Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015"

Transcriptie

1 Voorlopige agenda Statencommissiedag 7 juni 205 Kamer 0.4 Kamer Bestuur en Financien Secretaris: mw. S.S.M. Bruggenkamp GS : CdK, dhr. E. van Hijum Landbouw en Natuur Secretaris: dhr. A.E.W. Boukes GS: mw. H. Maij a. Rekenkamer Oost-Nederland inzake Rapport Aan de slag met Social Return ; PS/205/44 hierbij te betrekken brief van GS kenmerk PS/205/277, alsmede de motie van de PvdA c.s. inzake Social Return en Investment, welke tijdens PS van 20 mei jl. is aangehoudenbijgevoegd; b. Voorstel Rapport Rekenkamer Oost Nederland Aan de slag met social return - PS/205/44; c. Rekenkamer Oost-Nederland; jaarverslag 204 en begroting 206; PS/205/344; ter (informatieve) bespreking. behandeling in aanwezigheid van de accountant. Voorstel Jaarverslag 204- resultaatbestemmingen;ps/205/50 Brief auditcommissie aan PS inzake Boardletter interim-controle 204 van EY; PS/205/42- te betrekken bij behandeling Jaarverslag Voorstel Monitor 204-III-PS/205/456; Perspectiefbrief 206 GS - PS/205/ wordt nagezonden Brief GS inzake Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 3 maart 205; PS/205/437. Op verzoek van de VVD-fractie geagendeerd) IPO-AV van 8 juni 205-toelichting door de IPO-afgevaardigden, de PS-leden mw. Courtz en mw. Rutten Sluiting (uiterlijk 3.00 uur) Lunch in de Plaza 4.30 Cultuur en Sociaal Secretaris: mw. S.S.M. Bruggenkamp GS: mw. H. Maij en dhr. E. Boerman Voorstel Jaarverslag 204- resultaatbestemmingen;ps/205/50 Voorstel Monitor 204-III-PS/205/456 Perspectiefbrief 206 GS- PS/205/ wordt nagezonden Brief GS beantwoording vragen CU-fractie ex art. 59 RvO inzake Het Symfonieorkest; PS/205/324; op verzoek van de PVV-fractie geagendeerd. Voorstel Jaarverslag 204- resultaatbestemmingen;ps/205/50 Voorstel Monitor 204-III-PS/205/456 Perspectiefbrief 206 GS- PS/205/ wordt nagezonden. Brief GS inzake Ondersteuning vrijwillig landschapsbeheer; PS/205/243 De vraag beantwoorden of met deze brief de motie Beukers/Walder in voldoende mate is uitgevoerd. Brief Stichting Ganzenbescherming Nederland inzake nota s t.b.v. besluitvorming Natuur en Fauna; PS/204/064 Op verzoek van de PvdA-fractie geagendeerd. Motie Partij voor de Dieren c.s. inzake Gentechvrij Overijssel Sluiting (uiterlijk 2.30 uur) vanaf.30 uur Ruimte en water Secretaris: dhr. A.E.W. Boukes GS: mevr. M. van Haaf, dhr. E. Boerman en dhr. E. van Hijum a.brief GS inzake aanbieding financiële stukken ADT- PS/205/352; b. Aanbieding controleverklaring en accountantsverslag behorend bij de jaarrekening van ADT; PS/205/449 geheime stukken liggen bij de griffie ter inzage. c. Brief GS inzake notitie reikwijdte en detailniveau Noordelijk Deelgebied Luchthaven Twente; PS/205/464 de onder a,b en genoemde stukken: behandeling in verband met de Strategische agenda. Voorstel Jaarverslag 204-resultaatbestemmingen;PS/205/50

2 Brief Ter Steege Groep, cultureel erfgoed; PS/205/282; op verzoek van de PvdA-fractie geagendeerd. Voorstel Monitor 204-III-PS/205/456 Perspectiefbrief 206 GS- PS/205/ wordt nagezonden Voorstel Instelling en reglementering Waterschap Drents Overijsselse Delta- PS/205/49 Brief GS inzake Rapportage Evaluatie Provinciale Starterslening, periode 202 tot en met 204; PS/205/76; op verzoek van de CDA-fractie geagendeerd; Brief Stuurgroep IJssel-Vechtdelta betreft continueren van programma IJssel-Vechtdelta in de komende bestuursperiode; PS/205/246; op verzoek van de Groenlinksfractie op de agenda geagendeerd. Brief GS inzake Windpark De Veenwieken; PS/205/257; op verzoek van de fracties van CDA en PVV geagendeerd. Sluiting(5.30 uur) Sluiting (uiterlijk 7.30 uur) 6.00 Milieu en Energie Secretaris: mw. S.S.M. Bruggenkamp GS: dhr. E. Lievers Voorstel Jaarverslag 204- resultaatbestemmingen;ps/205/50 Brief GS m.b.t. Energiefonds Overijssel; jaarverslag 204; PS/205/403 Ter (informerende) bespreking. Voorstel Monitor 204-III-PS/205/456 Perspectiefbrief 206 GS- PS/205/ wordt nagezonden Motie SP c.s. inzake Sanering asbestdaken; Motie CDA c.s. inzake Provinciale Structuurvisie op de ondergrond- Betreft aangehouden motie van PS-vergadering GS brief inzake beantwoording vragen dhr. Jansen Groenlinks inzake lekkage afvalwaterleiding NAM; PS/205/400; op verzoek van de fractie van Groenlinks geagendeerd. Deze fractie heeft verzocht de uitkomsten van de op 3 juni 205 gehouden infosessie daarbij te betrekken. Sluiting (uiterlijk 8.00 uur)

3 Avondlunch in het bestuurscentrum vanaf 7.30 uur 8.30 Economie Secretaris: mw. S.S.M. Bruggenkamp GS: dhr. E. van Hijum Voorstel Jaarverslag 204- resultaatbestemmingen;ps/205/50 Voorstel Monitor 204-III-PS/205/456; Perspectiefbrief 206 GS- PS/205/ wordt nagezonden. Brief GS inzake aanbieding jaarstukken RBT 204, grondexploitatie per januari 205, (herziene) begroting 205, begroting 206 en meerjarenraming ; PS/205/442 ter bespreking om PS in de gelegenheid te stellen haar gevoelen omtrent deze stukken kenbaar te maken. Motie PvdA c.s. inzake externe inhuur; beeldvorming Verkeer en vervoer Secretaris: dhr. A.E.W. Boukes GS: dhr. E. Boerman Voorstel Jaarverslag 204- resultaatbestemmingen;ps/205/50 Voorstel Monitor 204-III-PS/205/456 Perspectiefbrief 206 GS-PS/205/ wordt nagezonden. Brief GS inzake Prioriteringstabel optimalisatiepakket N340/N48 en N377; PS/205/284 ter informatieve bespreking. Brief GS inzake uitvoering motie verbeteren treindienst Almelo-Mariënberg; PS/205/206 De vraag beantwoorden of met deze brief de motie Van Abbema c.s. in voldoende mate is uitgevoerd. Sluiting (uiterlijk 2.30 uur) Sluiting (uiterlijk 2.30 uur) Het is mogelijk in te spreken tijdens de vergaderingen van de Statencommissiedag. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid moet u dit tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken. Dit kan per of telefonisch Spreektijden: Fracties e termijn -3 minuten Fracties 2 e termijn: 2 minuten GS: 30 minuten: + Brief auditcommissie aan PS inzake Boardletter interimcontrole 204 van EY; PS/205/42; Voorstel Jaarverslag 204-resultaatbestemmingen;PS/205/50; Voorstel Monitor 204-III; PS/205/456; Voorstel P-brief-206- PS/205/ ; Rekenkamer Oost-Nederland inzake Rapport Aan de slag met Social Return ; PS/205/44 + GS-voorstel Rapport Aan de slag met Social Return ; Voorstel Instelling en reglementering Waterschap Drents Overijsselse Delta-PS/205/49; Brief GS inzake aanbieding financiële stukken ADT- PS/205/352; Brief GS inzake notitie reikwijde en detailniveau Noordelijk Deelgebied Luchthaven Twente; PS/205/464; Brief GS m.b.t. Energiefonds Overijssel; jaarverslag 204; PS/205/403; Brief GS inzake Prioriteringstabel optimalisatiepakket N340/N48 en N377; PS/205/284; Brief GS inzake aanbieding jaarstukken RBT 204, grondexploitatie per januari 205, (herziene) begroting 205, begroting 206 en meerjarenraming ; PS/205/442 GS brief inzake beantwoording vragen dhr. Jansen Groenlinks inzake lekkage afvalwaterleiding NAM; PS/205/400; Brief GS m.b.t. Energiefonds Overijssel; jaarverslag 204; PS/205/403 Fracties e termijn: 2 minuten Fracties 2 e termijn: minuut GS: 20 minuten: Brief GS inzake Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 3 maart 205; PS/205/437 Rekenkamer Oost-Nederland; jaarverslag 204 en begroting 206; PS/205/344 Brief GS inzake Rapportage Evaluatie Provinciale Starterslening, periode 202 tot en met 204; PS/205/76 Brief GS inzake Ondersteuning vrijwillig landschapsbeheer; PS/205/243 Brief GS inzake uitvoering motie verbeteren treindienst Almelo-Marienberg; PS/205/206 Brief Stichting Ganzenbescherming Nederland inzake nota s t.b.v. besluitvorming Natuur en Fauna; PS/204/064

4 Brief Stuurgroep IJssel-Vechtdelta betreft continueren van programma IJssel-Vechtdelta in de komende bestuursperiode; PS/205/246; Brief GS inzake Windpark De Veenwieken; PS/205/257 Brief GS beantwoording vragen CU-fractie ex art. 59 RvO inzake Het Symfonieorkest; PS/205/324 Motie Partij voor de Dieren c.s. inzake Gentechvrij Overijssel Motie SP c.s. inzake Sanering asbestdaken; Motie CDA c.s. inzake Provinciale Structuurvisie op de ondergrond; Motie PvdA c.s. inzake externe inhuur. IPO-AV van 8 juni 205.

5 Agenda van de Bestuur en Financiën van 7 juni 205 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Bestuur en Financiën Aanvang: 09:30 uur Locatie: Kamer 0.4. Secretaris: Mw. S.S.M. Bruggenkamp Documenten: Bijlage - SCD bestand te groot voor inclusie. 2. a. Rekenkamer Oost-Nederland inzake Rapport Aan de slag met Social Return ; PS/205/44 en b. Rekenkamer Oost-Nederland; jaarverslag 204 en begroting 206; PS/205/344 a. Hierbij te betrekken brief van GS kenmerk PS/205/277, alsmede de motie van de PvdA c.s. inzake Social Return en Investment, welke tijdens PS van 20 mei jl. is aangehouden-bijgevoegd; a. ter voorbereiding op besluitvorming in PS en b. ter informatieve bespreking. 3., Voorstel Jaarverslag 204-resultaatbestemmingen;PS/205/50, Brief auditcommissie aan PS inzake Boardletter interim-controle 204 van EY;PS/205/42 PS/205/42- te betrekken bij behandeling Behandeling in aanwezigheid van de accountant - ter voorbereiding op besluitvorming in PS 4. Voorstel Monitor 204-III () Oordeelsvorming 5. Voorstel P-brief - PS/205/ () Oordeelsvorming 6. a. Brief GS inzake Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 3 december 204; PS/205/269 b. Brief GS inzake Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 3 maart 205; PS/205/437 Op verzoek van de VVD-fractie geagendeerd 7. IPO-AV van 8 juni Sluiting (uiterlijk 3.5 uur)

6 Agenda van de Landbouw en natuur van 7 juni 205 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Landbouw en natuur Aanvang: 9:30 Locatie: K.8 Secretaris: Dhr. A.E.W. Boukes Documenten: Bijlage - SCD bestand te groot voor inclusie. Opening en vaststellen van de agenda Voorstel Jaarverslag 204-resultaatbestemmingen;PS/205/50 5. Voorstel Monitor 204-III-PS/205/456; 6. Perspectiefbrief 206 GS- PS/205/. 7. Brief GS inzake Ondersteuning vrijwillig landschapsbeheer; PS/205/243 De vraag beantwoorden of met deze brief de motie Beukers/Walder in voldoende mate is uitgevoerd. 8. Brief Stichting Ganzenbescherming Nederland inzake nota s t.b.v. besluitvorming Natuur en Fauna; PS/204/064. Op verzoek van de PvdA-fractie geagendeerd. 9. Motie Partij voor de Dieren c.s. inzake Gentechvrij Overijssel. 20 mei Sluiting (uiterlijk 2.30 uur)

7 Agenda van de Cultuur en sociaal van 7 juni 205 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Cultuur en sociaal Aanvang: 4:30 uur Locatie: Kamer 0.4. Secretaris: Mw. S.S.M. Bruggenkamp Documenten: Bijlage - SCD bestand te groot voor inclusie. 2. en Voorstel Jaarverslag 204-resultaatbestemmingen;PS/205/50 Ter voorbereiding op besluitvorming in PS 3. Voorstel Monitor 204-III-PS/205/ () Ter voorbereiding op besluitvorming in PS 4. Voorstel P-brief PS/205 () Ter voorbereiding op besluitvorming in PS 5. Brief GS beantwoording vragen CU-fractie ex art. 59 RvO inzake Het Symfonieorkest; PS/205/324 Op verzoek van de PVV-fractie geagendeerd. 6. Brief Ter Steege Groep, cultureel erfgoed; PS/205/282 Op verzoek van de PvdA-fractie geagendeerd. 7. Sluiting (uiterlijk 5.30 uur)

8 Agenda van de Ruimte en water van 7 juni 205 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Ruimte en water Aanvang: 4:30 uur Locatie: K.8 Secretaris: Dhr. A.E.W. Boukes Documenten: Bijlage - SCD bestand te groot voor inclusie. Opening en vaststellen van de agenda a. Brief GS inzake aanbieding financiële stukken ADT- PS/205/352; b. Aanbieding controleverklaring en accountantsverslag behorend bij de jaarrekening van ADT; PS/205/449 geheime stukken liggen bij de griffie ter inzage. c. Brief GS inzake notitie reikwijdte en detailniveau Noordelijk Deelgebied Luchthaven Twente; PS/205/464 de onder a,b en c genoemde stukken: ter informerende bespreking. 4. behandeling ter voorbereiding op besluitvorming in PS 5. Voorstel Jaarverslag 204-resultaat-bestemmingen;PS/205/50 behandeling 6. Voorstel Monitor 204-III-PS/205/456 behandeling 7. Perspectiefbrief 206 GS- PS/205/ 8. Voorstel Instelling en reglementering Waterschap Drents Overijsselse Delta-PS/205/49 behandeling 9. Brief GS inzake Rapportage Evaluatie Provinciale Starterslening, periode 202 tot en met 204; PS/205/76; op verzoek van de CDA-fractie geagendeerd. 0. Brief Stuurgroep IJssel-Vechtdelta betreft continueren van programma IJssel-Vechtdelta in de komende bestuursperiode; PS/205/246; op verzoek van de Groenlinksfractie op de agenda geagendeerd.. Brief GS inzake Windpark De Veenwieken; PS/205/257; op verzoek van de fracties van CDA en PVV geagendeerd. 2. Sluiting (uiterlijk 7.30 uur)

9 Agenda Milieu en energie Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Milieu en energie Aanvang: 6:00 uur Locatie: Kamer 0.4. Mw. S.S.M. Bruggenkamp Secretaris: Mw. S.S.M. Bruggenkamp Documenten: Voorstel - SCD bestand te groot voor inclusie. 2. en Voorstel Jaarverslag 204-resultaatbestemmingen;PS/205/50 Ter voorbereiding op besluitvorming in PS. 3. Brief GS m.b.t. Energiefonds Overijssel; jaarverslag 204; PS/205/403 Ter (informerende) bespreking. 4. Voorstel Monitor 204-III-PS/205/456 Ter voorbereiding op besluitvorming in PS 5. Perspectiefbrief 206 GS- PS/205/ 6. Motie SP c.s. inzake Sanering asbestdaken; 7. Motie CDA c.s. inzake Provinciale Structuurvisie op de ondergrond- 8. GS brief inzake beantwoording vragen dhr. Jansen Groenlinks inzake lekkage afvalwaterleiding NAM; PS/205/400; Ter (informerende) bespreking. Op verzoek van de fractie van Groenlinks geagendeerd. Deze fractie heeft verzocht de uitkomsten van de op 3 juni 205 gehouden infosessie daarbij te betrekken. 9. Sluiting

10 Agenda van de Economie van 7 juni 205 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Economie Aanvang: 8:30 uur Locatie: Kamer 0.4 Secretaris: S.S.M. Bruggenkamp Documenten: Bijlage - SCD bestand te groot voor inclusie. 2. en Voorstel Jaarverslag 204-resultaatbestemmingen;PS/205/50 Ter voorbereiding op besluitvorming in PS. 3. Voorstel Monitor 204-III-PS/205/456; Ter voorbereiding op besluitvorming in PS. 4. Perspectiefbrief 206 GS- PS/205/ Ter voorbereiding op besluitvorming in PS 5. Brief GS inzake aanbieding jaarstukken RBT 204, grondexploitatie per januari 205, (herziene) begroting 205, begroting 206 en meerjarenraming ; PS/205/442 Ter bespreking om PS in de gelegenheid te stellen haar gevoelen omtrent deze stukken kenbaar te maken. 6. Motie PvdA c.s. inzake externe inhuur; Beeldvorming 7. Sluiting

11 Agenda van de Verkeer en vervoer van 7 juni 205 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Verkeer en vervoer Aanvang: 8:30 uur Locatie: K.8 Secretaris: Dhr. A.E.W. Boukes Documenten: Bijlage - SCD bestand te groot voor inclusie. Opening en vaststellen van de agenda Voorstel Jaarverslag 204-resultaatbestemmingen;PS/205/50 5. Voorstel Monitor 204-III-PS/205/ Perspectiefbrief 206 GS-PS/205/. 7. Brief GS inzake Prioriteringstabel optimalisatiepakket N340/N48 en N377; PS/205/284 Ter informatieve bespreking 8. Brief GS inzake uitvoering motie verbeteren treindienst Almelo-Mariënberg; PS/205/206 De vraag beantwoorden of met deze brief de motie Van Abbema c.s. in voldoende mate is uitgevoerd. 9. Sluiting (uiterlijk 2.30 uur)

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013) Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, K. Boz, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman,

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g R e g i s t r a t i e n u m m e r : C E L 0 0. 0 0 1 Verslag van de vergadering van de commissie Economie, Landbouw, Personeel en Organisatie, Onderwijs

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Statenfeiten 2011 Een beeld van het werk van Provinciale Staten. Provincie Noord-Brabant

Statenfeiten 2011 Een beeld van het werk van Provinciale Staten. Provincie Noord-Brabant Statenfeiten 2011 Een beeld van het werk van Provinciale Staten Provincie Noord-Brabant Inhoud* Voorwoord 3 3 Voorwoord 4 Ledenlijst Provinciale Staten 5 Provinciale Staten 7 Bijzondere activiteiten 10

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

DE FEITEN VAN 2011. ChristenUnie. GroenLinks. PvdD. PvdA D66 SP CDA VVD PVV D66 E FEITEN VAN 2011. PRovINCIALE STATEN

DE FEITEN VAN 2011. ChristenUnie. GroenLinks. PvdD. PvdA D66 SP CDA VVD PVV D66 E FEITEN VAN 2011. PRovINCIALE STATEN E FEITEN VAN 20 D66 SP ChristenUnie CDA GroenLinks VVD D66 PVV PvdD DE FEITEN VAN 20 PRovINCIALE STATEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Provinciale Staten Schriftelijke vragen en mondelinge vragen

Nadere informatie

Provinciale Staten Noord-Brabant

Provinciale Staten Noord-Brabant Provinciale Staten Noord-Brabant Standpunten in de periode maart 2007 t/m maart 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Pagina Hoofdstuk 1 Bestuur 6 Rapport onderzoekscommissie aanbesteding concessie in het 7 stads-

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 19 januari 2010 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey en Nuijt, alsmede secretaris Willems. Agendanr.

Nadere informatie

Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Groningen

Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Groningen Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Groningen INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Algemene bepalingen Onderzoek van de geloofsbrieven Voorzitter, griffier, presidium,

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december 2009. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009...

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december 2009. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009... Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-stukken... 6 B.1 Normenkader voor

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters

Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters AGENDA 1. Opening en mededelingen. 2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden. 3. Vaststelling langetermijnagenda. 4. Vaststelling notulen

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-lijst... 6 B.1 Wijziging

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie

Molendijkzaal 0.01. PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie OVERZICHT De Raad 03-10-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Inrichting fietsroute Keerkring He... zit dat zo! Structuurvisie Park Randenbroek e.o. Voorontwerp bestemmingsplan Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie