NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari Afwezig (zonder bericht) Notulist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari Afwezig (zonder bericht) Notulist : Anneliek Verhage : Simone Vincent Aantal mogelijk uit te brengen stemmen is Op basis van de bouwnummers uit de presentielijst konden er 713 stemmen uitgebracht worden (garages nog niet eens meegerekend). Besluiten genomen op de 30 januari-vergadering zijn dus rechtsgeldig. Bijlagen: - Presentielijst - Voorstel L.Kroezen artikel 3 concepthuishoudelijk-reglement - Verslag bouwvergadering Entrepot-west 25/01/ Verslag bouwvergadering Entrepot-west 22/02/ Brief Bouwfonds 1. OPENING Niemand heeft een agenda ontvangen. De brochure over contactgeluid is (ook) niet verstuurd door het Bouwfonds. Hierover zal geklaagd worden. ACTIE: mne 2. NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 17/12/1991 -Zonwering. Jaap Visser heeft geïnformeerd bij PRO welke zonwering de architect zou adviseren. De architect heeft hierop nog niet gereageerd. ACTIE: JAAP/PRO -Contacten Bouwfonds: de datum voor een kijkdag zal vastgesteld worden in week 12 (onder voorbehoud). Wat betreft de oplevering en de betaling van de laatste termijn het volgende: Rene wil onderhandelen met het Bouwfonds en Boele en van Eesteren over ca.53 achterhouden van het laatste termijn. Zie brief Bouwfonds. ACTIE: RENE -Gereedmeldingsformulier/subsidie VSEB: binnen 3 maanden na oplevering retourneren naar de gemeente, maar binnen 30 maanden na het afgeven van de beschikking. Op 8/12/1988 is de beschikking afgegeven aan de aannemer. Wanneer de aannemer de gestelde termijn niet haalt dan dient hij dit kenbaar te maken aan de gemeente (ook als hij het wel haalt). Zie koopaannemingsovereenkomst.

2 ACTIE: RENE -Meerwerk door de aannemer: spacwerk valt af als meerwerk. Blijft over het tegelwerk. Kopers kunnen dit kenbaar maken bij Simone Vincent. De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 2. VERSLAG BOUWVERGADERING ENTREPOT-WEST D.D. 25/02/1991 ACTIE : RENE -Wanneer de vereniging Eigen Huis bij oplevering een rapport maakt dan wordt er gewoon opgeleverd tenzij men weigert. -Volgens de aannemer ligt er wat metselwerk buiten de erfgrens. Boele en van Eesteren zoekt dit uit met het Gemeentelijk Grondbedrijf. -Overschrijding bouwtermijn: het is nog niet duidelijk of het juridisch mogelijk is dat er een aangetekende brief namens de vereniging gestuurd wordt naar Boele en van Eesteren inzake de boete-clausule. Kan het niet dan maakt Rene een conceptbrief voor alle kopers. Indien het kan dan moet daar nu over gestemd worden. De meerderheid is voor. -Volgens de planning worden maandag 4 februari de leien op het dak gelegd van toren 6. -Contactgeluid: Arnoud leest voor uit de samenvatting van de brochure Nederlandse Stichting Geluidshinder. 3. HET CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT. We nemen het concept door.voorstellen worden genotuleerd en later verwerkt. Op de volgende vergadering gaan we eventueel tot stemming over. -Suggesties uit brieven: "Doelen" vervangen door "het bestuur en een nog nader uit te zoeken persoon". -Artikel 2: " het blokkeren van de parkeergarage..." opnemen Het voorstel om een rookverbod in de lift op te nemen in het Huishoudelijk-reglement wordt weggestemd. Er komen stickers in de lift. -Artikel 3 lid 1: voorstel van L.Kroezen (zie bijlage).~oelichting: het gaat om het vertrouwen onder de eigenaren in de flat. Een compromis-voorstel: een andere formulering met of zonder vermelding van een norm. Het woord "verbieden" ook afzwakken. -Artikel 3 lid 2: "kozijnen" moet vervangen worden door "buitenkozijnen". -Artikel 3 lid 7: "overlastw vervangen door "hinder". Dit voorstel wordt direct door de meerderheid afgewezen. -Artikel 4 lid 2: de tijden eruit halen. -Artikel 7 lid 2: wat wordt bedoeld met "een

3 ACTIE RENE gebeurtenis"? -Artikel 8 ontbreekt in het concept. 4. DE BEGROTING VAN DE SERVICEKOSTEN Vincent Paardekoper geeft een toelichting. -Volgens de splitsingsakte dient de begroting gedetailleerd te zi-jn.de begroting is verdeeld over de kostensoorten. Misschien zijn enkele kosten samen te voegen. Voor wat betreft de specificaties typen: de kostenverdeling staat in de splitsingsakte. Er worden punten verdeeld. Het index-nummer staat ook in de akte. -Kostenpost elektra. De garage is verdeeld volgens de verdeelsleutel van de akte: 39 garages. De lift is verdeeld over 40 woningen. Voorstel: de uitsplitsing van de elektrapost samenvoegen. Dit is ongunstig voor de begane grond bewoners. Er wordt dan verdeeld over 44 eenheden (woningen). Dat scheelt f 7.-- a f 8.-- voor de begane grond bewoners. -Kostenpost schoonmaken. De prijsopgaven zijn aannames. De Doelen is met 2 firma's doende om offertes te krijgen. Voorstel: de eerste 9 maanden de geschatte prijs aanhouden. -Kostenpost verzekering. Vincent Paardekoper heeft contact gehad met het Gemeentelijk Verzekeringsbedrijf. Hij vindt het redelijke prijzen. De glasverzekering is gebaseerd op een aanname.wanneer het glas niet mee verzekerd wordt dan moet er een fonds opgericht worden. Ook de verzekering is verdeeld volgens de sleutel van de akte. -Kostenpost reparatie verlichting. Dit zijn ramingsbedragen waarbij rekening gehouden is met de begane grond bewoners. Voorstel: de uitsplitsing van deze post samenvoegen. Dit kost de begane grond bewoners dan f 1.56 extra. -Kostenpost Water garage. Voorstel: samenvoegen -Kostenpost overige kosten garage. De projectleider van de Doelen is in overleg met de aannemer over de garagedeur. Globale prijsaanname f Er komt een nadere specificatie. -Kostenpost klachtenonderhoud in algemene ruimte. Reinigen afvoer: het bedrag voor een contract met een reinigingsbedrijf is verdeeld volgens de akte. De. hydrofoor is nog buiten beschouwing gelaten (1992). De huismeester is niet meegenomen. De Doelen wil in mei 1991 een huismeester werven. Voorstel: volgend jaar een bedrag bepalen voor de huismeester. Eerst een half jaar aankijken. Klachten kunnen via hem lopen. -Kostenpost reserveringen groot-onderhoud. Dit is een globale aanname in vergelijking met complexen van Het Westen. Er komt nog een meerjarenplanning aan

4 het eind van dit jaar. -De afkoopsom van de gemeente vanwege het dak van de garage. Vraag: kan het bestuur een plan maken over de f en dat op schrift stellen? ACTIE BESTUUR -Andere voorstellen t.a.v.de begroting: Een verzekering tegen graffiti. Een extra post of in het klachtenonderhoud? -De opmerkingen en voorstellen zullen verwerkt worden. Procedure als bij het huishoudelijk reglement. 4. RONDVRAAG ACTIE RENE -Is de borstwering van het kozijn in de keuken van woningtype K (serre) ook van glas? Antwoord: Nee, alleen aan de buitenkant komt glas te zitten. -Een aanlegsteiger aan het water is volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening niet wenselijk. De voorzitter van het bestuur zoekt dit uit bij stadsdeel Zeeburg. -De woningen zijn volgens planning glasdicht tussen week 6 en week 9, de tijden voor een keuring door Ver. Eigen Huis. -Arnoud stelt voor 1 maal per 6 weken te vergaderen. Iedereen gaat hiermee accoord. -Wat is het draagvermogen van het dak (dakterrassen)? ACTIE TECHNISCHE COMMISSIE -Begane-grond woning. Volgens tekening wordt er een radiator voor de schuifdeuren geplaatst. Klopt dit? /- ACTIE TECHNISCHE COMMISSIE -Einde vergadering -De volgende vergadering zal plaatsvinden op 20 maart aanvang : uur plaats : buurthuis de Meeuw adres : Motorwal PH Amsterdam telefoon:

5 HAVEN-TWE-m NIGING VAN EIGENAARS -De voorzitter deelt mee dat hij inrichtingstekeningen ter beschikking heeft gekregen welke ter inzage zullen zijn na afloop van de vergadering. De tekeningen blijken echter uit 1988 te e zijn en dus verouderd. *' -Aan de agenda wordt een nieuw punt toegevoegd: behandeling van de veranderingen aan het concept huishoudelijk reglement. -Er wordt een testrapport ingebracht van "ROWI" parketvloeren. Behandelin? van de notulen vergadering vve dd 30 ianuari 1991: P -Kijkdag week 12: Tijdstip is inmiddels verstreken, er is nog geen nieuwe datum bekend. Hier wordt naar geïnformeerd door de voorzitter. -Gereedmelding: Er blijken juridische precedenten te zijn waaruit blijkt dat aannemer verantwoordelijk kan worden gesteld als, door te late oplevering, gereedmeldingsformulieren niet op tijd geretourneerd kunnen worden en dus de subsidiebetaling in gevaar komt. De vervaldag is 8 juni 1991, na deze datum zal Boele en van Eesteren verantwoordelijk worden voor de uitbetaling van subsidiegelden. -In tegenstelling tot wat door de Dienst Ruimtelijke Ordening wordt beweert, blijkt dat volgens een woordvoerder van de Dienst Wonen en Werken van het stadsdeel Zeeburg het maken van een aanlegsteiger geen probleem kan opleveren. Er blijkt in de vergadering echter weinig animo voor de bouw van een steiger, zodat er verder geen actie wordt ondernomen. -Het draagvermogen van het dak zal in de bouwvergadering van 23 maart worden besproken. -De notulen worden vastgesteld. Behandew versla? bou wvercadering dd 22 febru a r i m : r' -Het voegen van de muren leverde in eerste instantie enige moeilijkheden op. Deze zijn verholpen en het voegen is inmiddels begonnen. -De 4 weken vorstverlet die Dhr. Zaal in deze vergadering opgeeft blijken te kloppen. -Waarschijnlijk zal het gehele project (huur+koopwoningen+ parkeergarages) begin oktober 1991 worden opgeleverd. De woningen van de leden zullen waarschijnlijk begin mei 1991 gereed zijn. -De notulen worden vastgesteld.

6 eling het. Behand ' v inhet- -Voorgesteld wordt om de zinsnede "tevens wordt ter beperking van kontaktgeluiden het weglaten van welke vloerbedekking dan ook sterk afgeraden" in artikel 3 lid 1 te wijzigen. De zin zal in zijn geheel moeten verdwijnen, of het leggen van vloerbedekking, in wat voor vorm dan ook, zal dwingend moeten worden voorgeschreven. De voorzitter zal een verandering doorvoeren. -In de noot bij artikel 4 staat abusievelijk "artikel 2" dit moet worden veranderd in "artikel 4". Dc voorzitter zal de wijzi'ging doorvoeren. -Voorgesteld wordt om in artikel 7 lid 4 een maximum per periode op te nemen. De hoogte van het maximum wordt gekoppeld aan de begroting, de administrateur zal het bedrag bepalen. De voorzitter zorgt voor de wijziging. -Er wordt geïnformeerd naar de uitleg van het begrip "vervreemding" in artikel 7 lid 5. Hiermee wordt verkoop bedoeld. -Voorgesteld wordt om "voorgenomen" te schrappen uit artikel 7 lid 5. Wijziging wordt door de voorzitter verzorgd. -Op de eerst volgende vergadering van de vereniging zal over het uiteindelijke reglement P worden gestemd. p -Aan de tijdens de bouwvergadering van 22 februari opgegeven opleveringsdata wordt sterk getwijfeld. Het is zeer moeilijk om een goed inzicht te krijgen in de vermoedelijke opleveringsdatum, omdat verschillende informatie bronnen ook verschillende tijdstippen vermelden. -Er wordt gevraagd of "De Doelen" druk kan uitoefenen op Boele en van Eesteren om de opleverdatum schriftelijk te bevestigen, zodat er een einde kan komen aan alle onzekerheid. -De mogelijkheid wordt geopperd dat er op de volgende vergadering van de vereniging een vertegenwoordiger van Boele en van Eesteren uitgenodigd kan worden. -De bestrating rond de woningen zal waarschijnlijk bij de oplevering nog niet zijn voltooid. De reden hiervoor is dat de bouw van het geplande kinderdagverblijf ook vertraging heeft opgelopen. De opleverdatum van het kinderdagverblijf ligt nog na de datum van de woningen. Door bouwverkeer zou schade kunnen worden toegebracht aan de bestrating. Aangezien er bij de gemeente geen geld is voor tijdelijke bestrating zal er waarschijnlijk helemaal geen bestrating worden aangebracht voordat ook het kinderdagverblijf is voltooid. "De Doelen" is hiervoor in onderhandeling met de gemeente, als er meer informatie beschikbaar komt, zal dit aan de leden bekend worden gemaakt.

7 -Voordat de boeteclausule. in werking kan treden moet ten eerste de termijn van 275 werkbare dagen zijn verstreken en ten tweede moet er een ingebrekestelling naar Boele en van Eesteren worden gestuurd. Verwacht wordt dat, als het werkelijk tot een claim komt, het lange tijd zal duren voordat er uitgekeerd wordt. -Op de bouwvergadering van 22 maart zal aan Boele en van Eesteren nogmaals worden medegedeeld dat de 275 dagen termijn niet mag worden overschreden en dat als dit toch mocht gebeuren Boele en van Eesteren direct in gebreke zal worden gesteld en er verdere juridische stappen zullen worden ondernomen teneinde hen te dwingen tot betaling van de schade claim. -Gevraagd wordt of Boele en van Eesteren, naast het inwerking laten treden van de boeteclausule, nog kan worden aangesproken tot het betalen van een schadevergoeding wegens wanprestatie. Probleem hierbij lijkt te zijn dat de hoofdverplichting van Boele en van Eesteren, het opleveren van woningen van een afgesproken kwaliteit, wel zal worden nagekomen, echter alleen niet op een manier waannee de leden kunnen instemmen. Op deze grond lijkt het zeer moeilijk te zijn om schadevergoeding te eisen. -Er wordt besloten dat in het vervolg de briefwisseling met Boele en van Eesteren aan het hoofdkantoor zal worden gericht. Het gulden voorstel: -Voorgesteld wordt om de gulden die beschikbaar komt voor de inrichting van de parkeerdekken tegen een hoog rendement bij "De Doelen" onder te brengen. Hiermee is accoord gegaan. Het bedrag komt echter pas beschikbaar op het moment van oplevering, zodat er voorlopig nog geen actie hoeft te worden ondernomen. De begroting; -De begroting wordt vastgesteld. -De definitieve versie van de begroting zal worden opgesteld door de administrateur en r worden verspreid onder de leden. -De administrateur heeft een offerte van een schoonmaak bedrijf ontvangen. Het bedrag wijkt niet sterk af van de begroting. Voorgesteld wordt om tijdens de eerste periode na oplevering extra schoonmaak werkzaamheden te verrichten vanwege het waarschijnlijk ontbreken van de bestrating. -Het werven van een huismeester door "De Doelen" via de banen-pool heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Er zal nu via andere kanalen worden gezocht naar een oplossing. Dit zal echter wel consequenties hebben voor de kosten. Deze extra lasten zullen grotendeels door "De Doelen" worden gedragen. In dit begrotingsjaar wordt aan de vereniging nog niets toegerekend. De administrateur zal voor begrotingsjaar 1992 tijdig met een voorstel komen over de aan de vereniging door te berekenen kosten van een huismeester. De huismeester zal aangesteld zijn als de woningen worden opgeleverd.

8 -De heer Visser heeft informatie over zonwering bij PRO opgevraagd. Hij licht de verkregen informatie toe: geadviseerd wordt om zonwering te nemen die tegen de gevel aan blijft, zogenaamde uitklap zonwering is niet geschikt in verband met schade die kan ontstaan bij harde wind. Er zal een copy van geadviseerde zonwering worden gestuurd naar de leden, Rondvraag;.b -Kan na de oplevering direct worden begonnen met het verbouwen van de woningen? Na de datum van inschrijving in het bevolkingsregister kan worden begonnen met verbouwen, Als voor deze datum wordt begonnen dan kan het zijn dat de subsidie betaling in gevaar komt. -Wat zijn de consequenties als Boele en van Eesteren failliet gaat? Alle verplichtingen die Boele en van Eesteren heeft ten opzichte van de leden zullen dan worden overgenomen door het GW. e -Het blijkt dat de geplaatste keukens in type k woningen niet dezelfde zijn als de keukens die op de tekeningen staan, ook de plek waar de keukens worden geplaatst wijkt af van de tekeningen. Hierover zullen vragen worden gesteld tijdens de eerst volgende bouwvergadering. -Er is op grote schaal diefstal gepleegd van lood. Hoe dit wordt opgelost(bouwkundig) zal ook tijdens de eerst volgende bouwvergadering worden besproken. -Er wordt uitleg gegeven over het ingebrachte testrapport van de "ROWI" parketvloer. Gewezen wordt op de "ICO" waarden, welke tamelijk goed blijken. -Komt er meer bewaking op het bouwterrein naarmate de bouw verder vordert? dit wordt nagevraagd. -Wat zijn het voor pijpen die op het dak uitkomen? Waarschijnlijk zijn het ventilatiepijpen van de parkeergarages. Ook dit zal nog worden nagevraagd. -Er wordt een voorstel ingediend om in het vervolg op een andere lokatie te vergaderen. Dit voorstel wordt niet ingewilligd, de huidige lokatie bevalt goed (op de ruimte waarin deze vergadering is gehouden na). Bovendien is het ook financieel een aantrekkelijke lokatie. r 1 woensda~ 8 MG 1991 n Plaats: Buurthuis de Meeu w" 0.00 uur

9 C Notulen verqaderinq vereniqinq "de Haven-Tweelinq" dd Openinq : -Voorzitter heet iedereen welkom en deelt mee dat de heer vd Bovenkamp van het Bouwfonds als gast aanwezig is. -voorzitter deelt mee dat hij van de heer Lapidaire heeft vernomen dat deze BVE individueel ingebreke heeft gesteld. -Op de infobrief die de voorzitter aan de leden heeft gestuurd zijn zo'n 20 reacties binnengekomen. -Als extra punt wordt aan de agenda toegevoegd de behandeling van de notulen van de vergadering van de vereniging op 20 maart j1 en van de bouwvergadering van 12 april jl. Behandelinq notulen vercraderinq W E "de HavenmTweelinq dd 20 maart geen opmerkingen, wordt vastgesteld. r Behandelinq notulen bouwverqaderinq dd 12 april Over de onduidelijkheid omtrent de erfpachtgrens van een aantal metselwerken en trappenhuizen bij het parkeerdek is niets meer vernomen. Aangenomen wordt dat de problemen zijn opgelost. -Het verzenden van de gereedmeldingsformulieren is geregeld in de koop/aannemingsovereenkomst. Verzending door BVE zal vermoedelijk dus wel geschieden, temeer omdat zij anders voor de premiebetaling verantwoordelijk worden. -De passage betreffende de naamplaatjes blijkt niet juist te zijn. In deprospectus bij de koop/aannemingsovereenkomst staat vermeld dat hier voor wordt zorggedragen, en dat er dus niet door de kopers geregeld hoeft te worden. Voor de exacte naamsgegevens wordt geadviseerd contact op te nemen met de afdeling kopersbegeleiding van het Bouwfonds. -De afstand tussen het rookgasafvoer kanaal en de schuiframen in de erkerpui bij type K blijkt minder dan de voorgeschreven 1,5 meter te zijn. Op de bouwtekeningen is echter vergunning verleent, zodat hier helaas niets aan te doen valt. -Volgens een der leden is het zo dat de CV-ketel onder de opstal verzekering valt en zolang de woning niet bewoont is niet is verzekerd, Of dit zo is wordt door De Doelen nagetrokken. (dit probleem speelt uiteraard alleen als de woning is opgeleverd, daarvoor ligt het risico bij BVE) -Waar de rookgasafvoer van de parkeergarage zich exact bevindt blijkt niet duidelijk. -Voor zover bij het bestuur bekend is de huisnummerbeschikking inmiddels door de gemeente afgegeven, Voor de postcode wordt verwezen naar het informatienummer van de PTT. -De notulen worden vastgesteld.

10 \CHTt4 5.l.:z:. C f?s$:.: 0...:.:*'.':;:s s: 0.,.%G&.?=.:?<.),.:;:..m. 3 Vaststellinq huishoudeliik realement -aan de opstelling van de definitieve tekst van het reglement is de voorzitter niet toegekomen. Omdat alle punten van dit reglement in eerdere vergaderingen reeds uitvoering zijn behandeld stelt de voorzitter voor om toch over het reglement te stemmen. Alleen de heer van Dijck is het hier niet mee eens; hij wil eerst een definitieve tekst uitgereikt krijgen. -Het reglement wordt vastgesteld met alleen de heer van Dijck als tegenstemmer-(totaal aanwezige stemmen 976, totaal aantal uit te brengen stemmen 1397, benodigd aantal stemmen voor vaststelling/wijziging van reglement 932) -De definitieve versie van het reglement zal door notariskantoor Bunk en Brummelhuis worden opgesteld. De opleverinq -de voorzitter geeft in het kort weer wat er in de afgelopen periode is voorgevallen: *Tijdens de vergadering die op 12 april na de kijkmiddag werd gehouden wordt als opleveringsdatum 13 mei genoemd. Volgens PRO zou deze datum haalbaar moeten zijn. De leden van de vereniging zijn van deze datum schriftelijk op de hoogte gesteld. *In een vergadering, enkele dagen later, waarbi j de pro j ectleider van de Doelen aanwezig is, wordt gesteld dat de oplevering op 13 Mei waarschijnlijk niet haalbaar is ivm het feit dat de aansluitingen voor gas, licht, water, kabel etc niet gereed kunnen zijn. De directie van de Doelen heeft hierover spoedoverleg gevoerd met BVE en Diensten en Bedrijven. Hieruit komt naar voren dat gestelde datum wel gehaald kan worden. *Op 1 mei heeft de voorzitter overleg met de heer Bergmeester, p opzichter van atelier PRO. Zij stellen daar met 95% zekerheid vast dat de 275 dagen termijn op 8 maart 1991 is verlopen. Op 2 mei stelt de voorzitter middels een aangetekende brief BVE namens de W E ingebreke. *Binnen de directie van het Bouwfonds blijken verschillende geluiden te horen te zijn over de opleveringsdata. Hierop volgt een gesprek tussen het Bouwfonds, de architect en BVE waaruit naarvoren komt dat er 28,29,30 en 31 mei opgeleverd gaat worden. Deze data blijken echter ook niet te kloppen; de laatst genoemde data zijn nu 30,31 mei en 6,7 juni *De voorzitter heeft over de gang van zaken een gesprek met een bevriende advocaat welke voor hetzelfde kantoor werkzaam is als dat waarmee ook de Doelen en PRO in zee zijn gegaan mbt dit project. Deze advocaat stelt dat het, bi j inwerking laten treden van het boetebeding, reëel is dat dit positief zal uitpakken voor de leden. De advocaat is bereid om namens de W E een zaak te voeren voor de raad van arbitrage. Aan het Bouwfonds is een brief geschreven waarin om een bevestiging van de datum van verstrijken van de bouwtermijn van 275 dagen wordt gevraagd.

11 *Inmiddels hebben de leden een factuur ontvangen voor de laatste bouwtermijnen. De werkzaamheden waarvoor deze factuur geldt zijn echter nog niet volledig verricht. Er wordt ten zeerste getwijfeld aan het Bouwfonds in deze; men vraagt zich af waarom het Bouwfonds facturen heeft laten passeren waarvoor nog geen grond bestaat. Voor tevroeg betaalde termijnen (6,8 etc.) geldt dat het Bouwfonds een rentevergoeding zal betalen die gelijk is aan de in de koop/aannemingsovereenkomst genoemde. Het bouwfonds zal echter de ondernemer nieuwe termijnen op laten stellen en indienen. Niemand hoeft daarom nu al te betalen!. *Volgens een der leden die contact met Eigen Huis heeft gehad kan de aannemer besluiten niet op te leveren als er betalingen zijn achter gehouden. Dit is echter in dit geval juridisch onjuist. Voor het geval het echter wel mocht gebeuren wordt geadviseerd om de niet betaalde termijnen achter de hand te houden om deze eventueel te kunnen betalen als de oplevering om reden van niet betalen van de termijn wordt uitgesteld. Als er op dat moment betaald wordt, zou deze betaling verricht moeten worden onder protest, wat tot uiting komt door een schriftelijk stuk, waarin met redenen omkleed bezwaar wordt gemaakt tegen de betaling, dat bij betaling moet worden overhandigd. Dit om het bedrag later terug te kunnen vorderen. Er is dan namelijk sprake van "onverschuldigde betaling". *donderdag 16 mei zal er een bespreking zijn met de directie van BVE over de problemen van de W E. -De heer vd Bovenkamp van het Bouwfonds vertelt dat hij pas onlangs te maken heeft gekregen met dit project, zodat hij niet volledig van de voorgeschiedenis op de hoogte is. Voor hem was de heer Grooteveen de coordinator. Hij zegt dat hij gekomen is omdat hij heeft vernomen dat er deze avond ook een e vertegenwoordiger van BVE aanwezig zou zijn. -Er wordt bij de heer vd Bovenkamp geinformeerd naar de rol van het Bouwfonds bij de informatieverstrekking. Steeds als de leden het Bouwfonds bellen worden zij verwezen naar de voorzitter van de WE. Leden vinden deze gang van zaken niet passen. De heer vd Bovenkamp heeft hierop geen antwoord. -De heer vd Bovenkamp wordt gevraagd waarom het Bouwfonds niet zelf initiatief heeft ondernomen om de einddatum van de bouwtermijn te bepalen. Volgens hem heeft het bouwfonds geen inzicht in hetgeen er in bouwvergaderingen wordtbesproken en het uitrekenen zou dus niet mogelijk zijn. In een brief heeft de voorzitter aan het Bouwfonds gevraagd of de uitgerekende datum van 8 maart de juiste is. Een uitspraak hieromtrend zal voor de W E gunstig kunnen zijn mocht het tot een rechtzaak komen. Maandag 13 mei wordt er een uitspraak van het Bouwfonds verwacht. -Voorgesteld wordt aan het bouwfonds een creditnota te vragen voor de laatste factuur, gevolgd door 3 separate nota's voor de verschillende termijnen, zodat de nota's waar wel een grond voor bestaat betaald kunnen worden.

12 F -Men vindt het onverkoopbaar dat er officieel nog niets is gehoord van het Bouwfonds over het uitstellen van de oplevering. Een aantal leden vraagt zich af of de kosten die zij nu moeten gaan maken ivm dit uitstel kunnen worden verhaalt op BVE. De voorzitter geeft hierover uitsluitsel: Het geld dat d.m.v. de boeteclausule gevorderd kan worden is bedoeld voor alle onkosten die man i.v.m. de te late oplevering moet maken. Wil men nu apart gemaakte onkosten declareren die uit de huidige vertraging voortvloeien, dan verliest men het recht op het boeteclausule geld. De voorzitter raadt het derhalve niet aan nog eens onkosten te declareren en het te laten bij het boeteclausule geld. Als men ingaat op eventuele voorstellen die BVE doet m.b.t. genoegdoening, in wat voor vorm dan ook (ter beschikking stellen van verhuiscontainers e.d.), vervalt de aanspraak op het boetclausule geld!. Het is vrijwel het voordeligst om het bij een aanspraak op het boeteclausule geld te houden. voorgesteld wordt om een pauze in te lassen en na de pauze tot een aantal gezamelijke standpunten te komen. De heer vd Bovenkamp vertrekt tijdens deze pauze. -Er wordt besloten dat een oplevering wordt goedgekeurd als het gehele koopgedeelte wordt opgeleverd muv het parkeerdek en de toegangen daarvan, op voorwaarde dat de termijnen voor de algemene ruimte die nog niet gereed zijn niet hoeven te worden voldaan. Als de aannemer dit niet accepteert, dan zal de oplevering opnieuw uitgesteld moeten worden. -Bij de oplevering zal geen vertegenwoordiger van de W E aanwezig zijn. Er zal echter wel om inzage van de lijst met gebreken worden gevraagd. -Besloten wordt dat de boeteclausule in werking zal worden gezet. -Tevens wordt besloten dat er een advocaat ingeschakeld gaat worden om de juridische procedure af te laten handelen. Er wordt met klem aan de leden verzocht om contact op te nemen met het bestuur als zij individueel juridische stappen ondernemen, zodat er geen tegenstrijdige standpunten worden ingenomen, dit zou n1 in het nadeel van zowel de vereniging als van het individuele lid kunnen zijn. -De eindkeuring door Eigen Huis is nog niet geregeld door de voorzitter. Hij zal alsnog voor zorgdragen voor aanmelding bi j Eigen Huis van degene die dit bij hem kenbaar hebben gemaakt. Het blijkt dat Eigen Huis ook zelf clustert.

13 Rondvraag -Wat zijn de stappen die genomen moeten worden als er na 8 juni opgeleverd gaat worden? Er zijn geen stappen nodig, in de koop/aannemingsovereenkomst wordt bepaald dat BVE altijd automatisch over zal moeten gaan tot betaling van de premies. -Er wordt gesteld dat de maandelijkse bijdrage die de eigenaars van de garages moeten betalen te hoog zouden zijn. Voorzitter wijst op het feit dat in de vorige vergadering de begroting is goedgekeurd. -Hoe dient de maandelijkse bijdrage te worden voldaan? Hierover krijgen alle leden op binnenkort bericht. -Er wordt medegedeeld door een der leden dat er op naam van de W E een korting van 10% is bedongen bij "Wonen 2000" en bij "de Kastoor" aan de Rozengracht te Amsterdam P -Gevraagd wordt of er nog belangstelling bestaat voor meerwerk aan de VSEB woningen. Dit blijkt niet het geval, er zal verder dus niets worden ondernomen. Datum volsende vercraderinq: 22 mei uur buurthuis "de Meeuw" Motorwal 300 te Amsterdam. Als er nieuwe omstandiuheden ontstaan die het bepalen van een andere datum noodzakelijk maken, worden de leden hiervan schriftelijk op de hooqte sesteld.

14 notulen verqaderinq vereniqinq van eiuenaren "de Haven-Tweelinq" Opening : -Voorzitter heet iedereen welkom en maakt de agenda bekend: -opening -Behandeling notulen vorige vergadering van de vereniging -Oplevering -Wat verder ter tafel komt -Rondvraag -De heer Kroezen stelt voor om "8 maart' als agendapunt toe te voegen. Voorzitter wil dit toch onder "oplevering" behandelen -De heer Kroezen stelt ook voor om "trappenhuizen" als agendapunt toe te voegen. Dit wordt gedaan. F behandeling notulen vergadering vereniging dd 8 mei: -Gevraagd wordt of de Doelen heeft uitgezocht of CV ketel valt onder de opstal of onder de inboedelverzekering en of de ketels inderdaad niet zijn verzekerd als er is opgeleverd, maar de betreffende woning nog niet wordt bewoont. (deze vraag is inmiddels aan het verzekeringsbedrijf voorgelegd) -Gevraagd wordt wanneer de definitieve versie van het huishoudelijk reglement zal worden uitgewerkt. De voorzitter is hier nog niet mee bezig geweest. Verwacht wordt dat binnen 2 maanden de definitieve versie zal zijn opgesteld. -Bij het punt "vaststelling huishoudelijk reglement" staat dat de heer van Dijck eerst een definitieve tekst uitgereikt wil krijgen. Dit blijkt onjuist. "De heer van Dijck" dient in deze vervangen te worden door "de heer Kroezen". -Op de eerste pagina, laatste "*" van het punt "oplevering" staat "aan het bouwfonds is een brief.....", dit moet zijn "aan de architect is een brief..." -De heer Kroezen mist onder het punt "rondvraag" zijn opmerking mbt de lift. Hij vind dat de liften niet snel genoeg zijn en merkt op dat het niet te zien is op welke verdieping de lift zich bevindt. -De presentielijst blijkt niet geheel te kloppen; M. ' t Sas heeft bouwnummer 234 ipv 233 (heeft geen consequenties voor het aantal stemmen ), de heer van Di jck heeft bouwnummer 220 ipv 240. (dit -.. betekend dat de heer van Dijck geen 23.,maar 53 vertegenwoordigd). Laatste heeft tot gevolg dat het totaal aantal stemmen op 1006 komt. Voor eerste vaststelling van het reglement dient de helft van het aantal stemmen te zijn vertegenwoordigd en niet 2/3 deel, zodat het benodigd aantal stemmen 697 moet zijn. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de geldigheid van het genomen besluit. -

15 oplevering -Op 16 mei heeft het bestuur een gesprek gehad met de heren Bergeik, Bergmeester en vd Groteveen. Gespreksonderwerpen zouden volgens het Bouwfonds "8 maart" en de opleveringsdata 30,31 en 6,7 j uni moeten zijn. De aannemer wilde hier echter absoluut niet over spreken, vermoedeli j k verwachtte hij te kunne praten over te treffen regelingen. Ere is geprobeerd om toch uitspraken aan hem te ontlokken. De aannemer houdt zich echter bij het standpunt als verwoord in voorafgaande briefwisselingen tussen hem en het bestuur van de vereniging; hij blij f t verwijzen naar een uitstel van 35 dagen dat verleent zou zijn. Deze 35 dagen hebben echter alleen betrekking op de woningen van de Doelen. Het blijkt dat in een aantal koop/aannemingsovereenkomsten als startdatum 18 oktober ipv 1 september staat vermeld, hier is dus al eigenhandig een vertraging van 35 dagen doorgevoerd. De Bouw en Woningdienst is echter van mening dat 1 september gewoon kan worden gezien als startdatum voor het gehele project. Deze datum blijkt ook uit een brief van begin september van het Bouwfonds en uit de notulen van de bouwvergaderingen. Iedere poging van de aannemer om aan het bestuur van de vereniging uitspraken te ontlokken wordt door het bestuur afgedaan met de opmerking dat er over dat punt nog juridisch advies zal worden ingewonnen. Aan de aannemer wordt gevraagd wat er opgeleverd zal worden op de genoemde data. Het blijkt dat het parkeerdak en de ontsluiting daarvan niet op de genoemde data opgeleverd kunnen worden. De aannemer wordt duidelijk gemaakt onder welke voorwaarde de leden accoord willen gaan met oplevering. De aannemer op zijn beurt maakt duidelijk dat door het niet betalen van de 9e termijn wordt geriskeerd dat er geen sleutel zal worden uitgereikt. De aannemer wordt er op gewezen dat in dat geval de boeteclausule zal doorlopen. Voorgesteld wordt om de aannemer een bedrag bij een notaris in depot te laten storten ter betaling van het boeteclausule geld. Dit wordt in overweging genomen. e -Op 21 Mei belt het Bouwfonds met de mededeling dat de aannemer accoord wil gaan met een bedrag van fl. 2500, -. Dit bedrag zou alleen gelden voor woningen waarbi j in de -. koop/aannemingsovereenkomst als startdatum 1 september staat vermeld. Dit voorstel wordt door het bestuur niet serieus genoemd; als de aannemer is overtuigd van zijn gelijk waarom stort bi j dan niet gewoon een hoger bedrag, als hij in het gelijk wordt gesteld dan krijgt hij immers toch het bedrag teruggestort. De aannemer houdt echter voet bij stuk; hij wil fl. 2500, - storten in depot en de 9e termijn dient gewoon betaald te worden.

16 P Er bestaat nog steeds geen duidelijkheid over de oplevering van de algemene ruimten. De leverancier van de kunststofkoepel in de trappenhuizen kan niet op tijd leveren, de aannemer wil nu het trappenhuis dicht maken met houten panelen. Voor oplevering is noodzakelijk dat het trappenhuis wordt goedgekeurd, of dit zal gebeuren blijft vooralsnog onduidelijk. -de verdere contacten met de aannemer en het Bouwfonds zullen nu verlopen via de jurist waarmee de voorzitter al eerder contacten mee heeft gehad. Deze jurist is stagiair bi j het advocatenkantoor van Vliet en Rozemond, wat is gespecialiseerd in het bouwrecht. Hij zal bi j zijn werkzaamheden uitgebreide steun krijgen van zijn patronen. Er is een voordelig tarief met hem overeengekomen. -via van Vliet, is aan de heer Nieuwenkamp van PRO gevraagd of de 8 maart datum de juiste is. De heer Nieuwenkamp heeft dit telefonisch kunnen bevestigen. Aan hem zal nog worden gevraagd of zijn uitspraak gebruikt kan worden bij verdere juridische stappen. -Op pagina 21van dekoop/aannemingsovereenkomst staat omschreven wanneer iets opleverbaar is. Geschillen hieromtrentmoeten worden aangevochten bij de Raad van Arbitrage. - F -De actie die nu ondernomen kan gaan worden is het opstellen van een "akte van compromis", en deze ter ondertekening aan het Bouwfonds te overleggen. Doel hienran is om de goede wil van de kopers te tonen. Omdat er echter een geschil bestaat over het betalen van de 9e termijn en over het overschrijden van de bouwtermijn, wensen de leden niet alles te betalen, maar een bedrag ter hoogte van 4% van de k00p/aa~eemsom op een rekening bij een notaris te storten. Pas na uitspraak van arbiters of een rechter kan deze storting vrijkomen en hetzij naar het bouwfonds, hetzij naar de kopers worden overgemaakt. Als deze akte van compromis niet wordt geaccepteerd door het bouwfonds zal er een kortgeding aangespannen worden. -In de vergadering worden nu allerlei voorstellen geopperd over de inhoud van een akte van compromis en de noodzaak en het doel daanran. -Uiteindelijk komt het volgende voorstel mbt de inhoud van deze akte naar voren:-reden: geschil omtrent overschrijding van de bouwtermijn en de betaling van de 9e termijn. -Alle kopers zullen een bedrag ter hoogte van 4% van de bouwsom over maken op een rentedragende rekening welke beheerd zal worden door een notaris -Geld komt vrij als de raad van arbitrage uitspraak doet over de geschillen of als de 9e termijn is opgeleverd en geaccepteerd door de vereniging. -Het vrijgekomen bedrag wordt altij d verrekend met het boeteclausulegeld, indien van toepassing. -Hoofdpunt is dat de sleutel wel zal worden uitgereikt.

17 -voorgesteld wordt dat het bestuur bij volmacht van de kopers deze akte mag ondertekenen. -Er wordt gestemd over de voorstellen mbt de inhoud van de akte en over de vraag of het bestuur de akte bij volmacht mag tekenen. De voorstellen worden aangenomen met 1 tegenstem en 4 onthoudingen. -Er wordt gevraagd hoe het zit met de storting op de rekening als het Bouwfonds bij volmacht is gerechtigd om termijnen van de rekening af te schrijven. De akte van compromis zal worden gesloten met het Bouwfonds, verwacht wordt dat het bouwfonds dus wel zal willen meewerken aan de uitvoering van het bepaalde in de akte, dus het geld zal overmaken naar de rekening. p -De leden wordt verzocht te wachten met het accepteren van oplevering op een sein van het bestuur van de vereniging omdat individuele acceptatie zou kunnen leiden tot verslechtering van - de juridische positie van de vereniging. iedereen stemt hier mee in. Over het feit of er geaccepteerd kan worden kan er vanaf maandag 27 mei contact worden opgenomen met de voorzitter. telefoon: Trappenhuis C -Tussen de kap van het trappenhuis en de pui zit een ruimte van ongeveer 35 cm. Dit maakt het trappenhuis gevoelig voor inbraak, vuil, warmteverlies etc. Gevraagd wordt of de architect kan aangeven of hier wat aan te doen valt. Het dichtmaken van deze opening zal zeer ingrijpende veranderingen met zich meebrengen, omdat er dan extra ventilatie zal moeten worden aangebracht, de kans bestaat dat de brandweer het trappenhuis afkeurt als dit niet zeer gedegen gebeurt.als er aan de buitenzijde iets gewijzigd moet worden dient er een bouwvergunning aangevraagd te worden, met alle problemen van dien. Al met al zal een dergelijke verandering dus nog al wat kosten met zich mee gaan brengen. Om de inbraakgevoeligheid te beperken zou er aan de binnenkant een tralieconstructie kunnen worden bevestigd. Omdat dit aan de binnenzijde kan gebeuren is hiervoor geen bouwvergunning -. noodzakelijk, bovendien zullen de kosten voor een dergelijke aanpassing aanzienlij k minder zijn. Vooralsnog zullen er geen maatregelen worden getroffen, maar blijft in onderzoek.

18 wat verder ter tafel komt / rondvraag P -Moet de gehele factuur nu worden betaald? Nee 9e termijn niet. -In het info-bulletin staat dat de koper 2 uur voor oplevering de gelegenheid krijgt om in zijn woning te kijken. Er is nu echter 1 uur voor uitgetrokken. hier is niets aan te doen. -Is de lijst van kopers die eindkeuring door Eigen Huis willen laten verrichten al naar Eigen Huis onderweg? Ja, echter men kan Eigen Huis ook individueel benaderen, zij bundelen ook zelf. -Tip: neem bij de oplevering een zaklantaarn en een rubber hamer (controle of tegelwerk wel vast zit) mee. -in de keukenla van blok 6 ligt een lijst met gebreken bij de eerste oplevering. -Wat zijn de consequenties van de verschillende startdata van de bouw? wordt onderzocht. -Er wordt een adres van een spuitbedrijf ingebracht. zie bijlage -Wat nu als het bouwfonds niet accoord gaat met de akte van compromis? De jurist zal dan bezinnen op andere acties, bv een kort geding. -Kan er verondersteld worden dat de vereniging de oplevering vertraagd zodat de aannemer het risico loopt dat de datum van 8 juni niet wordt gehaald? Verondersteld wordt dat de aannemer alle - moeite zal doen om wel voor 8 juni op te leveren. er wordt geen nieuwe datum afgesproken. De communicatie zal nu lopen via telefonisch contact met de voorzitter via telefoonnummer of via door het bestuur opgestelde brieven.

19 AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN WOENSDAG 21 AUGUSTUS opening en mededelingen 2. verslag d.d '91 3. oplevering privé-gedeelten 4. oplevering algemene ruimtes 5. boeteclausule 6. verkiezing vice-voorzitter 7. permanente ingebruikname grond WE 8. stand van zaken inrichting openbaar terrein 9. FEEST 10. w.v.t.t.k. en rondvraag Mocht u zelf agendapunten hebben, dan kunt u die altijd nog tot op de vergaderavond zelf doorgeven. Het kan zijn dat om wille van de tijd een aantal punten doorgeschoven moet worden naar een volgende vergadering. De vergadering zal worden gehouden in Buurthuis DE MEEUW Motorwal 101 Amsterdam-Noord Aanvang: uur Hopelijk tot ziens.

20 Notulen ver aderin vereniging van eigenaars "de Haven-Tweeling" dd 21 augus fus 199 f 1 Opening en mededelingen De voorzitter heet iedereen welkom en deelt mede dat hem is gevraagd om als agendapunten op te nemen: "glazenwasser","geluid toegangsdeur toren 6" en "zonwering". Het punt "glazenwasser" wordt direct besproken (degene die belangstelling hebben voor het laten wassen van ramen kunnen dit opgeven bij A. Snelderwaard), "geluid toegangsdeur" wordt behandeld onder het 4e agendapunt en "zonwering" onder het 3e. Door een der leden wordt gevraagd of "verkoop parkeergarage" op de agenda kan worden geplaatst. Het bestuur heeft echter afgesproken hier niet op de vergadering op te willen ingaan. Er wordt gestemd en met uitzondering van de vrager wenst geen van de aanwezige leden het punt behandeld te zien, er wordt dus besloten het punt niet te agenderen. "Brandveiligheid van de parkeergarage" wordt op verzoek van een van de aanwezige leden onder agendapunt 4. r 2 Verslag dd 22 mei 1991 Er is geen commentaar op de notulen. De notulen worden vastgesteld. 3 oplevering prive gedeelten Tijdens de oplevering van de privé gedeelten is met de heer Zaal overeengekomen dat de oplevering geaccepteerd wordt onder de voorwaarden dat de 9e termijn + boeteclausulegeld door de leden op een deposito gestort zal worden bij Notaris kantoor van Sunk en Brummelhuis en dat binnen twee werkbare dagen de balkonhekken geplaatst zouden worden. Het geld staat nog steeds op de deposito rekening tegen een rente van ca 8%. r De gebruikelijke gang van zaken bij de oplevering van een onroerend goed is dat binnen 3 maanden na de eerste oplevering alle punten die op de opleverlijst staan vermeld verholpen dienen te zijn, daarna volgt een tweede oplevering. iedereen kan op dit moment de nog aanwezige gebreken melden. Hoewel overeengekomen in de koop-aannemings overeenkomst is er geen voorlopige oplevering geweest en moet er dus nog een tweede oplevering plaatsvinden. De leden moeten zelf in de gaten te houden wanneer de drie maanden zijn verstreken en er dus een tweede oplevering zou moeten plaatsvinden. Er wordt op gewezen dat de aannemer, ondanks de late oplevering, van goede wil lijkt te zijn en probeert om nu alles wel goed te laten verlopen Jaap Visser is benaderd door de leverancier van zonwering waar hij enige tijd geleden een globale offerte voor zonwering heeft gevraagd. Verzocht wordt dat iedereen die zonwering hebben wil voor 21 september contact op neemt met jaap Visser, zodat er een gerichte offerte gevraagd gebracht kan worden.

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden.

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Nieuwe balkons Privacy&vluchten Komen er schotten tussen de balkons t.b.v. privacy? Worden de balkonhekken transparant? Komen

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Holy Résidence te Vlaardingen. januari 2017

Holy Résidence te Vlaardingen. januari 2017 Holy Résidence te Vlaardingen januari 2017 1 Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 19 augustus 2009

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 19 augustus 2009 Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 19 augustus 2009 Aanwezig : R. Hoen (voorz.) : A. Verschuren (vice voorz. + voorz. techn. comm.) : R. van Deventer (bestuurslid) : J. van Deventer

Nadere informatie

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Inleiding Bij aankoop van een appartement komen bijzonderheden aan de orde die bij de aankoop van een eengezinswoning

Nadere informatie

Holy Résidence te Vlaardingen. maart 2017

Holy Résidence te Vlaardingen. maart 2017 Holy Résidence te Vlaardingen maart 2017 1 Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

Het college heeft enkele besluiten genomen in het kader van de afhandeling van het vonnis van 23

Het college heeft enkele besluiten genomen in het kader van de afhandeling van het vonnis van 23 Samenvatting Het college heeft enkele besluiten genomen in het kader van de afhandeling van het vonnis van 23 juni 2016 van de Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA) in de door aannemer Van Wijnen aangespannen

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Radioweg NJ Amsterdam

Radioweg NJ Amsterdam Radioweg 52-1 1098 NJ Amsterdam Vraagprijs 359.000,- k.k Omschrijving AMSTERDAM Vraagprijs 359.000,- k.k Radioweg 52-1 1098 NJ Amsterdam Te koop Type: Appartement Bouwjaar: 1931 Woonoppervlakte: 105 m2

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007.

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007. VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Voorzitter: Vice-voorzitter: Adrie v.d. Winden. Marina v.d. Schans. Technische Comm.: Johan Poortman en Masimo Demuru. Administratie: Notulen:

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk.

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk. Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van De Regenboog, school voor katholiek basisonderwijs en peuterspeelzaal, te Rotterdam en vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 10 november 2014.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg nummer 27 5 september 2011. Geachte leden, Minderhout 5 september 2011, Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief 27. Oplevering 1. Ongeveer 2 weken vóór de oplevering wordt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

Prinsengracht C 1015 DT Amsterdam. Huurprijs 1.450,- per maand. Etalage Wolvenstraat EN Amsterdam

Prinsengracht C 1015 DT Amsterdam. Huurprijs 1.450,- per maand. Etalage Wolvenstraat EN Amsterdam Prinsengracht 217 - C 1015 DT Amsterdam Huurprijs 1.450,- per maand Omschrijving AMSTERDAM Huurprijs 1.450,- per maand Prinsengracht 217 - C 1015 DT Amsterdam Te huur Type: Bedrijfspand Bouwjaar: Woonoppervlakte:

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt.

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002/2144 (057.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Beekmans Schilderwerken: Artikel 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder: Consument / Opdrachtgever; Ieder natuurlijk persoon die niet

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

VAN : Jeffrey Dolk Hovenierswerken Binnenkruier 26 1841EL te Stompentoren.

VAN : Jeffrey Dolk Hovenierswerken Binnenkruier 26 1841EL te Stompentoren. Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN : Jeffrey Dolk Hovenierswerken Binnenkruier 26 1841EL te Stompentoren. Tel. : 06-37277882 Mail : info@jeffreydolk-hovenierswerken.nl Web: : www.jeffreydolk-hovenierswerken.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Atelier - Bruikleenovereenkomst

Atelier - Bruikleenovereenkomst pagina1/4 Atelier - Bruikleenovereenkomst Tussen: De ingebruikgever Stichting Magdalena, gevestigd te Hilversum, vertegenwoordigd door Naam: Adres: Koninginnenweg 12 Plaats: Hilversum en De Bruiklener:

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

12 maart 2016. Holy Résidence te Vlaardingen

12 maart 2016. Holy Résidence te Vlaardingen 12 maart 2016 Holy Résidence te Vlaardingen Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Gloriantstraat 14

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Oost-Dorsch 139 te Zaandam

Oost-Dorsch 139 te Zaandam Oost-Dorsch 139 te Zaandam Oostdorsch 139 te Zaandam Vraagprijs 139.000,-- k.k. Geachte belangstellende, Namens de eigenaar van de woning, danken wij u voor de door u getoonde interesse. In deze brochure

Nadere informatie

-wvltk. Agenda vergadering vereniging van eigenaars "de haven-tweeling" Plaats: Wijkcentmm Havens-oost Piet Heinkade 34 26 februari 1992 20.

-wvltk. Agenda vergadering vereniging van eigenaars de haven-tweeling Plaats: Wijkcentmm Havens-oost Piet Heinkade 34 26 februari 1992 20. Agenda vergadering vereniging van eigenaars "de haven-tweeling" Plaats: Datum: Tijd: Wijkcentmm Havens-oost Piet Heinkade 34 26 februari 1992 20.00 uur -Opening -mededelingen -Behandeling notulen vorige

Nadere informatie

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Volgnummer Datum :... :... Overeenkomst Eigenaar Verhuurder (verder Verhuurder) met Huurder betreffende Werk door of namens Verhuurder aan de woning van Huurder,

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. R.A. Blom als secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. R.A. Blom als secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2017-249 (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. R.A. Blom als secretaris) Klacht ontvangen op : 24 oktober 2016 Ingediend door : Consument Tegen

Nadere informatie

Keizersgracht EE Amsterdam

Keizersgracht EE Amsterdam Keizersgracht 311 1016 EE Amsterdam Huurprijs 200.000,- per jaar ex. btw Omschrijving AMSTERDAM btw Huurprijs 200.000,- per jaar ex. Keizersgracht 311 1016 EE Amsterdam Te huur Type: Bedrijfspand Bouwjaar:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Voorbereiding. Voorbereiding Start bouw Oplevering

Voorbereiding. Voorbereiding Start bouw Oplevering Voorbereiding Al in een vroeg stadium is het projectteam betrokken. Om een plan uiteindelijk te kunnen realiseren, dienen diverse stadia doorlopen te worden. Denk hierbij aan overleggen met de gemeente

Nadere informatie

Reinwardtstraat HG Amsterdam

Reinwardtstraat HG Amsterdam Reinwardtstraat 6-1 1093 HG Amsterdam Vraagprijs 169.000,- k.k Omschrijving AMSTERDAM Vraagprijs 169.000,- k.k Reinwardtstraat 6-1 1093 HG Amsterdam Te koop Type: Appartement Bouwjaar: 1906 Woonoppervlakte:

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 028.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

1e Van Swindenstraat 94 t/m 142 (even) Pontanusstraat 228, 229 en 230 2e Van Swindenstraat 63 t/m 125 (oneven)

1e Van Swindenstraat 94 t/m 142 (even) Pontanusstraat 228, 229 en 230 2e Van Swindenstraat 63 t/m 125 (oneven) 1e Van Swindenstraat 94 t/m 142 (even) Pontanusstraat 228, 229 en 230 2e Van Swindenstraat 63 t/m 125 (oneven) Etro Vastgoedzorg Handelsweg 15 1521NH Wormerveer 075-6280244 www.etro.nl Opdrachtgever: Hoogte

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Vraag en antwoord 2 februari 2017

Vraag en antwoord 2 februari 2017 Vraag en antwoord 2 februari 2017 1. Algemeen 1.1. Mag er in de tuin een tuinhuisje gebouwd worden? Tuinhuisjes mogen geplaatst worden. Sommige bouwwerken zijn vergunningsvrij, de bebouwingsmogelijkheden

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

2.1 Partijen zullen aan elkaar al die informatie verschaffen, welke nodig is of bevorderlijk is voor een goed verloop van de werkzaamheden.

2.1 Partijen zullen aan elkaar al die informatie verschaffen, welke nodig is of bevorderlijk is voor een goed verloop van de werkzaamheden. DE ONDERGETEKENDEN, OPDRACHTGEVER [Naam en functie gevolmachtigde] van de Algemene Rekenkamer, handelend namens de Algemene Rekenkamer, daartoe gemachtigd door de secretaris van de Algemene Rekenkamer

Nadere informatie

Klacht- en geschilreglement

Klacht- en geschilreglement Klacht- en geschilreglement Begripsomschrijving Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - stichting: De Stichting MKBKeurmerk, gevestigd te Enschede, hierna te noemen: de Stichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ENERGIE voor de zakelijke markt

ENERGIE voor de zakelijke markt VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE voor de zakelijke markt DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

Koninginneweg hs 1075 CP Amsterdam

Koninginneweg hs 1075 CP Amsterdam Koninginneweg 175 - hs 1075 CP Amsterdam Vraagprijs 520.000,- k.k Omschrijving AMSTERDAM Vraagprijs 520.000,- k.k Koninginneweg 175 - hs 1075 CP Amsterdam Te koop Type: Appartement Bouwjaar: 1899 Woonoppervlakte:

Nadere informatie

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector.

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector. REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE SOR 1. Definities Huurder: een huurder van een woning of woonruimte van de SOR. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

ONDERWERP DATUM BIJLAGEN 1. 1 juli 2016 BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER ONZE REFERENTIE. HCG (Bert) van den Boorn

ONDERWERP DATUM BIJLAGEN 1. 1 juli 2016 BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER ONZE REFERENTIE. HCG (Bert) van den Boorn > RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht De Dames en Heren Leden van de Gemeenteraad BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht WWW.GEMEENTEMAASTRICHT.NL

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

Verbouwingschecklist De checklist is een handig hulpmiddel bij de uitwerking van uw ideeën.

Verbouwingschecklist De checklist is een handig hulpmiddel bij de uitwerking van uw ideeën. Verbouwingschecklist De checklist is een handig hulpmiddel bij de uitwerking van uw ideeën. Stap 1 idee Heeft u uw idee(ën) opgeschreven? Heeft u het idee besproken met uw gezinsleden? Heeft u (genoeg)

Nadere informatie

3. De brief met bijlagen van Consument van 12 februari 2010

3. De brief met bijlagen van Consument van 12 februari 2010 Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 109 d.d. 16 juni 2010 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mevrouw mr. J.W.M. Lenting) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Reglement. KMS Reglementen. Raad van Beroep. Raad van Beroep. Pagina: 1 van 7. Geldig per: Opgesteld: Wiebe Boekema

Reglement. KMS Reglementen. Raad van Beroep. Raad van Beroep. Pagina: 1 van 7. Geldig per: Opgesteld: Wiebe Boekema Pagina: 1 van 7 Reglement Pagina: 2 van 7 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Het aanhangig maken van een beroep 3 3 Samenstelling van een 3 4 Inlichtingen 4 5 Geheimhouding 4 6 Procedure 4 7 Uitspraak 6 8 Overige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

d. Dakterras/balkon: open uitbouw aan een bovenverdieping dat behoort aan een bouwwerk

d. Dakterras/balkon: open uitbouw aan een bovenverdieping dat behoort aan een bouwwerk Algemene Voorwaarden van Manos Verdes Tuinontwerpen 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Manos Verdes: de tuinontwerper. b. De opdrachtgever: degene die de opdracht geeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VISIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VISIE Bijlage 1: ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VISIE 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor al onze dienstverlening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huizentweets.nl

Algemene voorwaarden Huizentweets.nl Algemene voorwaarden Huizentweets.nl Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord, die door Huizentweets.nl, ten

Nadere informatie

Aan de slag Start werkzaamheden

Aan de slag Start werkzaamheden informatie CAVALJEPLEIN EN JHR VAN CITTERSPLEIN MAART 2015 Aan de slag Start werkzaamheden In januari ontving u van ons een brief dat een ruime meerderheid van de bewoners instemde met de werkzaamheden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHOYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 1 JUNI 2006 TE GORINCHEM 1. OPENING De voorzitter, de heer J.J.C.

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Stadionweg SR Amsterdam

Stadionweg SR Amsterdam Stadionweg 96-3+4 1077 SR Amsterdam Vraagprijs 669.000,- k.k Omschrijving AMSTERDAM Vraagprijs 669.000,- k.k Stadionweg 96-3+4 1077 SR Amsterdam Te koop Type: Appartement Bouwjaar: 1920 Woonoppervlakte:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo

nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo VVE t Raveleyn Postbus 81, 7140 AB Groenlo. Groenlo, juni 2017 nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo De besturen van de VvE s van ons complex hebben voldoende onderwerpen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN LG ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere transactie tussen ReBird en de cliënt waarop ReBird deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover voor deze voorwaarden

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 59 d.d. 28 juli 2009 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mevrouw mr. A.M.T. Wigger en mr. W.F.C. Baars) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bart van Gurp Leliehof ML Prinsenbeek

Algemene voorwaarden. Bart van Gurp Leliehof ML Prinsenbeek Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van: BVG Tuinen te Prinsenbeek BEGRIPPEN : Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk laat verrichten. Het werk: Het totaal van

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Meubelmakerij Industrialz KVK nummer: 64537846 ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden Door aanvaarding van de offerte van Industrialz accepteert de klant de algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken.

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken. Nadere informatie over de werkzaamheden n.a.v. de vochtproblematiek in de kruipruimtes van het woonblok aan de Joos Banckersweg, de Jan van Galenstraat en de Adm. de Ruyterweg De VvE heeft in haar vergadering

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 16 maart 2011.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 16 maart 2011. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 208 d.d. 1 september 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Opstalverzekering. Als gevolg

Nadere informatie

Helmholtzstraat LJ Amsterdam

Helmholtzstraat LJ Amsterdam Helmholtzstraat 4-1 1098 LJ Amsterdam Vraagprijs 399.000,- k.k Omschrijving AMSTERDAM Vraagprijs 399.000,- k.k Helmholtzstraat 4-1 1098 LJ Amsterdam Te koop Type: Appartement Bouwjaar: 1930 Woonoppervlakte:

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;!

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;! ALGEMENE'VOORWAARDEN' Artikel'1'Definities' Indezevoorwaardenwordendehiernavolgendetermenindenavolgendebetekenisgebruikt,tenzijuitdrukkelijkanders isaangegeven: Gebruiker :EV?BoxB.V.,degebruikervandealgemenevoorwaarden,opdrachtnemer,verkoper;

Nadere informatie