LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER"

Transcriptie

1 LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees de volgende licentieovereenkomst aandachtig door, voordat u dit programma gebruikt. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de gebruiker of licentiehouder te worden en aanvaardt u alle voorwaarden van deze licentieovereenkomst volledig. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de overeenkomst, installeer het programma dan niet. Door het programma te gebruiken geeft u aan dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze licentieovereenkomst. Deze licentieovereenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de licentiehouder en PANDA SECURITY, S.L. (hierna te noemen PANDA) met betrekking tot de inhoud hiervan. Voor zover toegestaan op grond van de geldende wetgeving, hebben de voorwaarden van deze licentieovereenkomst voorrang boven elk communicatie- of publiciteitsmateriaal, indien dit materiaal strijdig is met deze voorwaarden of van een eerdere datum is dan deze licentieovereenkomst. Door het aanvaarden van de voorwaarden van deze overeenkomst worden geen in deze overeenkomst onbenoemd gebleven eigendomsrechten verleend met betrekking tot het programma, die toebehoren aan Panda Software of softwareleveranciers van PANDA. 1.- VERLENING VAN LICENTIE.- Met deze overeenkomst verleent PANDA de licentiehouder een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om dit programma en deze documentatie gedurende de gecontracteerde periode te gebruiken in overeenstemming met de hierin vastgelegde voorwaarden. In geval van evaluatieversies mag de licentiehouder deze versie alleen gebruiken gedurende de door PANDA aangegeven periode. Er is schriftelijke toestemming van PANDA nodig om deze periode te verlengen. Onverminderd de bepalingen in deze licentieovereenkomst zal PANDA geen garantie bieden met betrekking tot evaluatieversies van het programma die, met betrekking tot deze overeenkomst, worden geleverd in hun huidige staat ("as is"). Promotieversies van een product mogen slechts één keer worden geïnstalleerd en op niet meer dan één computer. Tegelijkertijd mag er nooit meer dan één promotieversie van hetzelfde product op een computer zijn geïnstalleerd. Een OEM-versie mag uitsluitend worden verkocht met hardware die voldoet aan de vereisten die door Panda zijn gedefinieerd. Panda behoudt zich dientengevolge het recht voor om OEM-versies uit te schakelen of te blokkeren indien er wordt gedetecteerd dat er niet aan deze vereisten is voldaan. Als, in het geval van abonnementsversies, de maandelijkse of periodieke abonnementsgelden niet zijn betaald of de abonnementsperiode is verlopen, zal de licentiehouder de rechten van toegang tot de services bij het product verliezen. Deze licentieovereenkomst geeft de licentiehouder het recht het programma te gebruiken op het aantal computers en/of servers waarvoor de licentiehouder licenties

2 heeft gekocht. Indien een product meerdere licenties heeft, gaat de serviceperiode voor alle licenties van start op het moment dat de eerste licentie is geactiveerd. In netwerkomgevingen moeten licenties worden verkregen voor het maximale aantal computers dat verbonden is aan de server of voor het maximale aantal gebruikers dat is verbonden aan de server. Het aantal computers waarop het product is geïnstalleerd mag niet hoger zijn dan het aantal licenties, zoals gespecificeerd in het licentiecertificaat van dit programma (indien afgegeven). Wanneer computers niet zijn verbonden aan een netwerk, moeten licenties worden verkregen voor elke computer waarop de licentiehouder het programma installeert. Het aantal computers waarop het product is geïnstalleerd mag niet hoger zijn dan het aantal licenties, zoals gespecificeerd in het licentiecertificaat van dit programma (indien afgegeven). In beide bovenstaande gevallen is de licentie alleen toepasbaar voor het gecontracteerde programma, zoals aangegeven in het licentiecertificaat (als dit certificaat in het programma is opgenomen). 2.- INTELLECTUELE EIGENDOM.- Dit programma is, evenals alle bijbehorende documentatie en informatie, exclusief eigendom van PANDA en/of softwareleveranciers van PANDA. PANDA of softwareleveranciers van PANDA zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten met betrekking tot de programma's, documentatie en alle andere werken, programma's of producten die door PANDA in het kader van deze overeenkomst zijn geleverd aan de licentiehouder. PANDA staat het gebruik van haar programma s en producten in vergelijkende beoordelingen toe mits deze objectief zijn, te goeder trouw worden uitgevoerd, en in overeenstemming zijn met aanvaarde en in de industrie gebruikelijke handelswijzen. Deze beoordelingen mogen alleen worden uitgevoerd met de nieuwste versies van de betreffende programma s en producten. 3.- BACK-UP.- Deze licentieovereenkomst geeft toestemming voor het maken van slechts één back-up van de inhoud van de cd-rom of van het internet gedownloade bestanden, onder voorwaarde dat op deze back-up alle eigendomsrechten van de software worden vermeld. 4.- WIJZIGINGEN VAN PRODUCTEN EN SERVICES.- De licentiehouder weet en accepteert dat PANDA, om producten aan te passen aan technologische ontwikkelingen en daarmee te verbeteren, gedurende de gecontracteerde periode het recht heeft de ontwikkeling van het door de licentiehouder gecontracteerde programma of product stop te zetten ten behoeve van andere programma's of producten. In deze omstandigheden mag de licentiehouder een ander programma of product uitkiezen in overeenstemming met het migratiebeleid van PANDA. In dit geval gaat de licentiehouder akkoord met de voorwaarden van dit beleid en voert de licentiehouder eventuele wijzigingen in zijn/haar computer door. Migratie naar het nieuwe programma is al dan niet gratis, afhankelijk van de middelen die PANDA heeft besteed aan onderzoek en ontwikkeling van de nieuwe programma s of producten en de mate waarin deze verschillen van de vervangen programma s of producten.

3 De licentiehouder accepteert dat PANDA gedurende de gecontracteerde periode services kan wijzigen voor aanpassingen naar aanleiding van bovengenoemde technologische ontwikkelingen. De licentiehouder gaat akkoord met deze wijzigingen en vraagt hier geen enkele compensatie voor. PANDA zal de licentiehouder van dergelijke wijzigingen op de hoogte houden. In het geval van product- of servicevernieuwing na afloop van de gecontracteerde periode is de licentiehouder ervan op de hoogte dat services en/of kenmerken van het programma of het product kunnen zijn gewijzigd vanwege nieuwe technologische ontwikkelingen en dat een nieuwe versie, een nieuw programma of nieuw product vereist kan zijn, afhankelijk van het PANDA-beleid. Als de licentiehouder overgaat op een nieuwe versie of een nieuw PANDA-programma of -product om een vorig programma of product bij te werken, is de bijgewerkte versie van het programma of product de enige versie die de licentiehouder mag gebruiken. Hiermee aanvaardt de licentiehouder exclusief alle voorwaarden die toepasbaar zijn op alle documentatie, materiaal en specificaties die corresponderen met de nieuwe versie, programma of product. De licentiehouder is in zulke gevallen verplicht om al het materiaal van de vorige versie te verwijderen. Door akkoord te gaan met deze licentieovereenkomst, aanvaardt de licentiehouder alle wijzigingen van de services en kenmerken van het programma. Controleer alle wijzigingen voordat u akkoord gaat met deze licentieovereenkomst. 5.- GEGEVENSCOLLECTIETECHNOLOGIE.- PANDA stelt de licentiehouder ervan in kennis dat zij in bepaalde producten en/of services gebruik maakt van gegevenscollectietechnologie (waaronder verdachte bestanden), om programma's of producten te verbeteren, om bijbehorende services te verlenen, om deze aan te passen aan gebruikersvoorkeuren en om te voorkomen dat het programma of product zonder licentie of illegaal wordt gebruikt. De licentiehouder aanvaardt dat PANDA deze informatie mag gebruiken als onderdeel van de met betrekking tot het product verleende diensten. De licentiehouder erkent en aanvaardt dat PANDA updates van en toevoegingen aan het programma of product kan aanbieden die automatisch naar zijn/haarcomputer worden gedownload. Zo zal de gebruiksrechthouder PANDA mogelijk ook bepaalde persoonlijke gegevens moeten verstrekken teneinde de overeenkomst aan te gaan en het programma te gebruiken. De licentiehouder is hierbij geïnformeerd over en gaat akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, die aan PANDA ter beschikking zijn gesteld in het kader van de contractering en het gebruik van het programma, om toegang te krijgen tot informatie of services van PANDA, of om de contractuele relatie te behouden, of om marketinginformatie op enigerlei wijze te verzenden, waaronder via elektronische middelen. PANDA stelt de licentiehouder ervan in kennis dat PANDA deze persoonsgegevens zal behandelen in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving en haar privacybeleid. De licentiehouder kan dit privacybeleid raadplegen op:

4 Als onderdeel van de service geeft het product het IP-adres en de naam van de computer van de licentiehouder om controle van licenties mogelijk te maken en om mogelijke incidenten te controleren en te detecteren die gerelateerd zijn aan het product en het gebruik ervan. De licentiehouder erkent en aanvaardt dat PANDA zijn of haar IP-adres verwerkt. 6.- BEPERKTE GARANTIE.- PANDA garandeert dat het programma zal voldoen aan de belangrijkste functies waarvoor het is ontworpen, in overeenstemming met de bij het programma geleverde documentatie en/of het bijgeleverde Help-bestand en garandeert het programma gedurende negentig (90) dagen na ontvangst van betaling tegen fabricage- of uitvoeringsfouten, onverminderd de van toepassing zijnde wetgeving ter bescherming van de consument. Gedurende deze periode en mits de licentiehouder de services indien nodig heeft geactiveerd, biedt PANDA de volgende beperkte garantie, die de maximale garantie vormt die PANDA de licentiehouder biedt met betrekking tot defecten in het programma, het product of de informatie die gedekt worden door deze licentieovereenkomst. PANDA garandeert herstel of vervanging van beschadigde optische media die de werking van het programma belemmeren, evenals foutieve gedrukte materialen. Deze beperkte garantie voor herstel of vervanging is toepasbaar op via internet gedownloade bestanden als het programma op deze manier is geleverd. Mocht het nodig zijn om foutieve optische media of gedrukte materialen te vervangen, dan dient de licentiehouder deze in te dienen bij PANDA. In geen geval zal er vervanging plaatsvinden zonder dat de licentiehouder de originele gedrukte materialen of optische media eerst terugstuurt. Deze laatste vereiste is niet noodzakelijk indien de afgedrukte documentatie via internet is geleverd. 7.- DISCLAIMER.- PANDA biedt geen dekking aan van verloren, gestolen of onopzettelijk beschadigd materiaal of materiaal dat onjuist is gebruikt of zonder toestemming is gewijzigd of dat aan storingen onderhevig is ten gevolge van oorzaken die zijn toe te schrijven aan de licentiehouder of andere partijen dan PANDA. PANDA zal door geen enkele persoon of organisatie verantwoordelijk te houden zijn voor fouten in de functionaliteit van het gelicentieerde programma als deze worden veroorzaakt door externe technische apparatuur. PANDA stelt de licentiehouder ervan in kennis dat PANDA niet verantwoordelijk mag worden gesteld voor activiteiten die op verzoek van de licentiehouder worden uitgevoerd door andere partijen dan PANDA in plaats van de eigen technische hulpdienst van PANDA. Het programma wordt in zijn huidige staat geleverd, en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard ten aanzien van het niet kunnen uitvoeren van verwachte functies, anders dan die functies die uitdrukkelijk worden genoemd in artikel 6. PANDA garandeert niet dat de software foutvrij is, noch dat deze zonder onderbrekingen zal functioneren. De licentiehouder weet en aanvaardt, en draagt hierin zelf verantwoordelijkheid, dat door de wijzigingen die virussen aanbrengen in geïnfecteerde bestanden, het mogelijk is dat het desinfectieproces onverwachte wijzigingen kan aanbrengen in bestanden. De licentiehouder is verantwoordelijk voor het gebruik van het programma door anderen. De licentiehouder aanvaardt verantwoordelijkheid voor alle verliezen en/of schade en kosten die voortvloeien uit enige incompatibiliteit tussen dit programma of updates hiervan en enige software van derden die de licentiehouder heeft geïnstalleerd op zijn/haar computer, alsook voor alle andere problemen die kunnen voortvloeien uit de interactie tussen beide programma's of voor samenvallende codestrings.

5 Onverminderd de bepalingen van deze licentieovereenkomst is PANDA in geen geval aansprakelijk voor het uitkeren van schadevergoedingen die groter zijn dan het bedrag dat is betaald voor de licentie van het programma, ongeacht of de licentiehouder PANDA heeft geïnformeerd over de mogelijkheid van zulke schade. 8.- OMGEVINGEN MET VERHOOGD RISICO.- Dit programma is niet ontworpen noch bedoeld voor gebruik in gevaarlijke omgevingen waarin fail-safe (storingstolerante) prestaties nodig zijn zoals bij de regeling van nucleaire installaties, navigatie- of communicatiesystemen voor vliegtuigen, luchtvaartverkeersregeling, wapens of defensiesystemen, levensondersteunende systemen of enige andere context waarin storing van enige software zou kunnen leiden tot dood, letsel of ernstige schade aan eigendommen of milieu. PANDA geeft nadrukkelijk geen expliciete of impliciete garantie ten aanzien van de geschiktheid van het programma voor dit type activiteiten. 9.- OVERDRACHTSBEPERKINGEN EN BEËINDIGING.- De licentiehouder heeft geen toestemming (sub)licenties te verlenen of het programma te distribueren, in bruikleen te geven of anderszins over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PANDA. Na beëindiging of aflopen van deze licentieovereenkomst moet de licentiehouder direct het gebruik van het programma stopzetten en alle exemplaren ervan vernietigen of terugsturen naar PANDA OVERIGE BEPERKINGEN.- Dit programma wordt geleverd via een cd-rom of het internet. Het programma mag uitsluitend worden gebruikt op de eigen computer(s) van de licentiehouder. Het mag niet worden gebruikt op computers die geen eigendom zijn van de licentiehouder, noch mag het worden uitgeleend, verhuurd, geleased, geschonken of onder andere voorwaarden worden overgedragen aan een andere gebruiker. De licentiehouder mag de bij deze licentieovereenkomst verleende rechten niet overdragen. Het is niet toegestaan dit programma geheel of gedeeltelijk te decompileren, reverse-engineeren of disassembleren. De licentiehouder mag geen wijzigingen of gedeeltelijke wijzigingen doorvoeren aan de software, de diensten en/of enige bij het product behorende documentatie of materialen JURISDICTIE.- De huidige overeenkomst wordt geregeerd door Spaans recht en in geval van enige twijfel of geschillen over de interpretatie of de gevolgen hiervan zal de enige bevoegde autoriteit de rechter te Bilbao zijn. Beide partijen wijzen nadrukkelijk alle andere jurisdicties af die mogelijk voor hen van toepassing zouden kunnen zijn ALGEMEEN.- De gebruiksrechthouder staat PANDA-personeel toe om hem/haar te bezoeken teneinde te controleren of is voldaan aan de voorwaarden van deze gebruiksrechtovereenkomst. De licentiehouder weet en aanvaardt dat Panda Security gerechtelijke stappen kan ondernemen indien hij/zij zich niet aan deze licentieovereenkomst houdt. PANDA

6 behoudt zich het recht voor deze licentieovereenkomst automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen indien de licentiehouder zich niet houdt aan enige van de voorwaarden van deze overeenkomst. Indien enige bepaling in deze licentieovereenkomst in strijd is met geldend recht, zal deze bepaling als nietig gelden, zonder dat dit van invloed is op het geheel van deze overeenkomst en zonder de nietigheid van deze overeenkomst te impliceren. PANDA behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor die het niet bij deze overeenkomst aan de licentiehouder heeft verleend. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR GRATIS SOFTWARE. De SafeBrowser-functie die beschikbaar wordt gesteld via het hierbij in licentie gegeven product omvat mogelijk andere programma's waarvoor een licentie of sublicentie wordt verleend aan de licentiehouder in de vorm van een General Public License (GPL) of vergelijkbare gratis softwarelicenties die de licentiehouder onder meer toestemming geven voor het kopiëren, wijzigen of herdistribueren van bepaalde programma's of delen daarvan en die de licentiehouder toegang verlenen tot de broncode. Daarnaast bevat het product een hulpprogramma om systemen op te starten met Panda Cloud Cleaner, op basis van het Tiny Core Linux-project. Raadpleeg voor meer informatie over dit project. Raadpleeg voor meer informatie over de projectversie die is gebruikt om het genoemde reparatiehulpprogramma te ontwikkelen.. Dit is een gratis softwareproject dat onderhevig is aan versie 2 van GNU General Public License (GNU GPL). Het eerder genoemde hulpporgramma bevat ook software van derden die onderhevig is aan versie 2 of 3 van GNU General Public License (GNU GPL). Auteursrecht: Tenzij anders aangegeven is het volgende van toepassing: Syslinux Copyright H. Peter Anvin et al - Alle rechten voorbehouden GRUB4DOS Copyright 2010 Free Software Foundation, Inc. Copyright 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 Yoshinori K. Okuji TinyCore (C) 2008,2009,2010,2011 Robert Shingledecker. Deze tools, samen met andere inbegrepen tools, zijn gratis software; u kunt ze verspreiden en/of bewerken onder voorwaarden van GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation (versie 2 of 3 van de licentie). De teksten met de General Public License, versies 2 en 3, alsook andere toepasselijke gratis softwarelicenties zijn beschikbaar voor de licentiehouder op

7 Voor software waarvoor een General Public License (GPL) of vergelijkbare gratis softwarelicentie wordt verstrekt en die wordt gedistribueerd in binair uitvoerbaar formaat, vereist de licentie dat de broncode beschikbaar wordt gesteld aan de licentiehouder. De licentiehouder kan toegang krijgen tot deze broncode via de website van PANDA op: Als de licentiehouder deze software installeert, zijn naast de voorwaarden van deze licentieovereenkomst tevens de bijbehorende licentievoorwaarden en andere bepalingen met betrekking tot eigendoms- en auteursrechten van toepassing. Deze software is verspreid in de hoop dat deze nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de geïmpliceerde garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. Raadpleeg GNU General Public License v2 en v3 voor meer informatie. Als de in deze clausule bedoelde licentievoorwaarden rechten verlenen die ruimer zijn dan die krachtens de onderhavige licentieovereenkomst, dan hebben die rechten voorrang boven de rechten en beperkingen van deze overeenkomst, maar uitsluitend met betrekking tot de software of delen daarvan die onder de bedoelde voorwaarden zijn gelicentieerd. Panda Security, S.L. Gran Via D. Diego Lopez de Haro Bilbao, Spanje Tel Fax: adres: Panda Security 2013

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Lees voordat u dit programma gaat gebruiken zorgvuldig deze gebruiksrechtovereenkomst. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de "gebruiker" of de "licentiehouder"

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SONY SOFTWARE U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET DE BEPALINGEN

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP

EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP SCOPE VAN DE LICENTIE AppHero verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger (hierna: u ) van Vaarkaart Nederland App (hierna: "App") een gebruiksrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Problemen met zware bestanden?

Problemen met zware bestanden? Problemen met zware bestanden? zware bestanden, licht werk Herkent u volgende problemen? De klant moet nog steeds een CD-ROM binnenbrengen met zijn bestanden; Een e-mail wil maar niet binnenkomen omdat

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze Gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon)

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Licentie") is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. en haar zuster- en dochterondernemingen

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Licentieovereenkomst ADLIB

Licentieovereenkomst ADLIB Licentieovereenkomst ADLIB De Ondergetekenden: a. ADLIB INFORMATION SYSTEMS B.V., kantoorhoudende te Maarssen, aan de Safariweg 18-22, vertegenwoordigd door mevrouw M. van der Kwartel, Financieel Directeur,

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Voor dit handboek behouden wij ons alle auteursrechten voor. Zonder onze schriftelijke toestemming is het verboden dit handboek of delen daarvan in welke vorm dan ook

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Welkom bij de website electroluxvacatures.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux").

Nadere informatie

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Wie zijn wij? De app wordt je aangeboden door Knab Verzekeren, een handelsnaam van Knab Advies en Bemiddeling N.V. Knab Verzekeren

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Open-Api gebruikersvoorwaarden

Open-Api gebruikersvoorwaarden Open-Api gebruikersvoorwaarden Hieronder treft u de Open-Api gebruikersvoorwaarden aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als Open-Api gebruiker, geeft u aan

Nadere informatie

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden Ziggo Muziek Aanvullende voorwaarden Per 1 juni 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Muziek 3 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement 3

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS Indication Investments Limited CYSEC-licentienummer 164/12 LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS Deze licentieovereenkomst

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

EINDGEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE V-1.8 ( EINDGEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST )

EINDGEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE V-1.8 ( EINDGEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST ) EINDGEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE V-1.8 ( EINDGEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST ) Dit is de Eindgebruikerslicentie-overeenkomst voor de ActivInspire Professional Edition Software

Nadere informatie

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk Algemene voorwaarden bij toetreding van de website www.rorate.com artikel 1. Algemeen 1. Stichting Rorate is eigenaar en beheerder van de website www.rorate.com Rorate is een onafhankelijke Rooms-katholieke

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor de Nat Traversal-functie

Gebruiksvoorwaarden voor de Nat Traversal-functie Gebruiksvoorwaarden voor de Nat Traversal-functie Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie met betrekking tot uw toegang en het gebruik van deze functie. Lees deze voorwaarden

Nadere informatie

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM.

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM. LICENTIEOVEREENKOMST tussen software ontwikkelaar Procom.nu statutair gevestigd te Drachten, De Bolder 1-9206 AM, KvK Noord-Nederland nr. 01157209, hierna te noemen: Licentiegever, en Licentienemer; OVERWEGENDE

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell

SUSE Linux Enterprise Server (SLES ) 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE

Nadere informatie

BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT:

BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT: BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT: Deze licentieovereenkomst (de "Licentie") is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (de "Licentienemer" of "U")

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE EN BENT

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie met betrekking tot uw toegang en het gebruik van deze functie. Lees

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

Licentieovereenkomst eindgebruiker

Licentieovereenkomst eindgebruiker Licentieovereenkomst eindgebruiker Versie: 3.4 Datum: 19 november 2013 Dit is de licentieovereenkomst tussen de gebruiker van de door WeFact ter beschikking gestelde software en WeFact. Voordat de klant

Nadere informatie

Licentieovereenkomst_Home.nl-NL Rev. 2.8 07/09/2010

Licentieovereenkomst_Home.nl-NL Rev. 2.8 07/09/2010 2010 Media Security Networks and YourSafetynet are registered trademarks All rights reserved Patent protected technology Media Security Networks software licentie-overeenkomst voor: YourSafetynet home

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Corel License for Learning (EMEA) Voorwaarden

Corel License for Learning (EMEA) Voorwaarden 1. Doelverklaring. COREL heeft het Corel License for Learning -programma (het Programma ) in het leven geroepen om bepaalde belangrijke klanten/eindgebruikers te voorzien van een concurrerende, flexibele

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DEZE SOFTWARE (INCLUSIEF DE BIJBEHORENDE ONDERDELEN) AAN TE SCHAFFEN, TE INSTALLEREN

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App.

Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App. Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App. Volkswagen legt uit. Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de mobiele

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Gebruik van Slim laden

Gebruik van Slim laden Gebruik van Slim laden Laatste aangepast: 26 september 2017 Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt. Zo leveren wij onder andere duurzame energie,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd Jaguar Land Rover Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en Privacybeleid van Jaguar InControl Apps Versie: 4.0 Laatst gewijzigd: 12 december 2016 Door de Applauncher voor InControl Apps te downloaden,

Nadere informatie

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.razendenthousiasterekenaars.nl (hierna: website) van KPMG Meijburg & Co. Door de website te bekijken en de daarop verstrekte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

ARBIS Assurantiesoftware Bestelformulier voor het Assurantie Relatie Beheer en Informatie Systeem

ARBIS Assurantiesoftware Bestelformulier voor het Assurantie Relatie Beheer en Informatie Systeem Aanvrager www.assuware.nl Telefoon: 035 52 37 883 Fax: 035 52 43 184 ARBIS Assurantiesoftware Bestelformulier voor het Assurantie Relatie Beheer en Informatie Systeem Bedrijfsnaam: Straat: Postbus: Postc.&

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In deze overeenkomst wordt, naast de begrippen als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden (als bedoeld in artikel 7)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Sensus BPM software Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server April 2016 De Partijen Ia. Sensus Methode Procesbeschrijving DSMP B.V., een besloten

Nadere informatie

VERSIE 1 - PROFESSIONELE LICENTIE

VERSIE 1 - PROFESSIONELE LICENTIE VERSIE 1 - PROFESSIONELE LICENTIE PROMETHEAN LICENTIEOVEREENKOMST VOOR SOFTWARE: PROFESSIONELE LICENTIE ('Licentie') V.1.1 (juni 2011) voor Promethean ActivOffice ('de Software') GEBIED: Het land van Uw

Nadere informatie

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs.

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

BaOpt Benelux bv Wilhelminastraat 51 2011 VL Haarlem Hierna te noemen BaOpt Benelux

BaOpt Benelux bv Wilhelminastraat 51 2011 VL Haarlem Hierna te noemen BaOpt Benelux BaOpt Licentieovereenkomst Tussen BaOpt Benelux bv Wilhelminastraat 51 2011 VL Haarlem Hierna te noemen BaOpt Benelux en Hierna te noemen gebruiker gezamenlijk te noemen "de

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Horizon Go

Gebruiksvoorwaarden Horizon Go Gebruiksvoorwaarden Horizon Go Deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle gebruikers van de Horizon Go producten en diensten (hierna te noemen de Dienst ) zoals

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

cvba Seynaeve Rudi Veldstraat 157, 8680 Koekelare ondernemingsnummer : 0434.688.870 eigenaar van het softwareproduct SR.Net Facturatie & Stockbeheer

cvba Seynaeve Rudi Veldstraat 157, 8680 Koekelare ondernemingsnummer : 0434.688.870 eigenaar van het softwareproduct SR.Net Facturatie & Stockbeheer Gebruiksovereenkomst- Licentieovereenkomst " SR.Net Facturatie & Stockbeheer Deze End-User Licence Agreement (Eula) overeenkomst is een rechtsgeldige overeenkomst tussen U (de ondertekende - eindgebruiker)

Nadere informatie