LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER"

Transcriptie

1 LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees de volgende licentieovereenkomst aandachtig door, voordat u dit programma gebruikt. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de gebruiker of licentiehouder te worden en aanvaardt u alle voorwaarden van deze licentieovereenkomst volledig. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de overeenkomst, installeer het programma dan niet. Door het programma te gebruiken geeft u aan dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze licentieovereenkomst. Deze licentieovereenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de licentiehouder en PANDA SECURITY, S.L. (hierna te noemen PANDA) met betrekking tot de inhoud hiervan. Voor zover toegestaan op grond van de geldende wetgeving, hebben de voorwaarden van deze licentieovereenkomst voorrang boven elk communicatie- of publiciteitsmateriaal, indien dit materiaal strijdig is met deze voorwaarden of van een eerdere datum is dan deze licentieovereenkomst. Door het aanvaarden van de voorwaarden van deze overeenkomst worden geen in deze overeenkomst onbenoemd gebleven eigendomsrechten verleend met betrekking tot het programma, die toebehoren aan Panda Software of softwareleveranciers van PANDA. 1.- VERLENING VAN LICENTIE.- Met deze overeenkomst verleent PANDA de licentiehouder een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om dit programma en deze documentatie gedurende de gecontracteerde periode te gebruiken in overeenstemming met de hierin vastgelegde voorwaarden. In geval van evaluatieversies mag de licentiehouder deze versie alleen gebruiken gedurende de door PANDA aangegeven periode. Er is schriftelijke toestemming van PANDA nodig om deze periode te verlengen. Onverminderd de bepalingen in deze licentieovereenkomst zal PANDA geen garantie bieden met betrekking tot evaluatieversies van het programma die, met betrekking tot deze overeenkomst, worden geleverd in hun huidige staat ("as is"). Promotieversies van een product mogen slechts één keer worden geïnstalleerd en op niet meer dan één computer. Tegelijkertijd mag er nooit meer dan één promotieversie van hetzelfde product op een computer zijn geïnstalleerd. Een OEM-versie mag uitsluitend worden verkocht met hardware die voldoet aan de vereisten die door Panda zijn gedefinieerd. Panda behoudt zich dientengevolge het recht voor om OEM-versies uit te schakelen of te blokkeren indien er wordt gedetecteerd dat er niet aan deze vereisten is voldaan. Als, in het geval van abonnementsversies, de maandelijkse of periodieke abonnementsgelden niet zijn betaald of de abonnementsperiode is verlopen, zal de licentiehouder de rechten van toegang tot de services bij het product verliezen. Deze licentieovereenkomst geeft de licentiehouder het recht het programma te gebruiken op het aantal computers en/of servers waarvoor de licentiehouder licenties

2 heeft gekocht. Indien een product meerdere licenties heeft, gaat de serviceperiode voor alle licenties van start op het moment dat de eerste licentie is geactiveerd. In netwerkomgevingen moeten licenties worden verkregen voor het maximale aantal computers dat verbonden is aan de server of voor het maximale aantal gebruikers dat is verbonden aan de server. Het aantal computers waarop het product is geïnstalleerd mag niet hoger zijn dan het aantal licenties, zoals gespecificeerd in het licentiecertificaat van dit programma (indien afgegeven). Wanneer computers niet zijn verbonden aan een netwerk, moeten licenties worden verkregen voor elke computer waarop de licentiehouder het programma installeert. Het aantal computers waarop het product is geïnstalleerd mag niet hoger zijn dan het aantal licenties, zoals gespecificeerd in het licentiecertificaat van dit programma (indien afgegeven). In beide bovenstaande gevallen is de licentie alleen toepasbaar voor het gecontracteerde programma, zoals aangegeven in het licentiecertificaat (als dit certificaat in het programma is opgenomen). 2.- INTELLECTUELE EIGENDOM.- Dit programma is, evenals alle bijbehorende documentatie en informatie, exclusief eigendom van PANDA en/of softwareleveranciers van PANDA. PANDA of softwareleveranciers van PANDA zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten met betrekking tot de programma's, documentatie en alle andere werken, programma's of producten die door PANDA in het kader van deze overeenkomst zijn geleverd aan de licentiehouder. PANDA staat het gebruik van haar programma s en producten in vergelijkende beoordelingen toe mits deze objectief zijn, te goeder trouw worden uitgevoerd, en in overeenstemming zijn met aanvaarde en in de industrie gebruikelijke handelswijzen. Deze beoordelingen mogen alleen worden uitgevoerd met de nieuwste versies van de betreffende programma s en producten. 3.- BACK-UP.- Deze licentieovereenkomst geeft toestemming voor het maken van slechts één back-up van de inhoud van de cd-rom of van het internet gedownloade bestanden, onder voorwaarde dat op deze back-up alle eigendomsrechten van de software worden vermeld. 4.- WIJZIGINGEN VAN PRODUCTEN EN SERVICES.- De licentiehouder weet en accepteert dat PANDA, om producten aan te passen aan technologische ontwikkelingen en daarmee te verbeteren, gedurende de gecontracteerde periode het recht heeft de ontwikkeling van het door de licentiehouder gecontracteerde programma of product stop te zetten ten behoeve van andere programma's of producten. In deze omstandigheden mag de licentiehouder een ander programma of product uitkiezen in overeenstemming met het migratiebeleid van PANDA. In dit geval gaat de licentiehouder akkoord met de voorwaarden van dit beleid en voert de licentiehouder eventuele wijzigingen in zijn/haar computer door. Migratie naar het nieuwe programma is al dan niet gratis, afhankelijk van de middelen die PANDA heeft besteed aan onderzoek en ontwikkeling van de nieuwe programma s of producten en de mate waarin deze verschillen van de vervangen programma s of producten.

3 De licentiehouder accepteert dat PANDA gedurende de gecontracteerde periode services kan wijzigen voor aanpassingen naar aanleiding van bovengenoemde technologische ontwikkelingen. De licentiehouder gaat akkoord met deze wijzigingen en vraagt hier geen enkele compensatie voor. PANDA zal de licentiehouder van dergelijke wijzigingen op de hoogte houden. In het geval van product- of servicevernieuwing na afloop van de gecontracteerde periode is de licentiehouder ervan op de hoogte dat services en/of kenmerken van het programma of het product kunnen zijn gewijzigd vanwege nieuwe technologische ontwikkelingen en dat een nieuwe versie, een nieuw programma of nieuw product vereist kan zijn, afhankelijk van het PANDA-beleid. Als de licentiehouder overgaat op een nieuwe versie of een nieuw PANDA-programma of -product om een vorig programma of product bij te werken, is de bijgewerkte versie van het programma of product de enige versie die de licentiehouder mag gebruiken. Hiermee aanvaardt de licentiehouder exclusief alle voorwaarden die toepasbaar zijn op alle documentatie, materiaal en specificaties die corresponderen met de nieuwe versie, programma of product. De licentiehouder is in zulke gevallen verplicht om al het materiaal van de vorige versie te verwijderen. Door akkoord te gaan met deze licentieovereenkomst, aanvaardt de licentiehouder alle wijzigingen van de services en kenmerken van het programma. Controleer alle wijzigingen voordat u akkoord gaat met deze licentieovereenkomst. 5.- GEGEVENSCOLLECTIETECHNOLOGIE.- PANDA stelt de licentiehouder ervan in kennis dat zij in bepaalde producten en/of services gebruik maakt van gegevenscollectietechnologie (waaronder verdachte bestanden), om programma's of producten te verbeteren, om bijbehorende services te verlenen, om deze aan te passen aan gebruikersvoorkeuren en om te voorkomen dat het programma of product zonder licentie of illegaal wordt gebruikt. De licentiehouder aanvaardt dat PANDA deze informatie mag gebruiken als onderdeel van de met betrekking tot het product verleende diensten. De licentiehouder erkent en aanvaardt dat PANDA updates van en toevoegingen aan het programma of product kan aanbieden die automatisch naar zijn/haarcomputer worden gedownload. Zo zal de gebruiksrechthouder PANDA mogelijk ook bepaalde persoonlijke gegevens moeten verstrekken teneinde de overeenkomst aan te gaan en het programma te gebruiken. De licentiehouder is hierbij geïnformeerd over en gaat akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, die aan PANDA ter beschikking zijn gesteld in het kader van de contractering en het gebruik van het programma, om toegang te krijgen tot informatie of services van PANDA, of om de contractuele relatie te behouden, of om marketinginformatie op enigerlei wijze te verzenden, waaronder via elektronische middelen. PANDA stelt de licentiehouder ervan in kennis dat PANDA deze persoonsgegevens zal behandelen in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving en haar privacybeleid. De licentiehouder kan dit privacybeleid raadplegen op:

4 Als onderdeel van de service geeft het product het IP-adres en de naam van de computer van de licentiehouder om controle van licenties mogelijk te maken en om mogelijke incidenten te controleren en te detecteren die gerelateerd zijn aan het product en het gebruik ervan. De licentiehouder erkent en aanvaardt dat PANDA zijn of haar IP-adres verwerkt. 6.- BEPERKTE GARANTIE.- PANDA garandeert dat het programma zal voldoen aan de belangrijkste functies waarvoor het is ontworpen, in overeenstemming met de bij het programma geleverde documentatie en/of het bijgeleverde Help-bestand en garandeert het programma gedurende negentig (90) dagen na ontvangst van betaling tegen fabricage- of uitvoeringsfouten, onverminderd de van toepassing zijnde wetgeving ter bescherming van de consument. Gedurende deze periode en mits de licentiehouder de services indien nodig heeft geactiveerd, biedt PANDA de volgende beperkte garantie, die de maximale garantie vormt die PANDA de licentiehouder biedt met betrekking tot defecten in het programma, het product of de informatie die gedekt worden door deze licentieovereenkomst. PANDA garandeert herstel of vervanging van beschadigde optische media die de werking van het programma belemmeren, evenals foutieve gedrukte materialen. Deze beperkte garantie voor herstel of vervanging is toepasbaar op via internet gedownloade bestanden als het programma op deze manier is geleverd. Mocht het nodig zijn om foutieve optische media of gedrukte materialen te vervangen, dan dient de licentiehouder deze in te dienen bij PANDA. In geen geval zal er vervanging plaatsvinden zonder dat de licentiehouder de originele gedrukte materialen of optische media eerst terugstuurt. Deze laatste vereiste is niet noodzakelijk indien de afgedrukte documentatie via internet is geleverd. 7.- DISCLAIMER.- PANDA biedt geen dekking aan van verloren, gestolen of onopzettelijk beschadigd materiaal of materiaal dat onjuist is gebruikt of zonder toestemming is gewijzigd of dat aan storingen onderhevig is ten gevolge van oorzaken die zijn toe te schrijven aan de licentiehouder of andere partijen dan PANDA. PANDA zal door geen enkele persoon of organisatie verantwoordelijk te houden zijn voor fouten in de functionaliteit van het gelicentieerde programma als deze worden veroorzaakt door externe technische apparatuur. PANDA stelt de licentiehouder ervan in kennis dat PANDA niet verantwoordelijk mag worden gesteld voor activiteiten die op verzoek van de licentiehouder worden uitgevoerd door andere partijen dan PANDA in plaats van de eigen technische hulpdienst van PANDA. Het programma wordt in zijn huidige staat geleverd, en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard ten aanzien van het niet kunnen uitvoeren van verwachte functies, anders dan die functies die uitdrukkelijk worden genoemd in artikel 6. PANDA garandeert niet dat de software foutvrij is, noch dat deze zonder onderbrekingen zal functioneren. De licentiehouder weet en aanvaardt, en draagt hierin zelf verantwoordelijkheid, dat door de wijzigingen die virussen aanbrengen in geïnfecteerde bestanden, het mogelijk is dat het desinfectieproces onverwachte wijzigingen kan aanbrengen in bestanden. De licentiehouder is verantwoordelijk voor het gebruik van het programma door anderen. De licentiehouder aanvaardt verantwoordelijkheid voor alle verliezen en/of schade en kosten die voortvloeien uit enige incompatibiliteit tussen dit programma of updates hiervan en enige software van derden die de licentiehouder heeft geïnstalleerd op zijn/haar computer, alsook voor alle andere problemen die kunnen voortvloeien uit de interactie tussen beide programma's of voor samenvallende codestrings.

5 Onverminderd de bepalingen van deze licentieovereenkomst is PANDA in geen geval aansprakelijk voor het uitkeren van schadevergoedingen die groter zijn dan het bedrag dat is betaald voor de licentie van het programma, ongeacht of de licentiehouder PANDA heeft geïnformeerd over de mogelijkheid van zulke schade. 8.- OMGEVINGEN MET VERHOOGD RISICO.- Dit programma is niet ontworpen noch bedoeld voor gebruik in gevaarlijke omgevingen waarin fail-safe (storingstolerante) prestaties nodig zijn zoals bij de regeling van nucleaire installaties, navigatie- of communicatiesystemen voor vliegtuigen, luchtvaartverkeersregeling, wapens of defensiesystemen, levensondersteunende systemen of enige andere context waarin storing van enige software zou kunnen leiden tot dood, letsel of ernstige schade aan eigendommen of milieu. PANDA geeft nadrukkelijk geen expliciete of impliciete garantie ten aanzien van de geschiktheid van het programma voor dit type activiteiten. 9.- OVERDRACHTSBEPERKINGEN EN BEËINDIGING.- De licentiehouder heeft geen toestemming (sub)licenties te verlenen of het programma te distribueren, in bruikleen te geven of anderszins over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PANDA. Na beëindiging of aflopen van deze licentieovereenkomst moet de licentiehouder direct het gebruik van het programma stopzetten en alle exemplaren ervan vernietigen of terugsturen naar PANDA OVERIGE BEPERKINGEN.- Dit programma wordt geleverd via een cd-rom of het internet. Het programma mag uitsluitend worden gebruikt op de eigen computer(s) van de licentiehouder. Het mag niet worden gebruikt op computers die geen eigendom zijn van de licentiehouder, noch mag het worden uitgeleend, verhuurd, geleased, geschonken of onder andere voorwaarden worden overgedragen aan een andere gebruiker. De licentiehouder mag de bij deze licentieovereenkomst verleende rechten niet overdragen. Het is niet toegestaan dit programma geheel of gedeeltelijk te decompileren, reverse-engineeren of disassembleren. De licentiehouder mag geen wijzigingen of gedeeltelijke wijzigingen doorvoeren aan de software, de diensten en/of enige bij het product behorende documentatie of materialen JURISDICTIE.- De huidige overeenkomst wordt geregeerd door Spaans recht en in geval van enige twijfel of geschillen over de interpretatie of de gevolgen hiervan zal de enige bevoegde autoriteit de rechter te Bilbao zijn. Beide partijen wijzen nadrukkelijk alle andere jurisdicties af die mogelijk voor hen van toepassing zouden kunnen zijn ALGEMEEN.- De gebruiksrechthouder staat PANDA-personeel toe om hem/haar te bezoeken teneinde te controleren of is voldaan aan de voorwaarden van deze gebruiksrechtovereenkomst. De licentiehouder weet en aanvaardt dat Panda Security gerechtelijke stappen kan ondernemen indien hij/zij zich niet aan deze licentieovereenkomst houdt. PANDA

6 behoudt zich het recht voor deze licentieovereenkomst automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen indien de licentiehouder zich niet houdt aan enige van de voorwaarden van deze overeenkomst. Indien enige bepaling in deze licentieovereenkomst in strijd is met geldend recht, zal deze bepaling als nietig gelden, zonder dat dit van invloed is op het geheel van deze overeenkomst en zonder de nietigheid van deze overeenkomst te impliceren. PANDA behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor die het niet bij deze overeenkomst aan de licentiehouder heeft verleend. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR GRATIS SOFTWARE. De SafeBrowser-functie die beschikbaar wordt gesteld via het hierbij in licentie gegeven product omvat mogelijk andere programma's waarvoor een licentie of sublicentie wordt verleend aan de licentiehouder in de vorm van een General Public License (GPL) of vergelijkbare gratis softwarelicenties die de licentiehouder onder meer toestemming geven voor het kopiëren, wijzigen of herdistribueren van bepaalde programma's of delen daarvan en die de licentiehouder toegang verlenen tot de broncode. Daarnaast bevat het product een hulpprogramma om systemen op te starten met Panda Cloud Cleaner, op basis van het Tiny Core Linux-project. Raadpleeg voor meer informatie over dit project. Raadpleeg voor meer informatie over de projectversie die is gebruikt om het genoemde reparatiehulpprogramma te ontwikkelen.. Dit is een gratis softwareproject dat onderhevig is aan versie 2 van GNU General Public License (GNU GPL). Het eerder genoemde hulpporgramma bevat ook software van derden die onderhevig is aan versie 2 of 3 van GNU General Public License (GNU GPL). Auteursrecht: Tenzij anders aangegeven is het volgende van toepassing: Syslinux Copyright H. Peter Anvin et al - Alle rechten voorbehouden GRUB4DOS Copyright 2010 Free Software Foundation, Inc. Copyright 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 Yoshinori K. Okuji TinyCore (C) 2008,2009,2010,2011 Robert Shingledecker. Deze tools, samen met andere inbegrepen tools, zijn gratis software; u kunt ze verspreiden en/of bewerken onder voorwaarden van GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation (versie 2 of 3 van de licentie). De teksten met de General Public License, versies 2 en 3, alsook andere toepasselijke gratis softwarelicenties zijn beschikbaar voor de licentiehouder op

7 Voor software waarvoor een General Public License (GPL) of vergelijkbare gratis softwarelicentie wordt verstrekt en die wordt gedistribueerd in binair uitvoerbaar formaat, vereist de licentie dat de broncode beschikbaar wordt gesteld aan de licentiehouder. De licentiehouder kan toegang krijgen tot deze broncode via de website van PANDA op: Als de licentiehouder deze software installeert, zijn naast de voorwaarden van deze licentieovereenkomst tevens de bijbehorende licentievoorwaarden en andere bepalingen met betrekking tot eigendoms- en auteursrechten van toepassing. Deze software is verspreid in de hoop dat deze nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de geïmpliceerde garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. Raadpleeg GNU General Public License v2 en v3 voor meer informatie. Als de in deze clausule bedoelde licentievoorwaarden rechten verlenen die ruimer zijn dan die krachtens de onderhavige licentieovereenkomst, dan hebben die rechten voorrang boven de rechten en beperkingen van deze overeenkomst, maar uitsluitend met betrekking tot de software of delen daarvan die onder de bedoelde voorwaarden zijn gelicentieerd. Panda Security, S.L. Gran Via D. Diego Lopez de Haro Bilbao, Spanje Tel Fax: adres: Panda Security 2013

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus 2005. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17178637 en zullen door

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

MAMUT VOORWAARDEN 1/23

MAMUT VOORWAARDEN 1/23 MAMUT VOORWAARDEN Dit document bevat een licentieovereenkomst, een serviceovereenkomst en de algemene voorwaarden die op deze overeenkomsten van toepassing zijn. 1/23 Geachte Mamut-licentiehouder, Bijgaand

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V.

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Versie: 1.0 Datum: 10 januari 2013 Artikel 1. Definities 1. Fundaments: Fundaments B.V. gevestigd aan de Boddenkampsingel 87 te Enschede en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE Klantnummer: Contractnummer: Softwareovereenkomst CompuFit Tussen: CompuFit bvba, met zijn exploitatiezetel te Elisabethlaan 441, 8400 Oostende met ondernemingsnummer 0456.954.231, hierna genoemd CompuFit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER

BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER Laatste versie d.d. 03/09/2013 ARTIKEL 1 : DOEL De onderhavige bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie