DE FEITEN VAN ChristenUnie. GroenLinks. PvdD. PvdA D66 SP CDA VVD PVV D66 E FEITEN VAN PRovINCIALE STATEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE FEITEN VAN 2011. ChristenUnie. GroenLinks. PvdD. PvdA D66 SP CDA VVD PVV D66 E FEITEN VAN 2011. PRovINCIALE STATEN"

Transcriptie

1 E FEITEN VAN 20 D66 SP ChristenUnie CDA GroenLinks VVD D66 PVV PvdD DE FEITEN VAN 20 PRovINCIALE STATEN

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Provinciale Staten Schriftelijke vragen en mondelinge vragen Moties Aanvaarde amendementen Aanvaarde moties Behandelde stukken Ingekomen stukken van derden Statenactiviteiten Presidium + Onderwerpen Seniorenconvent Statencommissies Statencommissie Omgeving en Milieu Statencommissie Mobiliteit en Energie Statencommissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Statencommissie Grote Projecten Communicatie Provinciale Staten Bestuurlijke vertegenwoordigingen Groningen Seaports Commissie rechtsbescherming Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland Programmaraad van De Noordelijke Rekenkamer Overzicht van Statenleden

3 VOORWOORD VOORWOORD Op donderdag 0 maart vond na de Statenverkiezingen van maart 20 de eerste Statenvergadering plaats in de nieuwe samenstelling. In totaal 43 Statenleden legden de eed of belofte af. Voor ongeveer de helft van de Statenleden was dit het eerste optreden als lid van Provinciale Staten. In deze uitgave van het feitenboekje kunt u lezen hoe de nieuwe Staten invulling hebben gegeven aan de periode maart 20 tot en met december 20. Terugkijkend op de afgelopen 0 maanden kunnen we zeggen dat de Staten in volle vaart met een nieuwe periode zijn begonnen. Om beslagen ten ijs te komen, was er na de verkiezingen een intensief introductieprogramma voor nieuwe Statenleden. Er waren veel informatiebijeenkomsten en werkbezoeken de afgelopen maanden. Een aantal onderwerpen stonden hoog op de agenda. Denk bijvoorbeeld aan Blauwestad, het Groninger Museum, bezuinigingen op cultuur, de RegioTram en het besluit om een gedoogvergunning te geven aan RWE voor de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven. Ook het debat over de decentralisatie van het natuurbeleid ligt een ieder nog vers in het geheugen. Er kwam een commissie bij; de commissie grote projecten en in de vier bestaande commissies werden de kaarten opnieuw geschud met als resultaat een meer evenwichtiger werkverdeling in de commissies. Zoals gezegd, zijn de Staten in volle vaart begonnen aan een nieuwe Statenperiode; ik nodig u van harte uit om met mij even stil te staan bij de hoogtepunten en gebeurtenissen van 20 in deze uitgave van het feitenboekje! De door de Staten geïnitieerde expertmeeting over de toekomst van werkvoorzieningschappen werd druk bezocht door Groningse gemeenten en directie en ondernemingsraden van SW-bedrijven. Andere hoogtepunten waren de Eerste Kamer verkiezingen op 23 mei en de ontmoeting die de Staten in het najaar hadden met de volksvertegenwoordigers van Neder- Saksen in Hannover. 3 Bij de start van de nieuwe Statenperiode besloten Provinciale Staten de taakverdeling van de Statencommissies te wijzigen. Max van den Berg, Voorzitter van Provinciale Staten

4 PROVINCIALE STATEN PROVINCIALE STATEN Aantal Statenleden 43 Fracties en zetels Partij van de Arbeid 2 VVD 6 SP 6 CDA 5 D66 3 PVV 3 ChristenUnie 3 GroenLinks 3 Vrij Mandaat (voorheen PvhN) Partij voor de Dieren Aantal burgercommissieleden: 2 VVD CDA D66 2 PVV 2 ChristenUnie 2 GroenLinks 2 Partij voor de Dieren Mutaties Statenleden ; D66 en GroenLinks Installatie: mw. Mortiers, mw. Uuldriks, mw. De Graaf en de heer Miedema in de vacatures ontstaan door de benoeming van gedeputeerden uit Provinciale Staten op 3 april CDA Installatie: de heer Rijzebol in de vacature van de heer Jager op 23 mei Installatie: mw. Van Kleef in de vacature van mw. Van der Tuin op 6 juli SP Installatie: de heer Wolters i.v.m. ziekteverlof van de heer Sangers (tijdelijk) september PVV Installatie: de heer Ram in de vacature van mw. Wolthof op 28 september Aantal vergaderingen 9 reguliere vergaderingen Gemiddelde vergaderduur 4,45 uur 4 Provinciale Staten in vergadering

5 Schriftelijke vragen + mondelinge vragen Schriftelijke vragen + mondelinge vragen Batting: sponsoring B.V. Veendam door Groningen Seaports Rijploeg: stopzetten treinverkeer Noord-Nederland in vakantieperiode 202 mw. Mortiers en Dieters: verhouding RAK tot het POV; ingrepen in eeuwenoud landschap Rijploeg en Dieters: gietijzeren gasleidingen mw. Gruben-Abbas: fusiebesprekingen tussen de OZG en Refajaziekenhuis Rijploeg: kosten meenemen fiets in treinen Arriva Dieters: arrestaties in milieuzaak North Refinery Dieters, Batterman, mw. Mortiers: opvoeren gaswinning Waddengebied VVD mw. Wulfse: Noordelijke vaarverbinding bij Midwolda mw. Wulfse: uitspraak Raad van State betreffende intensieve veehouderij gemeente Vlagtwedde Bakker: Forum SP Swagerman: grondspeculaties Meerstad mw. Beckerman: tariefverhogingen door invoering OV-chipkaart Swagerman: eventuele vestiging van Spa World in Bad Nieuweschans Bezuijen: uitspraak Raad van State betreffende intensieve veehouderij gemeente Vlagtwedde Swagerman, Wolters: evt. overname aandelen Enexis van gemeente Groningen Bezuijen: uitspraak RvSt. m.b.t. vernietiging uitbreidingsvergunning Eemshaven (consequenties) Mastenbroek, Bezuijen: North Refinery CDA Brouns, Keurentjes: grondspeculaties Meerstad Rijzebol: vertraging uitbreiding Groningen Airport Eelde Rijzebol, Brouns: Realisatie verdubbeling N33 mw. van Kleef en Brouns: uitspraak voorzitter RGA over prioritering grote projecten (RegioTram/Forum) Brouns: vertragingskosten realisatie Forum Krajenbrink: nieuwe locatie OZG Keurentjes: uitspraak Raad van State betreffende intensieve veehouderij gemeente Vlagtwedde Keurentjes: woningbouwafspraken regiovisie Groningen-Assen Keurentjes, Krajenbrink: Windmolenpark N33 D66 Zwertbroek; mw. de Graaf: problemen Ringweg-zuid Zwertbroek: Grensoverschrijdende vacaturebank PVV Van Kesteren: grondspeculaties Meerstad Van Kesteren: onderzoek Groninger Forum door commissie Terlouw Jansen: Superbus i.p.v. treinverbinding tussen Groningen en Heerenveen Jansen: windenergie; stopzetting subsidies en vergunningen voor windmolens Afspraak tussen BAM/Ballast Nedam en de provincie over verplichte afname kavels Blauwestad 5

6 ChristenUnie Staghouwer: aanleg bermverharding bij werkzaamheden aan de N983 tussen Aduard en Wehe den Hoorn Staghouwer: voorstel staatssecretaris Weekers inzake accijnsverhoging mw. Van der Graaf: zienswijze startnotitie windpark N33 mw. Van der Graaf: benutting Europese fondsen Van der Born, Staghouwer: winkeloverschot GroenLinks Miedema: Oplaadpunten OV-chipkaarten Vrij Mandaat (Veerenhuis-Lens) Greenpeace-rapport over o.a. bijstoken van biomassa Eems-Dollard problematiek Partij van de Dieren geen CDA en ChristenUnie Onderhoudswerkzaamheden Winschoterdiep Brouns,Staghouwer: verwerving Enexis aandelen stad Groningen VVD en D66 Zwertbroek, mw. Hartman: Tekort bij OV-bureau D66; GroenLinks; SP, Partij van de Arbeid Ecologische toestand estuarium Eems-Dollard 6

7 Moties + Amendementen Moties + Amendementen Moties Totaal ingediend 68 aanvaard 32 verworpen 27 ingetrokken 4 aangehouden 5 Amendementen Totaal ingediend 0 aanvaard verworpen VVD 8 6 VVD SP SP 9 9 CDA 3 D PVV 4 4 CU 8 7 GL 3 3 VM 3 PvdD 5 3 CDA D66 PVV CU GL VM PvdD ingetrokken aangehouden 7

8 Overzicht aanvaarde moties Overzicht aanvaarde moties Fractie onderwerp PS-vergadering ChristenUnie, SP Tenderverordening Transitie II en Pieken 3 april, CDA, D66, VVD Actualisatie RSP-projecten in Netwerkanalyse juni ChristenUnie Groningen-Assen, SP, GroenLinks Integraliteit Openbaar Vervoer juni SP, ChristenUnie Ziekenhuiszorg Oost-Groningen juni GroenLinks, PvdD Proefproject voorkoming ganzenschade 29 juni, GroenLinks Stimulering productie en omzet duurzame streekproducten 29 juni,groenlinks Sociaal economische vitalisering 29 juni ChristenUnie Overdracht jeugdzorg 29 juni VVD Stimuleren contacten met Duitsland 29 juni D66, VVD OV-verbinding Groningen naar (Nrd. Duitsland) 29 juni Plan van aanpak innovatieduurzaamheidstraject 29 juni Bestuursakkoord Rijk/provincie 29 juni, D66, VVD Zwakke Scholen 29 juni, VVD N36; weg Mensingeweer-Ranum 29 juni, D66 Oormerken geld voor cultuur 29 juni PvdD Natuur- en wandelgebieden 29 juni ChristenUnie, D66 Onderhoud rotondes 28 september, D66, SP, Integraliteit van duurzaamheid 28 september GroenLinks, ChristenUnie, D66, VVD Tracé Oostboog 28 september D66, ChristenUnie Gemeentelijke indeling 28 september VVD Energieopwekkend asfalt N33 28 september SNN/noordelijke agenda 28 september SP, ChristenUnie, PvdD Bereikbaarheid krimpgebieden 28 september, D66, VVD, GL RWE 28 september SP,PvdD Gaswasser North Refinery 9 november VVD Ranglijst afvalverwerkings- en recyclingbedrijven 9 november D66, VVD North Refinery; optreden provincie als bevoegd gezag ing. Wabo 9 november 8

9 SP, PvdD Deelakkoord natuur: biedt onvoldoende waarborg 4 december natuurbescherming daarom niet ondertekenen, verder onderhandelen, D66, GroenLinks Deelakkoord natuur: afwijzen natuurakkoord 4 december zolang er onduidelijkheid bestaat en onderhandelingen heropenen ChristenUnie Deelakkoord natuur: geen definitief akkoord 4 december tot er meer duidelijkheid is VVD, D66, Deelakkoord natuur: aangepast natuur- en landschapsbeleid 4 december SP Integrale bijstelling begroting 20 4 december Totaal: 32 9

10 Overzicht AANVAARDE amendementen Overzicht AANVAARDE amendementen Fractie onderwerp PS-vergadering, D beschikbar stellen t.b.v. cultuur 29 juni 20 Totaal: 0

11 Behandelde Stukken Behandelde Stukken Hamerstukken (B-stukken): 36 Bespreekstukken (A-stukken): 22 - Evaluatie Provinciaal Accommodatie Fonds Tenderverordening Transitie II en Pieken - Collegeprogramma 'Energiek en scherp aan de wind: op naar een ondernemend, duurzaam en sociaal Groningen' - Vaststelling aantal en benoeming gedeputeerden - Benoeming plaatsvervangend voorzitter provinciale staten - Meerstad - Transferia en busstations en infrastructuur HOB-bus en Q-liners - Plan van aanpak ziekenhuiszorg Oost-Groningen - Jaarrekening 200 c.a. - Voorjaarsnota 20 - Financiële situatie Groninger Museum - Subsidie-aanvraag t.b.v. Grote Markt Groningen - Uitspraak Raad van State over vergunning Natuurbeschermingsweg t.b.v. RWE centrale Eemshaven - Hoofdlijnen busdienstregeling Actualisatie businesscase RegioTram - Herziening Provinciale Omgevingsverordening - Programmabegroting Plan van aanpak North Refinery n.a.v. onderzoek bevoegd gezag - Stand van zaken ganzenbeleid - Herijking EHS en decentralisatie ILG - Integrale Bijstelling Begroting 20 - Budgetsubsidie Stichting Natuur en Milieufederatie 202 t/m 205

12 Ingekomen stukken van derden Ingekomen stukken van derden Voor kennisgeving aannemen: 75 In handen van Gedeputeerde Staten: 3 In handen van Statencommissies: 9 Te betrekken bij geagendeerd onderwerp: 6 2

13 Statenactiviteiten Statenactiviteiten 20 0 september Open Monumentendag 4 en 5 oktober IPO-jaarconferentie 7 en 8 november Statenexcursie 7 december Expertmeeting sociale werkvoorzieningen Provinciale staten in Hannover tijdens de statenexcursie 3

14 Presidium + onderwerp Presidium + onderwerp Aantal vergaderingen 9 Aantal leden Het presidium bestaat uit 0 fractievoorzitters: mw. A. Beenen () mw. P.W. Geerdink (VVD) mw. L. Veenstra (SP) dhr. P.H.R. Brouns (CDA) mw. P.H. Benjamins - van Oudheusden (D66) dhr. A.J.M. van Kesteren (PVV) dhr. H. Staghouwer (ChristenUnie) dhr. M.H. Post (GroenLinks) dhr. J.W.M. Veerenhuis - Lens (Vrij Mandaat) mw. A.A.H. Hazekamp (Partij voor de Dieren) Voorzitter: dhr. M.J. van den Berg, commissaris van de Koningin Secretaris: dhr. J.M.C.A. Berkhout, Griffier Onderwerpen presidium - Verordening financiële ondersteuning fracties - Noordelijke Rekenkamer; bezuiniging en begroting Samenstelling commissies; benoeming (plv.) voorzitters commissies en burgercommissieleden - Agendering verslagen georganiseerd overleg - Burgercommissieleden - Statenexcursie - Verantwoording fractievergoedingen - Open Monumentendag - Noordelijke Rekenkamer; begroting 202 en rekening Evaluatie maatschappelijke stage - Behandeling technische vragen statencommissies - Opbouw commissie-agenda's - Vergaderschema Expertmeeting Sociale werkvoorziening - Rol vertegenwoordigers bij grensoverschrijdende samenwerking - Digitalisering stukken Staten (2x) - Nevenfunctie gedeputeerde - Noordelijke Rekenkamer; zienswijze op begroting Vacature in Commissie rechtsbescherming - Reactie GS op aanbevelingen werkgroep Programmabegroting en rapport 'Evaluatie van de vernieuwde programmabegroting van de provincie Groningen' - Statenexcursie (o.a. rol fractievoorzitters) - Naamgeving 'Vrij Mandaat' (2x) - Notitie 'vertrouwelijkheid en geheimhouding' (2x) - Commissie Grote Projecten 4

15 CDA - Patrick Brouns Seniorenconvent Seniorenconvent Aantal vergaderingen 2 Aantal leden 0 fractievoorzitters: zie presidium, pagina 4 Voorzitter: dhr. M.J. van den Berg Secretaris: dhr. J.M.C.A. Berkhout, Griffier Provincie Groningen Martinikerkhof 2 Postbus AP Groningen tel. (050) fax (050) Woensdag 8 juni Vergaderingen Statencommissies Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid: uur Mobiliteit en Energie: 8.00 uur Provinciehuis, Groningen Woensdag 5 juni Vergaderingen Statencommissies Omgeving en Milieu: 9.30 uur Bestuur, Financiën en Economie: 7.00 uur Provinciehuis, Groningen Woensdag 29 juni Vergadering Provinciale Staten: 9.30 uur Voorjaarsnota 20 Provinciehuis, Groningen Woensdag 6 juli Vergadering Provinciale Staten: 9.30 uur Provinciehuis, Groningen De Staten- en commissievergaderingen zijn live te volgen en na afloop te bekijken in het archief via Weekblog Meekijken met Max Wilt u weten wat onze commissaris van de koningin Max van den Berg doet voor de provincie? Lees dan zijn weekblog op onze website: Meekijken met Max (onder Direct naar op Internetadressen Statenfracties provincie Groningen Op vindt u onder het kopje Provinciale Staten (deelsite) > Leden en Fracties de internetadressen van alle fracties: Digitale nieuwsbrief provincie Groningen Hebt u interesse in wat de provincie Groningen doet en wilt u eenvoudig op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de provincie? Neem dan een abonnement op onze wekelijkse, digitale nieuwsbrief. Meld u aan op onze website: Teletekstpagina 525 TV Noord Actuele en feitelijke informatie van de provincie Groningen vindt u terug op teletekstpagina 525 van NoordTxT op TV Noord. Klachten over de provincie Groningen? Bent u niet tevreden? Dan kunt u mondeling, schriftelijk of via een klacht indienen (zie onder loket). Informatie kunt u krijgen bij mw. A. Hazewinkel, afdeling ABJ, telefoon (050) Redactie Tekst en foto s provincie Groningen, tenzij anders vermeld. De provincies Groningen en Drenthe, de gemeente Groningen en de Regio Groningen-Assen trekken ruim 2 miljoen euro uit voor maatregelen om extra reisinformatie te geven. Ook het Rijk draagt 2 miljoen euro bij. Langs de A7 en de A28 komen digitale borden met informatie over de situatie op de weg, Staand, v.l.n.r.: Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), Henk Staghouwer (ChristenUnie), Mario Post (GroenLinks), Ankie Staand, Beenen (), v.l.n.r.: Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), Henk Staghouwer (ChristenUnie), Mario Post (GroenLinks), bijvoorbeeld Ankie Beenen (), of er files zijn. Bij de P+R-terreinen bij Hoogkerk en Haren komt Johannes Veerenhuis-Lens (Fractie Veerenhuis-Lens), Patrick Brouns (CDA), Paulien Geerdink (VVD), Ton van Kesteren (PVV). Johannes Veerenhuis-Lens (Fractie Veerenhuis-Lens), Patrick Brouns (CDA), Paulien Geerdink (VVD), Ton van Kesteren zogeheten (PVV). multi-modale reisinformatie. Daarop is te zien of er nog parkeerplaatsen vrij zijn en over hoeveel minuten de eerstvolgende bus daar vertrekt. Daarvoor zitten, v.l.n.r. : Lian Veenstra (SP), Paula Benjamins - van Oudheusden (D66) Woensdag 8 juni Daarvoor zitten, v.l.n.r. : Lian Veenstra (SP), Paula Benjamins - van Oudheusden (D66) Vergaderingen Statencommissies De extra reisinformatie komt er om de weggebruikers goed te kunnen informeren Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid: uur over omleidingsroutes, vertragingen of andere mogelijkheden van vervoer. Dat is Mobiliteit en Energie: 8.00 uur ook belangrijk bij grote werkzaamheden, zoals de aanleg van de RegioTram en de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. De eerste digitale borden komen eind dit Provinciehuis, Groningen jaar. De borden bij de P+R-terreinen moeten eind 202 worden geïnstalleerd. MAAnDeLiJKSe nieuws- en informatiepagina VAn De MAAnDeLiJKSe ProVinCie GroninGen nieuws- JUni en informatiepagina 20 VAn De ProVinCie GroninGen JUni 20 Varen in Groningen Varen in Groningen Op mei is het nieuwe vaarseizoen gestart. Dat betekent dat vanaf dat moment Op mei is het nieuwe vaarseizoen gestart. Dat betekent dat vanaf dat moment in de hele provincie Groningen de sluizen en bruggen weer worden bediend in de hele provincie Groningen de sluizen en bruggen weer worden bediend voor de recreatievaart. Op een beperkt aantal trajecten in onze provincie geldt voor de recreatievaart. Op een beperkt aantal trajecten in onze provincie geldt zelfbediening met een speciale sleutel. Het vaarseizoen voor de recreatievaart zelfbediening met een speciale sleutel. Het vaarseizoen voor de recreatievaart duurt tot oktober. duurt tot oktober. Alle informatie over de bedieningstijden van de bruggen en sluizen in Groningen Alle informatie over de bedieningstijden van de bruggen en sluizen in Groningen vindt u in de nieuwe brochure. Deze is verkrijgbaar bij de VVV-kantoren, vindt u in de nieuwe brochure. Deze is verkrijgbaar bij de VVV-kantoren, Provincie Groningen jachthavens en de meeste gemeentehuizen in de provincie Groningen. U kunt jachthavens en de meeste gemeentehuizen in de provincie Groningen. U kunt Martinikerkhof 2 de brochure Varen in Groningen ook bestellen of downloaden bij de provincie, de brochure Varen in Groningen ook bestellen of downloaden bij de provincie, via Voor de vaartoerist heeft Groningen veel te via Voor de vaartoerist heeft Groningen veel te Postbus 60 bieden. Zoals de mooie, karakteristieke landschappen, het Lauwersmeer, bieden. Zoals de mooie, karakteristieke landschappen, het Lauwersmeer, 9700 AP Groningen het historisch meanderende Reitdiep, de oude turfroutes in de Veenkoloniën het historisch meanderende Reitdiep, de oude turfroutes in de Veenkoloniën tel. (050) en de route van het Zuidlaardermeer naar het nog onontdekte Oost-Groningen. en de route van het Zuidlaardermeer naar het nog onontdekte Oost-Groningen. fax (050) Er valt een hoop te doen en te genieten! Toeristische informatie vindt u op Er valt een hoop te doen en te genieten! Toeristische informatie vindt u op Beleid provincie sober Beleid maar daadkrachtig provincie sober maar daadkrachtig Vier miljoen voor extra maatregelen reisinformatie Vier miljoen voor extra maatregelen reisinformatie De provincies Groningen en Drenthe, de gemeente Groningen en de Regio Groningen-Assen trekken ruim 2 miljoen euro uit voor maatregelen om extra reisinformatie te geven. Ook het Rijk draagt 2 miljoen euro bij. Langs de A7 en de A28 komen digitale borden met informatie over de situatie op de weg, bijvoorbeeld of er files zijn. Bij de P+R-terreinen bij Hoogkerk en Haren komt zogeheten multi-modale reisinformatie. Daarop is te zien of er nog parkeerplaatsen vrij zijn en over hoeveel minuten de eerstvolgende bus daar vertrekt. De extra reisinformatie komt er om de weggebruikers goed te kunnen informeren over omleidingsroutes, vertragingen of andere mogelijkheden van vervoer. Dat is ook belangrijk bij grote werkzaamheden, zoals de aanleg van de RegioTram en de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. De eerste digitale borden komen eind dit jaar. De borden bij de P+R-terreinen moeten eind 202 worden geïnstalleerd. De Voorjaarsnota 20 is verschenen. Hierin presenteren Woensdag 5 juni De Voorjaarsnota 20 is verschenen. moeten Hierin goed presenteren bereikbaar en van CDA een goede - Patrick kwaliteit Brouns zijn. moeten goed bereikbaar en van een goede kwaliteit zijn. Gedeputeerde Staten (GS) hun beleidsplannen voor de Vergaderingen Een levendig Statencommissies aansprekend Groningen! Gedeputeerde Staten (GS) hun beleidsplannen Daarnaast moeten voor ondernemers Een de ruimte levendig krijgen aansprekend door een Groningen! Daarnaast moeten ondernemers de ruimte krijgen door een komende vier jaar. Het kabinet bezuinigt op de bijdragen Het CDA wil werk maken van de economie komende in vier jaar. Het kabinet bezuinigt gedegen op infrastructuur de bijdragen weinig Het regels. CDA De wil provincie werk maken moet van de economie Gast in van de Staten? gedegen infrastructuur en weinig regels. De provincie moet Gast van de Staten? Omgeving en Milieu: 9.30 uur aan provincies en de economie staat onder druk. de gehele provincie: ruimte om te ondernemen aan provincies en de economie staat hier verantwoordelijkheid onder druk. voor nemen, de gehele de mogelijkheden provincie: ruimte om te ondernemen Wilt u weten waar Provinciale Staten zich hier verantwoordelijkheid mee bezighouden? maar Meldt ook u zich ruimte dan om aan als Gast van overzien de Staten. de U juiste kunt prioriteiten stellen. Die juiste prioriteiten den? Meldt u zich dan aan als Gast van de Staten. U kunt voor nemen, de mogelijkheden Wilt u weten waar Provinciale Staten zich mee bezighou- Bestuur, Financiën en Economie: 7.00 uur Dat heeft invloed op het toekomstige beleid. Vandaar dat in plaats van ruimtelijke belemmeringen, Dat maar heeft ook invloed ruimte om op het toekomstige overzien beleid. en de Vandaar juiste prioriteiten dat in stellen. plaats Die van juiste ruimtelijke prioriteiten belemmeringen, er scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Het vraagt te wonen Provinciehuis, en recreëren. Dat Groningen vraagt om een er scherpe goede toekomstbestendige ontsluiting per openbaar vervoer ook om en via met de durf weg. en daadkracht nieuwe ondernemerschap. wegen in te slaan bestendige ontsluiting per openbaar 9 vervoer november en via of de 4 weg. december. Een ochtend ondernemerschap. lang bent u gast 9 november of 4 december. Een ochtend lang bent u gast keuzes moeten worden voor gemaakt. de ChristenUnie Het vraagt zijn: welzijn, te bereikbaarheid wonen en recreëren. en Dat vraagt om een een vergadering goede toekomst- bijwonen op 29 juni, voor 6 juli, de 28 ChristenUnie september, zijn: welzijn, bereikbaarheid en een vergadering bijwonen op 29 juni, 6 juli, 28 september, ook om met durf en daadkracht nieuwe wegen in te slaan Op woensdag 29 juni bespreken Provinciale Staten de Daarbij is een Woensdag juiste afweging 29 juni tussen, en Op beheersing woensdag van, 29 juni bespreken Provinciale Staten de Daarbij is een juiste afweging tussen, van en beheersing een Statenlid. van, Op 29 juni is Mirjam Wulfse (VVD) uw van een Statenlid. Op 29 juni is Mirjam Wulfse (VVD) uw Voorjaarsnota, tijdens de Algemene Beschouwingen. Vergadering grote Provinciale projecten die Staten: op stapel 9.30 staan uur belangrijk. Voorjaarsnota, tijdens de Algemene GroenLinks Beschouwingen. - Mario Post grote projecten die op stapel staan belangrijk. gastvrouw. Op 6 juli bent u de gast van GroenLinks Lian Veenstra - (SP). Mario Post gastvrouw. Op 6 juli bent u de gast van Lian Veenstra (SP). Vooruitlopend daarop vertellen de fractievoorzitters wat Geld geef je maar een keer uit, dus doe Vooruitlopend het goed! Het CDA daarop vertellen de Evenwicht fractievoorzitters tussen een wat bruisende Geld geef je maar een keer uit, dus doe het goed! Het CDA Evenwicht tussen een bruisende Voorjaarsnota 20 zij belangrijk vinden en welke wegen de provincie in hun maakt zich hard voor het op orde blijven zij van belangrijk de jeugdzorg vinden en welke wegen stad en de een provincie leefbaar in platteland. hun maakt zich hard voor het op orde blijven Het van programma de jeugdzorg start om 9.00 uur met stad koffie, en een waarna leefbaar platteland. Het programma start om 9.00 uur met koffie, waarna ogen de komende jaren zou moeten inslaan. en het op Provinciehuis, een verantwoorde Groningen wijze overdragen ogen de van komende deze zorg jaren zou moeten Dat betekent inslaan. investeren in een sterke en het stad op een als economische verantwoorde wijze overdragen u vanaf de van publieke deze zorg tribune de vergadering Dat betekent volgt. investeren in een sterke stad als economische u vanaf de publieke tribune de vergadering volgt. aan gemeenten. motor van de provincie maar ook aan de gemeenten. doorontwikkeling van Aan het eind van de ochtend is er een motor rondleiding. van de provincie maar ook de doorontwikkeling van Aan het eind van de ochtend is er een rondleiding. Woensdag 6 juli de regio s die extra aandacht nodig hebben. GroenLinks Afsluitend is er een lunch waarbij u in de gesprek regio s kunt die extra gaan aandacht nodig hebben. GroenLinks Afsluitend is er een lunch waarbij u in gesprek kunt gaan - Ankie Beenen PVV - Ton van Kesteren - Ankie Beenen wil kwaliteit waarborgen door bereikbare PVV - Ton voorzieningen van Kesteren als met de Statenleden. Per vergadering wil is er kwaliteit plaats voor waarborgen 20 door bereikbare voorzieningen als met de Statenleden. Per vergadering is er plaats voor 20 Vergadering Provinciale Staten: 9.30 uur Kansen en solidariteit voor iedereen. PVV strijdt voor Tammo en Gretha! Kansen en solidariteit voor iedereen. zorg en onderwijs. Het openbaar PVV vervoer strijdt vervult voor daarin Tammo een en Gretha! belangstellenden. Toewijzing vindt plaats zorg op en volgorde onderwijs. van Het openbaar vervoer vervult daarin een belangstellenden. Toewijzing vindt plaats op volgorde van Provinciehuis, Groningen De kiest voor De provincie moet haar De kiest voor belangrijke rol. We zullen voorlopig De meer provincie moeten doen haar met aanmelding. Ga naar belangrijke rol. We zullen voorlopig U kunt mijn meer gast moeten zijn op doen 29 juni. met U kunt mijn aanmelding. gast zijn op 6 Ga juli. naar investeren in duurzame toezichthoudende taak investeren in duurzame minder geld. Dat betekent scherpe toezichthoudende keuzes maken en taak kiezen klik op Gast van de Staten rechts onderaan minder geld. de pagina Dat betekent en scherpe Mirjam Wulfse, keuzes maken en kiezen Lian Veenstra, klik op Gast van de Staten rechts onderaan de pagina en werkgelegenheid, een goed sociaal vangnet een daadkrachtig bestuur dat de gevolgen van de krimp het hoofd kan gemeenten véél beter krachtig bestuur dat de gevolgen van een de economie krimp het gebaseerd hoofd kan op natuurlijke gemeenten grondstoffen. véél beter Kiezen naar een of economie per brief gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Kiezen naar of per brief op financiën van de voor duurzaamheid, natuur, cultuur, gezond ouder worden en laat uw gegevens achter. U kunt uw gegevens ook mailen Provinciale Statenlid VVD Provinciale Statenlid SP De Staten- en commissievergaderingen zijn live werkgelegenheid, een goed sociaal vangnet en een daad- op de financiën van voor duurzaamheid, natuur, cultuur, gezond ouder worden en laat uw gegevens achter. U kunt uw gegevens ook mailen te volgen en na afloop te bekijken in het archief bieden. Daarbij willen we de beschikbare gelden niet versnipperen. De zet in op het behoud van kwalitatief goede en verliesgevende projecten als Meerstad, peren. Forum, De Stads- en zet in op het behoud van kwalitatief goede en verliesgevende projecten als Meerstad, Postbus Forum, 60, Stads en AP Groningen. Postbus 60, 9700 AP Groningen. uitvoeren. Het blijven steunen en financieren bieden. van Daarbij risicovolle, willen we de beschikbare voor de gelden toekomst niet dus! versnip- uitvoeren. Het blijven steunen en financieren sturen naar: van risicovolle, Provincie Groningen, Gast voor van de de toekomst Staten, dus! sturen naar: Provincie Groningen, Gast van de Staten, via voor iedereen bereikbare voorzieningen. Ook maatwerk in het Regiotram en de Spoorlijn Groningen-Heerenveen voor iedereen getuigt bereikbare voorzieningen. Fractie Ook Veerenhuis-Lens maatwerk in het Regiotram en de Spoorlijn Groningen-Heerenveen getuigt Fractie Veerenhuis-Lens openbaar vervoer hoort daarbij, net als onze steun voor van onbehoorlijk bestuur. Veel gemeenten openbaar met een vervoer dergelijk hoort daarbij, net Johannes als onze steun Veerenhuis-Lens voor van onbehoorlijk bestuur. Veel gemeenten met een dergelijk Johannes Veerenhuis-Lens Weekblog Meekijken met Max goede plannen afkomstig van inwoners van onze provincie. financieel wanbeleid zullen uiteindelijk onder goede curatele plannen van afkomstig het van inwoners Weer meer-van-hetzelfde. onze provincie. financieel wanbeleid zullen uiteindelijk onder curatele van het Weer meer-van-hetzelfde. Wilt u weten wat onze commissaris van de koningin Groningen moet wat ons betreft uitgroeien tot dé groene Rijk worden geplaatst (artikel 2 status). Groningen De PVV pikt moet dit wat niet ons betreft uitgroeien De Voorjaarsnota tot dé groene 20 van het nieuwe Rijk worden regenboogcollege geplaatst (artikel 2 status). De PVV pikt dit niet De Voorjaarsnota 20 van het nieuwe regenboogcollege Max van den Berg doet voor de provincie? energieleverancier van het land. Dat is niet alleen goed en zal blijven strijden voor Tammo en Gretha energieleverancier om deze van het land. Dat ademt is niet dezelfde alleen goed geest die colleges en in zal het blijven verleden strijden heeft voor Tammo Schoon en Gretha om deze en veilig ademt dezelfde zwemmen geest die colleges in het verleden bij heeft u in de buurt Lees dan zijn weekblog op onze website: Meekijken met voor het milieu, maar ook voor de werkgelegenheid! onverantwoorde geldsmijterij te voorkomen! het Wat milieu, de PVV maar ook voor de werkgelegenheid! gekenmerkt. Een inspirerende visie onverantwoorde op toekomst geldsmijterij van het te voorkomen! Wat de PVV gekenmerkt. Een inspirerende visie op de toekomst van het Max (onder Direct naar op betreft moeten er verantwoorde projecten komen die vanuit Noorden, waar burgers en bedrijven betreft zich moeten bij kunnen er verantwoorde aansluiten, projecten Het is bijna komen zomer! die vanuit Dat betekent dat weer Noorden, veel waar mensen burgers en bedrijven Het waterschap zich bij bekijkt kunnen de aansluiten, helderheid, zuurgraad Het is bijna en zomer! Dat betekent dat weer veel mensen VVD - Paulien Geerdink Internetadressen Statenfracties de burgerij breed gewenst en gedragen VVD worden. - Paulien Geerdink ontbreekt. Scherp aan de wind varen de burgerij en laveren breed is gewenst riskant want en gedragen een frisse worden. duik nemen in één van de vele ontbreekt. zwemplassen Scherp aan in de wind temperatuur varen en van laveren het water is riskant en onderzoekt want een of frisse er te veel duik nemen in één van de vele zwemplassen in Alle energie in de Groninger economie! provincie Groningen Alle energie in de Groninger economie! een stuurfoutje kan de hele Groningse samenleving treffen. onze provincie. Van mei tot en met september een stuurfoutje worden kan de hele bacteriën Groningse of samenleving andere ziekmakers treffen. aanwezig onze zijn. provincie. Een voorbeeld Van mei tot en met september worden de Economie, energie en minder regels zijn Op momenteel de belangrijkste thema s voor de VVD. Provinciale Staten (deelsite) Denken > Leden vanuit en Fracties kansen! teel de belangrijkste thema s voor de Den VVD. Haag blijft het Noorden als een Denken krimpend vanuit wingewest kansen! zien. Zo zorgen wij ervoor dat u veilig kunt Den zwemmen. Haag blijft het Noorden zijn als de een afgelopen krimpend jaren wingewest niet alleen zien. problemen Zo zorgen geweest wij met ervoor dat u veilig kunt zwemmen. D66 vindt - Paula u onder Benjamins het kopje Economie, energie en minder regels Bovendien zijn momen- komt de tegenwind overwegend D66 - Paula uit het Benjamins Westen. officiële zwemplassen elke twee weken Bovendien gecontroleerd. komt de tegenwind hiervan overwegend is blauwalg. uit het Op Westen. enkele zwemlocaties officiële in de zwemplassen provincie elke twee weken gecontroleerd. Wij zetten ons de komende periode dan de ook internetadressen weer van alle Denken fracties: vanuit kansen met als uitgangspunt Wij zetten ons de komende periode De dan fractie ook Veerenhuis-Lens weer zal daarom Denken blijven vanuit aandringen kansen met als uitgangspunt De fractie Veerenhuis-Lens blauwalg, zal daarom maar blijven ook aandringen met zwemmersjeuk. Als de zwemwaterkwaliteit meer aardgasbaten niet goed is kunnen voor het er problemen Gezond met de zwemwater gezondheid in voor een sterke economie en voldoende veel- eigen kracht van mensen, kenmerkt in het voor een sterke economie en voldoende op meer veelzijdige werkgelegenheid in de provincie Noorden. Groningen. standpunt van D66. Inzetten op vrije Onze ontwikkeling provincie telt 43 officiële zwemlocaties. Noorden. Zowel de van zwemmers ontstaan. Als er zulke ziekmakers Onze provincie worden telt 43 officiële zwemlocaties. Zowel de onafhankelijkheid en meer de eigen aardgasbaten kracht van voor mensen, het kenmerkt Gezond het zwemwater op meer onafhankelijkheid en zijdige werkgelegenheid in de provincie Groningen. standpunt van D66. Inzetten op vrije ontwikkeling Initiatieven vanuit het bedrijfsleven die werkgelegenheid Digitale nieuwsbrief provincie van individuen Groningen ondernemingen staat Initiatieven hierbij voorop. vanuit het bedrijfsleven die werkgelegenheid van individuen en ondernemingen staat provincie hierbij als voorop. het waterschap controleert deze plassen. aangetroffen, geeft het waterschap dat aan provincie de provincie als het waterschap door. controleert deze plassen. bieden op alle niveaus zijn meer dan welkom. Hebt u Verder interesse vinden wat de Deze provincie ontwikkeling Groningen kun doet je faciliteren en door bieden als provincie op alle niveaus zijn meer dan Partij welkom. voor Verder Dieren vinden - Anja Deze Hazekamp ontwikkeling kun je faciliteren De door provincie als provincie onderzoekt de veiligheid en Partij hygiëne voor en kijkt de Dieren De - Anja provincie Hazekamp kan dan borden plaatsen langs De provincie de zwemplas, onderzoekt met de veiligheid en hygiëne en kijkt wij een goede en juiste infrastructuur van wilt wezenlijk u eenvoudig belang op de hoogte streven blijven naar van kwalitatief het laatste goed onderwijs, een integrale goede duurzaamheid Neem dan en een een abonnement divers en goed op cultuuraanbod. voor het blijven Hiervoor ontwikkelen van de dieren noordelijke en mensen. regio. De prozaamheid en een divers en goed cultuuraanbod. Ook controleert Hiervoor ze op gevaarlijke obstakels dieren in of en bij mensen. het water. worden de oorzaken van deze problemen Ook opgespoord controleert en ze op gevaarlijke obstakels in of bij het water. en juiste infrastructuur Natuur van wezenlijk van levensbelang voor planten, streven naar kwalitatief goed onderwijs, of drijflijnen, integrale afvalbakken duur- en douches Natuur aanwezig van zijn. levensbelang voor een planten, waarschuwing of een negatief zwemadvies. of er drijflijnen, Overigens afvalbakken en douches aanwezig zijn. voor het blijven ontwikkelen van de noordelijke nieuws regio. van de De provincie? provincie is er voor de inwoners, daarom wil onze de VVD wekelijkse, een compact digitale nieuwsbrief. is ook een internationale Meld u aan op blik onze en een stabiele vincie economische er voor de inwoners, daarom Geen wil bezuinigingen de VVD een compact op natuur; daar is ook maken een internationale wij blik en een stabiele economische Geen bezuinigingen op natuur; onderzocht. daar maken Er wordt wij dus hard gewerkt aan een verbetering provinciebestuur dat met u meedenkt en website: u de ruimte biedt. situatie nodig. D66 zal de komende periode provinciebestuur met een dat met u meedenkt ons en hard u de voor! ruimte Steeds biedt. meer natuurgebieden situatie nodig. D66 zal de komende periode met een ons hard voor! Steeds meer van natuurgebieden waterkwaliteit. kritische, maar realistische blik kijken naar de vraagstukken verdwijnen. De natuur die overblijft kritische, staat onder maar druk, realistische blik kijken naar de vraagstukken verdwijnen. De natuur die overblijft staat onder druk, Teletekstpagina 525 TV Noord SP - Lian Veenstra die op tafel liggen. SP - Lian Veenstra door de uitstoot van schadelijke die stoffen op tafel door liggen. verkeer en de door de uitstoot van schadelijke Kaart stoffen door verkeer en de Actuele en feitelijke informatie van de provincie Groningen Wie de krimp wil aanpakken, moet van werken weten! Wie de krimp wil aanpakken, moet vee-industrie. van werken weten! In het verleden is veel geïnvesteerd in natuur. vee-industrie. In het verleden Wij is adviseren veel geïnvesteerd om alleen in te natuur. zwemmen in water dat is vindt u terug op teletekstpagina 525 van NoordTxT op De grootste opdracht voor de komende jaren ChristenUnie - Henk Staghouwer De grootste opdracht voor de komende De terugkeer jaren van de gans als broedvogel ChristenUnie een succes - Henk van Staghouwer De terugkeer van de gans als aangewezen broedvogel als is zwemwater. een succes van Op onze website staat een TV Noord. is het keren van de leegloop van het Groninger Gaan voor kwaliteit en bereikbaarheid. is het keren van de leegloop van het dit Groninger natuurbeleid. Dat moeten we Gaan koesteren. voor De kwaliteit provincie en bereikbaarheid. moet dit natuurbeleid. Dat moeten kaart we koesteren. met een overzicht De provincie van de moet 43 officiële zwemlocaties in Ommeland. Het college investeert maar Klachten % van over de provincie De komende Groningen? jaren maken we Ommeland. Het college investeert daarom maar % niet van meewerken aan het De doodschieten komende jaren van maken we daarom niet meewerken aan onze het provincie. doodschieten Daar van kunt u zien of u bij u in de buurt veilig de provinciebegroting in leefbaarheid. Als Bent SP u zeggen niet tevreden? we dan: Dan kunt belangrijke u mondeling, keuzes schriftelijk voor de of via de provinciebegroting in leefbaarheid. ganzen. Als SP Zo n zeggen massaslachting we dan: is belangrijke wreed en zinloos. keuzes De voor provincie de ganzen. Zo n massaslachting kunt is wreed zwemmen. en zinloos. Ook vindt De provincie u daar meer informatie over U neemt het Ommeland niet serieus! We moeten een nu klacht op jacht indienen toekomst (zie van Groningen. U neemt het Ommeland niet serieus! kan We beter moeten inzetten nu op diervriendelijke jacht toekomst en effectieve van Groningen. methoden kan beter inzetten op diervriendelijke blauwalg, zwemmersjeuk en effectieve methoden of botulisme. Kijk op naar banen, woningen en voorzieningen onder voor heel loket). Groningen! Informatie kunt De u ChristenUnie krijgen bij mw. maakt A. Hazewinkel, zich sterk voor een naar bedrijvig banen, woningen en voorzieningen om overlast voor heel door Groningen! dieren tegen te De gaan. ChristenUnie maakt zich sterk voor een bedrijvig om overlast door dieren tegen te gaan. Want als er werk is, willen er mensen wonen. afdeling Dan ABJ, hebben telefoon (050) Groningen waar het goed wonen is voor Want jong als en er oud. werk is, willen er mensen wonen. Dan hebben Groningen waar het goed wonen is voor jong en oud. we scholen en voorzieningen nodig en kunnen we winkels Daarbij zijn bereikbaarheid en kwaliteit sleutelwoorden. we scholen en voorzieningen nodig U en kunt kunnen de Voorjaarsnota we winkels downloaden Daarbij zijn bereikbaarheid en kwaliteit sleutelwoorden. U kunt de Voorjaarsnota downloaden openhouden. Door werkgelegenheid stop Redactie je leegloop pas echt! Zorg, onderwijs en werk zijn belangrijke openhouden. voorzieningen Door en werkgelegenheid via stop je leegloop pas echt! Zorg, onderwijs en werk zijn belangrijke voorzieningen en via Tekst en foto s provincie Groningen, tenzij anders vermeld. Metix U kunt mijn gast zijn op 29 juni. U kunt mijn gast zijn op 6 juli. Mirjam Wulfse, Lian Veenstra, Provinciale Statenlid VVD Provinciale Statenlid SP Schoon en veilig zwemmen bij u in de buurt Het waterschap bekijkt de helderheid, zuurgraad en temperatuur van het water en onderzoekt of er te veel bacteriën of andere ziekmakers aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan is blauwalg. Op enkele zwemlocaties in de provincie zijn de afgelopen jaren niet alleen problemen geweest met blauwalg, maar ook met zwemmersjeuk. Als de zwemwaterkwaliteit niet goed is kunnen er problemen met de gezondheid van zwemmers ontstaan. Als er zulke ziekmakers worden aangetroffen, geeft het waterschap dat aan de provincie door. De provincie kan dan borden plaatsen langs de zwemplas, met een waarschuwing of een negatief zwemadvies. Overigens worden de oorzaken van deze problemen opgespoord en onderzocht. Er wordt dus hard gewerkt aan een verbetering van de waterkwaliteit. Kaart Wij adviseren om alleen te zwemmen in water dat is aangewezen als zwemwater. Op onze website staat een kaart met een overzicht van de 43 officiële zwemlocaties in onze provincie. Daar kunt u zien of u bij u in de buurt veilig kunt zwemmen. Ook vindt u daar meer informatie over blauwalg, zwemmersjeuk of botulisme. Kijk op Metix 5

16 Statencommissies commissies Omgeving en Milieu Na de Statenverkiezingen in maart 20 zijn de nieuwe commissies aan de slag gegaan met het introductieprogramma. De commissies zijn op veel beleidsterreinen geinformeerd. Hoog op de agenda van de commissie Omgeving en Milieu stond de decentralisatie van het natuurbeleid; het akkoord dat het Interprovinciaal Overleg (IPO) met het Rijk sloot over het overhevelen van taken op natuurgebied. Provinciale Staten hebben op 4 december 20 geen steun gegeven aan het akkoord en wilden opnieuw in onderhandeling. Een ander belangrijk onderwerp was de uitspraak van de Raad van State tot vernietiging van de natuurvergunningen RWE voor de kolencentrale in de Eemshaven en het besluit van Gedeputeerde Staten om het energiebedrijf een gedoogbeschikking te geven. Op 6 september is dit besproken in een extra commissievergadering. Op 4 september heeft de commissie Omgeving en Milieu een werkbezoek gebracht aan de centrale. Op 28 september hebben Provinciale Staten hierover gedebatteerd en een motie aangenomen. Mobiliteit en Energie De agenda van de commissie Mobiliteit en Energie is dit jaar vooral in beslag genomen door mobiliteitsvraagstukken en in het bijzonder openbaar vervoer. De RegioTram, de spoorlijn Groningen - Bremen - Hamburg, de OV-chipkaart, de nachttreinen, veel onderwerpen zijn de vergadering gepasseerd. Twee andere belangrijke onderwerpen op de agenda waren de discussie over de bezuinigingen op het openbaar vervoer en het financieel tekort bij het OV-bureau Groningen - Drenthe. Dit laatste onderwerp staat in het voorjaar van 202 opnieuw op de agenda van deze commissie, dan zijn de uitkomsten van het ingestelde onderzoek bekend. 6

17 Bestuur, Financiën en Economie In de nieuwe bestuursperiode is het onderwerp Economie aan de portefeuille van de commissie Bestuur, Financiën en Economie toegevoegd. Dat leidde ertoe dat in de eerste helft van 20 de commissie sprak over de subsidieaanvraag project Grote Markt/ Forum. In de daaropvolgende Statenvergadering van 6 juli 20 hebben Provinciale Staten het advies gegeven de aanvraag van 35 miljoen voor het project Grote - Markt Forum toe te kennen aan de gemeente Groningen. Een ander belangrijk onderwerp dat meermalen in deze commissie aan de orde is geweest, is Meerstad. In een extra commissievergadering op 2 mei is uitgebreid in het openbaar gesproken over Meerstad. De discussie is voortgezet in de Statenvergadering van 23 mei 20. Verder zijn in 20 twee informatiebijeenkomsten over Meerstad georganiseerd. over de toekomst van de werkvoorzieningschappen. Centraal bij deze informatieve en interactieve meeting stond het in kaart brengen van de financiële consequenties van de Wet werken naar vermogen op het terrein van de Sociale Werkvoorzieningen in de provincie Groningen. Een onderwerp dat eveneens in een extra vergadering van de commissie aan bod kwam, was de aandelen Enexis. In 20 stonden daarnaast de gebruikelijke stukken op de agenda van het SNN, het IPO en de Noordelijke Rekenkamer. In het kader van het introductieprogramma voor nieuwe Statenleden zijn diverse presentaties gehouden en zijn drie trainingen georganiseerd over financieelbeleid. Verder heeft de commissie een aantal werkbezoeken afgelegd en is op 7 december een expertmeeting gehouden over de Sociale Werkvoorziening. Statenleden, raadsleden van Groningse gemeenten, directie en ondernemingsraden van SW-bedrijven hebben op 7 december tijdens deze expertmeeting gesproken Expertmeeting Sociale Werkvoorziening 7 december 20 7

18 8 Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid In deze bestuursperiode is een nieuw onderwerp aan de portefeuille van de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid toegevoegd, te weten wonen en leefbaarheid. In het kader van het introductieprogramma voor nieuwe Statenleden is de commissie uitgebreid geïnformeerd over onderwerpen die voor deze commissie van belang zijn, zoals; jeugdzorg, cultuur, sociaal beleid en krimp. Rond dat laatste thema heeft de commissie in december ook een werkbezoek afgelegd. Hoog op de agenda van de commissie stond de financiële situatie van het Groninger Museum. Een ander belangrijk thema was de totstandkoming van de nieuwe cultuurnota voor de periode De grote bezuinigingen op cultuur speelden hierbij een uitdrukkelijke rol. In het licht van de totstandkoming van de nieuwe cultuurnota, heeft de Kunstraad een advies uitgebracht. Dit advies is in de commissievergadering van september besproken. Het advies is betrokken bij de ontwerp concept cultuurnota. Provinciale Staten hebben begin 202 de nieuwe cultuurnota vastgesteld. Zoals gebruikelijk besprak de commissie ook de halfjaarlijkse voortgangsrapportages Jeugdzorg. In deze uitgebreide rapportages, waarin jeugdzorg, onderwijs en jongerenparticipatie centraal staan, wordt een beeld gegeven van de kwartaalrapportages van de jeugdzorginstellingen en de actuele beleidsontwikkelingen. Verder heeft de commissie in 20 meerdere werkbezoeken afgelegd.

19 Statencommissie Omgeving en Milieu Statencommissie Omgeving en Milieu Aantal leden 2 Aantal vergaderingen 6 reguliere vergaderingen vertrouwelijke vergadering 6 juli extra vergadering over de uitspraak Raad van State inzake Natuurbeschermingswet RWE centrale Eemshaven 6 september extra vergadering over de Provinciale Omgevingsverordening 2 september Gemiddelde vergaderduur 3 uur Insprekers (0) - Gezondheidsklachten ontstaan door hooggevoeligheid voor laagfrequent geluid ( inspreker) 30 maart - De uitspraak Raad van State inzake Natuurbeschermingswet RWE centrale Eemshaven (6 insprekers) 6 september - Beleidsbrief PS Toestand van Natuur en landschap (2 insprekers) 4 september - Plan van aanpak n.a.v. onderzoek bevoegd gezag inzake North Refinery ( inspreker) 26 oktober Werkbezoeken (2) - Werkbezoek Toestand Natuur en Landschap, Westerkwartier 7 september - Kolencentrale RWE (samen met andere commissies) 4 september Overige activiteiten (7) - Presentatie / informatiemarkt POP-gebiedsopgaven 25 mei - Presentatie Regio Groningen - Assen 8 juni - Informatiebijeenkomst Meerstad (samen met de commissie BFE) 27 september - Informatiebijeenkomst North Refinery oktober - Presentatie Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland 26 oktober - Presentatie decentralisatie natuurbeleid / EHS 2 november - Presentatie Deltaprogramma / Doelmatig Waterbeheer 30 november Statencommissie op werkbezoek bij RWE, 4 september 20 9

20 Statencommissie Mobiliteit en Energie Statencommissie Mobiliteit en Energie Aantal leden 20 Aantal vergaderingen 6 reguliere vergaderingen extra vergadering 8 december Gemiddelde vergaderduur 2,5 uur Insprekers (3) - Alternatief voor de RegioTram ( inspreker) 23 maart - N33 ( inspreker) 8 juni - uitkomsten verkenning stopbusverbinding Groningen - Eemshaven ( inspreker) 8 juni - Vervanging Noordzeebrug namens werkgroep geluidsoverlast ringweg Noorderhogebrug ( inspreker) 7 september - Projecten N36 (4 insprekers) 2 oktober - Reactie op Plan B RegioTram ( inspreker) 2 oktober - Spoorlijn (Amsterdam) - Groningen - Bremen - Hamburg (2 insprekers) 23 november - Nachttreinen ( inspreker) 23 november - Realisatiebesluit van de nieuwe weg Mensingweer-Ranum (N36) en het fietspad Eenrum/Mensingeweer-Baflo ( inspreker) 23 november Werkbezoek () - Kolencentrale RWE (samen met andere commissies) 4 september Overige activiteiten (8) - Presentatie MIT en RSP 27 april - Presentatie Energie 25 mei - Informatiebijeenkomst Businesscase RegioTram 3 juli - Strategische sessie Alternatieven voor aanbesteding OV 2 september - Presentatie project Aanpak Ring Zuid 2 oktober - Presentatie NS en ProRail 2 november - Informatiebijeenkomst RegioTram: outputspecificaties: eisen en wensen aanbesteding 6 november - Presentatie Energy Valley 23 november 20 Statencommissie op werkbezoek bij RWE

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-lijst... 6 B.1 Wijziging

Nadere informatie

Statenfeiten 2011 Een beeld van het werk van Provinciale Staten. Provincie Noord-Brabant

Statenfeiten 2011 Een beeld van het werk van Provinciale Staten. Provincie Noord-Brabant Statenfeiten 2011 Een beeld van het werk van Provinciale Staten Provincie Noord-Brabant Inhoud* Voorwoord 3 3 Voorwoord 4 Ledenlijst Provinciale Staten 5 Provinciale Staten 7 Bijzondere activiteiten 10

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 1. Opening en mededelingen... 2 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 5 A.1 Brief van Gedeputeerde

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Programmarekening 2009

Programmarekening 2009 Programmarekening 2009 Inhoudsopgave Programmarekening 2009 Inleiding...5 Deel 1 Politieke Verantwoording...7 Deel 2 Beschrijving en middeleninzet per programma...37 Deel 3 Paragrafen...247 Deel 4 Balans

Nadere informatie

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3 Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 4 A1. Spoeddebat Aldel... 4 1 2 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg Griffier: mevrouw

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4

INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4 INHOUDSOPGAVE Statengriffie...4 1. Provinciale Staten...5 1.1 Toelating Statenlid...5 1.2 Ontslag Statenlid...5 1.3 Nevenfuncties / onverenigbare werkzaamheden...6 1.4 Integriteit / aanvaarding geschenken...6

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING

PUNTEN VAN BEHANDELING PUNTEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Notulen van de vergadering van 5 oktober 2005... 2 2. Ingekomen stukken... 2 3. Regeling van werkzaamheden... 3 a. Behandelvoorstellen Presidium... 3 b. Vaststelling A/B-lijst...

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Afwezig: mw F.Q. Gräper-van Koolwijk (D66).

Afwezig: mw F.Q. Gräper-van Koolwijk (D66). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Economie en Mobiliteit, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 09.00 uur tot 13.45 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige

Nadere informatie

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag).

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 14.00 tot 16.40 uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters

Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters AGENDA 1. Opening en mededelingen. 2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden. 3. Vaststelling langetermijnagenda. 4. Vaststelling notulen

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Landschap, Water en Milieu, gehouden op woensdag 12 januari 2005 van 9.00 uur tot 11.05 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige

Nadere informatie

Bouwen bij OV knooppunten

Bouwen bij OV knooppunten 6 Bestuur Tijdens de as gewestelijke vergadering wordt een deel van het bestuur opnieuw gekozen. Buitenland Oproep voor nieuw elan voor de werkgroep Buitenland van Noord-Holland 9 Regiodag 12 Hoever staat

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 17 december 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie