P. 12 P. 04 P. 10 P. 03 P. 05 P. 16. Jaarkrant. Jaarkrant. Doelen en ambities. Voortgezet onderwijs van Amsterdam. Teams maken het verschil

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P. 12 P. 04 P. 10 P. 03 P. 05 P. 16. Jaarkrant. Jaarkrant. Doelen en ambities. Voortgezet onderwijs van Amsterdam. Teams maken het verschil"

Transcriptie

1 Jaarkrant 12 Jaarkrant P. 03 P. 04 P. 05 P. 10 P. 12 P. 16 Teams maken het verschil Doorstroom mbo-hbo Doelen en ambities Kwaliteit van het onderwijs Voortgezet onderwijs van Amsterdam Studenttevredenheid

2 Missie Ik investeer in mensen om een brug te slaan naar werk, samenleving en vervolg onderwijs. Visie Wij verzorgen onderwijs dat je uitdaagt je te ontwikkelen tot gewaardeerd vakman, actief burger en succesvol student. Colofon Jaarkrant 2012 De jaarkrant is een uitgave van het ROC van Amsterdam (ROCvA). Hiermee brengt het ROCvA verslag en nieuws uit het jaar 2011 voor een breed publiek. Het officiële jaarverslag met jaarrekening staat op Redactie Frank de Jong, Anne Postma en Janneke Toet Fotografie Feenstra Fotografie Ontwerp, vormgeving en drukwerk Different View, Almere Aan deze jaarkrant werkten mee Edo de Jaeger Anne Postma Johan de Jong Paul Ponten Ricardo Winter Alex Borburg Kees Tol Cristine Huijmans Ada Coco Grietje Postma Anke Blacquire Sandra Lim a Po Dirk Huiberts Fred van Rheenen Leon van der Kuip Bob Leunk Ruud de Groot Kees van Broekhoven 18 januari 2011, Sneeuwpoppen! Afgelopen 8 januari werden de kunst-sneeuwpoppen, gemaakt door Art & Design studenten van het ROCvA, tentoongesteld op de Vijzelgracht en de Vijzelstraat. De kunst-sneeuwpoppen zijn tot eind februari te bewonderen.

3 Teams maken het verschil Een selectie van de teams die in 2011 het verschil hebben weten te maken, krijgen in deze Jaarkrant 2012 de aandacht die ze verdienen. Of het nu gaat om een opleiding die in de top 10 van de MBO Keuzegids staat of een groep docenten die er samen voor hebben gezorgd dat gaten in het rooster definitief tot het verleden behoren. Overal in deze Jaarkrant laten deze teams trots zien waar zij in 2011 voor onze studenten het verschil hebben weten te maken. Samen werken aan talent is iets wat binnen de muren van het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland dagelijks gestalte krijgt. Docenten, medewerkers en studenten werken samen toe naar een doel. Dat kan een leuke baan, fantastische vervolgstudie of stage in het buitenland zijn, iedere student staat bij het ROC van Amsterdam centraal! In deze Jaarkrant laten wij u graag zien welke ont wikkelingen zich in 2011 hebben afgespeeld binnen het ROC van Amsterdam. Voor het uitgebreidere jaarverslag verwijzen we u naar onze website Succes ontstaat in de wisselwerking tussen de individuele student en de docent. In die wisselwerking maken wij ons adagium podium voor talent voor de student waar. Sterker dan voorheen spreekt dit ook uit onze missie: Ik investeer in mensen om een brug te slaan naar werk, samenleving en vervolgonderwijs. Hoe het ROCvA het doet, wordt vooral bepaald door de optelsom van de inzet van onze docenten. Onderzoek staaft dit, want dat laat zien dat 67% van de resultaten en de ontwikkeling van studenten voor rekening van de docenten komt. Kwaliteit van onderwijs telt, voor elke student op elk niveau Op verbetering van die kwaliteit legden we begin 2010 onze focus en zijn onze docententeams in stelling gebracht om hiervan werk te maken. Sindsdien bepalen zij steeds vaker zelf wat nodig is. Aan het management de taak hen optimaal te ondersteunen: met managementinformatie op teamniveau én de inzet op blijvende scholing van docenten. De LC-scholing die 386 docenten in 2011 begonnen, is daarvan een goed voorbeeld. Die stelt hen in staat specifieke taken te vervullen in hun team, bijvoorbeeld op het vlak van kwaliteitszorg. De resultaten mogen er zijn. Zo waren de zes beroepsopleidingen die de inspectie in 2010 nog als zeer zwak beoordeelde dat in 2011 niet meer. Hiermee zetten de betrokken teams in korte tijd een bijzondere prestatie neer. In de interne benchmark die we in 2011 voor kwaliteit ont wikkelden (en waarmee de teams de kwaliteitsslag in 2012 verder kunnen brengen), scoren Media en Handel nu zelfs een plaats in de top 5. Ook het aantal voortijdige schoolverlaters werd met 28% ten op zichte van het peiljaar fors teruggedrongen. Hiermee be hoorde ROCvA tot de tien best presterende mbo-instellingen, wat lof van het ministerie en positieve media-aandacht tot in het 8 uur journaal opleverde. Fikse tegenwind ondervonden we in 2011 opnieuw bij Educatie & Inburgering. In 2012 zal hier, door tweemaal toe gewijzigd overheidsbeleid, een fors aantal banen moeten verdwijnen. Met gedegen HRM-beleid hopen we zoveel mogelijk mensen te herplaatsen in het mbo, waar behoefte is aan extra aandacht voor het taal- en rekenonderwijs. De financiële situatie van ROCvA is gezond, maar door de oneigenlijke financiële last die eventuele ontslagen met zich meebrengen zullen we ook in 2012 een strak financieel beleid moeten blijven voeren. Wat in 2012 ondanks de tegenwind onveranderd zal blijven is onze ambitie: behoren tot de top 5 in Nederland. Daarvoor hebben we in 2011 concrete resultaten geboekt én met de meerjarenstrategie voor de komende jaren een heldere koers uitgezet. In deze strategie zijn het landelijke beleid (Focus op vakmanschap ) samengebracht met de uitkomsten van het kernwaardentraject en het gedachtegoed van Route 66, een ontwikkelingsbeweging die eind 2010 vanuit de organisatie zelf op gang is gekomen. Edo de Jaeger, Voorzitter College van Bestuur ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op 4 niveaus en binnen 15 domeinen. Met ingang van het schooljaar zijn dat 342 voltijd BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) en deeltijd BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) opleidingen. Binnen een mbo-opleiding zijn er 4 opleidingsniveaus: niveau 1: assistent-niveau niveau 2: basis beroepsbeoefenaar niveau 3: vakfunctionaris niveau 4: middenkaderfunctionaris/middenkaderspecialist In 2011 heeft het MBO College Amstelland een nieuw gebouw betrokken in Amstelveen. In 2012 zal voor drie andere MBO Colleges nieuwe huisvesting in gebruik worden genomen. (College Noord, Zuid en West). Domeinverdeling binnen de MBO Colleges Het ROC van Amsterdam heeft vestigingen in Amsterdam, Hoofddorp, Hilversum en Amstelveen. Nevenstaande tabel laat zien in welke vestigingen lessen worden verzorgd voor de verschillende domeinen. Studenten per organisatorische eenheid Organisatorische eenheden Studenten/leerlingen per BOL BBL Totaal MBO College Zuidost MBO College Hilversum MBO College Westpoort MBO College Centrum MBO College Airport MBO College Amstelland MBO College West Voortgezet onderwijs van Amsterdam VAVO Educatie en Inburgering januari, Knippen en plakken met Jan & Thérèse Op maandag 31 januari waren niemand minder dan Jan des Bouvrie en Thérèse Boer op bezoek bij het Jan des Bouvrie College aan de Ruysdaelstraat. Daar werden zij al knippend en plakkend gefilmd voor een nieuw televisieprogramma van Omroep Max, genaamd De Hand van de Meester. In het programma gaan bekende Nederlanders een dagje op stap met andere BN-ers om les te krijgen in het vak waar de ander bekend mee is geworden.

4 Mbo-hbo Samenwerking met het hbo (Doorstroom mbo-hbo) De aansluiting op het hbo was in 2011 het thema van de werkconferentie MBO-HBO 2.0, Studiesucces van doorstromers. Circa 170 collega s van vrijwel alle instellingen van het Regionaal Netwerk bezochten deze conferentie. Een belangrijk item dat naar voren kwam was dat uit onderzoek blijkt dat binding en aanpassing minstens zo belangrijk zijn voor studiesucces als het kiezen van de juiste studie. Verder gaven oud-mbo ers die nu in het hbo studeren aan dat het niveau in het mbo omhoog moet. In de aanbevelingen kwam vooral het belang van de kolomgerichte aanpak naar voren, zowel bij de warme overdracht en het meebrengen van een eigen portfolio, als bij het afstemmen van taal- en rekenniveaus. De uitkomsten van de conferentie zullen als leidraad dienen voor programmaontwikkeling in 2012 ter voorbereiding en begeleiding van mbo-studenten naar het hbo. Mhbo In het jaar 2011 is binnen het ROC van Amsterdam gewerkt aan de nieuwe opzet van de mhbo-programma s en het regionaal convenant economie*. Beide programma s waren een aanbod van opleidingen in de domeinen Marketing, Economie & Administratie en Handel, Ondernemerschap & Mode. In de nieuwe opzet gaat het niet meer om versnelling op het hbo maar om een gedegen oriëntatie en voorbereiding op de hbo-opleidingen in aansluitende hbo-domeinen. Het betreft dan generieke en specifieke opleidingscompetenties. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de betreffende hbo-opleidingen (Windesheim Flevoland). Daarnaast zal een aantal opleidingen in deze domeinen voor een selecte groep studenten ook een tweejarige mbo 4 opleiding aanbieden, gericht op de doorstroom naar de aansluitende hbo-opleidingen. Dat betekent dat deze studenten, in het zelfde tijdsbestek als de oude mhbo-programma s een mbo- en een hbo-diploma kunnen verkrijgen. *) Doorstroomprogramma voor mbo-studenten van economische opleidingen dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door de ROC s en hbo-instellingen van het regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland. Doorstroom mbo-hbo in cijfers De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is in 2011 de grootste afnemer van ROC van Amsterdam studenten met een mbo 4 diploma. Behalve naar de HvA gaan ROCvA studenten naar InHolland, de Hogeschool Utrecht en in toenemende mate naar Windesheim Flevoland. Van deze hbo-instellingen zijn geen actuele doorstroomcijfers beschikbaar. Van de HvA zijn managementrapportages over de doorstroom van onze studenten beschikbaar over en Deze geven een zeker beeld over de algemene doorstroom van onze studenten naar het hbo. De tabel hieronder laat zien dat doorstroom vanuit het ROC van Amsterdam naar de HvA in 2010 met 8% (64) is gegroeid ten opzichte van 2009 (803). Instroom bij de Hogeschool van Amsterdam vanuit het ROC van Amsterdam Jaar Aantal studenten Onderstaande tabel toont dat het ROC van Amsterdam achterblijft als het gaat om het diplomarendement in het hoofdfase cohort ten opzichte van Resultaten ROC van Amsterdam afgestudeerden op hbo Studenten gestart in 2004 Diploma behaald na 4 jaar (%) Studenten gestart in 2006 VWO 74% VWO 72% HAVO 61% HAVO 59% Mbo 62% Mbo 60% ROC van Amsterdam 59% ROC van Amsterdam 51% Diploma behaald na 4 jaar (%) De landelijke cijfers over de totale instroom en uitval gaan uit van de resultaten na 5 jaar en gaan uit van een ander instroomjaar namelijk Dat geeft dan de volgende resultaten. Na 5 jaar behaalt 50% van de havisten en 56% van de mbo-ers een hbo-diploma. 31 januari 2011 Poseren met een body double In het kader van de Amsterdam International Fashion Week (AIFW) nam een groep studenten van ROCvA Mode in Amsterdam maandag 31 januari deel aan een kunstperformance. De performance, een initiatief van Cees Krijnen, Greta Blok, Jarah Stoop en Joop Stoop, vond plaats in RC de Ruimte in Amsterdam en werd live gestreamd via internet.

5 Doelen en ambities Vanaf 1 januari 2009 hebben het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland hun krachten gebundeld in een strategische alliantie. Hierin is het bewerkstelligen van een breed, gevarieerd en hoogwaardig aanbod aan middelbaar beroepsonderwijs voor alle mbo studenten in de Noordvleugel van de Randstad het doel. Met de krachtenbundeling wordt een concurrentiestrijd tussen het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland onnodig en ontstaat de kans om te profiteren van gemeenschappelijke kennis. De bundeling van de ondersteunende diensten biedt op korte termijn schaalvoordelen op. De gezamenlijke concentratie op klein binnen groot stelt de aandacht voor het primair proces centraal. In 2011 zijn de volgende strategische doelen voor beide instellingen geformuleerd: inzet op teamvorming en resultaatverantwoordelijke teams focus op kwaliteit van het onderwijs consolideren en borgen van ingezet beleid meer medewerkers en middelen naar het onderwijs profilering beroepsonderwijs en positionering MBO Colleges. Als specifieke doelen voor het mbo formuleren we: implementatie van de onderwijsdomeinen verstevigen van het onderwijsaanbod in samenwerking met A-merken versterken van de krachtenbundeling. En specifiek voor het volwassenenonderwijs: het effectief en efficiënt, marktgericht én maatschappelijk op regionaal niveau organiseren van alle onderwijs op het gebied van educatie en inburgering. Zowel het ROC van Amsterdam als ROC Flevoland zijn wat betreft het strategisch beleid in 2011 actief geweest om reeds ingezet beleid op kwaliteitsverbetering te consolideren en borgen. Dit is tot uitdrukking gekomen in de managementconferentie Verder gaan met kwaliteit op 9 februari 2011 en in het tot nul reduceren van het aantal zeer zwakke opleidingen. Ook zijn met de ontwikkelde instrumenten (de kwaliteitskaart, het handboek examinering, handboek teamplan, studiewijzer en ) faciliteiten gecreëerd voor alle onderwijsteams om hun onderwijs in te richten conform de standaarden die daarvoor door de Inspectie worden gehanteerd. Route 66 & Internal Branding In 2011 is bij het ROC van Amsterdam de beweging Route 66 geïntroduceerd. Hierin is een aantal collega s actief die geïnspireerd door voorbeelden van excellente organisaties werken aan het vergroten van betrokkenheid en eigenaarschap van professionals binnen de eigen organisatie. De beweging Route 66 heeft in 2011 een aantal resultaten en inzichten opgeleverd. Er zijn nieuwe werkvormen ont wikkeld die kaders doorbreken en er is opnieuw gezocht naar de drijfveren van onze organisatie. Hiervoor werd de missie opnieuw geformuleerd en is er eind 2011 een start gemaakt met Internal Branding. Vanuit de organisatie zijn de volgende kernwaarden geformuleerd: Ambitieus Aandacht Betrouwbaar Prettig Daadkrachtig/vakkundig In 2012 zal in de onderwijsteams een nadere invulling van de kernwaarden plaats vinden, zodat deze in gedrag en handelingen merkbaar en merkwaardig worden. Het werken met de inzichten van de beweging Route 66 gaat uit van de veronderstelling dat door het verhogen van de betrokkenheid en het eigenaarschap de kwaliteit van het werk groter wordt en ook de bureaucratie kan worden gereduceerd. Merkbare effecten op deze twee punten (slank en lenig worden van organisatieonderdelen en een grotere kwaliteit) worden in 2012 verwacht. Strategische oriëntatie In 2011 is een begin gemaakt met een nieuwe strategische oriëntatie vanuit de bestaande beleidscyclus om eens in de vijf jaar te komen tot een nieuwe formulering van de meerjarenstrategie. In de ontwikkeling van nieuw strategisch beleid voor de periode is gebruik gemaakt van de uitgangspunten van Focus op vakmanschap. Het leveren van een grotere prestatie op onderwijskwaliteit, de vermindering van voortijdig schoolverlaten, een grotere tevredenheid van studenten, medewerkers en bedrijven/instellingen en een hoger rendement vormen onze doelen voor de komende jaren. Onze ambitie is om daarbij in de top 5 van best presterende ROC s te komen in De richting hiervoor wordt bepaald door 4 P s: Profileren: we realiseren een onderscheidend onderwijsaanbod (Entree, mbo 2/3 en 4). Positioneren: in MBO Colleges met gebouwen waarin de beroepspraktijk herkenbaar is. Professionaliseren: met medewerkers die voortdurend hun professionele standaard onderhouden en verhogen. Presteren: met als resultaat een grotere tevredenheid van studenten, medewerkers en bedrijven, instellingen en een hoger rendement. Team AM/MOET Op mijn eerste werkdag stond er een klas hopeloos bij een leeg lokaal te wachten, vertelt Hanneke van Riesen, opleidingsmanager van team AM/MOET. Zonder dat ze het wisten ging de les niet door. Later die dag werd een andere klas naar huis gestuurd, omdat de docent ziek was. Toen hebben we als team collectief besloten dat we dit niet meer wilden laten gebeuren. Vorig jaar is het ons gelukt om een rooster te draaien zonder dat er gaten vallen. Elke zieke/afwezige docent wordt in goed overleg vervangen door een collega. De studenten zijn blij en de docenten zijn bijzonder trots op dit resultaat! 1 februari 2011, Promotie Lekkerste vmbo-school van Nederland door eigen leerlingen Op donderdag 27 januari van tot was de open dag van de Hubertus Vakschool voor Horeca, Toerisme, Brood & Banket (vmbo) in Amsterdam-West. 18 derdejaarsleerlingen hadden de basisschoolleerlingen persoonlijk uitgenodigd. Voor dit speciale leerproject bezochten zes groepjes met elk drie vmbo-leerlingen in totaal 34 basisscholen. Ze gaven voorlichting aan zo n 1000 leerlingen van groep 8 en nodigden hen uit voor een kijkje op de open dag van de Hubertus Vakschool.

6 p. 6 Jaarkrant 12 Team Laboratoriumtechniek Al jarenlang verkeert de opleiding Laboratoriumtechniek in financiële onzekerheid (laboratoriumonderwijs is kostbaar) en steeds weer weet iedereen binnen het team de kracht te vinden om het onderwijs op hoog niveau te houden! In 2011 behaalde de opleiding zelfs een 3 e plek in de lijst beste kwaliteitsopleidingen van de MBO Keuzegids. Het team heeft, in al hun verscheidenheid één belangrijke gemene deler: passie voor het laboratoriumvak en liefde voor het onderwijs en de studenten. Dit team durft hoge verwachtingen van de studenten te hebben. Studenten krijgen innovatief en uitdagend onderwijs maar er is ook ruimte voor persoonlijk contact met voor elke student een vaste studieloopbaanbegeleider. Kortom, een team om trots op te zijn! 8 februari 2011, Studenten Luchthavenbeveiliger gaan de wijken van Hoofddorp in. Vijftig studenten van de opleiding Luchthavenbeveiliging van ROC van Amsterdam-Airport zijn gestart met een unieke maatschappelijke stage in Hoofddorp. Dankzij de samenwerking tussen ROC van Amsterdam-Airport, Schiphol College en Ymere kunnen de studenten meer leren over beveiliging in een bredere maatschappelijke context, doen zij sociale vaardigheden op, én zetten zij zich daarbij zich in voor een maatschappelijk doel.

7 p. 7 Jaarkrant 12 Financiële cijfers Het ROC van Amsterdam heeft in 2011 door de gevolgen van de financiële crisis en de noodzakelijke bezuinigingen van de overheden noodgedwongen het portfolio op het gebied van inburgeringcursussen moeten afbouwen. Educatie & Inburgering wordt versneld afgebouwd. In 2012 is verdere reorganisatie noodzakelijk. Het negatieve financiële resultaat 2011 moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van financieel onrustige en onzekere tijden en de financiële gevolgen van de reorganisatie bij Educatie & Inburgering. Het ROC van Amsterdam heeft in 2011 exclusief de dotatie aan de voorziening herstructurering een negatief exploitatieresultaat behaald van 0,5 miljoen. Het begrote exploitatieresultaat voor 2011 was 1,5 miljoen negatief. Het resultaat 2010 bedroeg 1,3 miljoen positief (exclusief een dotatie aan de voorziening herstructurering van 9,9 miljoen). Staat van baten en lasten over 2011 (in mln.) Baten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 Rijksbijdragen (OCW) 210,0 203,4 198,6 Overige overheidsbijdragen 15,8 13,7 20,2 Werk door derden 12,7 13,6 18,3 Overige baten 9,8 6,8 10,2 Totaal baten 248,3 237,5 247,3 Lasten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 Personele lasten 173,0 175,3 176,6 Reorganisatiekosten 18,8 9,9 Afschrijvingen 24,3 18,1 17,1 Huisvestingslasten 19,3 20,3 19,1 Rentelasten 4,1 4,0 2,8 Overige instellingslasten 28,0 21,3 30,4 Totaal lasten 267,6 239,0 255,9 Resultaat boekjaar 19,3 1,5 8,6 Genormeerd resultaat boekjaar 0,5 1,3 Vanwege het wegvallen van de baten Inburgering vanuit de Rijksoverheid zoals in 2010 bekend werd heeft het College van Bestuur in 2011 besloten over te gaan tot een versnelde afbouw van het portfolio op het gebied van inburgeringscursussen. Eind mei is een nieuw sociaal plan opgesteld in overleg met de OR en de vakbonden. Per saldo zijn op 1 augustus 2011 en op 1 januari 2012, 110 fte (primair proces en secundair proces) boventallig verklaard. Om de gevolgen van dit ontslag te kunnen opvangen is een dotatie aan de voorziening herstructurering nodig van circa 18,8 miljoen. Het totale resultaat inclusief de dotatie voorziening herstructurering komt derhalve uit op 19,3 miljoen negatief. Verdeling inkomsten naar herkomst (in %) Rijksbijdrage OCW 84,6% Werk voor derden 6,4% Overige overheidsbijdragen 5,1% De vastgestelde begroting 2012 kent een negatief resultaat van 1,5 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2011 is een daling zichtbaar in de baten van 5,6 miljoen. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een daling van de inkomsten van Educatie & Inburgering. Behalve de daling van de inkomsten wordt ROCvA in 2012 geconfronteerd met incidenteel dubbele lasten a.g.v. de ingebruikname van de nieuwe huisvesting (nieuwbouw). De totale afschrijvingslast stijgt van 17,4 miljoen in 2011 (begroting) naar 18,1 miljoen in 2012 en vervolgens naar 21,7 miljoen in Deze stijgingen worden in 2012 en volgende jaren grotendeels gecompenseerd. De huisvestingslasten (eigenaarsdeel) blijven beperkt tot 9% van de baten. Financiële Kerncijfers ROC van Amsterdam (in mln.) Baten Lasten Resultaat Genormaliseerd resultaat ,3-0,5 Rentabiliteit -6,8% 0,9% 1,0% 0,7% -1,4% -6,6% 1,5% -0,7% Eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit 40,7% 43,8% 44,6% 43,0% 40,2% 33,4% 32,8% 23,9% Balans per 31 december 2010 en 2011 (in mln.) Overige baten 3,9% Verwachtingen 2012 Voor 2012 is een begroting opgesteld met een negatief resultaat van 1,5 miljoen. Grootste risico s zijn vooral verbonden aan de herstructureringen en reorganisaties en de impact hiervan op de organisatie en afvloeiings-/wachtgeldverplichtingen. Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door incidenteel hogere huisvestingslasten. Als gevolg van de ingebruikname van de nieuwbouwpanden in 2012 heeft het ROC van Amsterdam tijdelijk te maken met dubbele lasten: enerzijds de kapitaallasten over de reeds geïnvesteerde bedragen en anderzijds de lasten van panden die zullen worden verlaten zodra de nieuwbouw gereed is gekomen. Het negatief resultaat is conform de meerjarenraming Het schooljaar 2011/2012 kenmerkt zich door een stabilisatie van de totale deelnemersaantallen in het mbo, in het vmbo is een daling zichtbaar. De organisatie zal zich moeten aanpassen aan deze ontwikkelingen en zal tegelijkertijd de negatieve demografische ontwikkeling die landelijk zichtbaar is moeten opvangen door de kwaliteit en aantrekkelijkheid van opleidingen te verbeteren. De begrotingen van de MBO Colleges en centrale diensten zijn, net als in 2010 en 2011, onder bezuinigingsdruk tot stand gekomen. De begroting 2012 gaat verder uit van structurele baten en lasten, expliciet gecorrigeerd voor groei. Activa Passiva Vaste activa 239,2 212,0 Eigen Vermogen 68,7 88,4 Vorderingen 24,2 35,6 Voorzieningen 42,2 30,3 Liquide middelen 24,5 21,6 Langlopende schulden 107,8 88,4 Vlottende activa 48,7 57,2 Kortlopende schulden 69,2 62,1 Totale activa 287,9 269,2 Totaal passiva 287,9 269,2 11 maart 2011, Rechte goten op golvende platen Op vrijdag 11 maart opent de burgemeester van Amsterdam de nieuwe horecagelegenheid de Amsterdamse Tram naast station Sloterdijk. Deze oude en verwaarloosde tram uit de jaren 20 is nieuw leven ingeblazen dankzij een mooie samenwerking tussen o.a. ROCvA, het Hout- en Meubileringscollege en ondernemer Edwin Weigert.

8 Teams maken het verschil De dienst HRM functioneert vanaf 2011 in het kader van de krachtenbundeling voor zowel het ROC van Amsterdam als ROC Flevoland. Waar in de voorgaande jaren de focus lag op onderwerpen zoals taakbeleid en werkverdeling stond in 2011 de kwaliteit van het personeel centraal. Uitgangspunt hierbij waren de bevindingen uit het onderzoek van Robert Marzano waaruit bleek dat de kwaliteit van het onderwijs voor 67% wordt bepaald door de kwaliteit van de docent. Daarnaast heeft de dienst HRM zich in belangrijke mate geconcentreerd op het uitvoeren van reducties bij Beroepseducatie voor Volwassenen van ROC Flevoland en de Centrale Diensten van het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland. Het ROC van Amsterdam bereikte eind 2011 bijna de gewenste verhouding voor de gehele organisatie van 70% medewerkers in het primaire proces (direct onderwijzend personeel) en 30% in de ondersteunende processen (ondersteunende diensten zoals: Facilitair, Marketing & Communicatie, ICT en HRM). Per MBO College inclusief de personele bezetting van de domeinen zaten vrijwel alle MBO Colleges op de gewenste verhouding van 75% personeel in het primaire proces en 25% medewerkers in de ondersteunende processen. Personele bezetting per 31 december 2011 WTF totaal WTF primair proces WTF secundair proces MBO College Zuidoost 261,42 196,67 MBO College Westpoort/Noord 302,54 230,90 71,63 MBO College Hilversum 328,55 241,65 86,90 MBO College Centrum 249,21 183,88 65,33 MBO College West 349,34 267,53 81,81 MBO College Airport 191,85 149,50 42,35 MBO College Zuid (in oprichting) 3,80 3,80 Educatie 205,46 149,44 56,02 Centraal 177,51 8,35 169,16 BV s 0,75 0,75 Totaal (excl. inleen van personeel) 2070, ,92 642,50 Percentage 100% 69% 31% Tevredenheid medewerkers 2010 Eind 2010 is er een onderzoek gehouden naar de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van de medewerkers. Dit onderzoek is voor zowel ROC van Amsterdam, ROC Flevoland als voor het voortgezet onderwijs van Amsterdam gehouden. 57% van alle medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld teruggestuurd. Het gemiddelde van alle tevredenheidscores op de verschillende hoofdstukken bedraagt een 6,7. Ten opzichte van eerdere metingen in het ROCvA betekende dit een stijging. De criteria die het dichtst bij de directe en persoonlijke werkomgeving staan worden het hoogst gewaardeerd. De direct leidinggevenden worden over het algemeen positief beoordeeld en de gemiddelde werknemer voelt zich betrokken, gemotiveerd en gaat met plezier naar het werk. Deze medewerker kenmerkt de inhoud van het werk, het gevoel zinvol werk te doen en het contact met de student als meest belangrijke factoren in het werk. De interne communicatie scoort matig, vooral de informatievoorziening over beleid, strategie en ontwikkelingen krijgen lage scores. Daarnaast komt de vraag naar voren of de onderwijsvernieuwingen voldoende aansluiten op de doelgroep. Ziekteverzuim De doelstelling maximaal 5% of tenminste een vermindering van 1% in het ziekteverzuim ten opzichte van het voorgaande jaar is alleen bij de stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam behaald. Bij de MBO Colleges is ten opzichte van 2010 bij vier Colleges het percentage ziekteverzuim gestegen; bij vier Colleges is het percentage gedaald. Het hoogste ziekteverzuim deed zich voor bij de centrale diensten en bij Educatie en Inburgering. Ongetwijfeld zijn de reorganisatie bij beide eenheden en de daarmee gepaard gaande reductie daarvan belangrijke oorzaken. Bij beide eenheden was overigens ook het percentage langdurig zieken buitengewoon hoog, respectievelijk 2,8% en 3,6% tegen globaal 1,5% bij de MBO Colleges. Percentage ziekteverzuim (voortschrijdend gemiddelde over periode van 1 jaar) Sector/afdeling Inclusief langverzuim Exclusief langverzuim ROC van Amsterdam totaal 6,7 6,6 6,9 6,5 6,5 5,1 5,2 5,6 4,7 5,8 Centrale diensten 8,1 8 9,5 8 7,5 4,5 5,1 6,9 5,1 6,9 Zuidoost 6,3 6,6 8,3 6,5 6 4,9 4,4 6,4 5 5,3 Westpoort (Groot West) 6,1 6,4 5,6 5,7 7 4,5 5,4 4,2 3,4 5,9 Hilversum (G&V) 6,4 6,2 6,2 6,3 6,6 5,4 5,3 4,9 4,3 6 Centrum 6,8 6,3 6 6,3 5 5, ,1 4,7 West (RAI) 5,2 5,5 6 5,9 6 4,3 4,3 5,5 4,8 5,2 Airport/Amstelland 5,4 6,8 6,3 5,3 5,5 5,1 5,7 6 4,1 4,8 Educatie en Inburgering 10,5 9,3 9 8,9 8,7 7,7 7,7 7,3 5,5 7,8 VOvA(SWSVO/VMBO) 5 5 4,5 5,4 6,2 4,5 4,2 3,5 3,7 5,3 Voor 2012 worden de streefcijfers van 2011 gehandhaafd, maximaal 5% ziekteverzuim of een vermindering met ten minste 1% ten opzichte van Aandacht voor de werknemer en toenemend eigenaarschap worden gezien als een belangrijk middel om het percentage ziekteverzuim terug te dringen. Professionalisering De organisatie is in 2011 gestart om in toenemende mate richting te geven aan de professionalisering van de medewerkers. Er zullen meer afspraken worden gemaakt met de medewerkers over wat er als professional van ze wordt gevraagd en wat er gedaan moet worden m.b.t. het onderhouden van kennis. Daarnaast worden de eisen waaraan men moet voldoen om een promotie te krijgen aangescherpt. Dit alles valt onder de noemer 360 graden feedback. Een medewerker heeft inzicht in wat de organisatie van hem of haar verwacht (wat moet ik kunnen/doen) en daarnaast is er meer aandacht voor wat de medewerker nodig acht om up-to-date te blijven (bijscholing en cursussen). 15 maart 2011, Spijkerbroekenspecialisten Onlangs is aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam de allereerste House of Denim Jean School pilot gestart. James Veenhoff (initiatiefnemer Amsterdam International Fashion Week) en de ROCvA Mode-opleiding hebben de handen ineengeslagen om het spijkerbroekenambacht in Nederland veilig te stellen. In de aankomende maanden zullen ROCvA studenten alles leren over spijkerbroeken, de grondstoffen en geschiedenis van de spijkerbroek.

9 p. 9 Jaarkrant 12 Team Detailhandel In juni 2010 is een vrijwel nieuw team Detailhandel samengesteld. Dit team kreeg als opdracht om de rode kaarten die er in drie opeenvolgende inspectierapporten lagen weg te werken. Al in de zomervakantie van 2010 kwam het team een aantal keer bijeen om de verbeterplannen concreet te maken voor de start van het nieuwe schooljaar. In wekelijkse bijeenkomsten werd er vanaf augustus 2010 verder gewerkt aan werkvormen, studentbegeleiding, examinering en beroepspraktijkvorming. Daarnaast werd er via externe bureaus gewerkt aan teambuilding en kennisneming van het inspectiekader. Het team heeft in razend tempo contacten weten te leggen met studenten, ouders/verzorgers en bpv-bedrijven. Hierdoor werd de onderwijskwaliteit en de communicatie naar alle partijen sterk verbeterd. Gezamenlijk werden er maatwerktrajecten voor studenten ontwikkeld waarbij de visie was dat geen enkele student meer ongediplomeerd het pand zou verlaten. In november 2010 vond een audit plaats waarbij de conclusie was dat er spectaculaire verbeteringen waren geconstateerd in een zeer kort tijdsbestek. Februari 2011 vond het finale bezoek van de Inspectie van het Onderwijs plaats. De vrijdag vóór de voorjaarsvakantie vond er een zeer grondig onderzoek plaats, waarbij aan het eind van een zenuwslopende dag de conclusie werd getrokken dat alle handelsopleidingen op het gebied van onderwijskwaliteit als voldoende werden beoordeeld. Mobiliteit Op verschillende momenten in 2011 zijn er binnen het ROCvA medewerkers boventallig geworden. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en persoonlijke gesprekken zijn de betrokkenen geïnformeerd over de ontstane situatie en de wijze waarop de organisatie de medewerkers naar werk begeleidt. De belangrijkste taak van het mobiliteitsbureau lag bij het zorgen voor de begeleiding naar werk van de boventalligen. Dit betrof voornamelijk mede werkers van Educatie & Inburgering. Mobiliteit (ontslagdatum 1 augustus 2011 en 1 januari 2012) Primair proces fte Secundair proces fte Bovenformatie inzet in mbo 45 Herplaatst 4 5 Vertrekregeling 11 Vertrekregeling nog niet afgerond per 31 december Ziek, WIA/Ontslagprocedure 8 Outplacement 0 28 Totaal Mobiliteit (ontslagdatum 1 mei 2011) ROCvA fte Primair proces fte Secundair proces fte Centraal fte Boventallig (ontslagdatum 2011) 74, ,5 Ingetrokken Herplaatsing 14, ,5 Vrijwillig vertrek 10, ,5 Ontslagen 22, ,5 Herplaatst vanuit wachtgeld na ontslag april 2011, Studente ROCvA Mode Hilversum verovert modewereld! Dat het hard kan gaan terwijl je nog een opleiding volgt aan het ROCvA bewijst Tamana Azizi. De derdejaars studente aan de mode-opleiding van het ROCvA in Hilversum is nu al eigenaar van een succesvol fashion label genaamd AriAn. Samen met haar compagnon Mina Ibrahim verovert ze in vliegende vaart de modewereld. Ze toonden hun collectie voor het eerst tijdens een modeshow van de ROCvA opleiding en mogen tijdens de opening van de Arnhem Fashion Week wederom een show verzorgen.

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

P. 18 P. 04 P. 15 P. 14. Jaarkrant. Doelen en ambities: Op naar de top 5. Onderzoek naar de tevredenheid van studenten. Meer docenten voor de klas

P. 18 P. 04 P. 15 P. 14. Jaarkrant. Doelen en ambities: Op naar de top 5. Onderzoek naar de tevredenheid van studenten. Meer docenten voor de klas P. 04 P. 15 Doelen en ambities: Op naar de top 5 P. 14 Onderzoek naar de tevredenheid van studenten P. 18 Aanpak Voortijdig Schoolverlaten groot succes Meer docenten voor de klas Jaarkrant 13 02 2012 Docente

Nadere informatie

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Bestuursverslag... 4 Inleiding... 4 1. Gevoerd beleid Voortgezet Onderwijs van Amsterdam... 6 1.1 De 4 P s

Nadere informatie

Door de ogen van de student

Door de ogen van de student p. 1 Jaarkrant 09 p. 2 Jaarkrant 09 Jaarkrant 09 Lotte klikt en wint Eerstejaarsmodestudent Lotte van Scherpenzeel (17) won de eerste prijs bij de fotowedstrijd PhotoClick!. Voor haar model in monteursjas

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2008

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2008 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, F (010) 258

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013 Cingel College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

We hebben een mooi boompje geplant Bewustwording geeft rust Wat kon beter in 2011? De gang van zaken rondom administratieve processen.

We hebben een mooi boompje geplant Bewustwording geeft rust Wat kon beter in 2011? De gang van zaken rondom administratieve processen. We hebben een mooi boompje geplant Bewustwording geeft rust Wat kon beter in 2011? De gang van zaken rondom administratieve processen. Jaarbericht 2011 Amandine Takman was mbo-uitblinker in 2011 Meer bereikt

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten.

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten. Cingel College Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 CINGEL COLLEGE 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie