuwe kandidaten. Door het aantal zetels van de OR uit te breiden van zeven naar acht, kregen alle kandidaten een zetel in de OR. Jaarverslag kinderdam 2011 Ondernemingsraad

16 SAMEN PLEZIER MAKEN

17 Samen... zorgen voor onze kinderen Het recht op medezeggenschap is binnen kinderdam geregeld in de vorm van Oudercommissies (OC s) en een Centrale Ouderraad (COR). De OC s en het COR behartigen de belangen van de ouders door gebruik te maken van hun wettelijke adviesbevoegdheden. OC s zijn verbonden aan locaties en behartigen de belangen van de kinderen en ouders van die locaties. Het gaat daarbij om locatiespecifieke onderwerpen, zoals de (brand)veiligheid, het pedagogisch werkplan en het activiteitenaanbod voor de kinderen. De COR vertegenwoordigt alle OC s waar het gaat om onderwerpen die voor alle ouders voor de hele organisatie van belang zijn. Agenda Inmiddels volgt de Centrale Ouderraad (COR) een vaste vergaderagenda, die in 2011 een duidelijke invulling heeft gekregen. Viermaal kwam de COR met de directie van kinderdam bijeen en eenmaal zonder directie. De hoofdthema s waren veiligheid en de mogelijke gevolgen van de kabinetsmaatregelen. Jaarplanning Na een eerste bijeenkomst zonder directie, in januari, komt de COR op vier momenten met de directie van kinderdam bijeen. In maart worden de beschikbare rapportages besproken, in juni de nieuwe tarieven, in september de mandatering (om de 2 jaar) en de bevestiging van de tarieven en in december de overige zaken. 17 Openbare vergadering en mandatering Twee jaar na oprichting was het weer tijd om de mandatering van de OC s aan de COR opnieuw vast te stellen. De COR heeft getracht dit te combineren met een openbare vergadering. Een uitnodiging aan alle OC s binnen kinderdam leverde echter geen extra ouders op bij het overleg in september. De mandatering wordt schriftelijk ingediend door de OC s en de COR kan op dezelfde voet verder. Tarieven 2012 Met het nieuwe kabinet op de rails werd 2011 een onzeker jaar. Bij het bespreken van de tarieven in juni was nog niet duidelijk wat de kabinetsbeslissingen in september zouden zijn. De meeste OC s stemden met tegenzin in met de tarieven. Er is begrip voor de economische situatie, maar voor sommige opvanglocaties laat de huisvesting ten tijde van stemming te wensen over. Bij het voorstellen van de tarieven geeft kinderdam een helder beeld van de kostenopbouw. Dit biedt meer transparantie voor de ouders en nodigt ook uit tot meedenken over de kosten van de kinderopvang en welke kwaliteit daarbij wordt beleefd. Jaarverslag kinderdam 2011 Centrale Ouderraad

18 LEREN OMGAAN MET EMOTIES EN CONFLICTEN

19 Overige gespreksonderwerpen waren: Vaststelling van een vaste agenda, samen met de directie van kinderdam Pedagogisch beleid - Gezondheid: beleid hoofdluis - Pedagogische doelen - Methode KIJK! Jaarverslagen en rapportages - Klantsignalen en klachten OC s - Exitformulieren ouders - (Bijna)ongevallen - CO2 metingen Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2011 Jaarthema Samen goed voor later Ouderbetrokkenheid Ontwikkelingen BSO Bezuinigingen - Daling in de bezetting - Huisvesting Nieuwe managementstructuur 19 Centrale Ouderraad kinderdam Jaarverslag kinderdam 2011 Centrale Ouderraad

20 JE BEWUST ZIJN VAN DE NATUUR EN HET MILIEU

21 Samen... aan het werk KindeRdam is een van de grotere kinderopvangorganisaties in Rotterdam. Er werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over onze kinderdagverblijven, BSO s, peuterspeelzalen, een gastouderbureau en een Centraal Bureau. Met elkaar zorgen zij voor de kinderen van ruim 2000 gezinnen. Onze medewerkers vormen ons grootste kapitaal. De afdeling P&O levert een belangrijke bijdrage aan hun deskundigheid, professionaliteit en werkplezier. In het afgelopen jaar stonden drie projecten centraal: Optimaliseren van de werving en selectie Arbeidsmarktcommunicatie Bedrijfsgezondheidsmanagement Centrale Werving & Selectie Uit de exitanalyse over 2009 is gebleken dat het verloop binnen kinderdam hoog is, ook onder nieuwe medewerkers. Daarom is in oktober 2010 een pilot gestart voor een nieuwe wijze van Werving & Selectie, op centraal niveau, met als uitgangpunten: 1. Professionalisering van de selectiegesprekken 2. Snellere match tussen sollicitant en vacature 3. Zoeken naar kinderdambreed inzetbare medewerkers 21 De pilot is in 2011 verder doorgezet. De nieuwe manier van selecteren gebeurde niet meer op de locatie, maar door de P&O medewerkers. Hiervoor is een profiel opgesteld van de kinderdammer en is de afdeling P&O zes maanden ondersteund door een externe recruiter. Werken bij kinderdam, wie durft... Als je de beste kinderopvang wilt bieden, wil je ook met de beste pedagogisch medewerkers werken. Om bij kinderdam te kunnen werken, moet je dus wel wat in je mars hebben. Dat was de boodschap van de Wervingscampagne die in samenwerking met de afdeling Communicatie in mei is gelanceerd. Met het thema Wie durft... werden pm ers uitgedaagd bij kinderdam te solliciteren. Voor de campagne werden opvallende A1 posters, een aparte website en het magazine Lef ontwikkeld. In het magazine vertelden verschillende medewerkers waarom werken bij kinderdam zo leuk is. Speeddate In mei organiseerde de afdeling P&O ook een speeddate-avond voor studenten die bij kinderdam stage liepen en dit jaar afstudeerden. Van de 17 kandidaten werden er die avond 11 aangenomen. Zij konden direct na hun studie, in juli, aan de slag. Jaarverslag kinderdam 2011 Personeel & Organisatie

22 Resultaat Begin 2011 was het aantal openstaande vacatures voor pedagogisch medewerkers opgelopen tot 31. De campagne en de nieuwe selectieprocedure hebben er mede toe geleid dat er eind 2011 nog slechts 7 vacatures open stonden. In 2011 hebben we er 72 nieuwe collega s bij gekregen, plus 30 nieuwe flexpoolcollega s. 22 Loondoorbetaling bij Ziekte In 2010 lag het ziekteverzuim bij kinderdam hoger dan het landelijk gemiddelde in de branche. Daarom is in 2011 onderzocht hoe we dit verzuim konden terugdringen. Allereerst zijn alle medewerkers bewust gemaakt van de hoge kosten die verzuim en dus vervanging met zich meebrengt. Daarnaast is in samenwerking met Provar een nieuw registratiesysteem voor ziekmelding ingevoerd, waarbij loondoorbetaling bij ziekte niet meer vanzelfsprekend is. Het systeem beoogt een ander verzuimgedrag: medewerkers melden zich niet ziek, maar doen online een aanvraag loondoorbetaling bij ziekte (LBZ) in het Arbeids Deelname Systeem (ADS). Hierin worden ook alle communicatie, registratie en acties rondom de LBZ-aanvragen bijgehouden. Het ABC van kinderdam Voor de introductie van het nieuwe registratiesysteem is een informatiefolder ontwikkeld: het ABC van kinderdam. Het ABC staat voor Aanwezigheid, een hoge mate van Betrokkenheid en een gezonde dosis Creativiteit. Leidinggevende en medewerker kijken bij een aanvraag LBZ niet alleen naar de beperkingen van de medewerker, maar vooral ook naar de mogelijkheden. Resultaat Alle maatregelen hebben ertoe geleid dat het ziekteverzuim in 2011 uitkwam op 4,77%; 0,6% lager dan het gemiddelde in de branche. Het nieuwe systeem LBZ zal in oktober 2012 worden geëvalueerd. Doelstellingen eindejaarsuitkering Ieder jaar is er mogelijkheid voor 3,5% eindejaarsuitkering. In 2011 was 2% van de uitkering gekoppeld aan meetbare componenten: een verzuimpercentage van maximaal 5% (exclusief zwangerschap), een meldingsfrequentie van 1,4 (exclusief zwangerschap) en een gemiddelde bezetting van 92% (exclusief uitbreidingen). De overige 1,5% was gekoppeld aan een inhoudelijke doelstelling: de inventarisatie voor het thema Samen nu goed voor later. De resultaatgebonden doelstelling is helaas niet behaald. Daarom is in december alleen de 1,5% van de inhoudelijke doelstelling uitgekeerd.

23 Ziekteverzuim kinderdam FCB 2010 Doelstelling kinderdam FCB Verzuimpercentage 5,47% 5,2% 5% 4,77% 5,38% Verzuimfrequentie 1,70 1,34 1,4 1,49 1,21 Verzuimduur (dagen) 21,40 13,90 12,39 16,0 Personeelsverloop 2011 Op 1 januari 2011 heeft kinderdam 511 medewerkers in dienst Op 31 december 2011 heeft kinderdam 511 medewerkers in dienst In totaal zijn er 102 medewerkers uit dienst getreden. Van deze 102 medewerkers zijn 40 medewerkers werkzaam geweest in de functie van pedagogisch medewerker in de flexpool Er zijn ook weer 102 nieuwe medewerkers in dienst getreden 23 Dit levert een verloopcijfer op van 19,96%; exclusief inval is het verloop 13,63%. Ten opzichte van 2010 zien we een daling van het verloopcijfer. Het verloop was toen 22,52% (exclusief inval 17,1%). Flexpool Gemaakte uren door Flexpool in 2011: uur. Gemaakte uren door uitzendbureau in 2011: uur. Op 1 januari 2011 bestond de Flexpool uit 59 medewerkers, op 31 december 2011 waren dit 53 medewerkers. Jaarverslag kinderdam 2011 Personeel & Organisatie

24 Aantallen Algemeen directeur 1 Directeur Bedrijfsvoering 1 Directeur Werkontwikkeling 1 Clustermanager Staf 5 Directiesecretaresse 1 Locatiemanager 24 Secretariaat/ Receptie 4 53 P&O 5 Coördinator salarisadministratie 1 Plaatsingen 12 Gastouderbureau 3 Facilitair 7 Financiën 7 Communicatie & PR 3 Praktijkopleider VIB coach 2 ID er 8 Pedagogisch medewerker werkzaam voor de flexpool 53 Pedagogisch medewerker 342 Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal 14 Administratief medewerker ondersteunend aan cluster 3 Huishoudelijk medewerker/ gastvrouw 9 511

25 Aantallen Percentages 21 4,1 Man Verdeling geslacht Vrouw binnen kinderdam , ,08 16, Verdeling leeftijd binnen kinderdam , , Verdeling dienstjaren binnen kinderdam ,48 2,42 0, , , ,87 < Verdeling fte s binnen kinderdam 69 13, , , , ,55 0,00-0,25 0,25-0,50 0,50-0,75 0,75-1,00 1,00 Jaarverslag kinderdam 2011 Personeel & Organisatie

26 OPRECHT INTERESSE TONEN IN KINDEREN

27 Samen... voor de toekomst Kinderen krijgen bij kinderdam de ruimte hun talenten te ontdekken en te benutten. Op hun eigen manier en in hun eigen tempo. KindeRdam levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige mensen. Pilot Pedagogische schouw 0 tot 4-jarigen In 2011 hebben we onderzocht op welke manier we een beter beeld kunnen krijgen van de pedagogische kwaliteit en verbeterpunten op de locaties. Om te onderzoeken welk instrument het beste past bij kinderdam, is een pilot gestart op vier locaties. De twee instrumenten die hiervoor zijn gebruikt, zijn de Kwaliteitsmonitor NCKO, 0-4 jaar en het zelfevaluatie-instrument NJi, 0-4 jaar. Uitkomst van de pilot was dat zowel de pedagoog als de betrokken locaties adviseerden te gaan werken met het instrument van het NCKO 0-4 jaar. Dit advies is door het MT en de Centrale Ouderraad opgevolgd. Ben ik in Beeld KindeRdam werkt al jaren met de VVE-methode Ben ik in Beeld. Van de dertien kinderdagverblijven die met dit programma voor ontwikkelingsstimulering werken, hebben er elf inmiddels het officiële certificaat van Stichting de Meeuw behaald. We verwachten dat in 2012 ook de laatste twee locaties het Ben ik in Beeld certificeringsschildje waardig zullen zijn. 27 Video Interactie Begeleiding in 2011 Tijdens het traject Video Interactie Begeleiding (VIB) leren pedagogisch medewerkers bewust naar zichzelf te kijken tijdens hun interactie met kinderen. In april 2010 startte kinderdam met een pilot die een jaar zou duren. Twee begeleiders (VIB ers) gingen aan de slag met het aanbieden van VIB-trajecten, die bestonden uit drie opnamen en feedbackgesprekken. In de loop van datzelfde jaar werd dat uitgebreid met een follow-up opname en gesprek na ongeveer vier maanden. Dit om te zorgen dat de aandachtspunten van VIB niet zouden wegzakken. In 2011 besloot het MT de pilot met een jaar te verlengen. Inmiddels zijn alle locaties van kinderdam door de VIB ers bezocht en hebben de pedagogisch medewerkers een basistraject gevolgd. Nieuw in het afgelopen jaar is, dat er ook ervaring is opgedaan met het bespreken van de beelden in de teams. Dit had een duidelijke meerwaarde, zo bleek uit de evaluatie. De pedagogisch medewerkers leren van elkaar en kunnen elkaar feedback geven. Ook is onderzocht op welke manier VIB gekoppeld kan worden aan andere manieren die kinderdam gebruikt om de pedagogische deskundigheid van het personeel te vergroten, zoals Ben ik in Beeld, het Pedagogisch logboek en de Pedagogische schouw. Jaarverslag kinderdam 2011 Pedagogiek

28 Zorgstructuur Binnen kinderdam is ruime aandacht voor het welbevinden van alle kinderen. Ouders worden hierbij betrokken en geïnformeerd. Soms bestaat er extra zorg om een kind. Ook dit wordt met de ouders besproken. KindeRdam werkt samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin en diverse ander partijen wanneer het kinderen betreft die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook kunnen locatiemedewerkers een beroep doen op onze eigen zorgcoördinator of pedagoog. Helaas is door bedrijfseconomische redenen de functie van zorgcoördinator in november 2011 komen te vervallen. Hilsener fra Danmark Het hele jaar werken we hard aan de kwaliteit van onze opvang. Maar hoe doen ze dat in het buitenland? In Denemarken bijvoorbeeld? Dat onderzochten twee pedagogisch medewerkers die mee mochten op een stagereis van KINDwijzer. Zij waren hiervoor uitgekozen op basis van hun presentatie tijdens de selectieprocedure bij kinderdam. 28 De twee medewerkers draaiden in Denemarken bijna twee weken mee op een kinderdagverblijf en een BSO. Ook bezochten ze een aantal opvanglocaties en scholen, spraken met hun Deense collega s en werkten diverse opdrachten uit. Vanuit Denemarken hielden ze op de website van kinderdam een blog bij over hun ervaringen, zodat iedereen kon meelezen en meebeleven. Wat hun het meest is opgevallen? De vanzelfsprekendheid waarmee ouders in Denemarken gebruik maken van kinderopvang. ( Kinderen gaan hier vaak vijf dagen per week naar de opvang. ) Het grote aantal mannelijke pedagogisch medewerkers. ( Wij spraken mannen met een universitaire studie, bijvoorbeeld ingenieurs, die uiteindelijk gekozen hadden voor een baan in de BSO. ) De verantwoordelijkheid die jonge kinderen er al krijgen. ( Ze mogen met scherpe messen snijden, met een echte zaag houtzagen, in bomen klimmen, vuur aanmaken ze gaan er daar vanuit dat een kind daar al jong vertrouwd mee moet raken. ) De opvang speelt zich hoofdzakelijk buiten af. (De kleintjes van 1 jaar slapen zelfs buiten. Grotere kinderen worden vaak vanaf de BSO met een bus buiten de stad gereden en vermaken zich daar in de natuur. ) De verantwoordelijkheid die kinderen al jong leren. ( Kinderen bepalen hun eigen tempo, dus ook wanneer ze eten. Van tot uur staat de tafel gedekt. Zo hoeft een kind niet uit z n spel te komen. ) Op de vraag wat de belangrijkste les was die ze hebben geleerd, antwoordden de twee pm ers eensgezind: Kinderen meer loslaten, eigen verantwoordelijkheden geven. Het verslag van de stagereis is te lezen in Op de groei nr. 10 > > linker menubalk homepage; het blog is terug te lezen onder Kwaliteit > opleiding medewerkers.

29 De Makkelijke Moestuin Zet kinderen voor de keuze: chips of een worteltje. Waarschijnlijk gaan de meesten voor de chips. Tenzij het een worteltje is dat ze zelf hebben geplant, verzorgd, water gegeven en zien groeien. Dat is het principe van De Makkelijke Moestuin. Kinderen leren op speelse wijze dat gezond eten heel lekker kan zijn. Als convenantpartner van Rotterdam Lekker Fit! strijdt kinderdam mee tegen overgewicht van jonge kinderen door meer beweging en gezonde voeding aan te bieden. Een van de eerste projecten waarin wij samen met een aantal partners optrekken, was De Makkelijke Moestuin. In een verrijdbare bak van 1,5 x 1,5 m. kunnen 16 vakken beplant worden met verschillende soorten groenten en fruit. Op 27 juni verrichtte wethouder Laan van Sport en Recreatie de eerste oogst bij ons Kindercentrum Vreewijk: radijsjes en sla. Ze gaf daarmee het officiële startsein van dit gezonde project. Ook ouders worden bij het project betrokken. Zo waren er voorlichtingsavonden over gezonde voeding en staan de jaarlijkse zomerfeesten op de locaties in het teken van gezonde voeding. 29 BSO Vakantieland Om tijdens de zomervakantie de BSO kinderen een leuk en uitdagend activiteitenprogramma te kunnen bieden, werd in 2010 BSO Vakantieland georganiseerd. Toen nog alleen voor de locaties in Rotterdam Noord. Wegens groot succes deden in 2011 ook onze BSO s in Rotterdam Zuid mee. De activiteiten stonden in het teken van de vier hoofdthema s: Professor Wonderland, Avonturenland, Sterrenland en Fit en Funland. Om de kinderen en pm ers alvast in vakantiestemming te brengen en ouders tijdig te infomeren, werd er een vrolijke vakantiekrant uitgegeven. Ook dit jaar werd BSO Vakantieland een groot feest. Er werden hutten en tipi s gebouwd, circusacts geoefend, laboratorium proefjes gedaan, broodjes gebakken op een kampvuur, zang- en danstalenten ontdekt, gefeest op een hawaiiparty, gesport op een zeskamp en nog veel, veel meer. Doordat verschillende BSO s werden samengevoegd tot vakantie BSO, werden er ook veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. Jaarverslag kinderdam 2011 Pedagogiek

30 AFSPRAKEN MAKEN EN NAKOMEN

31 Samen... deskundig Als organisatie kan je niet stil blijven staan; je moet je blijven ontwikkelen om díe opvang en zorg te kunnen bieden die aansluit bij de verschillende vragen en behoeften van ouders en kinderen. Daarom is kinderdam een lerende organisatie. Dat geldt voor de vele stagiairs die wij jaarlijks opleiden, maar ook voor onze eigen medewerkers. We streven naar excellente kinderopvang en daarvoor zijn vakbekwame medewerkers nodig. Hun deskundigheid is de bepalende factor voor het succes van kinderdam. KindeRdamAcademie Om de vele opleidings- en trainingsmogelijkheden binnen de organisatie te kunnen stroomlijnen, is, in samenwerking met de Nederlandse Vakschool, in juni de kinderdamacademie opgericht en in augustus officieel van start gegaan. Met de kinderdamacademie kan kinderdam zijn medewerkers een permanente begeleiding en ontwikkeling van hun kennis, houding en gedrag bieden. Medewerkers kunnen ook hun vakkennis opfrissen en ophalen, wat zorgt voor meer uitdaging en werkplezier in het vak. Gedurende het jaar zijn de medewerkers regelmatig geïnformeerd over de plannen omtrent de kinderdamacademie, onder andere met een speciale editie van de personeelsbrief in juli. Omdat het (bij)scholen van zoveel medewerkers een kostbare zaak is zowel in opleidings- als in vervangingsuren - is gebruik gemaakt van de Wet Vermindering Afdracht. Dit betekent dat de kinderdamacademie aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Een van die voorwaarden is dat studenten aan deze bedrijfsschool een Beroepspraktijk Vormingsovereenkomst (BPV) en een Onderwijsovereenkomst (OOK) tekenen. Zij volgen hiervoor per jaar 60 uur (bij)scholing. 31 Nulmeting Tijdens de studiedag in april hebben alle pedagogisch medewerkers en locatiemanagers - in voorbereiding op de kinderdamacademie - een nulmeting ingevuld, waarmee de medewerkers en managers hun persoonlijke competenties en de teamcompetenties in beeld brachten. Op deze manier werd inzichtelijk waar medewerkers al goed in zijn en waarin zij zich nog kunnen verbeteren. Terugrapportage De honderden nulmetingen zijn door de Nederlandse Vakschool verwerkt tot individuele terugrapportages in de vorm van een spinnenweb. Deze grafieken zijn door de locatiemanager in een teamoverleg besproken met als uitgangspunt aan welke punten gaat het team/de locatie op pedagogisch gebied werken? De nulmeting heeft ook geresulteerd in een Persoonlijk Opleidingsplan (POP) van iedere medewerker. Tijdens een POP-gesprek heeft iedere pm er en locatiemanager de eigen leerdoelen voor de komende tijd bepaald. KindeRdamAcademie on tour In september begonnen we met de kinderdamacademie on tour langs de locaties. Tijdens deze tour werden alle pedagogisch medewer- Jaarverslag kinderdam 2011 Opleiding

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen 4 Organigram 7 Medewerkers 8 Verkoop en marketing 18 Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Pedagogiek en kwaliteit 27 Huisvesting 33 Ondernemingsraad

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Welkom bij KMN Kind & Co

Welkom bij KMN Kind & Co Welkom bij KMN Kind & Co Kinderdagverblijven Peutergroepen Peuterspeelzalen Buitenschoolse opvang Wij denken in morgen Welkom bij KMN Kind & Co pagina 2 Waar vindt u... Welkom 3 Nadere kennismaking met

Nadere informatie

Leerpunten uit de praktijk. Hbo ers in de VVE

Leerpunten uit de praktijk. Hbo ers in de VVE Leerpunten uit de praktijk Hbo ers in de VVE Hbo ers in de VVE Colofon Opdrachtgever: Auteur: Vormgeving: Ministerie van OCW, directie Primair Onderwijs Paulien Muller, p.muller@sardes.nl www.sardes.nl

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Wij hopen dat u baat zult hebben bij dit boek en wensen u veel succes bij het werken aan meer gezondheid en minder verzuim in uw provincie,

Voorwoord. Wij hopen dat u baat zult hebben bij dit boek en wensen u veel succes bij het werken aan meer gezondheid en minder verzuim in uw provincie, Voorwoord De meerwaarde van provincies voor burgers, politiek en maatschappij hangt nauw samen met het succesvol functioneren van de medewerkers. Een laag verzuim en goede inzetbaarheid horen daar onlosmakelijk

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, E communicatie@albeda.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Bezoekadres Centraal Bureau: Oostwal 4 1747 EZ Tuitjenhorn Telefoon: (0226) 393970 Fax: (0226) 399017 Internet: www.kinderopvangharenkarspel.nl E-mail: info@kinderopvangharenkarspel.nl

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie