Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware"

Transcriptie

1 Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016

2 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ook wel handelende onder de namen Sensus-methode Procesmanagement, Sensus Procesmanagement of Sensus Process Management, statutair gevestigd te Schippersgracht 14 (3603 BC) Maarssen, Nederland Hierna te noemen "Sensus-methode" II. De Klant hierna tevens te noemen "Klant" of tezamen te noemen "Partijen" IN AANMERKING NEMENDE DAT A B C D Sensus-methode gespecialiseerd is in het beschrijven en verbeteren van bedrijfsprocessen en gebruikmaakt van verschillende methoden om bedrijfsprocessen aan te passen en te herstructureren, waaronder software op maat; Klant geïnteresseerd is in de onder A genoemde maatsoftware van Sensus-methode en een aparte Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Software heeft gesloten; de Klant daarnaast gebruik wil maken van Sensus Server Software om de gegevens die met behulp van de onder C genoemde maatsoftware worden verwerkt, op te slaan en te beheren; de Partijen de voorwaarden voor het gebruik van de Sensus Server Software willen vastleggen in deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware. ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN 1. Definities 1.1 Werkdagen: alle werkdagen die in Nederland geen feestdagen zijn (maandag t/m vrijdag). Openingstijden: van 9:00 tot 17:00 uur (Centraal Europese Tijdzone) op Werkdagen. Pagina 2 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016

3 Functionele Ondersteuning: De manier van werken van Sensus: Sensus Server Software: Technische Ondersteuning: Update: Upgrade: het verlenen van bijstand met betrekking tot De manier van werken van Sensus" en het functioneren van de Sensus Server Software. Het verhelpen van fouten, problemen bij de installatie en andere technische problemen is hiervan uitgesloten. de door Sensus-methode ontwikkelde methode voor aanpassing en herstructurering van modellen van bedrijfsprocessen, welke methode zal worden uitgelegd tijdens een training. software voor eindgebruikers voor het opslaan en beheren van klantgegevens die lokaal moet worden geïnstalleerd. het verlenen van technische bijstand voor het correct functioneren van de Sensus Server Software. een hotfix, patch of secundaire versie-update voor de Sensus Server Software. een primaire versie-upgrade van de Sensus Server Software. 2. Onderwerp van de overeenkomst 2.1 Sensus-methode zal de Klant een licentie verstrekken voor het gebruik van de Sensus Server Software zoals beschreven op de website van Sensus-methode 1, overeenkomstig de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor Sensus Server Software. De Klant verklaart hierbij dat hij de Sensus Server Software heeft ontvangen en aanvaardt deze software hierbij. 2.2 De voorwaarden voor het gebruiksrecht zijn uiteengezet in bijlage Voorwaarden 3.1 Op deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing Pagina 3 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016

4 4. Integrale delen van de Licentieovereenkomst; rangorde 4.1 Indien sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de integrale onderdelen van deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware, geldt de volgende rangorde: deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware bijlage 1: Gebruiksrecht de Nederland ICT Voorwaarden Duur en beëindiging 5.1 Deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers voor Serversoftware gaat in op de orderdatum, tenzij anders is vermeld in de orderbevestiging met factuur door Sensusmethode, en blijft één jaar van kracht. 5.2 Deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware wordt stilzwijgend verlengd, elke keer met dezelfde termijn als de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij de Klant of Sensus-methode de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het eind van de contractperiode. 5.3 Deze Overeenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware vervalt in elk geval indien de Klant of Sensus-methode de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Software heeft beëindigd overeenkomstig de voorwaarden in de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Software. 6 Betaling 6.1 Tenzij in een concrete situatie anders is vereist, zijn alle bedragen die in of met betrekking tot deze Overeenkomst worden vermeld exclusief BTW en andere mogelijke heffingen, welke BTW en andere mogelijke heffingen bij deze bedragen worden opgeteld en door de Klant aan Sensus-methode worden voldaan. 6.2 De Partijen leggen de datum of data vast waarop Sensus-methode de Klant de betreffende bedragen voor het gebruik van de Sensus Server Software in rekening brengt. De verschuldigde bedragen moeten binnen 30 dagen na de factuurdatum door de Klant worden voldaan. De overeengekomen prijs moet in alle gevallen worden voldaan voor het begin van de periode waarop de prijs betrekking heeft. 3 Pagina 4 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016

5 7. Aansprakelijkheid 7.1 De totale aansprakelijkheid van Sensus-methode als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar contractuele verplichtingen of op welke juridische grond dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade, zulks tot het totale bedrag aan betalingen (exclusief btw en eventuele andere heffingen) dat is bedongen voor één jaar. De totale aansprakelijkheid van Sensus-methode voor directe schade, op welke juridische grond dan ook, zal echter nooit meer bedragen dan (tienduizend euro). 7.2 Sensus-methode is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering, schade als gevolg van claims van de afnemers van de Klant, schade als gevolg van het gebruik van onderdelen, materialen of software van derden door Sensusmethode op instigatie van de Klant of schade als gevolg van het sluiten van overeenkomsten met leveranciers door Sensus-methode op instigatie van de Klant. Evenmin is Sensus-methode aansprakelijk voor beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 7.3 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Sensus-methode zoals omschreven in artikel 7.1 en 7.2 gelden onverminderd de andere uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Sensus-methode die in deze Overeenkomst worden beschreven. 7.4 De uitsluitingen en beperkingen die worden genoemd in artikel 7.1 tot en met artikel 7.3 zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of roekeloosheid van de kant van de leiding van Sensus-methode. 8 Helpdesk 8.1 Sensus-methode stelt een helpdesk beschikbaar aan de Klant voor Functionele en Technische Ondersteuning (artikel 9). 8.2 De contactgegevens van deze helpdesk worden vermeld op de website van Sensusmethode Pagina 5 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016

6 9 Functionele en Technische Ondersteuning 9.1 Alleen door Sensus-methode getraind personeel is bevoegd om zonder extra kosten gebruik te maken van de helpdesk voor Functionele Ondersteuning. 9.2 Sensus-methode beantwoordt ingediende verzoeken om Technische Ondersteuning binnen 72 uur na ontvangst. 9.3 Voor Technische Ondersteuning brengt Sensus-methode de Klant een uurtarief in rekening van 125,00 (honderdvijfentwintig euro, exclusief btw en andere mogelijke heffingen die door de autoriteiten worden opgelegd). 9.4 Met betrekking tot Technische Ondersteuning is Sensus-methode niet in staat een oplossingstijd te garanderen. Sensus-methode doet echter haar uiterste best om problemen zo snel mogelijk op te lossen. 9.5 De Klant kan kiezen voor het upgraden van het beschreven serviceniveau (brons) door middel van een aparte Service Level Agreement voor Ondersteuning. In dat geval zijn dit artikel 9.2 en 9.3 niet van toepassing. 10 Onderhoud 10.1 Sensus-methode brengt maximaal twee keer per jaar Updates uit na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving Sensus-methode zorgt ervoor dat de Klant in staat is om de betreffende Update toe te passen op de Sensus Server Software Sensus-methode brengt tenminste één keer per kalenderjaar Upgrades uit na voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Sensus-methode is op geen enkele wijze verplicht om Upgrades uit te brengen ter zake van functies waar door de Klant om wordt verzocht of om in haar plannen om Upgrades uit te brengen rekening te houden met wensen van de Klant Sensus-methode zorgt ervoor dat de Klant in staat is om de betreffende Upgrade toe te passen op de Sensus Server Software Indien een uitgebrachte Update of Upgrade niet binnen 5 Werkdagen na het uitbrengen ervan wordt toegepast op de Sensus Server Software, dan vervalt het recht op Technische Ondersteuning voor de laatste Update of Upgrade. Pagina 6 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016

7 11 Uitsluiting 11.1 De Klant is geheel verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de Sensus Server Software. In aanvulling op artikel 7 is Sensus-methode niet aansprakelijk voor schades of kosten die het gevolg van verlies of beschadiging van gegevens die worden verzonden of opgeslagen op de Sensus Server Software. 12 Algemeen 12.1 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de Partijen moeten worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland. Pagina 7 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016

8 Bijlage 1: Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen 5 1. Recht op gebruik van de Sensus Server Software 1.1. De Klant wordt het niet-exclusieve recht verleend om de Sensus Server Software binnen zijn bedrijf of organisatie op hardware te gebruiken. Gebruik in de zin van deze bijlage 1 is het permanent of tijdelijk en geheel of gedeeltelijk reproduceren (kopiëren) in de vorm van het laden, weergeven, laten draaien, verplaatsen of opslaan teneinde de gegevensbestanden die de applicatie bevat met de overeengekomen configuratie te openen en te verwerken en uitsluitend voor het doel van opslag en gegevensbeheer. Gebruik omvat tevens het uitvoeren van voornoemde handelingen voor het observeren, beoordelen en testen van de geleverde Sensus Server Software De licentie is persoonsgebonden. Het gebruik van de Sensus Server Software door nietgeautoriseerde personen, bijvoorbeeld personen die niet akkoord zijn gegaan met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware, is strikt verboden Om gebruik te kunnen maken van de Sensus Server Software moet de Klant de Sensus Server Software installeren en de gebruiker registreren op de portal van Sensus-methode. Na registratie wordt de Sensus Server Software automatisch geactiveerd De Klant mag de Sensus Server Software kopiëren voor zover dat nodig is voor het in deze bijlage 1 overeengekomen gebruik van de Sensus Server Software. De Klant mag bovendien een back-up van de applicatie maken en opslaan. Deze back-up moet als zodanig worden gelabeld, en van één van de stickers van Sensus-methode worden voorzien, indien en voor zover deze bij de documentatie van de Sensus Server Software zijn gevoegd Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Sensus Server Software Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om: a. de broncode van de Sensus Server Software te onderwerpen aan reverse engineering of om de Sensus Server Software te decompileren, behalve voor zover dit is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving of de toepasselijke open source-licentie; b. kopieën van de Sensus Server Software te verstrekken aan derden; c. sublicenties te verlenen voor de Sensus Server Software of de Sensus Server Software anderszins beschikbaar te stellen aan derden, bijvoorbeeld door middel van verhuur, Software-as-a-Service of het doorverkopen van modellen of anderszins; 5 Artikel 2.2: Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 8 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016

9 d. de Sensus Server Software aan te passen, behalve voor zover dit is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving; e. vermeldingen van Sensus-methode als houder van de auteursrechten op de Sensus Server Software te verwijderen of gedeelten daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken. 2. Persoonsgegevens 2.1. Tijdens de registratie in de portal verwerkt Sensus-methode bepaalde persoonsgegevens van Klanten. Naast de gegevens waar in het registratieformulier om wordt gevraagd, wordt ook het IP-adres van waaruit de registratie wordt uitgevoerd geregistreerd. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van deze Licentieovereenkomst en daarmee verband houdende doeleinden, zoals het doen van relevante aanbiedingen of het aankondigen van beschikbare updates De persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij de toepasselijke wetgeving vereist dat de gegevens langer worden bewaard. 3. Intellectuele eigendom 3.1. Alle rechten en aanspraken op de Sensus Server Software, de meegeleverde documentatie en alle aanpassingen en uitbreidingen daarvan berusten bij Sensus-methode of haar leverancier. De Klant heeft alleen de rechten die uitdrukkelijk zijn verleend door middel van deze overeenkomst of anderszins. De Klant mag de Sensus Server Software niet op een andere manier gebruiken, kopiëren, verspreiden of publiceren Sensus-methode zal zich inspannen om te waarborgen dat het gebruik door de Klant van de Sensus Server Software en de meegeleverde documenten geen inbreuk maken o de intellectuele eigendomsrechten van derden De Sensus Server Software bevat open source-software van derden ( Software van derden ). Daarop zijn uitsluitend de voorwaarden van de betreffende derde of de open source-licentie van toepassing. Deze Licentieovereenkomst is niet van toepassing op deze open source-software, en niets in deze overeenkomst moet worden geïnterpreteerd als een beperking van rechten die de Klant worden verleend op basis van die open sourcelicentie. Pagina 9 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016

10 4. Gebruikstermijn, beëindiging 4.1. Aan het eind van de gebruikstermijn vervalt deze Licentieovereenkomst en eindigt tevens het aan de Klant verleende gebruiksrecht, automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving Sensus-methode heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving het gebruik van de Sensus Server Software te beëindigen indien de Klant toerekenbaar tekort is geschoten met de nakoming van fundamentele contractuele verplichtingen. Fundamentele verplichtingen zijn in het bijzonder, maar niet uitsluitend: de verplichtingen volgens artikel 1 van deze bijlage 1; de geheimhoudingsplicht volgens artikel 5 van de Nederland ICT Voorwaarden 2014; de verplichting om de overeengekomen vergoeding te betalen Wanneer het gebruik eindigt, verwijdert de Klant de Sensus Server Software, met inbegrip van alle kopieën, en retourneert de Klant onverwijld alle materialen, documentatie, gegevensdragers en andere documenten, met inbegrip van alle kopieën, aan Sensusmethode De Klant bevestigt schriftelijk dat de Sensus Server Software is verwijderd Indien het gebruik eindigt, heeft de Klant geen recht op terugbetaling of vergoeding. 5. Slotbepalingen 5.1 Sensus-methode garandeert niet dat de Sensus Server Software geschikt is voor daadwerkelijk gebruik en/of voor het in artikel 1.1. van deze bijlage 1 genoemde doel van gegevensbeheer en -opslag. 5.2 Evenmin garandeert Sensus-methode dat de Sensus Server Software zonder onderbrekingen zal functioneren en/of dat alle fouten altijd zullen worden verholpen. Pagina 10 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Sensus BPM software Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server April 2016 De Partijen Ia. Sensus Methode Procesbeschrijving DSMP B.V., een besloten

Nadere informatie

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Software

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Software Sensus BPM software Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Software De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ook wel handelende onder de namen

Nadere informatie

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Software

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Software Sensus BPM software Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Software De Partijen Ia. Sensus Methode Procesbeschrijving DSMP B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V.

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Klant en Connected Information Systems B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september RESULTPARTNERS Algemene voorwaarden Versie: september 2013 www.resultpartners.nl 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SONY SOFTWARE U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET DE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Overeenkomst voor het gebruik van de Webapplicatie CC95

Overeenkomst voor het gebruik van de Webapplicatie CC95 Overeenkomst voor het gebruik van de Webapplicatie CC95 Partijen: I Vakopleiding Transport en Logistiek VTL Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Alphen

Nadere informatie

URENTOOL Algemene Voorwaarden

URENTOOL Algemene Voorwaarden URENTOOL Algemene Voorwaarden Versie: 2.0 Datum: 24 mei 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN URENTOOL B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Urentool B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor de Overeenkomsten die u met ons sluit. In deze Algemene Voorwaarden staat veel informatie

Nadere informatie

Baby Dilemma. Algemene Voorwaarden Versie 1. Artikel 1 Algemeen

Baby Dilemma. Algemene Voorwaarden Versie 1. Artikel 1 Algemeen Baby Dilemma Algemene Voorwaarden Versie 1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik vorm. Waar ik of mijn staat wordt het bedrijf Baby Dilemma bedoeld. Baby

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

1. :De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de ingeschreven bij de

1. :De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de ingeschreven bij de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. :De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer Voor toepassing van deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight Algemene Voorwaarden - StudyRight Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 - De prijzen en tarieven Artikel 6 - Betaling

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Artikel 1. Definities 1. De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd: a. Betrokkene: de natuurlijke persoon,

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Overeenkomst voor het gebruik van de webapplicatie Code 95 Check voor Bedrijven

Overeenkomst voor het gebruik van de webapplicatie Code 95 Check voor Bedrijven Overeenkomst voor het gebruik van de webapplicatie Code 95 Check voor Bedrijven Partijen: I Sectorinstituut Transport en Logistiek, gevestigd te Gouda, hierna te noemen Sectorinstituut Transport en Logistiek

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN

WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN 1 - Inleiding 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Whappbook aangeboden Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Door van de Dienst gebruik

Nadere informatie

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen;

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen; Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding 2016 Artikel 1: Definities In deze Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App.

Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App. Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App. Volkswagen legt uit. Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de mobiele

Nadere informatie

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM.

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM. LICENTIEOVEREENKOMST tussen software ontwikkelaar Procom.nu statutair gevestigd te Drachten, De Bolder 1-9206 AM, KvK Noord-Nederland nr. 01157209, hierna te noemen: Licentiegever, en Licentienemer; OVERWEGENDE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie

Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de diensten op het gebied van het gebruik

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL 1.0 Offertes en prijswijzigingen 1.1 Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend 1.2 RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP

EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP SCOPE VAN DE LICENTIE AppHero verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger (hierna: u ) van Vaarkaart Nederland App (hierna: "App") een gebruiksrecht

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Dienst

Nadere informatie

Raamwerkovereenkomst GS1 Keurmerk. voor Data Management Services levensmiddelen en drogisterij

Raamwerkovereenkomst GS1 Keurmerk. voor Data Management Services levensmiddelen en drogisterij voor Data Management Services levensmiddelen en drogisterij Versie 1.0, 27 juni 2016 Samenvatting Documenteigenschap Naam Waarde Raamwerkovereenkomst GS1 Keurmerk Datum 27 juni 2016 Status Beschrijving

Nadere informatie

Contract Debtorcare. Oplevering. Betalingscondities. Contractperiode. Onderhoud. Afbakening werkgebied. Training en kennisoverdracht

Contract Debtorcare. Oplevering. Betalingscondities. Contractperiode. Onderhoud. Afbakening werkgebied. Training en kennisoverdracht Contract Debtorcare Oplevering In goed overleg zal het moment van oplevering worden afgesproken. Normaliter kan de oplevering binnen 5 werkdagen na opdracht geschieden. De eerste 2 dagen dienen beschikbaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND Versie 12 mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Premiums. 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V.

Algemene Voorwaarden Premiums. 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V. Algemene Voorwaarden Premiums 1. Definities 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V. 1.2. Premiums: Premiums.mobi B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA DESIGN YOUR DREAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA DESIGN YOUR DREAM ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA DESIGN YOUR DREAM Stijlvol Creatie Vuurdoornstraat 14 8171 XK Vaassen info@stijlvolcreatie.nl KVK: 54735289 BTW: NL0285.31.413.B01 Bank: NL47RABO0181697378 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Menge Webdesign / geldig vanaf november 2011. 1. Overeenkomst

Algemene voorwaarden Menge Webdesign / geldig vanaf november 2011. 1. Overeenkomst Algemene voorwaarden Menge Webdesign / geldig vanaf november 2011 1. Overeenkomst 1.1 Definities 1. Overeenkomst: het schriftelijk contract tussen de opdrachtgever en Menge Webdesign. 2. Browser: het programma

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leveringsonderhouds-

Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leveringsonderhouds- Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leveringsonderhouds- en licentievoorwaarden: Met het installeren van de demo-versie doet u geen bestelling en gaat u geen enkele financiële

Nadere informatie

4. Prijzen 4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (19% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. Prijzen 4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (19% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Aanvullende voorwaarden Hosting 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Geev: Het bedrijf

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ContentPlanner

Algemene Voorwaarden ContentPlanner Algemene Voorwaarden ContentPlanner Nederlands Partijen 1.1 DAILYDIALOGUES: aanbieder van ContentPlanner, gevestigd aan de Maasstraat 9-11, 3016 DB te Rotterdam. 1.2 KLANT: hoofdgebruiker en daarmee afnemer

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op alle producten en diensten die gekocht en geleverd zijn via

Deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op alle producten en diensten die gekocht en geleverd zijn via [Titel van document] 1 Algemene Voorwaarden Transitie Advies Siets Bakker Het Veer 38 1633 HE Avenhorn KvK nr 37146388 contact@rakevragen.com Deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com

ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com Wij, Woweb B.V., bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Klachtenregistratie.com (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal

Algemene Voorwaarden Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal Algemene Voorwaarden Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal Artikel 1: Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal 1.1 FamilyCards verleent Gebruiker gedurende de looptijd van deze overeenkomst het niet-exclusieve

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE Ten behoeve van een abonnement op CashFlow software gaan U (klant van CashFlow) en INVERS (Invers BV, gevestigd te Voorburg, geregistreerd bij de KvK onder nummer 27136700; uitgever van CashFlow) een overeenkomst

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 6 Webhosting De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244. 1. Toepasselijkheid 1.1 De QUBE

Nadere informatie

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In deze overeenkomst wordt, naast de begrippen als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden (als bedoeld in artikel 7)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie