Softwarelicentie overeenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Softwarelicentie overeenkomst"

Transcriptie

1 Softwarelicentie overeenkomst KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER IN HET BIJZONDER DE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT: OVERDRAAGBAARHEID ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 4; GARANTIE ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 6 EN 7; AANSPRAKELIJKHEID ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 8; CONNECTIVITEIT EN PRIVACY ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 14; EN SPECIFIEKE BEPALINGEN EN UITZONDERINGEN ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 16. U STEMT ERMEE IN DAT DEZE OVEREENKOMST GELIJK IS AAN ELKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST WAAROVER U HEBT ONDERHANDELD EN DIE U HEBT ONDERTEKEND. DEZEVEREENKOMST IS BINDEND EN AFDWINGBAAR JEGENS U EN ELKE RECHTSPERSOON DIEDE SOFTWARE HEEFT VERKREGEN EN NAMENS WIE DE SOFTWARE WORDT GEBRUIKT. BIJVOORBEELD, INDIEN VAN TOEPASSING, UW WERKGEVER. INDIEN U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN. GA NAAR VOOR INFORMATIE OVER HET RETOURNEREN VAN SOFTWARE EN HET ONTVANGEN VAN TERUGBETALING. HET IS MOGELIJK DAT U RECHTSTREEKS MET UVS BUSINESS SOLUTIONS EEN ANDERE OVEREENKOMST HEBT AFGESLOTEN (BIJVOORBEELD EEN VOLUMELICENTIEOVEREENKOMST) DIE DEZE OVEREENKOMST OF DELEN DAARVAN AANVULT OF VERVANGT. ALLE INTELLECTUELE- EIGENDOMSRECHTEN OP EN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE BERUSTEN BIJ UVS BUSINESS SOLUTIONS EN HAAR LEVERANCIERS. DE SOFTWARE WORDT NIET AAN U VERKOCHT, MAAR IN LICENTIE VERSTREKT. UVS BUSINESS SOLUTIONS STAAT U SLECHTS TOE DE SOFTWARE TE KOPIËREN, DOWNLOADEN, INSTALLEREN, GEBRUIKEN OF ANDERSZINS TE PROFITEREN VAN DE FUNCTIONALITEIT OF INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. OP HET GEBRUIK VAN SOMMIGE UVS EN NIET- UVS MATERIALEN EN DIENSTEN, DIE ZIJN OPGENOMEN IN OF TOEGANKELIJK ZIJN VIA DE SOFTWARE, KUNNEN ANDERE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE KUNT U OVER HET ALGEMEEN VINDEN IN EEN AFZONDERLIJKE LICENTIEOVEREENKOMST, GEBRUIKSVOORWAARDEN OF EEN 'READ ME'- BESTAND (LEES MIJ) DAT ZICH IN OF BIJ DERGELIJKE MATERIALEN EN DIENSTEN BEVINDT, OF OP U KUNT VEREISTE KENNISGEVINGEN OVER NIET UVS MATERIALEN OP DIE WEBSITE VINDEN. HET IS MOGELIJK DAT DE SOFTWARE AUTOMATISCH VANAF UW COMPUTER VERBINDING MAAKT MET INTERNET. ZIE ARTIKEL 14 EN 16 VOOR AANVULLENDE INFORMATIE. DE SOFTWARE KAN ACTIVERING VAN HET PRODUCT EN ANDERE TECHNOLOGIE TER VOORKOMING VAN ONGEAUTORISEERD GEBRUIK EN KOPIËREN OMVATTEN. VIA DEZE TECHNOLOGIE IS HET MOGELIJK DAT UW COMPUTER AUTOMATISCH VERBINDING MAAKT MET INTERNET, ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 14. BOVENDIEN KAN DE SOFTWARE, ZODRA DE VERBINDING TOT STAND IS GEBRACHT, UW SERIENUMMER NAAR UVS EN ONGEOORLOOFD GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VOORKOMEN. GA NAAR VOOR AANVULLENDE INFORMATIE OVER PRODUCTACTIVERING. 1. Definities. Met UVS wordt UVS Business Solutions bedoeld, een rechtspersoon naar het Nederlandse recht en registratie bij de Kamer van Koophandel te Tiel. Computer betekent een virtuele of fysieke computer die informatie in digitale of gelijksoortige vorm leest en manipuleert om een specifiek resultaat te behalen, gebaseerd op een reeks instructies. Intern netwerk betekent een particulier netwerk dat uitsluitend toegankelijk is voor werknemers en individuele opdrachtnemers (zoals uitzendkrachten) van een specifieke onderneming of soortgelijke bedrijfseenheid. Tot het interne netwerk behoren niet delen van het internet of enige andere openbare netwerkgemeenschap, zoals groepen, verenigingen of soortgelijke organisaties op basis van lidmaatschap of abonnement. Outputbestand betekent een door u aangemaakt outputbestand met gebruikmaking van de software. Toegestane aantal betekent één (1), tenzij anders is aangegeven volgens een geldige licentie (zoals een volumelicentie) afgegeven door UVS. Software betekent (a) alle informatie die bij deze overeenkomst is verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) alle softwarebestanden en andere computerinformatie; (ii) voorbeeld- en stockfoto's, afbeeldingen, geluid, clip-art en andere artistieke werken die aan software van UVS zijn gekoppeld en die niet van UVS via een afzonderlijke dienst (tenzij anders aangegeven binnen die dienst) of via een afzonderlijke dienst van een andere partij zijn verkregen ( inhoudbestanden ); (iii) bijbehorende schriftelijke materialen en bestanden ter uitleg ( documentatie ); en (iv) fonts; en (b) alle eventuele gewijzigde versies en kopieën, upgrades, updates en aanvullingen van dergelijke informatie die u op elk willekeurig moment door UVS is verstrekt (tezamen te noemen updates ), voor zover deze niet in afzonderlijke voorwaarden zijn opgenomen. 2. Softwarelicentie. Als u de software en alle vereiste serienummers van UVS of een van haar geautoriseerde licentiehouders hebt verkregen en u de voorwaarden van deze overeenkomst naleeft, verleent UVS u een niet-exclusieve licentie om de software te installeren en te gebruiken op een wijze overeenkomstig met het ontwerp en de documentatie ervan en verder zoals hieronder aangegeven. Zie artikel 16 voor specifieke bepalingen met betrekking tot het gebruik van bepaalde producten en onderdelen. 2.1 Beperkt gebruik. De software, of delen van de software, kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt zonder een serienummer. Als dat het geval is, mag u dergelijke software zonder serienummer wel installeren, maar niet gebruiken op een willekeurig aantal computers als onderdeel van een organisatorisch implementatieplan. Verder mag u dergelijke software zonder serienummer uitsluitend installeren en gebruiken op een willekeurig aantal computers voor demonstratie-, evaluatie- en trainingsdoeleinden en alleen als eventuele outputbestanden of andere materialen die zijn geproduceerd door dergelijk gebruik, uitsluitend worden gebruikt voor interne, nietcommerciële en niet-productieve doeleinden. U mag dergelijke software zonder serienummer niet gebruiken na het einde van de toepasselijke time-outperiode, tenzij u een geldig serienummer onder artikel 2.2 invoert. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN OUTPUTBESTANDEN DIE ZIJN GEMAAKT MET DERGELIJKE SOFTWARE ZONDER SERIENUMMER IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. Voor de algemene voorwaarden zie power4managers.com/conditions 1 / 8

2 2.2 Algemeen gebruik. U mag uitsluitend één exemplaar van de software installeren en gebruiken op het toegestane aantal van uw compatibele computers waarin u een geldig serienummer invoert. 2.3 Distributie vanaf de server. U mag een kopie van de software op (een) bestandsserver(s) binnen uw interne netwerk zetten met als doel het downloaden en installeren van de software op computers binnen hetzelfde interne netwerk voor gebruik zoals is toegestaan krachtens artikel 2.1 en Servergebruik. U mag de software uitsluitend installeren op (een) computerbestandserver(s) binnen uw interne netwerk voor gebruik van de software die alleen door een persoon vanaf een computer binnen hetzelfde interne netwerk is geïnitieerd, zoals toegestaan krachtens artikel 2.2. Het totale aantal gebruikers (niet het aantal gelijktijdige gebruikers) dat de software kan gebruiken op dergelijke computerbestandsserver(s) mag het toegestane aantal niet overschrijden. Bij wijze van voorbeeld mag, op basis van het voorgaande, de software (rechtstreeks dan wel met behulp van opdrachten, gegevens of instructies) niet geïnstalleerd of geopend worden: (a) van of naar een computer die niet is aangesloten op uw interne netwerk, (b) voor het mogelijk maken van op het web gehoste werkgroepen of diensten die openbaar zijn, (c) door een persoon of entiteit die niet gerechtigd is tot het gebruiken, downloaden, kopiëren of anderszins te profiteren van de functionaliteit van de software middels een geldige licentie van UVS, (d) als onderdeel van een systeem, workflow of dienst dat/die toegankelijk is voor meer dan het toegestane aantal gebruikers, of (e) voor bewerkingen die niet door een individuele gebruiker zijn geïnitieerd (bijvoorbeeld geautomatiseerde serververwerking). 2.5 Gebruik op draagbare computer of thuiscomputer. Behoudens de in artikel 2.6 vermelde wezenlijke beperkingen mag de eerste gebruiker van de computer waarop de software is geïnstalleerd krachtens artikel 2.2 ( Eerste gebruiker ) een tweede exemplaar van de software voor zijn of haar exclusief gebruik op een draagbare computer of computer bij hem of haar thuis installeren, op voorwaarde dat de software op de draagbare computer of thuiscomputer niet tegelijkertijd met de software op de primaire computer wordt gebruikt. 2.6 Beperkingen op tweede gebruik door volumelicentiehouders. Indien de software is verkregen onder een UVS volumelicentieprogramma door een andere licentiehouder dan een educatieve volumelicentiehouder, mag het krachtens artikel 2.5 gemaakte tweede exemplaar van de software uitsluitend worden gebruikt ten behoeve en voor de zakelijke doeleinden van de betreffende volumelicentiehouder. Ga naar onze website op voor meer informatie over tweede gebruik door volumelicentiehouders. 2.7 Back-upexemplaar. U mag een redelijk aantal back-upexemplaren van de software maken, op voorwaarde dat u de backupexemplaren uitsluitend voor archiveringsdoeleinden installeert of gebruikt. 2.8 Inhoudbestanden. Tenzij anders is bepaald in de Read-Me -bestanden of andere licenties die bij de inhoudsbestanden behoren, die specifieke rechten en beperkingen kunnen bevatten met betrekking tot dergelijke materialen, mag u alle inhoudbestanden weergeven, wijzigen, reproduceren en verspreiden. U mag de inhoudsbestanden echter niet afzonderlijk verspreiden (bijvoorbeeld in omstandigheden waarin de inhoudsbestanden de primaire waarde vertegenwoordigen van het gedistribueerde product) en u mag geen merkrechten laten gelden met betrekking tot de inhoudbestanden of daaruit of daarvan afgeleide werken. 2.9 Voorbeeldapplicatiecode. U mag de broncodevorm van die delen van dergelijke softwareprogramma s, die in de bijbehorende documentatie als voorbeeldcode, voorbeeldtoepassingscode of onderdelen (elk te noemen voorbeeldtoepassingscode ) worden geïdentificeerd, uitsluitend wijzigen ten behoeve van het ontwerpen, ontwikkelen en testen van websites en toepassingen die met UVS softwareprogramma s zijn ontwikkeld; echter onder de voorwaarde dat u de (gewijzigde of ongewijzigde) voorbeeldapplicatiecode uitsluitend mag kopiëren en verspreiden als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan: (a) u verspreidt de gecompileerde objectvoorbeeldapplicatiecode alleen met uw applicatie; (b) u neemt de voorbeeldapplicatiecode niet op in ontworpen producten of toepassingen die zijn ontworpen voor websiteontwikkeling; en (c) u gebruikt de naam, logo's of andere handelsmerken van UVS niet om uw eigen toepassing te verhandelen. U stemt ermee in UVS te vrijwaren tegen verlies, schade, vorderingen en gerechtelijke procedures, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit het gebruik of de distributie van uw toepassing Programmeertalen. De software kan delen van de 3th party programmeringen bevatten. Behoudens de beperkingen in dit artikel 2 verleent UVS u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royalty-vrije licentie voor het gebruik van de UVS scripting engine, uitsluitend met het doel om interne toepassingsprogramma's te ontwikkelen die ontworpen zijn om met UVS-producten te werken. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit artikel 2.10 mogen geen andere delen van de UVS scripting engine worden gewijzigd of gedistribueerd. U stemt ermee in UVS te vrijwaren tegen verlies, schade, vorderingen en gerechtelijke procedures, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit dergelijke distributie Dual-boot-platform. De software wordt gelicentieerd voor gebruik op een specifiek besturingssysteemplatform. U moet een aparte licentie aanschaffen voor gebruik van de software op elk besturingssysteemplatform. Als u bijvoorbeeld de software zowel op het Macals op het Windowsbesturingssysteemplatform wilt installeren op een apparaat dat beide platforms uitvoert (met andere woorden, een dual-boot-computer), moet u eerst twee aparte licenties voor de software aanschaffen. Dit geldt ook als twee versies van de software, elk voor een ander besturingssysteemplatform, op dezelfde gegevensdrager worden geleverd. Voor de algemene voorwaarden zie power4managers.com/conditions 2 / 8

3 2.12 Documentatie. U mag kopieën van de documentatie maken voor uw eigen interne gebruik in verband met het gebruik van de software in overeenstemming met deze overeenkomst, maar niet meer dan het redelijkerwijs noodzakelijke aantal. Elke toegestane kopie van de documentatie die u maakt, dient dezelfde auteursrechtelijke en overige vermeldingen van eigendom te bevatten die op of in de documentatie worden weergegeven. 3. Intellectueel eigendom. De Software en alle geautoriseerde kopieën die u daarvan maakt, zijn het intellectueel eigendom van UVS Business Solutions en haar leveranciers. De structuur, organisatie en broncode van de software behoren tot de waardevolle handelsgeheimen en de vertrouwelijke informatie van UVS Business Solutions en haar leveranciers. De Software is wettelijk beschermd, onder andere door, maar niet beperkt tot de auteurswetten in Nederland andere landen en door internationale verdragsbepalingen. Tenzij uitdrukkelijk in deze overeenkomst uiteengezet, worden u onder deze overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten inzake de software verleend, en zijn alle rechten die hierbij niet uitdrukkelijk worden verleend voorbehouden aan UVS en haar leveranciers. 4. Beperkingen en vereisten. 4.1 Kennisgevingen. Elke toegestane kopie van de software die u maakt, dient dezelfde auteursrechtelijke en overige vermeldingen van eigendom te bevatten die op of in de software worden weergegeven. 4.2 Verplichtingen door gebruik. U gaat ermee akkoord dat u de software niet op andere wijze zult gebruiken dan zoals toegestaan door deze overeenkomst en dat u de software niet zult gebruiken op een wijze die niet overeenstemt met het ontwerp en de documentatie ervan. 4.3 Wijzigingen niet toegestaan. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in artikel 2.8, 2.9 of 16, mag u de software niet wijzigen, overzetten, aanpassen of vertalen. 4.4 Reverse-engineering niet toegestaan. Het is u niet toegestaan te decompileren, disassembleren of reverse-engineering toe te passen, of op enige andere wijze de broncode van de software proberen te achterhalen. Raadpleeg artikel 16.1 als u in de Europese Unie gevestigd bent. 4.5 Loskoppelen niet toegestaan. De software kan verschillende toepassingen, hulpprogramma's en onderdelen bevatten, kan meerdere platforms en talen ondersteunen en kan aan u worden verstrekt op meerdere gegevensdragers of in de vorm van meer exemplaren. De software is echter ontworpen en wordt aan u verstrekt als een enkel product dat moet worden gebruikt als product op computers zoals toegestaan door artikel 2 en 16. U bent niet verplicht alle onderdelen van de software te installeren, maar u mag de onderdelen van de software niet loskoppelen voor gebruik op verschillende computers. U mag de onderdelen van de software niet loskoppelen of opnieuw verpakken voor distributie, overdracht of wederverkoop. Zie artikel 16 voor specifieke uitzonderingen op dit artikel Overdracht niet toegestaan. HET IS U NIET TOEGESTAAN DE SOFTWARE OF ENIG DEEL DAARVAN TE VERHUREN, TE VERKOPEN, IN LEASE OF IN SUBLICENTIE TE GEVEN, OP DE COMPUTER VAN EEN DERDE PERSOON TE LATEN KOPIËREN OF UW RECHTEN OP DE SOFTWARE AF TE STAAN OF OVER TE DRAGEN, TENZIJ UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN IN DEZE OVEREENKOMST. U mag echter wel al uw rechten op het gebruik van de software aan een natuurlijk of rechtspersoon permanent overdragen, op voorwaarde dat: (a) u daarbij ook overgaat tot overdracht aan de (rechts)persoon in kwestie van (i) deze overeenkomst en (ii) het/de serienummer(s), de software bij media die door UVS of haar geautoriseerde distributeur worden geleverd, en alle overige software of hardware die met de software is gebundeld, verpakt of standaard wordt geïnstalleerd, inclusief alle kopieën, updates, upgrades en eerdere versies, en (iii) alle kopieën die zijn omgezet in andere opmaak voor een dergelijk natuurlijke of rechtspersoon, (b) u geen upgrades, updates of kopieën achterhoudt, met inbegrip van back-ups en kopieën die op een computer zijn opgeslagen en (c) de ontvangende partij instemt met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst en alle andere bepalingen en voorwaarden waaronder u een geldige licentie voor de software hebt verkregen. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE MAG U GEEN KOPIEËN VAN DE SOFTWARE OVERDRAGEN DIE ZIJN BESTEMD VOOR EDUCATIE, OP PROEF ZIJN VERKREGEN OF ANDERSZINS NIET VOOR DE HANDEL ZIJN BESTEMD, OF VAN SOFTWARE DIE IS VERKREGEN ONDER EEN UVS VOLUMELICENTIEPROGRAMMA, TENZIJ UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN DOOR UVS IN DE VOORWAARDEN VAN EEN VOLUMELICENTIEPROGRAMMA. Op kunt u informatie vinden over het verkrijgen van het recht om volume-gelicentieerde software over te dragen. UVS kan verlangen dat u en de ontvanger vóór de overdracht schriftelijk bevestigen deze overeenkomst na te leven, informatie over uzelf aan UVS verstrekken en zich als eindgebruiker van de software registreren. U dient voor de overdracht rekening te houden met 4-6 weken. Ga voor meer informatie naar of neem contact op met de klantenservice van UVS. 4.7 Servicebureau niet toegestaan. U mag de software niet gebruiken of aanbieden op basis van een servicebureau. 4.8 Beperkingen voor UVS Runtime. U mag UVS Runtimes niet gebruiken op een apparaat dat geen pc is, of met enige ingebouwde of apparaatversie van een besturingssysteem. Om misverstanden te voorkomen en bij wijze van voorbeeld mag u geen UVS Runtimes gebruiken op (a) mobiele apparaten, set-top boxen (STB), draagbare apparaten, telefoons, webpads, tablets en tablet-pc's (behalve Windows XP Tablet PC Edition en diens opvolgers), game consoles, tv's, dvd-spelers, media centers (behalve Windows XP Media Center Edition en diens opvolgers), elektronische billboards of andere digitale borden, internettoepassingen of andere aan internet verbonden apparatuur, PDA's, medische apparatuur, pinautomaten, telematische apparatuur, gokautomaten, home automation systemen, kiosken, afstandsbedieningen of andere elektronische apparatuur voor consumenten, (b) extern bediende, mobiele kabel-, satelliet- of televisiesystemen of (c) andere apparatuur met een gesloten systeem. Ga naar voor informatie over Voor de algemene voorwaarden zie power4managers.com/conditions 3 / 8

4 het verkrijgen van licenties voor het gebruik van UVS Runtimes op dergelijke systemen. 5. Updates. Indien de software een upgrade of update van een voorgaande versie van de software van UVS betreft, dient u een geldige licentie te bezitten voor het gebruik van die voorgaande versie om de upgrade of update te mogen gebruiken. Nadat u de betreffende update of upgrade hebt geïnstalleerd, mag u voorgaande versies in overeenstemming met de bijbehorende licentieovereenkomst voor eindgebruikers alleen blijven gebruiken als (a) de upgrade of update en alle voorgaande versies op dezelfde computer zijn geïnstalleerd, (b) de voorgaande versies of exemplaren daarvan niet aan een andere partij worden overgedragen of naar een ander apparaat worden verplaatst, tenzij alle exemplaren van de update of upgrade eveneens aan de betreffende partij zijn overgedragen of naar het betreffende apparaat zijn verplaatst, en (c) u erkent dat elke verplichting die mogelijkerwijze op UVS rust om de voorgaande versie(s) te ondersteunen, kan worden beëindigd zodra de upgrade of update beschikbaar is. Na installatie van een update of upgrade is het niet toegestaan de voorgaande versie(s) op enige andere wijze te gebruiken. UVS kan aanvullende of afwijkende voorwaarden verbinden aan de verlening van een licentie voor upgrades en updates. 6. Beperkte garantie. UVS garandeert aan de natuurlijke of rechtspersoon die het eerst een licentie voor gebruik van de software heeft verworven in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, dat de software voor een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment van ontvangst van de software behoorlijk in overeenstemming met de documentatie zal functioneren als deze op het aanbevolen besturingssysteem en de aanbevolen hardwareconfiguratie wordt gebruikt. Niet-wezenlijke variaties in de prestaties in vergelijking met hetgeen is beschreven in de documentatie gelden niet als recht om aanspraak te maken op de garantie. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op de volgende items, welke beschikbaar worden gesteld IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN en zonder garantie van UVS: patches en samengestelde applicaties die naar een andere opmaak is geconverteerd, pre-release (bèta), proef-, starter- evaluatie-, en niet voor wederverkoop bestemde exemplaren van software, websites, onlinediensten van UVS, onlinediensten van derden, gecertificeerde documentdiensten (zie artikel 16) en alle software die door UVS beschikbaar wordt gesteld om gratis via een UVS-website gedownload te worden. Alle garantievorderingen moeten, vergezeld van een aankoopbewijs, binnen voornoemde negentig (90) dagen bij de klantenservice van UVS te worden ingediend. Ga naar de pagina's van de klantenservices van UVS op voor meer informatie over garantievorderingen. Indien de Software niet behoorlijk in overeenstemming met de documentatie functioneert, blijft de gehele aansprakelijkheid van UVS en de aan haar gelieerde vennootschappen, evenals uw exclusieve rechtsmiddel, beperkt tot hetzij vervanging van de software, hetzij restitutie van de licentievergoeding die u voor de software hebt betaald, naar keuze van UVS. DE IN DIT ARTIKEL BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN. U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, AFHANKELIJK VAN DE GELDENDE WETGEVING IN HET RECHTSGEBIED WAAR U BENT GEVESTIGD. UVS PROBEERT UW RECHTEN OP GARANTIE NIET TE BEPERKEN VOOR ZOVER DAT NIET WETTELIJK IS TOEGESTAAN. Zie artikel 16 voor informatie over bepalingen met betrekking tot specifieke rechtsgebieden, of neem contact op met de klantenservice van UVS. 7. Uitsluiting. DE BEPERKTE GARANTIE IN ARTIKEL 6 IS DE ENIGE GARANTIE DIE DOOR UVS, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN HAAR LEVERANCIERS WORDT GEBODEN. HIERIN WORDT HET ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL UITEENGEZET BIJ HET NIET NAKOMEN VAN DIE GEBODEN GARANTIE DOOR UVS, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN OF HAAR LEVERANCIERS. DE VOORGAANDE GEBODEN GARANTIE IN ARTIKEL 6 EN ELKE WETTELIJK VEREISTE GARANTIE EN RECHTSMIDDELEN DIE BIJ DE WET NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT KUNNEN WORDEN, ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE SOFTWARE. BEHOUDENS DE AANGEBODEN EN WETTELIJK VEREISTE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN, WIJZEN UVS EN DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN, HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES (ZIE ONDERSTAANDE DEFINITIE) ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN BEPALINGEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, BIJ OF KRACHTENS DE WET, GEWOONTE, GEBRUIK OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT ENIGE KWESTIE AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES INZAKE PRESTATIES, BEVEILIGING, AFWEZIGHEID VAN EEN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, OF GARANTIES MET BETREKKING TOT INTEGRATIE, VERHANDELBAARHEID, ONGESTOORD GENOT, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. BEHOUDENS DE AANGEBODEN EN WETTELIJK VEREISTE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN, LEVEREN UVS, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN HAAR LEVERANCIERS DE SOFTWARE EN TOEGANG TOT ALLE WEBSITES, ONLINEDIENSTEN VAN UVS OF DERDEN EN DIENSTEN VAN CERTIFICERENDE INSTANTIES IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN EN MET ALLE FOUTEN. DEZE UITSLUITING VAN DE GARANTIE IS MOGELIJK NIET GELDIG IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN. U HEBT WELLICHT NOG AANVULLENDE WETTELIJKE GARANTIERECHTEN DIE NIET MOGEN WORDEN AFGEWEZEN OF UITGESLOTEN. UVS PROBEERT UW RECHTEN OP GARANTIE NIET TE BEPERKEN VOOR ZOVER DAT NIET WETTELIJK IS TOEGESTAAN. De bepalingen van artikel 7 en artikel 8 blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst gelden, ongeacht de oorzaak van deze beëindiging, maar hierdoor wordt geen recht geïmpliceerd of in het leven geroepen tot verder gebruik van de software na beëindiging van deze overeenkomst. 8. Beperking van aansprakelijkheid. BEHOUDENS HET HIERBOVEN VERMELDE EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL DAT WORDT AANGEBODEN DOOR UVS EN EVENTUELE RECHTSMIDDELEN DIE NIET WETTELIJK KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, ZIJN UVS, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN, HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE VERLIEZEN, SCHADE, VORDERINGEN OF KOSTEN, DAARONDER BEGREPEN GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE OF GEDERFDE WINST OF GEMISTE BESPARINGEN, SCHADE DOOR BEDRIJFSONDERBREKING, LETSELSCHADE OF TEKORTKOMING IN DE NALEVING VAN EEN EVENTUELE ZORGPLICHT OF VOOR VORDERINGEN VAN DERDEN, ZELFS INDIEN EEN Voor de algemene voorwaarden zie power4managers.com/conditions 4 / 8

5 VERTEGENWOORDIGER VAN UVS OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN, SCHADE, VORDERINGEN OF KOSTEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN UVS, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN, HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES OP GROND VAN OF IN SAMENHANG MET DEZE OVEREENKOMST IS IN ELK GEVAL BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE SOFTWARE IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING. DEZE BEPERKING IS OOK VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN EEN FUNDAMENTELE OF WEZENLIJKE SCHENDING DAN WEL EEN SCHENDING VAN DE FUNDAMENTELE OF WEZENLIJKE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. Niets in deze overeenkomst dient te worden opgevat als een beperking van de aansprakelijkheid van UVS jegens u in geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of bedrog (fraude) door UVS. UVS treedt op namens haar gelieerde vennootschappen, leveranciers en certificerende instanties waar het de afwijzing, uitsluiting en beperking van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid betreft, doch niet met betrekking tot andere zaken of doeleinden. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice van UVS. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DEZE ZIJN TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED. DEZE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IS MOGELIJK NIET GELDIG IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN. U HEBT WELLICHT RECHTEN DIE KRACHTENS WETTEN OP CONSUMENTENBESCHERMING EN ANDERE WETTEN NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN. UVS PROBEERT UW GARANTIE OF RECHTSMIDDELEN NIET TE BEPERKEN VOOR ZOVER DAT NIET WETTELIJK IS TOEGESTAAN. ZIE ARTIKEL 16 VOOR INFORMATIE OVER VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. 9. Exportregels. U stemt ermee in de software niet te verzenden, over te brengen of te exporteren naar landen, of te gebruiken op enigerlei wijze waarvoor een verbod geldt op grond van de Exportwet in Nederland of andere exportwetten, -beperkingen of - regelgeving (tezamen de Export Laws te noemen). Bovendien, indien de software wordt geïdentificeerd als exportartikel vallend onder de Export Laws, garandeert u dat u geen ingezetene of anderszins inwoner bent van een natie onder embargo of met enige andere beperkingen en dat u niet op enige andere wijze volgens de Export Laws bent uitgesloten van het ontvangen van de software. Alle rechten op het gebruik van de software zijn verleend op voorwaarde dat deze rechten vervallen indien u verzuimt de voorwaarden van deze overeenkomst na te leven. 10. Toepasselijk recht. Als u een consument bent die de software uitsluitend voor persoonlijke, niet-zakelijke doeleinden gebruikt, valt deze overeenkomst onder de wetgeving van het rechtsgebied waarin u de licentie voor het gebruik van de software hebt aangeschaft. Als u geen dergelijke consument bent, valt deze overeenkomst onder en zal worden uitgelegd in overeenstemming met het van kracht zijnde recht: (a) in de Nederland, indien een licentie voor de software wordt verkregen als u in de Verenigde Staten, Canada of Mexico verblijft, of (b) in Japan, indien een licentie voor de software wordt verkregen als u in Japan, China, Korea of een ander Zuidoost-Aziatisch land verblijft waar alle officiële talen worden geschreven in ideografisch schrift (zoals Hanzi, Kanji of Hanja) en/of in ander schrift dat is gebaseerd op een gelijksoortige structuur als ideografisch schrift, zoals hangul of kana; of (c) in Engeland, indien een licentie voor de software wordt verkregen als u in enig ander rechtsgebied verblijft dan hierboven is beschreven. Deze overeenkomst is niet onderworpen aan conflictregels van welk rechtsgebied dan ook of aan het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing dan ook expliciet is uitgesloten. 11. Algemene bepalingen. Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, niet bindend en/of niet afdwingbaar blijkt, heeft dit geen effect op de geldigheid van de rest van deze overeenkomst, die geldig, bindend en afdwingbaar blijft onder de van toepassing zijnde bepalingen. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd via een schrijven dat is ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van UVS. Dit is de gehele overeenkomst tussen UVS en u met betrekking tot de software en deze overeenkomst vervangt alle voorgaande verklaringen, besprekingen, toezeggingen, mededelingen of reclame met betrekking tot de software. 12. Kennisgeving aan eindgebruikers Met betrekking tot eindgebruikers binnen Nederland zal UVS voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot gelijke rechten. De clausule en voorschriften met betrekking tot positieve discriminatie van minderheden ingesloten in voorgaande zin worden geacht met deze verwijzing te zijn opgenomen in deze overeenkomst. 13. Naleving van licenties. Indien u een bedrijf, onderneming of organisatie bent, stemt u ermee in dat UVS of haar bevoegde vertegenwoordiger binnen 10 dagen na kennisgeving uw records, systemen en faciliteiten niet meer dan één keer per 12 maanden mag inspecteren om te controleren of u alle UVS-software gebruikt in overeenstemming met uw geldige licenties van UVS. UVS heeft bijvoorbeeld het recht op uw records die nuttig zijn om te bepalen of installaties van de software wel of geen serienummer hebben, en u dient dergelijke records onmiddellijk na verzoek van UVS aan UVS te verstrekken. Op kunt u informatie vinden over telling van softwareserialisaties. Als uit de inspectie blijkt dat uw gebruik in strijd is met een geldige licentie, dient u onmiddellijk geldige licenties te verkrijgen, zodat uw gebruik voldoet aan de voorwaarden. 14. Internetconnectiviteit en privacy Automatische verbinding met het internet. De software kan, zonder voorafgaande kennisgeving, automatisch vanaf uw computer verbinding met internet maken en communiceren met een UVS-website met onder andere het doel u aanvullende informatie, functies en opties te verschaffen. Tenzij anders vermeld in artikel 14.2 t/m 14.6, zijn de volgende bepalingen van toepassing op alle automatische verbindingen die de software met internet maakt. Voor de algemene voorwaarden zie power4managers.com/conditions 5 / 8

6 Als de software automatisch verbinding met internet maakt, wordt een internetprotocoladres ( Ipadres ) dat is gekoppeld aan uw huidige internetverbinding naar een UVS-website verzonden; Als de software automatisch verbinding maakt met internet, worden er geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzonden, behoudens voor zover IP-adressen in bepaalde rechtsgebieden persoonlijk identificeerbare gegevens worden geacht Wanneer de software verbinding maakt met internet en met een UVS-website communiceert, is het privacybeleid van UVS automatisch of op verzoek van de gebruiker van kracht (http://www.power4managers.com). Bovendien zullen de gebruiksvoorwaarden van UVS.com (http://www.power4managers.com) van kracht zijn, tenzij u op dat moment andere gebruiksvoorwaarden hebt ontvangen. Let er wel op dat het privacybeleid van UVS het traceren van websitebezoek toestaat en dat hierin het onderwerp van traceren en gebruik van cookies, webbeacons en gelijksoortige items uitgebreid wordt beschreven Updaten. De software kan ervoor zorgen dat uw computer, zonder voorafgaande kennisgeving, automatisch verbinding maakt met het internet (op een periodieke of regelmatige basis) om te controleren of er updates beschikbaar zijn om te downloaden naar en te installeren op uw computer, en om UVS de resultaten van installatiepogingen door te geven. Raadpleeg de documentatie voor informatie over het wijzigen van update-instellingen Activering. De software kan ervoor zorgen dat uw computer, zonder voorafgaande kennisgeving en op een periodieke of regelmatige basis, automatisch verbinding maakt met het internet om te controleren of de software wordt beheerd in overeenstemming met deze overeenkomst (een proces dat Activering wordt genoemd). In sommige gevallen heeft software, die niet geactiveerd kan worden, mogelijk slechts een beperkte functionaliteit of werkt helemaal niet. Ga naar voor meer details Onlinediensten van UVS gebruiken. De software kan ervoor zorgen dat uw computer, zonder voorafgaande kennisgeving, automatisch verbinding maakt met het internet om u gemakkelijker toegang te verlenen tot inhoud en diensten die u ter beschikking worden gesteld door UVS zoals verder beschreven in artikel Bovendien kan de software, zonder voorafgaande kennisgeving, automatisch verbinding maken met het internet om downloadbaar materiaal bij te werken vanaf deze diensten, zodat deze diensten onmiddellijk beschikbaar zijn, zelfs als u niet online bent. Raadpleeg de documentatie voor informatie over het wijzigen van updateinstellingen Digitale certificaten. De software gebruikt digitale certificaten om u te helpen bij het identificeren van gedownloade bestanden (bijvoorbeeld toepassingen en inhoud), evenals de uitgevers van die bestanden. UVS gebruikt bijvoorbeeld digitale certificaten om u te helpen bij het identificeren van de uitgever van UVS toepassingen worden digitale certificaten gebruikt om documenten te ondertekenen, en om dergelijke handtekeningen en gecertificeerde documenten te controleren. Uw computer maakt mogelijk verbinding met het internet op het moment dat een digitaal certificaat wordt gecontroleerd Instellingenbeheer. De software kan ervoor zorgen dat bepaalde gebruikersinstellingen op uw computer worden opgeslagen als lokaal gedeeld object. Deze instellingen zijn niet aan u gekoppeld, maar stellen u in staat om bepaalde instellingen te configureren. Op kunt u meer informatie vinden over lokaal gedeelde objecten en op kunt u meer informatie vinden over instellingenbeheer. 15. Peer-to-peer-communicatie. De software kan, zonder voorafgaande kennisgeving, uw verbinding met een LAN-netwerk gebruiken om automatisch verbinding te maken met andere UVS-software, en kan daarbij aangeven op het LANnetwerk dat het beschikbaar is voor communicatie met andere UVS-software. Deze verbindingen kunnen het IP-adres van uw verbinding met het LAN-netwerk verzenden, maar er worden nooit persoonlijk identificeerbare gegevens verzonden of ontvangen via dergelijke netwerkverbindingen (behalve voor zover in bepaalde rechtsgebieden IP-adressen als persoonlijk identificeerbaar worden beschouwd). Raadpleeg de documentatie voor informatie over het wijzigen van standaardinstellingen. 16. Bijzondere bepalingen en uitzonderingen. In dit artikel worden zowel specifieke bepalingen die verband houden met bepaalde producten en onderdelen van de software als beperkte uitzonderingen op de bovengenoemde bepalingen en voorwaarden vermeld. Voor zover een bepaling in dit artikel in strijd is met een andere bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst, vervangt dit artikel een dergelijke andere bepaling of voorwaarde Geen afbreuk, bepalingen van de Europese Unie Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van partijen, inclusief partijen die handelen als consument. Zo geldt bijvoorbeeld voor consumenten in Nieuw-Zeeland die de software voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik (niet voor zakelijke doeleinden) hebben aangeschaft dat deze overeenkomst is onderworpen aan de Consumer Guarantees Act (wet inzake garanties voor consumenten) Als u de software in de Europese Unie (EU) hebt verkregen, normaal gesproken in de EU verblijft en een consument bent (dat wil zeggen, u gebruikt de software voor persoonlijke, niet-zakelijke doeleinden), dan is artikel 6 niet van toepassing op uw aankoop en het gebruik van de software. In plaats hiervan garandeert UVS voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop dat de software de functionaliteit biedt die is beschreven in de documentatie (de overeengekomen functionaliteiten ), wanneer deze wordt gebruikt op de aanbevolen hardwareconfiguratie. Aan niet-wezenlijke afwijkingen van de Voor de algemene voorwaarden zie power4managers.com/conditions 6 / 8

7 overeengekomen functionaliteit kunnen geen garantierechten worden ontleend. DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP SOFTWARE DIE U GEBRUIKT OP PRE-RELEASE-, TRYOUT-, STARTER-, OF PROEFBASIS, OF OP FONTSOFTWARE DIE NAAR EEN ANDERE OPMAAK IS GECONVERTEERD, OF WANNEER DE SOFTWARE NIET FUNCTIONEERT OMDAT U WIJZIGINGEN HEBT AANGEBRACHT. Als u aanspraak wilt maken op de garantie, dient u dit te melden bij de klantenservice van UVS binnen deze periode van 2 jaar, en het aankoopbewijs van de software te overleggen. UVS zal dan controleren of er een fout in de software zit of zal u informeren dat de fout zich voordoet omdat u de software niet juist hebt geïnstalleerd (in dit geval zal UVS u ondersteuning bieden). Als er een fout in de software zit, kunt u ofwel een verzoek tot terugbetaling indienen bij UVS, of om een hersteld of vervangend exemplaar van de software vragen. Het aankoopbewijs dient bij de verzoeken overlegd te worden. Indien uw garantieaanspraken gefundeerd zijn, komt UVS tegemoet aan uw verzoek om een hersteld of vervangend exemplaar van de software, tenzij dit niet redelijk is voor UVS. In dat geval ontvangt u een terugbetaling van UVS. Voor garantie-informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van UVS. Houd er rekening mee dat de bepalingen van artikel 8 (Beperking van aansprakelijkheid) van kracht blijven voor vorderingen tot schadevergoeding die u indient met betrekking tot uw gebruik van de software. UVS zal echter aansprakelijk zijn voor directe verliezen die redelijkerwijs voorzien hadden kunnen worden in het geval UVS deze overeenkomst niet nakomt. U wordt aangeraden alle redelijke maatregelen te nemen om schade te vermijden of verminderen, in het bijzonder door reservekopieën van de software en uw computergegevens te maken. Deze overeenkomst, en in het bijzonder dit artikel , is bedoeld om uw rechten te beschrijven (inclusief uw wettelijke rechten) in het geval er problemen zijn met uw gebruik van de software. Indien uw meer wettelijke rechten hebt dan deze beschrijving, zijn uw wettelijke rechten van toepassing Niets dat is opgenomen in deze overeenkomst (met inbegrip van artikel 4.4) zal enig ononthefbaar recht beperken om de software te decompileren dat u mogelijk geniet onder toepasselijk recht. Als u bijvoorbeeld in de Europese Unie (EU) gevestigd bent, kan u het recht hebben bij bepaalde voorwaarden die zijn gespecificeerd in het toepasselijk recht om de software te decompileren als dat nodig is om interoperabiliteit van de software met een ander softwareprogramma te realiseren, en u eerst UVS schriftelijk hebt gevraagd de benodigde informatie te verstrekken om dergelijke operabiliteit te bereiken en UVS zulke informatie niet beschikbaar heeft gesteld. Bovendien mag dergelijke decompilatie alleen worden uitgevoerd door u of iemand anders die het recht heeft om een exemplaar van de software namens u te gebruiken. UVS heeft het recht om redelijke voorwaarden opleggen voordat zij dergelijke informatie verstrekt. Alle informatie die door UVS wordt geleverd of door u wordt verkregen, zoals hieronder toegestaan, mag alleen door u worden gebruikt voor doeleinden zoals hierin beschreven en mag niet bekend worden gemaakt aan derden of worden gebruikt om software te maken die grotendeels gelijk is aan de software van UVS of worden gebruikt voor andere handelingen die inbreuk maken op het auteursrecht van UVS of haar licentieverleners Aanvullende voorwaarden voor pre-release software. Indien de software een pre-commerciële versie of bètasoftware ( pre-release software ) is, is dit artikel van toepassing. Pre-release software is een prerelease versie en geen eindproduct van UVS en kan bugs, fouten en andere problemen bevatten die mogelijk tot systeem- of andere fouten en gegevensverlies kunnen leiden. UVS mag de prerelease software nooit commercieel uitbrengen. Indien u de pre-release software hebt ontvangen ingevolge een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zoals de UVS Business Solutions License Agreement for PreRelease Software, is uw gebruik van de software tevens onderworpen aan de bepalingen van een dergelijke overeenkomst. U retourneert of vernietigt op verzoek van UVS of bij de commerciële uitbrenging van de Software alle exemplaren van de pre-release software. UW GEBRUIK VAN PRERELEASE SOFTWARE GESCHIEDT OP EIGEN RISICO. ZIE ARTIKEL 7 EN 8 VOOR DE UITSLUITINGEN VAN GARANTIE EN VOOR AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE OP DEZE PRE-RELEASE SOFTWARE VAN TOEPASSING ZIJN Educatieve softwareproducten. Indien de software educatieve software is (software die is vervaardigd en verspreid voor gebruik door uitsluitend educatieve eindgebruikers), mag u de Software niet gebruiken tenzij u in uw rechtsgebied gekwalificeerd bent als een educatieve eindgebruiker. Ga naar om na te gaan of u hiervoor gekwalificeerd bent. Ga naar om een bevoegde leverancier van academische UVS-producten in uw regio te vinden Onlinediensten Aangeboden door UVS. De Software vergemakkelijkt uw toegang tot inhoud en verschillende diensten die worden gehost op websites onderhouden door UVS of aan haar gelieerde vennootschappen ( onlinediensten van UVS ). Een voorbeeld van dergelijke onlinediensten van UVS, maar hiertoe niet beperkt, is OpenICM. In sommige gevallen kan een onlinedienst van UVS als functie of uitbreiding binnen de software worden weergegeven, ook al wordt de dienst op een website gehost. In sommige gevallen is er een afzonderlijk abonnement of een andere betaling voor toegang, en/of uw akkoord met aanvullende gebruiksvoorwaarden vereist voor toegang tot een onlinedienst van UVS. De onlinediensten van UVS zijn mogelijk niet in alle talen of voor de inwoners van alle landen beschikbaar en UVS kan, op elk gewenst moment en ongeacht de reden, de beschikbaarheid van een onlinedienst van UVS wijzigen of staken. UVS behoudt zich ook het recht om kosten in rekening te gaan brengen voor toegang of gebruik van een onlinedienst van UVS die daarvóór gratis werd aangeboden. Aangezien de onlinediensten van UVS gebruik maken van automatische verbindingen met internet, dient u ook artikel 14 te raadplegen voor belangrijke informatie over internetconnectiviteit en uw privacy. Zoals in artikel 14 wordt vermeld, is uw gebruik van onlinediensten van UVS, wanneer de software toegang zoekt tot een onlinedienst van UVS, vastgelegd in het privacybeleid van UVS (http://www.power4managers.com), in de gebruiksvoorwaarden van UVS.com (http://www.power4managers.com) en in alle aanvullende gebruiksvoorwaarden die u op dat moment voorgelegd kunnen worden Aangeboden door derden. De software kan uw toegang vergemakkelijken tot websites die worden onderhouden door derden die goederen, informatie, software en diensten aanbieden ( onlinedienst(en) van derden ). Een voorbeeld van dergelijke onlinediensten van Voor de algemene voorwaarden zie power4managers.com/conditions 7 / 8

8 derden, maar hiertoe niet beperkt, is de Google virtual office service. Uw toegang tot en gebruik van alle onlinediensten van derden is vastgelegd in de bepalingen, voorwaarden, afwijzingen en vermeldingen die op een dergelijke site staan vermeld of anderszins aan dergelijke onlinediensten van derden zijn verbonden. UVS kan, op elk gewenst moment en ongeacht de reden, de beschikbaarheid van onlinediensten van derden wijzigen of staken. UVS heeft geen zeggenschap over, hecht geen goedkeuring aan en accepteert geen verantwoordelijkheid voor onlinediensten van derden. Eventuele transacties tussen u en een derde in verband met een onlinedienst van derden, waaronder inbegrepen het privacybeleid van een dergelijke derde en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, de levering van en betaling voor goederen en diensten, evenals eventuele andere voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties geschieden uitsluitend tussen u en een dergelijke derde. De onlinediensten van derden zijn mogelijk niet in alle talen of voor de inwoners van alle landen beschikbaar en UVS kan, op elk gewenst moment en ongeacht de reden, de beschikbaarheid van een onlinedienst van derden wijzigen of staken TENZIJ UITDRUKKELIJK IN EEN AFZONDERLIJKE OVEREENKOMST IS OVEREENGEKOMEN DOOR UVS OF AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN OF EEN DERDE, GESCHIEDT HET GEBRUIK VAN ONLINEDIENSTEN VAN UVS EN DERDEN OP EIGEN RISICO KRACHTENS DE GARANTIE- EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VAN ARTIKEL 7 EN Digitale certificaten Gebruik. Digitale certificaten worden door derde certificerende instanties gebruikt, zoals UVS CDS-leveranciers (Certified Document Services) die zijn vermeld op ( certificerende instanties ) of kunnen zelfondertekend zijn Bepalingen en voorwaarden. Als u digitale certificaten aanschaft, gebruikt en erop vertrouwt, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij uzelf en een certificerende instantie. Voordat u een gecertificeerd document, een digitale handtekening of de diensten van een certificerende instantie vertrouwt, dient u na te gaan onder welke bepalingen en voorwaarden de betreffende certificerende instantie diensten aanbiedt, zoals overeenkomsten van abonnees, overeenkomsten van belanghebbende partijen, praktijk ten aanzien van certificaten en verklaringen omtrent beleid. Klik op de koppelingen op voor meer informatie over CDS-leveranciers van UVS Bevestiging. U gaat ermee akkoord dat (a) een digitaal certificaat kan zijn ingetrokken voorafgaand aan de verificatie, waardoor de digitale handtekening of het digitale certificaat ongeldig lijkt, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is, (b) de veiligheid of integriteit van een digitaal certificaat gecompromitteerd kan zijn, doordat de ondertekenaar van het document, de betreffende certificerende instantie of een derde partij iets heeft gedaan of nagelaten en (c) een certificaat een zelfondertekend certificaat kan zijn dat niet door een certificerende instantie is verstrekt. U BENT ZELF VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF U AL DAN NIET VERTROUWT OP EEN CERTIFICAAT. TENZIJ EEN AFZONDERLIJKE, SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN U IS VERSTREKT DOOR EEN CERTIFICERENDE INSTANTIE, GEBRUIKT U DIGITALE CERTIFICATEN OP EIGEN RISICO Belanghebbende derde partijen. U gaat ermee akkoord dat iedere certificerende instantie waarop u vertrouwt, een belanghebbende derde partij van deze overeenkomst is en het recht heeft om deze overeenkomst op eigen initiatief af te dwingen alsof de certificerende instantie UVS is Schadevergoeding. U gaat ermee akkoord UVS en elke van toepassing zijnde certificerende instantie (tenzij uitdrukkelijk is vermeld in de betreffende bepalingen en voorwaarden) te vrijwaren van aansprakelijkheid, verliezen, rechtszaken, schade of vorderingen (daaronder begrepen redelijke uitgaven, onkosten en advocaatkosten) die voortkomen uit of betrekking hebben op het gebruik van, of het vertrouwen op, een dienst van een certificerende instantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (a) het vertrouwen op een verlopen of ingetrokken certificaat; (b) de onjuiste controle van een certificaat; (c) het gebruik van een certificaat op een andere manier dan is toegestaan door van toepassing zijnde bepalingen en voorwaarden, deze overeenkomst of toepasselijke wetgeving; (d) het, in gegeven omstandigheden, niet aanwenden van een redelijk inzicht of beoordelingsvermogen bij het vertrouwen op de diensten van de uitgever of certificaten of (e) het niet nakomen van de verplichtingen zoals vastgelegd in de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot de diensten. Voor de algemene voorwaarden zie power4managers.com/conditions 8 / 8

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze Gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SONY SOFTWARE U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET DE BEPALINGEN

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Licentie") is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. en haar zuster- en dochterondernemingen

Nadere informatie

Problemen met zware bestanden?

Problemen met zware bestanden? Problemen met zware bestanden? zware bestanden, licht werk Herkent u volgende problemen? De klant moet nog steeds een CD-ROM binnenbrengen met zijn bestanden; Een e-mail wil maar niet binnenkomen omdat

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd Jaguar Land Rover Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en Privacybeleid van Jaguar InControl Apps Versie: 4.0 Laatst gewijzigd: 12 december 2016 Door de Applauncher voor InControl Apps te downloaden,

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst Licentieovereenkomst De softwareprogramma's die samen met de gerelateerde documentatie op de softwaredownloadpagina zijn vermeld ( Software ), worden door FileMaker International ( FMI ) aan de Licentienemer

Nadere informatie

EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP

EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP SCOPE VAN DE LICENTIE AppHero verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger (hierna: u ) van Vaarkaart Nederland App (hierna: "App") een gebruiksrecht

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM.

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM. LICENTIEOVEREENKOMST tussen software ontwikkelaar Procom.nu statutair gevestigd te Drachten, De Bolder 1-9206 AM, KvK Noord-Nederland nr. 01157209, hierna te noemen: Licentiegever, en Licentienemer; OVERWEGENDE

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell

SUSE Linux Enterprise Server (SLES ) 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 5.2. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 5.2. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM IBM TRIRIGA Versie 10 Release 5.2 Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 3. Deze publicatie heeft betrekking op versie 10, release 5, modificatie

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Horizon Go

Gebruiksvoorwaarden Horizon Go Gebruiksvoorwaarden Horizon Go Deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle gebruikers van de Horizon Go producten en diensten (hierna te noemen de Dienst ) zoals

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV De onderhavige overeenkomst (hierna "Overeenkomst" genoemd) wordt afgesloten tussen Health World Club BV een in Amstelveen gevestigde onderneming (hierna het "Bedrijf",

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DEZE SOFTWARE (INCLUSIEF DE BIJBEHORENDE ONDERDELEN) AAN TE SCHAFFEN, TE INSTALLEREN

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities EINDGEBRUIKER OVEREENKOMST FIORATO EINDGEBRUIKER OVEREENKOMST FIORATO VERSIE 1 OKTOBER 2013 Fiorato (de applicatie ) is een applicatie voor computers, iphone en Android en is bedoeld om jou te helpen jezelf

Nadere informatie

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Voor dit handboek behouden wij ons alle auteursrechten voor. Zonder onze schriftelijke toestemming is het verboden dit handboek of delen daarvan in welke vorm dan ook

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST

ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST WAX ON BVBA IS SLECHTS BEREID ASSIST (DE "SOFTWARE") IN LICENTIE TE VERSTREKKEN OP VOORWAARDE DAT U (DE "EINDGEBRUIKER") ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding Versie: 1.2 SWD-1909281-1129093354-006 Inhoudsopgave BlackBerry News... 2 Aan de slag met de BlackBerry News-app... 2 De BlackBerry News-app aanpassen...

Nadere informatie

"EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS

EULA (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS "EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "EULA" of "Overeenkomst") regelt het gebruik van de applicatiesoftware

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Welkom bij de website electroluxvacatures.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux").

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE EN BENT

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken.

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw MobileTrack Zorgriem. Deze Zorgriem is kant en klaar voor gebruik. Aan/uit zetten van de Zorgriem: - Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees de volgende licentieovereenkomst aandachtig door, voordat u dit programma gebruikt. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de gebruiker

Nadere informatie

Downloaden! Uitgave 1

Downloaden! Uitgave 1 Downloaden! Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Leest u deze Mexx Voorwaarden voor websitegebruik ( Voorwaarden ) zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele informatie van Mexx op sociale

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Lees voordat u dit programma gaat gebruiken zorgvuldig deze gebruiksrechtovereenkomst. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de "gebruiker" of de "licentiehouder"

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

De algemene voorwaarden KNMP (http://www.knmp.nl/downloads/productendiensten/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-producten-diensten-knmp)

De algemene voorwaarden KNMP (http://www.knmp.nl/downloads/productendiensten/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-producten-diensten-knmp) KNMP GEBRUIKERSVOORWAARDEN CMR OPENBARE APOTHEKEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KNMP Holding B.V., hierna te noemen KNMP, verleent de gebruiker onder de volgende voorwaarden toestemming

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Sensus BPM software Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server April 2016 De Partijen Ia. Sensus Methode Procesbeschrijving DSMP B.V., een besloten

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Gebruikersovereenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Inhoud 1a. E-learning...

Nadere informatie

ADOBE Licentieovereenkomst voor Software

ADOBE Licentieovereenkomst voor Software ADOBE Licentieovereenkomst voor Software KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september RESULTPARTNERS Algemene voorwaarden Versie: september 2013 www.resultpartners.nl 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r) LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GAAT

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Gebruik van Slim laden

Gebruik van Slim laden Gebruik van Slim laden Laatste aangepast: 26 september 2017 Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt. Zo leveren wij onder andere duurzame energie,

Nadere informatie

HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden

HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden PC Tune-up service: HP biedt een eenmalige PC Tune-up service, die wordt beschreven in deze Serviceovereenkomst (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES ZORGVULDIG: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

GEBRUIK ONDER LICENTIE

GEBRUIK ONDER LICENTIE De softwarelicentieovereenkomst van Novell BorderManager Enterprise Edition 3.6 BorderManager Firewall Services 3.6 BorderManager VPN Services 3.6 BorderManager Authentication Services 3.6 LEES DEZE OVEREENKOMST

Nadere informatie