GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig te begrijpen. U wordt verzocht de bepalingen van deze Overeenkomst door te nemen en ermee akkoord te gaan of niet akkoord te gaan. Deze software wordt pas op uw computer geïnstalleerd als of wanneer u de bepalingen van deze Overeenkomst accepteert (Ik ga akkoord met de licentieovereenkomst). Door de installatieprocedure te accepteren zet u symbolisch uw handtekening onder de bepalingen van deze overeenkomst. U kunt ook een exemplaar van deze overeenkomst aanvragen bij odeon maintenance management. Deze gebruiksrechtovereenkomst is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon) en odeon maintenance management met betrekking tot de software (hierna te noemen SOFTWARE) die bij deze Overeenkomst wordt geleverd. De SOFTWARE bestaat uit computersoftware en die eventueel bijbehorende media, gedrukte materialen en online of elektronische documentatie bevat. Door de SOFTWARE te installeren, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze Overeenkomst gebonden te zijn. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze Overeenkomst, mag u de SOFTWARE niet installeren of gebruiken. ALGEMEEN Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Je onderwerpt je hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van rechtbanken in Nederland, met betrekking tot alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de SOFTWARE. Je verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de SOFTWARE geen samenwerkingsverband, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen jou en odeon maintenance management. odeon maintenance management mag deze overeenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk overdragen. Op de nakoming van deze overeenkomst door odeon maintenance management zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van odeon maintenance management om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met je gebruik van de SOFTWARE of informatie die aan odeon maintenance management is verstrekt of door odeon maintenance management is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Je verklaart dat je odeon maintenance management, het hoofdkantoor, de bijkantoren, partners, managers en medewerkers zult schadeloosstellen bij enige claim, aanspraak of schade voor bijvoorbeeld redelijke advocaatkosten die door derde partijen worden geclaimd naar aanleiding van of voortvloeiend uit je gebruik of gedrag van de SOFTWARE. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is ingevolgde toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of nietafdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de overeenkomst van kracht zal blijven. Deze overeenkomst, inclusief de documenten waarnaar hierboven specifiek verwezen wordt, vormt de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en odeon maintenance management met betrekking tot de SOFTWARE en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en odeon maintenance management met betrekking tot de SOFTWARE. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere mededeling die in elektronische vorm is gedaan, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard.

2 KENNISGEVING INZAKE AUTEURS- EN MERKENRECHT Voor alle inhoud van odeon maintenance management websites die betrekking hebben op de SOFTWARE geldt het volgende: Copyright odeon maintenance management. Alle rechten voorbehouden. MERKEN Odeon Select is een handelsmerk van odeon maintenance management. Overige product- en bedrijfsnamen die hierin worden vermeld, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. odeon maintenance management heeft mogelijk patenten, patentaanvragen, handelsmerken, copyrights of andere intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op onderwerpen die behandeld worden in webpagina's die onderdeel vormen van de SOFTWARE. Tenzij indien dit specifiek wordt aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden geeft het feit dat u toegang hebt tot deze webpagina's u geen gebruiksrecht voor deze patenten, handelsmerken, copyrights of ander intellectueel eigendom. Alle rechten die hierin niet specifiek worden toegekend, worden voorbehouden. GEBRUIKSRECHT OP HET SOFTWAREPRODUCT De SOFTWARE wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, alsmede door andere wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom. De SOFTWARE wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. 1. VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT. Deze Overeenkomst verleent u de volgende rechten: * Software. U mag één exemplaar van de SOFTWARE op één computer, werkstation (COMPUTER) installeren, gebruiken, weergeven, uitvoeren, er toegang toe hebben of er anderszins mee in wisselwerking treden (UITVOEREN). U mag een exemplaar van de SOFTWARE ook opslaan of installeren op een opslagapparaat, zoals een netwerkserver, die alleen wordt gebruikt om de SOFTWARE via een intern netwerk op uw andere COMPUTERS UIT TE VOEREN; u dient echter een licentie te verkrijgen en toe te wijzen voor elke afzonderlijke COMPUTER waarop de SOFTWARE vanaf het opslagapparaat wordt UITGEVOERD. Een licentie voor de SOFTWARE mag niet worden gedeeld of gelijktijdig op verschillende COMPUTERS worden gebruikt. * Voorbehoud van rechten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, blijven voorbehouden aan odeon maintenance management. * Toegang verkrijgen tot de services met behulp van de SOFTWARE. Uw gebruik van enige service die toegankelijk is door middel van de SOFTWARE valt niet onder deze Overeenkomst en wordt mogelijk beheerst door afzonderlijke bepalingen, voorwaarden of mededelingen. 2. BEPERKINGEN. * U dient alle auteursrechtaanduidingen op alle exemplaren van de SOFTWARE te handhaven. * Beperking op reverse-engineering, decompilatie en disassembleren. U mag de SOFTWARE niet onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren of disassembleren, tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht. * Verhuur. U mag de SOFTWARE niet verhuren of in lease geven.

3 * Gebruik. Het is verboden informatie, software, producten of diensten die deel uitmaken van de SOFTWARE te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, hiervan afgeleide werken te maken, over te zetten of te verkopen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt bepaald in deze Gebruiksrechtovereenkomst. * Overdracht van de software. U mag al uw rechten die voortvloeien uit deze Overeenkomst eenmaal permanent overdragen, mits u geen exemplaren behoudt, en u de volledige SOFTWARE overdraagt (inclusief alle onderdelen, de media en het gedrukte materiaal, alle upgrades, deze Overeenkomst en, indien van toepassing, het licentiebestand), u geen enkele betaling of andere compensatie ontvangt voor de overdracht van de SOFTWARE en de ontvanger met de bepalingen van deze Overeenkomst instemt. Indien het SOFTWARE-gedeelte een upgrade is, moet elke overdracht tevens alle vorige versies van de SOFTWARE omvatten. * Productondersteuning. Het is mogelijk dat odeon maintenance management u naar eigen goeddunken productondersteuning biedt met betrekking tot de SOFTWARE (Productondersteuning). Het gebruik van Productondersteuning, indien aanwezig, is onderworpen aan het beleid en aan programma's van odeon maintenance management die worden beschreven in de gebruikershandleiding, on line documentatie en/of in andere door odeon maintenance management verstrekte materialen. Alle eventuele aanvullende softwarecode die als onderdeel van de Productondersteuning aan u wordt verstrekt, wordt beschouwd als zijnde een onderdeel van de SOFTWARE, en is derhalve onderworpen aan de bepalingen van deze Overeenkomst. Eventuele technische informatie die u in het kader van de Productondersteuning aan odeon maintenance management verstrekt, mag door odeon maintenance management worden gebruikt voor commerciële doeleinden, alsmede voor productondersteuning en -ontwikkeling. odeon maintenance management is eraan gehouden dergelijke technische informatie zodanig te gebruiken dat uw identiteit er niet uit blijkt, tenzij voor zover dit noodzakelijk is om u ondersteuning te kunnen geven. * Vervanging, aanpassing en upgrade van de Software. odeon maintenance management behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment de SOFTWARE te vervangen, aan te passen of te upgraden door u een vervangende of aangepaste versie van de SOFTWARE of een upgrade daarvan aan te bieden en voor deze vervanging, aanpassing of upgrade een vergoeding te verlangen. Iedere vervangende of aangepaste softwarecode of upgrade op de SOFTWARE die aan u wordt aangeboden door odeon maintenance management wordt beschouwd als onderdeel van de SOFTWARE en is derhalve onderhevig aan de bepalingen van deze Overeenkomst (tenzij deze Overeenkomst wordt vervangen door een nieuwe Overeenkomst die bij een dergelijke vervangende of aangepaste versie of upgrade van de SOFTWARE wordt meegeleverd). In het geval dat odeon maintenance management een vervangende of aangepaste versie of enige upgrade op de SOFTWARE aanbiedt, (a) is uw verdere gebruik van de SOFTWARE afhankelijk van uw aanvaarding van een dergelijke vervangende of aangepaste versie of upgrade van de SOFTWARE en enige bijbehorende prevalente Overeenkomst en (b) in het geval van vervangende of aangepaste SOFTWARE, uw gebruik van alle eerdere versies van de SOFTWARE wordt beëindigd.

4 * Beperkingen in opslag/projecten. De hoeveelheid opslagruimte per gebruiker is beperkt. Sommige projecten worden als gevolg van deze ruimtebeperkingen of beperkingen op inkomende of uitgaande berichten niet verwerkt. U stemt ermee in dat odeon maintenance management niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de verwijdering van of het niet kunnen verwerken of opslaan van projecten. odeon maintenance management is er niet aan gehouden enige inhoud in uw account te onderhouden of projecten naar u of enige derde door te sturen. 3. BEËINDIGING. Onverminderd alle andere rechten mag odeon maintenance management deze Overeenkomst beëindigen indien u de bepalingen van deze Overeenkomst niet nakomt. odeon maintenance management is gerechtigd deze Overeenkomst te beëindigen door u een vervangende Overeenkomst voor de SOFTWARE of een vervangende of aangepaste versie van of upgrade op de SOFTWARE aan te bieden en uw verdere gebruik van de SOFTWARE of vervangende of aangepaste versie of upgrade te laten afhangen van uw aanvaarding van een dergelijke vervangende Overeenkomst. Bovendien is odeon maintenance management gerechtigd deze Overeenkomst te beëindigen door u ervan op de hoogte te stellen dat uw verdere gebruik van de SOFTWARE verboden is. In het geval dat odeon maintenance management deze Overeenkomst beëindigt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de SOFTWARE en alle kopieën van de SOFTWARE en alle onderdelen ervan vernietigen. odeon maintenance management kan ook uw toegang tot de SOFTWARE permanent of tijdelijk beëindigen wegens inactiviteit, gedefinieerd als het niet aanmelden van customer accounts voor een bepaalde tijdsperiode. Deze tijdsperiode wordt bepaald door odeon maintenance management. 4. AUTEURSRECHT. De eigendom van en de auteursrechten op de SOFTWARE (inclusief, maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto's, tekst en applets die in de SOFTWARE zijn opgenomen), alsmede de begeleidende gedrukte materialen en alle kopieën van de SOFTWARE, berusten bij odeon maintenance management. De eigendom van en de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door middel van de SOFTWARE toegankelijk is, berusten bij de eigenaar van de desbetreffende inhoud, die mogelijk wordt beschermd door toepasselijke auteursrechtwetten of overige wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom. Deze Overeenkomst verleent u geen rechten op het gebruik van dergelijke inhoud. Indien deze SOFTWARE documentatie bevat die uitsluitend in elektronische vorm wordt verstrekt, mag u geen dergelijke elektronische documentatie afdrukken. U mag de gedrukte materialen die bij de SOFTWARE worden geleverd niet kopiëren. 5. EXPORTBEPERKINGEN. U stemt ermee in de SOFTWARE of enig deel daarvan of enig proces of enige service die het directe resultaat is van de SOFTWARE (tezamen aangeduid als Beperkte Onderdelen) naar geen enkel(e) land, persoon of entiteit te zullen exporteren of herexporteren waarvoor in de Verenigde Staten van Amerika een exportbeperking van kracht is. U stemt er uitdrukkelijk mee in geen van de Beperkte Onderdelen te zullen exporteren of herexporteren (1) naar enig land waarop een Amerikaans embargo rust of waarnaar de Verenigde Staten de export van goederen of diensten heeft beperkt.

5 Tot de landen waarvoor momenteel een exportbeperking geldt, behoren (zonder uitsluiting van andere landen) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan en Syrië, of naar enige burger van een dergelijk land, ongeacht waar deze zich heeft gevestigd, die de intentie heeft de Beperkte Onderdelen naar een dergelijk land over te dragen of te vervoeren; (ii) naar enige persoon of entiteit van wie of waarvan u bekend is of van wie of waarvan u reden heeft om aan te nemen dat deze de Beperkte Onderdelen zal gebruiken bij het ontwerp, de ontwikkeling of productie van nucleaire, chemische of biologische wapens; of (iii) naar enige persoon of entiteit voor wie of waarvoor een verbod van kracht is op deelname aan Amerikaanse exporttransacties op last van enigerlei federale instantie van de regering van de Verenigde Staten van Amerika. U garandeert en verklaart dat noch het Bureau of Export Administration (BXA) van het Amerikaanse ministerie van Handel, noch enigerlei andere federale instantie van de Verenigde Staten van Amerika uw exportvergunning heeft ingetrokken, of u deze exportvergunning heeft ontzegd. 6. AFWIJZING VAN GARANTIES. odeon maintenance management verstrekt de SOFTWARE in de huidige staat en met alle aanwezige fouten, en wijzen hierdoor alle overige garanties en bepalingen van de hand, hetzij expliciet, hetzij impliciet, hetzij wettelijk bepaald, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eventuele impliciete garanties of bepalingen betreffende de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, afwezigheid van virussen en afwezigheid van nalatigheid of redelijke inspanning. Evenmin is er een garantie of bepaling betreffende eigendom, ongestoord gebruik of nietinbreukmakendheid. Het volledige risico voortvloeiend uit gebruik of werking van het softwareproduct berust bij u. 7. UITSLUITING VAN ALLE SCHADEVERGOEDINGEN. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, kan odeon maintenance management in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade, incidentele, directe of indirecte schade, of voor schade als gevolg van bijzondere omstandigheden of voor gerechtelijk afgedwongen schadevergoeding of enigerlei andere schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade als gevolg van enig lichamelijk letsel of materiële schade, schade wegens winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie, inbreuk op de privacy, voor het niet voldoen aan enige verplichting, inclusief goed vertrouwen of redelijke zorg, voor nalatigheid en voor enig financieel of overig verlies) voortvloeiend uit of op enigerlei wijze betrekking hebbend op het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de SOFTWARE, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien odeon maintenance management op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze uitsluiting van schadevergoeding blijft van kracht, zelfs indien eventuele verhaalsmogelijkheden hun essentiële doel niet hebben gediend. 8. BEPERKING EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De software is onder licentie aan u verstrekt en odeon maintenance management heeft in deze Overeenkomst bepalingen opgenomen die alle garanties en aansprakelijkheid met betrekking tot de SOFTWARE van de hand wijzen. Voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht, vrijwaart u hierdoor odeon maintenance management van alle eventuele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of betrekking hebbend op alle verklaringen betreffende de SOFTWARE of het gebruik ervan. Indien u de SOFTWARE niet wilt accepteren volgens de bepalingen van deze Overeenkomst, mag u de SOFTWARE niet installeren. U ontvangt geen restitutie, aangezien de SOFTWARE onder licentie aan u is verstrekt.

6 odeon maintenance management staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid en juistheid van de informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische afbeeldingen op of verkregen via de SOFTWARE voor welk doeleinde dan ook. Al dergelijke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische afbeeldingen worden geleverd in de huidige staat en zonder enige garantie. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht heeft odeon maintenance management in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik, gegevens of winsten, voortvloeiend uit, of op de een of andere wijze verband houdend met, het gebruik of de werking van de SOFTWARE, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de SOFTWARE, het verlenen of niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten of diensten die via de SOFTWARE worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van de SOFTWARE, hetzij op basis van wanprestatie, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als odeon maintenance management of een van de leveranciers van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten en rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op je van toepassing. Indien je niet tevreden bent over enig gedeelte van de SOFTWARE, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is je enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de SOFTWARE te staken. 9. TOEPASSELIJK RECHT. Indien u de SOFTWARE in de Nederland hebt verkregen, is het recht van de Staat der Nederlanden van toepassing op dit contract. Indien u deze SOFTWARE buiten Nederland hebt verkregen, kan lokaal recht van toepassing zijn. 10. OPMERKING OVER JAVA-ONDERSTEUNING. Het is mogelijk dat de SOFTWARE ondersteuning biedt voor programma's die zijn geschreven in Java. De Javatechnologie is niet foutbestendig en is niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld voor gebruik of wederverkoop als online controlemechanisme in risicovolle omgevingen waarin een foutloze werking wordt vereist, zoals in nucleaire faciliteiten, vliegtuignavigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeersbegeleidingsystemen, medische apparatuur zoals hart-longmachines of wapensystemen, waarbij een gebrek in de Java-technologie rechtstreeks kan leiden tot overlijden, lichamelijk letsel of ernstige schade aan het milieu. odeon maintenance management verplicht zichzelf om deze verklaring op te nemen. 11. GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK Als voorwaarde voor het gebruik van de SOFTWARE garandeer je ODEON odeon maintenance management dat je de SOFTWARE niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen verboden is. Je mag de SOFTWARE niet gebruiken op een wijze waardoor deze zou kunnen worden beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of aangetast of waardoor het gebruik van de SOFTWARE door anderen wordt belemmerd. Je mag geen onbevoegde toegang trachten te verkrijgen tot accounts, computersystemen of netwerken die horen bij de SOFTWARE.

7 Je mag op geen enkele wijze via de SOFTWARE materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen, indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar gesteld. Je verklaart dat je de SOFTWARE alleen gebruikt om projecten op te stellen, ontvangen en overbrengen. Bijvoorbeeld, maar niet als beperking, verklaar je bij het gebruik van de SOFTWARE : Geen bestanden over te brengen, of op andere wijze beschikbaar te stellen, die afbeeldingen, foto's, software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectueeleigendomsrechten, inclusief (maar niet beperkt tot) copyright- of handelsmerkwetgeving (of door privacy- of publiciteitswetgeving), tenzij je het recht hierop hebt of de benodigde toestemming hiervoor hebt verkregen. Geen materiaal of informatie, met inbegrip van grafische afbeeldingen of foto's, te gebruiken dat beschikbaar is gesteld via de SOFTWARE op een manier waardoor auteursrecht, merk, octrooirecht, handelsgeheim of enige andere rechtsvorm van een partij wordt geschonden. Geen bestanden over te brengen die virussen, Trojaanse paarden, wormvirussen, time bombs, cancelbots, gecorrumpeerde bestanden of andere software of programma's bevatten die de werking van de computer van anderen of kunnen aantasten of schade kunnen toebrengen aan eigendom van anderen. Het gebruik van de SOFTWARE door andere gebruikers niet te zullen verhinderen of te beperken. Gedragscodes of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op de SOFTWARE, niet te schenden. Geen van toepassing zijnde wetten of voorschriften te zullen schenden. Geen valse identiteit aan te zullen nemen met de intentie om anderen te misleiden. Geen lijsten van gebruikers van de SOFTWARE, of informatie omtrent andere gebruikers of gebruik van de SOFTWARE te downloaden, op andere wijze te kopiëren, of aan een andere persoon of rechtspersoon, tegen betaling of gratis, beschikbaar te stellen. odeon maintenance management heeft geen verplichtingen om de SOFTWARE te controleren. odeon maintenance management behoudt zich het recht voor je toegang tot de SOFTWARE te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, en om welke reden dan ook, te beëindigen. odeon maintenance management behoudt zich het recht om te allen tijde informatie vrij te geven als dit nodig is in verband met wet- of regelgeving, als gevolg van rechtszaken, op verzoek van regeringsinstanties, of om gegevens te wijzigen, weigeren te verplaatsen dan wel te verwijderen. Dit is geheel ter discretie van odeon maintenance management. Je bent geheel verantwoordelijk voor alle activiteit van de SOFTWARE. Je verklaart odeon maintenance management onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van je account. odeon maintenance management is niet verantwoordelijk voor enig geleden verlies ten gevolge van gebruik van je account door onbevoegden. 12. INTERACTIE MET WEBSITES EN -SERVICES VAN DERDEN De SOFTWARE kan koppelingen bevatten naar websites en -services van derden (Gekoppelde Sites). odeon maintenance management heeft geen zeggenschap over dergelijke Gekoppelde Sites, en odeon maintenance management is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gekoppelde Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele koppelingen die aanwezig zijn op een Gekoppelde Site dan wel wijzigingen of updates van een Gekoppelde Site. odeon maintenance management is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van verzending vanaf een Gekoppelde Site.

8 odeon maintenance management verschaft dergelijke koppelingen uitsluitend voor je gemak, en de opname van koppelingen naar dergelijke websites impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van odeon maintenance management van de betreffende site, noch enige connectie met de exploitanten ervan. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bekijken en respecteren van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die op de Gekoppelde Sites zijn gepubliceerd. Jijzelf bent verantwoordelijk voor je betrekkingen met anderen (inclusief adverteerders) die de SOFTWARE ondersteunen, inclusief de levering en betaling van goederen en diensten. 13. RECHT VAN ODEON MAINTENANCE MANAGEMENT OM INGEDIENDE REACTIES OF SUGGESTIES TE GEBRUIKEN Door reacties of suggesties bij odeon maintenance management in te dienen met betrekking tot de SOFTWARE garandeer en verklaar je dat je alle rechten hiertoe bezit dan wel dat je deze anderszins beheerst, en verleen je odeon maintenance management en aan gelieerde ondernemingen toestemming om: Dergelijke reacties en suggesties te gebruiken, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, in het openbaar te tonen, in het openbaar uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, in sublicentie te geven, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. Een onbeperkt recht in sublicentie te geven aan derden om de vermelde rechten die met betrekking tot de communicatie zijn verleend, uit te oefenen. De bovengenoemde rechten omvatten mede het recht om in dergelijke reacties of suggesties eigendomsrechten te exploiteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot rechten krachtens auteursrecht-, merk-, Service Mark- of octrooirechtwetgeving van enig van toepassing zijnd rechtsgebied. Je ontvangt geen vergoeding voor het gebruik door odeon maintenance management van de materialen die in een dergelijke vorm van communicatie zijn opgenomen. odeon maintenance management is niet verplicht de door jou aangeleverde materialen openbaar te maken of te gebruiken en is te allen tijde gerechtigd deze naar eigen goeddunken te verwijderen. Deze sectie is niet van toepassing op persoonsgebonden gegevens die je verstrekt met betrekking tot je registratie voor de SOFTWARE. 14. WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSRECHTEN odeon maintenance management behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waaronder de SOFTWARE wordt aangeboden, te wijzigen. Het is je eigen verantwoordelijkheid deze bepalingen en voorwaarden zelf regelmatig opnieuw te bekijken. Door de SOFTWARE te blijven gebruiken, geef je aan in te stemmen met dergelijke wijzigingen.