NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari Afwezig (zonder bericht) Notulist

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari Afwezig (zonder bericht) Notulist : Anneliek Verhage : Simone Vincent Aantal mogelijk uit te brengen stemmen is Op basis van de bouwnummers uit de presentielijst konden er 713 stemmen uitgebracht worden (garages nog niet eens meegerekend). Besluiten genomen op de 30 januari-vergadering zijn dus rechtsgeldig. Bijlagen: - Presentielijst - Voorstel L.Kroezen artikel 3 concepthuishoudelijk-reglement - Verslag bouwvergadering Entrepot-west 25/01/ Verslag bouwvergadering Entrepot-west 22/02/ Brief Bouwfonds 1. OPENING Niemand heeft een agenda ontvangen. De brochure over contactgeluid is (ook) niet verstuurd door het Bouwfonds. Hierover zal geklaagd worden. ACTIE: mne 2. NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 17/12/1991 -Zonwering. Jaap Visser heeft geïnformeerd bij PRO welke zonwering de architect zou adviseren. De architect heeft hierop nog niet gereageerd. ACTIE: JAAP/PRO -Contacten Bouwfonds: de datum voor een kijkdag zal vastgesteld worden in week 12 (onder voorbehoud). Wat betreft de oplevering en de betaling van de laatste termijn het volgende: Rene wil onderhandelen met het Bouwfonds en Boele en van Eesteren over ca.53 achterhouden van het laatste termijn. Zie brief Bouwfonds. ACTIE: RENE -Gereedmeldingsformulier/subsidie VSEB: binnen 3 maanden na oplevering retourneren naar de gemeente, maar binnen 30 maanden na het afgeven van de beschikking. Op 8/12/1988 is de beschikking afgegeven aan de aannemer. Wanneer de aannemer de gestelde termijn niet haalt dan dient hij dit kenbaar te maken aan de gemeente (ook als hij het wel haalt). Zie koopaannemingsovereenkomst.

2 ACTIE: RENE -Meerwerk door de aannemer: spacwerk valt af als meerwerk. Blijft over het tegelwerk. Kopers kunnen dit kenbaar maken bij Simone Vincent. De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 2. VERSLAG BOUWVERGADERING ENTREPOT-WEST D.D. 25/02/1991 ACTIE : RENE -Wanneer de vereniging Eigen Huis bij oplevering een rapport maakt dan wordt er gewoon opgeleverd tenzij men weigert. -Volgens de aannemer ligt er wat metselwerk buiten de erfgrens. Boele en van Eesteren zoekt dit uit met het Gemeentelijk Grondbedrijf. -Overschrijding bouwtermijn: het is nog niet duidelijk of het juridisch mogelijk is dat er een aangetekende brief namens de vereniging gestuurd wordt naar Boele en van Eesteren inzake de boete-clausule. Kan het niet dan maakt Rene een conceptbrief voor alle kopers. Indien het kan dan moet daar nu over gestemd worden. De meerderheid is voor. -Volgens de planning worden maandag 4 februari de leien op het dak gelegd van toren 6. -Contactgeluid: Arnoud leest voor uit de samenvatting van de brochure Nederlandse Stichting Geluidshinder. 3. HET CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT. We nemen het concept door.voorstellen worden genotuleerd en later verwerkt. Op de volgende vergadering gaan we eventueel tot stemming over. -Suggesties uit brieven: "Doelen" vervangen door "het bestuur en een nog nader uit te zoeken persoon". -Artikel 2: " het blokkeren van de parkeergarage..." opnemen Het voorstel om een rookverbod in de lift op te nemen in het Huishoudelijk-reglement wordt weggestemd. Er komen stickers in de lift. -Artikel 3 lid 1: voorstel van L.Kroezen (zie bijlage).~oelichting: het gaat om het vertrouwen onder de eigenaren in de flat. Een compromis-voorstel: een andere formulering met of zonder vermelding van een norm. Het woord "verbieden" ook afzwakken. -Artikel 3 lid 2: "kozijnen" moet vervangen worden door "buitenkozijnen". -Artikel 3 lid 7: "overlastw vervangen door "hinder". Dit voorstel wordt direct door de meerderheid afgewezen. -Artikel 4 lid 2: de tijden eruit halen. -Artikel 7 lid 2: wat wordt bedoeld met "een

3 ACTIE RENE gebeurtenis"? -Artikel 8 ontbreekt in het concept. 4. DE BEGROTING VAN DE SERVICEKOSTEN Vincent Paardekoper geeft een toelichting. -Volgens de splitsingsakte dient de begroting gedetailleerd te zi-jn.de begroting is verdeeld over de kostensoorten. Misschien zijn enkele kosten samen te voegen. Voor wat betreft de specificaties typen: de kostenverdeling staat in de splitsingsakte. Er worden punten verdeeld. Het index-nummer staat ook in de akte. -Kostenpost elektra. De garage is verdeeld volgens de verdeelsleutel van de akte: 39 garages. De lift is verdeeld over 40 woningen. Voorstel: de uitsplitsing van de elektrapost samenvoegen. Dit is ongunstig voor de begane grond bewoners. Er wordt dan verdeeld over 44 eenheden (woningen). Dat scheelt f 7.-- a f 8.-- voor de begane grond bewoners. -Kostenpost schoonmaken. De prijsopgaven zijn aannames. De Doelen is met 2 firma's doende om offertes te krijgen. Voorstel: de eerste 9 maanden de geschatte prijs aanhouden. -Kostenpost verzekering. Vincent Paardekoper heeft contact gehad met het Gemeentelijk Verzekeringsbedrijf. Hij vindt het redelijke prijzen. De glasverzekering is gebaseerd op een aanname.wanneer het glas niet mee verzekerd wordt dan moet er een fonds opgericht worden. Ook de verzekering is verdeeld volgens de sleutel van de akte. -Kostenpost reparatie verlichting. Dit zijn ramingsbedragen waarbij rekening gehouden is met de begane grond bewoners. Voorstel: de uitsplitsing van deze post samenvoegen. Dit kost de begane grond bewoners dan f 1.56 extra. -Kostenpost Water garage. Voorstel: samenvoegen -Kostenpost overige kosten garage. De projectleider van de Doelen is in overleg met de aannemer over de garagedeur. Globale prijsaanname f Er komt een nadere specificatie. -Kostenpost klachtenonderhoud in algemene ruimte. Reinigen afvoer: het bedrag voor een contract met een reinigingsbedrijf is verdeeld volgens de akte. De. hydrofoor is nog buiten beschouwing gelaten (1992). De huismeester is niet meegenomen. De Doelen wil in mei 1991 een huismeester werven. Voorstel: volgend jaar een bedrag bepalen voor de huismeester. Eerst een half jaar aankijken. Klachten kunnen via hem lopen. -Kostenpost reserveringen groot-onderhoud. Dit is een globale aanname in vergelijking met complexen van Het Westen. Er komt nog een meerjarenplanning aan

4 het eind van dit jaar. -De afkoopsom van de gemeente vanwege het dak van de garage. Vraag: kan het bestuur een plan maken over de f en dat op schrift stellen? ACTIE BESTUUR -Andere voorstellen t.a.v.de begroting: Een verzekering tegen graffiti. Een extra post of in het klachtenonderhoud? -De opmerkingen en voorstellen zullen verwerkt worden. Procedure als bij het huishoudelijk reglement. 4. RONDVRAAG ACTIE RENE -Is de borstwering van het kozijn in de keuken van woningtype K (serre) ook van glas? Antwoord: Nee, alleen aan de buitenkant komt glas te zitten. -Een aanlegsteiger aan het water is volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening niet wenselijk. De voorzitter van het bestuur zoekt dit uit bij stadsdeel Zeeburg. -De woningen zijn volgens planning glasdicht tussen week 6 en week 9, de tijden voor een keuring door Ver. Eigen Huis. -Arnoud stelt voor 1 maal per 6 weken te vergaderen. Iedereen gaat hiermee accoord. -Wat is het draagvermogen van het dak (dakterrassen)? ACTIE TECHNISCHE COMMISSIE -Begane-grond woning. Volgens tekening wordt er een radiator voor de schuifdeuren geplaatst. Klopt dit? /- ACTIE TECHNISCHE COMMISSIE -Einde vergadering -De volgende vergadering zal plaatsvinden op 20 maart aanvang : uur plaats : buurthuis de Meeuw adres : Motorwal PH Amsterdam telefoon:

5 HAVEN-TWE-m NIGING VAN EIGENAARS -De voorzitter deelt mee dat hij inrichtingstekeningen ter beschikking heeft gekregen welke ter inzage zullen zijn na afloop van de vergadering. De tekeningen blijken echter uit 1988 te e zijn en dus verouderd. *' -Aan de agenda wordt een nieuw punt toegevoegd: behandeling van de veranderingen aan het concept huishoudelijk reglement. -Er wordt een testrapport ingebracht van "ROWI" parketvloeren. Behandelin? van de notulen vergadering vve dd 30 ianuari 1991: P -Kijkdag week 12: Tijdstip is inmiddels verstreken, er is nog geen nieuwe datum bekend. Hier wordt naar geïnformeerd door de voorzitter. -Gereedmelding: Er blijken juridische precedenten te zijn waaruit blijkt dat aannemer verantwoordelijk kan worden gesteld als, door te late oplevering, gereedmeldingsformulieren niet op tijd geretourneerd kunnen worden en dus de subsidiebetaling in gevaar komt. De vervaldag is 8 juni 1991, na deze datum zal Boele en van Eesteren verantwoordelijk worden voor de uitbetaling van subsidiegelden. -In tegenstelling tot wat door de Dienst Ruimtelijke Ordening wordt beweert, blijkt dat volgens een woordvoerder van de Dienst Wonen en Werken van het stadsdeel Zeeburg het maken van een aanlegsteiger geen probleem kan opleveren. Er blijkt in de vergadering echter weinig animo voor de bouw van een steiger, zodat er verder geen actie wordt ondernomen. -Het draagvermogen van het dak zal in de bouwvergadering van 23 maart worden besproken. -De notulen worden vastgesteld. Behandew versla? bou wvercadering dd 22 febru a r i m : r' -Het voegen van de muren leverde in eerste instantie enige moeilijkheden op. Deze zijn verholpen en het voegen is inmiddels begonnen. -De 4 weken vorstverlet die Dhr. Zaal in deze vergadering opgeeft blijken te kloppen. -Waarschijnlijk zal het gehele project (huur+koopwoningen+ parkeergarages) begin oktober 1991 worden opgeleverd. De woningen van de leden zullen waarschijnlijk begin mei 1991 gereed zijn. -De notulen worden vastgesteld.

6 eling het. Behand ' v inhet- -Voorgesteld wordt om de zinsnede "tevens wordt ter beperking van kontaktgeluiden het weglaten van welke vloerbedekking dan ook sterk afgeraden" in artikel 3 lid 1 te wijzigen. De zin zal in zijn geheel moeten verdwijnen, of het leggen van vloerbedekking, in wat voor vorm dan ook, zal dwingend moeten worden voorgeschreven. De voorzitter zal een verandering doorvoeren. -In de noot bij artikel 4 staat abusievelijk "artikel 2" dit moet worden veranderd in "artikel 4". Dc voorzitter zal de wijzi'ging doorvoeren. -Voorgesteld wordt om in artikel 7 lid 4 een maximum per periode op te nemen. De hoogte van het maximum wordt gekoppeld aan de begroting, de administrateur zal het bedrag bepalen. De voorzitter zorgt voor de wijziging. -Er wordt geïnformeerd naar de uitleg van het begrip "vervreemding" in artikel 7 lid 5. Hiermee wordt verkoop bedoeld. -Voorgesteld wordt om "voorgenomen" te schrappen uit artikel 7 lid 5. Wijziging wordt door de voorzitter verzorgd. -Op de eerst volgende vergadering van de vereniging zal over het uiteindelijke reglement P worden gestemd. p -Aan de tijdens de bouwvergadering van 22 februari opgegeven opleveringsdata wordt sterk getwijfeld. Het is zeer moeilijk om een goed inzicht te krijgen in de vermoedelijke opleveringsdatum, omdat verschillende informatie bronnen ook verschillende tijdstippen vermelden. -Er wordt gevraagd of "De Doelen" druk kan uitoefenen op Boele en van Eesteren om de opleverdatum schriftelijk te bevestigen, zodat er een einde kan komen aan alle onzekerheid. -De mogelijkheid wordt geopperd dat er op de volgende vergadering van de vereniging een vertegenwoordiger van Boele en van Eesteren uitgenodigd kan worden. -De bestrating rond de woningen zal waarschijnlijk bij de oplevering nog niet zijn voltooid. De reden hiervoor is dat de bouw van het geplande kinderdagverblijf ook vertraging heeft opgelopen. De opleverdatum van het kinderdagverblijf ligt nog na de datum van de woningen. Door bouwverkeer zou schade kunnen worden toegebracht aan de bestrating. Aangezien er bij de gemeente geen geld is voor tijdelijke bestrating zal er waarschijnlijk helemaal geen bestrating worden aangebracht voordat ook het kinderdagverblijf is voltooid. "De Doelen" is hiervoor in onderhandeling met de gemeente, als er meer informatie beschikbaar komt, zal dit aan de leden bekend worden gemaakt.

7 -Voordat de boeteclausule. in werking kan treden moet ten eerste de termijn van 275 werkbare dagen zijn verstreken en ten tweede moet er een ingebrekestelling naar Boele en van Eesteren worden gestuurd. Verwacht wordt dat, als het werkelijk tot een claim komt, het lange tijd zal duren voordat er uitgekeerd wordt. -Op de bouwvergadering van 22 maart zal aan Boele en van Eesteren nogmaals worden medegedeeld dat de 275 dagen termijn niet mag worden overschreden en dat als dit toch mocht gebeuren Boele en van Eesteren direct in gebreke zal worden gesteld en er verdere juridische stappen zullen worden ondernomen teneinde hen te dwingen tot betaling van de schade claim. -Gevraagd wordt of Boele en van Eesteren, naast het inwerking laten treden van de boeteclausule, nog kan worden aangesproken tot het betalen van een schadevergoeding wegens wanprestatie. Probleem hierbij lijkt te zijn dat de hoofdverplichting van Boele en van Eesteren, het opleveren van woningen van een afgesproken kwaliteit, wel zal worden nagekomen, echter alleen niet op een manier waannee de leden kunnen instemmen. Op deze grond lijkt het zeer moeilijk te zijn om schadevergoeding te eisen. -Er wordt besloten dat in het vervolg de briefwisseling met Boele en van Eesteren aan het hoofdkantoor zal worden gericht. Het gulden voorstel: -Voorgesteld wordt om de gulden die beschikbaar komt voor de inrichting van de parkeerdekken tegen een hoog rendement bij "De Doelen" onder te brengen. Hiermee is accoord gegaan. Het bedrag komt echter pas beschikbaar op het moment van oplevering, zodat er voorlopig nog geen actie hoeft te worden ondernomen. De begroting; -De begroting wordt vastgesteld. -De definitieve versie van de begroting zal worden opgesteld door de administrateur en r worden verspreid onder de leden. -De administrateur heeft een offerte van een schoonmaak bedrijf ontvangen. Het bedrag wijkt niet sterk af van de begroting. Voorgesteld wordt om tijdens de eerste periode na oplevering extra schoonmaak werkzaamheden te verrichten vanwege het waarschijnlijk ontbreken van de bestrating. -Het werven van een huismeester door "De Doelen" via de banen-pool heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Er zal nu via andere kanalen worden gezocht naar een oplossing. Dit zal echter wel consequenties hebben voor de kosten. Deze extra lasten zullen grotendeels door "De Doelen" worden gedragen. In dit begrotingsjaar wordt aan de vereniging nog niets toegerekend. De administrateur zal voor begrotingsjaar 1992 tijdig met een voorstel komen over de aan de vereniging door te berekenen kosten van een huismeester. De huismeester zal aangesteld zijn als de woningen worden opgeleverd.

8 -De heer Visser heeft informatie over zonwering bij PRO opgevraagd. Hij licht de verkregen informatie toe: geadviseerd wordt om zonwering te nemen die tegen de gevel aan blijft, zogenaamde uitklap zonwering is niet geschikt in verband met schade die kan ontstaan bij harde wind. Er zal een copy van geadviseerde zonwering worden gestuurd naar de leden, Rondvraag;.b -Kan na de oplevering direct worden begonnen met het verbouwen van de woningen? Na de datum van inschrijving in het bevolkingsregister kan worden begonnen met verbouwen, Als voor deze datum wordt begonnen dan kan het zijn dat de subsidie betaling in gevaar komt. -Wat zijn de consequenties als Boele en van Eesteren failliet gaat? Alle verplichtingen die Boele en van Eesteren heeft ten opzichte van de leden zullen dan worden overgenomen door het GW. e -Het blijkt dat de geplaatste keukens in type k woningen niet dezelfde zijn als de keukens die op de tekeningen staan, ook de plek waar de keukens worden geplaatst wijkt af van de tekeningen. Hierover zullen vragen worden gesteld tijdens de eerst volgende bouwvergadering. -Er is op grote schaal diefstal gepleegd van lood. Hoe dit wordt opgelost(bouwkundig) zal ook tijdens de eerst volgende bouwvergadering worden besproken. -Er wordt uitleg gegeven over het ingebrachte testrapport van de "ROWI" parketvloer. Gewezen wordt op de "ICO" waarden, welke tamelijk goed blijken. -Komt er meer bewaking op het bouwterrein naarmate de bouw verder vordert? dit wordt nagevraagd. -Wat zijn het voor pijpen die op het dak uitkomen? Waarschijnlijk zijn het ventilatiepijpen van de parkeergarages. Ook dit zal nog worden nagevraagd. -Er wordt een voorstel ingediend om in het vervolg op een andere lokatie te vergaderen. Dit voorstel wordt niet ingewilligd, de huidige lokatie bevalt goed (op de ruimte waarin deze vergadering is gehouden na). Bovendien is het ook financieel een aantrekkelijke lokatie. r 1 woensda~ 8 MG 1991 n Plaats: Buurthuis de Meeu w" 0.00 uur

9 C Notulen verqaderinq vereniqinq "de Haven-Tweelinq" dd Openinq : -Voorzitter heet iedereen welkom en deelt mee dat de heer vd Bovenkamp van het Bouwfonds als gast aanwezig is. -voorzitter deelt mee dat hij van de heer Lapidaire heeft vernomen dat deze BVE individueel ingebreke heeft gesteld. -Op de infobrief die de voorzitter aan de leden heeft gestuurd zijn zo'n 20 reacties binnengekomen. -Als extra punt wordt aan de agenda toegevoegd de behandeling van de notulen van de vergadering van de vereniging op 20 maart j1 en van de bouwvergadering van 12 april jl. Behandelinq notulen vercraderinq W E "de HavenmTweelinq dd 20 maart geen opmerkingen, wordt vastgesteld. r Behandelinq notulen bouwverqaderinq dd 12 april Over de onduidelijkheid omtrent de erfpachtgrens van een aantal metselwerken en trappenhuizen bij het parkeerdek is niets meer vernomen. Aangenomen wordt dat de problemen zijn opgelost. -Het verzenden van de gereedmeldingsformulieren is geregeld in de koop/aannemingsovereenkomst. Verzending door BVE zal vermoedelijk dus wel geschieden, temeer omdat zij anders voor de premiebetaling verantwoordelijk worden. -De passage betreffende de naamplaatjes blijkt niet juist te zijn. In deprospectus bij de koop/aannemingsovereenkomst staat vermeld dat hier voor wordt zorggedragen, en dat er dus niet door de kopers geregeld hoeft te worden. Voor de exacte naamsgegevens wordt geadviseerd contact op te nemen met de afdeling kopersbegeleiding van het Bouwfonds. -De afstand tussen het rookgasafvoer kanaal en de schuiframen in de erkerpui bij type K blijkt minder dan de voorgeschreven 1,5 meter te zijn. Op de bouwtekeningen is echter vergunning verleent, zodat hier helaas niets aan te doen valt. -Volgens een der leden is het zo dat de CV-ketel onder de opstal verzekering valt en zolang de woning niet bewoont is niet is verzekerd, Of dit zo is wordt door De Doelen nagetrokken. (dit probleem speelt uiteraard alleen als de woning is opgeleverd, daarvoor ligt het risico bij BVE) -Waar de rookgasafvoer van de parkeergarage zich exact bevindt blijkt niet duidelijk. -Voor zover bij het bestuur bekend is de huisnummerbeschikking inmiddels door de gemeente afgegeven, Voor de postcode wordt verwezen naar het informatienummer van de PTT. -De notulen worden vastgesteld.

10 \CHTt4 5.l.:z:. C f?s$:.: 0...:.:*'.':;:s s: 0.,.%G&.?=.:?<.),.:;:..m. 3 Vaststellinq huishoudeliik realement -aan de opstelling van de definitieve tekst van het reglement is de voorzitter niet toegekomen. Omdat alle punten van dit reglement in eerdere vergaderingen reeds uitvoering zijn behandeld stelt de voorzitter voor om toch over het reglement te stemmen. Alleen de heer van Dijck is het hier niet mee eens; hij wil eerst een definitieve tekst uitgereikt krijgen. -Het reglement wordt vastgesteld met alleen de heer van Dijck als tegenstemmer-(totaal aanwezige stemmen 976, totaal aantal uit te brengen stemmen 1397, benodigd aantal stemmen voor vaststelling/wijziging van reglement 932) -De definitieve versie van het reglement zal door notariskantoor Bunk en Brummelhuis worden opgesteld. De opleverinq -de voorzitter geeft in het kort weer wat er in de afgelopen periode is voorgevallen: *Tijdens de vergadering die op 12 april na de kijkmiddag werd gehouden wordt als opleveringsdatum 13 mei genoemd. Volgens PRO zou deze datum haalbaar moeten zijn. De leden van de vereniging zijn van deze datum schriftelijk op de hoogte gesteld. *In een vergadering, enkele dagen later, waarbi j de pro j ectleider van de Doelen aanwezig is, wordt gesteld dat de oplevering op 13 Mei waarschijnlijk niet haalbaar is ivm het feit dat de aansluitingen voor gas, licht, water, kabel etc niet gereed kunnen zijn. De directie van de Doelen heeft hierover spoedoverleg gevoerd met BVE en Diensten en Bedrijven. Hieruit komt naar voren dat gestelde datum wel gehaald kan worden. *Op 1 mei heeft de voorzitter overleg met de heer Bergmeester, p opzichter van atelier PRO. Zij stellen daar met 95% zekerheid vast dat de 275 dagen termijn op 8 maart 1991 is verlopen. Op 2 mei stelt de voorzitter middels een aangetekende brief BVE namens de W E ingebreke. *Binnen de directie van het Bouwfonds blijken verschillende geluiden te horen te zijn over de opleveringsdata. Hierop volgt een gesprek tussen het Bouwfonds, de architect en BVE waaruit naarvoren komt dat er 28,29,30 en 31 mei opgeleverd gaat worden. Deze data blijken echter ook niet te kloppen; de laatst genoemde data zijn nu 30,31 mei en 6,7 juni *De voorzitter heeft over de gang van zaken een gesprek met een bevriende advocaat welke voor hetzelfde kantoor werkzaam is als dat waarmee ook de Doelen en PRO in zee zijn gegaan mbt dit project. Deze advocaat stelt dat het, bi j inwerking laten treden van het boetebeding, reëel is dat dit positief zal uitpakken voor de leden. De advocaat is bereid om namens de W E een zaak te voeren voor de raad van arbitrage. Aan het Bouwfonds is een brief geschreven waarin om een bevestiging van de datum van verstrijken van de bouwtermijn van 275 dagen wordt gevraagd.

11 *Inmiddels hebben de leden een factuur ontvangen voor de laatste bouwtermijnen. De werkzaamheden waarvoor deze factuur geldt zijn echter nog niet volledig verricht. Er wordt ten zeerste getwijfeld aan het Bouwfonds in deze; men vraagt zich af waarom het Bouwfonds facturen heeft laten passeren waarvoor nog geen grond bestaat. Voor tevroeg betaalde termijnen (6,8 etc.) geldt dat het Bouwfonds een rentevergoeding zal betalen die gelijk is aan de in de koop/aannemingsovereenkomst genoemde. Het bouwfonds zal echter de ondernemer nieuwe termijnen op laten stellen en indienen. Niemand hoeft daarom nu al te betalen!. *Volgens een der leden die contact met Eigen Huis heeft gehad kan de aannemer besluiten niet op te leveren als er betalingen zijn achter gehouden. Dit is echter in dit geval juridisch onjuist. Voor het geval het echter wel mocht gebeuren wordt geadviseerd om de niet betaalde termijnen achter de hand te houden om deze eventueel te kunnen betalen als de oplevering om reden van niet betalen van de termijn wordt uitgesteld. Als er op dat moment betaald wordt, zou deze betaling verricht moeten worden onder protest, wat tot uiting komt door een schriftelijk stuk, waarin met redenen omkleed bezwaar wordt gemaakt tegen de betaling, dat bij betaling moet worden overhandigd. Dit om het bedrag later terug te kunnen vorderen. Er is dan namelijk sprake van "onverschuldigde betaling". *donderdag 16 mei zal er een bespreking zijn met de directie van BVE over de problemen van de W E. -De heer vd Bovenkamp van het Bouwfonds vertelt dat hij pas onlangs te maken heeft gekregen met dit project, zodat hij niet volledig van de voorgeschiedenis op de hoogte is. Voor hem was de heer Grooteveen de coordinator. Hij zegt dat hij gekomen is omdat hij heeft vernomen dat er deze avond ook een e vertegenwoordiger van BVE aanwezig zou zijn. -Er wordt bij de heer vd Bovenkamp geinformeerd naar de rol van het Bouwfonds bij de informatieverstrekking. Steeds als de leden het Bouwfonds bellen worden zij verwezen naar de voorzitter van de WE. Leden vinden deze gang van zaken niet passen. De heer vd Bovenkamp heeft hierop geen antwoord. -De heer vd Bovenkamp wordt gevraagd waarom het Bouwfonds niet zelf initiatief heeft ondernomen om de einddatum van de bouwtermijn te bepalen. Volgens hem heeft het bouwfonds geen inzicht in hetgeen er in bouwvergaderingen wordtbesproken en het uitrekenen zou dus niet mogelijk zijn. In een brief heeft de voorzitter aan het Bouwfonds gevraagd of de uitgerekende datum van 8 maart de juiste is. Een uitspraak hieromtrend zal voor de W E gunstig kunnen zijn mocht het tot een rechtzaak komen. Maandag 13 mei wordt er een uitspraak van het Bouwfonds verwacht. -Voorgesteld wordt aan het bouwfonds een creditnota te vragen voor de laatste factuur, gevolgd door 3 separate nota's voor de verschillende termijnen, zodat de nota's waar wel een grond voor bestaat betaald kunnen worden.

12 F -Men vindt het onverkoopbaar dat er officieel nog niets is gehoord van het Bouwfonds over het uitstellen van de oplevering. Een aantal leden vraagt zich af of de kosten die zij nu moeten gaan maken ivm dit uitstel kunnen worden verhaalt op BVE. De voorzitter geeft hierover uitsluitsel: Het geld dat d.m.v. de boeteclausule gevorderd kan worden is bedoeld voor alle onkosten die man i.v.m. de te late oplevering moet maken. Wil men nu apart gemaakte onkosten declareren die uit de huidige vertraging voortvloeien, dan verliest men het recht op het boeteclausule geld. De voorzitter raadt het derhalve niet aan nog eens onkosten te declareren en het te laten bij het boeteclausule geld. Als men ingaat op eventuele voorstellen die BVE doet m.b.t. genoegdoening, in wat voor vorm dan ook (ter beschikking stellen van verhuiscontainers e.d.), vervalt de aanspraak op het boetclausule geld!. Het is vrijwel het voordeligst om het bij een aanspraak op het boeteclausule geld te houden. voorgesteld wordt om een pauze in te lassen en na de pauze tot een aantal gezamelijke standpunten te komen. De heer vd Bovenkamp vertrekt tijdens deze pauze. -Er wordt besloten dat een oplevering wordt goedgekeurd als het gehele koopgedeelte wordt opgeleverd muv het parkeerdek en de toegangen daarvan, op voorwaarde dat de termijnen voor de algemene ruimte die nog niet gereed zijn niet hoeven te worden voldaan. Als de aannemer dit niet accepteert, dan zal de oplevering opnieuw uitgesteld moeten worden. -Bij de oplevering zal geen vertegenwoordiger van de W E aanwezig zijn. Er zal echter wel om inzage van de lijst met gebreken worden gevraagd. -Besloten wordt dat de boeteclausule in werking zal worden gezet. -Tevens wordt besloten dat er een advocaat ingeschakeld gaat worden om de juridische procedure af te laten handelen. Er wordt met klem aan de leden verzocht om contact op te nemen met het bestuur als zij individueel juridische stappen ondernemen, zodat er geen tegenstrijdige standpunten worden ingenomen, dit zou n1 in het nadeel van zowel de vereniging als van het individuele lid kunnen zijn. -De eindkeuring door Eigen Huis is nog niet geregeld door de voorzitter. Hij zal alsnog voor zorgdragen voor aanmelding bi j Eigen Huis van degene die dit bij hem kenbaar hebben gemaakt. Het blijkt dat Eigen Huis ook zelf clustert.

13 Rondvraag -Wat zijn de stappen die genomen moeten worden als er na 8 juni opgeleverd gaat worden? Er zijn geen stappen nodig, in de koop/aannemingsovereenkomst wordt bepaald dat BVE altijd automatisch over zal moeten gaan tot betaling van de premies. -Er wordt gesteld dat de maandelijkse bijdrage die de eigenaars van de garages moeten betalen te hoog zouden zijn. Voorzitter wijst op het feit dat in de vorige vergadering de begroting is goedgekeurd. -Hoe dient de maandelijkse bijdrage te worden voldaan? Hierover krijgen alle leden op binnenkort bericht. -Er wordt medegedeeld door een der leden dat er op naam van de W E een korting van 10% is bedongen bij "Wonen 2000" en bij "de Kastoor" aan de Rozengracht te Amsterdam P -Gevraagd wordt of er nog belangstelling bestaat voor meerwerk aan de VSEB woningen. Dit blijkt niet het geval, er zal verder dus niets worden ondernomen. Datum volsende vercraderinq: 22 mei uur buurthuis "de Meeuw" Motorwal 300 te Amsterdam. Als er nieuwe omstandiuheden ontstaan die het bepalen van een andere datum noodzakelijk maken, worden de leden hiervan schriftelijk op de hooqte sesteld.

14 notulen verqaderinq vereniqinq van eiuenaren "de Haven-Tweelinq" Opening : -Voorzitter heet iedereen welkom en maakt de agenda bekend: -opening -Behandeling notulen vorige vergadering van de vereniging -Oplevering -Wat verder ter tafel komt -Rondvraag -De heer Kroezen stelt voor om "8 maart' als agendapunt toe te voegen. Voorzitter wil dit toch onder "oplevering" behandelen -De heer Kroezen stelt ook voor om "trappenhuizen" als agendapunt toe te voegen. Dit wordt gedaan. F behandeling notulen vergadering vereniging dd 8 mei: -Gevraagd wordt of de Doelen heeft uitgezocht of CV ketel valt onder de opstal of onder de inboedelverzekering en of de ketels inderdaad niet zijn verzekerd als er is opgeleverd, maar de betreffende woning nog niet wordt bewoont. (deze vraag is inmiddels aan het verzekeringsbedrijf voorgelegd) -Gevraagd wordt wanneer de definitieve versie van het huishoudelijk reglement zal worden uitgewerkt. De voorzitter is hier nog niet mee bezig geweest. Verwacht wordt dat binnen 2 maanden de definitieve versie zal zijn opgesteld. -Bij het punt "vaststelling huishoudelijk reglement" staat dat de heer van Dijck eerst een definitieve tekst uitgereikt wil krijgen. Dit blijkt onjuist. "De heer van Dijck" dient in deze vervangen te worden door "de heer Kroezen". -Op de eerste pagina, laatste "*" van het punt "oplevering" staat "aan het bouwfonds is een brief.....", dit moet zijn "aan de architect is een brief..." -De heer Kroezen mist onder het punt "rondvraag" zijn opmerking mbt de lift. Hij vind dat de liften niet snel genoeg zijn en merkt op dat het niet te zien is op welke verdieping de lift zich bevindt. -De presentielijst blijkt niet geheel te kloppen; M. ' t Sas heeft bouwnummer 234 ipv 233 (heeft geen consequenties voor het aantal stemmen ), de heer van Di jck heeft bouwnummer 220 ipv 240. (dit -.. betekend dat de heer van Dijck geen 23.,maar 53 vertegenwoordigd). Laatste heeft tot gevolg dat het totaal aantal stemmen op 1006 komt. Voor eerste vaststelling van het reglement dient de helft van het aantal stemmen te zijn vertegenwoordigd en niet 2/3 deel, zodat het benodigd aantal stemmen 697 moet zijn. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de geldigheid van het genomen besluit. -

15 oplevering -Op 16 mei heeft het bestuur een gesprek gehad met de heren Bergeik, Bergmeester en vd Groteveen. Gespreksonderwerpen zouden volgens het Bouwfonds "8 maart" en de opleveringsdata 30,31 en 6,7 j uni moeten zijn. De aannemer wilde hier echter absoluut niet over spreken, vermoedeli j k verwachtte hij te kunne praten over te treffen regelingen. Ere is geprobeerd om toch uitspraken aan hem te ontlokken. De aannemer houdt zich echter bij het standpunt als verwoord in voorafgaande briefwisselingen tussen hem en het bestuur van de vereniging; hij blij f t verwijzen naar een uitstel van 35 dagen dat verleent zou zijn. Deze 35 dagen hebben echter alleen betrekking op de woningen van de Doelen. Het blijkt dat in een aantal koop/aannemingsovereenkomsten als startdatum 18 oktober ipv 1 september staat vermeld, hier is dus al eigenhandig een vertraging van 35 dagen doorgevoerd. De Bouw en Woningdienst is echter van mening dat 1 september gewoon kan worden gezien als startdatum voor het gehele project. Deze datum blijkt ook uit een brief van begin september van het Bouwfonds en uit de notulen van de bouwvergaderingen. Iedere poging van de aannemer om aan het bestuur van de vereniging uitspraken te ontlokken wordt door het bestuur afgedaan met de opmerking dat er over dat punt nog juridisch advies zal worden ingewonnen. Aan de aannemer wordt gevraagd wat er opgeleverd zal worden op de genoemde data. Het blijkt dat het parkeerdak en de ontsluiting daarvan niet op de genoemde data opgeleverd kunnen worden. De aannemer wordt duidelijk gemaakt onder welke voorwaarde de leden accoord willen gaan met oplevering. De aannemer op zijn beurt maakt duidelijk dat door het niet betalen van de 9e termijn wordt geriskeerd dat er geen sleutel zal worden uitgereikt. De aannemer wordt er op gewezen dat in dat geval de boeteclausule zal doorlopen. Voorgesteld wordt om de aannemer een bedrag bij een notaris in depot te laten storten ter betaling van het boeteclausule geld. Dit wordt in overweging genomen. e -Op 21 Mei belt het Bouwfonds met de mededeling dat de aannemer accoord wil gaan met een bedrag van fl. 2500, -. Dit bedrag zou alleen gelden voor woningen waarbi j in de -. koop/aannemingsovereenkomst als startdatum 1 september staat vermeld. Dit voorstel wordt door het bestuur niet serieus genoemd; als de aannemer is overtuigd van zijn gelijk waarom stort bi j dan niet gewoon een hoger bedrag, als hij in het gelijk wordt gesteld dan krijgt hij immers toch het bedrag teruggestort. De aannemer houdt echter voet bij stuk; hij wil fl. 2500, - storten in depot en de 9e termijn dient gewoon betaald te worden.

16 P Er bestaat nog steeds geen duidelijkheid over de oplevering van de algemene ruimten. De leverancier van de kunststofkoepel in de trappenhuizen kan niet op tijd leveren, de aannemer wil nu het trappenhuis dicht maken met houten panelen. Voor oplevering is noodzakelijk dat het trappenhuis wordt goedgekeurd, of dit zal gebeuren blijft vooralsnog onduidelijk. -de verdere contacten met de aannemer en het Bouwfonds zullen nu verlopen via de jurist waarmee de voorzitter al eerder contacten mee heeft gehad. Deze jurist is stagiair bi j het advocatenkantoor van Vliet en Rozemond, wat is gespecialiseerd in het bouwrecht. Hij zal bi j zijn werkzaamheden uitgebreide steun krijgen van zijn patronen. Er is een voordelig tarief met hem overeengekomen. -via van Vliet, is aan de heer Nieuwenkamp van PRO gevraagd of de 8 maart datum de juiste is. De heer Nieuwenkamp heeft dit telefonisch kunnen bevestigen. Aan hem zal nog worden gevraagd of zijn uitspraak gebruikt kan worden bij verdere juridische stappen. -Op pagina 21van dekoop/aannemingsovereenkomst staat omschreven wanneer iets opleverbaar is. Geschillen hieromtrentmoeten worden aangevochten bij de Raad van Arbitrage. - F -De actie die nu ondernomen kan gaan worden is het opstellen van een "akte van compromis", en deze ter ondertekening aan het Bouwfonds te overleggen. Doel hienran is om de goede wil van de kopers te tonen. Omdat er echter een geschil bestaat over het betalen van de 9e termijn en over het overschrijden van de bouwtermijn, wensen de leden niet alles te betalen, maar een bedrag ter hoogte van 4% van de k00p/aa~eemsom op een rekening bij een notaris te storten. Pas na uitspraak van arbiters of een rechter kan deze storting vrijkomen en hetzij naar het bouwfonds, hetzij naar de kopers worden overgemaakt. Als deze akte van compromis niet wordt geaccepteerd door het bouwfonds zal er een kortgeding aangespannen worden. -In de vergadering worden nu allerlei voorstellen geopperd over de inhoud van een akte van compromis en de noodzaak en het doel daanran. -Uiteindelijk komt het volgende voorstel mbt de inhoud van deze akte naar voren:-reden: geschil omtrent overschrijding van de bouwtermijn en de betaling van de 9e termijn. -Alle kopers zullen een bedrag ter hoogte van 4% van de bouwsom over maken op een rentedragende rekening welke beheerd zal worden door een notaris -Geld komt vrij als de raad van arbitrage uitspraak doet over de geschillen of als de 9e termijn is opgeleverd en geaccepteerd door de vereniging. -Het vrijgekomen bedrag wordt altij d verrekend met het boeteclausulegeld, indien van toepassing. -Hoofdpunt is dat de sleutel wel zal worden uitgereikt.

17 -voorgesteld wordt dat het bestuur bij volmacht van de kopers deze akte mag ondertekenen. -Er wordt gestemd over de voorstellen mbt de inhoud van de akte en over de vraag of het bestuur de akte bij volmacht mag tekenen. De voorstellen worden aangenomen met 1 tegenstem en 4 onthoudingen. -Er wordt gevraagd hoe het zit met de storting op de rekening als het Bouwfonds bij volmacht is gerechtigd om termijnen van de rekening af te schrijven. De akte van compromis zal worden gesloten met het Bouwfonds, verwacht wordt dat het bouwfonds dus wel zal willen meewerken aan de uitvoering van het bepaalde in de akte, dus het geld zal overmaken naar de rekening. p -De leden wordt verzocht te wachten met het accepteren van oplevering op een sein van het bestuur van de vereniging omdat individuele acceptatie zou kunnen leiden tot verslechtering van - de juridische positie van de vereniging. iedereen stemt hier mee in. Over het feit of er geaccepteerd kan worden kan er vanaf maandag 27 mei contact worden opgenomen met de voorzitter. telefoon: Trappenhuis C -Tussen de kap van het trappenhuis en de pui zit een ruimte van ongeveer 35 cm. Dit maakt het trappenhuis gevoelig voor inbraak, vuil, warmteverlies etc. Gevraagd wordt of de architect kan aangeven of hier wat aan te doen valt. Het dichtmaken van deze opening zal zeer ingrijpende veranderingen met zich meebrengen, omdat er dan extra ventilatie zal moeten worden aangebracht, de kans bestaat dat de brandweer het trappenhuis afkeurt als dit niet zeer gedegen gebeurt.als er aan de buitenzijde iets gewijzigd moet worden dient er een bouwvergunning aangevraagd te worden, met alle problemen van dien. Al met al zal een dergelijke verandering dus nog al wat kosten met zich mee gaan brengen. Om de inbraakgevoeligheid te beperken zou er aan de binnenkant een tralieconstructie kunnen worden bevestigd. Omdat dit aan de binnenzijde kan gebeuren is hiervoor geen bouwvergunning -. noodzakelijk, bovendien zullen de kosten voor een dergelijke aanpassing aanzienlij k minder zijn. Vooralsnog zullen er geen maatregelen worden getroffen, maar blijft in onderzoek.

18 wat verder ter tafel komt / rondvraag P -Moet de gehele factuur nu worden betaald? Nee 9e termijn niet. -In het info-bulletin staat dat de koper 2 uur voor oplevering de gelegenheid krijgt om in zijn woning te kijken. Er is nu echter 1 uur voor uitgetrokken. hier is niets aan te doen. -Is de lijst van kopers die eindkeuring door Eigen Huis willen laten verrichten al naar Eigen Huis onderweg? Ja, echter men kan Eigen Huis ook individueel benaderen, zij bundelen ook zelf. -Tip: neem bij de oplevering een zaklantaarn en een rubber hamer (controle of tegelwerk wel vast zit) mee. -in de keukenla van blok 6 ligt een lijst met gebreken bij de eerste oplevering. -Wat zijn de consequenties van de verschillende startdata van de bouw? wordt onderzocht. -Er wordt een adres van een spuitbedrijf ingebracht. zie bijlage -Wat nu als het bouwfonds niet accoord gaat met de akte van compromis? De jurist zal dan bezinnen op andere acties, bv een kort geding. -Kan er verondersteld worden dat de vereniging de oplevering vertraagd zodat de aannemer het risico loopt dat de datum van 8 juni niet wordt gehaald? Verondersteld wordt dat de aannemer alle - moeite zal doen om wel voor 8 juni op te leveren. er wordt geen nieuwe datum afgesproken. De communicatie zal nu lopen via telefonisch contact met de voorzitter via telefoonnummer of via door het bestuur opgestelde brieven.

19 AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN WOENSDAG 21 AUGUSTUS opening en mededelingen 2. verslag d.d '91 3. oplevering privé-gedeelten 4. oplevering algemene ruimtes 5. boeteclausule 6. verkiezing vice-voorzitter 7. permanente ingebruikname grond WE 8. stand van zaken inrichting openbaar terrein 9. FEEST 10. w.v.t.t.k. en rondvraag Mocht u zelf agendapunten hebben, dan kunt u die altijd nog tot op de vergaderavond zelf doorgeven. Het kan zijn dat om wille van de tijd een aantal punten doorgeschoven moet worden naar een volgende vergadering. De vergadering zal worden gehouden in Buurthuis DE MEEUW Motorwal 101 Amsterdam-Noord Aanvang: uur Hopelijk tot ziens.

20 Notulen ver aderin vereniging van eigenaars "de Haven-Tweeling" dd 21 augus fus 199 f 1 Opening en mededelingen De voorzitter heet iedereen welkom en deelt mede dat hem is gevraagd om als agendapunten op te nemen: "glazenwasser","geluid toegangsdeur toren 6" en "zonwering". Het punt "glazenwasser" wordt direct besproken (degene die belangstelling hebben voor het laten wassen van ramen kunnen dit opgeven bij A. Snelderwaard), "geluid toegangsdeur" wordt behandeld onder het 4e agendapunt en "zonwering" onder het 3e. Door een der leden wordt gevraagd of "verkoop parkeergarage" op de agenda kan worden geplaatst. Het bestuur heeft echter afgesproken hier niet op de vergadering op te willen ingaan. Er wordt gestemd en met uitzondering van de vrager wenst geen van de aanwezige leden het punt behandeld te zien, er wordt dus besloten het punt niet te agenderen. "Brandveiligheid van de parkeergarage" wordt op verzoek van een van de aanwezige leden onder agendapunt 4. r 2 Verslag dd 22 mei 1991 Er is geen commentaar op de notulen. De notulen worden vastgesteld. 3 oplevering prive gedeelten Tijdens de oplevering van de privé gedeelten is met de heer Zaal overeengekomen dat de oplevering geaccepteerd wordt onder de voorwaarden dat de 9e termijn + boeteclausulegeld door de leden op een deposito gestort zal worden bij Notaris kantoor van Sunk en Brummelhuis en dat binnen twee werkbare dagen de balkonhekken geplaatst zouden worden. Het geld staat nog steeds op de deposito rekening tegen een rente van ca 8%. r De gebruikelijke gang van zaken bij de oplevering van een onroerend goed is dat binnen 3 maanden na de eerste oplevering alle punten die op de opleverlijst staan vermeld verholpen dienen te zijn, daarna volgt een tweede oplevering. iedereen kan op dit moment de nog aanwezige gebreken melden. Hoewel overeengekomen in de koop-aannemings overeenkomst is er geen voorlopige oplevering geweest en moet er dus nog een tweede oplevering plaatsvinden. De leden moeten zelf in de gaten te houden wanneer de drie maanden zijn verstreken en er dus een tweede oplevering zou moeten plaatsvinden. Er wordt op gewezen dat de aannemer, ondanks de late oplevering, van goede wil lijkt te zijn en probeert om nu alles wel goed te laten verlopen Jaap Visser is benaderd door de leverancier van zonwering waar hij enige tijd geleden een globale offerte voor zonwering heeft gevraagd. Verzocht wordt dat iedereen die zonwering hebben wil voor 21 september contact op neemt met jaap Visser, zodat er een gerichte offerte gevraagd gebracht kan worden.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep.

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep. VOORWOORD De bedoeling van de basiscursus Vereniging van Eigenaars (VVE) is de leden een inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van de VVE. De basiscursus heeft nadrukkelijk niet de bedoeling eenieder

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

A G E N D A VERGADERING:

A G E N D A VERGADERING: - AGENDA VVE "de Haven Tweeling" DATUM: 20 mei 1997 20.00 uur PLAATS: vergaderzaal, Hoogte Kadijk 179 VERGADERING: TIJDSTIP: Opening, vaststellen agenda Mededelingen Behandeling en vaststelling verslag

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Verslag Ombudsman. Totaal 136

Verslag Ombudsman. Totaal 136 Verslag Ombudsman Het betreft hier de rapportage over het kalenderjaar 2009. In de verslagperiode zijn in totaal 122 nieuwe meldingen van allerlei soort ontvangen. Deze meldingen worden in dit jaarverslag

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Jaarverslag 2009

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Jaarverslag 2009 Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen Jaarverslag 2009 1 1. Van het Bestuur Woord van de voorzitter Het doet mij veel genoegen u het jaarverslag van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen te

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Algemene INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK WONING informatie Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van 't Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres:

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Hoe functioneert mandeligheid in de Gemeente Almere?

Onderzoeksrapport Hoe functioneert mandeligheid in de Gemeente Almere? Onderzoeksrapport Hoe functioneert mandeligheid in de Gemeente Almere? Student: Stephanie Elfert Studentnummer: 1555566 Stagebegeleider: Talien van der Dussen Praktijkbegeleider: Daniëlle van Norel Inhoudsopgave

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N.

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Speciaal voor studenten en starters op de markt!* Koopsom 139.000,- Netto maandlast ca. 244,- Nabij het centrum vindt u deze zeer

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 3-4 VOORDEUR SLEUTELS TUSSENDEUREN GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK LIFT GEZAMENLIJK SANITAIR, KEUKEN EN WC BUITENRUIMTE

Nadere informatie