DE FEITEN VAN ChristenUnie. GroenLinks. PvdD. PvdA D66 SP CDA VVD PVV D66 E FEITEN VAN PRovINCIALE STATEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE FEITEN VAN 2011. ChristenUnie. GroenLinks. PvdD. PvdA D66 SP CDA VVD PVV D66 E FEITEN VAN 2011. PRovINCIALE STATEN"

Transcriptie

1 E FEITEN VAN 20 D66 SP ChristenUnie CDA GroenLinks VVD D66 PVV PvdD DE FEITEN VAN 20 PRovINCIALE STATEN

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Provinciale Staten Schriftelijke vragen en mondelinge vragen Moties Aanvaarde amendementen Aanvaarde moties Behandelde stukken Ingekomen stukken van derden Statenactiviteiten Presidium + Onderwerpen Seniorenconvent Statencommissies Statencommissie Omgeving en Milieu Statencommissie Mobiliteit en Energie Statencommissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Statencommissie Grote Projecten Communicatie Provinciale Staten Bestuurlijke vertegenwoordigingen Groningen Seaports Commissie rechtsbescherming Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland Programmaraad van De Noordelijke Rekenkamer Overzicht van Statenleden

3 VOORWOORD VOORWOORD Op donderdag 0 maart vond na de Statenverkiezingen van maart 20 de eerste Statenvergadering plaats in de nieuwe samenstelling. In totaal 43 Statenleden legden de eed of belofte af. Voor ongeveer de helft van de Statenleden was dit het eerste optreden als lid van Provinciale Staten. In deze uitgave van het feitenboekje kunt u lezen hoe de nieuwe Staten invulling hebben gegeven aan de periode maart 20 tot en met december 20. Terugkijkend op de afgelopen 0 maanden kunnen we zeggen dat de Staten in volle vaart met een nieuwe periode zijn begonnen. Om beslagen ten ijs te komen, was er na de verkiezingen een intensief introductieprogramma voor nieuwe Statenleden. Er waren veel informatiebijeenkomsten en werkbezoeken de afgelopen maanden. Een aantal onderwerpen stonden hoog op de agenda. Denk bijvoorbeeld aan Blauwestad, het Groninger Museum, bezuinigingen op cultuur, de RegioTram en het besluit om een gedoogvergunning te geven aan RWE voor de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven. Ook het debat over de decentralisatie van het natuurbeleid ligt een ieder nog vers in het geheugen. Er kwam een commissie bij; de commissie grote projecten en in de vier bestaande commissies werden de kaarten opnieuw geschud met als resultaat een meer evenwichtiger werkverdeling in de commissies. Zoals gezegd, zijn de Staten in volle vaart begonnen aan een nieuwe Statenperiode; ik nodig u van harte uit om met mij even stil te staan bij de hoogtepunten en gebeurtenissen van 20 in deze uitgave van het feitenboekje! De door de Staten geïnitieerde expertmeeting over de toekomst van werkvoorzieningschappen werd druk bezocht door Groningse gemeenten en directie en ondernemingsraden van SW-bedrijven. Andere hoogtepunten waren de Eerste Kamer verkiezingen op 23 mei en de ontmoeting die de Staten in het najaar hadden met de volksvertegenwoordigers van Neder- Saksen in Hannover. 3 Bij de start van de nieuwe Statenperiode besloten Provinciale Staten de taakverdeling van de Statencommissies te wijzigen. Max van den Berg, Voorzitter van Provinciale Staten

4 PROVINCIALE STATEN PROVINCIALE STATEN Aantal Statenleden 43 Fracties en zetels Partij van de Arbeid 2 VVD 6 SP 6 CDA 5 D66 3 PVV 3 ChristenUnie 3 GroenLinks 3 Vrij Mandaat (voorheen PvhN) Partij voor de Dieren Aantal burgercommissieleden: 2 VVD CDA D66 2 PVV 2 ChristenUnie 2 GroenLinks 2 Partij voor de Dieren Mutaties Statenleden ; D66 en GroenLinks Installatie: mw. Mortiers, mw. Uuldriks, mw. De Graaf en de heer Miedema in de vacatures ontstaan door de benoeming van gedeputeerden uit Provinciale Staten op 3 april CDA Installatie: de heer Rijzebol in de vacature van de heer Jager op 23 mei Installatie: mw. Van Kleef in de vacature van mw. Van der Tuin op 6 juli SP Installatie: de heer Wolters i.v.m. ziekteverlof van de heer Sangers (tijdelijk) september PVV Installatie: de heer Ram in de vacature van mw. Wolthof op 28 september Aantal vergaderingen 9 reguliere vergaderingen Gemiddelde vergaderduur 4,45 uur 4 Provinciale Staten in vergadering

5 Schriftelijke vragen + mondelinge vragen Schriftelijke vragen + mondelinge vragen Batting: sponsoring B.V. Veendam door Groningen Seaports Rijploeg: stopzetten treinverkeer Noord-Nederland in vakantieperiode 202 mw. Mortiers en Dieters: verhouding RAK tot het POV; ingrepen in eeuwenoud landschap Rijploeg en Dieters: gietijzeren gasleidingen mw. Gruben-Abbas: fusiebesprekingen tussen de OZG en Refajaziekenhuis Rijploeg: kosten meenemen fiets in treinen Arriva Dieters: arrestaties in milieuzaak North Refinery Dieters, Batterman, mw. Mortiers: opvoeren gaswinning Waddengebied VVD mw. Wulfse: Noordelijke vaarverbinding bij Midwolda mw. Wulfse: uitspraak Raad van State betreffende intensieve veehouderij gemeente Vlagtwedde Bakker: Forum SP Swagerman: grondspeculaties Meerstad mw. Beckerman: tariefverhogingen door invoering OV-chipkaart Swagerman: eventuele vestiging van Spa World in Bad Nieuweschans Bezuijen: uitspraak Raad van State betreffende intensieve veehouderij gemeente Vlagtwedde Swagerman, Wolters: evt. overname aandelen Enexis van gemeente Groningen Bezuijen: uitspraak RvSt. m.b.t. vernietiging uitbreidingsvergunning Eemshaven (consequenties) Mastenbroek, Bezuijen: North Refinery CDA Brouns, Keurentjes: grondspeculaties Meerstad Rijzebol: vertraging uitbreiding Groningen Airport Eelde Rijzebol, Brouns: Realisatie verdubbeling N33 mw. van Kleef en Brouns: uitspraak voorzitter RGA over prioritering grote projecten (RegioTram/Forum) Brouns: vertragingskosten realisatie Forum Krajenbrink: nieuwe locatie OZG Keurentjes: uitspraak Raad van State betreffende intensieve veehouderij gemeente Vlagtwedde Keurentjes: woningbouwafspraken regiovisie Groningen-Assen Keurentjes, Krajenbrink: Windmolenpark N33 D66 Zwertbroek; mw. de Graaf: problemen Ringweg-zuid Zwertbroek: Grensoverschrijdende vacaturebank PVV Van Kesteren: grondspeculaties Meerstad Van Kesteren: onderzoek Groninger Forum door commissie Terlouw Jansen: Superbus i.p.v. treinverbinding tussen Groningen en Heerenveen Jansen: windenergie; stopzetting subsidies en vergunningen voor windmolens Afspraak tussen BAM/Ballast Nedam en de provincie over verplichte afname kavels Blauwestad 5

6 ChristenUnie Staghouwer: aanleg bermverharding bij werkzaamheden aan de N983 tussen Aduard en Wehe den Hoorn Staghouwer: voorstel staatssecretaris Weekers inzake accijnsverhoging mw. Van der Graaf: zienswijze startnotitie windpark N33 mw. Van der Graaf: benutting Europese fondsen Van der Born, Staghouwer: winkeloverschot GroenLinks Miedema: Oplaadpunten OV-chipkaarten Vrij Mandaat (Veerenhuis-Lens) Greenpeace-rapport over o.a. bijstoken van biomassa Eems-Dollard problematiek Partij van de Dieren geen CDA en ChristenUnie Onderhoudswerkzaamheden Winschoterdiep Brouns,Staghouwer: verwerving Enexis aandelen stad Groningen VVD en D66 Zwertbroek, mw. Hartman: Tekort bij OV-bureau D66; GroenLinks; SP, Partij van de Arbeid Ecologische toestand estuarium Eems-Dollard 6

7 Moties + Amendementen Moties + Amendementen Moties Totaal ingediend 68 aanvaard 32 verworpen 27 ingetrokken 4 aangehouden 5 Amendementen Totaal ingediend 0 aanvaard verworpen VVD 8 6 VVD SP SP 9 9 CDA 3 D PVV 4 4 CU 8 7 GL 3 3 VM 3 PvdD 5 3 CDA D66 PVV CU GL VM PvdD ingetrokken aangehouden 7

8 Overzicht aanvaarde moties Overzicht aanvaarde moties Fractie onderwerp PS-vergadering ChristenUnie, SP Tenderverordening Transitie II en Pieken 3 april, CDA, D66, VVD Actualisatie RSP-projecten in Netwerkanalyse juni ChristenUnie Groningen-Assen, SP, GroenLinks Integraliteit Openbaar Vervoer juni SP, ChristenUnie Ziekenhuiszorg Oost-Groningen juni GroenLinks, PvdD Proefproject voorkoming ganzenschade 29 juni, GroenLinks Stimulering productie en omzet duurzame streekproducten 29 juni,groenlinks Sociaal economische vitalisering 29 juni ChristenUnie Overdracht jeugdzorg 29 juni VVD Stimuleren contacten met Duitsland 29 juni D66, VVD OV-verbinding Groningen naar (Nrd. Duitsland) 29 juni Plan van aanpak innovatieduurzaamheidstraject 29 juni Bestuursakkoord Rijk/provincie 29 juni, D66, VVD Zwakke Scholen 29 juni, VVD N36; weg Mensingeweer-Ranum 29 juni, D66 Oormerken geld voor cultuur 29 juni PvdD Natuur- en wandelgebieden 29 juni ChristenUnie, D66 Onderhoud rotondes 28 september, D66, SP, Integraliteit van duurzaamheid 28 september GroenLinks, ChristenUnie, D66, VVD Tracé Oostboog 28 september D66, ChristenUnie Gemeentelijke indeling 28 september VVD Energieopwekkend asfalt N33 28 september SNN/noordelijke agenda 28 september SP, ChristenUnie, PvdD Bereikbaarheid krimpgebieden 28 september, D66, VVD, GL RWE 28 september SP,PvdD Gaswasser North Refinery 9 november VVD Ranglijst afvalverwerkings- en recyclingbedrijven 9 november D66, VVD North Refinery; optreden provincie als bevoegd gezag ing. Wabo 9 november 8

9 SP, PvdD Deelakkoord natuur: biedt onvoldoende waarborg 4 december natuurbescherming daarom niet ondertekenen, verder onderhandelen, D66, GroenLinks Deelakkoord natuur: afwijzen natuurakkoord 4 december zolang er onduidelijkheid bestaat en onderhandelingen heropenen ChristenUnie Deelakkoord natuur: geen definitief akkoord 4 december tot er meer duidelijkheid is VVD, D66, Deelakkoord natuur: aangepast natuur- en landschapsbeleid 4 december SP Integrale bijstelling begroting 20 4 december Totaal: 32 9

10 Overzicht AANVAARDE amendementen Overzicht AANVAARDE amendementen Fractie onderwerp PS-vergadering, D beschikbar stellen t.b.v. cultuur 29 juni 20 Totaal: 0

11 Behandelde Stukken Behandelde Stukken Hamerstukken (B-stukken): 36 Bespreekstukken (A-stukken): 22 - Evaluatie Provinciaal Accommodatie Fonds Tenderverordening Transitie II en Pieken - Collegeprogramma 'Energiek en scherp aan de wind: op naar een ondernemend, duurzaam en sociaal Groningen' - Vaststelling aantal en benoeming gedeputeerden - Benoeming plaatsvervangend voorzitter provinciale staten - Meerstad - Transferia en busstations en infrastructuur HOB-bus en Q-liners - Plan van aanpak ziekenhuiszorg Oost-Groningen - Jaarrekening 200 c.a. - Voorjaarsnota 20 - Financiële situatie Groninger Museum - Subsidie-aanvraag t.b.v. Grote Markt Groningen - Uitspraak Raad van State over vergunning Natuurbeschermingsweg t.b.v. RWE centrale Eemshaven - Hoofdlijnen busdienstregeling Actualisatie businesscase RegioTram - Herziening Provinciale Omgevingsverordening - Programmabegroting Plan van aanpak North Refinery n.a.v. onderzoek bevoegd gezag - Stand van zaken ganzenbeleid - Herijking EHS en decentralisatie ILG - Integrale Bijstelling Begroting 20 - Budgetsubsidie Stichting Natuur en Milieufederatie 202 t/m 205

12 Ingekomen stukken van derden Ingekomen stukken van derden Voor kennisgeving aannemen: 75 In handen van Gedeputeerde Staten: 3 In handen van Statencommissies: 9 Te betrekken bij geagendeerd onderwerp: 6 2

13 Statenactiviteiten Statenactiviteiten 20 0 september Open Monumentendag 4 en 5 oktober IPO-jaarconferentie 7 en 8 november Statenexcursie 7 december Expertmeeting sociale werkvoorzieningen Provinciale staten in Hannover tijdens de statenexcursie 3

14 Presidium + onderwerp Presidium + onderwerp Aantal vergaderingen 9 Aantal leden Het presidium bestaat uit 0 fractievoorzitters: mw. A. Beenen () mw. P.W. Geerdink (VVD) mw. L. Veenstra (SP) dhr. P.H.R. Brouns (CDA) mw. P.H. Benjamins - van Oudheusden (D66) dhr. A.J.M. van Kesteren (PVV) dhr. H. Staghouwer (ChristenUnie) dhr. M.H. Post (GroenLinks) dhr. J.W.M. Veerenhuis - Lens (Vrij Mandaat) mw. A.A.H. Hazekamp (Partij voor de Dieren) Voorzitter: dhr. M.J. van den Berg, commissaris van de Koningin Secretaris: dhr. J.M.C.A. Berkhout, Griffier Onderwerpen presidium - Verordening financiële ondersteuning fracties - Noordelijke Rekenkamer; bezuiniging en begroting Samenstelling commissies; benoeming (plv.) voorzitters commissies en burgercommissieleden - Agendering verslagen georganiseerd overleg - Burgercommissieleden - Statenexcursie - Verantwoording fractievergoedingen - Open Monumentendag - Noordelijke Rekenkamer; begroting 202 en rekening Evaluatie maatschappelijke stage - Behandeling technische vragen statencommissies - Opbouw commissie-agenda's - Vergaderschema Expertmeeting Sociale werkvoorziening - Rol vertegenwoordigers bij grensoverschrijdende samenwerking - Digitalisering stukken Staten (2x) - Nevenfunctie gedeputeerde - Noordelijke Rekenkamer; zienswijze op begroting Vacature in Commissie rechtsbescherming - Reactie GS op aanbevelingen werkgroep Programmabegroting en rapport 'Evaluatie van de vernieuwde programmabegroting van de provincie Groningen' - Statenexcursie (o.a. rol fractievoorzitters) - Naamgeving 'Vrij Mandaat' (2x) - Notitie 'vertrouwelijkheid en geheimhouding' (2x) - Commissie Grote Projecten 4

15 CDA - Patrick Brouns Seniorenconvent Seniorenconvent Aantal vergaderingen 2 Aantal leden 0 fractievoorzitters: zie presidium, pagina 4 Voorzitter: dhr. M.J. van den Berg Secretaris: dhr. J.M.C.A. Berkhout, Griffier Provincie Groningen Martinikerkhof 2 Postbus AP Groningen tel. (050) fax (050) Woensdag 8 juni Vergaderingen Statencommissies Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid: uur Mobiliteit en Energie: 8.00 uur Provinciehuis, Groningen Woensdag 5 juni Vergaderingen Statencommissies Omgeving en Milieu: 9.30 uur Bestuur, Financiën en Economie: 7.00 uur Provinciehuis, Groningen Woensdag 29 juni Vergadering Provinciale Staten: 9.30 uur Voorjaarsnota 20 Provinciehuis, Groningen Woensdag 6 juli Vergadering Provinciale Staten: 9.30 uur Provinciehuis, Groningen De Staten- en commissievergaderingen zijn live te volgen en na afloop te bekijken in het archief via Weekblog Meekijken met Max Wilt u weten wat onze commissaris van de koningin Max van den Berg doet voor de provincie? Lees dan zijn weekblog op onze website: Meekijken met Max (onder Direct naar op Internetadressen Statenfracties provincie Groningen Op vindt u onder het kopje Provinciale Staten (deelsite) > Leden en Fracties de internetadressen van alle fracties: Digitale nieuwsbrief provincie Groningen Hebt u interesse in wat de provincie Groningen doet en wilt u eenvoudig op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de provincie? Neem dan een abonnement op onze wekelijkse, digitale nieuwsbrief. Meld u aan op onze website: Teletekstpagina 525 TV Noord Actuele en feitelijke informatie van de provincie Groningen vindt u terug op teletekstpagina 525 van NoordTxT op TV Noord. Klachten over de provincie Groningen? Bent u niet tevreden? Dan kunt u mondeling, schriftelijk of via een klacht indienen (zie onder loket). Informatie kunt u krijgen bij mw. A. Hazewinkel, afdeling ABJ, telefoon (050) Redactie Tekst en foto s provincie Groningen, tenzij anders vermeld. De provincies Groningen en Drenthe, de gemeente Groningen en de Regio Groningen-Assen trekken ruim 2 miljoen euro uit voor maatregelen om extra reisinformatie te geven. Ook het Rijk draagt 2 miljoen euro bij. Langs de A7 en de A28 komen digitale borden met informatie over de situatie op de weg, Staand, v.l.n.r.: Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), Henk Staghouwer (ChristenUnie), Mario Post (GroenLinks), Ankie Staand, Beenen (), v.l.n.r.: Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), Henk Staghouwer (ChristenUnie), Mario Post (GroenLinks), bijvoorbeeld Ankie Beenen (), of er files zijn. Bij de P+R-terreinen bij Hoogkerk en Haren komt Johannes Veerenhuis-Lens (Fractie Veerenhuis-Lens), Patrick Brouns (CDA), Paulien Geerdink (VVD), Ton van Kesteren (PVV). Johannes Veerenhuis-Lens (Fractie Veerenhuis-Lens), Patrick Brouns (CDA), Paulien Geerdink (VVD), Ton van Kesteren zogeheten (PVV). multi-modale reisinformatie. Daarop is te zien of er nog parkeerplaatsen vrij zijn en over hoeveel minuten de eerstvolgende bus daar vertrekt. Daarvoor zitten, v.l.n.r. : Lian Veenstra (SP), Paula Benjamins - van Oudheusden (D66) Woensdag 8 juni Daarvoor zitten, v.l.n.r. : Lian Veenstra (SP), Paula Benjamins - van Oudheusden (D66) Vergaderingen Statencommissies De extra reisinformatie komt er om de weggebruikers goed te kunnen informeren Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid: uur over omleidingsroutes, vertragingen of andere mogelijkheden van vervoer. Dat is Mobiliteit en Energie: 8.00 uur ook belangrijk bij grote werkzaamheden, zoals de aanleg van de RegioTram en de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. De eerste digitale borden komen eind dit Provinciehuis, Groningen jaar. De borden bij de P+R-terreinen moeten eind 202 worden geïnstalleerd. MAAnDeLiJKSe nieuws- en informatiepagina VAn De MAAnDeLiJKSe ProVinCie GroninGen nieuws- JUni en informatiepagina 20 VAn De ProVinCie GroninGen JUni 20 Varen in Groningen Varen in Groningen Op mei is het nieuwe vaarseizoen gestart. Dat betekent dat vanaf dat moment Op mei is het nieuwe vaarseizoen gestart. Dat betekent dat vanaf dat moment in de hele provincie Groningen de sluizen en bruggen weer worden bediend in de hele provincie Groningen de sluizen en bruggen weer worden bediend voor de recreatievaart. Op een beperkt aantal trajecten in onze provincie geldt voor de recreatievaart. Op een beperkt aantal trajecten in onze provincie geldt zelfbediening met een speciale sleutel. Het vaarseizoen voor de recreatievaart zelfbediening met een speciale sleutel. Het vaarseizoen voor de recreatievaart duurt tot oktober. duurt tot oktober. Alle informatie over de bedieningstijden van de bruggen en sluizen in Groningen Alle informatie over de bedieningstijden van de bruggen en sluizen in Groningen vindt u in de nieuwe brochure. Deze is verkrijgbaar bij de VVV-kantoren, vindt u in de nieuwe brochure. Deze is verkrijgbaar bij de VVV-kantoren, Provincie Groningen jachthavens en de meeste gemeentehuizen in de provincie Groningen. U kunt jachthavens en de meeste gemeentehuizen in de provincie Groningen. U kunt Martinikerkhof 2 de brochure Varen in Groningen ook bestellen of downloaden bij de provincie, de brochure Varen in Groningen ook bestellen of downloaden bij de provincie, via Voor de vaartoerist heeft Groningen veel te via Voor de vaartoerist heeft Groningen veel te Postbus 60 bieden. Zoals de mooie, karakteristieke landschappen, het Lauwersmeer, bieden. Zoals de mooie, karakteristieke landschappen, het Lauwersmeer, 9700 AP Groningen het historisch meanderende Reitdiep, de oude turfroutes in de Veenkoloniën het historisch meanderende Reitdiep, de oude turfroutes in de Veenkoloniën tel. (050) en de route van het Zuidlaardermeer naar het nog onontdekte Oost-Groningen. en de route van het Zuidlaardermeer naar het nog onontdekte Oost-Groningen. fax (050) Er valt een hoop te doen en te genieten! Toeristische informatie vindt u op Er valt een hoop te doen en te genieten! Toeristische informatie vindt u op Beleid provincie sober Beleid maar daadkrachtig provincie sober maar daadkrachtig Vier miljoen voor extra maatregelen reisinformatie Vier miljoen voor extra maatregelen reisinformatie De provincies Groningen en Drenthe, de gemeente Groningen en de Regio Groningen-Assen trekken ruim 2 miljoen euro uit voor maatregelen om extra reisinformatie te geven. Ook het Rijk draagt 2 miljoen euro bij. Langs de A7 en de A28 komen digitale borden met informatie over de situatie op de weg, bijvoorbeeld of er files zijn. Bij de P+R-terreinen bij Hoogkerk en Haren komt zogeheten multi-modale reisinformatie. Daarop is te zien of er nog parkeerplaatsen vrij zijn en over hoeveel minuten de eerstvolgende bus daar vertrekt. De extra reisinformatie komt er om de weggebruikers goed te kunnen informeren over omleidingsroutes, vertragingen of andere mogelijkheden van vervoer. Dat is ook belangrijk bij grote werkzaamheden, zoals de aanleg van de RegioTram en de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. De eerste digitale borden komen eind dit jaar. De borden bij de P+R-terreinen moeten eind 202 worden geïnstalleerd. De Voorjaarsnota 20 is verschenen. Hierin presenteren Woensdag 5 juni De Voorjaarsnota 20 is verschenen. moeten Hierin goed presenteren bereikbaar en van CDA een goede - Patrick kwaliteit Brouns zijn. moeten goed bereikbaar en van een goede kwaliteit zijn. Gedeputeerde Staten (GS) hun beleidsplannen voor de Vergaderingen Een levendig Statencommissies aansprekend Groningen! Gedeputeerde Staten (GS) hun beleidsplannen Daarnaast moeten voor ondernemers Een de ruimte levendig krijgen aansprekend door een Groningen! Daarnaast moeten ondernemers de ruimte krijgen door een komende vier jaar. Het kabinet bezuinigt op de bijdragen Het CDA wil werk maken van de economie komende in vier jaar. Het kabinet bezuinigt gedegen op infrastructuur de bijdragen weinig Het regels. CDA De wil provincie werk maken moet van de economie Gast in van de Staten? gedegen infrastructuur en weinig regels. De provincie moet Gast van de Staten? Omgeving en Milieu: 9.30 uur aan provincies en de economie staat onder druk. de gehele provincie: ruimte om te ondernemen aan provincies en de economie staat hier verantwoordelijkheid onder druk. voor nemen, de gehele de mogelijkheden provincie: ruimte om te ondernemen Wilt u weten waar Provinciale Staten zich hier verantwoordelijkheid mee bezighouden? maar Meldt ook u zich ruimte dan om aan als Gast van overzien de Staten. de U juiste kunt prioriteiten stellen. Die juiste prioriteiten den? Meldt u zich dan aan als Gast van de Staten. U kunt voor nemen, de mogelijkheden Wilt u weten waar Provinciale Staten zich mee bezighou- Bestuur, Financiën en Economie: 7.00 uur Dat heeft invloed op het toekomstige beleid. Vandaar dat in plaats van ruimtelijke belemmeringen, Dat maar heeft ook invloed ruimte om op het toekomstige overzien beleid. en de Vandaar juiste prioriteiten dat in stellen. plaats Die van juiste ruimtelijke prioriteiten belemmeringen, er scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Het vraagt te wonen Provinciehuis, en recreëren. Dat Groningen vraagt om een er scherpe goede toekomstbestendige ontsluiting per openbaar vervoer ook om en via met de durf weg. en daadkracht nieuwe ondernemerschap. wegen in te slaan bestendige ontsluiting per openbaar 9 vervoer november en via of de 4 weg. december. Een ochtend ondernemerschap. lang bent u gast 9 november of 4 december. Een ochtend lang bent u gast keuzes moeten worden voor gemaakt. de ChristenUnie Het vraagt zijn: welzijn, te bereikbaarheid wonen en recreëren. en Dat vraagt om een een vergadering goede toekomst- bijwonen op 29 juni, voor 6 juli, de 28 ChristenUnie september, zijn: welzijn, bereikbaarheid en een vergadering bijwonen op 29 juni, 6 juli, 28 september, ook om met durf en daadkracht nieuwe wegen in te slaan Op woensdag 29 juni bespreken Provinciale Staten de Daarbij is een Woensdag juiste afweging 29 juni tussen, en Op beheersing woensdag van, 29 juni bespreken Provinciale Staten de Daarbij is een juiste afweging tussen, van en beheersing een Statenlid. van, Op 29 juni is Mirjam Wulfse (VVD) uw van een Statenlid. Op 29 juni is Mirjam Wulfse (VVD) uw Voorjaarsnota, tijdens de Algemene Beschouwingen. Vergadering grote Provinciale projecten die Staten: op stapel 9.30 staan uur belangrijk. Voorjaarsnota, tijdens de Algemene GroenLinks Beschouwingen. - Mario Post grote projecten die op stapel staan belangrijk. gastvrouw. Op 6 juli bent u de gast van GroenLinks Lian Veenstra - (SP). Mario Post gastvrouw. Op 6 juli bent u de gast van Lian Veenstra (SP). Vooruitlopend daarop vertellen de fractievoorzitters wat Geld geef je maar een keer uit, dus doe Vooruitlopend het goed! Het CDA daarop vertellen de Evenwicht fractievoorzitters tussen een wat bruisende Geld geef je maar een keer uit, dus doe het goed! Het CDA Evenwicht tussen een bruisende Voorjaarsnota 20 zij belangrijk vinden en welke wegen de provincie in hun maakt zich hard voor het op orde blijven zij van belangrijk de jeugdzorg vinden en welke wegen stad en de een provincie leefbaar in platteland. hun maakt zich hard voor het op orde blijven Het van programma de jeugdzorg start om 9.00 uur met stad koffie, en een waarna leefbaar platteland. Het programma start om 9.00 uur met koffie, waarna ogen de komende jaren zou moeten inslaan. en het op Provinciehuis, een verantwoorde Groningen wijze overdragen ogen de van komende deze zorg jaren zou moeten Dat betekent inslaan. investeren in een sterke en het stad op een als economische verantwoorde wijze overdragen u vanaf de van publieke deze zorg tribune de vergadering Dat betekent volgt. investeren in een sterke stad als economische u vanaf de publieke tribune de vergadering volgt. aan gemeenten. motor van de provincie maar ook aan de gemeenten. doorontwikkeling van Aan het eind van de ochtend is er een motor rondleiding. van de provincie maar ook de doorontwikkeling van Aan het eind van de ochtend is er een rondleiding. Woensdag 6 juli de regio s die extra aandacht nodig hebben. GroenLinks Afsluitend is er een lunch waarbij u in de gesprek regio s kunt die extra gaan aandacht nodig hebben. GroenLinks Afsluitend is er een lunch waarbij u in gesprek kunt gaan - Ankie Beenen PVV - Ton van Kesteren - Ankie Beenen wil kwaliteit waarborgen door bereikbare PVV - Ton voorzieningen van Kesteren als met de Statenleden. Per vergadering wil is er kwaliteit plaats voor waarborgen 20 door bereikbare voorzieningen als met de Statenleden. Per vergadering is er plaats voor 20 Vergadering Provinciale Staten: 9.30 uur Kansen en solidariteit voor iedereen. PVV strijdt voor Tammo en Gretha! Kansen en solidariteit voor iedereen. zorg en onderwijs. Het openbaar PVV vervoer strijdt vervult voor daarin Tammo een en Gretha! belangstellenden. Toewijzing vindt plaats zorg op en volgorde onderwijs. van Het openbaar vervoer vervult daarin een belangstellenden. Toewijzing vindt plaats op volgorde van Provinciehuis, Groningen De kiest voor De provincie moet haar De kiest voor belangrijke rol. We zullen voorlopig De meer provincie moeten doen haar met aanmelding. Ga naar belangrijke rol. We zullen voorlopig U kunt mijn meer gast moeten zijn op doen 29 juni. met U kunt mijn aanmelding. gast zijn op 6 Ga juli. naar investeren in duurzame toezichthoudende taak investeren in duurzame minder geld. Dat betekent scherpe toezichthoudende keuzes maken en taak kiezen klik op Gast van de Staten rechts onderaan minder geld. de pagina Dat betekent en scherpe Mirjam Wulfse, keuzes maken en kiezen Lian Veenstra, klik op Gast van de Staten rechts onderaan de pagina en werkgelegenheid, een goed sociaal vangnet een daadkrachtig bestuur dat de gevolgen van de krimp het hoofd kan gemeenten véél beter krachtig bestuur dat de gevolgen van een de economie krimp het gebaseerd hoofd kan op natuurlijke gemeenten grondstoffen. véél beter Kiezen naar een of economie per brief gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Kiezen naar of per brief op financiën van de voor duurzaamheid, natuur, cultuur, gezond ouder worden en laat uw gegevens achter. U kunt uw gegevens ook mailen Provinciale Statenlid VVD Provinciale Statenlid SP De Staten- en commissievergaderingen zijn live werkgelegenheid, een goed sociaal vangnet en een daad- op de financiën van voor duurzaamheid, natuur, cultuur, gezond ouder worden en laat uw gegevens achter. U kunt uw gegevens ook mailen te volgen en na afloop te bekijken in het archief bieden. Daarbij willen we de beschikbare gelden niet versnipperen. De zet in op het behoud van kwalitatief goede en verliesgevende projecten als Meerstad, peren. Forum, De Stads- en zet in op het behoud van kwalitatief goede en verliesgevende projecten als Meerstad, Postbus Forum, 60, Stads en AP Groningen. Postbus 60, 9700 AP Groningen. uitvoeren. Het blijven steunen en financieren bieden. van Daarbij risicovolle, willen we de beschikbare voor de gelden toekomst niet dus! versnip- uitvoeren. Het blijven steunen en financieren sturen naar: van risicovolle, Provincie Groningen, Gast voor van de de toekomst Staten, dus! sturen naar: Provincie Groningen, Gast van de Staten, via voor iedereen bereikbare voorzieningen. Ook maatwerk in het Regiotram en de Spoorlijn Groningen-Heerenveen voor iedereen getuigt bereikbare voorzieningen. Fractie Ook Veerenhuis-Lens maatwerk in het Regiotram en de Spoorlijn Groningen-Heerenveen getuigt Fractie Veerenhuis-Lens openbaar vervoer hoort daarbij, net als onze steun voor van onbehoorlijk bestuur. Veel gemeenten openbaar met een vervoer dergelijk hoort daarbij, net Johannes als onze steun Veerenhuis-Lens voor van onbehoorlijk bestuur. Veel gemeenten met een dergelijk Johannes Veerenhuis-Lens Weekblog Meekijken met Max goede plannen afkomstig van inwoners van onze provincie. financieel wanbeleid zullen uiteindelijk onder goede curatele plannen van afkomstig het van inwoners Weer meer-van-hetzelfde. onze provincie. financieel wanbeleid zullen uiteindelijk onder curatele van het Weer meer-van-hetzelfde. Wilt u weten wat onze commissaris van de koningin Groningen moet wat ons betreft uitgroeien tot dé groene Rijk worden geplaatst (artikel 2 status). Groningen De PVV pikt moet dit wat niet ons betreft uitgroeien De Voorjaarsnota tot dé groene 20 van het nieuwe Rijk worden regenboogcollege geplaatst (artikel 2 status). De PVV pikt dit niet De Voorjaarsnota 20 van het nieuwe regenboogcollege Max van den Berg doet voor de provincie? energieleverancier van het land. Dat is niet alleen goed en zal blijven strijden voor Tammo en Gretha energieleverancier om deze van het land. Dat ademt is niet dezelfde alleen goed geest die colleges en in zal het blijven verleden strijden heeft voor Tammo Schoon en Gretha om deze en veilig ademt dezelfde zwemmen geest die colleges in het verleden bij heeft u in de buurt Lees dan zijn weekblog op onze website: Meekijken met voor het milieu, maar ook voor de werkgelegenheid! onverantwoorde geldsmijterij te voorkomen! het Wat milieu, de PVV maar ook voor de werkgelegenheid! gekenmerkt. Een inspirerende visie onverantwoorde op toekomst geldsmijterij van het te voorkomen! Wat de PVV gekenmerkt. Een inspirerende visie op de toekomst van het Max (onder Direct naar op betreft moeten er verantwoorde projecten komen die vanuit Noorden, waar burgers en bedrijven betreft zich moeten bij kunnen er verantwoorde aansluiten, projecten Het is bijna komen zomer! die vanuit Dat betekent dat weer Noorden, veel waar mensen burgers en bedrijven Het waterschap zich bij bekijkt kunnen de aansluiten, helderheid, zuurgraad Het is bijna en zomer! Dat betekent dat weer veel mensen VVD - Paulien Geerdink Internetadressen Statenfracties de burgerij breed gewenst en gedragen VVD worden. - Paulien Geerdink ontbreekt. Scherp aan de wind varen de burgerij en laveren breed is gewenst riskant want en gedragen een frisse worden. duik nemen in één van de vele ontbreekt. zwemplassen Scherp aan in de wind temperatuur varen en van laveren het water is riskant en onderzoekt want een of frisse er te veel duik nemen in één van de vele zwemplassen in Alle energie in de Groninger economie! provincie Groningen Alle energie in de Groninger economie! een stuurfoutje kan de hele Groningse samenleving treffen. onze provincie. Van mei tot en met september een stuurfoutje worden kan de hele bacteriën Groningse of samenleving andere ziekmakers treffen. aanwezig onze zijn. provincie. Een voorbeeld Van mei tot en met september worden de Economie, energie en minder regels zijn Op momenteel de belangrijkste thema s voor de VVD. Provinciale Staten (deelsite) Denken > Leden vanuit en Fracties kansen! teel de belangrijkste thema s voor de Den VVD. Haag blijft het Noorden als een Denken krimpend vanuit wingewest kansen! zien. Zo zorgen wij ervoor dat u veilig kunt Den zwemmen. Haag blijft het Noorden zijn als de een afgelopen krimpend jaren wingewest niet alleen zien. problemen Zo zorgen geweest wij met ervoor dat u veilig kunt zwemmen. D66 vindt - Paula u onder Benjamins het kopje Economie, energie en minder regels Bovendien zijn momen- komt de tegenwind overwegend D66 - Paula uit het Benjamins Westen. officiële zwemplassen elke twee weken Bovendien gecontroleerd. komt de tegenwind hiervan overwegend is blauwalg. uit het Op Westen. enkele zwemlocaties officiële in de zwemplassen provincie elke twee weken gecontroleerd. Wij zetten ons de komende periode dan de ook internetadressen weer van alle Denken fracties: vanuit kansen met als uitgangspunt Wij zetten ons de komende periode De dan fractie ook Veerenhuis-Lens weer zal daarom Denken blijven vanuit aandringen kansen met als uitgangspunt De fractie Veerenhuis-Lens blauwalg, zal daarom maar blijven ook aandringen met zwemmersjeuk. Als de zwemwaterkwaliteit meer aardgasbaten niet goed is kunnen voor het er problemen Gezond met de zwemwater gezondheid in voor een sterke economie en voldoende veel- eigen kracht van mensen, kenmerkt in het voor een sterke economie en voldoende op meer veelzijdige werkgelegenheid in de provincie Noorden. Groningen. standpunt van D66. Inzetten op vrije Onze ontwikkeling provincie telt 43 officiële zwemlocaties. Noorden. Zowel de van zwemmers ontstaan. Als er zulke ziekmakers Onze provincie worden telt 43 officiële zwemlocaties. Zowel de onafhankelijkheid en meer de eigen aardgasbaten kracht van voor mensen, het kenmerkt Gezond het zwemwater op meer onafhankelijkheid en zijdige werkgelegenheid in de provincie Groningen. standpunt van D66. Inzetten op vrije ontwikkeling Initiatieven vanuit het bedrijfsleven die werkgelegenheid Digitale nieuwsbrief provincie van individuen Groningen ondernemingen staat Initiatieven hierbij voorop. vanuit het bedrijfsleven die werkgelegenheid van individuen en ondernemingen staat provincie hierbij als voorop. het waterschap controleert deze plassen. aangetroffen, geeft het waterschap dat aan provincie de provincie als het waterschap door. controleert deze plassen. bieden op alle niveaus zijn meer dan welkom. Hebt u Verder interesse vinden wat de Deze provincie ontwikkeling Groningen kun doet je faciliteren en door bieden als provincie op alle niveaus zijn meer dan Partij welkom. voor Verder Dieren vinden - Anja Deze Hazekamp ontwikkeling kun je faciliteren De door provincie als provincie onderzoekt de veiligheid en Partij hygiëne voor en kijkt de Dieren De - Anja provincie Hazekamp kan dan borden plaatsen langs De provincie de zwemplas, onderzoekt met de veiligheid en hygiëne en kijkt wij een goede en juiste infrastructuur van wilt wezenlijk u eenvoudig belang op de hoogte streven blijven naar van kwalitatief het laatste goed onderwijs, een integrale goede duurzaamheid Neem dan en een een abonnement divers en goed op cultuuraanbod. voor het blijven Hiervoor ontwikkelen van de dieren noordelijke en mensen. regio. De prozaamheid en een divers en goed cultuuraanbod. Ook controleert Hiervoor ze op gevaarlijke obstakels dieren in of en bij mensen. het water. worden de oorzaken van deze problemen Ook opgespoord controleert en ze op gevaarlijke obstakels in of bij het water. en juiste infrastructuur Natuur van wezenlijk van levensbelang voor planten, streven naar kwalitatief goed onderwijs, of drijflijnen, integrale afvalbakken duur- en douches Natuur aanwezig van zijn. levensbelang voor een planten, waarschuwing of een negatief zwemadvies. of er drijflijnen, Overigens afvalbakken en douches aanwezig zijn. voor het blijven ontwikkelen van de noordelijke nieuws regio. van de De provincie? provincie is er voor de inwoners, daarom wil onze de VVD wekelijkse, een compact digitale nieuwsbrief. is ook een internationale Meld u aan op blik onze en een stabiele vincie economische er voor de inwoners, daarom Geen wil bezuinigingen de VVD een compact op natuur; daar is ook maken een internationale wij blik en een stabiele economische Geen bezuinigingen op natuur; onderzocht. daar maken Er wordt wij dus hard gewerkt aan een verbetering provinciebestuur dat met u meedenkt en website: u de ruimte biedt. situatie nodig. D66 zal de komende periode provinciebestuur met een dat met u meedenkt ons en hard u de voor! ruimte Steeds biedt. meer natuurgebieden situatie nodig. D66 zal de komende periode met een ons hard voor! Steeds meer van natuurgebieden waterkwaliteit. kritische, maar realistische blik kijken naar de vraagstukken verdwijnen. De natuur die overblijft kritische, staat onder maar druk, realistische blik kijken naar de vraagstukken verdwijnen. De natuur die overblijft staat onder druk, Teletekstpagina 525 TV Noord SP - Lian Veenstra die op tafel liggen. SP - Lian Veenstra door de uitstoot van schadelijke die stoffen op tafel door liggen. verkeer en de door de uitstoot van schadelijke Kaart stoffen door verkeer en de Actuele en feitelijke informatie van de provincie Groningen Wie de krimp wil aanpakken, moet van werken weten! Wie de krimp wil aanpakken, moet vee-industrie. van werken weten! In het verleden is veel geïnvesteerd in natuur. vee-industrie. In het verleden Wij is adviseren veel geïnvesteerd om alleen in te natuur. zwemmen in water dat is vindt u terug op teletekstpagina 525 van NoordTxT op De grootste opdracht voor de komende jaren ChristenUnie - Henk Staghouwer De grootste opdracht voor de komende De terugkeer jaren van de gans als broedvogel ChristenUnie een succes - Henk van Staghouwer De terugkeer van de gans als aangewezen broedvogel als is zwemwater. een succes van Op onze website staat een TV Noord. is het keren van de leegloop van het Groninger Gaan voor kwaliteit en bereikbaarheid. is het keren van de leegloop van het dit Groninger natuurbeleid. Dat moeten we Gaan koesteren. voor De kwaliteit provincie en bereikbaarheid. moet dit natuurbeleid. Dat moeten kaart we koesteren. met een overzicht De provincie van de moet 43 officiële zwemlocaties in Ommeland. Het college investeert maar Klachten % van over de provincie De komende Groningen? jaren maken we Ommeland. Het college investeert daarom maar % niet van meewerken aan het De doodschieten komende jaren van maken we daarom niet meewerken aan onze het provincie. doodschieten Daar van kunt u zien of u bij u in de buurt veilig de provinciebegroting in leefbaarheid. Als Bent SP u zeggen niet tevreden? we dan: Dan kunt belangrijke u mondeling, keuzes schriftelijk voor de of via de provinciebegroting in leefbaarheid. ganzen. Als SP Zo n zeggen massaslachting we dan: is belangrijke wreed en zinloos. keuzes De voor provincie de ganzen. Zo n massaslachting kunt is wreed zwemmen. en zinloos. Ook vindt De provincie u daar meer informatie over U neemt het Ommeland niet serieus! We moeten een nu klacht op jacht indienen toekomst (zie van Groningen. U neemt het Ommeland niet serieus! kan We beter moeten inzetten nu op diervriendelijke jacht toekomst en effectieve van Groningen. methoden kan beter inzetten op diervriendelijke blauwalg, zwemmersjeuk en effectieve methoden of botulisme. Kijk op naar banen, woningen en voorzieningen onder voor heel loket). Groningen! Informatie kunt De u ChristenUnie krijgen bij mw. maakt A. Hazewinkel, zich sterk voor een naar bedrijvig banen, woningen en voorzieningen om overlast voor heel door Groningen! dieren tegen te De gaan. ChristenUnie maakt zich sterk voor een bedrijvig om overlast door dieren tegen te gaan. Want als er werk is, willen er mensen wonen. afdeling Dan ABJ, hebben telefoon (050) Groningen waar het goed wonen is voor Want jong als en er oud. werk is, willen er mensen wonen. Dan hebben Groningen waar het goed wonen is voor jong en oud. we scholen en voorzieningen nodig en kunnen we winkels Daarbij zijn bereikbaarheid en kwaliteit sleutelwoorden. we scholen en voorzieningen nodig U en kunt kunnen de Voorjaarsnota we winkels downloaden Daarbij zijn bereikbaarheid en kwaliteit sleutelwoorden. U kunt de Voorjaarsnota downloaden openhouden. Door werkgelegenheid stop Redactie je leegloop pas echt! Zorg, onderwijs en werk zijn belangrijke openhouden. voorzieningen Door en werkgelegenheid via stop je leegloop pas echt! Zorg, onderwijs en werk zijn belangrijke voorzieningen en via Tekst en foto s provincie Groningen, tenzij anders vermeld. Metix U kunt mijn gast zijn op 29 juni. U kunt mijn gast zijn op 6 juli. Mirjam Wulfse, Lian Veenstra, Provinciale Statenlid VVD Provinciale Statenlid SP Schoon en veilig zwemmen bij u in de buurt Het waterschap bekijkt de helderheid, zuurgraad en temperatuur van het water en onderzoekt of er te veel bacteriën of andere ziekmakers aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan is blauwalg. Op enkele zwemlocaties in de provincie zijn de afgelopen jaren niet alleen problemen geweest met blauwalg, maar ook met zwemmersjeuk. Als de zwemwaterkwaliteit niet goed is kunnen er problemen met de gezondheid van zwemmers ontstaan. Als er zulke ziekmakers worden aangetroffen, geeft het waterschap dat aan de provincie door. De provincie kan dan borden plaatsen langs de zwemplas, met een waarschuwing of een negatief zwemadvies. Overigens worden de oorzaken van deze problemen opgespoord en onderzocht. Er wordt dus hard gewerkt aan een verbetering van de waterkwaliteit. Kaart Wij adviseren om alleen te zwemmen in water dat is aangewezen als zwemwater. Op onze website staat een kaart met een overzicht van de 43 officiële zwemlocaties in onze provincie. Daar kunt u zien of u bij u in de buurt veilig kunt zwemmen. Ook vindt u daar meer informatie over blauwalg, zwemmersjeuk of botulisme. Kijk op Metix 5

16 Statencommissies commissies Omgeving en Milieu Na de Statenverkiezingen in maart 20 zijn de nieuwe commissies aan de slag gegaan met het introductieprogramma. De commissies zijn op veel beleidsterreinen geinformeerd. Hoog op de agenda van de commissie Omgeving en Milieu stond de decentralisatie van het natuurbeleid; het akkoord dat het Interprovinciaal Overleg (IPO) met het Rijk sloot over het overhevelen van taken op natuurgebied. Provinciale Staten hebben op 4 december 20 geen steun gegeven aan het akkoord en wilden opnieuw in onderhandeling. Een ander belangrijk onderwerp was de uitspraak van de Raad van State tot vernietiging van de natuurvergunningen RWE voor de kolencentrale in de Eemshaven en het besluit van Gedeputeerde Staten om het energiebedrijf een gedoogbeschikking te geven. Op 6 september is dit besproken in een extra commissievergadering. Op 4 september heeft de commissie Omgeving en Milieu een werkbezoek gebracht aan de centrale. Op 28 september hebben Provinciale Staten hierover gedebatteerd en een motie aangenomen. Mobiliteit en Energie De agenda van de commissie Mobiliteit en Energie is dit jaar vooral in beslag genomen door mobiliteitsvraagstukken en in het bijzonder openbaar vervoer. De RegioTram, de spoorlijn Groningen - Bremen - Hamburg, de OV-chipkaart, de nachttreinen, veel onderwerpen zijn de vergadering gepasseerd. Twee andere belangrijke onderwerpen op de agenda waren de discussie over de bezuinigingen op het openbaar vervoer en het financieel tekort bij het OV-bureau Groningen - Drenthe. Dit laatste onderwerp staat in het voorjaar van 202 opnieuw op de agenda van deze commissie, dan zijn de uitkomsten van het ingestelde onderzoek bekend. 6

17 Bestuur, Financiën en Economie In de nieuwe bestuursperiode is het onderwerp Economie aan de portefeuille van de commissie Bestuur, Financiën en Economie toegevoegd. Dat leidde ertoe dat in de eerste helft van 20 de commissie sprak over de subsidieaanvraag project Grote Markt/ Forum. In de daaropvolgende Statenvergadering van 6 juli 20 hebben Provinciale Staten het advies gegeven de aanvraag van 35 miljoen voor het project Grote - Markt Forum toe te kennen aan de gemeente Groningen. Een ander belangrijk onderwerp dat meermalen in deze commissie aan de orde is geweest, is Meerstad. In een extra commissievergadering op 2 mei is uitgebreid in het openbaar gesproken over Meerstad. De discussie is voortgezet in de Statenvergadering van 23 mei 20. Verder zijn in 20 twee informatiebijeenkomsten over Meerstad georganiseerd. over de toekomst van de werkvoorzieningschappen. Centraal bij deze informatieve en interactieve meeting stond het in kaart brengen van de financiële consequenties van de Wet werken naar vermogen op het terrein van de Sociale Werkvoorzieningen in de provincie Groningen. Een onderwerp dat eveneens in een extra vergadering van de commissie aan bod kwam, was de aandelen Enexis. In 20 stonden daarnaast de gebruikelijke stukken op de agenda van het SNN, het IPO en de Noordelijke Rekenkamer. In het kader van het introductieprogramma voor nieuwe Statenleden zijn diverse presentaties gehouden en zijn drie trainingen georganiseerd over financieelbeleid. Verder heeft de commissie een aantal werkbezoeken afgelegd en is op 7 december een expertmeeting gehouden over de Sociale Werkvoorziening. Statenleden, raadsleden van Groningse gemeenten, directie en ondernemingsraden van SW-bedrijven hebben op 7 december tijdens deze expertmeeting gesproken Expertmeeting Sociale Werkvoorziening 7 december 20 7

18 8 Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid In deze bestuursperiode is een nieuw onderwerp aan de portefeuille van de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid toegevoegd, te weten wonen en leefbaarheid. In het kader van het introductieprogramma voor nieuwe Statenleden is de commissie uitgebreid geïnformeerd over onderwerpen die voor deze commissie van belang zijn, zoals; jeugdzorg, cultuur, sociaal beleid en krimp. Rond dat laatste thema heeft de commissie in december ook een werkbezoek afgelegd. Hoog op de agenda van de commissie stond de financiële situatie van het Groninger Museum. Een ander belangrijk thema was de totstandkoming van de nieuwe cultuurnota voor de periode De grote bezuinigingen op cultuur speelden hierbij een uitdrukkelijke rol. In het licht van de totstandkoming van de nieuwe cultuurnota, heeft de Kunstraad een advies uitgebracht. Dit advies is in de commissievergadering van september besproken. Het advies is betrokken bij de ontwerp concept cultuurnota. Provinciale Staten hebben begin 202 de nieuwe cultuurnota vastgesteld. Zoals gebruikelijk besprak de commissie ook de halfjaarlijkse voortgangsrapportages Jeugdzorg. In deze uitgebreide rapportages, waarin jeugdzorg, onderwijs en jongerenparticipatie centraal staan, wordt een beeld gegeven van de kwartaalrapportages van de jeugdzorginstellingen en de actuele beleidsontwikkelingen. Verder heeft de commissie in 20 meerdere werkbezoeken afgelegd.

19 Statencommissie Omgeving en Milieu Statencommissie Omgeving en Milieu Aantal leden 2 Aantal vergaderingen 6 reguliere vergaderingen vertrouwelijke vergadering 6 juli extra vergadering over de uitspraak Raad van State inzake Natuurbeschermingswet RWE centrale Eemshaven 6 september extra vergadering over de Provinciale Omgevingsverordening 2 september Gemiddelde vergaderduur 3 uur Insprekers (0) - Gezondheidsklachten ontstaan door hooggevoeligheid voor laagfrequent geluid ( inspreker) 30 maart - De uitspraak Raad van State inzake Natuurbeschermingswet RWE centrale Eemshaven (6 insprekers) 6 september - Beleidsbrief PS Toestand van Natuur en landschap (2 insprekers) 4 september - Plan van aanpak n.a.v. onderzoek bevoegd gezag inzake North Refinery ( inspreker) 26 oktober Werkbezoeken (2) - Werkbezoek Toestand Natuur en Landschap, Westerkwartier 7 september - Kolencentrale RWE (samen met andere commissies) 4 september Overige activiteiten (7) - Presentatie / informatiemarkt POP-gebiedsopgaven 25 mei - Presentatie Regio Groningen - Assen 8 juni - Informatiebijeenkomst Meerstad (samen met de commissie BFE) 27 september - Informatiebijeenkomst North Refinery oktober - Presentatie Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland 26 oktober - Presentatie decentralisatie natuurbeleid / EHS 2 november - Presentatie Deltaprogramma / Doelmatig Waterbeheer 30 november Statencommissie op werkbezoek bij RWE, 4 september 20 9

20 Statencommissie Mobiliteit en Energie Statencommissie Mobiliteit en Energie Aantal leden 20 Aantal vergaderingen 6 reguliere vergaderingen extra vergadering 8 december Gemiddelde vergaderduur 2,5 uur Insprekers (3) - Alternatief voor de RegioTram ( inspreker) 23 maart - N33 ( inspreker) 8 juni - uitkomsten verkenning stopbusverbinding Groningen - Eemshaven ( inspreker) 8 juni - Vervanging Noordzeebrug namens werkgroep geluidsoverlast ringweg Noorderhogebrug ( inspreker) 7 september - Projecten N36 (4 insprekers) 2 oktober - Reactie op Plan B RegioTram ( inspreker) 2 oktober - Spoorlijn (Amsterdam) - Groningen - Bremen - Hamburg (2 insprekers) 23 november - Nachttreinen ( inspreker) 23 november - Realisatiebesluit van de nieuwe weg Mensingweer-Ranum (N36) en het fietspad Eenrum/Mensingeweer-Baflo ( inspreker) 23 november Werkbezoek () - Kolencentrale RWE (samen met andere commissies) 4 september Overige activiteiten (8) - Presentatie MIT en RSP 27 april - Presentatie Energie 25 mei - Informatiebijeenkomst Businesscase RegioTram 3 juli - Strategische sessie Alternatieven voor aanbesteding OV 2 september - Presentatie project Aanpak Ring Zuid 2 oktober - Presentatie NS en ProRail 2 november - Informatiebijeenkomst RegioTram: outputspecificaties: eisen en wensen aanbesteding 6 november - Presentatie Energy Valley 23 november 20 Statencommissie op werkbezoek bij RWE

GroenLinks DE FEITEN VAN ChristenUnie. PvdA. PVV Vrij Mandaat. PvdD CDA VVD D66 D66 E FEITEN VAN PRovINCIALE STATEN

GroenLinks DE FEITEN VAN ChristenUnie. PvdA. PVV Vrij Mandaat. PvdD CDA VVD D66 D66 E FEITEN VAN PRovINCIALE STATEN E FEITEN VAN 20 D66 SP ChristenUnie CDA GroenLinks VVD D66 PVV Vrij Mandaat PvdD DE FEITEN VAN 20 PRovINCIALE STATEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Provinciale Staten Schriftelijke vragen en mondelinge

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 28 september 2011

Besluiten Provinciale Staten 28 september 2011 Besluiten Provinciale Staten 28 september 2011 Provinciale Staten (PS) hebben gesproken over het besluit van de Raad van State tot vernietiging van de natuurvergunningen aan RWE en het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 132 Groningen, 16 maart 2016 Besluiten Provinciale Staten 16 maart 2016 Provinciale

Nadere informatie

3. Aanwijzing leden, plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur SNN... 6. 4. Benoeming (plaatsvervangende) leden Commissie rechtsbescherming...

3. Aanwijzing leden, plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur SNN... 6. 4. Benoeming (plaatsvervangende) leden Commissie rechtsbescherming... Inhoudsopgave 1. Beëdiging van de leden van Provinciale Staten... 3 2 Regeling van werkzaamheden... 5 3. Aanwijzing leden, plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur SNN... 6 4. Benoeming (plaatsvervangende)

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 129 Groningen, 17 december 2015 Besluiten Provinciale Staten 16 december 2015

Nadere informatie

Max van den Berg, Voorzitter van Provinciale Staten

Max van den Berg, Voorzitter van Provinciale Staten 2 Inhoudsopgave Voorwoord Provinciale Staten Schriftelijke vragen Moties en amendementen Aanvaarde moties Behandelde stukken Ingekomen stukken van derden Statenactiviteiten Presidium en onderwerpen Seniorenconvent

Nadere informatie

Zo werkt de provincie Gelderland. De werkwijze van het bestuur

Zo werkt de provincie Gelderland. De werkwijze van het bestuur Zo werkt de provincie Gelderland De werkwijze van het bestuur Op bezoek Basisschool Vuurvogel uit Malden op bezoek bij de provincie Gelderland. Een klas kinderen, hun onderwijzer en zes ouders kregen een

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 140 Groningen, 10 november 2016 Besluiten Provinciale Staten 9 november 2016

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota Besluiten Provinciale Staten 18 juni 2008 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota De negen fracties in Provinciale Staten hebben gisteren hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557;

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2013 Nummer 6557 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017

Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017 Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017 Onderwerp 2. Bespreekstukken: Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2018-2021; begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2018 voor

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

16 september , SG mw. E. Veldman (050)

16 september , SG mw. E. Veldman (050) J)) ^ provincie 7(* groningen statengriffie@provinciegronlngen.nl Leden Provinciale Staten www.provinciegroningen.nl Ui 1050 316 40 21 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering 29 januari 2014

Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering 29 januari 2014 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 106 Groningen, 31 januari 2014 Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering

Nadere informatie

))) ^ provincie h groningen

))) ^ provincie h groningen ))) ^ provincie h groningen statengrifne@provinciegronlngen.nl Aan de leden van Provinciale Staten www.provinciegroningen.nl Martinil

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 136 Groningen, 7 juli 2016 Besluitenlijst Provinciale Staten 6 juli 2016 Provinciale

Nadere informatie

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur 29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 29 juni 2005 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Notulen van de vergaderingen van 25 mei 2005

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 september 2014

Besluiten Provinciale Staten 24 september 2014 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 114 Groningen, 26 september 2014 Besluiten Provinciale Staten 24 september 2014

Nadere informatie

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID Aan: de leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid (i.a.a. de overige statenleden) Assen, 2 november 2015 Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 Onderwerp: Vergadering woensdag 25 november

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913;

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering September 2016 Nummer 6913 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van

Nadere informatie

Besluitenlijst provinciale staten

Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006 03. Ingekomen stukken 04. Vragenhalfuurtje Geen vragen. 05. Vaststellen van de notulen van de vergadering

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING OP GROND VAN ARTIKEL 5, 6 EN 7 VAN DE VERORDENING RECHTSPOSITIE GEDEPUTEERDEN, STATEN- EN COMMISSIELEDEN PROVINCIE LIMBURG 2012

UITVOERINGSREGELING OP GROND VAN ARTIKEL 5, 6 EN 7 VAN DE VERORDENING RECHTSPOSITIE GEDEPUTEERDEN, STATEN- EN COMMISSIELEDEN PROVINCIE LIMBURG 2012 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2012 NR.: 92 Officiële naam regeling: Uitvoeringsregeling op grond van artikel 5, 6 en 7 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden 2012 Citeertitel:

Nadere informatie

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD)

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD) Verslag Statengriffie Contact Frits Kas T 070-441 81 88 f.kas@pzh.nl Aanwezig Dhr. Démoed (CDA, plv. voorzitter), dhr. Hillebrand (PvdA), mw. Van Dobben de Bruijn (VVD), mw. Van Viegen (PvdD), mw. Kleijweg

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013 Lange Termijn Agenda Staten Groen en Water, versie 16 januari 2013 Eerste kwartaal 2013 Door GS aan te bieden onderwerpen aan de Concept beheerplan Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen 23-01-2013 13-02-2013

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 april 2016

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 april 2016 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 april 2016 1 Onderwerp: Lidmaatschap vereniging Amsterdam Airport Area Lodders, J. 1. kennis te nemen van de door de Statenfracties van ChristenUnie, SGP

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 MEMO Aan: Presidium Van: statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 1. Aanleiding. Er is meerdere keren in het presidium gesproken over de werkwijze

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015

Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015 Voorlopige agenda Statencommissiedag 7 juni 205 Kamer 0.4 Kamer.8 9.30 Bestuur en Financien Secretaris: mw. S.S.M. Bruggenkamp GS : CdK, dhr. E. van Hijum Landbouw en Natuur Secretaris: dhr. A.E.W. Boukes

Nadere informatie

Commissie voor Bestuur en Middelen

Commissie voor Bestuur en Middelen Griffie Commissie voor Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : nvt DIS-stuknummer : 1166475 Behandelend ambtenaar : A.J. Brul Directie/afdeling : Nummer commissiestuk : Bm-0358 Datum : 30 januari

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

procedurevergadering overlegvergadering

procedurevergadering overlegvergadering Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen Uiterlijke Portefeuillehouder door GS Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Voorhangprocedure regionale

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

Agenda voor de vergadenng van Provinciale Staten van Groningen op 9 maart Onderwerp: Onderzoek van de geloofsbrieven.

Agenda voor de vergadenng van Provinciale Staten van Groningen op 9 maart Onderwerp: Onderzoek van de geloofsbrieven. Agenda voor de vergadenng van Provinciale Staten van Groningen op 9 maart 2011 Nummer agenda 1 2 3 4 5 6 B-Stukken Volgnummer voordracht Onderwerp: Processen-verbaal verkiezing leden PS op 2 maart j.1.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 141 Groningen, 21 december 2016 Besluiten Provinciale Staten 14 december 2016

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Agendapunt Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop-van Leussen,

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 6 februari Notulen van de Statenvergadering van 12 december 2012

Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 6 februari Notulen van de Statenvergadering van 12 december 2012 Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 6 februari 2013 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Notulen van de Statenvergadering van 12 december 2012 2 Ingekomen stukken

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek 2016-754 Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 26 oktober 2016 - Provinciale Staten op

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Statencommissie MKE. Oktober Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Besluiten:

Voordracht aan Provinciale Staten. van Statencommissie MKE. Oktober Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Besluiten: Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissie MKE Vergadering Oktober 2010 Nummer 6248 onderwerp (Gedeeltelijke) intrekking besluit afdoening moties 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

Aan: de leden van provinciale staten van Drenthe. i.a.a. gedeputeerde R. Bats

Aan: de leden van provinciale staten van Drenthe. i.a.a. gedeputeerde R. Bats Aan: de leden van provinciale staten van Drenthe i.a.a. gedeputeerde R. Bats Assen, 11 december 2009 Behandeld door mevrouw I.M. Rozema (0592) 36 57 95 Onderwerp: Jaarplan 2010 DrEUn Geachte leden, Bij

Nadere informatie

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur.

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur. 1 Opening a. Opening en mededelingen De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om 14.00 uur. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. De volgende nagekomen stukken heeft u per e-mail ontvangen:

Nadere informatie

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 14 en 15 maart

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 14 en 15 maart PUNTEN VAN BEHANDELING 1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 14 en 15 maart 2007... 2 2. Ingekomen stukken van derden... 2 3. Regeling van werkzaamheden... 4 a. Behandelvoorstellen

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 april 2013

Besluiten Provinciale Staten 24 april 2013 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 98 Groningen, 1 mei 2013 Besluiten Provinciale Staten 24 april 2013 Provinciale

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Overzicht onderwerpen waarover GS besluiten hebben genomen op 22 november 1994

Overzicht onderwerpen waarover GS besluiten hebben genomen op 22 november 1994 24 november 1994 Nummer 94-002698 Overzicht GS-besluiten Overzicht vergaderingen Vergaderdata Commissies Sociale Zekerheidsgeschillen/Overige Geschillen Verschenen persberichten Verschenen voorlichtingspublicaties

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 15 december

Besluiten Provinciale Staten 15 december Besluiten Provinciale Staten 15 december Provinciale Staten hebben tijdens de vergadering gesproken over de subsidieaanvraag REP (Ruimtelijk Economisch Programma) - Grote Markt van de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 3.2 Reglement van Orde van de Partij voor de Dieren aangaande de begroting 2012 en de najaarsbrief. Provinciale

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014.

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening Nr. Voortvloeiend uit commissievergadering Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening 3 23-05-2007 Mw. Peijs n.a.v. Burgerjaarverslag: De in

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 14 december 2011. 1. Notulen van de Statenvergadering van 9 november 2011...

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 14 december 2011. 1. Notulen van de Statenvergadering van 9 november 2011... Inhoudsopgave 1. Notulen van de Statenvergadering van 9 november 2011...3 2. Ingekomen stukken...3 3. Regeling van werkzaamheden...4 4. C-lijst...5 B.1 Bekrachtiging geheimhouding documenten verwoord in

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 10 december 2014

Besluiten Provinciale Staten 10 december 2014 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 116 Groningen, 12 december 2014 Besluiten Provinciale Staten 10 december 2014

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

19.00 uur 1. Opening Rol van de commissaris van de Koningin in relatie tot het toezicht op de veiligheidsregio

19.00 uur 1. Opening Rol van de commissaris van de Koningin in relatie tot het toezicht op de veiligheidsregio GEWIJZIGD Agenda Statencommissie Bestuur en Middelen Contact Mw. A.M.J.M. (Anne Marie) Kortleve T 070 441 6859 amjm.kortleve@pzh.nl Aan Statenleden die deelnemen aan de Statencommissie Bestuur en Middelen

Nadere informatie

Het bij dit besluit gevoegde document "tweede voortgangsrapportage uitvoering griffieplan 2014" vast te stellen.

Het bij dit besluit gevoegde document tweede voortgangsrapportage uitvoering griffieplan 2014 vast te stellen. Voordracht aan Provinciale Staten Van Statencommissie Bestuur en Middelen Vergadering Oktober 2014 Nummer Onderwerp Vaststelling tweede voortgangsrapportage uitvoering griffieplan 2014 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Gewijzigd. Agenda van Statencommissie Groen, Water en Milieu

Gewijzigd. Agenda van Statencommissie Groen, Water en Milieu Gewijzigd Agenda van Statencommissie Groen, Water en Milieu Contact W.J. Schuilenburg T 070-441 6585 wj.schuilenburg@pzh.nl Aan De leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland die deelnemen aan de Statencommissie

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Silfhout vandalhuisen, Willemijn

Silfhout vandalhuisen, Willemijn Silfhout vandalhuisen, Willemijn Van: Silfhout vandalhuisen, Willemijn Verzonden: maandag 13 juni 16:13 Aan: Silfhout vandalhuisen, Willemijn Onderwerp: Maandagmail commissie ABF 15 juni Maandagmail commissie

Nadere informatie

5 oktober 2005 - aanvang 9.30 uur

5 oktober 2005 - aanvang 9.30 uur 5 oktober 2005 - aanvang 9.30 uur AGENDA voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 5 oktober 2005 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Toelating en beëdiging van de heer P.G.

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007 Versie 4 Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 27 juni 2007 PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 0 4 JUL 2007 a.d. Routing Bijl.: WOENSDAG 27 juni 2007 aanvang:

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen.

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen. GEMEENTE Stadskanaal De Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN PROVINCIE DREN HE No.: Ingek.: 09 FEB. 2015 TEAM: TE BEH. DOOR: DWS: 1 GTAFD.: BSN uw kenmerk uw brief van

Nadere informatie

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer . provincie ^}(^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: wv/w.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 PROVINCIE HM FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1617233 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) De dames R. Azarkan (PvdA), M.C.

Nadere informatie

Accountmanagers Water - bureau Water

Accountmanagers Water - bureau Water Van: Wegenwijs, JC [mailto:jc.wegenwijs@pzh.nl] Verzonden: woensdag 8 februari 2017 9:21 Aan: Dolf Kern (Dolf.Kern@rijnland.net); 'J.Smits@wshd.nl' (J.Smits@wshd.nl); Lemkes, J.C. (j.lemkes@hhsk.nl); Niemeijer,

Nadere informatie

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004.

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004. Nr. : 04. 0060 Dnst. : Griffie Beleidsuitgangspunten Cultuurnota Leiden, 13 april 2004. Uw Raad heeft in zijn vergadering van 12 november 2003 in een motie het College verzocht om met spoed een cultuurnota

Nadere informatie

5. Provinciale organisatie

5. Provinciale organisatie 5. Provinciale organisatie 212 Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (College van Gedeputeerde Staten). 5.1 Provinciale Staten

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie