End User Licence Agreement Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "End User Licence Agreement Nederland"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Indien u deze voorwaarden niet accepteert, installeer en/of gebruik de producten dan niet! 1 Algemene bepalingen Deze End User Licence Agreement ( EULA ) is een wettelijke overeenkomst tussen u ( Gebruiker ) en FleetGo Nederland B.V. ( FleetGo );. Gebruiker gaat ermee akkoord dat deze EULA afdwingbaar is zoals elke door Gebruiker tot stand gebrachte schriftelijke overeenkomst. Deze EULA geldt voor het gebruik van de FleetGo hardware ( Hardware ), software, internetdiensten en alle andere inhoud en inhoudsprogramma s zoals mobiele applicaties welke worden aangeboden door FleetGo (tezamen: Software, waarbij Hardware en Software samen worden aangemerkt als Producten ). Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA dan dient Gebruiker de Producten niet te installeren en/of te gebruiken en dient Gebruiker geen gebruik te maken van deze Producten. Indien Gebruiker reeds betaald heeft voor de Producten dan zal restitutie van de aankoopprijs plaatsvinden met dien verstande dat Gebruiker de Producten retourneert en geen gebruik maakt van de aangeboden producten en diensten van FleetGo. 2 Toepasselijkheid In overweging nemend dat Gebruiker zich houdt aan de voorwaarden van deze EULA, verleent FleetGo Gebruiker hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de diensten voor uw gebruik aan te wenden volgens de voorwaarden van de EULA en uitsluitend in combinatie met Hardware welke door FleetGo is geleverd. Met dien verstande dat Gebruiker aan zijn/haar financiële verplichtingen richting FleetGo heeft voldaan. Deze EULA verleent geen enkel recht op het verkrijgen van toekomstige upgrades, updates of aanvullingen op de diensten. Indien upgrades, updates of aanvullingen op de diensten echter worden verkregen, valt het gebruik van zulke upgrades of updates onder deze EULA en de wijzigingen ervan tenzij andere bepalingen horen bij de upgrades, updates of aanvullingen, in welk geval die bepalingen van toepassing zijn. De Nederlandse versie van deze EULA is de beslissende versie. Vertalingen worden slechts aangeboden voor het gemak van de Gebruiker. 3 Beperkingen Het verhuren, uitlenen, publiekelijk presenteren, vertonen of uitzenden of enige andere vorm van distributie van de Producten is verboden. Behalve zoals toegestaan door het toepasselijk recht zal Gebruiker de Producten of enig gedeelte daarvan niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, analyseren met behulp van reverse engineering of decompileren of demonteren, en Gebruiker mag geen producten ontwikkelen die zijn afgeleid van de Producten. Ook zal Gebruiker anderen niet toestaan deze handelingen te verrichten. 4 Eigendom Auteursrecht en intellectuele, industriële en/of eigendomsrechten van de diensten zijn eigendom van FleetGo en/of haar leveranciers. FleetGo staat Gebruiker toe de diensten alleen te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van deze EULA. Alle rechten die niet specifiek worden verleend in

2 Pagina 2 van 5 deze EULA zijn aan FleetGo voorbehouden. Voor zover van toepassing erkent Gebruiker dat hij/zij geen recht op toegang heeft tot de diensten in broncode of in onbeveiligde codering of met opmerkingen. 5 Vertrouwelijkheid Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de ontwikkeling van de diensten door FleetGo een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld heeft gekost en dat ze vertrouwelijk zijn en een handelsgeheim van FleetGo en/of derden vormen. Gebruiker stemt ermee in de diensten in strikte vertrouwelijkheid te handhaven en deze aan geen enkel persoon te openbaren of toegang ertoe verschaffen. 6 Licenties van derden De Producten kunnen gebruik maken van software van derden of bevatten onderdelen van software en/of producent van derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot: Google Android en Apple ios). Niettegenstaande artikelen 2, 3 en 4 van deze EULA kan het gebruik van deze software en/of producten onderhevig zijn aan andere voorwaarden. De specifieke voorwaarden zijn te vinden op de website van de betreffende partij. Gebruiker stemt bij dezen in met de bepalingen en voorwaarden van dergelijke software van derden. Gebruiker erkent dat hij/zij geen contractuele band heeft met eventuele dienstverleners van FleetGo (met inbegrip van maar niet beperkt tot, netwerkoperators en hostingbedrijven) en dat zijn geen begunstigde zijn van deze dienstverleners. Tenzij Gebruiker een afzonderlijke overeenkomst heeft met een van de dienstverleners van FleetGo, hebben de dienstverleners geen enkele aansprakelijkheid jegens Gebruiker. 7 Data en persoonsgegevens Gebruiker geeft FleetGo hierbij toestemming om, met het oog op een juiste werking van de Producten en het kunnen bieden van de beste gebruikerservaring, persoonlijke gegevens op te slaan. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. Gebruikers die hier niet mee in stemmen dienen dit schriftelijk kenbaar te maken aan FleetGo. Door het gebruik van het Product stemt Gebruiker in met het ontvangen van elektronische communicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot , SMS, MMS en push-notificaties van FleetGo. Onder elektronische communicatie vallen bijvoorbeeld product-gerelateerde informatie, nieuws en marketing-uitingen. Tijdens het gebruik van de Producten slaat FleetGo geanonimiseerde gegevens op over het gebruik. Deze data bevat geen unieke ID of andere persoonlijke gegevens en worden gebruikt om de Producten te verbeteren en/of nieuwe Producten te ontwikkelen. Het opslaan en verwerken van Persoonsgegevens van Gebruiker valt onder de Privacy Policy van FleetGo welke te vinden is op de website van FleetGo; Door in te stemmen met deze EULA gaat Gebruiker automatisch akkoord met de Privacy Policy. 8 Beperkte garantie a) FleetGo garandeert niet en kan niet garanderen dat de producten foutloos functioneren. Gebruiker realiseert zich dat er fouten kunnen optreden tijdens het gebruik van de Producten. b) Voor zover maximaal is toegestaan onder het toepasselijk recht, verstrekken FleetGo en haar leveranciers de Software IN DE HUIDIGE STAAT EN MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN en wijzen hierbij alle andere garanties en voorwaarden, zowel expliciet, impliciet als wettelijk bepaald, van de hand met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige (indien aanwezig) impliciete garanties, verplichtingen of voorwaarden betreffende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaal doel, betrouwbaarheid of beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van reacties, resultaten,

3 Pagina 3 van 5 professionele inspanning, afwezigheid van virussen, en redelijke zorg en vakmanschap, dit alles met betrekking tot de Producten, en de levering van of het uitblijven van de levering van ondersteuning en andere diensten, informatie, software, en gerelateerde inhoud door middel van de Producten of anderszins voortkomend uit het gebruik van de Producten. Evenmin is er een garantie of voorwaarde met betrekking tot ongestoorde werking. 9 Beperkte aansprakelijkheid a) Noch FleetGo noch haar leveranciers zijn aansprakelijk (hetzij op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad of welke grond dan ook) jegens Gebruiker of jegens derden: (i) voor enigerlei onvermogen de apparatuur van derden te gebruiken of toegang te verkrijgen tot de gegevens, verlies of beschadiging van gegevens, zakelijk verlies, winstderving, derving van inkomsten en verwachte besparingen, bedrijfsonderbreking en dergelijke) (zowel voor directe als indirecte schade of verlies); of, (ii) voor indirecte, incidentele of gevolgschade of verlies van welke aard dan ook, maar in elk geval, voorkomend uit het gebruik van of het onvermogen om gebruik te maken van de Producten zelfs indien FleetGo of haar leveranciers van de mogelijkheid van schade of verlies op de hoogte was gesteld. b) Ondanks eventuele schade die Gebruiker, om welke reden dan ook, oploopt (inclusief en zonder beperking alle schade die hierin wordt genoemd en alle directe of algemene schade op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad of welke grond dan ook), zal de totale aansprakelijkheid van FleetGo en elk van haar leveranciers voortkomend uit of gerelateerd aan deze EULA beperkt zijn tot het bedrag dat Gebruiker voor de Producten hebt betaald. c) In afwijking van artikelen 8 (a) en (b) of enige andere bepaling van deze EULA zal de aansprakelijkheid voor dood of letselschade ten gevolge van nalatigheid van een der partijen voor geen der partijen worden beperkt. 10 Duur en Beëindiging De aanvangsdatum van deze EULA start op het moment dat Gebruiker de Producten installeert en/of in gebruik neemt. Gebruiker heeft vanaf dit moment recht op één (1) jaar gratis gebruik van de Software. Na deze periode kan Gebruiker er voor kiezen om de licentie te verlengen door een nieuwe licentiefee te betalen. Wanneer gebruiker de licentie niet verlengt, komt de toegang tot de gegevens en alle mogelijkheden die daar bij horen, te vervallen. Onverminderd de geldigheid van enige andere rechten, behoudt FleetGo zich het recht voor deze EULA onmiddellijk te beëindigen (i) indien Gebruiker niet voldoet aan enige voorwaarde van de EULA, (ii) Gebruiker het nalaat om de licentiefee te betalen. In een dergelijk geval dient Gebruiker alle kopieën van de Software en alle bijhorende componenten te vernietigen. De bepalingen van deze EULA die naar hun aard bedoeld zijn om ook na beëindiging van kracht te blijven behouden hun rechtskracht ook na beëindiging van deze EULA. FleetGo behoudt zich het recht voor om, met of zonder voorafgaande kennisgeving, diensten betreffende updates, upgrades en supplementen die aan Gebruiker worden verschaft of aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld door middel van het gebruik van de Producten stop te zetten. FleetGo is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als hiervoor beschreven. Bij beëindiging van deze EULA zal FleetGo terstond het gebruik en de toegang tot de systemen staken en gestaakt houden. Tevens zal Gebruiker na beëindiging van de overeenkomst geen toegang meer hebben tot zijn/haar gegevens. FleetGo zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan opdrachtgever restitueren.

4 Pagina 4 van 5 11 Koppeling naar websites van derden FleetGo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of services van derden, voor koppelingen in websites of services van derden of voor wijzigingen in of updates van websites of services van derden. FleetGo biedt deze koppelingen en toegang tot websites en services van derden alleen aan voor het gemak van de Gebruiker, en het opnemen van een koppeling of toegang houdt niet in dat FleetGo de websites of services van derden onderschrijft. 12 Rechten van derden Een partij die geen partij is bij deze EULA heeft geen rechten onder het toepasselijke recht met betrekking tot rechten van derden waarop hij een beroep kan doen of enige bepaling van deze EULA mee kan afdwingen. Dit laat onverlet enig recht of remedie van een derde dat bestaat of beschikbaar is los van het toepasselijk recht. 13 Totale overeenkomst Voorliggende EULA (inclusief eventuele aanvullingen of wijzigingen daarop die met de Producten meegeleverd kunnen worden), en eventuele andere voorwaarden, indien van toepassing, vormen de gehele overeenkomst tussen Gebruiker en FleetGo met betrekking tot de Producten en vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of geschreven communicatie, voorstellen en voorstellingen met betrekking tot de Producten of elk ander onderwerp dat in deze EULA wordt behandeld. Waar de voorwaarden van andere FleetGo beleidslijnen of programma s voor ondersteunende diensten conflicteren met de voorwaarden van deze EULA zullen de voorwaarden van deze EULA beslissend zijn. Niets in deze EULA sluit de aansprakelijkheid van FleetGo wegens frauduleuze verklaringen uit of beperkt deze. Indien één of meer van de voorwaarden van deze EULA nietig, ongeldig, nietafdwingbaar of onwettig worden verklaard blijven de andere voorwaarden volledig van toepassing. 14 Overmacht Noch FleetGo, noch Opdrachtgever is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 15 Wijzigingen FleetGo behoudt zich het recht om deze EULA eenzijdig te wijzigen naar goeddunken van FleetGo, met of zonder kennisgeving van de Gebruiker. De laatste versie van de EULA is altijd te vinden op de website(s) van FleetGo en zijn bindend voor Gebruiker. Gebruiker verplicht zich er derhalve toe de website(s) van FleetGo met enige regelmaat te bezoeken en kennis te nemen van de voorwaarden. 16 Overige bepalingen De titels de artikelen van deze EULA dienen slechts ter referentie en zijn op geen enkele wijze van invloed op de betekenis of interpretatie van de inhoud van de artikelen. 17 Toepasselijk recht Deze EULA en alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze EULA of met betrekking tot het gebruik van de Producten of anderszins zijn onderworpen aan Nederlands recht. De Conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen wordt hierbij voor wat betreft deze EULA expliciet buiten toepassing verklaard. Alle mogelijke geschillen

5 Pagina 5 van 5 voorkomend uit deze EULA zullen worden beslecht door de gerechtelijke instanties te Zutphen (Nederland) welke gerechten exclusieve jurisdictie toekomen met betrekking tot dergelijke geschillen. Indien u vragen hebt over deze EULA of indien u om andere redenen contact wilt opnemen met FleetGo, bezoekt u dan de website van FleetGo op

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten

Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Novosite diensten van welke aard ook levert aan de

Nadere informatie

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2 Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES In deze ASP Algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) en verwante documenten hebben de volgende definities, steeds met een begin hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015 1. TOEPASSELIJKHEID EN GEHELE OVEREENKOMST a) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen tussen Gebruiker van de applicatie Evalu en uitgever van de applicatie, handelsmerk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU)

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (DEZE OVEREENKOMST ) VORMEN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U PERSOONLIJK,

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie