GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig te begrijpen. U wordt verzocht de bepalingen van deze Overeenkomst door te nemen en ermee akkoord te gaan of niet akkoord te gaan. Deze software wordt pas op uw computer geïnstalleerd als of wanneer u de bepalingen van deze Overeenkomst accepteert (Ik ga akkoord met de licentieovereenkomst). Door de installatieprocedure te accepteren zet u symbolisch uw handtekening onder de bepalingen van deze overeenkomst. U kunt ook een exemplaar van deze overeenkomst aanvragen bij odeon maintenance management. Deze gebruiksrechtovereenkomst is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon) en odeon maintenance management met betrekking tot de software (hierna te noemen SOFTWARE) die bij deze Overeenkomst wordt geleverd. De SOFTWARE bestaat uit computersoftware en die eventueel bijbehorende media, gedrukte materialen en online of elektronische documentatie bevat. Door de SOFTWARE te installeren, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze Overeenkomst gebonden te zijn. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze Overeenkomst, mag u de SOFTWARE niet installeren of gebruiken. ALGEMEEN Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Je onderwerpt je hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van rechtbanken in Nederland, met betrekking tot alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de SOFTWARE. Je verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de SOFTWARE geen samenwerkingsverband, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen jou en odeon maintenance management. odeon maintenance management mag deze overeenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk overdragen. Op de nakoming van deze overeenkomst door odeon maintenance management zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van odeon maintenance management om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met je gebruik van de SOFTWARE of informatie die aan odeon maintenance management is verstrekt of door odeon maintenance management is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Je verklaart dat je odeon maintenance management, het hoofdkantoor, de bijkantoren, partners, managers en medewerkers zult schadeloosstellen bij enige claim, aanspraak of schade voor bijvoorbeeld redelijke advocaatkosten die door derde partijen worden geclaimd naar aanleiding van of voortvloeiend uit je gebruik of gedrag van de SOFTWARE. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is ingevolgde toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of nietafdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de overeenkomst van kracht zal blijven. Deze overeenkomst, inclusief de documenten waarnaar hierboven specifiek verwezen wordt, vormt de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en odeon maintenance management met betrekking tot de SOFTWARE en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en odeon maintenance management met betrekking tot de SOFTWARE. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere mededeling die in elektronische vorm is gedaan, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard.

2 KENNISGEVING INZAKE AUTEURS- EN MERKENRECHT Voor alle inhoud van odeon maintenance management websites die betrekking hebben op de SOFTWARE geldt het volgende: Copyright odeon maintenance management. Alle rechten voorbehouden. MERKEN Odeon Select is een handelsmerk van odeon maintenance management. Overige product- en bedrijfsnamen die hierin worden vermeld, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. odeon maintenance management heeft mogelijk patenten, patentaanvragen, handelsmerken, copyrights of andere intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op onderwerpen die behandeld worden in webpagina's die onderdeel vormen van de SOFTWARE. Tenzij indien dit specifiek wordt aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden geeft het feit dat u toegang hebt tot deze webpagina's u geen gebruiksrecht voor deze patenten, handelsmerken, copyrights of ander intellectueel eigendom. Alle rechten die hierin niet specifiek worden toegekend, worden voorbehouden. GEBRUIKSRECHT OP HET SOFTWAREPRODUCT De SOFTWARE wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, alsmede door andere wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom. De SOFTWARE wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. 1. VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT. Deze Overeenkomst verleent u de volgende rechten: * Software. U mag één exemplaar van de SOFTWARE op één computer, werkstation (COMPUTER) installeren, gebruiken, weergeven, uitvoeren, er toegang toe hebben of er anderszins mee in wisselwerking treden (UITVOEREN). U mag een exemplaar van de SOFTWARE ook opslaan of installeren op een opslagapparaat, zoals een netwerkserver, die alleen wordt gebruikt om de SOFTWARE via een intern netwerk op uw andere COMPUTERS UIT TE VOEREN; u dient echter een licentie te verkrijgen en toe te wijzen voor elke afzonderlijke COMPUTER waarop de SOFTWARE vanaf het opslagapparaat wordt UITGEVOERD. Een licentie voor de SOFTWARE mag niet worden gedeeld of gelijktijdig op verschillende COMPUTERS worden gebruikt. * Voorbehoud van rechten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, blijven voorbehouden aan odeon maintenance management. * Toegang verkrijgen tot de services met behulp van de SOFTWARE. Uw gebruik van enige service die toegankelijk is door middel van de SOFTWARE valt niet onder deze Overeenkomst en wordt mogelijk beheerst door afzonderlijke bepalingen, voorwaarden of mededelingen. 2. BEPERKINGEN. * U dient alle auteursrechtaanduidingen op alle exemplaren van de SOFTWARE te handhaven. * Beperking op reverse-engineering, decompilatie en disassembleren. U mag de SOFTWARE niet onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren of disassembleren, tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht. * Verhuur. U mag de SOFTWARE niet verhuren of in lease geven.

3 * Gebruik. Het is verboden informatie, software, producten of diensten die deel uitmaken van de SOFTWARE te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, hiervan afgeleide werken te maken, over te zetten of te verkopen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt bepaald in deze Gebruiksrechtovereenkomst. * Overdracht van de software. U mag al uw rechten die voortvloeien uit deze Overeenkomst eenmaal permanent overdragen, mits u geen exemplaren behoudt, en u de volledige SOFTWARE overdraagt (inclusief alle onderdelen, de media en het gedrukte materiaal, alle upgrades, deze Overeenkomst en, indien van toepassing, het licentiebestand), u geen enkele betaling of andere compensatie ontvangt voor de overdracht van de SOFTWARE en de ontvanger met de bepalingen van deze Overeenkomst instemt. Indien het SOFTWARE-gedeelte een upgrade is, moet elke overdracht tevens alle vorige versies van de SOFTWARE omvatten. * Productondersteuning. Het is mogelijk dat odeon maintenance management u naar eigen goeddunken productondersteuning biedt met betrekking tot de SOFTWARE (Productondersteuning). Het gebruik van Productondersteuning, indien aanwezig, is onderworpen aan het beleid en aan programma's van odeon maintenance management die worden beschreven in de gebruikershandleiding, on line documentatie en/of in andere door odeon maintenance management verstrekte materialen. Alle eventuele aanvullende softwarecode die als onderdeel van de Productondersteuning aan u wordt verstrekt, wordt beschouwd als zijnde een onderdeel van de SOFTWARE, en is derhalve onderworpen aan de bepalingen van deze Overeenkomst. Eventuele technische informatie die u in het kader van de Productondersteuning aan odeon maintenance management verstrekt, mag door odeon maintenance management worden gebruikt voor commerciële doeleinden, alsmede voor productondersteuning en -ontwikkeling. odeon maintenance management is eraan gehouden dergelijke technische informatie zodanig te gebruiken dat uw identiteit er niet uit blijkt, tenzij voor zover dit noodzakelijk is om u ondersteuning te kunnen geven. * Vervanging, aanpassing en upgrade van de Software. odeon maintenance management behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment de SOFTWARE te vervangen, aan te passen of te upgraden door u een vervangende of aangepaste versie van de SOFTWARE of een upgrade daarvan aan te bieden en voor deze vervanging, aanpassing of upgrade een vergoeding te verlangen. Iedere vervangende of aangepaste softwarecode of upgrade op de SOFTWARE die aan u wordt aangeboden door odeon maintenance management wordt beschouwd als onderdeel van de SOFTWARE en is derhalve onderhevig aan de bepalingen van deze Overeenkomst (tenzij deze Overeenkomst wordt vervangen door een nieuwe Overeenkomst die bij een dergelijke vervangende of aangepaste versie of upgrade van de SOFTWARE wordt meegeleverd). In het geval dat odeon maintenance management een vervangende of aangepaste versie of enige upgrade op de SOFTWARE aanbiedt, (a) is uw verdere gebruik van de SOFTWARE afhankelijk van uw aanvaarding van een dergelijke vervangende of aangepaste versie of upgrade van de SOFTWARE en enige bijbehorende prevalente Overeenkomst en (b) in het geval van vervangende of aangepaste SOFTWARE, uw gebruik van alle eerdere versies van de SOFTWARE wordt beëindigd.

4 * Beperkingen in opslag/projecten. De hoeveelheid opslagruimte per gebruiker is beperkt. Sommige projecten worden als gevolg van deze ruimtebeperkingen of beperkingen op inkomende of uitgaande berichten niet verwerkt. U stemt ermee in dat odeon maintenance management niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de verwijdering van of het niet kunnen verwerken of opslaan van projecten. odeon maintenance management is er niet aan gehouden enige inhoud in uw account te onderhouden of projecten naar u of enige derde door te sturen. 3. BEËINDIGING. Onverminderd alle andere rechten mag odeon maintenance management deze Overeenkomst beëindigen indien u de bepalingen van deze Overeenkomst niet nakomt. odeon maintenance management is gerechtigd deze Overeenkomst te beëindigen door u een vervangende Overeenkomst voor de SOFTWARE of een vervangende of aangepaste versie van of upgrade op de SOFTWARE aan te bieden en uw verdere gebruik van de SOFTWARE of vervangende of aangepaste versie of upgrade te laten afhangen van uw aanvaarding van een dergelijke vervangende Overeenkomst. Bovendien is odeon maintenance management gerechtigd deze Overeenkomst te beëindigen door u ervan op de hoogte te stellen dat uw verdere gebruik van de SOFTWARE verboden is. In het geval dat odeon maintenance management deze Overeenkomst beëindigt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de SOFTWARE en alle kopieën van de SOFTWARE en alle onderdelen ervan vernietigen. odeon maintenance management kan ook uw toegang tot de SOFTWARE permanent of tijdelijk beëindigen wegens inactiviteit, gedefinieerd als het niet aanmelden van customer accounts voor een bepaalde tijdsperiode. Deze tijdsperiode wordt bepaald door odeon maintenance management. 4. AUTEURSRECHT. De eigendom van en de auteursrechten op de SOFTWARE (inclusief, maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto's, tekst en applets die in de SOFTWARE zijn opgenomen), alsmede de begeleidende gedrukte materialen en alle kopieën van de SOFTWARE, berusten bij odeon maintenance management. De eigendom van en de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door middel van de SOFTWARE toegankelijk is, berusten bij de eigenaar van de desbetreffende inhoud, die mogelijk wordt beschermd door toepasselijke auteursrechtwetten of overige wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom. Deze Overeenkomst verleent u geen rechten op het gebruik van dergelijke inhoud. Indien deze SOFTWARE documentatie bevat die uitsluitend in elektronische vorm wordt verstrekt, mag u geen dergelijke elektronische documentatie afdrukken. U mag de gedrukte materialen die bij de SOFTWARE worden geleverd niet kopiëren. 5. EXPORTBEPERKINGEN. U stemt ermee in de SOFTWARE of enig deel daarvan of enig proces of enige service die het directe resultaat is van de SOFTWARE (tezamen aangeduid als Beperkte Onderdelen) naar geen enkel(e) land, persoon of entiteit te zullen exporteren of herexporteren waarvoor in de Verenigde Staten van Amerika een exportbeperking van kracht is. U stemt er uitdrukkelijk mee in geen van de Beperkte Onderdelen te zullen exporteren of herexporteren (1) naar enig land waarop een Amerikaans embargo rust of waarnaar de Verenigde Staten de export van goederen of diensten heeft beperkt.

5 Tot de landen waarvoor momenteel een exportbeperking geldt, behoren (zonder uitsluiting van andere landen) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan en Syrië, of naar enige burger van een dergelijk land, ongeacht waar deze zich heeft gevestigd, die de intentie heeft de Beperkte Onderdelen naar een dergelijk land over te dragen of te vervoeren; (ii) naar enige persoon of entiteit van wie of waarvan u bekend is of van wie of waarvan u reden heeft om aan te nemen dat deze de Beperkte Onderdelen zal gebruiken bij het ontwerp, de ontwikkeling of productie van nucleaire, chemische of biologische wapens; of (iii) naar enige persoon of entiteit voor wie of waarvoor een verbod van kracht is op deelname aan Amerikaanse exporttransacties op last van enigerlei federale instantie van de regering van de Verenigde Staten van Amerika. U garandeert en verklaart dat noch het Bureau of Export Administration (BXA) van het Amerikaanse ministerie van Handel, noch enigerlei andere federale instantie van de Verenigde Staten van Amerika uw exportvergunning heeft ingetrokken, of u deze exportvergunning heeft ontzegd. 6. AFWIJZING VAN GARANTIES. odeon maintenance management verstrekt de SOFTWARE in de huidige staat en met alle aanwezige fouten, en wijzen hierdoor alle overige garanties en bepalingen van de hand, hetzij expliciet, hetzij impliciet, hetzij wettelijk bepaald, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eventuele impliciete garanties of bepalingen betreffende de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, afwezigheid van virussen en afwezigheid van nalatigheid of redelijke inspanning. Evenmin is er een garantie of bepaling betreffende eigendom, ongestoord gebruik of nietinbreukmakendheid. Het volledige risico voortvloeiend uit gebruik of werking van het softwareproduct berust bij u. 7. UITSLUITING VAN ALLE SCHADEVERGOEDINGEN. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, kan odeon maintenance management in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade, incidentele, directe of indirecte schade, of voor schade als gevolg van bijzondere omstandigheden of voor gerechtelijk afgedwongen schadevergoeding of enigerlei andere schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade als gevolg van enig lichamelijk letsel of materiële schade, schade wegens winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie, inbreuk op de privacy, voor het niet voldoen aan enige verplichting, inclusief goed vertrouwen of redelijke zorg, voor nalatigheid en voor enig financieel of overig verlies) voortvloeiend uit of op enigerlei wijze betrekking hebbend op het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de SOFTWARE, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien odeon maintenance management op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze uitsluiting van schadevergoeding blijft van kracht, zelfs indien eventuele verhaalsmogelijkheden hun essentiële doel niet hebben gediend. 8. BEPERKING EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De software is onder licentie aan u verstrekt en odeon maintenance management heeft in deze Overeenkomst bepalingen opgenomen die alle garanties en aansprakelijkheid met betrekking tot de SOFTWARE van de hand wijzen. Voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht, vrijwaart u hierdoor odeon maintenance management van alle eventuele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of betrekking hebbend op alle verklaringen betreffende de SOFTWARE of het gebruik ervan. Indien u de SOFTWARE niet wilt accepteren volgens de bepalingen van deze Overeenkomst, mag u de SOFTWARE niet installeren. U ontvangt geen restitutie, aangezien de SOFTWARE onder licentie aan u is verstrekt.

6 odeon maintenance management staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid en juistheid van de informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische afbeeldingen op of verkregen via de SOFTWARE voor welk doeleinde dan ook. Al dergelijke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische afbeeldingen worden geleverd in de huidige staat en zonder enige garantie. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht heeft odeon maintenance management in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik, gegevens of winsten, voortvloeiend uit, of op de een of andere wijze verband houdend met, het gebruik of de werking van de SOFTWARE, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de SOFTWARE, het verlenen of niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten of diensten die via de SOFTWARE worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van de SOFTWARE, hetzij op basis van wanprestatie, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als odeon maintenance management of een van de leveranciers van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten en rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op je van toepassing. Indien je niet tevreden bent over enig gedeelte van de SOFTWARE, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is je enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de SOFTWARE te staken. 9. TOEPASSELIJK RECHT. Indien u de SOFTWARE in de Nederland hebt verkregen, is het recht van de Staat der Nederlanden van toepassing op dit contract. Indien u deze SOFTWARE buiten Nederland hebt verkregen, kan lokaal recht van toepassing zijn. 10. OPMERKING OVER JAVA-ONDERSTEUNING. Het is mogelijk dat de SOFTWARE ondersteuning biedt voor programma's die zijn geschreven in Java. De Javatechnologie is niet foutbestendig en is niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld voor gebruik of wederverkoop als online controlemechanisme in risicovolle omgevingen waarin een foutloze werking wordt vereist, zoals in nucleaire faciliteiten, vliegtuignavigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeersbegeleidingsystemen, medische apparatuur zoals hart-longmachines of wapensystemen, waarbij een gebrek in de Java-technologie rechtstreeks kan leiden tot overlijden, lichamelijk letsel of ernstige schade aan het milieu. odeon maintenance management verplicht zichzelf om deze verklaring op te nemen. 11. GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK Als voorwaarde voor het gebruik van de SOFTWARE garandeer je ODEON odeon maintenance management dat je de SOFTWARE niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen verboden is. Je mag de SOFTWARE niet gebruiken op een wijze waardoor deze zou kunnen worden beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of aangetast of waardoor het gebruik van de SOFTWARE door anderen wordt belemmerd. Je mag geen onbevoegde toegang trachten te verkrijgen tot accounts, computersystemen of netwerken die horen bij de SOFTWARE.

7 Je mag op geen enkele wijze via de SOFTWARE materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen, indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar gesteld. Je verklaart dat je de SOFTWARE alleen gebruikt om projecten op te stellen, ontvangen en overbrengen. Bijvoorbeeld, maar niet als beperking, verklaar je bij het gebruik van de SOFTWARE : Geen bestanden over te brengen, of op andere wijze beschikbaar te stellen, die afbeeldingen, foto's, software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectueeleigendomsrechten, inclusief (maar niet beperkt tot) copyright- of handelsmerkwetgeving (of door privacy- of publiciteitswetgeving), tenzij je het recht hierop hebt of de benodigde toestemming hiervoor hebt verkregen. Geen materiaal of informatie, met inbegrip van grafische afbeeldingen of foto's, te gebruiken dat beschikbaar is gesteld via de SOFTWARE op een manier waardoor auteursrecht, merk, octrooirecht, handelsgeheim of enige andere rechtsvorm van een partij wordt geschonden. Geen bestanden over te brengen die virussen, Trojaanse paarden, wormvirussen, time bombs, cancelbots, gecorrumpeerde bestanden of andere software of programma's bevatten die de werking van de computer van anderen of kunnen aantasten of schade kunnen toebrengen aan eigendom van anderen. Het gebruik van de SOFTWARE door andere gebruikers niet te zullen verhinderen of te beperken. Gedragscodes of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op de SOFTWARE, niet te schenden. Geen van toepassing zijnde wetten of voorschriften te zullen schenden. Geen valse identiteit aan te zullen nemen met de intentie om anderen te misleiden. Geen lijsten van gebruikers van de SOFTWARE, of informatie omtrent andere gebruikers of gebruik van de SOFTWARE te downloaden, op andere wijze te kopiëren, of aan een andere persoon of rechtspersoon, tegen betaling of gratis, beschikbaar te stellen. odeon maintenance management heeft geen verplichtingen om de SOFTWARE te controleren. odeon maintenance management behoudt zich het recht voor je toegang tot de SOFTWARE te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, en om welke reden dan ook, te beëindigen. odeon maintenance management behoudt zich het recht om te allen tijde informatie vrij te geven als dit nodig is in verband met wet- of regelgeving, als gevolg van rechtszaken, op verzoek van regeringsinstanties, of om gegevens te wijzigen, weigeren te verplaatsen dan wel te verwijderen. Dit is geheel ter discretie van odeon maintenance management. Je bent geheel verantwoordelijk voor alle activiteit van de SOFTWARE. Je verklaart odeon maintenance management onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van je account. odeon maintenance management is niet verantwoordelijk voor enig geleden verlies ten gevolge van gebruik van je account door onbevoegden. 12. INTERACTIE MET WEBSITES EN -SERVICES VAN DERDEN De SOFTWARE kan koppelingen bevatten naar websites en -services van derden (Gekoppelde Sites). odeon maintenance management heeft geen zeggenschap over dergelijke Gekoppelde Sites, en odeon maintenance management is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gekoppelde Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele koppelingen die aanwezig zijn op een Gekoppelde Site dan wel wijzigingen of updates van een Gekoppelde Site. odeon maintenance management is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van verzending vanaf een Gekoppelde Site.

8 odeon maintenance management verschaft dergelijke koppelingen uitsluitend voor je gemak, en de opname van koppelingen naar dergelijke websites impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van odeon maintenance management van de betreffende site, noch enige connectie met de exploitanten ervan. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bekijken en respecteren van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die op de Gekoppelde Sites zijn gepubliceerd. Jijzelf bent verantwoordelijk voor je betrekkingen met anderen (inclusief adverteerders) die de SOFTWARE ondersteunen, inclusief de levering en betaling van goederen en diensten. 13. RECHT VAN ODEON MAINTENANCE MANAGEMENT OM INGEDIENDE REACTIES OF SUGGESTIES TE GEBRUIKEN Door reacties of suggesties bij odeon maintenance management in te dienen met betrekking tot de SOFTWARE garandeer en verklaar je dat je alle rechten hiertoe bezit dan wel dat je deze anderszins beheerst, en verleen je odeon maintenance management en aan gelieerde ondernemingen toestemming om: Dergelijke reacties en suggesties te gebruiken, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, in het openbaar te tonen, in het openbaar uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, in sublicentie te geven, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. Een onbeperkt recht in sublicentie te geven aan derden om de vermelde rechten die met betrekking tot de communicatie zijn verleend, uit te oefenen. De bovengenoemde rechten omvatten mede het recht om in dergelijke reacties of suggesties eigendomsrechten te exploiteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot rechten krachtens auteursrecht-, merk-, Service Mark- of octrooirechtwetgeving van enig van toepassing zijnd rechtsgebied. Je ontvangt geen vergoeding voor het gebruik door odeon maintenance management van de materialen die in een dergelijke vorm van communicatie zijn opgenomen. odeon maintenance management is niet verplicht de door jou aangeleverde materialen openbaar te maken of te gebruiken en is te allen tijde gerechtigd deze naar eigen goeddunken te verwijderen. Deze sectie is niet van toepassing op persoonsgebonden gegevens die je verstrekt met betrekking tot je registratie voor de SOFTWARE. 14. WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSRECHTEN odeon maintenance management behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waaronder de SOFTWARE wordt aangeboden, te wijzigen. Het is je eigen verantwoordelijkheid deze bepalingen en voorwaarden zelf regelmatig opnieuw te bekijken. Door de SOFTWARE te blijven gebruiken, geef je aan in te stemmen met dergelijke wijzigingen.

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze Gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon)

Nadere informatie

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit.

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Benefit De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. De Benefit Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst Gebruiksovereenkomst OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN FORTIERRA Het Fortierra VastGOED Portaal bestaat uit een Infrastructuur van en naar verschillende WEB-Omgevingen die worden aangedreven door Fortierra

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SONY SOFTWARE U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET DE BEPALINGEN

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Licentie") is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. en haar zuster- en dochterondernemingen

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst Licentieovereenkomst De softwareprogramma's die samen met de gerelateerde documentatie op de softwaredownloadpagina zijn vermeld ( Software ), worden door FileMaker International ( FMI ) aan de Licentienemer

Nadere informatie

2. VERLENING VAN LICENTIE

2. VERLENING VAN LICENTIE SMART Technologies Inc. Gebruiksrechtovereenkomst voor software LEES DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR SOFTWARE ( LICENTIE ) AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE IN GEBRUIK NEEMT. DOOR DEZE SOFTWARE

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES ZORGVULDIG: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR MICROSOFT-SOFTWARE

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR MICROSOFT-SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR MICROSOFT-SOFTWARE U MOET EEN BEVOEGD ONDERWIJSGEBRUIKER ZIJN OF EEN OUDER OF VOOGD VAN EEN MINDERJARIGE BEVOEGD ONDERWIJSGEBRUIKER OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN LICENTIE

Nadere informatie

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus 2005. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17178637 en zullen door

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

Problemen met zware bestanden?

Problemen met zware bestanden? Problemen met zware bestanden? zware bestanden, licht werk Herkent u volgende problemen? De klant moet nog steeds een CD-ROM binnenbrengen met zijn bestanden; Een e-mail wil maar niet binnenkomen omdat

Nadere informatie

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE EN BENT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM.

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Gebruikersovereenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Inhoud 1a. E-learning...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden )

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Deze Kotadvisor website (deze "Site") wordt beheerd door Kotadvisor VOF. LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Door deze

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE. Algemeen Door toegang te zoeken tot de site accepteert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Dienst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie Gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen Deze gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen zijn bepalend voor uw gebruik van deze Website. Lees onderstaande

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Lees voordat u dit programma gaat gebruiken zorgvuldig deze gebruiksrechtovereenkomst. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de "gebruiker" of de "licentiehouder"

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX

GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX LET OP: OP HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ZIJN DE VOORWAARDEN VAN FILELINX GEBRUIKERSOVEREENKOMST (EULA) VAN TOEPASSING. DEZE WORDEN HIERONDER

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES Welkom op de Comedy Central website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV De onderhavige overeenkomst (hierna "Overeenkomst" genoemd) wordt afgesloten tussen Health World Club BV een in Amstelveen gevestigde onderneming (hierna het "Bedrijf",

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Kurzweil 3000 voor Windows/Mac

Kurzweil 3000 voor Windows/Mac Kurzweil 3000 voor Windows/Mac Gebruiksrechtovereenkomst Kurzweil 3000 Dit is een rechtsgeldige overeenkomst, verder Overeenkomst genoemd, tussen enerzijds u, als Gebruiksrechthouder, en anderzijds Kurzweil

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. DISCLAIMER De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms

Nadere informatie

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Voor dit handboek behouden wij ons alle auteursrechten voor. Zonder onze schriftelijke toestemming is het verboden dit handboek of delen daarvan in welke vorm dan ook

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DEZE SOFTWARE (INCLUSIEF DE BIJBEHORENDE ONDERDELEN) AAN TE SCHAFFEN, TE INSTALLEREN

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Definities Gebruiker: geregistreerde gebruikers van de website [ondertitel.com] Bezoeker: niet geregistreerde personen die de website [ondertitel.com] bezoeken Gebruik: handelingen

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Bedankt dat u hebt gekozen voor een Philips Lighting Hue personal wireless lighting-product

Bedankt dat u hebt gekozen voor een Philips Lighting Hue personal wireless lighting-product GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HUE Bedankt dat u hebt gekozen voor een Philips Lighting Hue personal wireless lighting-product ("Product"). Uw Product kan u voorzien van diensten om het te beheren, te bedienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Welkom bij de website electroluxvacatures.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux").

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd Jaguar Land Rover Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en Privacybeleid van Jaguar InControl Apps Versie: 4.0 Laatst gewijzigd: 12 december 2016 Door de Applauncher voor InControl Apps te downloaden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie