Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk"

Transcriptie

1 Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk 1. Inleiding Vrijwilligerswerk ontstaat daar waar mensen om verschillende motieven onbetaald zich willen inzetten, variërend van morele redenen, zelfontplooiing tot en met voorbereiding tot betaald werk. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat indien er geen vrijwilligers meer zouden zijn, onze samenleving onbetaalbaar en onleefbaar wordt, het veel afstand schept en weinig betrokkenheid bij elkaar oplevert. De Wmo als participatie wet sluit erg aan bij dit gedachtegoed. Vanuit het credo Iedereen doet mee biedt de wet zelfs nieuwe kansen om vanuit gemeentelijk beleid de vrijwillige inzet onder de loep te nemen. Het belang van vrijwilligerswerk is breed: - het draagt bij aan de instandhouding van voorzieningen - het draagt bij aan de sociale cohesie van de samenleving - het biedt de mens ontplooiingskansen en zinvolle tijdsbesteding. - het doet zich voor in meerdere sectoren o.a. in samenwerking met professionele betaalde inzet. Omschrijving Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk wordt hier gedefinieerd als werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving. Vrijwillige inzet is vrijwilligerswerk dat door een individu al dan niet in georganiseerd verband wordt gedaan voor een afgebakende periode voor een afgebakend project. Burgerinitiatieven zijn een vorm van vrijwillige inzet. Voor een deel overlapt dit werk het terrein van de informele zorg. Niet voor wat betreft de mantelzorg. Informele zorg is zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht. Mantelzorg is langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, maar door mensen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg voor huisgenoten overstijgt. Mantelzorg geschiedt niet op vrijwillige basis maar overkomt je. Vrijwilligersorganisaties Meijs en Westerlaken 1 maken het volgende onderscheid: - de vrijwilligersondersteunende organisatie; een organisatie die hoofdzakelijk uit beroepskrachten bestaat, waar vrijwilligers ondersteunende taken verrichten (zoals een verpleeg- en verzorgingstehuis); - de vrijwilligersbestuurde organisatie; vrijwilligers vormen het bestuur, het werk wordt uitgevoerd voor beroepskrachten (bijvoorbeeld een sportserviceorganisatie); - de vrijwilligersorganisatie ( all-volunteer ): een organisatie die louter wordt gerund door vrijwilligers (zoals talloze verenigingen). 2

2 Het belang van vrijwilligerswerk, vertaald in functies Vrijwilligerswerk kent in het kort de volgende functies: - een participerende functie:deelname van burgers aan het maatschappelijk verkeer op een door hen zelf gekozen wijze - een democratische functie: beïnvloeding van maatschappelijke processen door burgers - een sociale functie: het draagt bij tot cohesie en leefbaarheid in de samenleving - een integrerende functie: het levert een bijdrage aan de inburgering van allochtonen en bevordert anderszins contacten tussen verschillende groepen in de samenleving - een solidariteitsbevorderende functie:burgers kunnen onder meer hun betrokkenheid bij anderen en/of de samenleving tonen. - een signalerende functie:sommige vormen van (nieuw) vrijwilligerswerk houden een indicatie in van nieuwe groeiende maatschappelijke noden of juist van het wegvallen van bestaande voorzieningen. Omvang en samenstelling 2 Naar schatting doet een kwart tot een derde van de Nederlanders aan vrijwilligerswerk, gemiddeld ongeveer 5 uur per week. Mensen in de leeftijdsgroep 35 tot 55 jaar en met een bovenmodaal inkomen en/of hoog opleidingsniveau doen relatief vaak vrijwilligerswerk. Ook mensen die regelmatig naar de kerk gaan zijn vaker actief als vrijwilliger. Er zijn geen cijfers bekend over de belasting van vrijwilligers of de behoefte aan ondersteuning. Mannen doen evenveel vrijwilligerswerk als vrouwen. Omgerekend naar de bevolkingsaantallen van Doetinchem betekent dit, dat er in 2005 ongeveer tot mensen vrijwilligerswerk doen. In de Ouderenmonitor 2005 is gevraagd naar de tijdsbesteding van ouderen. Eén van de items die ouderen konden aankruisen was hierbij 'vrijwilligerswerk'. In Doetinchem heeft 16% van de 65-plussers op dit item aangegeven dat zij vrijwilligerswerk doen. Dit zou betekenen dat er plussers in Doetinchem zijn die vrijwilligerswerk doen. Naar verwachting is er echter ook een groep ouderen die maatschappelijk actief is, maar dit zelf niet bestempelt als vrijwilligerswerk. Laagopgeleiden en leden van etnische minderheden zijn relatief ondervertegenwoordigd in het brede veld van vrijwilligerswerk. Dit geldt eveneens voor jongeren. Het vermoeden bestaat dat allochtonen van niet westerse afkomst zich met name inzetten binnen de eigen kring, wat naar de samenleving toe minder zichtbaar is. 2 Bron: Doetinchem, vraag en aanbod: nulmeting ter voorbereiding op de Wet maatschappelijke ondersteuning 3

3 Sectoren De meeste vrijwilligersorganisaties zijn te vinden in de sectoren: cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. Maatschappelijke hulpverlening en de zorg volgen al snel. De grootste aantallen vrijwilligers zijn te vinden in de sport en recreatie. Invalshoek De visie ten aanzien van het vrijwilligerswerkbeleid kent twee invalshoeken: de eerste gaat uit van het persoonlijk belang, de tweede vanuit het gemeenschappelijk belang. De eerste richt zich op zelfontplooiing, emancipatie, integratie; de tweede focust op sociale cohesie, leefbaarheid (voorzieningen) en democratie. Visie Het belang van vrijwilligerswerk is bekend, moet worden erkend, voor het voetlicht worden gebracht, gewaardeerd, gefaciliteerd en gestimuleerd. Daarbij dient te worden gestreefd naar het samen (laten) komen van het individuele en gemeenschappelijke belang. Uitgaande van het principe van inclusief beleid dient er binnen het vrijwilligerswerk ruimte te zijn voor jong en oud, hoge en lage inkomens, mensen met en zonder een beperking. Dit betekent dat vrijwilligerswerk zowel doel als middel kan zijn. Het belang van vrijwilligerswerk wordt verdedigd door de vrijwilligers zelf die meedenken over beleid en beleidsmaatregelen. Hoofddoelstelling Het scheppen van randvoorwaarden, waardoor het vrijwilligerswerk in de gemeente Doetinchem zijn functie en waarde kan blijven behouden en zich verder kan ontwikkelen. Subdoelstellingen - erkenning en waardering van vrijwilligerswerk en verbetering van de beeldvorming; - stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties met nadruk op: o behoud en versterking van de lokale infrastructuur die ten dienste staat van het vrijwilligerswerk, met specifieke aandacht voor werving en behoud van vrijwilligers in een zich snel veranderende samenleving; o behoud en versterking van de ondersteuningsstructuur; o inzet van vrijwilligerswerk als voortraject ter voorbereiding voor (re)integratie naar werk; o extra aandacht vanuit de lokale infrastructuur en ondersteuningsstructuur voor de organisaties die in een sterk veranderende samenleving een rol krijgen om burgers op te vangen die niet vanuit henzelf gemotiveerd zijn maar via een sterk gestuurd vrijwilligerswerk (weer) beter mee kunnen doen aan de samenleving (maatschappelijke stage, re-integratie, taalstages allochtonen). 4

4 2. Trends in vrijwilligerswerk 3 Nederland behoort in de statistieken tot de hoogst scorende landen als het gaat om vrijwillige inzet. Vrijwilligers zetten zich in om anderen te helpen, om met anderen samen te werken bij het uitvoeren van activiteiten en het bereiken van maatschappelijke doelen. Burgers zijn daarin bijzonder creatief. De vele activiteiten vormen samen een substantieel deel van de sociale infrastructuur in Nederland. 4 Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de deelname aan vrijwilligerswerk redelijk stabiel is gebleven. Ook de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen lijkt niet af te nemen. Wel wordt geconstateerd dat de hoeveelheid vrijwilligerswerk toeneemt en dat er gemiddeld minder tijd wordt besteed aan vrijwilligerswerk. Ook de beeldvorming over vrijwillige inzet verandert. Flexibilisering van werkzaamheden, inzet door ongebonden vrijwilligers om enkele voorbeelden te noemen hoe de werkzaamheden op minder traditionele wijze kunnen worden uitgevoerd. 5. Vrijwilligerswerk kent ook steeds meer toepassingen. Allerlei nieuwe spelers zien we het domein betreden. Zo zien we het bedrijfsleven in toenemende mate actief worden vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid, maar ook scholen die scholieren maatschappelijke stages laten lopen en niet in de laatste plaats de reintegratiebedrijven. Het is een kans om in deze sterk veranderende omgeving het vrijwilligerswerk uitnodigend en toegankelijk te maken en te houden voor grote groepen burgers, ook de sociaal zwakkeren, mensen met een beperking en de andersdenkenden. Landelijke trends Als belangrijkste trend signaleert Movisie dat er een zelfbewuste manier is ontstaan waarop mensen met elkaar en hun omgeving omgaan. Vergrijzing van het verenigingsleven Momenteel draaien veel verenigingen op de babyboomers van na de oorlog. De nieuwe aanwas aan vrijwilligers levert steeds minder uren vrijwilligerswerk. Wanneer de babyboomgeneratie afzwaait als vrijwilliger ontstaat er een dubbel probleem. Niet alleen zullen minder mensen vrijwilligerswerk in het verenigingsleven doen, wat leidt tot nieuwe tekorten daar, ook leidt het tot een extra vraag naar vrijwilligerswerk in de zorg- en dienstverlening. Ontgroening versterkt de effecten van vergrijzing. Samen met een aantal andere ontwikkelingen, zoals de toenemende arbeidsparticipatie onder vrouwen leidt dit tot het kleiner worden van de groep vrijwilligers en (mantel)zorgverleners. Extramuralisering Mensen die zorg nodig hebben vanwege lichamelijke of verstandelijke beperkingen willen zo lang mogelijk deel uitmaken van het gewone maatschappelijke leven. Dat is de achtergrond van de-institutionalisering en extramuralisering en de daarmee gepaard gaande vermaatschappelijking van de zorg. Dat brengt met zich mee dat voor de relaties wonen-zorg-welzijn nieuwe vormen worden bedacht, die het aantrekkelijk maken om zo lang mogelijk in je eigen huis in een gewone straat te blijven wonen. Om de inzet van hoogwaardige professionals in noodzakelijke gevallen betaalbaar te houden, moet in minder complexe situaties de eigen inzet 3 Spectrum 4 Bron: Verder Werken er is nog een wereld te winnen! eindrapport van de commissie vrijwilligersbeleid onderzoeken door Sociaal Cultureel Planbureau en Centraal Bureau voor de Statistiek 5

5 van mensen groter worden. De civil society doet een groter beroep op zelfredzaamheid, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Polarisatie: tegenover elkaar of met elkaar We worden met elkaar assertiever en veeleisender. Men wil inspraak en medezeggenschap. Men verlangt transparantie van bovenaf. Afwijkende standpunten worden moeilijk geaccepteerd. Het eigenbelang van mensen gaat voor het maatschappelijk belang. De onvrede over de tegenstellingen tussen de oudgedienden en jongere, nieuwe groepen vrijwilligers worden meer openlijk geventileerd. Individualisering: eigen behoefte voorop Al geruime tijd blijft het aantal mensen dat vrijwilligerswerk verricht ongeveer gelijk. Wel zetten ze zich gemiddelde minder uren in en zijn niet langer verbondenheid en loyaliteit leidmotieven, maar de eigen behoeften. Vrijwillige inzet moet een persoonlijk doel dienen of een goed gevoel geven. De opdracht voor verenigingen is dus om aantrekkelijk vrijwilligerswerk te leveren, zodat vrijwilligers blijven. En om nieuwe vrijwilligers aan te boren bijvoorbeeld in werknemers van bedrijven die vrijwillige inzet stimuleren en jongeren, via maatschappelijke stages. ICT: virtueel een maatschappelijk steentje bijdragen Communiceren gebeurt tegenwoordig via Internet, het matchen tussen vraag en aanbod gebeurt digitaal. De percentages van mensen die beschikken over een pc en Internetaansluiting stijgt naar 80 respectievelijk 68%. De prognose is dat dit percentage nog verder stijgt. De vele mogelijkheden voor ontsluiting naar informatie, contact en maatschappelijke betrokkenheid vrijwilligerswerk zijn te over. Echter niet iedereen kan die ontwikkeling bijhouden, zoals ouderen. We moeten oppassen dat zij onthouden worden van de nodige informatie en uitgesloten worden voor deelname. Overspannen vrijwilligersmarkt Net als bij betaalde arbeid dreigt er een capaciteitstekort aan onbetaalde arbeid. Door de vergrijzing stoppen steeds meer mensen met vrijwilligerswerk en juist die vergrijzing maakt dat er meer vrijwilligers nodig zijn in bijvoorbeeld de gezondheidszorg en in activiteiten die participatie van deze doelgroep mogelijk maken. Zo zullen veel organisaties vissen in een steeds kleiner wordende vijver met potentiële vrijwilligers. Vrijwilligerswerk meer als (arbeids- zorg-) instrument De vrijwilligersmarkt wordt steeds meer benaderd door re-integratiebedrijven die klanten als vrijwilliger willen plaatsen. Het betreft dan een tussenstop richting arbeidsmarkt. Niet iedere cliënt is even gemotiveerd of goed geëquipeerd en dat kan ten koste gaan van de kwaliteit en botsen met vrijwilligers die vanuit een bepaalde gedrevenheid of loyaliteit ergens actief zijn. De vraag rijst daarbij ook wat het vrijwillige karakter van het vrijwilligerswerk nog is. Ook voor jongeren die verplicht een maatschappelijke stage moeten vervullen gaat dit op en de taalstages voor oud- en nieuwkomers. Verschil is dat de potentiële vrijwilliger niet wordt uitgenodigd door de vrijwilligersorganisatie, maar door een derde partij. Buiten dit wordt het vrijwilligerswerk in de zorg steeds meer een politiek item. Door veranderende wetgeving wordt er van burgers een coproducentschap verwacht in het leveren van (informele) ondersteuning aan familieleden, vrienden en bekenden. Aan de ene kant betekent dat een kans voor het vrijwilligerswerk. Maar het betekent ook een bedreiging wanneer het gaat om capaciteit. Kunnen mensen, 6

6 naast een baan en het leveren van ondersteuning in het eigen persoonlijk netwerk, ook nog ander vrijwilligerswerk leveren? En kunnen zij die deze doelgroepen ontvangen voldoende en adequate begeleiding bieden? Actief burgerschap: het heft in burgerhanden Veel vrijwilligersorganisaties danken hun bestaan aan van oorsprong initiatieven door burgers. In die zin is het geen trend. Na de kentering in de jaren tachtig en volgende, worden burgers weer meer gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen (Wmo). Nu lijken ze in toenemende mate het heft in eigen handen te nemen. Overigens niet altijd in georganiseerd verband. Voorbeelden van burgerinitiatieven zijn drempels in de straat, opknappen van het pleintje of speelplaats, aanspreken van hangjongeren. Kenmerkend is dat deze initiatieven spontaan ontstaan en gericht zijn op het oplossen van het probleem in de naaste omgeving. En in die zin een belangrijke signaalfunctie voor de gemeentelijke overheid. Afname van actief lidmaatschap In Nederland zijn verhoudingsgewijs enorm veel verenigingen en stichtingen. Juist hierbinnen doen zich de afgelopen jaren grote veranderingen voor. We zien een sterke afname van actief lidmaatschap. Voorbeelden kennen we uit de sport, politieke partijen, kerkelijke organisaties, vakbonden en vrouwenorganisaties. Het traditionele verenigingsleven is op zijn retour. Daartegenover staat een toename van lidmaatschap aan organisaties zonder sociaal netwerk, de zogenaamde mailinglistorganisaties, door de ICT ontwikkelingen Samenvattend: De vraag stijgt, het aanbod verschuift Het aantal vrijwilligers is de laatste jaren ongeveer gelijk gebleven. Toch ontstaat bij veel organisaties een gevoel van een groeiend tekort. We zien enerzijds dat er een grotere vraag ontstaat en anderzijds het aanbod verschuift. De volgende ontwikkelingen hebben hier invloed op gehad: - meer concurrentie in de sfeer van vrije tijd - demografische ontwikkelingen - de zogenaamde dubbele vergrijzing - extramuralisering in de zorg - meer vrouwen op de arbeidsmarkt - andere behoeften van vrijwilligers zelf (afwisselend, flexibel) - het veranderende imago van het vrijwilligerswerk - hoge eisen aan vrijwilligers door wet- en regelgeving en verbeterde kwaliteit van dienstverlening. 7

7 3. Aandachtspunten volgens vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Doetinchem In het kader van het ontwikkelen van het vrijwilligerswerkbeleid is gesproken met vrijwilligers en vrijwilligers(bestuurde)organisaties uit de gemeente Doetinchem. De vrijwilligers en organisaties werd gevraagd aan te geven welke knelpunten er spelen binnen het vrijwilligerswerk, waar oplossingen gevonden kunnen worden en waar prioriteiten liggen. Uit deze inventarisatie komen vier aandachtsvelden naar voren: - PR, imago en werving - intern vrijwilligersbeleid - ondersteuning; deskundigheidsbevordering - waardering. PR, imago en werving is met name en aandachtsveld voor de organisaties; het al dan niet hebben van een duidelijk intern vrijwilligersbeleid lijkt vooral een probleem van de vrijwilligers. Deskundigheidsbevordering en waardering is voor zowel de individuele vrijwilliger als voor de organisaties een item. Daarbij mag het gebrek van een duidelijk vrijwilligersbeleid verbonden worden aan de behoefte aan deskundigheidsbevordering van de organisatie. Zaken als belangenbehartiging en vrijwilligerswerk t.b.v. toeleiding naar werk waren geen onderwerpen die scherp naar voren kwamen. PR, imago en werving Veel organisaties hebben moeite met het werven en behouden van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk krijgt steeds meer concurrentie van andere vormen van vrije tijdsbesteding. Vooral van jongeren krijgt het verdienen van geld in deze tijd voorrang. Daarbij komt ook dat vrijwilligerswerk vaak te maken heeft met een slecht imago. Organisaties krijgen reacties dat het werk stoffig en niet van deze tijd is. Soms komt deze kritiek van mensen met weinig kennis van zaken, soms is deze kritiek terecht. Veel organisaties hebben van oudsher een werkwijze waaraan de startende vrijwilliger zich dient aan te passen. Andere organisaties vragen zoveel tijd van een vrijwilliger dat dit afschrikt. Intern vrijwilligersbeleid De informatiebehoefte onder vrijwilligers is groot. Het blijkt een belangrijk item. De informatie die vrijwilligers van hun organisatie krijgen verschilt behoorlijk. Zo is er vaak een informatiegebrek dat het werk bemoeilijkt. Er is tevens behoefte aan brede informatie over onder andere de rechten en plichten van vrijwilligers, onkostenvergoeding, verzekering etc. Deze zaken, onkostenvergoedingen, het afsluiten van vrijwilligerscontracten, deskundigheidsbevordering en het hebben van een verzekering, zijn lang niet altijd goed binnen de organisatie geregeld. Deze punten worden vaak genoemd als kritiek op de eigen organisatie. Het zijn zaken die thuishoren in het interne vrijwilligersbeleid van een organisatie. Ondersteuning Er is grote behoefte aan een laagdrempelig aanbod van deskundigheidsbevordering, scholing en training. Door scholing of het volgen van themabijeenkomsten wordt de professionaliteit van organisaties verbeterd en kunnen individuele vrijwilligers zich verder bekwamen. 8

8 Waardering Aangezien het vrijwilligerswerk gebaseerd is op ideële motivatie, in plaats van inkomen, is waardering een zeer belangrijke voorwaarde voor de aantrekkelijkheid van en binding met de organisatie en het werk. Uit de verklaringen van vrijwilligers blijkt dat vaak het gevoel ontbreekt dat men gewaardeerd wordt. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als voor de gemeente en samenleving. 9

9 4. Het overheidsbeleid 4.1 Het landelijke beleid Tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk Van 2002 tot eind 2005 was er de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV). Doel van deze regeling was duurzame en systematische versterking van het vrijwilligerswerk. Binnen de regeling richtten gemeenten zich op: - deskundigheidsbevordering - werving van nieuwe vrijwilligers - bieden van taakverlichting aan vrijwilligersorganisaties. 85% van de gemeenten heeft gebruik gemaakt van deze regeling. In het eindadvies beschrijft de commissie aan welke thema s aandacht geschonken moet worden. Staatssecretaris Ross gaat hierop in, in haar Beleidsbrief Vrijwillige Inzet Zij beschrijft de inzet op vier terreinen ter ondersteuning en versterking van het vrijwilligerswerk: - verbeteren van de kwaliteit van het lokale beleid en lokale ondersteuning - weghalen belemmeringen in wet- en regelgeving - vinden van meer vrijwilligers in nieuwe doelgroepen - kennis, onderzoek en deskundigheidsbevordering. Maatschappelijke stage. Het ligt in de bedoeling vanaf schooljaar ,00 voor alle scholen in de lump sum financiering op te nemen. Doel is om jongeren te betrekken bij de samenleving. Het nieuwe kabinet wil zelfs verplichte maatschappelijke stage voor jongeren gedurende 3 maanden in hun schoolcarrière. De Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk door en voor jeugd wordt verlengd t/m Doel is op lokaal niveau vrijwilligerswerk door en voor jeugd te stimuleren om vernieuwing in de sector op landelijk niveau te realiseren. Regeling kwaliteitsadvies vrijwillige inzet (AVI 130). Deze regeling wordt gefinancierd door het ministerie van VWS, voortkomend uit de beleidsbrief van staatssecretaris Ross en wordt uitgevoerd door Movisie en DSPgroep. Het biedt de mogelijkheid voor gemeenten en centrales/steunpunten om kosteloos een adviseur in te huren om het lokale vrijwilligerswerk te ondersteunen. De grote hoeveelheid aanvragen heeft geleid tot uitputting van deze financieringsbron, hoewel de looptijd van deze regeling duurt tot eind Provinciaal beleid De primaire taak van de provincie is het ondersteunen en versterken van de infrastructuur voor vrijwilligerswerk. Dat kan met hulp aan lokale en regionale steunpunten vrijwilligerswerk en door waar nodig meer samenwerking te prikkelen. Ook wil de provincie de gemeenten de hand reiken bij het verbeteren van hun gemeentelijk beleid om vrijwilligerswerk te vernieuwen en versterken. Daarnaast wil de provincie, bijvoorbeeld door proefprojecten mogelijk te maken, nieuwe initiatieven en methodieken stimuleren. Daarmee vernieuwt en versterkt het vrijwilligerswerk, blijft het vrijwilligersbeleid in beweging, en kunnen nieuwe doelgroepen zoals allochtonen en jongeren beter worden bereikt. 10

10 De Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV) zorgde al dat rijk, provincie en gemeenten extra werk maakten van vrijwilligerswerk. Een onderzoek 6 dat in 2005 voor de provincie is uitgevoerd, laat zien dat de meeste Gelderse gemeenten zich hebben ingericht op een betere ondersteuning van lokale vrijwilligers. In 78 procent van de gemeenten is er bijvoorbeeld een vrijwilligerssteunpunt; 55 procent heeft een vrijwilligerswebsite en 43 procent een sociaal comité. Verder heeft 62 procent van de gemeenten intussen vrijwilligerswerkbeleid vastgesteld en heeft 43 procent ook voldoende budget om het uit te voeren. De belangrijkste conclusie in het onderzoeksrapport is dan ook dat het gemeentelijke vrijwilligerswerkbeleid in Gelderland in tweeënhalf jaar tijd een duidelijke stap voorwaarts heeft gezet. Daarmee is qua voorwaarden al veel bereikt. Hoewel het tijdperk van de TSV-gelden nu voorbij is, wil de provincie blijvende aandacht voor vrijwilligerswerkbeleid. Daartoe richt de provincie zich in 2007 en 2008 op vier thema s: gemeentelijk beleid, specifieke doelgroepen, innovatie, en de infrastructuur: - gemeentelijk beleid: de provincie wil blijven prikkelen, met speciale aandacht voor kleinere gemeenten en vrijwilligerswerk op het platteland. Ook heeft de provincie speciale aandacht voor regio s waar vrijwilligerswerk als thema op de sociale agenda 7 staat. Dat is nu het geval in de Achterhoek en de Noord-West Veluwe. - specifieke doelgroepen - De provincie wil werken maken van meer vrijwilligerswerk onder jongeren, vitale ouderen en allochtonen. Deze groepen bieden potentieel. Wat allochtone vrijwilligers betreft zoekt de provincie uit of de nieuwe subsidieregeling Ruimte voor Contact 8 van het rijk soelaas biedt. Die is bedoeld voor het creëren van lokale ontmoetingsmogelijkheden tussen allochtonen en autochtonen. Het idee voor maatschappelijke stages krijgt speciaal aandacht van de provincie. Het fenomeen bestaat al in Gelderland. - Innovatie - Nieuwe initiatieven en methodieken kunnen ook de druk op vrijwilligerswerk verlichten. Daarom wil de provincie goede ideeën daarover onder de aandacht brengen, prikkelen en verspreiden. Bijvoorbeeld de verdere ingebruikname van regionale digitale vrijwilligerspleinen, en het ontwikkelen van bijbehorende wijkwebsites. Daar kunnen vrijwilligers in hun eigen wijk diensten en wederdiensten aanbieden, en er is overzichtelijke informatie beschikbaar over ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, Wmo en andere zaken voor een leefbare wijk. - Infrastructuur - de provincie zal lokale en regionale steunpunten voor vrijwilligerswerk ondersteunen en hen voor meer onderlinge samenwerking enthousiast maken. De thema s waar de provincie aan werkt, sluiten aan bij het bestaande rijksbeleid (de beleidsbrief Vrijwillige Inzet) en het nieuwe regeerakkoord. 6 Eindrapport: De stand van zaken in het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid: een onderzoek naar de ontwikkeling van het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid in de Gelderse gemeenten, K plus V, Arnhem, 15 september Regio s waarin overheden, belangengroepen en sociale partijen samenwerken volgens het provinciale programma Regionaal Werken stellen samen een regionale sociale agenda op. Aan de onderwerpen op deze sociale agenda werken zij met voorrang samen

11 4.3 Gemeentelijk beleid in Doetinchem tot op heden Het huidige vrijwilligerswerkbeleid dateert van 2002 toen de gemeenteraad het besluit nam over de omvorming van de vrijwilligersvacaturebank tot een vrijwilligerscentrale (VWC). De VWC bleef, net zoals voorheen de vacaturebank, onder de hoede van de Stichting IJsselkring. Deze VWC moest de spil gaan worden voor vrijwilligerswerk. De VWC was tevens een vervolg op de reeds ingestelde maatregelen uit 1993 van een collectieve verzekering en een vrijwilligersstatuut voor organisaties waar tenminste 20 vrijwilligers actief waren. Daarnaast heeft Doetinchem een Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) dat in de centrale bibliotheek gevestigd is en wat vrijwilligerswerk onder de aandacht brengt. De centrale gedachte was en bleef de noodzaak tot het creëren van randvoorwaarden waardoor de vrijwilliger zo goed mogelijk zijn werk kan blijven doen. Het belang dat wordt toegekend aan vrijwilligerswerk is tevens terug te vinden in facetbeleid zoals het lokaal ouderenbeleid. Onder Coach+ is er, ondanks de bezuinigingen, vrijgemaakt ten behoeve van deskundigheidsbevordering en leun- en steunfuncties. Dit kwam bovenop het bedrag bestemd voor de vrijwilligerscentrale ( in 2007). Concreet betekent dit dat vanaf 2007 ontvangt de St. Ijsselkring structureel aan subsidie ontvangt voor uitbreiding van functies en taken van de vrijwilligerscentrale: - intensievere uitbreiding van de dienstverlening naar Wehl - extra ondersteuning van vrijwilligers met het oog op de Wmo - vormgeven aan maatschappelijke stages door jeugd en onderwijsinstellingen - mede ontwikkelen van het ambassadeursschap maatschappelijk ondernemen - vernieuwende vormen ontwikkelen voor waardering van vrijwilligers - coördinatie invulling leun en steunfuncties De leun- en steunfuncties dienden in 2007 ontwikkeld te worden. Onder leiding van Ijsselkring worden samen met partners in een platform ideeën en voorstellen ontwikkeld met het doel deze in samenwerking te gaan uitvoeren. Daarvoor stelt de gemeente maximaal voor beschikbaar. De coördinatie valt onder Ijsselkring. In het kader van het subsidiebeleid is gereserveerd voor deskundigheidsbevordering. In 2005 hebben 157 organisaties gebruik gemaakt van de vrijwilligerscentrale en hebben 270 (potentiële) vrijwilligers zich tot de centrale gewend. Daarnaast kende de website in september unieke bezoekers en hebben 780 personen een digitale zoekactie uitgevoerd naar vacatures. Een jaar later zijn deze aantallen opgelopen tot respectievelijk unieke bezoekers en 936 personen die een zoekactie hebben uitgevoerd. 12

12 5. Gemeentelijk beleid in Doetinchem vanaf heden De gemeente zet breed in op het bevorderen van participatie, emancipatie en vrijwillige inzet voor en door alle burgers. Bij deze denkrichting past het stimuleren en ondersteunen van alle vormen van vrijwillige inzet, en het behouden of versterken van het bestaande brede ondersteuningsbeleid. Alle burgers zijn de doelgroep (niet alleen kwetsbare burgers) en ook sport, cultuur en ontmoeting moeten in brede zin worden gestimuleerd. Uit het voorgaande blijkt dat het aantal vrijwilligers (nog) niet afneemt, maar redelijk stabiel is. Wel is sprake van een verschuiving in vraag en aanbod. De babyboomers vergrijzen, vrouwen werken meer dan voorheen; andere doelgroepen zoals jongeren en laag opgeleiden zijn nog relatief ondervertegenwoordigd in het vrijwilligerswerk. Allochtonen zijn met name actief binnen hun eigen netwerken. De vraag naar vrijwilligers groeit in de sector zorg en welzijn. Vrijwilligers(organisaties) roepen om een betere PR, werving, een goed intern vrijwilligersbeleid, deskundigheidsbevordering en om waardering. Vrijwilligerswerk in de traditionele vorm (langdurige inzet vanuit een bevlogenheid binnen een organisatie/vereniging) correspondeert niet meer geheel met de behoeften van de (potentiële) vrijwilliger. Bedrijfsleven, scholen, re-integratiebedrijven komen als potentiële aanbieder de laatste jaren meer in beeld. 5.1 De rol van de gemeente Doetinchem Vrijwilligerswerk ontstaat grotendeels spontaan, maar kan ook worden gestimuleerd. Het vrijwilligerswerkbeleid is gericht op zowel de vraag als het aanbod. Dit vertaalt zich in een goed lokale infrastructuur en ondersteuningsstructuur. Daarbij is aandacht voor waardering van de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties. De insteek is vrijwilligerswerk, vrijwillige inzet maar ook geregisseerd vrijwilligerswerk (verplichte kennismaking met vrijwilligerswerk; maatschappelijke stages). Hieruit vloeit voort dat de gemeente Doetinchem een rol heeft als: - regisseur: kaderstelling en monitoring; - facilitator: het bieden van een ondersteuningsinfrastructuur door middel instrumenten als subsidiering, laagdrempelige toegang gemeentelijke accommodaties; het subsidieren van (een deel van) de lokale infrastructuur op basis van afspraken: de vrijwilligerscentrale (VWC); - stimulator: zichzelf en partijen (o.a. VWC) stimulerend vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken (o.a. via een waarderingsysteem). 5.2 Lokale infrastructuur Steunpunt mantelzorg Vrijwilligers in de zorg vormen een speciale doelgroep binnen het vrijwilligerswerkbeleid. Mantelzorgers zetten zich in voor hun naaste en houden daarmee ook de professionele en zeer kostbare zorg buiten de deur. Maar mantelzorgers kunnen overbelast raken. De vrijwilligers in de zorg vervullen eveneens een belangrijke inzet die maakt dat een beroep op de professionele zorgvoorzieningen minder urgent is. Tegelijkertijd kunnen juist deze vrijwilligers ook weer de mantelzorger ontlasten. Denk aan een oppascentrale voor mantelzorgers die er eens een avondje tussenuit willen. Het betreft veelal betrokken vrijwilligers. Zij op hun beurt riskeren eveneens een overbelasting. Het 13

13 steunpunt mantelzorg dient emotionele ondersteuning te bieden aan deze vrijwilligers zoals zij dat ook doet voor mantelzorgers. De vrijwilligerscentrale (VWC) De grootste groep vrijwilligers die zich aanmelden bij de vrijwilligerscentrale ligt momenteel in de leeftijdscategorie 30+; een relatief kleine groep zijn de 55- plussers. Uit landelijk onderzoek blijkt dat veel 55-plussers wel vrijwilligerswerk verrichten maar dit niet zoeken via de vrijwilligerscentrale. Ook in Doetinchem valt dit te constateren: zo zijn in de verzorgingshuizen Het Weerdje en Den Ooiman veel vrijwilligers actief (respectievelijk 100 en 200), maar zij hebben dit werk niet via de vrijwilligerscentrale gezocht. Indien vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk elkaar spontaan ontmoeten wordt dit van harte toegejuicht. Het is echter van belang dat de VWC en haar aanbod zichtbaar zijn in Doetinchem opdat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties wel de weg naar de VWC weten als dat nodig is. Een pro-actieve benadering is daarbij een voorwaarde. De vrijwilligerscentrale als blijvend lokaal steunpunt en front-office De vrijwilligerscentrale fungeert als het organisatorische knooppunt voor expertise en dienstverlening. Haar primaire taken zijn sinds haar oprichting: - informatie en advies - bemiddeling van vraag en aanbod; regionale digitale vacaturebank - promotie van vrijwilligerswerk - deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en organisaties. In 2007 zijn daar nog de volgende taken aan toegevoegd: - vormgeven aan maatschappelijke stages door jeugd en onderwijsinstellingen - mede ontwikkelen van het ambassadeursschap maatschappelijk ondernemen - coördinatie invulling leun en steunfuncties. De VWC heeft in dat kader met ruim 200 van de 270 vrijwilligersorganisaties in Doetinchem contact gehad. De vrijwilligerscentrale blijft nadrukkelijk HET steunpunt voor vrijwilligers- (organisaties). Haar taken vragen geen wijziging. Wel zijn er enkele aandachtspunten: - het inzichtelijk maken en benutten van de mogelijkheden om specifieke doelgroepen actief in het vrijwilligerswerk te (blijven) betrekken zoals jongeren, allochtonen, mensen met een beperking; - het ontwikkelen van een wervingsstrategie ten gunste van zorggerelateerd vrijwilligerswerk anticiperend op de toenemende vraag; - het ondersteunen van organisaties bij het zoeken naar samenwerkingspartners; samenwerkingsverbanden versterken met bedrijfsleven en scholen; - samenwerking met de Wmo-winkel, met name met het steunpunt mantelzorg en samenwerking met de vrijwillige thuishulpbehoeftepeiling onder vrijwilligersorganisaties over hun ondersteuningsbehoefte. - Daar waar de VWC een front-office voor vrijwilligers(organisaties) vormt, kan de mid-office bestaan uit andere partners zoals het (lokale) bedrijfsleven maar ook uit een ondersteunende organisatie zoals vrijwilligersnl. Bedrijfsleven 14

14 Binnen het bedrijfsleven bestaan maatschappelijk ondernemers. Wanneer dit gericht is op de vrijwillige sector kan dit verschillende vormen aannemen: - Vrijwilligerswerk op collectieve wijze door het bedrijf zelf bijvoorbeeld in het kader van teambuilding. Of het bedrijf biedt de mogelijkheid aan individuele medewerkers om zich tussentijds (van lunchpauze tot sabattical ) vrijwillig elders in te zetten. - Daarnaast is het bedrijfsleven een belangrijke partner wanneer het gaat om het bieden van vrijwilligerswerk in de vorm van maatschappelijke stageplaatsen. - Het bedrijfsleven vormt ten derde een potentiële sponsor van vrijwilligersevenementen. Contacten vanuit de gemeente/re-integratiebedrijven en vanuit de VWC met het bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf, worden in dit kader versterkt. Maatschappelijke stages: onderwijs versus de stageaanbieders Alle leerlingen die vanaf schooljaar instromen in het voortgezet onderwijs, zullen een verplichte maatschappelijke stage gaan volgen met als doel de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving te vergroten. Het Ministerie van OC&W pleit daarbij voor een stage van 6 à 12 dagen gedurende 3 maanden. De komende jaren zal het aantal stages gefaseerd worden opgebouwd. Hoewel geen nieuw fenomeen, ontstaan er door de politieke aandacht, de verplichtstelling en de financiële middelen die hiervoor vrij worden gemaakt nieuwe kansen. Terwijl de vraag wordt gevormd door het voortgezet onderwijs zijn de aanbieders te vinden in alle sectoren waarin ook vrijwilligers werkzaam zijn, waarbij ook hier weer als aanvulling geldt het bedrijfsleven en last but not least de gemeente zelf. Veel organisaties kampen met een tekort aan jonge vrijwilligers en hebben een vergrijzend vrijwilligersbestand. Jongeren kunnen middels een stage bekend worden gemaakt met vrijwilligerswerk hetgeen hen enthousiast hiervoor kan maken. Hierdoor blijven zij soms actief als vrijwilliger na hun stage of komen ze op een later moment terug als vrijwilliger. Maar wie bemiddelt tussen vraag en aanbod? Of wordt deze taak aan het onderwijs overgelaten met alle nadelen van dien: inzet van de reeds beperkte middelen, onderlinge concurrentie tussen scholen. De gemeente Doetinchem zorgt ervoor dat de bemiddelingsfunctie bij een onafhankelijke partij met enige ervaring komt te liggen. Deze partij geeft vorm aan de verplichte stage en betrekt de schooldirecties daar actief bij. De gemeente zal via haar stimulerende en faciliterende taak ondersteuning bieden. Het Plan van aanpak van het ministerie verschijnt in de herfst van De financiële aspecten voor het onderwijs van maatschappelijke stages worden eind 2007 duidelijk. Maatjesprojecten Een speciale vorm van vrijwilligerswerk is de rol van maatje of buddy. Een maatje of buddy begeleidt en ondersteunt zijn cliënt. De vorm waarin is afhankelijk van het type cliënt. Het maakt wezenlijk uit of het een Doetinchemmer van allochtone afkomst is die zijn weg in de samenleving zoekt of een persoon met een ernstige ziekte die meer kwaliteit van leven behoeft. 15

15 Kenmerk van het maatje is de afstand die deze bewaard tot zijn cliënt in verhouding tot familie en andere naasten maar tegelijkertijd closer is dan een professional. De kwaliteit van het werk van buddy of maatje wordt sterk mede bepaald door de mate van ondersteuning die deze kan krijgen van een professionele instelling die fungeert als achterwacht. Wijkteams Het wijkwerk wordt vorm gegeven via wijkteams. Het wijkwerk is gericht op de bevordering van de leefbaarheid in buurt en wijk en de bevordering van de sociale cohesie. Dit vertaalt zich in burgerinitiatieven en zo mogelijk in een blijvende vrijwillige inzet. Een goed voorbeeld vormt het project buurtbemiddeling. De wijkteams ondersteunen dit proces, waarbij jaarlijks de speciale aandacht uitgaat naar twee wijken (zie ook subsidies: D-ton en S-ton, beschikbaar voor alle wijken). Sociale raad De gemeente Doetinchem laat zich adviseren op het gebied van het sociale domein door de Sociale Raad, waarin een brede vertegenwoordiging zit van cliëntgroeperingen. Na de zomer van 2007 heeft ook een vertegenwoordiger vanuit het vrijwilligerswerkzitting genomen in de (Tijdelijke) Sociale Raad. Om het belang van vrijwilligerswerk vanuit de vrijwilligers(organisaties) zelf te kunnen blijven behartigen en de gemeente tijdig te informeren en adviseren is een vertegenwoordiging onontbeerlijk. Een voortraject ter voorbereiding van (re)integratie naar werk Al in 2002 heeft de gemeente vrijwilligerswerk aangemerkt als instrument in het sociale activeringsbeleid. Het levert tenminste maatschappelijke participatie op en een verminderde kans op sociaal isolement en kan een toeleiding betekenen naar werk. Anno 2007 ligt de focus op: - integratie van allochtonen - (re)integratie van vrouwen - maatschappelijke stage voor jongeren. Het vrijwilligerswerk blijft ook in de toekomst een bron voor maatschappelijke participatie en mogelijke voorbereiding van toeleiding naar werk. Dit maakt onderdeel uit van het integratiebeleid en minimabeleid van de gemeente Doetinchem. Als uitgangspunt geldt maatwerk, waarbij het vrijwilligerswerk past bij de persoon. Binnen het minimabeleid, wat in voorbereiding is, is het voornemen om een premie aan bijstandsgerechtigde vrijwilligers aan te bieden als teken van waardering van hun inzet. Volgens de Wet werk en bijstand is het mogelijk om een bedrag van per persoon per jaar uit te keren. De Wet werk en bijstand, de Wet werkeloosheid, de Wet arbeidsongeschiktheid bieden allen de ruimte aan uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk te verrichten en onkostenvergoeding te ontvangen. De plicht om beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt blijft bestaan, waarbij de arbeidsgeschiktheid bepalend is. De uitkeringsgerechtigde moet wel melden wanneer hij of zij vrijwilligerswerk verricht omdat hij/zij in principe beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. 16

16 5.2 Ondersteuningsstructuur vrijwilligerswerkbeleid Accommodatiebeleid De kaders voor het strategisch accommodatiebeleid zijn op 22 maart 2007 door de raad vastgesteld. Deze kaders richten zich op het zogenaamde maatschappelijke vastgoed in Doetinchem. Een deel van dit vastgoed is (nog) in bezit van de gemeente Doetinchem. Gegeven de regisseursfunctie van de gemeente waarbij vastgoedeigendom geen kerntaak is, wordt het gemeentelijk eigendom van maatschappelijk vastgoed echter heroverwogen; beheer en exploitatie worden in principe uitbesteed met uitzondering van de sociale programmering. Maar het afstoten van gemeentelijk vastgoed is een zaak wat tijd kost en weloverwogen moet geschieden. Voor het gemeentelijk vastgoed worden daarom intussen wel uniforme huurprijzen ontwikkeld die kostendekkend zijn. Gebruikers kunnen compensatie zoeken via het systeem van subsidietoekenning om de zaken zuiver en inzichtelijk te houden. Vrijwilligers(bestuurde)organisaties vormen een groep belangrijke gebruikers van maatschappelijk vastgoed. Tot op heden betalen zij vaak een maatschappelijke huurprijs. Het ontwikkelen van eenduidige eigendomsverhoudingen, huurverhuurovereenkomsten en beheers- en exploitatiemodellen voor het maatschappelijke vastgoed in bezit van de gemeente Doetinchem kan dan ook nadelig voor deze organisaties uitpakken. Er zijn twee oplossingsrichtingen: - positieve resultaten van de pilot in Wehl kunnen perspectief bieden; - subsidietoekenning: de zogenaamde investeringssubsidie heeft rechtstreeks betrekking op clubaccommodaties; de incidentele subsidies vormen aanvullende mogelijkheden (zie subsidies ) In Wehl loopt een pilot. De gemeente Doetinchem heeft een budgetovereenkomst gesloten met de St. Sport en Recreatie in Wehl voor de uitvoering van beheer en exploitatie van de sportaccommodaties, waardoor de huurprijs beneden de uniforme prijs mag blijven. Deze pilot wordt in 2009 geëvalueerd. De uitkomsten kunnen perspectief bieden voor vrijwilligersorganisaties die eveneens bereid zijn zelf beheer en exploitatie van de accommodatie ter hand te nemen. Het contract met de SSR kan als voorbeeld dienen voor andere verenigingen. Subsidies Budgetfinanciering Relatief grote professionele instellingen komen in aanmerking voor budgetfinanciering. De zogenaamde vrijwilligersondersteunende organisaties maken hier deel van uit: st. Ijsselkring, de Gruitpoort, Muziekschool. In het budgetcontract staan afspraken over producten, prestaties en activiteiten. Ondersteuning van vrijwilligers vormt een kostenpost die opgenomen is als onderdeel van bepaalde te leveren producten. Deelnamesubsidie en investeringssubsidie De vrijwilligersbestuurde organisaties, zoals veel verenigingen, komen potentieel in aanmerking voor een deelnamesubsidie of een incidentele subsidie. Een deel kan ook profiteren van de investeringssubsidie. Op 17 november 2005 heeft de raad de uitgangspunten voor het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld voor deelname aan vrije tijdsactiviteiten op het gebied 17

17 van sport, cultuur en welzijn. Als doelgroepen zijn aangemerkt jeugd, mensen met een beperking en lage inkomens. Als instrumenten is gekozen voor de deelnamesubsidie en de meedoen regeling. Die verenigingen of stichtingen met leden van 5 t/m 17 jaar komen in aanmerking voor een deelnamesubsidie per lid. Mensen met een beperking of een laag inkomen hebben recht op een individuele subsidie op basis van de meedoen regeling. In 2006 is het subsidiebeleid verder uitgewerkt. Toetsingscriteria bekijken of de subsidie bestemd is voor een van deze doelgroepen, of het strookt met het principe van de eigen verantwoordelijkheid van de burger en zelf de lasten dragen als dat kan, of de subsidie bijdraagt aan het zelfdragend vermogen van dorpen of kernen en/of de ontwikkeling van Doetinchem als stad. Aanvullende criteria vormen de vraag of de subsidie past binnen het gemeentelijke beleid of taken respectievelijk past binnen de landelijke/algemene ontwikkelingen. Deze toetsingscriteria corresponderen met de Wmo/SAP uitgangspunten van eigen verantwoordelijkheid van de burger en het zelfdragend vermogen. Dit vertaalt zich in subsidieaanvragen en afhandelingen die de inzet van vrijwilligers reflecteren. op de begroting stond een voordelig saldo vermeld. Ten opzichte van de subsidie die men krijgt is dit relatief veel. Dit is misschien te verklaren uit het feit dat de stichting veel gebruik maakt van vrijwilligers bij haar taken. de kunstgrasvelden zijn door de stichting en de vereniging zelf aangelegd en betaald als doel de verworven kennis en kunde van mensen die niet langer actief aan het arbeidsproces deelnemen ten dienste te stellen van de samenleving. Uit: 3 e etappe uitwerking nieuw subsidiebeleid De investeringssubsidie ten behoeve van clubaccommodaties komt tegemoet aan de inzet van vrijwilligers. Deze is bedoeld voor die verenigingen en stichtingen op het terrein van sport, cultuur of hobbyisme die zonder winstoogmerk zelf investeren in nieuwbouw, verbouw of grootschalige inrichting van hun accommodatie op voorwaarde dat dit geen gemeentelijke accommodatie betreft. Deze subsidie wordt dan ook een waarderingssubsidie genoemd. Incidentele subsidies Maar het zijn nog meer de incidentele subsidies die binnen handbereik van de vrijwilligersorganisaties liggen. De bedragen beperken zich voornamelijk tot een paar duizend euro. Deze incidentele subsidies kunnen worden gebruikt als startsubsidie, voor experimenten of anderszins. Doch deze subsidies worden ook jaarlijks ter beschikking gesteld aan organisaties waarvan reeds bekend is dat hun activiteiten passen binnen het gemeentelijk beleid (zorg gerelateerd). Een specifieke vermelding vragen nog de incidentele subsidies belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering vrijwilligers en de subsidies voor wijk en dorp. Belangenbehartiging Vrijwilligers(bestuurde) organisaties kunnen in aanmerking komen voor subsidie indien zij de belangen behartigen van een van de doelgroepen, jeugd, mensen met een beperking, mensen met een laag inkomen of ouderen en etnische minderheden. Het maximum bedrag is maximaal 980 euro op jaarbasis (aug. 2006). 18

18 Deskundigheidsbevordering vrijwilligers Een van de belangrijkste incidentele subsidies dat tevens een directe erkenning van het belang van vrijwilligerswerk inhoudt is de subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers. Deze is bestemd voor vrijwilligers(bestuurde) organisaties (rechtspersoonlijkheid) die actief zijn binnen zorg, welzijn, sport en cultuur met uitzondering van kerken en politieke partijen. Daarbij geldt een maximum van euro per organisatie per jaar (aug. 2006). In totaal is beschikbaar. Re-integratieverordening (art.11) De mogelijkheid bestaat dat op aanvraag van de cliënt de gemeente een subsidie toekent van maximaal 125,- per jaar. Wijkbudgetten voor burgerinitiatieven De wijkteams beschikken over budgetten, die zij met en door de bewoners kunnen besteden. Daaronder valt eveneens de D-ton, die speciaal ter beschikking staat van burgerinitiatieven, te beginnen met de initiatieven in de wijken waar in het betreffende kalenderjaar de specifieke aandacht naar uit gaat. Sité-woondiensten heeft daar de S-ton aan toegevoegd. Samenvattend Gezien de recente doorvoering van het nieuwe subsidiebeleid, dat de uitgangspunten van de Wmo reflecteert en dat een zekere ruimte biedt aan vrijwilligersorganisaties, moet dit subsidiebeleid de kans te krijgen zich te bewijzen. Een aanpassing ten behoeve van het vrijwilligerswerk is vooralsnog niet aan de orde. Op het moment dat het subsidiebeleid een (tussentijdse) evaluatie kent dient de impact die het beleid heeft op het vrijwilligerswerk mee te worden genomen. Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering bestaat als zelfstandig instrument. Deze dient te worden ingezet door de vrijwilligers(bestuurde) organisaties en door de vrijwilligersondersteunende organisaties. De gemeente Doetinchem stelt aan de vrijwilligers(bestuurde) organisaties een subsidie beschikbaar. Daarnaast is met de St. Ijsselkring overeen gekomen dat de vrijwilligerscentrale een eigen aanbod deskundigheidsbevordering heeft richting organisaties en individuele vrijwilligers. Via deze twee regelingen ondersteunt en stimuleert de gemeente Doetinchem deskundigheidsbevordering en blijft dit op deze wijze handhaven. Gezien de constatering dat de behoefte aan deskundigheidsbevordering onder vrijwilligers en hun organisaties ook nu nog steeds als aandachtspunt naar voren wordt geschoven is het zaak dat deze partijen bekend zijn en/of worden gemaakt met deze regelingen. Collectieve verzekering voor vrijwilligers Bij het doen van vrijwilligerswerk kan men letsel oplopen of kan er materiële schade ontstaan. De organisatie waar iemand als vrijwilliger werkt is ervoor verantwoordelijk dat voldoende verzekeringen worden afgesloten. Een WAverzekering en een ongevallenverzekering is het minimum. Voor Doetinchemse organisaties en instellingen is het mogelijk om hun vrijwilligers collectief via de gemeente te verzekeren. De gemeente neemt de kosten van de verzekering voor haar rekening. 19

19 De collectieve verzekering bestaat uit twee delen: - Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die de vrijwilligers verzekert tegen het risico van aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade, toegebracht aan derden en opzichtschade; - Een ongevallenverzekering die dekking geeft tegen de financiële gevolgen van ongevallen overkomen tijdens activiteiten van de organisatie, alsmede tijden het komen en gaan naar die activiteiten. Waardering De gemeente Doetinchem heeft de St.Ijsselkring om advies gevraagd hoe de waardering voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties vanuit de gemeente c.q. samenleving het best kan worden vorm gegeven, naast de waardering voor vrijwilligers die vanuit de vrijwilligersorganisaties zelf moet komen. De waardering van vrijwilligerswerk geschiedt vanuit twee invalshoeken: - elke vrijwilliger die zich inzet verdient waardering; - vrijwilligers en vrijwilligersinitiatieven die als voorbeeld kunnen dienen kunnen rekenen op extra aandacht. Een concreet voorbeeld voor een uniforme waardering is de introductie van de zogenaamde vrijwilligerskaart, beschikbaar voor iedere individuele vrijwilliger tegen een geringe kostprijs. De vrijwilligerskaart biedt korting op tal van producten en diensten, variërend van verzekeringen, vrije tijdsbesteding t/m loopbaanadviezen van het CWI. De kaart gaat gepaard met een vrijwilligerskrant die een paar keer per jaar uitkomt waarin landelijke ontwikkelingen en een lokale bijlage informatie verschaffen over het wel en wee binnen het vrijwilligerswerk. De krant gaat samen met een speciale nieuwsbrief eveneens naar betrokken bedrijven. Een ludieke actie die jaarlijks plaats vindt, kan opvallende vrijwilligers- (organisaties) extra in het zonnetje zetten en tegelijkertijd PR bieden voor vrijwilligerswerk. Aangezien 7 december de dag van de vrijwilliger is, is dit de aangewezen datum voor deze ludieke actie. 20

20 6. Kaders vrijwilligerswerkbeleid Kaders: 1. De visie ten aanzien van vrijwilligerswerk is als volgt: het belang van vrijwilligerswerk is bekend, moet worden erkend, voor het voetlicht worden gebracht, gewaardeerd, gefaciliteerd en gestimuleerd. Daarbij dient te worden gestreefd naar het samen (laten) komen van het individuele en gemeenschappelijke belang. Uitgaande van het principe van inclusief beleid dient er binnen het vrijwilligerswerk ruimte te zijn voor jong en oud, hoge en lage inkomens, allochtoon en autochtoon, mensen met en zonder een beperking. Dit betekent dat vrijwilligerswerk zowel doel als middel kan zijn. Het belang van vrijwilligerswerk wordt verdedigd door de vrijwilligers zelf die meedenken over beleid en beleidsmaatregelen. 2. De gemeente Doetinchem heeft de rol van regisseur waar het gaat om het formuleren van doel en visie op vrijwilligerswerk en de monitoring; zij heeft een stimulerende en faciliterende rol ten aanzien van het behoud en versterking van de lokale infrastructuur en lokale infrastructuur. 3. De lokale infrastructuur wordt geconsolideerd en waar mogelijk versterkt: - Het steunpunt mantelzorg biedt de nodige emotionele ondersteuning aan vrijwilligers in de zorg, zoals zij dat ook doet voor mantelzorgers. - De vrijwilligerscentrale (VWC) blijft nadrukkelijk HET steunpunt en frontoffice voor vrijwilligers en vrijwilligers(organisaties). Haar taken behoeven geen fundamentele wijzigingen, maar vragen wel aandacht voor de toenemende vraag naar vrijwilligers in de zorg en de integratie van specifieke doelgroepen. Nauwe samenwerking met de Wmo-winkel is een noodzaak; enerzijds door de aanwezigheid van een klantmanager die zicht heeft op de behoefte van haar cliënten en waar vrijwilligerswerk een antwoord kan vormen. Anderzijds door het steunpunt mantelzorg waar samen mee gewerkt wordt. - Daar waar de VWC een front-office voor vrijwilligers(organisaties) vormt, kan de mid-office bestaan uit partners zoals het (lokale) bedrijfsleven maar ook uit een ondersteunende organisatie zoals vrijwilligersnl. - Vanuit het belang van het bedrijfsleven als aanbieder van vrijwilligerswerk of maatschappelijke stages en als mogelijke sponsor worden contacten vanuit de gemeente en vanuit de VWC met het bedrijfsleven, met name middenen kleinbedrijf, versterkt. - De gemeente Doetinchem zorgt ervoor dat de bemiddelingsfunctie voor maatschappelijke stages bij een onafhankelijke partij met enige ervaring komt te liggen. Deze partij geeft vorm aan de verplichte stage en betrekt de schooldirecties daar actief bij. De gemeente zal via haar stimulerende en faciliterende taak ondersteuning bieden. - De gemeente Doetinchem faciliteert waar nodig en mogelijk maatjesprojecten voor die mensen die extreem belemmerd worden in hun maatschappelijke participatie en voor wie dit bijdraagt aan een structurele oplossing. - De wijkteams ondersteunen burgerinitiatieven, waaruit een meer duurzame vrijwillige inzet kan voortvloeien, met extra ondersteuning in de twee wijken waar de focus in het betreffende kalenderjaar naar uit gaat. - Het vrijwilligerswerk blijft ook in de toekomst een bron voor maatschappelijke participatie en mogelijke voorbereiding van toeleiding naar werk. Dit maakt onderdeel uit van het integratiebeleid en minimabeleid van 21

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht De gemeente bepaalt de visie en het beleid op vrijwilligerswerk gericht op de lokale vraag. Binnen de Wmo (prestatieveld vier) zijn gemeenten verplicht de

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Gemeente Oss

Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Gemeente Oss Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Gemeente Oss Project Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Datum 24 mei 2016 Auteur S. Dohmen, M. Megens Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Huidige situatie 3. Relevante ontwikkelingen

Nadere informatie

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe Kadernota Meedoen In Midden-Drenthe Aansluiting met de samenleving Miriam Smid-Mos Afdeling Samenlevingszaken Gemeente Midden-Drenthe Oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding 3 1. Landelijk beleid en de

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg Concept Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg 1. Inleiding: De Stedelijke Wmo-Adviesraad biedt deze notitie aan de Gemeente aan als ongevraagd advies. In de Wmo doet de overheid een dringend

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Sector Werk en Inkomen Sector Zorg Hulpverlening en Sport 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 2. 0ntwikkelingen 3. Visie en doelstellingen 4.

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Vrijwillig Haaksbergen

Vrijwillig Haaksbergen Vrijwillig Haaksbergen Stand van zaken 1 augustus 2014 Sybren Bouwsma en Maaike Moulijn - Arcon Rapport Vrijwillig Haaksbergen 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken vrijwillige inzet... 4 3. Ondersteuning

Nadere informatie

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D V E R S L AG DE JUISTE BALANS: - BETAALD WERK - VRIJWILLIGERSWERK - DE WMO E e n p r o j e c t v a n F N V V r o u w e n b o n d, E n z o v o o

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel

Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee achter deze participatiesamenleving

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013 Programma SportService Zwolle & Vrijwilligerscentrale Zwolle Peter van Diermen Werven & Behouden Opening & Kennismaking Vrijwilligers Ervaringen uit de praktijk Vrijwilligersbeleid Pauze Motivatiemanagement

Nadere informatie

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015 Informele Zorg Beleidsnota datum Juli 2015 status versie 1.1 auteur(s) Eigenaar Definitief Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3. Doetinchem, 20 september 2006, nr. 177. Aldus besloten 28 september 2006. Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3. Doetinchem, 20 september 2006, nr. 177. Aldus besloten 28 september 2006. Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3 Aldus besloten 28 september 2006 Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid Ingaande 1 januari 2007 moet er (effectief) een nieuw subsidiebeleid gelden voor de gemeente Doetinchem.

Nadere informatie

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017 Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg Rapportage 31 mei 2017 Waarom dit onderzoek? Vrijwilligers onmisbaar in de sport Onderwerp staat sinds jaar en dag op de agenda

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Wat kenmerkt de Alblasserdamse vrijwilliger?

Vrijwilligerswerk. Wat kenmerkt de Alblasserdamse vrijwilliger? Vrijwilligerswerk Wat kenmerkt de Alblasserdamse vrijwilliger? Vrijwilligerswerk: het is onbetaald, niet verplicht, maar wel georganiseerd èn levert enige vorm van sociale winst op. Sommigen doen het ad

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2015-09 Regionaal beleidskader Participatiewet en verordeningen Dienst/afdeling SMO De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Hoe maakt u optimaal gebruik van vrijwilligers?

Hoe maakt u optimaal gebruik van vrijwilligers? Christine Linzel 28-03-2013 Hoe maakt u optimaal gebruik van vrijwilligers? 1 Wat gaan we doen? Onderwerp: Integraal vrijwilligersbeleid bij gemeenten: waarom en hoe. Resultaten: Jullie hebben achtergrondinformatie

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vrijwillige inzet op het platteland

Vrijwillige inzet op het platteland Vrijwillige inzet op het platteland Vrijwillige inzet op het platteland Op het platteland is de afgelopen jaren veel veranderd en het vrijwilligerswerk op het platteland verandert ook. Hoe kunt u, als

Nadere informatie

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS 2017 1 Inhoudsopgave Wat is vrijwilligerswerk? 3 Rechten en plichten wet- en regelgeving 3 Vrijwilligersvergoeding 4 Deskundigheidsbevordering 4 Verzekeringen 5 Verklaring

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Denkt u mee??? Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Wat is er allemaal gebeurd? Uitdaging en thema s Wat is er gebeurd na 14 april? Weet u het nog? Die grote bijeenkomst op 14 april 2010 in Heinkenszand?

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Vergadering d.d. Activiteit Aanwezig Afwezig 15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Op 15 november kwamen 52 mensen van vrijwilligerscentrales

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest Maatschappelijke stage in gemeentebeleid Typetest MOVISIE ondersteunt u MOVISIE ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invoering van maatschappelijk makelaarsfunctie. Heeft u vragen over het opzetten

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies Bespreeknota Aan: Commissie Samenleving Van: College van B&W Onderwerp: Dilemma's dubbele subsidies Portefeuillehouder: Laurens Verspuij / Henk Driessen Datum collegebesluit: 11 november 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2

Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Age Stinissen Mayan van Teerns Inhoud Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Inkomstenbronnen

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten Voor u ligt de tweede nieuwsbrief gemaakt in BAR-verband. zowel in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wordt dezelfde nieuwsbrief verstuurd. De eerste pagina

Nadere informatie

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Auteur(s) Datum MOVISIE Wendy Stubbe, Koos Berkelaar, Hanneke Mateman

Nadere informatie

De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk

De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk Deze brochure is een uitgave van MOVISIE Tekst: Matthijs Terpstra, Vanessa Zondag, Fraukje van Dijk Eindredactie: afdeling Communicatie MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2 Beleid vrijwilligerswerk algemeen Documentverantwoordelijke: Voorzitter Raad van Bestuur Datum vaststelling: 13-1-2005 Datum evaluatie: 1-9-2016 Soort document: Beleid Bestemd voor: Alle medewerkers Inhoudsopgave

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Aanleiding rapport In dit rapport geeft het SER-Jongerenpanel zijn visie op het onderwerp maatschappelijke stage. Het Jongerenpanel is in het voorjaar van 2007 door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg Datum: 1 september 2010 Vooraf De Wmo-Adviesraad wil deze notitie aanbieden als ongevraagd advies. Bij de invulling van het basispakket collectieve

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; Agendapunt: 7 Nummer: 2014/15704 G De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; gezien het advies van het Platform Werk en Inkomen

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie