P. 12 P. 04 P. 10 P. 03 P. 05 P. 16. Jaarkrant. Jaarkrant. Doelen en ambities. Voortgezet onderwijs van Amsterdam. Teams maken het verschil

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P. 12 P. 04 P. 10 P. 03 P. 05 P. 16. Jaarkrant. Jaarkrant. Doelen en ambities. Voortgezet onderwijs van Amsterdam. Teams maken het verschil"

Transcriptie

1 Jaarkrant 12 Jaarkrant P. 03 P. 04 P. 05 P. 10 P. 12 P. 16 Teams maken het verschil Doorstroom mbo-hbo Doelen en ambities Kwaliteit van het onderwijs Voortgezet onderwijs van Amsterdam Studenttevredenheid

2 Missie Ik investeer in mensen om een brug te slaan naar werk, samenleving en vervolg onderwijs. Visie Wij verzorgen onderwijs dat je uitdaagt je te ontwikkelen tot gewaardeerd vakman, actief burger en succesvol student. Colofon Jaarkrant 2012 De jaarkrant is een uitgave van het ROC van Amsterdam (ROCvA). Hiermee brengt het ROCvA verslag en nieuws uit het jaar 2011 voor een breed publiek. Het officiële jaarverslag met jaarrekening staat op Redactie Frank de Jong, Anne Postma en Janneke Toet Fotografie Feenstra Fotografie Ontwerp, vormgeving en drukwerk Different View, Almere Aan deze jaarkrant werkten mee Edo de Jaeger Anne Postma Johan de Jong Paul Ponten Ricardo Winter Alex Borburg Kees Tol Cristine Huijmans Ada Coco Grietje Postma Anke Blacquire Sandra Lim a Po Dirk Huiberts Fred van Rheenen Leon van der Kuip Bob Leunk Ruud de Groot Kees van Broekhoven 18 januari 2011, Sneeuwpoppen! Afgelopen 8 januari werden de kunst-sneeuwpoppen, gemaakt door Art & Design studenten van het ROCvA, tentoongesteld op de Vijzelgracht en de Vijzelstraat. De kunst-sneeuwpoppen zijn tot eind februari te bewonderen.

3 Teams maken het verschil Een selectie van de teams die in 2011 het verschil hebben weten te maken, krijgen in deze Jaarkrant 2012 de aandacht die ze verdienen. Of het nu gaat om een opleiding die in de top 10 van de MBO Keuzegids staat of een groep docenten die er samen voor hebben gezorgd dat gaten in het rooster definitief tot het verleden behoren. Overal in deze Jaarkrant laten deze teams trots zien waar zij in 2011 voor onze studenten het verschil hebben weten te maken. Samen werken aan talent is iets wat binnen de muren van het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland dagelijks gestalte krijgt. Docenten, medewerkers en studenten werken samen toe naar een doel. Dat kan een leuke baan, fantastische vervolgstudie of stage in het buitenland zijn, iedere student staat bij het ROC van Amsterdam centraal! In deze Jaarkrant laten wij u graag zien welke ont wikkelingen zich in 2011 hebben afgespeeld binnen het ROC van Amsterdam. Voor het uitgebreidere jaarverslag verwijzen we u naar onze website Succes ontstaat in de wisselwerking tussen de individuele student en de docent. In die wisselwerking maken wij ons adagium podium voor talent voor de student waar. Sterker dan voorheen spreekt dit ook uit onze missie: Ik investeer in mensen om een brug te slaan naar werk, samenleving en vervolgonderwijs. Hoe het ROCvA het doet, wordt vooral bepaald door de optelsom van de inzet van onze docenten. Onderzoek staaft dit, want dat laat zien dat 67% van de resultaten en de ontwikkeling van studenten voor rekening van de docenten komt. Kwaliteit van onderwijs telt, voor elke student op elk niveau Op verbetering van die kwaliteit legden we begin 2010 onze focus en zijn onze docententeams in stelling gebracht om hiervan werk te maken. Sindsdien bepalen zij steeds vaker zelf wat nodig is. Aan het management de taak hen optimaal te ondersteunen: met managementinformatie op teamniveau én de inzet op blijvende scholing van docenten. De LC-scholing die 386 docenten in 2011 begonnen, is daarvan een goed voorbeeld. Die stelt hen in staat specifieke taken te vervullen in hun team, bijvoorbeeld op het vlak van kwaliteitszorg. De resultaten mogen er zijn. Zo waren de zes beroepsopleidingen die de inspectie in 2010 nog als zeer zwak beoordeelde dat in 2011 niet meer. Hiermee zetten de betrokken teams in korte tijd een bijzondere prestatie neer. In de interne benchmark die we in 2011 voor kwaliteit ont wikkelden (en waarmee de teams de kwaliteitsslag in 2012 verder kunnen brengen), scoren Media en Handel nu zelfs een plaats in de top 5. Ook het aantal voortijdige schoolverlaters werd met 28% ten op zichte van het peiljaar fors teruggedrongen. Hiermee be hoorde ROCvA tot de tien best presterende mbo-instellingen, wat lof van het ministerie en positieve media-aandacht tot in het 8 uur journaal opleverde. Fikse tegenwind ondervonden we in 2011 opnieuw bij Educatie & Inburgering. In 2012 zal hier, door tweemaal toe gewijzigd overheidsbeleid, een fors aantal banen moeten verdwijnen. Met gedegen HRM-beleid hopen we zoveel mogelijk mensen te herplaatsen in het mbo, waar behoefte is aan extra aandacht voor het taal- en rekenonderwijs. De financiële situatie van ROCvA is gezond, maar door de oneigenlijke financiële last die eventuele ontslagen met zich meebrengen zullen we ook in 2012 een strak financieel beleid moeten blijven voeren. Wat in 2012 ondanks de tegenwind onveranderd zal blijven is onze ambitie: behoren tot de top 5 in Nederland. Daarvoor hebben we in 2011 concrete resultaten geboekt én met de meerjarenstrategie voor de komende jaren een heldere koers uitgezet. In deze strategie zijn het landelijke beleid (Focus op vakmanschap ) samengebracht met de uitkomsten van het kernwaardentraject en het gedachtegoed van Route 66, een ontwikkelingsbeweging die eind 2010 vanuit de organisatie zelf op gang is gekomen. Edo de Jaeger, Voorzitter College van Bestuur ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op 4 niveaus en binnen 15 domeinen. Met ingang van het schooljaar zijn dat 342 voltijd BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) en deeltijd BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) opleidingen. Binnen een mbo-opleiding zijn er 4 opleidingsniveaus: niveau 1: assistent-niveau niveau 2: basis beroepsbeoefenaar niveau 3: vakfunctionaris niveau 4: middenkaderfunctionaris/middenkaderspecialist In 2011 heeft het MBO College Amstelland een nieuw gebouw betrokken in Amstelveen. In 2012 zal voor drie andere MBO Colleges nieuwe huisvesting in gebruik worden genomen. (College Noord, Zuid en West). Domeinverdeling binnen de MBO Colleges Het ROC van Amsterdam heeft vestigingen in Amsterdam, Hoofddorp, Hilversum en Amstelveen. Nevenstaande tabel laat zien in welke vestigingen lessen worden verzorgd voor de verschillende domeinen. Studenten per organisatorische eenheid Organisatorische eenheden Studenten/leerlingen per BOL BBL Totaal MBO College Zuidost MBO College Hilversum MBO College Westpoort MBO College Centrum MBO College Airport MBO College Amstelland MBO College West Voortgezet onderwijs van Amsterdam VAVO Educatie en Inburgering januari, Knippen en plakken met Jan & Thérèse Op maandag 31 januari waren niemand minder dan Jan des Bouvrie en Thérèse Boer op bezoek bij het Jan des Bouvrie College aan de Ruysdaelstraat. Daar werden zij al knippend en plakkend gefilmd voor een nieuw televisieprogramma van Omroep Max, genaamd De Hand van de Meester. In het programma gaan bekende Nederlanders een dagje op stap met andere BN-ers om les te krijgen in het vak waar de ander bekend mee is geworden.

4 Mbo-hbo Samenwerking met het hbo (Doorstroom mbo-hbo) De aansluiting op het hbo was in 2011 het thema van de werkconferentie MBO-HBO 2.0, Studiesucces van doorstromers. Circa 170 collega s van vrijwel alle instellingen van het Regionaal Netwerk bezochten deze conferentie. Een belangrijk item dat naar voren kwam was dat uit onderzoek blijkt dat binding en aanpassing minstens zo belangrijk zijn voor studiesucces als het kiezen van de juiste studie. Verder gaven oud-mbo ers die nu in het hbo studeren aan dat het niveau in het mbo omhoog moet. In de aanbevelingen kwam vooral het belang van de kolomgerichte aanpak naar voren, zowel bij de warme overdracht en het meebrengen van een eigen portfolio, als bij het afstemmen van taal- en rekenniveaus. De uitkomsten van de conferentie zullen als leidraad dienen voor programmaontwikkeling in 2012 ter voorbereiding en begeleiding van mbo-studenten naar het hbo. Mhbo In het jaar 2011 is binnen het ROC van Amsterdam gewerkt aan de nieuwe opzet van de mhbo-programma s en het regionaal convenant economie*. Beide programma s waren een aanbod van opleidingen in de domeinen Marketing, Economie & Administratie en Handel, Ondernemerschap & Mode. In de nieuwe opzet gaat het niet meer om versnelling op het hbo maar om een gedegen oriëntatie en voorbereiding op de hbo-opleidingen in aansluitende hbo-domeinen. Het betreft dan generieke en specifieke opleidingscompetenties. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de betreffende hbo-opleidingen (Windesheim Flevoland). Daarnaast zal een aantal opleidingen in deze domeinen voor een selecte groep studenten ook een tweejarige mbo 4 opleiding aanbieden, gericht op de doorstroom naar de aansluitende hbo-opleidingen. Dat betekent dat deze studenten, in het zelfde tijdsbestek als de oude mhbo-programma s een mbo- en een hbo-diploma kunnen verkrijgen. *) Doorstroomprogramma voor mbo-studenten van economische opleidingen dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door de ROC s en hbo-instellingen van het regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland. Doorstroom mbo-hbo in cijfers De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is in 2011 de grootste afnemer van ROC van Amsterdam studenten met een mbo 4 diploma. Behalve naar de HvA gaan ROCvA studenten naar InHolland, de Hogeschool Utrecht en in toenemende mate naar Windesheim Flevoland. Van deze hbo-instellingen zijn geen actuele doorstroomcijfers beschikbaar. Van de HvA zijn managementrapportages over de doorstroom van onze studenten beschikbaar over en Deze geven een zeker beeld over de algemene doorstroom van onze studenten naar het hbo. De tabel hieronder laat zien dat doorstroom vanuit het ROC van Amsterdam naar de HvA in 2010 met 8% (64) is gegroeid ten opzichte van 2009 (803). Instroom bij de Hogeschool van Amsterdam vanuit het ROC van Amsterdam Jaar Aantal studenten Onderstaande tabel toont dat het ROC van Amsterdam achterblijft als het gaat om het diplomarendement in het hoofdfase cohort ten opzichte van Resultaten ROC van Amsterdam afgestudeerden op hbo Studenten gestart in 2004 Diploma behaald na 4 jaar (%) Studenten gestart in 2006 VWO 74% VWO 72% HAVO 61% HAVO 59% Mbo 62% Mbo 60% ROC van Amsterdam 59% ROC van Amsterdam 51% Diploma behaald na 4 jaar (%) De landelijke cijfers over de totale instroom en uitval gaan uit van de resultaten na 5 jaar en gaan uit van een ander instroomjaar namelijk Dat geeft dan de volgende resultaten. Na 5 jaar behaalt 50% van de havisten en 56% van de mbo-ers een hbo-diploma. 31 januari 2011 Poseren met een body double In het kader van de Amsterdam International Fashion Week (AIFW) nam een groep studenten van ROCvA Mode in Amsterdam maandag 31 januari deel aan een kunstperformance. De performance, een initiatief van Cees Krijnen, Greta Blok, Jarah Stoop en Joop Stoop, vond plaats in RC de Ruimte in Amsterdam en werd live gestreamd via internet.

5 Doelen en ambities Vanaf 1 januari 2009 hebben het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland hun krachten gebundeld in een strategische alliantie. Hierin is het bewerkstelligen van een breed, gevarieerd en hoogwaardig aanbod aan middelbaar beroepsonderwijs voor alle mbo studenten in de Noordvleugel van de Randstad het doel. Met de krachtenbundeling wordt een concurrentiestrijd tussen het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland onnodig en ontstaat de kans om te profiteren van gemeenschappelijke kennis. De bundeling van de ondersteunende diensten biedt op korte termijn schaalvoordelen op. De gezamenlijke concentratie op klein binnen groot stelt de aandacht voor het primair proces centraal. In 2011 zijn de volgende strategische doelen voor beide instellingen geformuleerd: inzet op teamvorming en resultaatverantwoordelijke teams focus op kwaliteit van het onderwijs consolideren en borgen van ingezet beleid meer medewerkers en middelen naar het onderwijs profilering beroepsonderwijs en positionering MBO Colleges. Als specifieke doelen voor het mbo formuleren we: implementatie van de onderwijsdomeinen verstevigen van het onderwijsaanbod in samenwerking met A-merken versterken van de krachtenbundeling. En specifiek voor het volwassenenonderwijs: het effectief en efficiënt, marktgericht én maatschappelijk op regionaal niveau organiseren van alle onderwijs op het gebied van educatie en inburgering. Zowel het ROC van Amsterdam als ROC Flevoland zijn wat betreft het strategisch beleid in 2011 actief geweest om reeds ingezet beleid op kwaliteitsverbetering te consolideren en borgen. Dit is tot uitdrukking gekomen in de managementconferentie Verder gaan met kwaliteit op 9 februari 2011 en in het tot nul reduceren van het aantal zeer zwakke opleidingen. Ook zijn met de ontwikkelde instrumenten (de kwaliteitskaart, het handboek examinering, handboek teamplan, studiewijzer en ) faciliteiten gecreëerd voor alle onderwijsteams om hun onderwijs in te richten conform de standaarden die daarvoor door de Inspectie worden gehanteerd. Route 66 & Internal Branding In 2011 is bij het ROC van Amsterdam de beweging Route 66 geïntroduceerd. Hierin is een aantal collega s actief die geïnspireerd door voorbeelden van excellente organisaties werken aan het vergroten van betrokkenheid en eigenaarschap van professionals binnen de eigen organisatie. De beweging Route 66 heeft in 2011 een aantal resultaten en inzichten opgeleverd. Er zijn nieuwe werkvormen ont wikkeld die kaders doorbreken en er is opnieuw gezocht naar de drijfveren van onze organisatie. Hiervoor werd de missie opnieuw geformuleerd en is er eind 2011 een start gemaakt met Internal Branding. Vanuit de organisatie zijn de volgende kernwaarden geformuleerd: Ambitieus Aandacht Betrouwbaar Prettig Daadkrachtig/vakkundig In 2012 zal in de onderwijsteams een nadere invulling van de kernwaarden plaats vinden, zodat deze in gedrag en handelingen merkbaar en merkwaardig worden. Het werken met de inzichten van de beweging Route 66 gaat uit van de veronderstelling dat door het verhogen van de betrokkenheid en het eigenaarschap de kwaliteit van het werk groter wordt en ook de bureaucratie kan worden gereduceerd. Merkbare effecten op deze twee punten (slank en lenig worden van organisatieonderdelen en een grotere kwaliteit) worden in 2012 verwacht. Strategische oriëntatie In 2011 is een begin gemaakt met een nieuwe strategische oriëntatie vanuit de bestaande beleidscyclus om eens in de vijf jaar te komen tot een nieuwe formulering van de meerjarenstrategie. In de ontwikkeling van nieuw strategisch beleid voor de periode is gebruik gemaakt van de uitgangspunten van Focus op vakmanschap. Het leveren van een grotere prestatie op onderwijskwaliteit, de vermindering van voortijdig schoolverlaten, een grotere tevredenheid van studenten, medewerkers en bedrijven/instellingen en een hoger rendement vormen onze doelen voor de komende jaren. Onze ambitie is om daarbij in de top 5 van best presterende ROC s te komen in De richting hiervoor wordt bepaald door 4 P s: Profileren: we realiseren een onderscheidend onderwijsaanbod (Entree, mbo 2/3 en 4). Positioneren: in MBO Colleges met gebouwen waarin de beroepspraktijk herkenbaar is. Professionaliseren: met medewerkers die voortdurend hun professionele standaard onderhouden en verhogen. Presteren: met als resultaat een grotere tevredenheid van studenten, medewerkers en bedrijven, instellingen en een hoger rendement. Team AM/MOET Op mijn eerste werkdag stond er een klas hopeloos bij een leeg lokaal te wachten, vertelt Hanneke van Riesen, opleidingsmanager van team AM/MOET. Zonder dat ze het wisten ging de les niet door. Later die dag werd een andere klas naar huis gestuurd, omdat de docent ziek was. Toen hebben we als team collectief besloten dat we dit niet meer wilden laten gebeuren. Vorig jaar is het ons gelukt om een rooster te draaien zonder dat er gaten vallen. Elke zieke/afwezige docent wordt in goed overleg vervangen door een collega. De studenten zijn blij en de docenten zijn bijzonder trots op dit resultaat! 1 februari 2011, Promotie Lekkerste vmbo-school van Nederland door eigen leerlingen Op donderdag 27 januari van tot was de open dag van de Hubertus Vakschool voor Horeca, Toerisme, Brood & Banket (vmbo) in Amsterdam-West. 18 derdejaarsleerlingen hadden de basisschoolleerlingen persoonlijk uitgenodigd. Voor dit speciale leerproject bezochten zes groepjes met elk drie vmbo-leerlingen in totaal 34 basisscholen. Ze gaven voorlichting aan zo n 1000 leerlingen van groep 8 en nodigden hen uit voor een kijkje op de open dag van de Hubertus Vakschool.

6 p. 6 Jaarkrant 12 Team Laboratoriumtechniek Al jarenlang verkeert de opleiding Laboratoriumtechniek in financiële onzekerheid (laboratoriumonderwijs is kostbaar) en steeds weer weet iedereen binnen het team de kracht te vinden om het onderwijs op hoog niveau te houden! In 2011 behaalde de opleiding zelfs een 3 e plek in de lijst beste kwaliteitsopleidingen van de MBO Keuzegids. Het team heeft, in al hun verscheidenheid één belangrijke gemene deler: passie voor het laboratoriumvak en liefde voor het onderwijs en de studenten. Dit team durft hoge verwachtingen van de studenten te hebben. Studenten krijgen innovatief en uitdagend onderwijs maar er is ook ruimte voor persoonlijk contact met voor elke student een vaste studieloopbaanbegeleider. Kortom, een team om trots op te zijn! 8 februari 2011, Studenten Luchthavenbeveiliger gaan de wijken van Hoofddorp in. Vijftig studenten van de opleiding Luchthavenbeveiliging van ROC van Amsterdam-Airport zijn gestart met een unieke maatschappelijke stage in Hoofddorp. Dankzij de samenwerking tussen ROC van Amsterdam-Airport, Schiphol College en Ymere kunnen de studenten meer leren over beveiliging in een bredere maatschappelijke context, doen zij sociale vaardigheden op, én zetten zij zich daarbij zich in voor een maatschappelijk doel.

7 p. 7 Jaarkrant 12 Financiële cijfers Het ROC van Amsterdam heeft in 2011 door de gevolgen van de financiële crisis en de noodzakelijke bezuinigingen van de overheden noodgedwongen het portfolio op het gebied van inburgeringcursussen moeten afbouwen. Educatie & Inburgering wordt versneld afgebouwd. In 2012 is verdere reorganisatie noodzakelijk. Het negatieve financiële resultaat 2011 moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van financieel onrustige en onzekere tijden en de financiële gevolgen van de reorganisatie bij Educatie & Inburgering. Het ROC van Amsterdam heeft in 2011 exclusief de dotatie aan de voorziening herstructurering een negatief exploitatieresultaat behaald van 0,5 miljoen. Het begrote exploitatieresultaat voor 2011 was 1,5 miljoen negatief. Het resultaat 2010 bedroeg 1,3 miljoen positief (exclusief een dotatie aan de voorziening herstructurering van 9,9 miljoen). Staat van baten en lasten over 2011 (in mln.) Baten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 Rijksbijdragen (OCW) 210,0 203,4 198,6 Overige overheidsbijdragen 15,8 13,7 20,2 Werk door derden 12,7 13,6 18,3 Overige baten 9,8 6,8 10,2 Totaal baten 248,3 237,5 247,3 Lasten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 Personele lasten 173,0 175,3 176,6 Reorganisatiekosten 18,8 9,9 Afschrijvingen 24,3 18,1 17,1 Huisvestingslasten 19,3 20,3 19,1 Rentelasten 4,1 4,0 2,8 Overige instellingslasten 28,0 21,3 30,4 Totaal lasten 267,6 239,0 255,9 Resultaat boekjaar 19,3 1,5 8,6 Genormeerd resultaat boekjaar 0,5 1,3 Vanwege het wegvallen van de baten Inburgering vanuit de Rijksoverheid zoals in 2010 bekend werd heeft het College van Bestuur in 2011 besloten over te gaan tot een versnelde afbouw van het portfolio op het gebied van inburgeringscursussen. Eind mei is een nieuw sociaal plan opgesteld in overleg met de OR en de vakbonden. Per saldo zijn op 1 augustus 2011 en op 1 januari 2012, 110 fte (primair proces en secundair proces) boventallig verklaard. Om de gevolgen van dit ontslag te kunnen opvangen is een dotatie aan de voorziening herstructurering nodig van circa 18,8 miljoen. Het totale resultaat inclusief de dotatie voorziening herstructurering komt derhalve uit op 19,3 miljoen negatief. Verdeling inkomsten naar herkomst (in %) Rijksbijdrage OCW 84,6% Werk voor derden 6,4% Overige overheidsbijdragen 5,1% De vastgestelde begroting 2012 kent een negatief resultaat van 1,5 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2011 is een daling zichtbaar in de baten van 5,6 miljoen. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een daling van de inkomsten van Educatie & Inburgering. Behalve de daling van de inkomsten wordt ROCvA in 2012 geconfronteerd met incidenteel dubbele lasten a.g.v. de ingebruikname van de nieuwe huisvesting (nieuwbouw). De totale afschrijvingslast stijgt van 17,4 miljoen in 2011 (begroting) naar 18,1 miljoen in 2012 en vervolgens naar 21,7 miljoen in Deze stijgingen worden in 2012 en volgende jaren grotendeels gecompenseerd. De huisvestingslasten (eigenaarsdeel) blijven beperkt tot 9% van de baten. Financiële Kerncijfers ROC van Amsterdam (in mln.) Baten Lasten Resultaat Genormaliseerd resultaat ,3-0,5 Rentabiliteit -6,8% 0,9% 1,0% 0,7% -1,4% -6,6% 1,5% -0,7% Eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit 40,7% 43,8% 44,6% 43,0% 40,2% 33,4% 32,8% 23,9% Balans per 31 december 2010 en 2011 (in mln.) Overige baten 3,9% Verwachtingen 2012 Voor 2012 is een begroting opgesteld met een negatief resultaat van 1,5 miljoen. Grootste risico s zijn vooral verbonden aan de herstructureringen en reorganisaties en de impact hiervan op de organisatie en afvloeiings-/wachtgeldverplichtingen. Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door incidenteel hogere huisvestingslasten. Als gevolg van de ingebruikname van de nieuwbouwpanden in 2012 heeft het ROC van Amsterdam tijdelijk te maken met dubbele lasten: enerzijds de kapitaallasten over de reeds geïnvesteerde bedragen en anderzijds de lasten van panden die zullen worden verlaten zodra de nieuwbouw gereed is gekomen. Het negatief resultaat is conform de meerjarenraming Het schooljaar 2011/2012 kenmerkt zich door een stabilisatie van de totale deelnemersaantallen in het mbo, in het vmbo is een daling zichtbaar. De organisatie zal zich moeten aanpassen aan deze ontwikkelingen en zal tegelijkertijd de negatieve demografische ontwikkeling die landelijk zichtbaar is moeten opvangen door de kwaliteit en aantrekkelijkheid van opleidingen te verbeteren. De begrotingen van de MBO Colleges en centrale diensten zijn, net als in 2010 en 2011, onder bezuinigingsdruk tot stand gekomen. De begroting 2012 gaat verder uit van structurele baten en lasten, expliciet gecorrigeerd voor groei. Activa Passiva Vaste activa 239,2 212,0 Eigen Vermogen 68,7 88,4 Vorderingen 24,2 35,6 Voorzieningen 42,2 30,3 Liquide middelen 24,5 21,6 Langlopende schulden 107,8 88,4 Vlottende activa 48,7 57,2 Kortlopende schulden 69,2 62,1 Totale activa 287,9 269,2 Totaal passiva 287,9 269,2 11 maart 2011, Rechte goten op golvende platen Op vrijdag 11 maart opent de burgemeester van Amsterdam de nieuwe horecagelegenheid de Amsterdamse Tram naast station Sloterdijk. Deze oude en verwaarloosde tram uit de jaren 20 is nieuw leven ingeblazen dankzij een mooie samenwerking tussen o.a. ROCvA, het Hout- en Meubileringscollege en ondernemer Edwin Weigert.

8 Teams maken het verschil De dienst HRM functioneert vanaf 2011 in het kader van de krachtenbundeling voor zowel het ROC van Amsterdam als ROC Flevoland. Waar in de voorgaande jaren de focus lag op onderwerpen zoals taakbeleid en werkverdeling stond in 2011 de kwaliteit van het personeel centraal. Uitgangspunt hierbij waren de bevindingen uit het onderzoek van Robert Marzano waaruit bleek dat de kwaliteit van het onderwijs voor 67% wordt bepaald door de kwaliteit van de docent. Daarnaast heeft de dienst HRM zich in belangrijke mate geconcentreerd op het uitvoeren van reducties bij Beroepseducatie voor Volwassenen van ROC Flevoland en de Centrale Diensten van het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland. Het ROC van Amsterdam bereikte eind 2011 bijna de gewenste verhouding voor de gehele organisatie van 70% medewerkers in het primaire proces (direct onderwijzend personeel) en 30% in de ondersteunende processen (ondersteunende diensten zoals: Facilitair, Marketing & Communicatie, ICT en HRM). Per MBO College inclusief de personele bezetting van de domeinen zaten vrijwel alle MBO Colleges op de gewenste verhouding van 75% personeel in het primaire proces en 25% medewerkers in de ondersteunende processen. Personele bezetting per 31 december 2011 WTF totaal WTF primair proces WTF secundair proces MBO College Zuidoost 261,42 196,67 MBO College Westpoort/Noord 302,54 230,90 71,63 MBO College Hilversum 328,55 241,65 86,90 MBO College Centrum 249,21 183,88 65,33 MBO College West 349,34 267,53 81,81 MBO College Airport 191,85 149,50 42,35 MBO College Zuid (in oprichting) 3,80 3,80 Educatie 205,46 149,44 56,02 Centraal 177,51 8,35 169,16 BV s 0,75 0,75 Totaal (excl. inleen van personeel) 2070, ,92 642,50 Percentage 100% 69% 31% Tevredenheid medewerkers 2010 Eind 2010 is er een onderzoek gehouden naar de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van de medewerkers. Dit onderzoek is voor zowel ROC van Amsterdam, ROC Flevoland als voor het voortgezet onderwijs van Amsterdam gehouden. 57% van alle medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld teruggestuurd. Het gemiddelde van alle tevredenheidscores op de verschillende hoofdstukken bedraagt een 6,7. Ten opzichte van eerdere metingen in het ROCvA betekende dit een stijging. De criteria die het dichtst bij de directe en persoonlijke werkomgeving staan worden het hoogst gewaardeerd. De direct leidinggevenden worden over het algemeen positief beoordeeld en de gemiddelde werknemer voelt zich betrokken, gemotiveerd en gaat met plezier naar het werk. Deze medewerker kenmerkt de inhoud van het werk, het gevoel zinvol werk te doen en het contact met de student als meest belangrijke factoren in het werk. De interne communicatie scoort matig, vooral de informatievoorziening over beleid, strategie en ontwikkelingen krijgen lage scores. Daarnaast komt de vraag naar voren of de onderwijsvernieuwingen voldoende aansluiten op de doelgroep. Ziekteverzuim De doelstelling maximaal 5% of tenminste een vermindering van 1% in het ziekteverzuim ten opzichte van het voorgaande jaar is alleen bij de stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam behaald. Bij de MBO Colleges is ten opzichte van 2010 bij vier Colleges het percentage ziekteverzuim gestegen; bij vier Colleges is het percentage gedaald. Het hoogste ziekteverzuim deed zich voor bij de centrale diensten en bij Educatie en Inburgering. Ongetwijfeld zijn de reorganisatie bij beide eenheden en de daarmee gepaard gaande reductie daarvan belangrijke oorzaken. Bij beide eenheden was overigens ook het percentage langdurig zieken buitengewoon hoog, respectievelijk 2,8% en 3,6% tegen globaal 1,5% bij de MBO Colleges. Percentage ziekteverzuim (voortschrijdend gemiddelde over periode van 1 jaar) Sector/afdeling Inclusief langverzuim Exclusief langverzuim ROC van Amsterdam totaal 6,7 6,6 6,9 6,5 6,5 5,1 5,2 5,6 4,7 5,8 Centrale diensten 8,1 8 9,5 8 7,5 4,5 5,1 6,9 5,1 6,9 Zuidoost 6,3 6,6 8,3 6,5 6 4,9 4,4 6,4 5 5,3 Westpoort (Groot West) 6,1 6,4 5,6 5,7 7 4,5 5,4 4,2 3,4 5,9 Hilversum (G&V) 6,4 6,2 6,2 6,3 6,6 5,4 5,3 4,9 4,3 6 Centrum 6,8 6,3 6 6,3 5 5, ,1 4,7 West (RAI) 5,2 5,5 6 5,9 6 4,3 4,3 5,5 4,8 5,2 Airport/Amstelland 5,4 6,8 6,3 5,3 5,5 5,1 5,7 6 4,1 4,8 Educatie en Inburgering 10,5 9,3 9 8,9 8,7 7,7 7,7 7,3 5,5 7,8 VOvA(SWSVO/VMBO) 5 5 4,5 5,4 6,2 4,5 4,2 3,5 3,7 5,3 Voor 2012 worden de streefcijfers van 2011 gehandhaafd, maximaal 5% ziekteverzuim of een vermindering met ten minste 1% ten opzichte van Aandacht voor de werknemer en toenemend eigenaarschap worden gezien als een belangrijk middel om het percentage ziekteverzuim terug te dringen. Professionalisering De organisatie is in 2011 gestart om in toenemende mate richting te geven aan de professionalisering van de medewerkers. Er zullen meer afspraken worden gemaakt met de medewerkers over wat er als professional van ze wordt gevraagd en wat er gedaan moet worden m.b.t. het onderhouden van kennis. Daarnaast worden de eisen waaraan men moet voldoen om een promotie te krijgen aangescherpt. Dit alles valt onder de noemer 360 graden feedback. Een medewerker heeft inzicht in wat de organisatie van hem of haar verwacht (wat moet ik kunnen/doen) en daarnaast is er meer aandacht voor wat de medewerker nodig acht om up-to-date te blijven (bijscholing en cursussen). 15 maart 2011, Spijkerbroekenspecialisten Onlangs is aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam de allereerste House of Denim Jean School pilot gestart. James Veenhoff (initiatiefnemer Amsterdam International Fashion Week) en de ROCvA Mode-opleiding hebben de handen ineengeslagen om het spijkerbroekenambacht in Nederland veilig te stellen. In de aankomende maanden zullen ROCvA studenten alles leren over spijkerbroeken, de grondstoffen en geschiedenis van de spijkerbroek.

9 p. 9 Jaarkrant 12 Team Detailhandel In juni 2010 is een vrijwel nieuw team Detailhandel samengesteld. Dit team kreeg als opdracht om de rode kaarten die er in drie opeenvolgende inspectierapporten lagen weg te werken. Al in de zomervakantie van 2010 kwam het team een aantal keer bijeen om de verbeterplannen concreet te maken voor de start van het nieuwe schooljaar. In wekelijkse bijeenkomsten werd er vanaf augustus 2010 verder gewerkt aan werkvormen, studentbegeleiding, examinering en beroepspraktijkvorming. Daarnaast werd er via externe bureaus gewerkt aan teambuilding en kennisneming van het inspectiekader. Het team heeft in razend tempo contacten weten te leggen met studenten, ouders/verzorgers en bpv-bedrijven. Hierdoor werd de onderwijskwaliteit en de communicatie naar alle partijen sterk verbeterd. Gezamenlijk werden er maatwerktrajecten voor studenten ontwikkeld waarbij de visie was dat geen enkele student meer ongediplomeerd het pand zou verlaten. In november 2010 vond een audit plaats waarbij de conclusie was dat er spectaculaire verbeteringen waren geconstateerd in een zeer kort tijdsbestek. Februari 2011 vond het finale bezoek van de Inspectie van het Onderwijs plaats. De vrijdag vóór de voorjaarsvakantie vond er een zeer grondig onderzoek plaats, waarbij aan het eind van een zenuwslopende dag de conclusie werd getrokken dat alle handelsopleidingen op het gebied van onderwijskwaliteit als voldoende werden beoordeeld. Mobiliteit Op verschillende momenten in 2011 zijn er binnen het ROCvA medewerkers boventallig geworden. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en persoonlijke gesprekken zijn de betrokkenen geïnformeerd over de ontstane situatie en de wijze waarop de organisatie de medewerkers naar werk begeleidt. De belangrijkste taak van het mobiliteitsbureau lag bij het zorgen voor de begeleiding naar werk van de boventalligen. Dit betrof voornamelijk mede werkers van Educatie & Inburgering. Mobiliteit (ontslagdatum 1 augustus 2011 en 1 januari 2012) Primair proces fte Secundair proces fte Bovenformatie inzet in mbo 45 Herplaatst 4 5 Vertrekregeling 11 Vertrekregeling nog niet afgerond per 31 december Ziek, WIA/Ontslagprocedure 8 Outplacement 0 28 Totaal Mobiliteit (ontslagdatum 1 mei 2011) ROCvA fte Primair proces fte Secundair proces fte Centraal fte Boventallig (ontslagdatum 2011) 74, ,5 Ingetrokken Herplaatsing 14, ,5 Vrijwillig vertrek 10, ,5 Ontslagen 22, ,5 Herplaatst vanuit wachtgeld na ontslag april 2011, Studente ROCvA Mode Hilversum verovert modewereld! Dat het hard kan gaan terwijl je nog een opleiding volgt aan het ROCvA bewijst Tamana Azizi. De derdejaars studente aan de mode-opleiding van het ROCvA in Hilversum is nu al eigenaar van een succesvol fashion label genaamd AriAn. Samen met haar compagnon Mina Ibrahim verovert ze in vliegende vaart de modewereld. Ze toonden hun collectie voor het eerst tijdens een modeshow van de ROCvA opleiding en mogen tijdens de opening van de Arnhem Fashion Week wederom een show verzorgen.

10 p. 10 Jaarkrant 12 MBO Colleges De in 2009 ingezette beweging om de (onderwijs)teams te ontwikkelen tot resultaatverantwoordelijke teams is gecontinueerd. Eind 2011 hebben de verschillende MBO Colleges vorm gekregen als organisatorische eenheden die binnen de eigen regio het gezicht bepalen van het onderwijs van het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland. De totstandkoming van deze MBO Colleges met een centrale positie voor de onderwijsteams is de actuele vertaling van het aloude principe klein binnen groot. Cruciaal bij het inrichten van de onderwijsorganisatie is het besef dat bij het leveren van onze prestaties de onderwijsteams het verschil maken. Leidend daarbij zijn de inzichten van onderwijsonderzoeker Robert Marzano, die het accent legt op het ondersteunen van de professionals in directe relatie tot de studenten. Mede daarom heeft de kaderbrief 2011 als ondertitel meegekregen: de teams maken het verschil. Kwaliteit van het onderwijs Het kwaliteitsbeleid van het ROC van Amsterdam is enerzijds gericht op het in kaart brengen en constant verbeteren van de door alle opleidingsteams geleverde onderwijs en examenkwaliteit en anderzijds op het verbeteren van opleidingen. Voor de opleidingen waarvan de kwaliteit als onvoldoende werd beoordeeld, is in 2011 een verbeterplan opgesteld. De realisatie van dit plan is nauwlettend gevolgd door middel van diverse door externe auditoren uitgevoerde audits. Het College van Bestuur volgt de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door middel van gesprekken met de teams, via de metingen van de tevredenheid van studenten, bedrijven en medewerkers en de in kaart gebrachte rendementen per opleiding per team. Taal- en rekenniveau Het algemene taal- en rekenniveau van studenten moet omhoog. De Centraal Ontwikkelde Examens (COE) zullen vanaf het najaar 2013 worden ingevoerd. Op basis van bevindingen uit de (pre)pilot examens kan de minister van Onderwijs nog besluiten tot bijstellingen van de inhoud, organisatie en het tijdpad. Binnen het ROC van Amsterdam is de aanpak van dit veranderingstraject ingericht als project. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ROC Flevoland. De inspanningen richten zich vooralsnog op de mbo 4 studenten die als eersten zullen gaan deelnemen aan de centrale examens. In 2011 is binnen het ROC van Amsterdam voor het tweede jaar gericht gewerkt aan het verhogen van het taal- en rekenniveau en de voorbereiding op de centrale examinering. Bij de start van de opleiding wordt bij iedere student een o-meting uitgevoerd. Op basis van de resultaten organiseren teams het onderwijstraject en bieden zij naar behoefte extra ondersteuning. De niveauverschillen van taal en rekenen tussen de instromende studenten zijn groot; de uitdaging voor het onderwijs is het omgaan met de grote spreiding binnen die niveaus. In onderstaande tabel wordt het percentage aangegeven waarbij het niveau van een instromende student meer dan één niveau lager is dan het eindniveau van de opleiding waarvoor wordt opgeleid. Niveau instromende student (rekenen, taal, lezen, luisteren en schrijven) Rekenen Taalverzorging Lezen Luisteren Schrijven Niveau 1* 58% 35% 31% 11% Niveau 2 50% 17% 18% 4% 10% Niveau 3 31% 8% 4% 3% Niveau 4 67% 27% 17% 10% *) Bij niveau 1 was het aantal studenten dat heeft meegedaan aan de toetsen erg laag, waardoor deze resultaten minder betrouwbaar zijn dan bij de overige niveaus. Studenten niveau 1 zijn veelal studenten zonder diploma met een complexe achtergrond. Voor deze studenten worden in het schooljaar Entreevoorzieningen ingericht. 6 april 2011, Ajax en ROCvA ondersteunen elkaar De afgelopen twee jaar verkeerde de samenwerking tussen Ajax en de Stichting ROC van Amsterdam - ROC Flevoland in de pilotfase. Voorafgaand aan de wedstrijd Ajax - Heracles Almelo werd de samenwerking voor de komende vijf jaar in een nog serieuzere vorm gegoten. Ajax en de beide ROC s blijven ook de komende jaren nauw samenwerken.

11 p. 11 Jaarkrant 12 Analyse van de onderwijskwaliteit In 2011 is in lijn met de doorontwikkeling van de organisatie in het kader van de Route 66 ontwikkeling verder ingezet op het zichtbaar maken van de prestaties per team. Prestatiebox In november 2011 hebben alle opleidingsteams in het mbo een prestatiebox met daarin samengebracht de resultaten van tevredenheidsonderzoeken (student, bedrijf en medewerker), rendementen per opleiding (jaar, diploma en VSV) en lopend Inspectietoezicht gekregen. Met behulp van een standaard zelfevaluatiemodel evalueren en analyseren de teams de geleverde kwaliteit en leggen verbeteracties vast in het jaarplan van het team. Risicoanalyse In november 2011 ontvingen de MBO Colleges voor het derde jaar op rij de jaarlijkse risicoanalyse op rendement. Hierin wordt in beeld gebracht welke opleidingen onder de rendementsnormen van de Inspectie uitkomen. De directies van MBO Colleges maken analyses en verbeterplannen voor deze opleidingen. De analyses en verbeteracties worden gevolgd in de verantwoordings gesprekken van het College van Bestuur met de directie van het MBO college. Conclusie De borging van kwalitatief goed onderwijs heeft in 2011 veel aandacht gekregen. De prestaties per team zijn in kaart gebracht, de teams worden hierover geïnformeerd en de verwachtingen die aan de teams gesteld worden zijn duidelijk. Er zijn procedures en instrumenten ter ondersteuning van de analyses voor de kwaliteits verbetering ontwikkeld, geordend als een kwaliteitscyclus van planmatig en cyclisch werken. Het presen teren op teamniveau en op opleidingsniveau van de resultaten is voor teams een nieuwe manier van kijken naar kwaliteit en naar het werken aan kwaliteitsverbetering. Geconstateerd werd dat analyses nog scherper geformuleerd kunnen worden en plannen van aanpak doelgerichter opgesteld kunnen worden. De procedures moeten nog inslijpen in de routines van teams. De ingezette lijn van verbetering, gericht op het transparant maken van de kwaliteit van de opleidingen, en het planmatig daarop acteren wordt in 2012 voortgezet. De rol van het team als eigenaar van de kwaliteit van haar opleidingen wordt benadrukt en versterkt. Huisvesting Het financiële meerjarenkader gaf bij het ROC van Amsterdam in 2011 structuur bij de uitvoering van de projecten. Zo werd er veel functionele kwaliteit gerealiseerd tegen acceptabele kosten. De kosten bleven in 2011 binnen de gestelde 9%-norm*. De Amsterdamse nieuwbouwprojecten bleven in 2011 allemaal binnen de gestelde financiële kaders. In 2011 bedroeg het tarief 90,- per m 2 bruto vloeroppervlak (bvo). Als gevolg van de terugloop bij Educatie & Inburgering en als gevolg van nieuwe bezuinigingen werd bij Educatie & Inburgering circa m 2 bvo afgestoten. In het jaar 2011 lag de focus bij het ROC van Amsterdam vooral bij de nieuwbouwactiviteiten. Grote verbouwingen waren er in 2011 niet. Op vier locaties werd gewerkt aan nieuwbouw-projecten, in Amstelveen, in Amsterdam aan de Laan van Spartaan, in Amsterdam Noord, en aan de Zuidas. Het project in Amstelveen is in september in gebruik genomen voor het onderwijs. De projecten aan de Zuidas, in Noord en in West worden in het voorjaar en de zomer van 2012 opgeleverd. MBO College Zuid (Kop Zuidas) Het nieuwe gebouw zal de naam Flow Amsterdam gaan dragen vanwege het accent op dynamiek en multifunctionaliteit. In de toekomst zullen er zowel mbo als vmbo-opleidingen worden gehuisvest. In de ruimtes op de begane grond, de plint, worden aantrekkelijke, hoogwaardige, onderwijsaanvullende functies gevestigd. MBO College West (Laan van Spartaan) De bouwplanning komt uit op medio De ingebruikname zal zijn in het najaar van Veel huidige huurpanden kunnen dan verlaten worden. Voor de middenkavel is de nieuwbouw voor het vmbo College Westburg afgeblazen. Het Westburg College komt niet voor in het Regionaal Plan Onderwijshuisvesting (RPO). De financiële gevolgen zijn door de projectontwikkelaar VOF De Stadstuinen in eerste instantie bij ROCvA neergelegd, maar zullen door het College van Bestuur worden voorgelegd aan de gemeente Amsterdam. De al bij ROCvA ingediende claim van VOF De Stadstuinen als gevolg van het niet-doorgaan van het mbo-deel van de Laan van Spartaan/Middenkavel zal wel ten laste komen van het ROCvA. Vanaf maart 2011 maken 67 studenten van het ROCvA gebruik van studentenwoningen in woongebouw De Tribune langs de A10, tegenover de Laan van Spartaan. Hiervoor werd met woningbouwvereniging Ymere een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de beschikbaarstelling. MBO College Amstelland (Amstelveen) De nieuwbouw voor Amstelveen werd op 29 juli 2011 opgeleverd. Het integrale draadloze onderwijsnetwerk is een succes gebleken. Overal in het gebouw kan nu geleerd en gecommuniceerd worden met behulp van Social Media. MBO College Noord en Bredero Mavo (Amsterdam Noord) De bouw van MBO College Noord en Bredero College Mavo (vmbo-t) is in 2011 vrijwel afgerond. Eind februari 2012 was de oplevering. In september 2012 wordt het gebouw in gebruik genomen. Het gebouw bevat m 2 schoolruimte en een expertisecentrum voor de bouw, het Bouwlab. Daarnaast wordt in de plint circa m 2 bvo in gebruik genomen voor onderwijsaanvullende functies. Hyperion Lyceum In september 2011 is de nieuwe vwo-gymnasiumschool met bêtaprofiel onder de naam Hyperion van start gegaan met 40 leerlingen op de locatie Buiksloterweg bij de havo afdeling. Voor zelfstandige huisvesting wordt vooralsnog tijdelijke bouw gerealiseerd op het terrein naast het Shell-Grootlab op Overhoeks in Amsterdam Noord. Permanente bouw staat in het RPO gepland vanaf Mutaties bestaande huisvesting In 2011 is de verkoop van het pand aan de Korte Ouderkerkerdijk afgerond. Eind 2012 wordt het pand overgedragen aan de gemeente Amsterdam. Eveneens verkocht zijn in 2011 de panden aan de Savornin Lohmanlaan in Amstelveen en aan de Nassaukade in Amsterdam. De verkoop van de twee panden aan de Voormalige Stadstimmertuin wordt in het voorjaar van 2012 opnieuw opgestart. Direct daarna start de verkoop van het schoolpand aan de Zocherstraat. De verkoop van het pand aan de Van Ostadestraat Amsterdam is in 2011 gestart. Afronding wordt verwacht rond medio *) De 9%-norm houdt in dat er centraal maximaal 9% van de lump sum wordt besteed aan huisvestingsuitgaven. 16 april 2011, ROCvA Evenementenbureau helpt War Child! Het evenementenbureau van het ROC van Amsterdam heeft met behulp van studenten van de opleiding Management Event Support geld opgehaald voor de Radio 538 actie voor War Child! Het opgehaalde bedrag, maar liefst E 846,-, werd live in de uitzending van Radio 538 overhandigd.

12 Voortgezet onderwijs van Amsterdam Het VOvA kreeg in september 2011 te maken met een daling van het aantal leerlingen. De oktobertelling laat een daling van het aantal leerlingen zien van 5,5%. De daling is gerelateerd aan de demografisch gegeven afname van het aantal vmbo leerlingen in Amsterdam West; deze heeft vooral gevolgen voor het Westburg College. In Amsterdam Noord is sprake van een afname van het aantal leerlingen bij de Bredero scholen. Dit betreft zowel de vmbo beroepsgerichte als theoretische leerweg. Ook het Bredero Lyceum kent een afname bij het havo-deel. Naast het demografische aspect (afname vmbo-leerlingen) speelt hier de huisvestingssituatie (vmbo theoretische leerweg) een rol. Wat betreft de opbrengstenanalyse over 2011 zijn per september 2011 verbeteracties ingezet op alle VOvA-scholen met aandachtspunten op de resultaten. In het bijzonder op: Hubertus Vakschool (vmbo kader) Stelle College (vmbo kader) Bredero Lyceum (vwo) In 2011 heeft een nadere organisatorische invulling van de samenwerkingsstichting VOvA plaats gevonden. De verschillende deelscholen hebben daarin elk een eigen karakter en een eigen gezicht. Zij verzorgen voor leerlingen een onderscheidend onderwijsaanbod. Ook wordt er een streefformatie voor het ondersteunend personeel geformuleer d en in praktijk gebracht. Gekoppeld aan het strategisch beleid van het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland vindt in het tweede deel van 2011 een nadere invulling plaats van de koers van het VOvA. Ook hier speelt een eigen invulling van de kernwaarden een rol. In mei 2011 vindt een naamsverandering plaats: van samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs van ROCvA naar Stichting Voorgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA). In onderstaande tabel staan de leerlingenaantallen voortgezet onderwijs (per school) vermeld. Leerlingenaantallen voortgezet onderwijs Locatie Berkhoff Hubertus Luca Rom West Rom ZO Stelle Tobias Westburg Bredero Beroeps Bredero Mavo Bredero Lyceum Hyperion n.v.t. n.v.t Totaal Bron: ROC van Amsterdam Team Nieuwe Technologie Het team Nieuwe Technologie probeert, zoals de naam aangeeft, zoveel mogelijk studenten kennis te laten maken met nieuwe technieken. Hiervoor zijn de praktijklessen in mooie en up-to-date werkplaatsen leidend; deze bieden een garantie voor kwaliteit. Zo krijgen de studenten onder andere de kans om te werken met hoogwaardige technieken als de 3D-printer. De opleiding staat dan ook terecht op nr. 3 in de benchmark van beste mbo-opleidingen. Het team heeft een goede relatie opgebouwd met bedrijven en opleidingen en stoomt de student klaar volgens de laatste eisen van het bedrijfsleven. Studenten werken aan uitdagende opdrachten, er wordt naar ze geluisterd en er wordt van ze verwacht dat ze presteren. De collega s in het team hebben veel voor elkaar over en er wordt continue gewerkt aan verbetering van het onderwijs. 11 mei 2011, ROCvA Hotelschool verzorgde Diner Gala van de Nederlandse Popmuziek In de Rabozaal van de Stadsschouwburg Amsterdam, kwam op 11 mei de top van de Nederlandse popwereld bij elkaar voor de uitreiking van twee prijzen op muziekgebied: de IJzeren Podiumdieren en de zogenaamde Duiveltjes. Een grote groep ROCvA-studenten Hotelschool studenten verzorgde een uitgebreid 4-gangen diner voor de aanwezigen. Vakdocenten John Bes en Hoessin Elfounti tekenden voor de leiding in de keuken.

13 p. 13 Jaarkrant 12 Stage heeft mijn ogen geopend! Studentenraad Anass Ouaali (19) was een van de ROCvA-genomineerden om Uitblinker te worden. Hij dankt zijn nominatie aan een goede stage bij welzijnsorganisatie Versa in Bussum en naar eigen zeggen ook aan de docenten die in hem bleven geloven. De start stond in het teken van een incident, daarna ging het crescendo. In het begin zag het ernaar uit dat het drie keer niks zou worden met mijn stage. Ik was serieus bang dat ik moest stoppen en een half jaar studietijd kwijt zou zijn. Want wat was er gebeurd? In mijn woonplaats Bussum liep ik stage bij de naschoolse opvang voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Op een dag bleek er iets gestolen te zijn. De leidster met wie ik samenwerkte dacht dat ik wist wie de dader was, maar mijn mond hield omdat ik dat groepje jongens kende en hen wilde beschermen. Toen ze dat zei, heb ik uit kwaadheid verkeerd gereageerd. Want ik kende die jongens niet. Met z n drieën hebben we toen een gesprek gehad, mijn mentrix, de leidster en ik. We hebben het uitgepraat en daarna werd alles anders. Aan het einde van mijn stage heb ik een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd voor drie basisscholen in Bussum. Alles heb ik zelf geregeld: van de zaal en alle spullen tot en met de bekers en de vaantjes. Ik ben naar de scholen gegaan om te vragen of ze mee wilden doen, heb een brief aan de ouders geschreven en zelfs gezorgd dat de kinderen eerder vrij kregen van school. Het mooiste is dat dankzij mij het toernooi traditie gaat worden: de scholen en de welzijnsorganisatie willen het voortaan elk jaar houden. Over een paar weken krijg ik mijn diploma. De opleiding is me zeer goed bevallen. Je moet veel projecten uitvoeren, dat is fijn, lekker aan de slag. Dat we in de klas maar met drie jongens zijn, en zo n twintig meisjes, vind ik geen probleem. Nadeel van de opleiding is dat je veel in groepen werkt en afhankelijk bent van anderen, altijd is er wel een medestudent die de kantjes er van af loopt. Ik ben niet altijd zo serieus geweest, trouwens. De eerste tijd heb ik me niet zo goed gedragen op school. Ik was een druk, lawaaiig ventje. Maar ik ben gaan nadenken over mezelf en deze stage heeft mijn ogen geopend. Na de zomer wil ik graag de opleiding SPW gaan volgen. Momenteel ben ik hard op zoek naar een baan, omdat ik de BBL-variant wil gaan doen. Ik wil heel graag activiteitenbegeleider worden voor jongeren met een verstandelijke beperking. Die jongeren hebben vaak veel problemen en het lijkt me geweldig om hen vooruit te helpen, zodat ze meer kunnen bereiken en de dingen kunnen doen die ze het liefste willen. Sinds 2008 mag (volgens het JOB) het MBO College Hilversum er trots op zijn dat ze één van de beste studenten raden heeft van heel Nederland. Onze studentenraad is de spil tussen de student en de directie. Om de student zoveel mogelijk aan het woord te krijgen wordt er elk jaar weer hard gewerkt aan het onderhouden van het klassenvertegenwoordigeroverleg (KVO) en de studentenraadvergaderingen. Deze vergaderingen zijn een belangrijk communicatiemiddel voor de studentenraad. Onze studentenraad bestaat uit 16 vertegenwoordigers van verschillende afdelingen exclusief hun schaduwpersoon. Daarnaast is er nog een groot aantal studentenraadleden dat zich bezighoudt met projecten maar geen afdeling vertegenwoordigt. De studentenraad heeft ongeveer drie keer per jaar een vergadering met de directie. Hierin worden de belangrijkste zaken besproken die niet binnen het klassenvertegenwoordigeroverleg of bij de studentenraadvergaderingen opgelost kunnen worden. Tevens is de directie en het personeel van MBO College Hilversum ook vaak aanwezig bij de studentenraad- vergaderingen. Buiten het organiseren van vergaderingen en het bewaken van de onderwijskwaliteit, organiseert de studentenraad ook activiteiten. Zo wordt er één keer per jaar een debat en een Valentijnsactie georganiseerd. Tevens zijn wij in 2011 begonnen met de bouw van een internetsite die eind maart 2012 gelanceerd gaat worden. Maar ook op het gebied van ondersteuning aan het personeel is de studentenraad actief, denk hierbij aan de dag van de leerplicht en de JOB-enquête en de open dagen. Roan van Daal Voorzitter van de studentenraad van MBO College Hilversum. 26 juni 2011, Sterklassers koken met vis De Noorse topchef Danièl Rougé Madsen van het Gastronomisk Institutt in Stavanger gaf op 6 juni een masterclass voor de studenten van de ROCvA Sterklas. Dit is een tweejarige opleiding voor aanstormend professioneel kooktalent. De jongeren kregen niet alleen een lezing over de New Nordic Cuisine. Ook maakt Madsen drie gerechten, als exponenten van deze keuken. Daarna mochten de studenten aan de slag met Noorse vissen als heilbot, zalm, zalmforel, coquilles en zeeduivel.

14 Dit jaar moet ik bikkelen Darryl Williams (18) speelt honkbal op hoog niveau, dat betekent veel trainen naast zijn studie. Gelukkig loopt het honkbalseizoen net af als het studiejaar volop zijn aandacht vraagt. Ik ben begonnen met atletiek, maar kwam er al snel achter dat honkbal een leuke sport is. Daarbij was ik geïnspireerd door de Surinaamse honkballer Andrew Jones. Die droomde op zijn zesde er al van om te spelen als major leaguer. 13 juli 2011, Minister Van Bijsterveldt bezoekt ROCvA Op maandag 4 juli bracht minister Van Bijsterveldt samen met de nieuwe secretaris generaal (per 1 september 2011) Hans van der Vlist en plaatsvervangend secretaris generaal Marjolein Jansen en directieleden een bezoek aan het ROC van Amsterdam. Zij deden dit in het kader van een studiemiddag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sim Ran opent MBO College Amstelland.

15 Resultaten Binnen het ROC van Amsterdam volgden in jongeren en volwassenen onderwijs. Het aantal mbo-studenten is ten opzichte van het jaar 2010 licht gestegen. Mbo-opleidingen In onderstaande tabel wordt de verdeling van de studenten van het ROC van Amsterdam per opleidingsniveau weergegeven. In totaal volgden mbo-studenten onderwijs bij het ROC van Amsterdam, waarvan het aantal mbo-niveau 4 het grootst is: 46,9%. Het overgrote deel van de mbo-studenten (75,6%) volgt een voltijdopleiding. In 2011 verzorgde Educatie voor deelnemers onderwijs en het VAVO had deelnemers. Dat betekent dat het ROC van Amsterdam over 2011 in totaal studenten/deelnemers had. Aantal mbo-studenten per 1 oktober 2011 Aantallen per niveau Aantallen per leerweg niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal BBL BOL Aantal % 3,1% 23,8% 26,2% 46,9% 100% 24,4% 75,6% Bron: ROC van Amsterdam Diplomaresultaten De resultaten van de instelling het ROC van Amsterdam over de periode 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2011 staat op het aggregatieniveau in onderstaande tabel. De cijfers van het ROC van Amsterdam worden in de tabel afgezet tegen de norm diplomaresultaat van de onderwijsinspectie. Jaarresultaat en diplomaresultaat ROC van Amsterdam over verschillende jaren 2007/ / / /2011 Jaarresultaat 59,1% 64,1% 63,4% 66,1% Diplomaresultaat 57,0% 62,6% 62,1% 67,0% Bron: DUO Ontwikkeling in diplomaresultaten per jaar Niveau Diplomaresultaat Cesuur inspectie diplomaresultaat 2008/ / /2011 Totaal Niveau 1 69,1% 70,6% 73,8% 45,1% Niveau 2 55,7% 60,2% 63,2% 45,2% Niveau 3 63,0% 60,6% 69,6% 67,3% Niveau 4 70,3% 69,2% 70,6% 67,3% Bron: ROC van Amsterdam In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling in het aantal mbo-studenten bij het ROC van Amsterdam over de afgelopen 4 jaar weergegeven. Ontwikkeling aantal studenten mbo Aantallen per jaar Groei/krimp t.o.v. voorgaand jaar Mbo ,10% -3,10% -0,80% 0,30% Bron: ROC van Amsterdam Interne doorstroom naar een hoger mbo-niveau In onderstaande tabel wordt de verdeling van studenten die intern doorstromen naar een opleiding op een hoger niveau binnen het ROC van Amsterdam weergegeven. In totaal hebben bij het ROC van Amsterdam studenten in 2011 een diploma op niveau 1, 2 of 3 behaald. Vervolgens heeft 40,6% van alle gediplomeerden voor een vervolgopleiding op niveau 1, 2 of 3 bij het ROC van Amsterdam gekozen. Interne doorstroom naar een hoger mbo-niveau Opstroom Aantal gediplomeerden dat na Aantal gediplomeerden in % diplomering is ingeschreven op een hoger niveau (per 1 oktover 2011) Niveau ,4% Niveau ,4% Niveau ,9% Totaal ,6% Bron: ROC van Amsterdam Educatie In onderstaande tabel staan het aantal deelnemers Educatie en VAVO dat gedurende het kalenderjaar 2011 één of meerdere trajecten heeft gevolgd. Voor iedere deelnemer aan een educatietraject wordt een contract afgesloten. Contracten die tot in een volgend kalenderjaar doorlopen worden in elk jaar geteld. Indien een deelnemer in een kalenderjaar meer dan één actief contract heeft, worden alle contracten geteld. Aantal deelnemers Educatie/VAVO per jaar Educatie VAVO Bron: ROC van Amsterdam Voortijdig schoolverlaten De aanpak van voortijdig schoolverlaten heeft bij het ROC van Amsterdam een hoge prioriteit. De landelijke doelstelling voor VSV is: vóór 2012 moet het voortijdig schoolverlaten met 40% zijn gedaald (ten opzichte van het peiljaar in 2006). Jongeren tot 23 jaar die hun opleiding zonder een startkwalificatie hebben beëindigd vallen onder de noemer VSV. Uit de cijfers over uitschrijvingen zonder startkwalificatie van het ministerie, blijkt dat het ROC van Amsterdam 2075 nieuwe voortijdig schoolverlaters heeft over het jaar Dit betekende ten opzichte van het peiljaar een reductie van ruim 28%. Daarmee behoorde ROCvA in 2011 tot de tien best presterende mbo s op het gebied van VSV. In absolute aantallen heeft ROCvA met een afname van 815 VSV ers sinds zelfs de grootste daling gerealiseerd van alle ROC s. Aantal VSV ers ROC van Amsterdam 2007/ / / /2011 Percentage nieuwe VSV ers 13,0% 11,4% 12,7% 10,4% Bron: DUO 6 september 2011, MBO College Amstelland feestelijk geopend Op dinsdag 6 september zijn de studenten van MBO College Amstelland het schooljaar op feestelijke wijze gestart. In de ochtend verzamelden ze zich voor het gloednieuwe schoolgebouw aan de Maalderij in Amstelveen waar ze welkom werden geheten. Na een toespraak van Mark Vlasblom, gingen er 800 ballonnen de lucht in en werd een lintje doorgeknipt. Hiermee werd het schooljaar officieel gestart en mochten de studenten het nieuwe gebouw betreden.

16 p. 16 Jaarkrant 12 Tevredenheid De studenttevredenheid is één van de belangrijkste indicatoren van de kwaliteit van het onderwijs van het ROC van Amsterdam. Elk jaar worden de studenten van het ROC van Amsterdam gevraagd naar hun tevredenheid over een aantal onderwijsgerelateerde items. De schriftelijke en mondelinge metingen geven een goed beeld van de kwaliteit van de opleidingen binnen het ROC van Amsterdam. In ieder MBO College, en in de teams, worden enkele malen per jaar zogenaamde ronde tafelgesprekken gevoerd waar met studenten wordt gesproken over allerlei aspecten van het onderwijs. Aan de hand van de bevindingen wordt gericht beleid gemaakt of bijgesteld om het onderwijs van het ROC van Amsterdam aan te laten sluiten op de wensen van de student. Mbo Tweemaal per jaar voert het ROC van Amsterdam een onderzoek uit naar de tevredenheid onder studenten. De uiteindelijke doelstelling is dat 75% van de mbo-studenten tevreden is over de verschillende aspecten van het onderwijs en de organisatie. Het onderzoek vindt plaats door middel van een uniforme vragenlijst van 17 vragen die digitaal wordt afgenomen en verwerkt. De teams krijgen de resultaten van het onderzoek. Zij analyseren de uitkomst en formuleren verbeteringen. De resultaten van de metingen worden afgemeten aan de interne streefnorm en aan de prestaties van andere ROC s. In onderstaand overzicht zijn de resultaten vermeld van de interne metingen in 2011 en van het landelijk gemiddelde van de JOB monitor Studenttevredenheid 2011 ROC van Amsterdam Landelijk gemiddelde JOB monitor feb jun nov Onderwijs 3,2 3,1 3,2 3,3 Uitdagend onderwijs x x 3 Afspraken docent x x 3,3 Goede docenten x x 3,4 Studiebegeleiding 3,5 3,4 3,6 3,5 Aansluiting theorie op praktijk 3,2 3,1 3,3 3,4 Roosterwijzigingen 3,0 2,9 3 2,8 Tevredenheid rooster x x 3 Informatievoorziening 3,1 2,9 3,1 3,3 Geholpen bij vragen 3,6 3,5 3,7 3,5 Omgang met medewerkers 3,8 3,5 3,6 3,7 Veiligheid binnen school 3,9 3,7 3,7 4,1 Sfeer binnen school 3,6 3,6 3,5 3,6 Aanraden ROC van Amsterdam 3,2 3,1 3,3 3,2 (score afgezet op een 5 punten schaal) x = dit onderwerp was niet in de enquête opgenomen. Gemiddeld rapportcijfer voor school 6,1 5,6 6 6,4 Gemiddeld rapportcijfer voor opleiding 6,9 5,8 6,3 6,9 Gemiddeld percentage tevredenheid 45% 45% 48% 53% (score afgezet op een 5 punten schaal) Veiligheid Veiligheid in en om de school is een belangrijk onderwerp in onze maatschappij en daarmee voor het management, de medewerkers en de studenten van het ROC van Amsterdam. Een veilig leer- en werkklimaat is een voorwaarde voor de ontwikkeling van mensen, de productiviteit en het werkplezier en daarmee voor de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie. In het ROC van Amsterdam wordt uitgegaan van een integraal veiligheidsbeleid, waarbij veiligheid wordt beschouwd als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van personeel en studenten. Beiden leveren een bijdrage, durven elkaar op zaken aan te spreken en accepteren dit van elkaar. Formulering en uitvoering van het veiligheidsbeleid wordt gezamenlijk georganiseerd voor ROC Flevoland, het ROC van Amsterdam, inclusief de Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA). Doelen en resultaten Inspecties brandveiligheid en inrichten van een centraal systeem van cameratoezicht. Deelname aan de Monitor Sociale Veiligheid van de MBO Raad in het kader van de sociale veiligheid. In alle teams hebben studenten en medewerkers in 2011 massaal deelgenomen aan de Monitor Sociale Veiligheid. In 2012 zullen de resultaten worden geanalyseerd en waarnodig een verbetertraject worden ingezet Oefenen crisisteams. Elk MBO College heeft een crisisteam voor ernstige calamiteiten. In 2011 is in de verschillende colleges intensief geoefend door het crisisteam. Incidentregistratie Vooruitlopend op de komende wetgeving van OCW waarbij incidentregistratie op scholen verplicht wordt gesteld, is door de veiligheidscoördinatoren het proces van registratie, de organisatie en de functionaliteit van de benodigde digitale ondersteuning beschreven. In 2012 zal dit worden geïmplementeerd. Klachten en afhandeling Het ROC van Amsterdam werkt met een formele en laagdrempelige klachtenprocedure voor studenten en ouders. Deze procedure is opgenomen in het studentenstatuut en wordt ieder jaar gecommuniceerd. Voor klachten bij examens zijn er aparte procedures en commissies. In de studiewijzers voor de studenten wordt aangegeven hoe met klachten om te gaan. De studenten worden uitgenodigd om problemen of klachten te melden en te bespreken met een docent, studiecoach of opleidingsmanager. Ook wordt gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de voorzitter van de directie van het betreffende MBO College. Ten slotte worden de studenten attent gemaakt op de vertrouwenspersonen voor specifieke klachten ten aanzien van de omgangsvormen. Ombudsman Bij het ROC van Amsterdam is al enkele jaren sprake van één laagdrempelig loket als het gaat om omgangsvormen (de vertrouwenspersoon) en onderwijsklachten (de ombudsman). Toegankelijkheid en onafhankelijkheid zijn belangrijk voor een goede klachtenafhandeling. De staatssecretaris van OCW heeft dit benadrukt om landelijk met de Ombudslijn van start gegaan. Doel van de Ombudslijn is om landelijk de klachten over het mbo te stroomlijnen en zicht te krijgen op de klachtbehandeling door de mbo-instellingen. Via de Ombudslijn zijn 436 meldingen binnengekomen. Dat is een lichte daling ten opzichte van In dat jaar zorgde de zogenaamde Aktie Marcouch voor 81 extra klachten van studenten. Los daarvan heeft de trend van de afgelopen jaren met betrekking tot studentenklachten en stijging van het aantal meldingen zich voortgezet. De meeste klachten zijn naar tevredenheid van de betrokkenen afgehandeld. 24 september 2011, 150 studenten dansen op klompen 150 mbo-studenten van het Art & Entertainment College dansten zaterdag 24 september op klompen mee in de voorstelling Clogs van Hans van Manen op het plein voor het Muziektheater in Amsterdam! Het Muziektheater bestaat 25 jaar en dat werd gevierd met bijzondere optredens.

17 p. 17 Jaarkrant 12 Klachten studiejaar 2010/2011 Binnengekomen formele klachten van studenten en/of ouders (gegrond en ongegrond) worden geregistreerd en hieronder gerubriceerd. Klachten studiejaar 2010/2011 Aantal meldingen en klachten Ombudsman Studenten Medewerkers Totaal Jaar * Klachten Advies Totaal Bron: ROC van Amsterdam Team Fashion Design Sprint opleiding Het MBO College Hilversum afdeling mode is in het leerjaar succesvol gestart met de Fashion Design Sprint opleiding. Gedurende deze 2-jarige opleiding voor havisten kunnen studenten zich voorbereiden op een functie in de modebranche op de afdeling productontwikkeling of op een hbo-opleiding zoals het AMFI of een kunstacademie. Het is een gouden greep gebleken, het eerste jaar werden al 50 potentiële studenten ingeschreven. *) In 2010 heeft de Aktie Marcouch éénmalig 81 extra Studentenklachten opgeleverd. De nadruk ligt bij de klachten van studenten al jaren op de onderwijsinhoud en de onderwijsorganisatie. Onderwerpen die daarbij vaak langskomen zijn problemen over: de studievoortgang (mag een student door naar een volgend studietraject of niet?) de studiebegeleiding (ik zit al maanden op school en krijg nu pas te horen dat ik er slecht voor sta) de lesorganisatie (roosters, lesuitval, tussenuren, te laat komen) de aanname- en intakeprocedure Daarnaast worden steeds nadrukkelijker problemen aangegeven met betrekking tot aangepaste studietrajecten (versnellings- en vertragingstrajecten). Ook de klantbenadering blijft een gevoelig onderwerp dat kan uitmonden in klachten. Ouders voelen zich niet, slecht of te laat geïnformeerd bij problemen. Er wordt niet of niet tijdig teruggebeld ook al is dat diverse malen toegezegd. Studenten en ouders vinden het lastig of onduidelijk uit te vinden bij wie ze moeten zijn met problemen of vragen, of de opleidingsmanager is slecht bereikbaar. Studenten en/of ouders krijgen hierdoor het gevoel dat zij en hun klachten niet serieus worden genomen. Ze missen het gevoel van betrokkenheid. Frustraties lopen op deze wijze onnodig op en leiden uiteindelijk juist tot conflicten. Het gaat klagers niet in de eerste plaats om rechten, maar om rechtvaardigheid, zo blijkt uit de aard van de klachten. Juist de mate van tevredenheid over de klachtafhandeling wordt sterk beïnvloed door factoren als: de snelheid van reageren op onvrede, het probleem wel of niet bagatelliseren, tegemoet komen aan de behoefte tot een gesprek, wel of geen actie ondernemen, de student wel in het gelijk stellen maar daar geen besluit aan koppelen, afspraken niet nakomen. 25 oktober 2011, Young Travel Professional 2011 Op het MBO College Airport is een pilot gestart om social media in te zetten ter promotie van het vak, de opleiding en de school. In de zomer deden studenten via Facebook en Twitter verslag van hun zomerervaringen als beginnend travel professional. De winnaar wordt uiteindelijk benoemd tot Young Travel Professional Hij of zij krijgt in de Kerstvakantie een reisje aangeboden door D-reizen. Volg ze ook via Twitter, zoek op #Reisprofessional of sluit je aan bij het Facebook-account MBO-College Airport.

18 11 november 2011, Prinses Máxima reikt 1e prijs uit aan uniek Leerbedrijf Ruim drie jaar geleden nam Paul Erdhuizen het initiatief voor een project gericht op samenwerking zonder schotten tussen scholing, werk en jobcoaching. De wajongeren/studenten krijgen op de werkvloer in het Ronald McDonald Centre intensieve begeleiding van een jobcoach van reïntegratiebedrijf de Werkmeester. De samenwerking tussen ROCvA, Ronald McDonald Centre en De Werkmeester is uniek, omdat men gezamenlijk de verantwoordelijkheid neemt voor kwetsbare doelgroepen. Educatie en Inburgering De belangrijkste activiteiten van Educatie en Inburgering bestaan uit het verzorgen van onderwijstrajecten in het kader van inburgering, participatiebevordering, NT1 (Nederlandse taal niveau 1) en het verzorgen van algemeen voortgezet onderwijs voor volwassenen. Het ROC van Amsterdam verzorgt op de locaties in Amsterdam trajecten inburgering, participatie en NT1 en VAVO voor de inwoners van de gemeentes Amsterdam, Amstelveen en Diemen. Voor inwoners van de gemeentes Hilversum, Bussum, Weesp, Naarden, Muiden en Huizen worden trajecten inburgering verzorgd op de locaties van het MBO College Hilversum. Ten slotte verzorgt het ROC van Amsterdam trajecten inburgering voor de inwoners van de gemeente Hoofddorp op de locatie van het MBO College Airport. In 2011 heeft de Raad van Bestuur besloten over te gaan tot een versnelde afbouw van het portfolio op het gebied van inburgeringcursussen. Educatie en Inburgering zal worden ontmanteld. Voor april 2012 zal binnen de meerjarenstrategie duidelijkheid gegeven worden over de positionering en profilering van de organisatieonderdelen VAVO en Educatie binnen het ROC van Amsterdam. De beleidsontwikkelingen in hoofdlijnen: In 2011 verzorgt het ROC van Amsterdam aan gemiddeld deelnemers trajecten in NT1 en participatie. Dit aantal daalde in de loop van het jaar en is per 1 januari 2012 afgenomen tot In mei 2011 worden de gevolgen van de afgesloten nieuwe inburgeringscontracten met de gemeente Amsterdam over 2011 duidelijk. In overleg met de gemeente Amsterdam hebben gesprekken plaatsgevonden om het verwachte grote verlies te reduceren tot kleinere proporties. De personele reductie die nodig was als gevolg van de reorganisatie van december 2010 heeft zijn beslag gekregen in het vertrek van de betreffende collega s uit de organisatie per mei Een goede uitvoering en organisatie van de cursussen kwam onder druk te staan, omdat er nog steeds vraag was naar inburgeringonderwijs. Op 1 mei 2011 is 74,5 fte boventallig verklaard, voor 27 fte is het ontslag ingetrokken vanwege de grote vraag naar inburgeringonderwijs. Voor 14,5 fte is er binnen het ROC van Amsterdam ander werk gevonden en uiteindelijk heeft 23 fte de organisatie verlaten. VAVO In 2011 werd VAVO onderwijs verzorgd voor deelnemers (gemiddelde over 2011). Vanaf augustus 2011 was er sprake van lagere inkomsten dan begroot vanwege een daling in de prijs van de zogenaamde Rutte-deelnemers. Dit zijn leerlingen die via een school voor voortgezet onderwijs bij het VAVO hun onderwijstraject vervolgen. Wat betreft de educatiecontracten geldt dat het VAVO (algemeen vormend onderwijs vanaf 17 jaar) wel perspectief op overleven heeft. In de notitie Focus op Vakmanschap is aangekondigd dat per 1 augustus 2014 het VAVO onder rijksbekostiging zal vallen. De leeftijdsgrens wordt op maximaal 30 jaar gesteld. Thuiszorg Nederland Op 1 april 2011 is het ROC van Amsterdam een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting Thuiszorgservice Nederland. Dit samenwerkingsverband vormt een lokale uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst die is gesloten door ROC4 NL. EU en TSN Thuiszorg. ROC van Amsterdam verzorgt BBLopleidingen voor werknemers in de thuiszorg en voorziet zo in de toenemende vraag naar gekwalificeerd personeel in deze sector. De praktijkcomponent van de opleiding wordt verzorgd door Thuiszorg Service Nederland. Rietvinck College In samenwerking met de Osira groep heeft het ROC van Amsterdam vanaf september 2009 het Rietvinck College ingericht in het woonzorgcentrum De Rietvinck in Amsterdam. In een bestaand verzorgingstehuis ontvangen studenten hier een levensechte opleiding. Een steeds wisselende groep studenten maakt in een real life setting kennis met alle facetten van woonzorg. Dagelijks verlenen de BOL- en BBL-studenten van verschillende niveaus en opleidingsrichtingen de zorg- en welzijnstaken, onder begeleiding van een coach. Het Rietvinck College is op 1 december 2011 officieel geopend. Calibris Het ROC van Amsterdam heeft in 2011 in samenwerking met kenniscentrum Calibris en de stichtingen Cordaan, Brentano en Amsta, een aantal leerafdelingen opgericht. De kern van een leerafdeling is dat studenten met elkaar de verantwoordelijkheid krijgen voor het runnen van een afdeling, of een deel daarvan, en worden gecoacht door ervaren beroepsbeoefenaars. Daarnaast zijn er regelmatig docenten van het ROC van Amsterdam op de werkvloer voor diverse onderwijsactiviteiten. Een succesvolle vorm om te zorgen voor ontschotting tussen de BPV-instelling en de school. Koninklijke Marechaussee Op donderdag 7 april jl. hebben, ondanks alle bezuinigingsmaatregelen, het ROCvA en het LokKMar een nieuw convenant getekend. Namens de Koninklijke Marechaussee was de heer Mr. R.O. Meijer directeur personeel en organisatie afgevaardigd. De feestelijke handeling vond plaats in de Prinses Juliana kazerne in Den Haag. Door ondertekening van het convenant geven alle betrokken partijen (naast het ROCvA nog 3 andere ROC s) aan, vertrouwen te hebben in een continuering van de bestaande samenwerking. De regionale opleidingscentra verzorgen, samen met het LokKMar, al jaren de opleiding brugjaar Koninklijke Marechaussee. Deze éénjarige opleiding leidt jarige studenten op tot toekomstig Marechaussee beveiliger en in bijzondere gevallen tot toekomstig wachtmeester. Op het Veiligheidscollege van het ROCvA worden maximaal 25 potentiële kandidaten opgeleid. Tijdens de opleiding verblijven de studenten ook 5 weken in Eefde en maken daar kennis met een groot aantal elementen binnen de organisatie van de Koninklijke Marechaussee. Op 22 juni a.s. hopen de studenten het blauwe certificaat in ontvangst te nemen en hun start te maken bij de organisatie Koninklijke Marechaussee. 30 oktober 2011, Kids House Run Zondag 30 oktober was de Kids House Run, een sponsorloop op het Ronald McDonald Centre (RMDC) om zoveel mogelijk geld op te halen om het sporten voor kinderen met een beperking mogelijk te blijven maken. ROCvA-studenten van Management Event Support organiseerden dit samen met het RMDC, de CitiBank, studenten van het CIOS en Flow Events. De Kids House Run was een sportief evenement met naast de sponsorloop, sportactiviteiten in de sporthal en een loterij met leuke prijzen!

19 Ajax Experience: een hele belevenis Eind september opende de Ajax Experience zijn deuren. In het voormalige ABN Amrokantoor op het Rembrandtplein in Amsterdam kunnen bezoekers het Ajax gevoel ervaren. Ajax verwacht elk jaar tussen de en bezoekers te ontvangen in de Experience. Studenten van de BBL opleiding Toerisme (MBO College Centrum) zullen de Experience draaiende houden. Doel hiervan is het ontwikkelen van talent: jongeren een diploma laten halen en werkervaring laten opdoen zodat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt. In de Experience kunnen bezoekers het Ajax-gevoel echt ervaren. Er is een Fanshop waar aan de muur verschillende grote foto s van oud- Ajax-helden hangen, bijvoorbeeld van Sjaak Swart, Johan Cruijff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp en Wesley Sneijder. Maar ook de nieuwe speler Christian Eriksen hangt levensgroot aan de muur. Hij staat symbool voor de jeugdopleiding van Ajax. De studenten Toerisme gaan één dag in de week naar school. De andere vier dagen zijn ze werkzaam in de Experience. Ze helpen bij de receptie en kaartverkoop, begeleiden bezoekers door de Experience, voeren werkzaamheden in de Fanshop uit en bedrukken t-shirts die de bezoekers kunnen kopen. Ajax en het ROC van Amsterdam: Ajax College: waarin jonge Ajax-spelers die een opleiding aan het ROCvA volgen gebruik kunnen maken van extra begeleiding ROCvA-studenten verzorgen de catering en beveiliging op het Ajax sportcomplex De Toekomst Studenten Sport & Bewegen die de voetbalspecialisatie volgen, maken gebruik van de faciliteiten van sport - complex De Toekomst Het ROCvA geeft jaarlijks studievoorlichting aan Ajax-spelers die een mbo-opleiding willen volgen, en hun ouders ROCvA-studenten treden op als hostessen tijdens wedstrijden in de Amsterdam ArenA Studenten van de BBL-opleiding Toerisme werken in de Ajax Experience als publieksbegeleider, achter de receptie en in de Fanshop Op De Toekomst wordt een receptie gerealiseerd die naar verwachting wordt ingevuld met stagiaires van het ROC van Amsterdam 21 december 2011, Vacansoleil-DCM wielrenners op Da Costastraat Johnny Hoogerland toert op woensdag 21 december 2011 met de Vacansoleil-DCM teambus langs het ROC van Amsterdam om studenten te vertellen over het belang van een opleiding. Zonder goede opleiding behaal je nooit de top. Vandaar dat ik mijn bijdrage aan dit mooie initiatief van Vacansoleil wil leveren, aldus Johnny Hoogerland.

20

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 1 Slim krachten bundelen, vanuit klein binnen groot Edo de Jaeger vz. RvB ROCvA en ROCF vz CvB ROCvA Ronald Wilcke vice vz RvB ROCvA en ROC F en vz. CvB ROC F

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam - Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

2e kwartaalrapportage 2014

2e kwartaalrapportage 2014 2e kwartaalrapportage 2014 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014) Definitief 16092014 Inhoudsopgave 2e kwartaalrapportage 2014 Inleiding Hoofdstuk 1 Studenten MBO Hoofdstuk 2 Cursisten

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo.

Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo. Beginpagina Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo. Met deze enquête willen we informatie verzamelen over de manier(en) waarop de aanvullende middelen voor rekenen

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Amsterdam com43 - Verkoopspecialist Juli 2012 Plaats: AMSTERDAM BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 126565 Onderzoek uitgevoerd in: april 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Projectplan. 1 - Praktische gegevens Plaats Pilot Den Haag. Projectleider. Arno van Houwelingen / Peter Eskens. Deelnemende instellingen

Projectplan. 1 - Praktische gegevens Plaats Pilot Den Haag. Projectleider. Arno van Houwelingen / Peter Eskens. Deelnemende instellingen Projectplan 1 - Praktische gegevens Plaats Pilot Den Haag Projectleider Arno van Houwelingen / Peter Eskens Deelnemende instellingen Haagse Hogeschool J. Westerdijkplein - namen en adressen 75 van de deelnemende

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten.

De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten. VMBO PRO De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten. Alle aspecten zijn t.o.v. vorig jaar fors verbeterd. Met 5,62 scoort organisatie het laagst. Er zijn dus geen onvoldoende

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. ROC van Amsterdam

Jaarverslag 2011. ROC van Amsterdam Jaarverslag 2011 ROC van Amsterdam Versie 1.0 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 14 mei 2012 1 ROC van Amsterdam Fraijlemaborg 141 1102CV Amsterdam Postadres: Postbus 2584 1000CN Amsterdam Tel. 020-5791000

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS HET BESTE UIT UW KIND HALEN WAT IS HET MBO? Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een bepaald beroep uit te oefenen. Van verpleegkundige

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam-Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

ENscHEDE. 15-21 uur. rocvantwente.nl/opendagen

ENscHEDE. 15-21 uur. rocvantwente.nl/opendagen welkom op DE open DaG locatie GrolscH veste ENscHEDE maandag 26 januari 2015 15-21 uur Bij het ROC van Twente ben je aan het juiste adres voor een beroepsopleiding. We helpen je graag bij het maken van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Onderzoek naar Experimenten

Onderzoek naar Experimenten Onderzoek naar Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo Samenvattende conclusies Conclusies en aanbevelingen uit het themaonderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo mei 2016 Voorwoord

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Sport- en bewegingsbegeleider Sport- en bewegingsleider

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Sport- en bewegingsbegeleider Sport- en bewegingsleider ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Sport- en bewegingsbegeleider Sport- en bewegingsleider November, 2013 Plaats: Rotterdam BRIN: 25 LP Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie Kwaliteitsimpuls op sectieniveau De KVLO is de eerste vakvereniging in Nederland die een systematisch kwaliteitszorgsysteem heeft ontwikkeld voor de praktijk. Het project bestaat uit twee krachtige instrumenten:

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

Speech Anja van Gorsel Jaaropening Albeda College op maandag 22 augustus 2011

Speech Anja van Gorsel Jaaropening Albeda College op maandag 22 augustus 2011 Speech Anja van Gorsel Jaaropening Albeda College op maandag 22 augustus 2011 Welkom allemaal, mede namens mijn collega s in het bestuur: Marcel Nollen en Renata Voss! Welkom studenten, collega s, samenwerkingspartners

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD

Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD 2014-2015 INHOUD WAARDERING... 2 RENDEMENT... 2 AUDIT/ACCREDITATIE... 3 BIJLAGEN WAARDERING Rapportcijfers Propedeusevakken... 4 Rapportcijfers kernvakken V1... 4 Rapportcijfers

Nadere informatie

De studieloopbaan van mbo-deelnemers

De studieloopbaan van mbo-deelnemers Paper Symposium, Het belang van het onderwijsnummer voor beleidsinformatie ORD 2012 De studieloopbaan van mbo-deelnemers De verblijfsduur in relatie met het behaalde op het mbo. DUO/INP 1 juni 2012 Jaap-Jan

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln)

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Draaiboeken voor drie activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Navigatie techniekpact

Navigatie techniekpact Navigatie techniekpact Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium EZ 1 Versie oktober 2015 Beleidsthema s en doelen techniekpact Zorgen voor voldoende gekwalificeerde technici

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht. Verkorte leerroutes mbo-hbo. Naam niveau 4 opleiding. Locatie ROCvA Hogeschool Aansluiting hbo-opleiding

Opleidingenoverzicht. Verkorte leerroutes mbo-hbo. Naam niveau 4 opleiding. Locatie ROCvA Hogeschool Aansluiting hbo-opleiding Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 01-01-2011 t/m 30-06-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvoering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgroep heeft het middelbaar beroepsonderwijs ondergebracht bij

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Zomerschool ROC van Twente

Zomerschool ROC van Twente 2014 Zomerschool ROC van Twente College voor Educatie ROC van Twente 27-3-2014 INHOUD aanleiding... 2 opzet zomercursussen... 3 programma zomercursussen... 4 financieel... 5 Pagina 1 AANLEIDING Het ROC

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo Van Theorie naar Praktijk De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo In deze bijdrage slaat junior adviseur Marloes Zewuster van CINOP de brug tussen de theorie van het intersectorale vmbo en

Nadere informatie

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten De Haagse Hogeschool

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten De Haagse Hogeschool Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten De Haagse Hogeschool Utrecht, 24 augustus 2009 In dit convenant worden de principeafspraken van het convenant Meer studiesucces voor allochtone studenten

Nadere informatie

Procestechniek BOL opleidingen. Markiezaat College, het échte werk

Procestechniek BOL opleidingen. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Procestechniek BOL opleidingen Markiezaat College, het échte werk Van G naar E De weg van grondstof naar eindproduct: Procestechniek in de hoofdrol Met grondstoffen kun je nog alle kanten op.

Nadere informatie

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool van Amsterdam

Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool van Amsterdam Meerjarenafspraken studiesucces allochtone studenten Hogeschool van Amsterdam Utrecht, 24 augustus 2009 In dit convenant worden de principeafspraken van het convenant Meer studiesucces voor allochtone

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Begroting 2014 Meta-data Monitor streefdoelen onderwijs

Begroting 2014 Meta-data Monitor streefdoelen onderwijs Begroting 2014 Meta-data Monitor streefdoelen onderwijs Overzicht per indicator: 1. De prestaties van leerlingen en studenten gaan omhoog Gemiddelde score Cito-eindtoets omhoog Gemiddeld eindcijfer (Centraal

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland 2e fase wetenschappelijk onderwijs post hoger beroepsonderwijs beroepsgerichte volwasseneneducatie OU wetenschappelijk onderwijs hoger

Nadere informatie

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend 2015-2016 2012-2013 Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa Opleidingen Purmerend 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie