kindercentra NCKO-kwaliteitsmonitor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kindercentra NCKO-kwaliteitsmonitor"

Transcriptie

1 kindercentra Inleiding Bij staat kwaliteit voorop. biedt op alle centra kwalitatief goede opvang waardoor kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. GGD-inspecties en HKZcontroles maken deze kwaliteit zichtbaar, maar geven niet een uitgebreid beeld van de pedagogische kwaliteit. Het Nederlands Consortium voor Kinderopvang Onderzoek (NCKO) heeft een meetinstrument (NCKOkwaliteitsmonitor) ontwikkeld waarmee kinderopvangorganisaties de pedagogische kwaliteit in kaart kunnen brengen. startte in november 2011, als eerste kinderopvangorganisatie in de regio Haaglanden, met een nulmeting op alle dagopvang- en peuterspeelzaalgroepen met behulp van dit meetinstrument. De is ontwikkeld vanuit wetenschappelijk onderzoek als een instrument dat kinderopvangorganisaties zelf kunnen gebruiken om hun pedagogische kwaliteit te meten. Door het inzetten van de in alle dagopvang- en peuterspeelzaalgroepen kan gericht aan de slag om datgene wat goed gaat te behouden en datgene wat beter kan te verbeteren. Achtergrond Het NCKO deed verscheidene jaren wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. In de Wet Kinderopvang zijn vier pedagogische basisdoelen vastgelegd welke ertoe bijdragen dat kinderopvang zorgt voor het bevorderen van het welzijn van kinderen en hun ontwikkeling. De vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang: 1. Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid; 2. Het bevorderen van de persoonlijke competenties van kinderen; 3. Het bevorderen van de sociale competenties van kinderen; 4. Het overdragen van waarden en normen zodat kinderen kunnen opgroeien in de maatschappij. Om deze vier basisdoelen zo goed mogelijk te bereiken, beschreef het NCKO het begrip pedagogische kwaliteit, met daarbij een aantal kwaliteitskenmerken die van invloed zijn op deze kwaliteit. De groepsgrootte en pedagogisch medewerker-kind ratio bijvoorbeeld, maar ook hoe een groepsruimte is ingericht en welk speelgoed er aanwezig is. De wisselwerkingen, ook wel interacties genoemd, die pedagogisch medewerkers hebben met kinderen zijn daarnaast een belangrijk onderdeel van de pedagogische kwaliteit. Meten is weten mat de pedagogische kwaliteit om zichtbaar te maken hoe het gesteld is met de pedagogische kwaliteit. wil laten zien dat zij kinderen een veilige omgeving biedt waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Wat is er dan precies gemeten? De bestaat uit drie onderdelen: 1. De kwaliteit van de leefomgeving; 2. De interactie van pedagogisch medewerkers met kinderen; 3. De stabiliteit van de samenstelling van de groepen.

2 Pagina 2/5 Door deze drie dingen gezamenlijk te meten, bracht de pedagogische kwaliteit in kaart. De universiteit van Amsterdam analyseerde alle gegevens en stelde een eindrapport op. Hieronder staat beschreven hoe de onderdelen van de inzette en wat de resultaten van de nulmeting waren. De unitmanager van elke unit biedt ouders inzicht in de unit-specifieke resultaten die zij door middel van een plan van aanpak presenteren. In elk plan van aanpak staat beschreven hoe een unit de pedagogische kwaliteit nog meer kan verhogen. De kwaliteit van de leefomgeving Met een observatielijst is in elke dagopvang- en peuterspeelzaalgroep gekeken naar een aantal onderwerpen, zoals: de indeling van de ruimte; de aanwezigheid van het spelmateriaal; het dagschema. De onderwerpen zijn onderverdeeld in vijf verschillende categorieën en uitgelegd op pagina 4: 1. Ruimte en inrichting; 2. Activiteiten; 3. Taal; 4. Omgang met het kind; 5. Programma. Speciaal hiervoor opgeleide medewerkers van voerden de observaties uit. Studenten van de Universiteit van Amsterdam verwerkten alle geobserveerde lijsten. De interactie van pedagogisch medewerkers met kinderen Kinderen doen op de dagopvang en de peuterspeelzaal dagelijks ervaringen op in hun omgang met de pedagogisch medewerker en de andere kinderen. Pedagogisch medewerkers hebben dan ook een grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Pedagogisch medewerkers zetten daarvoor vaardigheden in, gericht op de omgang met alle kinderen in de groep. Het NCKO beschreef hiervoor zes interactievaardigheden. 1. De pedagogisch medewerker is een veilige haven voor de kinderen, ze zorgt ervoor dat ze signalen van kinderen oppikt en hier op een goede manier op reageert. Ze zorgt ervoor dat kinderen zich vanuit deze veilige basis (verder) kunnen ontwikkelen. De pedagogisch medewerker maakt hierbij gebruik van de interactievaardigheid: Sensitieve responsiviteit (SR). 2. De pedagogisch medewerker geeft kinderen de ruimte en stimuleert ze om op hun eigen manier zelf dingen te doen. De pedagogisch medewerker maakt hierbij gebruik van de interactievaardigheid: Respect voor autonomie (RA). 3. De pedagogisch medewerker maakt de kinderen duidelijk wat ze van hen verwacht en zorgt ervoor dat kinderen zich hieraan houden. De pedagogisch medewerker maakt hierbij gebruik van de interactievaardigheid: Structureren en grenzen stellen (SG). 4. De pedagogisch medewerker praat veel met de kinderen waardoor ze hun taalontwikkeling stimuleert. Daarnaast is de manier waarop de pedagogisch medewerker de dingen uitlegt, zodat ze

3 Pagina 3/5 voor kinderen begrijpelijk zijn, van groot belang. De pedagogisch medewerker maakt hierbij gebruik van de interactievaardigheid: Praten en uitleggen (PU). 5. De pedagogisch medewerker stimuleert de kinderen op diverse gebieden. Zij biedt kinderen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld op motorisch en op cognitief gebied. De pedagogisch medewerker maakt hierbij gebruik van de interactievaardigheid: Ontwikkelingsstimulering (OS). 6. De pedagogisch medewerker besteedt aandacht aan de interacties die kinderen met elkaar hebben. Daarnaast bevordert zij ook actief de positieve interacties tussen kinderen. De pedagogisch medewerker doet dit door kinderen op elkaar te richten en het samenspel te stimuleren. De pedagogisch medewerker maakt hierbij gebruik van de interactievaardigheid: Begeleiden van interacties (BI). Door een video-opname te maken tijdens een vrij spel moment en een eetsituatie, bracht Dak kindercentra deze interactievaardigheden in beeld. Deze situaties zijn gekozen, omdat ze een goed beeld geven van een activiteit die kinderen elke dag meemaken en waarin zij veel contact met elkaar en met de pedagogisch medewerker hebben. De unitmanagers maakten de filmopnames. De studenten van de Universiteit van Amsterdam verwerkten de video-opnamen. Zij keken op een objectieve manier naar de beelden en beschreven daarna hoe de pedagogisch medewerkers de interactievaardigheden inzetten. garandeert een anonieme verwerking van de videobeelden. De beelden zijn vernietigd nadat ze zijn verwerkt. De stabiliteit van de samenstelling van de groepen Het laatste onderdeel van de is een verzameling van een aantal administratieve gegevens. Zo zijn onder andere de groepsgrootte en de pedagogisch medewerker-kind ratio gemeten. Het NCKO heeft een aantal kenmerken beschreven waarmee een kinderopvangorganisatie de stabiliteit in de groep kan berekenen. Dit betekent dat heeft gekeken naar de mate waarin de kinderen in de groep vaste vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende kinderen om zich heen hebben. Deze stabiliteit is namelijk erg belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van jonge kinderen. Een nulmeting, en dan? Nadat alle informatie is verzameld, is een analyse uitgevoerd met al deze gegevens. De wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam voerden deze analyse uit. presenteerde deze resultaten in juni 2012 aan de unitmanagers en de (pedagogisch) medewerkers. Resultaten De resultaten van de NCKO-nulmeting bij zijn onderverdeeld in de drie onderdelen van de. Hieronder staan deze afzonderlijk beschreven.

4 Pagina 4/5 1. De kwaliteit van de leefomgeving De kwaliteit van de leefomgeving telt vijf afzonderlijke categorieën. 1. Ruimte en inrichting. Deze categorie bevat aandachtspunten voor de aanwezigheid van geschikt materiaal voor verzorging, ontspanning, spel en ontwikkeling. 2. Activiteiten. Deze categorie gaat over de aanwezigheid, de toegankelijkheid en het gebruik van materialen voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld de fijne motoriek, knutselen, muziek, beweging, blokkenspel, rollenspel, zand- en waterspel, kennis van de natuur en tellen. 3. Taal. Deze categorie heeft betrekking op de stimulering van het begrijpen en gebruiken van taal en de aanwezigheid en het gebruik van bijbehorende materialen (boeken, poppenkast, lotto). 4. Omgang met het kind. Deze categorie bevat aandachtspunten voor toezicht, aansturing en structurering van de groep. 5. Programma. Deze aandachtspunten gaan over de dagindeling en spelactiviteiten gedurende de dag. De groepen zijn met behulp van een observatielijst beoordeeld. De scores kunnen liggen tussen - 64 en De groepen van scoren gemiddeld Hierbij scoren peutergroepen (2 tot 4 jaar) en verticale groepen (0 tot 4 jaar) gemiddeld iets hoger dan de babygroepen (0 tot 2 jaar). De groepen van scoren het hoogst in de categorieën ruimte en inrichting, taal en omgang met het kind, terwijl er in de categorieën activiteiten en programma nog ruimte voor verbetering is. 2. De interactie van pedagogisch medewerkers met kinderen De interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers zijn geobserveerd tijdens een vrij spel moment en een lunchsituatie. Elke vaardigheid is beoordeeld op een drie puntsschaal: laag, midden of hoog (gescoord met een 1, 2 of 3). De pedagogisch medewerkers bij scoren gemiddeld rond de 2. Op de interactievaardigheid sensitieve responsiviteit scoren de medewerkers het hoogst met een gemiddelde van een 2,5. De interactievaardigheid begeleiden van interacties laat de meeste ruimte voor verbetering zien. De scores tijdens het vrij spel moment en de lunchsituatie zijn vrijwel gelijk, dit betekent dat de kwaliteit van de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers bij vrij constant is. De vaardigheid ontwikkelingsstimulering laat een hogere score zien dan het landelijk gemiddelde zoals dat door het NCKO is onderzocht. Dit is opvallend en een positief resultaat voor Dak kindercentra. SR: sensitieve responsiviteit RA: Respect voor autonomie SG: Structureren en grenzen stellen PU: Praten en uitleggen OS: Ontwikkelingsstimulering BI: Begeleiden van interacties Figuur 1: Interactievaardigheden bij vrij spel en lunch

5 Pagina 5/5 3. De stabiliteit van de samenstelling van de groepen Voor de structurele kwaliteit zijn onderstaande punten van belang: groepsgrootte pedagogisch medewerker-kind ratio groepsstabiliteit stabiliteit van de staf De groepsgrootte en pedagogisch medewerker-kind ratio zijn aan wettelijke bepalingen gebonden. De groepsstabiliteit drukt de kans uit dat een kind een ander kind in dezelfde week op het kindercentrum terugziet. De stafstabiliteit geeft aan wat de kans is dat een kind een pedagogisch medewerker opnieuw in dezelfde week ziet. Bij is de stafstabiliteit 53%. Dit betekent dat de kans dat een kind een pedagogisch medewerker opnieuw in dezelfde week ziet, 53% is. De groepsstabiliteit is 50%. Dit betekent dat de kans dat een kind een ander kind opnieuw tegenkomt in de week, 50% is. Met name de groepsstabiliteit bij is hoog ten opzichte van het landelijke resultaat, welke op 33% uitkomt. Landelijke NCKO meting Stafstabiliteit 53,4 % 50% Groepsstabiliteit 49,9% 33% Figuur 2: Structurele kenmerken Conclusie zette de in om een nulmeting naar de pedagogische kwaliteit uit te voeren. In alle dagopvang- en peuterspeelzaalgroepen zijn de resultaten een aanknopingspunt om gericht aan de slag te gaan door te behouden wat goed gaat en te verbeteren wat beter kan. Dak kindercentra is tevreden met de uitkomsten van dit omvangrijke onderzoek naar de pedagogische kwaliteit en streeft ernaar om deze nog verder te verhogen. De unitmanager van elke unit biedt ouders inzicht in de unit-specifieke resultaten waarvoor zij een plan van aanpak schreven. In elk plan van aanpak is te lezen hoe een unit de pedagogische kwaliteit nog meer kan verhogen.

Pedagogische Kwaliteit & De NCKO-Kwaliteitsmonitor

Pedagogische Kwaliteit & De NCKO-Kwaliteitsmonitor Pedagogische Kwaliteit & De NCKO-Kwaliteitsmonitor Regionale bijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers 2010 NCKO Prof. dr. Louis Tavecchio Dr. Ruben Fukkink Dr. Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Drs. Katrien

Nadere informatie

Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO)

Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) dr. Ruben Fukkink dr. Mirjam Gevers Deynoot-Schaub drs. Katrien Helmerhorst workshops ABVAKABO FNV 7 oktober 2009 STRUCTURELE KENMERKEN PROCESKWALITEIT

Nadere informatie

Rapport Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Altijd Lente NCKO-Kwaliteitsmonitor

Rapport Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Altijd Lente NCKO-Kwaliteitsmonitor Rapport Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Altijd Lente NCKO-Kwaliteitsmonitor Iris Bollen o.l.v. Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Maart 2012 1. Inleiding In januari en februari 2012 is de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Interactievaardigheden in de Kinderopvang

Interactievaardigheden in de Kinderopvang Interactievaardigheden in de Kinderopvang Toelichtende tekst bij PowerPoint pedagogisch kader training Voorleescoördinator In 2012 is een landelijke meting uitgevoerd door het Nederlands Consortium Kinderopvang

Nadere informatie

Wat is de pedagogische kwaliteit van onze kinderopvang? Ruben Fukkink Universiteit van Amsterdam

Wat is de pedagogische kwaliteit van onze kinderopvang? Ruben Fukkink Universiteit van Amsterdam Wat is de pedagogische kwaliteit van onze kinderopvang? Ruben Fukkink Universiteit van Amsterdam Een geschiedenis van (bijna) 150 jaar 1863: A dams onderzoek stadsgeneesheer Coronel 1869: Vereeniging tot

Nadere informatie

Meting pedagogische kwaliteit KDV bij KinderRijk 2014: Resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor

Meting pedagogische kwaliteit KDV bij KinderRijk 2014: Resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor Meting pedagogische kwaliteit KDV bij KinderRijk 2014: Resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor Katrien Helmerhorst & Mirjam Gevers Deynoot-Schaub 2014 1 2 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van de

Nadere informatie

Factsheet Pedagogische kwaliteit kinderopvang. Ruben Fukkink & Ellen van Reemst (2013)

Factsheet Pedagogische kwaliteit kinderopvang. Ruben Fukkink & Ellen van Reemst (2013) Factsheet Pedagogische kwaliteit kinderopvang Ruben Fukkink & Ellen van Reemst (013) In deze factsheet zijn recente gegevens opgenomen over de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. In

Nadere informatie

Child Care Quality in The Netherlands: From Quality Assessment to Intervention K.O.W. Helmerhorst

Child Care Quality in The Netherlands: From Quality Assessment to Intervention K.O.W. Helmerhorst Child Care Quality in The Netherlands: From Quality Assessment to Intervention K.O.W. Helmerhorst Samenvatting en Conclusies Samenvatting van het onderzoeksproject De studies die in dit proefschrift worden

Nadere informatie

Professionaliteit in de zorg voor de jeugd

Professionaliteit in de zorg voor de jeugd Professionaliteit in de zorg voor de jeugd Professionals in de jeugdzorg Jo Hermanns Met de professionaliteit van de werkers in de jeugdzorg is weinig mis Hoog opleidingsniveau Aanvullende trainingen Werkbegeleiding/supervisie

Nadere informatie

Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Kinderopvang Nederland: Resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor

Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Kinderopvang Nederland: Resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Kinderopvang Nederland: Resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor Ruben Fukkink & Mirjam Gevers Deynoot-Schaub 2011 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van de nulmeting

Nadere informatie

Hoe ziet het Nederlandse ecec-landschap eruit anno 2012?

Hoe ziet het Nederlandse ecec-landschap eruit anno 2012? Hoe ziet het Nederlandse ecec-landschap eruit anno 2012? Spreker Josette Hoex Datum 17 februari 2012 ..nogal vol, en soms een beetje glibberig!! 2 In 2005 werd kinderopvang 0 13 jaar Een commerciële branche

Nadere informatie

5 pedagogisch medewerkers

5 pedagogisch medewerkers 5 pedagogisch medewerkers In dit hoofdstuk gaan we in op de pedagogisch medewerker. Zij heeft grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de opvang. Door individuele interactie met

Nadere informatie

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit?

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit? Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang Preview Wat is kwaliteit? Stand van zaken anno 2009 Waarom VVE in de kinderopvang? Doelgroepen Professionalisering Kwaliteit van VVE: wat werkt? Wat voegt VVE toe?

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Leren & Leven in het Kindcentrum

Leren & Leven in het Kindcentrum Leren & Leven in het Kindcentrum Leren & Leven Leren & Leven heeft een aanpak en een programma waarmee alle kinderen ondersteund en uitgedaagd worden in het ontwikkelen van hun unieke talenten. De aanpak

Nadere informatie

Inleiding. Pedagogisch medewerker in de kinderopvang: een belangrijk en verantwoordelijk beroep!

Inleiding. Pedagogisch medewerker in de kinderopvang: een belangrijk en verantwoordelijk beroep! Inleiding Weten en kijken Pedagogisch medewerker in de kinderopvang: een belangrijk en verantwoordelijk beroep! Goede kinderopvang is een waardevolle aanvulling op de opvoeding thuis. Kinderopvang biedt

Nadere informatie

De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang Het instrument waarmee de gastouderopvang de eigen pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen

De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang Het instrument waarmee de gastouderopvang de eigen pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang Het instrument waarmee de gastouderopvang de eigen pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen Mirjam Gevers Deynoot-Schaub en Iris Bollen SWP MEMBERS KRIJGEN MEER!

Nadere informatie

Inspectierapport Dikkertje Dap (KDV) Gerlachusstraat AK Loon op Zand Registratienummer

Inspectierapport Dikkertje Dap (KDV) Gerlachusstraat AK Loon op Zand Registratienummer Inspectierapport Dikkertje Dap (KDV) Gerlachusstraat 79 5175AK Loon op Zand Registratienummer 360380001 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Loon op Zand Datum inspectie: 18-10-2018

Nadere informatie

De e-learning van Gastouderland

De e-learning van Gastouderland De e-learning van Gastouderland Ook voor gastouders is het belangrijk te blijven ontwikkelen. Daarom bieden wij diverse modules aan die speciaal ontwikkeld zijn voor de kinderopvang. Gastouderland werkt

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Lila BV (KDV) Franselaan 194A 196C 3028AL Rotterdam Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Lila BV (KDV) Franselaan 194A 196C 3028AL Rotterdam Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Lila BV (KDV) Franselaan 194A 196C 3028AL Rotterdam Registratienummer 816279913 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Kubus (BSO) Irenestraat XK Druten Registratienummer

Inspectierapport BSO De Kubus (BSO) Irenestraat XK Druten Registratienummer Inspectierapport BSO De Kubus (BSO) Irenestraat 3 6651XK Druten Registratienummer 209349967 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Druten Datum inspectie: 16-01-2019 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Winschoten e.o. (KDV) Zaanstraat 47a 9673CA Winschoten Registratienummer

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Winschoten e.o. (KDV) Zaanstraat 47a 9673CA Winschoten Registratienummer Inspectierapport Stichting Kinderopvang Winschoten e.o. (KDV) Zaanstraat 47a 9673CA Winschoten Registratienummer 134123062 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Oldambt Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2016

Pedagogisch beleidsplan 2016 Welkom! Wij zijn blij dat u voor ons heeft gekozen en dat wij u mogen verwelkomen in ons kindercentrum! Bij Kindercentrum Ikky kunt u erop rekenen dat er op professioneel pedagogische wijze gewerkt wordt.

Nadere informatie

Inspectierapport De Twinkeling (PSZ) Saffier ER Zeewolde

Inspectierapport De Twinkeling (PSZ) Saffier ER Zeewolde Inspectierapport De Twinkeling (PSZ) Saffier 5 3893ER Zeewolde Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Zeewolde Datum inspectie: 28-11-2017 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Zoet (KDV) Schieweg BC Rotterdam Registratienummer

Inspectierapport Zoet (KDV) Schieweg BC Rotterdam Registratienummer Inspectierapport Zoet (KDV) Schieweg 104 3038BC Rotterdam Registratienummer 112144925 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 02-10-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang 't Krakelingetje (KDV) Prins Bernhardstraat AL Heukelum Registratienummer

Inspectierapport Peuteropvang 't Krakelingetje (KDV) Prins Bernhardstraat AL Heukelum Registratienummer Inspectierapport Peuteropvang 't Krakelingetje (KDV) Prins Bernhardstraat 1 4161AL Heukelum Registratienummer 312413622 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: West Betuwe Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum het Krijt (BSO) Schoolstraat MB Assen Registratienummer

Inspectierapport Kindcentrum het Krijt (BSO) Schoolstraat MB Assen Registratienummer Inspectierapport Kindcentrum het Krijt (BSO) Schoolstraat 29 9408MB Assen Registratienummer 348634390 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 19-11-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Harlekijn (PSZ) Gedempte Gracht BA Zeewolde

Inspectierapport De Harlekijn (PSZ) Gedempte Gracht BA Zeewolde Inspectierapport De Harlekijn (PSZ) Gedempte Gracht 19 3894BA Zeewolde Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Zeewolde Datum inspectie: 14-12-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Pedagogiek op maat helpt co nc n re c et Deelsessie 12

Pedagogiek op maat helpt co nc n re c et Deelsessie 12 Pedagogiek op maat helpt concreet Deelsessie 12 Voorstellen Ank Greijmans José Reijntjens Carolien Hamer Warme Professional Brede concensus dtht dat het opvoeden van jonge kinderen in de kinderopvang een

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn psz Bachlaan 8 (KDV) Bachlaan HL Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Doomijn psz Bachlaan 8 (KDV) Bachlaan HL Zwolle Registratienummer Inspectierapport Doomijn psz Bachlaan 8 (KDV) Bachlaan 8 8031HL Zwolle Registratienummer 153643730 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 06-12-2018 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Lucy's Kinderdagsalon B.V. (KDV) Klaas Katerstraat PP Zaandam Registratienummer

Inspectierapport Lucy's Kinderdagsalon B.V. (KDV) Klaas Katerstraat PP Zaandam Registratienummer Inspectierapport Lucy's Kinderdagsalon B.V. (KDV) Klaas Katerstraat 2 1501PP Zaandam Registratienummer 776943182 Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Zaanstad Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum het Krijt (BSO) Schoolstraat MB Assen Registratienummer

Inspectierapport Kindcentrum het Krijt (BSO) Schoolstraat MB Assen Registratienummer Inspectierapport Kindcentrum het Krijt (BSO) Schoolstraat 29 9408MB Assen Registratienummer 348634390 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 02-07-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Graaf Jantje Gorssel (KDV) Molenweg XD Gorssel Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Graaf Jantje Gorssel (KDV) Molenweg XD Gorssel Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Graaf Jantje Gorssel (KDV) Molenweg 53 7213 XD Gorssel Registratienummer 504943522 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Lochem Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Notenbalk (KDV) Hilversum. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport Notenbalk (KDV) Hilversum. Dit is een publicatie van: Inspectierapport Notenbalk (KDV) Hilversum Dit is een publicatie van: 14.0005186 Inspectierapport Notenbalk (KDV) Hoflaan 18 1217EA HILVERSUM Registratienummer 473363938 Toezichthouder: GGD Gooi & Vechtstreek

Nadere informatie

Inspectierapport Spinnetje (PSZ) De Meent CB HILVERSUM

Inspectierapport Spinnetje (PSZ) De Meent CB HILVERSUM Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Spinnetje (PSZ) De Meent 7 1218CB HILVERSUM Inspectierapport

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Mikmak (BSO) Hemsterhuislaan ND Haren Gn Registratienummer

Inspectierapport BSO Mikmak (BSO) Hemsterhuislaan ND Haren Gn Registratienummer Inspectierapport BSO Mikmak (BSO) Hemsterhuislaan 4 9752ND Haren Gn Registratienummer 261170120 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Haren Datum inspectie: 07-08-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Bengelhuus (KDV) (KDV) Noorderweg 61c 9804RL Noordhorn Registratienummer

Inspectierapport SKSG Bengelhuus (KDV) (KDV) Noorderweg 61c 9804RL Noordhorn Registratienummer Inspectierapport SKSG Bengelhuus (KDV) (KDV) Noorderweg 61c 9804RL Noordhorn Registratienummer 158132257 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Zuidhorn Datum inspectie: 05-03-2018 Type

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Ukkie Pukkie (PSZ) Capucijnenstraat 19 5074PE BIEZENMORTEL

Inspectierapport PSZ Ukkie Pukkie (PSZ) Capucijnenstraat 19 5074PE BIEZENMORTEL Inspectierapport PSZ Ukkie Pukkie (PSZ) Capucijnenstraat 19 5074PE BIEZENMORTEL Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: HAAREN Datum inspectie: 26-06-2014 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

Inspectierapport KDV de Company (KDV) Doornenburg BE Deventer Registratienummer

Inspectierapport KDV de Company (KDV) Doornenburg BE Deventer Registratienummer Inspectierapport KDV de Company (KDV) Doornenburg 201 7423BE Deventer Registratienummer 194065108 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 25-04-2019 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport 't WANTIJ (PSZ) Binnenweg JA BUREN FR

Inspectierapport 't WANTIJ (PSZ) Binnenweg JA BUREN FR Inspectierapport 't WANTIJ (PSZ) Binnenweg 15 9164 JA BUREN FR Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Ameland Datum inspectie: 30-11-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status: Definitief.

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn KDV Sterrenkroos (KDV) Sterrenkroos NX ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport Doomijn KDV Sterrenkroos (KDV) Sterrenkroos NX ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport Doomijn KDV Sterrenkroos (KDV) Sterrenkroos 52 8043NX ZWOLLE Registratienummer 767403812 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 17-02-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport De Vlindertuin (KDV) Ketelboetershoek J E Apeldoorn Registratienummer

Inspectierapport De Vlindertuin (KDV) Ketelboetershoek J E Apeldoorn Registratienummer Inspectierapport De Vlindertuin (KDV) Ketelboetershoek 19 7328J E Apeldoorn Registratienummer 183015010 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Schutsluis (KDV) Juliana van Stolbergstr ER Blokzijl Registratienummer

Inspectierapport Kindcentrum de Schutsluis (KDV) Juliana van Stolbergstr ER Blokzijl Registratienummer Inspectierapport Kindcentrum de Schutsluis (KDV) Juliana van Stolbergstr 1 8356ER Blokzijl Registratienummer 790993016 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Steenwijkerland Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Laura Dak (BSO) Acaciastraat 139A 2565 JX 'S-GRAVENHAGE Registratienummer

Inspectierapport Laura Dak (BSO) Acaciastraat 139A 2565 JX 'S-GRAVENHAGE Registratienummer Inspectierapport Laura Dak (BSO) Acaciastraat 139A 2565 JX 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 177259437 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: S-GRAVENHAGE Datum inspectie: 28-10-2014 Type

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pipoo (KDV) Waldeck Pyrmontweg NZ Dordrecht Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pipoo (KDV) Waldeck Pyrmontweg NZ Dordrecht Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Pipoo (KDV) Waldeck Pyrmontweg 16 3314NZ Dordrecht Registratienummer 219776787 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Eigenwijsjerijk (BSO) Schoolstraat GB WINTERSWIJK Registratienummer

Inspectierapport Eigenwijsjerijk (BSO) Schoolstraat GB WINTERSWIJK Registratienummer Inspectierapport Eigenwijsjerijk (BSO) Schoolstraat 5 7101 GB WINTERSWIJK Registratienummer 241319377 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Winterswijk Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan CONCEPT

Pedagogisch beleidsplan CONCEPT Pedagogisch beleidsplan CONCEPT Versie 19-06-2015 INHOUDSOPGAVE 1: Inleiding 2 2: Onze visie op kinderen 4 Opvang Ontwikkeling Ontspanning Opvoeding Onderwijs 3: Onze houdingsaspecten 8 Emotionele ondersteuning

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit van kinderopvang. voor ouders/oudercommissies van dagopvang, peuterspeelzalen en bso

Pedagogische kwaliteit van kinderopvang. voor ouders/oudercommissies van dagopvang, peuterspeelzalen en bso Pedagogische kwaliteit van kinderopvang voor ouders/oudercommissies van dagopvang, peuterspeelzalen en bso Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: groepen... 4 Groepsopbouw... 4 Groepsgrootte... 5 Stabiliteit...

Nadere informatie

Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Hoofdweg AE Loenen Registratienummer

Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Hoofdweg AE Loenen Registratienummer Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Hoofdweg 47 7371 AE Loenen Registratienummer 637924204 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie: 13-06-2017

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Stroomdal (KDV) Bouwkamp KL Kampen Registratienummer

Inspectierapport KDV Stroomdal (KDV) Bouwkamp KL Kampen Registratienummer Inspectierapport KDV Stroomdal (KDV) Bouwkamp 2 8266KL Kampen Registratienummer 119201926 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Kampen Datum inspectie: 20-06-2019 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport De Windkracht (KDV) Deltalaan 140 5247JT ROSMALEN Registratienummer 264476943

Inspectierapport De Windkracht (KDV) Deltalaan 140 5247JT ROSMALEN Registratienummer 264476943 Inspectierapport De Windkracht (KDV) Deltalaan 140 5247JT ROSMALEN Registratienummer 264476943 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: 's-hertogenbosch Datum inspectie: 24-11-2015

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012

Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012 Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012 R.G. Fukkink a M.J.J.M Gevers Deynoot-Schaub b K.O.W. Helmerhorst a I. Bollen b J.M.A. Riksen-Walraven

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn KDV Staatssecretarislaan (KDV) Staatssecretarislaan BX Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Doomijn KDV Staatssecretarislaan (KDV) Staatssecretarislaan BX Zwolle Registratienummer Inspectierapport Doomijn KDV Staatssecretarislaan (KDV) Staatssecretarislaan 10 8015BX Zwolle Registratienummer 732498181 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Huppel-Inn (KDV) Oranjestraat BK Wehl Registratienummer

Inspectierapport Peuterspeelzaal Huppel-Inn (KDV) Oranjestraat BK Wehl Registratienummer Inspectierapport Peuterspeelzaal Huppel-Inn (KDV) Oranjestraat 23 7031 BK Wehl Registratienummer 130949292 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Doetinchem Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogische basisdoelen. In de gastouderopvang

Pedagogische basisdoelen. In de gastouderopvang Pedagogische basisdoelen In de gastouderopvang Pedagogische basisdoelen Ieder gastouderbureau heeft een pedagogisch beleidsplan Dat is gebaseerd op 4 basisdoelen die zijn geformuleerd door Riksen Walraven

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang De Kinderkamer Vuren (KDV) Esdoornlaan DA Vuren Registratienummer

Inspectierapport Peuteropvang De Kinderkamer Vuren (KDV) Esdoornlaan DA Vuren Registratienummer Inspectierapport Peuteropvang De Kinderkamer Vuren (KDV) Esdoornlaan 4 4214DA Vuren Registratienummer 154140831 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: West Betuwe Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Just Kiddies de Vlindertuin (KDV) Louise Hardenbergsingel BR Leiden Registratienummer

Inspectierapport Just Kiddies de Vlindertuin (KDV) Louise Hardenbergsingel BR Leiden Registratienummer Inspectierapport Just Kiddies de Vlindertuin (KDV) Louise Hardenbergsingel 2 2331BR Leiden Registratienummer 167453890 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Leiden Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Stip & Stap Kinderdagverblijf (KDV) van Heemstraweg KG Beneden-Leeuwen Registratienummer

Inspectierapport Stip & Stap Kinderdagverblijf (KDV) van Heemstraweg KG Beneden-Leeuwen Registratienummer Inspectierapport Stip & Stap Kinderdagverblijf (KDV) van Heemstraweg 67 6658KG Beneden-Leeuwen Registratienummer 862739469 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: West Maas en Waal

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Scouting (BSO) Deventerachterpad AW Zutphen Registratienummer

Inspectierapport BSO Scouting (BSO) Deventerachterpad AW Zutphen Registratienummer Inspectierapport BSO Scouting (BSO) Deventerachterpad 3 7203 AW Zutphen Registratienummer 996876698 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Zutphen Datum inspectie: 23-10-2018

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Rehoboth (KDV) Populierenstraat BK Kampen Registratienummer

Inspectierapport KDV Rehoboth (KDV) Populierenstraat BK Kampen Registratienummer Inspectierapport KDV Rehoboth (KDV) Populierenstraat 18 8266BK Kampen Registratienummer 110872757 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Kampen Datum inspectie: 05-06-2019 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport. BSO Mirakel Populierenlaan (BSO) Populierenlaan SN Amstelveen Registratienummer:

Inspectierapport. BSO Mirakel Populierenlaan (BSO) Populierenlaan SN Amstelveen Registratienummer: Inspectierapport BSO Mirakel Populierenlaan (BSO) Populierenlaan 333 1185 SN Amstelveen Registratienummer: 196816555 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Villa Petit Paradis Groningen (KDV) Damsterdiep ED Groningen Registratienummer

Inspectierapport KDV Villa Petit Paradis Groningen (KDV) Damsterdiep ED Groningen Registratienummer Inspectierapport KDV Villa Petit Paradis Groningen (KDV) Damsterdiep 233 9713ED Groningen Registratienummer 468821685 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting de Achthoek Kinderopvang (KDV) Varsseveldseweg BJ Lichtenvoorde Registratienummer

Inspectierapport Stichting de Achthoek Kinderopvang (KDV) Varsseveldseweg BJ Lichtenvoorde Registratienummer Inspectierapport Stichting de Achthoek Kinderopvang (KDV) Varsseveldseweg 8 7131 BJ Lichtenvoorde Registratienummer 902751281 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Oost

Nadere informatie

Inspectierapport BuitenRijck (KDV) Metelerkampstraat WH Rijswijk Registratienummer

Inspectierapport BuitenRijck (KDV) Metelerkampstraat WH Rijswijk Registratienummer Inspectierapport BuitenRijck (KDV) Metelerkampstraat 105 2286WH Rijswijk Registratienummer 236182833 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Rijswijk Datum inspectie: 07-12-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Onno Dak (KDV) Parkietlaan XT 'S-GRAVENHAGE Registratienummer

Inspectierapport Onno Dak (KDV) Parkietlaan XT 'S-GRAVENHAGE Registratienummer Inspectierapport Onno Dak (KDV) Parkietlaan 1 2566 XT 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 509564641 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 21-09-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Lutje Potje (PSZ) Hooilandseweg PE ROODESCHOOL

Inspectierapport Lutje Potje (PSZ) Hooilandseweg PE ROODESCHOOL Inspectierapport Lutje Potje (PSZ) Hooilandseweg 18 9983PE ROODESCHOOL Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Eemsmond Datum inspectie: 28-05-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Kwaliteit & pedagogiek

Kwaliteit & pedagogiek Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Kwaliteit & pedagogiek Bij de rakkers is kwaliteit een continu verbeterproces;. Dit houdt in dat wij ons (pedagogisch) beleid en werkwijzen periodiek evalueren,

Nadere informatie

Inspectierapport De Rank (BSO) Russerweg DC TOLDIJK Registratienummer

Inspectierapport De Rank (BSO) Russerweg DC TOLDIJK Registratienummer Inspectierapport De Rank (BSO) Russerweg 23 7227 DC TOLDIJK Registratienummer 381604202 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Bronckhorst Datum inspectie: 22-11-2016 Type

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Inspectierapport Kiekeboe (KDV) Nederveen Cappelstraat KN TER APEL Registratienummer

Inspectierapport Kiekeboe (KDV) Nederveen Cappelstraat KN TER APEL Registratienummer Inspectierapport Kiekeboe (KDV) Nederveen Cappelstraat 4 9561KN TER APEL Registratienummer 617878390 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: VLAGTWEDDE Datum inspectie: 29-09-2014 Type

Nadere informatie

k w a l i t e i t MENUKAART instrumenten evaluatie kinderopvang

k w a l i t e i t MENUKAART instrumenten evaluatie kinderopvang k w a l i t e i t MENUKAART instrumenten evaluatie kinderopvang Deze menukaart bevat zo n vijftien goed onderbouwde, door BKK aanbevolen instrumenten. Kinderopvangorganisaties kunnen ze inzetten voor de

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelgroep Kleine Jan (KDV) Leeuwerikstraat JB Zutphen Registratienummer

Inspectierapport Peuterspeelgroep Kleine Jan (KDV) Leeuwerikstraat JB Zutphen Registratienummer Inspectierapport Peuterspeelgroep Kleine Jan (KDV) Leeuwerikstraat 1 7203 JB Zutphen Registratienummer 118374217 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Zutphen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Jottum! Kinderdagverblijf (KDV) Mondriaanstraat SB EDE GLD Registratienummer

Inspectierapport Jottum! Kinderdagverblijf (KDV) Mondriaanstraat SB EDE GLD Registratienummer Inspectierapport Jottum! Kinderdagverblijf (KDV) Mondriaanstraat 18 6717SB EDE GLD Registratienummer 161618200 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Leijpark (KDV) Professor van Buchemlaan KB Tilburg Registratienummer

Inspectierapport KDV Leijpark (KDV) Professor van Buchemlaan KB Tilburg Registratienummer Inspectierapport KDV Leijpark (KDV) Professor van Buchemlaan 10 5022KB Tilburg Registratienummer 782393986 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 07-03-2019

Nadere informatie

Inspectierapport Het Opstapje (KDV) Schieweg 130d 3038BE Rotterdam Registratienummer

Inspectierapport Het Opstapje (KDV) Schieweg 130d 3038BE Rotterdam Registratienummer Inspectierapport Het Opstapje (KDV) Schieweg 130d 3038BE Rotterdam Registratienummer 209805560 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 06-09-2018 Type

Nadere informatie

Inspectierapport De Vlindertuin (KDV) Ketelboetershoek JE APELDOORN Registratienummer

Inspectierapport De Vlindertuin (KDV) Ketelboetershoek JE APELDOORN Registratienummer Inspectierapport De Vlindertuin (KDV) Ketelboetershoek 19 7328 JE APELDOORN Registratienummer 183015010 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Schaepskooi (KDV) Kersenlaan JK Oss Registratienummer

Inspectierapport De Schaepskooi (KDV) Kersenlaan JK Oss Registratienummer Inspectierapport De Schaepskooi (KDV) Kersenlaan 3 5345JK Oss Registratienummer 198670199 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Oss Datum inspectie: 14-12-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kideo Drachten B.V. (KDV) Splitting LC Drachten Registratienummer

Inspectierapport Kideo Drachten B.V. (KDV) Splitting LC Drachten Registratienummer Inspectierapport Kideo Drachten B.V. (KDV) Splitting 5 9202 LC Drachten Registratienummer 606859810 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 16-05-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport De Hoepel (KDV) Groenoordlaan 18 A 7322 HW Apeldoorn Registratienummer

Inspectierapport De Hoepel (KDV) Groenoordlaan 18 A 7322 HW Apeldoorn Registratienummer Inspectierapport De Hoepel (KDV) Groenoordlaan 18 A 7322 HW Apeldoorn Registratienummer 123697463 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie: 14-11-2016

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Villa Okidoki Kinderopvang

Pedagogisch beleid Villa Okidoki Kinderopvang Pedagogisch beleid Villa Okidoki Kinderopvang Villa Okidoki Kinderopvang Pagina 1 van 16 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoud 2 Onze visie op kinderen 3 Motto van ons beleid 3 Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Ieni Mini (KDV) Bijdorplaan 321 2713SX ZOETERMEER Registratienummer 117934483

Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Ieni Mini (KDV) Bijdorplaan 321 2713SX ZOETERMEER Registratienummer 117934483 Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Ieni Mini (KDV) Bijdorplaan 321 2713SX ZOETERMEER Registratienummer 117934483 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: ZOETERMEER Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kids&Zoo kinderopvang en BSO (KDV) Brinkenhalte HX Emmen Registratienummer

Inspectierapport Kids&Zoo kinderopvang en BSO (KDV) Brinkenhalte HX Emmen Registratienummer Inspectierapport Kids&Zoo kinderopvang en BSO (KDV) Brinkenhalte 24 7812HX Emmen Registratienummer 156694414 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie: 20-06-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport 't Vuurvliegje (PSZ) Heufkens 500A 5403LV UDEN

Inspectierapport 't Vuurvliegje (PSZ) Heufkens 500A 5403LV UDEN Inspectierapport 't Vuurvliegje (PSZ) Heufkens 500A 5403LV UDEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Uden Datum inspectie: 28-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Zevensprong (BSO) Pythagorasstraat HW Apeldoorn Registratienummer

Inspectierapport BSO De Zevensprong (BSO) Pythagorasstraat HW Apeldoorn Registratienummer Inspectierapport BSO De Zevensprong (BSO) Pythagorasstraat 384 7323 HW Apeldoorn Registratienummer 207752564 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Chapeau Tuil (BSO) Weerklank CE Tuil Registratienummer

Inspectierapport BSO Chapeau Tuil (BSO) Weerklank CE Tuil Registratienummer Inspectierapport BSO Chapeau Tuil (BSO) Weerklank 10 4176CE Tuil Registratienummer 104042813 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Neerijnen Datum inspectie: 29-11-2018 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't WANTIJ (PSZ) Binnenweg 15 9164 JA BUREN FR

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't WANTIJ (PSZ) Binnenweg 15 9164 JA BUREN FR Inspectierapport Peuterspeelzaal 't WANTIJ (PSZ) Binnenweg 15 9164 JA BUREN FR Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Ameland Datum inspectie: 24-06-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang

Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang Wet IKK Het akkoord IKK leidt tot wijzigingen in de kwaliteitseisen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Hiervoor wordt

Nadere informatie

Inspectierapport Calimero Kinderopvang (KDV) Onderdendamsterweg 43a 9951TD Winsum Registratienummer

Inspectierapport Calimero Kinderopvang (KDV) Onderdendamsterweg 43a 9951TD Winsum Registratienummer Inspectierapport Calimero Kinderopvang (KDV) Onderdendamsterweg 43a 9951TD Winsum Registratienummer 225158413 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Winsum Datum inspectie: 21-08-2018

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Betreft Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang - resultaten

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Het Koeienboetje Schagerweg PM Middenmeer Registratienummer Datum inspectie: 29 maart 2018

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Het Koeienboetje Schagerweg PM Middenmeer Registratienummer Datum inspectie: 29 maart 2018 Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Koeienboetje Schagerweg 25 1775 PM Middenmeer Registratienummer 493640630 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Hollands Kroon Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Tuimelaar (PSZ) Tjalk DJ Zeewolde

Inspectierapport De Tuimelaar (PSZ) Tjalk DJ Zeewolde Inspectierapport De Tuimelaar (PSZ) Tjalk 4 3891DJ Zeewolde Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Zeewolde Datum inspectie: 14-12-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

Inspectierapport Nieuw Pepersgoed (KDV) Jan Nijenhuisstraat HS Putten Registratienummer

Inspectierapport Nieuw Pepersgoed (KDV) Jan Nijenhuisstraat HS Putten Registratienummer Inspectierapport Nieuw Pepersgoed (KDV) Jan Nijenhuisstraat 79 3882 HS Putten Registratienummer 218160136 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Putten Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Dikkie Dik (Suermanstraat) (KDV) B.F. Suermanstraat 21a 3515XK UTRECHT Registratienummer 114182929

Inspectierapport Dikkie Dik (Suermanstraat) (KDV) B.F. Suermanstraat 21a 3515XK UTRECHT Registratienummer 114182929 Inspectierapport Dikkie Dik (Suermanstraat) (KDV) B.F. Suermanstraat 21a 3515XK UTRECHT Registratienummer 114182929 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum

Nadere informatie

Inspectierapport IKC de Bosmark (KDV) Europastraat 10a 7091 XC DINXPERLO Registratienummer

Inspectierapport IKC de Bosmark (KDV) Europastraat 10a 7091 XC DINXPERLO Registratienummer Inspectierapport IKC de Bosmark (KDV) Europastraat 10a 7091 XC DINXPERLO Registratienummer 109915483 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Aalten Datum inspectie: 10-02-2015

Nadere informatie

Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454. Dit is een publicatie van: Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454 Dit is een publicatie van: 14.0009440 Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK

Nadere informatie

EFFECTEN VAN VIB EN VVE IN DE KINDEROPVANG

EFFECTEN VAN VIB EN VVE IN DE KINDEROPVANG Kenniscentrum Onderwijs en Ontwikkeling Hogeschool van Amsterdam EFFECTEN VAN VIB EN VVE IN DE KINDEROPVANG Ruben Fukkink 1951: DE ALLEREERSTE VIDEO EFFECTEN VIDEO-FEEDBACK OP GEZINNEN 0,8 0,7 Meta-analyse

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzaal de Auvermennekes (PSZ) Kerkveldweg 1a 6343RJ KLIMMEN

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzaal de Auvermennekes (PSZ) Kerkveldweg 1a 6343RJ KLIMMEN Inspectierapport Stichting Peuterspeelzaal de Auvermennekes (PSZ) Kerkveldweg 1a 6343RJ KLIMMEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: VOERENDAAL Datum inspectie: 07-10-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport ONS HOL (PSZ) Oranjeweg CC HOLLUM

Inspectierapport ONS HOL (PSZ) Oranjeweg CC HOLLUM Inspectierapport ONS HOL (PSZ) Oranjeweg 30 9161 CC HOLLUM Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Ameland Datum inspectie: 28-06-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 2- tot 4-jarigen in Nederlandse peuterspeelzalen in 2013

Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 2- tot 4-jarigen in Nederlandse peuterspeelzalen in 2013 Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 2- tot 4-jarigen in Nederlandse peuterspeelzalen in 2013 M.J.J.M. Gevers Deynoot-Schaub a K.O.W. Helmerhorst b I. Bollen a R.G. Fukkink b Subsidiegever: Ministerie

Nadere informatie