Besluitenlijst Provinciale Staten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst Provinciale Staten"

Transcriptie

1 Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot uur in de Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg. 1. Opening en berichten van verhindering Opening om 9.15 uur. De leden Bierens (VVD) en Van Tilborg (SP) zijn verhinderd. 2. Openbare informatie en besluit over besloten vergadering stand van zaken Thermphos 3. Brief GS van 3 november 2015 met ontwikkelingen Thermphos In de eerder toegezegde voortgangsrapportage m.b.t. sanering Thermphos zal ook een plaatje van de financiële risico's en een nadere duiding van de tijdsplanning worden opgenomen. GS zullen PS ook de informatie verstrekken hoe GS de externe audit op die tijdsplanning hebben laten doen. 4. Besluit over besloten vergadering stand van zaken Thermphos Conclusie: zonder hoofdelijke stemming wordt besloten tot een besloten vergadering. De aanwezige leden van de fracties van GL en SP zullen niet bij deze besloten vergadering aanwezig zijn. 5. Heropening vergadering om uur 6. Mededelingen 7. Vaststellen gewijzigde agenda Conclusie: de agenda wordt vastgesteld. 8. Vaststellen notulen PS van 25 september 2015 Conclusie: de notulen worden vastgesteld. 9. Ingekomen stukken 10. Brief BZW en Portiz van 20 oktober 2015 met advies over kadernota Kwaliteit en onderscheidend vermogen Afdoeningsvoorstel: betrekken bij statenvoorstel Kadernota Economische Agenda Brief Benegora van 23 oktober 2015 over levensduurverlenging reactoren Doel 1 en Afdoeningsvoorstel: in handen van GS ter afdoening Gewijzigd afdoeningsvoorstel: behandelen in vergadering commissie Bestuur van 20 november Toezegging commissaris van de Koning: GS zullen PS, voorafgaand aan de behandeling van de brief in de commissie Bestuur, informeren of de beslissing van het Federaal Agentschap Nucleaire Controle voldoet aan de internationale verplichtingen.

2 Blad 2 Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming gewijzigd afdoeningsvoorstel met algemene 12. Brief SER Zeeland van 26 oktober 2015 met advies inzake Kadernota Economische Agenda Afdoeningsvoorstel: betrekken bij statenvoorstel Kadernota Economische Agenda Brief LHBT Netwerk Zeeland van 26 oktober 2015 over oprichting stichting LHBT Netwerk Zeeland Afdoeningsvoorstel: in handen van GS ter afdoening Gewijzigd afdoeningsvoorstel: behandelen in vergadering commissie Bestuur van 20 november Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming gewijzigd afdoeningsvoorstel met algemene 14. Ingekomen stukken GS en CvdK 15. Brief GS van 13 oktober 2015 over faillissement NPE-Sluiskil B.V Afdoeningsvoorstel: overdragen aan commissie Ruimte 16. Brief GS van 19 oktober 2015 over aanbieden financieel jaarverslag en jaarrekening 2014 Zeeuws participatiefonds Afdoeningsvoorstel: overdragen aan commissie Economie 17. Brief GS van 21 oktober 2015 over noodopvang vluchtelingen en huisvestiging asielzoekers Afdoeningsvoorstel: overdragen aan commissie Bestuur 18. Brief GS van 20 oktober 2015 met Personeelsmonitor Provincies Afdoeningsvoorstel: overdragen aan commissie Bestuur 19. Brief gedeputeerde De Bat van 19 oktober 2015 met Merkstijlgids Zeeland Land in Zee Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming 20. Brief GS van 20 oktober 2015 met aanvullende informatie bestedingsplan Natuur Afdoeningsvoorstel: Betrekken bij behandeling Statenvoorstel Bestedingsplan Natuur BLD-012

3 Blad Brief GS van 3 november 2015 over Indexering instellingen Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Vaststellen begroting 2016, inclusief meerjarenraming 22. Hamerstukken 23. Statenvoorstel Startnota Natuurvisie Zeeland BLD Statenvoorstel Herziening Omgevingsplan , planonderdelen KRW en ROR - BLD Statenvoorstel Benoemen nieuw lid commissie integriteit - SGR Statenvoorstel Benoeming plaatsvervangend commissievoorzitter Ruimte - SGR Statenvoorstel begroting 2016 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland - SERV Statenvoorstel Fractieverantwoordingen - SGR Statenvoorstel Bestedingsplan Natuur BLD-012 Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming aangenomen met de stem van het aanwezige lid van de fractie van PvZ tegen. 30. Voorstellen 31. Statenvoorstel Vaststellen begroting 2016, inclusief meerjarenraming - SERV Statenvoorstel Zomernota 2015 SERV-010 Motie 1 ingediend door het lid Temmink (GL) over plaatsen van minimaal vijf E-noses op zowel de Oosterschelde als Westerschelde met bijbehorend registratienetwerk. Motie 2 ingediend door het lid De Milliano (CDA) over verkennend onderzoek kustverbinding Vlaanderen Zeeuws-Vlaanderen. Motie 3 ingediend door het lid Veraart (D66) over het (laten) uitvoeren van een project 'een nieuw Zeeuws volkslied'.

4 Blad 4 Ik zeg toe jaarlijks een overzicht van de stand van zaken van alle acties uit het coalitieprogramma toe te zenden. Toezegging gedeputeerde Schönknecht: Ik zal de Staten op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het project Toegankelijkheid havens. Toezegging gedeputeerde Van der Maas: 1. Ik zeg toe te onderzoeken of het mogelijk is, en op welke manier, dat bedrijven bijdragen aan infrastructuur. 2. Ik zal meer inzicht in de stand van zaken geven van de fases waarin de diverse infrastructuurprojecten rond de wegen N92, N256 en N59 zich bevinden. 3. Ik zal de commissie Bestuur informeren en met deze commissie de lijn bespreken die met de Tafel van 15 wordt gevolgd. Toezegging gedeputeerde De Reu: 1. Ik zal met de vier grootste Zeeuwse gemeenten in gesprek gaan over culturele infrastructuur in het licht van de stedelijke aantrekkelijkheid, ten behoeve van de nota Cultuur. 2. Ik zal u bij de commissiebehandeling van het Rekenkamerrapport 'Europese subsidies in Zeeland' een overzicht geven van alle 'calls' op het gebied van Interreg en OP-zuid voor Europese subsidies. Motie 1 ingetrokken door indiener. Amendement op Zomernota 4 ingediend door het lid Temmink (GL) over incidentele taakstelling van 1 mln. euro in Conclusie t.a.v. vaststellen begroting 2016, inclusief meerjarenraming: zonder hoofdelijke stemming voorstel aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van SP, PvZ en ZL tegen. Conclusie t.a.v. amendement 4: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van GL en SP voor. Conclusie t.a.v. voorstel Zomernota 2015: zonder hoofdelijke stemming voorstel aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van GL, PVV, SP, PvZ, ZL en 50PLUS tegen. Conclusie t.a.v. motie 2: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van GL en SP tegen. Conclusie t.a.v. motie 3: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fractie van D66 voor. 33. Statenvoorstel Kadernota Economische Agenda SERV-014 Motie 5 ingediend door het lid Van Hertum (PvdA) over aanbieden extra stageplekken en traineeships voor jongeren bij provincie. Motie 8 ingediend door het lid Rijksen-Blok (CU) over sociaal ondernemen in Zeeland. Amendement 6 ingediend door het lid Viergever (SP) over schrappen van 3e kaderpunt in paragraaf 4.4 over Zeeuwse kernsporten en alinea Evenementen en producties. Amendement 7 ingediend door het lid Viergever (SP) over aanpassen alinea's van 'Unieke vrijetijds-voorzieningen en ontsluiting' in het kader van rust, ruimte en ongereptheid van de Zeeuwse kust.

5 Blad 5 Motie 8 gewijzigd door indiener, in die zin dat het tweede punt wordt geschrapt. Sociaal ondernemen krijgt een plaats in de Economische Agenda en zal in de vier marktconsultatiebijeenkomsten worden besproken. Conclusie t.a.v. amendement 6: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van SP en PvZ voor. Conclusie t.a.v. amendement 7: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van GL en SP voor. Conclusie t.a.v. voorstel: zonder hoofdelijke stemming aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen. Conclusie t.a.v. motie 5: aangenomen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van CU en VVD tegen. Conclusie t.a.v. gewijzigde motie 8: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van CU, D66, GL, PvdA, SP en 50PLUS voor. 34. Vragensessie 35. Vraag van het lid Tuinder (SP) over Doel 1 en 2. Toezegging van de cvdk Polman: Ik zal een informatiebijeenkomst organiseren met de organisaties van Doel en Borssele en het Vlaamse nucleaire agentschap, waarbij ook de Zeeuwse betrokken gemeenten en de Veiligheidsregio welkom zijn. 36 Moties niet behorend bij een agendapunt 37. Motie XI.1 ingediend door het lid Haaze (PVV) over onderzoeken of verkoop KEC door DELTA NV mogelijk is. Motie XI.1 ingetrokken door indiener. 38. Motie XI.2 ingediend door het lid Pijpelink (PvdA) over sluiting PAAZ met maand uitstellen en overleg starten voor breed gedragen oplossing. Conclusie t.a.v. motie XI.2: verworpen met de stemmen van de aanwezige leden van de fracties van GL, PvdA, PVV, PvZ, SP en 50PLUS en een lid van de fractie van CU voor. 39. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd 40. Sluiting om uur.

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 8 juni 2016 Nummer 16008481 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 11 maart 2016 van 9.35 uur tot 20.31

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

Besluitenlijst 13 februari 2015

Besluitenlijst 13 februari 2015 Besluitenlijst 13 februari 2015 Middelburg, 19 februari 2015 nr. 15002275 Besluitenlijst voor de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 13 februari 2015, 09.30 uur, in

Nadere informatie

Conclusie: de notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld.

Conclusie: de notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld. Besluitenlijst Middelburg, 7 juli 2014 nr. 14010192 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 4 juli 2014, 9.30 tot 18.55 uur, in de Statenzaal, Abdij

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Datum: 16 december 2016 Tijd: 9:35 16.40 uur Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Nummer: 16020826 1. Opening om 9.35 uur. Het lid Van Tilborg (SP) is verhinderd.

Nadere informatie

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum: 2 februari 2018 Tijd: 9:30 14.55 uur Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. drs. J.M.M. Polman, commissaris van de Koning in Zeeland Nummer: 18003603 Link

Nadere informatie

Besluitenlijst 1 november 2013

Besluitenlijst 1 november 2013 Besluitenlijst 1 november 2013 Middelburg, 4 november 2013 nr. 13024675 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 1 november 2013, 09.30 uur, in de

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Datum: 07-07-2017 Tijd: 09:30-17:00 Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Toelichting: Nr. 17015800 1. Opening om 9.31 uur. De leden Babijn (PvZ) en Pijpelink

Nadere informatie

Geannoteerde gewijzigde agenda Provinciale Staten met sprekers

Geannoteerde gewijzigde agenda Provinciale Staten met sprekers Geannoteerde gewijzigde agenda Provinciale Staten met sprekers Datum 08-06-2018 Tijd 9:30-17:00 Locatie Voorzitter Omschrijving Statenzaal Dhr. Han Polman 18014123 - Rekening en Voorjaarsnota 1 Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2014

Besluitenlijst 14 maart 2014 Besluitenlijst 14 maart 2014 Middelburg, 17 maart 2014 nr. 14004292 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 14 maart 2014, 9.30 uur, in de Statenzaal,

Nadere informatie

GEANNOTEERDE gewijzigde AGENDA Provinciale Staten met sprekers

GEANNOTEERDE gewijzigde AGENDA Provinciale Staten met sprekers GEANNOTEERDE gewijzigde AGENDA Provinciale Staten met sprekers Datum: 05-02-2016 Tijd: 09:30 15:30 Locatie: Voorzitter: Statenzaal Dhr. Han Polman Toelichting: 16000270 Punt Omschrijving 01 Opening 02

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept No. enlijst Provinciale Staten - concept Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van, voorzitter, griffier Datum: 9 november 2018 Tijd: 9.30 17.03 uur Locatie: Statenzaal

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept No. Besluitenlijst Provinciale Staten - concept Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van, voorzitter, griffier Datum: 6 april 2018 Tijd: 9.30 16.30 uur Locatie:

Nadere informatie

Geannoteerde Agenda Provinciale Staten

Geannoteerde Agenda Provinciale Staten Geannoteerde Agenda Provinciale Staten Datum 17-03-2017 Tijd 9:30-12:30 Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman Omschrijving 17004171 Kenmerk Omschrijving 1 Opening Bericht van verhindering: René

Nadere informatie

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten Met sprekers

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten Met sprekers Gewijzigde Agenda Provinciale Staten Met sprekers Datum 21-09-2018 Tijd 9:30-17:00 Locatie Voorzitter Statenzaal Dhr. Han Polman Omschrijving 18017817 1 Opening Berichten van verhindering: Tobias van Gent

Nadere informatie

Gewijzigde agenda Provinciale Staten

Gewijzigde agenda Provinciale Staten Gewijzigde agenda Provinciale Staten Datum: 16-12-2016 Tijd: 09:30-17:00 Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Toelichting: Punt Omschrijving 1 Opening 2 Mededelingen 3 Vaststellen agenda 4 Vaststellen

Nadere informatie

Gewijzigde agenda Provinciale Staten Met sprekers

Gewijzigde agenda Provinciale Staten Met sprekers Gewijzigde agenda Provinciale Staten Met sprekers Datum: 10-02-2017 Tijd: 09:30-17:00 Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Toelichting: Punt Omschrijving 1 Opening Berichten van verhindering:

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten (concept)

Besluitenlijst Provinciale Staten (concept) Besluitenlijst Provinciale Staten (concept) No. 4 Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van 1 februari 2019, voorzitter, griffier Datum 7 december 2018 Tijd 9:38

Nadere informatie

Besluitenlijst, gewijzigd, Provinciale Staten (concept)

Besluitenlijst, gewijzigd, Provinciale Staten (concept) No. 4 Besluitenlijst, gewijzigd, Provinciale Staten (concept) Datum 29 juni 2018 Tijd 9:30 16.15 uur Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Polman Nr. 18017709 Link naar de videotulen: Aanwezig zijn de leden:

Nadere informatie

Agenda Provinciale Staten

Agenda Provinciale Staten Agenda Provinciale Staten Datum 01-03-2019 Tijd 9:30-19:00 Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman AGENDA - 19003665 1 Opening 2 Mededelingen 3 Vaststellen agenda - 19003665 Afdoeningsvoorstel: vaststellen

Nadere informatie

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten met sprekers

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten met sprekers Gewijzigde Agenda Provinciale Staten met sprekers Datum 06-04-2018 Tijd 9:30-17:00 Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman Omschrijving 18006734 1 Opening Bericht(en) van verhindering van: * Rutger

Nadere informatie

Opening om 9.30 uur. De leden Muste (NZ), Robesin (PvZ) en Thomaes (PVV) zijn verhinderd.

Opening om 9.30 uur. De leden Muste (NZ), Robesin (PvZ) en Thomaes (PVV) zijn verhinderd. Provinciale Staten Besluitenlijst Provincie Zeeiand Middelburg, 30 september 2014 nr. 14014140 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 september

Nadere informatie

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum 1 maart 2019 Tijd. 9: uur Locatie. Statenzaal Voorzitter

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum 1 maart 2019 Tijd. 9: uur Locatie. Statenzaal Voorzitter Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum 1 maart 2019 Tijd 9:35-15.35 uur Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman Nummer 19006771 Link naar de videotulen: https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20190301_1

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept No. Besluitenlijst Provinciale Staten - concept Datum: 10 november 2017 Tijd: Locatie: Voorzitter: 9.30 17.39 uur Statenzaal Nr. 17025305 Link naar de videotulen: Aanwezig zijn de leden: Verder zijn aanwezig:

Nadere informatie

No Concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 6 april 2018 Afdoeningsvoorstel: vaststellen

No Concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 6 april 2018 Afdoeningsvoorstel: vaststellen WA Provincie ^Zeeland No. 4 Besluitenlijst Provinciale Staten - concept Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van, voorzitter, griffier Datum: 8 juni 2018 Tijd: 9.30

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten (concept)

Besluitenlijst Provinciale Staten (concept) Besluitenlijst Provinciale Staten (concept) No. 4 Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van 26 oktober 2018, voorzitter, griffier Datum 21 september 2018 Tijd Locatie

Nadere informatie

Agenda Commissie Bestuur

Agenda Commissie Bestuur Agenda Commissie Bestuur Datum 15-09-2017 Tijd 9:00-12:30 Locatie Louise de Colignyzaal Voorzitter Dhr. Hans van Geesbergen Nr. 17020984 Link naar Webcast http://player.companywebcast.com/provinciezeeland/20170915_1/nl/player

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Economie

Besluitenlijst Commissie Economie Besluitenlijst Commissie Economie Datum: 9 maart 2018 Tijd: 13.00 17.35 uur Locatie: Louise de Colignyzaal Voorzitter: Dhr. Peter van Dijk Referentienummer: 18007803 - Concept besluitenlijst Er zijn geen

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 6 november (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 11 december 2015)

Provinciale Staten. Notulen van 6 november (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 11 december 2015) Provinciale Staten Notulen van 6 november 2015 (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 11 december 2015) Index behorende bij de notulen van 6 november 2015 1. Opening

Nadere informatie

door door Dit loopt nog. Jaarverslag is nog niet beschikbaar. Pagina 1 van 5

door door Dit loopt nog. Jaarverslag is nog niet beschikbaar. Pagina 1 van 5 Commissie Economie nr COM Bestuurder datum onderwerp 45 Economie De Reu 16-6-2017 N.a.v. GS brief evaluatie ZB Planbureau: Ik zal de statenleden regelmatig informeren over de vorderingen van ZB Planbureau

Nadere informatie

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU).

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU). enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 31 mei 2017 1. Regeling van Werkzaamheden Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer

Nadere informatie

05.01 Brief Rekenkamer Zeeland van 23 maart 2015 met jaarverslag

05.01 Brief Rekenkamer Zeeland van 23 maart 2015 met jaarverslag Agenda 24 april 2015 Middelburg, 13 april 2015 nr. 15005973 Agenda voor de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, te houden op: vrijdag 24 april 2015, 14.00 uur, in de Statenzaal,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie

Agenda Commissie Economie Datum 18-05-2018 Tijd 13:30-17:00 Agenda Commissie Economie Locatie Voorzitter Louise de Colignyzaal Dhr. Peter van Dijk Omschrijving Agenda commissie Economie 18 mei 2018 (18011805) 1 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie

Agenda Commissie Economie Agenda Commissie Economie Datum: 08-09-2017 Tijd: 13:30-16:00 Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Ton Veraart Toelichting: Gewijzigde Agenda 17016804 Punt Omschrijving 01 Opening en mededelingen De voorzitter

Nadere informatie

Zie GS brief van 2 juni Volgt in najaar T.J. Kalverboer.

Zie GS brief van 2 juni Volgt in najaar T.J. Kalverboer. Nog niet afgehandelde toezeggingen aan de statencommissie Economie en Mobiliteit, na vergadering 12 oktober 2009 Nr Voortkomend uit cie.vergadering Toezeggingen commissie Afhandeling: 35. 17-11-2008 Poppelaars

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

voortgang afgehandeld PoHo door Zie brief GS van 13 maart 2018: voorstel: toezegging afvoeren.

voortgang afgehandeld PoHo door Zie brief GS van 13 maart 2018: voorstel: toezegging afvoeren. Commissie Economie nr COM Bestuurder datum onderwerp 38 Economie De Reu 17-2-2017 N.a.v. gesprek met Omroep Zeeland: ik zeg u toe de regietaak op me te nemen m.b.t. de samenwerking tussen Omroep Zeeland,

Nadere informatie

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening Nr. Voortvloeiend uit commissievergadering Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening 3 23-05-2007 Mw. Peijs n.a.v. Burgerjaarverslag: De in

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

* IJsselstein. Besluitenijst

* IJsselstein. Besluitenijst Besluitenijst ^ Gemeente * IJsselstein Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op donderdag 24 september 2015, om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis

Nadere informatie

voortgang afgehandeld PoHo door

voortgang afgehandeld PoHo door Commissie Economie nr COM Bestuurder datum onderwerp 38 Economie De Reu 17-2-2017 N.a.v. gesprek met Omroep Zeeland: ik zeg u toe de regietaak op me te nemen m.b.t. de samenwerking tussen Omroep Zeeland,

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913;

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering September 2016 Nummer 6913 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Ruimte

Besluitenlijst Commissie Ruimte Datum: 6 Tijd: Locatie: Voorzitter: 09:00 10.05 uur Nr.: 17021786 Link naar webcast: Aanwezig: Tevens aanwezig Afwezig: Besluitenlijst Commissie Ruimte Louise de Colignyzaal Mevr. Hannie Kool-Blokland

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 6 juli 2017.

Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Mevrouw Fernhout (VVD)heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Dhr. Waaijenberg heeft aangegeven verlaat

Nadere informatie

Provinciale Staten. Concept-notulen van 15 april (vast te stellen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 3 juni 2016)

Provinciale Staten. Concept-notulen van 15 april (vast te stellen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 3 juni 2016) Provinciale Staten Concept-notulen van 15 april 2016 (vast te stellen tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 3 juni 2016) CONCEPT Index behorende bij de notulen van 15 april 2016

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Ruimte en Leefomgeving en Bestuur en Middelen, nummer 6787;

gelezen de voordracht van de statencommissies Ruimte en Leefomgeving en Bestuur en Middelen, nummer 6787; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2015 Nummer 6787 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 26 september 2018

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 26 september 2018 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 26 september 2018 1.Opening en vaststelling van de agenda De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557;

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2013 Nummer 6557 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Verslag statencommissie

Verslag statencommissie Verslag statencommissie vga Provincie Conceptverslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, gehouden in de Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg op 4 december 2015 van

Nadere informatie

door Schriftelijk. Pagina 1 van 6

door Schriftelijk. Pagina 1 van 6 Commissie REW nr COM Bestuurder datum 124 Ruimte Schönknecht 27-2-2015 (REW/overbre ngen naar Ruimte) onderwerp N.a.v. brief GS van 16-12-2014 Faunabeheerplan Zeeland 2015-2019; de schaderegeling ganzen

Nadere informatie

Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek. Nr. motie : M Aangenomen Verworpen Overgenomen door GS Aangehouden Ingetrokken

Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek. Nr. motie : M Aangenomen Verworpen Overgenomen door GS Aangehouden Ingetrokken Titel motie : Nr. motie : M - 398 Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek Datum PS-Vergadering : 30 januari 2013 Voordrachtnummer : 6546 Onderwerp : Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie

Nadere informatie

Provinciale Staten. Notulen van 10 maart 2011, namiddag. (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 15 april 2010)

Provinciale Staten. Notulen van 10 maart 2011, namiddag. (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 15 april 2010) Provinciale Staten Notulen van 10 maart 2011, namiddag (vastgesteld tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 15 april 2010) Index behorende bij de notulen van 10 maart 2011 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

E&M-ECO E&M-ECO E&M-ECO. Pagina 1 van 5

E&M-ECO E&M-ECO E&M-ECO. Pagina 1 van 5 Commissie E&M nr COM Bestuurder datum onderwerp actie door voortgang afgehandeld 35 E&M Van Beveren 18-11-2008 N.a.v. de toezeggingenlijst/memo over navordering fiscus op Delta N.V.: Zodra deze informatie

Nadere informatie

VEERE. De heer Nonnekens, voorzitter van de Dorpsraad Aagtekerke, biedt het rapport aan. Hij geeft een korte toelichting.

VEERE. De heer Nonnekens, voorzitter van de Dorpsraad Aagtekerke, biedt het rapport aan. Hij geeft een korte toelichting. G E M E E N T E VEERE datum van doorkiesnr afdeling onderwerp registratie code 5 oktober 2015 J.C. Waverijn 410 Griffie Besluitenlijst raad 15B.03455 Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 1 oktober

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 140 Groningen, 10 november 2016 Besluiten Provinciale Staten 9 november 2016

Nadere informatie

College. Verhinderd. Agendapunt. Onderwerp. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering

College. Verhinderd. Agendapunt. Onderwerp. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 15 oktober 2015 AANWEZIG Plv. voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Economie

Besluitenlijst Commissie Economie Besluitenlijst Commissie Economie Datum: 24 november 2017 Tijd: 13:30-16:30 Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Ton Veraart Referentienummer: 17026693, concept besluitenlijst Link naar de videotulen:

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 30 maart 2017.

Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Besluitenlijst raad 30 maart 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Als eerste agendapunt wordt de geloofsbrieven van de heer E. Biesheuvel onderzocht (agendapunt 7). De

Nadere informatie

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid.

De heer Ton Bressers maakt namens De Beerse Bakker, gebruik van het spreekrecht m.b.t. agendapunt 13 Standplaatsbeleid. Agenda Gemeenteraad Extra besluitvormende raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 15 november 2016 19:30-21:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : 1 Opening De voorzitter opent om 19.30

Nadere informatie

Griffier van de Staten. Geleidebrief informatief. Naam voorstel Conceptverslag commissie Economie van 22 april 2016

Griffier van de Staten. Geleidebrief informatief. Naam voorstel Conceptverslag commissie Economie van 22 april 2016 Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel Conceptverslag commissie Economie van 22 april 2016 Betreft vergadering Commissie Economie 20 mei 2016 Te verzenden aan Verzenddatum Commissie

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 2 november 2017 Mw. G. Boelhouwers-Stigter, Ing R.M.M.J. Duijm, A.C. Fase, H. Geluk,

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Tevens zijn de gedeputeerde Visser, Moens en Hooijmaijers genoodzaakt de statenvergadering eerder te verlaten wegens externe verplichtingen.

Tevens zijn de gedeputeerde Visser, Moens en Hooijmaijers genoodzaakt de statenvergadering eerder te verlaten wegens externe verplichtingen. Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 21 april 2008 Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts/dr. A.P. vd Meché/ Griffier: mw. mr. C.A. Peters/mr. J.J.M. Vrijburg 1.

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte

Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte Datum 8 februari 2019 Tijd 12.05 14.35 uur Locatie Statenzaal Voorzitter Mevr. Hannie Kool-Blokland Nr. 19005328 Link naar webcast: Aanwezig: Tevens aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 mei 2016.

Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Omschrijving van het voorstel 1 Opening en mededelingen. Besluit De heer van Ooijen (SGP)heeft zich afgemeld voor deze vergadering(20). Mevr. Rachak (PvdA)is vanaf agendapunt

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016.

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. 1 2 3 a Omschrijving van het voorstel Opening en mededelingen. Vaststelling van de agenda Programmabegroting 2017 Algemene beschouwingen Besluit Mevr. Rachak,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Verslag statencommissie

Verslag statencommissie Verslag statencommissie vga Provincie Conceptverslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, gehouden in de Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg op 24 maart 2016 van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Commissie REW nr COM Bestuurder datum vergadering 124 Ruimte Schönknecht (REW/overbre ngen naar Ruimte)

Commissie REW nr COM Bestuurder datum vergadering 124 Ruimte Schönknecht (REW/overbre ngen naar Ruimte) Commissie REW nr COM Bestuurder datum 124 Ruimte Schönknecht 27-2-2015 (REW/overbre ngen naar Ruimte) N.a.v. brief GS van 16-12-2014 Faunabeheerplan Zeeland 2015-2019; de schaderegeling ganzen zal na twee

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

Besluitenlijst provinciale staten

Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006 03. Ingekomen stukken 04. Vragenhalfuurtje Geen vragen. 05. Vaststellen van de notulen van de vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: G.A. Stavenga-Joling Aanwezig: Gemeentebelangen: G.

Nadere informatie

voortgang afgehandeld PoHo door

voortgang afgehandeld PoHo door Commissie Economie nr COM Bestuurder datum onderwerp 54 Economie Van der Maas 22-2-2019 N.a.v. statenvoorstel Stationsbrug Middelburg chroom 6: ik zeg toe achteraf aan de staten verantwoording af te leggen

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 4 april Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Commissie BFW 4 april Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 14004714 Brief GS van 11 maart 2014 met afschrift brieven aan gemeenten Sluis en Hulst over krimpgelden Provincie Zeeland Betreft vergadering

Nadere informatie

Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015

Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015 Voorlopige agenda Statencommissiedag 7 juni 205 Kamer 0.4 Kamer.8 9.30 Bestuur en Financien Secretaris: mw. S.S.M. Bruggenkamp GS : CdK, dhr. E. van Hijum Landbouw en Natuur Secretaris: dhr. A.E.W. Boukes

Nadere informatie

kenmerk dg llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

kenmerk dg llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll vä/ Provincie Zeeland Gedeputeerde Staten De voorzitter van Provinciale Staten T.a.v. de Statengriffier onderwerp Statenvoorstel inzake de nieuwe Europese privacyverordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 129 Groningen, 17 december 2015 Besluiten Provinciale Staten 16 december 2015

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 oktober 2015

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 oktober 2015 PROVINCIE FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1811146 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 oktober 2015 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) Mevrouw R. Azarkan (PvdA), de heer

Nadere informatie

^ PROVINCIE FLEVOLAND

^ PROVINCIE FLEVOLAND ^ PROVINCIE FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 2191180 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 24 januari 2018 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) statengriffier: Mevrouw A. Kost

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 PROVINCIE HM FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1617233 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) De dames R. Azarkan (PvdA), M.C.

Nadere informatie