Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware"

Transcriptie

1 Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD TE KLIKKEN, BEVESTIGT U DAT (1) U DEZE VOORWAARDEN IN HUN GEHEEL HEBT GELEZEN, (2) U AKKOORD GAAT MET UW GEBONDENHEID AAN DEZE VOORWAARDEN, (3) DEGENE DIE OP IK GA AKKOORD KLIKT BEVOEGD, GEMACHTIGD EN WETTELIJK GERECHTIGD IS OM EEN OVEREENKOMST AAN TE GAAN NAMENS U (ALS NATUURLIJK PERSOON, INDIEN U DEZE NAMENS UZELF SLUIT, OF NAMENS HET BEDRIJF DAT U VERTEGENWOORDIGT ( U OF UW )) EN, (4) U DOOR DE AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN EEN OVEREENKOMST BEOOGT AAN TE GAAN DIE EEN BINDENDE EN AFDWINGBARE VERPLICHTING VORMT TUSSEN U EN FALLBROOK TECHNOLOGIES INC. ( DE LICENTIEGEVER ). WANNEER U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN NIET AAN DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN WILT ZIJN, WILT U DAN A.U.B. NIET HIERONDER KLIKKEN. 1. PRODUCTGERICHTE SOFTWARE 1.1 Product. De op grond van deze voorwaarden geleverde software ( Software ) is uitsluitend bedoeld voor gebruik met het automatische schakelsysteem Harmony van Fallbrook Technologies (het Product ). De op grond van deze Voorwaarden verleende licentie geldt op voorwaarde dat de Software uitsluitend met het Product en niet voor enig ander doel (het Doel ) wordt gebruikt. 2. PROGRAMMALICENTIE 2.1 Beperkte licentie. De Licentiegever verleent hierbij aan U een beperkte, nietexclusieve en niet-overdraagbare licentie (zonder het recht om een sublicentie te verlenen) om de Software, alleen in objectcodevorm (het Programma ), uitsluitend te gebruiken voor installatie op een of meer Producten dieu van de Licentiegever of zijn distributeur hebt verkregen. Het enige doel waarvoor U het Programma mag kopiëren is voor de installatie op de Producten en/of voor archiverings- of back-updoeleinden. 2.2 Restricties. U mag het Programma of een kopie daarvan niet aan derden ter beschikking stellen. U mag het Programma uitsluitend kopiëren of gebruiken op de wijze die uitdrukkelijk door deze Overeenkomst wordt toegestaan. U mag geen nieuwe licentie of sublicentie voor het Programma verlenen. Evenmin mag U het Programma verhuren, leasen of gebruiken voor trainingen van derden, timesharing op commerciële basis of activiteiten in het kader van een servicebureau. U mag het Programma niet (door een derde laten) reverseengineeren, disassembleren of decompileren, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk door het toepasselijke recht is toegestaan, en in dat geval uitsluitend nadat U de Licentiegever schriftelijk van Uw voorgenomen activiteiten in kennis hebt gesteld.

2 2.3 Eigendom. De Licentiegever behoudt alle eigendom van, rechten op en belangen in octrooirechten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Programma en eventuele daarvan afgeleide werken, waarvoor uitsluitend de in deze Overeenkomst omschreven beperkte licenties gelden. U verkrijgt geen andere expliciete of impliciete rechten op het Programma anders dan die welke uitdrukkelijk op grond van deze Overeenkomst zijn verleend. 2.4 Geen ondersteuning. De Licentiegever is uit hoofde van deze Overeenkomst niet verplicht tot het leveren of uitvoeren van ondersteuning, onderhoud, upgrades, modificaties of nieuwe releases. 3. BEPERKTE GARANTIE 3.1 BEPERKTE GARANTIE. Wanneer U de instructies volgt, zal de Software wezenlijk werken zoals aangegeven is in de bijbehorende hulpmaterialen die U in of met de software ontvangt. 3.2 GELDIGHEIDSDUUR VAN DE GARANTIE; ONTVANGER VAN DE GARANTIE; DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES. DE BEPERKTE GARANTIE GELDT VOOR DE SOFTWARE GEDURENDE EEN JAAR NA AANKOOP DOOR DE EERSTE GEBRUIKER. WANNEER U GEDURENDE DAT JAAR AANVULLINGEN, UPDATES OF VERVANGENDE SOFTWARE ONTVANGT, ZIJN DEZE GEDEKT GEDURENDE DE RESTERENDE DUUR VAN DE GARANTIE OF 30 DAGEN, AFHANKELIJK VAN WAT HET LANGST IS. Indien de eerste gebruiker de software overdraagt, geldt de resterende duur van de garantie voor de ontvanger. 3.3 VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, GELDEN IMPLICIETE GARANTIES, GARANTIES OF CONDITIES SLECHTS GEDURENDE DE DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE. In sommige staten van de V.S. mogen geen beperkingen worden gesteld aan de duur van een impliciete garantie, hetgeen inhoudt dat de bovenstaande beperkingen misschien niet voor U gelden. Het is ook mogelijk dat deze niet voor U gelden omdat in sommige landen geen beperkingen mogen worden gesteld aan de duur van een impliciete garantie, garantie of conditie. 3.4 UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE. Deze garantie dekt geen problemen die veroorzaakt worden door gebrekkige installatie, modificatie, Uw handelen (of nalaten), handelingen van anderen of gebeurtenissen buiten de redelijke macht van de Licentiegever. 3.5 REMEDIES BIJ GARANTIE-INBREUK. DE LICENTIEGEVER ZAL DE SOFTWARE GRATIS REPAREREN OF VERVANGEN. WANNEER DE LICENTIEGEVER DEZE NIET KAN REPAREREN OF VERVANGEN, WORDT HET OP HET REÇU VOOR UW SOFTWARE VERMELDE BEDRAG DOOR DE LICENTIEGEVER GERESTITUEERD. DE LICENTIEGEVER ZAL OOK DE AANVULLINGEN, UPDATES EN VERVANGENDE SOFTWARE GRATIS REPAREREN OF VERVANGEN. WANNEER DE LICENTIEGEVER DEZE NIET KAN REPAREREN OF VERVANGEN, WORDT HET EVENTUEEL DOOR U BETAALDE BEDRAG DAARVOOR DOOR DE LICENTIEGEVER GERESTITUEERD. U

3 BENT VERPLICHT OM DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE ONGEDAAN TE MAKEN EN ALLE MEDIA EN ANDERE BIJBEHORENDE MATERIALEN SAMEN MET EEN BEWIJS VAN AANKOOP AAN DE LICENTIEGEVER TE RETOURNEREN OM RESTITUTIE TE KRIJGEN. DIT ZIJN UW ENIGE REMEDIES IN GEVAL VAN INBREUK OP DE BEPERKTE GARANTIE. 3.6 GEEN AFBREUK AAN CONSUMENTENRECHTEN. HET IS MOGELIJK DAT U OP GROND VAN DE LOKALE WETGEVING AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN HEBT, WAARAAN DEZE OVEREENKOMST GEEN AFBREUK KAN DOEN. 3.7 GARANTIEPROCEDURES. Voor service onder de garantie hebt U een bewijs van aankoop nodig. (a) Verenigde Staten en Canada. Neem voor service onder de garantie of informatie over hoe een restitutie kan worden verkregen voor in de Verenigde Staten en Canada verkregen software contact op met de Licentiegever op (i) (888) of (laatstgenoemde heeft de voorkeur); (ii) (iii) Fallbrook Technologies Customer Service and Support, 2620 Brush Creek Loop Cedar Park TX 78613; of ga naar (b) Europa. Wanneer U de Software in Europa hebt gekocht, wordt deze garantie door Fallbrook International verleend. Voor een claim onder de garantie dient U contact op te nemen met: (i) Fallbrook International (Europe), NuVinci Cycling - Sales, Support and Service Popovstraat RK Zwolle Nederland BENELUX Service & Support DE Service & Support CH & AT Service & Support Europe General Service & Support; of (ii) ga naar

4 3.8 GEEN ANDERE GARANTIES. DE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE DIRECTE GARANTIE VAN DE LICENTIEGEVER. DE LICENTIEGEVER GEEFT GEEN ANDERE EXPLICIETE GARANTIES, GARANTIES OF CONDITIES. INDIEN DIT IS TOEGESTAAN OP GROND VAN UW LOKALE WETGEVING, SLUIT DE LICENTIEGEVER DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE AFWEZIGHEID VAN INBREUK UIT. Mocht Uw lokale wetgeving U ondanks deze uitsluiting impliciete garanties, garanties of condities geven, dan staan Uw remedies omschreven in het artikellid Remedies bij garantieinbreuk hierboven, voor zover dit op grond van Uw lokale wetgeving is toegestaan. 3.9 BEPERKING EN UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDINGSPLICHT WEGENS GARANTIE-INBREUK. DE BOVENSTAANDE BEPERKING EN UITSLUITING VAN DE SCHADEVERGOEDINGSPLICHT ZIJN VAN TOEPASSING OP INBREUKEN OP DEZE BEPERKTE GARANTIE. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U HEBT DAARNAAST MISSCHIEN NOG ANDERE RECHTEN, DIE PER STAAT EN PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. 4. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd. De Licentiegever mag deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen indien een of meer bepalingen ervan niet door U worden nageleefd. Bij de beëindiging van deze Overeenkomst moet U elk gebruik van het Programma staken, het in Uw bezit zijnde Programma aan de Licentiegever retourneren of vernietigen en dit aan de Licentiegever bevestigen. Behoudens de in deze Overeenkomst verleende licentie en zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, duren de bepalingen van deze Overeenkomst na de beëindiging voort. 5. ALGEMENE BEPALINGEN 5.1 Recht. Deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende zaken worden beheerst door het interne recht van de staat Texas, zonder uitvoering te geven aan enige rechtskeuzeregel. In geval van een meningsverschil, claim of geschil tussen de partijen dat/die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, mag uitsluitend de statelijke of federale rechter voor Williamson County, Texas, van een dergelijk(e) meningsverschil, claim of geschil kennis nemen en stemmen de partijen hierbij onherroepelijk in met de rechtsmacht en het rechtsgebied van die rechter. 5.2 Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL IS EEN DER PARTIJEN VERPLICHT TOT VERGOEDING VAN INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE OF TOT BETALING VAN EEN ALS STRAF BEDOELDE SCHADEVERGOEDING OF EEN SCHADEVERGOEDING WEGENS WINST- OF OMZETDERVING, VERLIES VAN ZAKEN, NIET GEREALISEERDE BESPARINGEN, VERLIES VAN DATA OF GEMIST GEBRUIK OF DE KOSTEN VAN EEN VERVANGENDE AANKOOP DIE EEN DER PARTIJEN OF EEN DERDE LIJDT/MAAKT, ONGEACHT OF DE GRONDSLAG VAN DE RECHTSVORDERING EEN OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD IS, ZELFS NIET WANNEER DE

5 MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE AAN DE WEDERPARTIJ IS MEDEGEDEELD OF EEN DERGELIJKE SCHADE VOORZIENBAAR WAS. IN GEEN GEVAL ZAL DE SCHADEVERGOEDINGSPLICHT VAN DE LICENTIEGEVER OP GROND VAN DIT ARTIKEL DE BEDRAGEN DIE U DAADWERKELIJK VOOR HET PROGRAMMA AAN DE LICENTIEGEVER HEBT BETAALD, TE BOVEN GAAN EN INDIEN U DE SOFTWARE OP ENIGERLEI WIJZE MODIFICEERT, IS DE LICENTIEGEVER OP GENERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR DE EVENTUEEL ONTSTANE SCHADE. DE PARTIJEN BEVESTIGEN DAT DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN DIT ARTIKELLID EN IN DE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN DE IN DEZE OVEREENKOMST OPGENOMEN RISICOVERDELING EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DE TRANSACTIE TUSSEN DE PARTIJEN ZIJN, ZONDER WELKE DE LICENTIEGEVER DEZE OVEREENKOMST NIET ZOU ZIJN AANGEGAAN. DEZE RISICOVERDELING EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING ZIJN IN DE PRIJSSTELLING VAN DE LICENTIEGEVER VERDISCONTEERD. 5.3 Deelbaarheid en afstand van recht. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst onrechtmatig, niet rechtsgeldig of anderszins niet-uitvoerbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling voor zover mogelijk in overeenstemming met de door de partijen geuite intentie uitgevoerd, of wordt deze, indien een dergelijke uitvoering niet mogelijk is, geacht te zijn afgesplitst van en te zijn verwijderd uit deze Overeenkomst, waarbij de rest van deze Overeenkomst onverminderd van kracht blijft. De afstand van recht inzake een tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst door een der partijen vormt geen afstand van recht inzake een andere of daaropvolgende tekortkoming in de nakoming ervan. 5.4 Cessieverbod. U mag deze Overeenkomst of de rechten of verplichtingen daaruit niet vrijwillig of onvrijwillig, van rechtswege of anderszins, cederen, verkopen, overdragen of delegeren of hier anderszins over beschikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever. Een voorgenomen overdracht, cessie of delegatie door U zal nietig zijn. Met inachtneming van het bovenstaande is deze Overeenkomst verbindend voor en komt deze ten goede aan de partijen en hun respectievelijke rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. 5.5 Gehele Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen en treedt in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken inzake het onderwerp van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst mag uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd of aangepast door middel van een door beide partijen ondertekend stuk; geen enkel(e) ander(e) handeling, stuk, gebruik of gewoonte zal geacht worden deze Overeenkomst te wijzigen of aan te passen.

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Software: Trend Micro Consumer Products Versie: Nederlands Doel: Proef en betaalde abonnement gebruikslicentie Datum: januari 2014 BELANGRIJK: De onderstaande

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

L i c e n t i e - ov e re e n ko m s t t u s s e n C re a t iv e e n d e e i n d g e b r u i k e r Ve r s i e 2. 5. 3, O k t o b e r 2 0 0 2

L i c e n t i e - ov e re e n ko m s t t u s s e n C re a t iv e e n d e e i n d g e b r u i k e r Ve r s i e 2. 5. 3, O k t o b e r 2 0 0 2 Licentie-overeenkomst tussen Creative en de eindgebruiker Versie 2.5.3, Oktober 2002 LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT. ALS U DE SOFTWARE INSTALLEERT EN GEBRUIKT, STEMT

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. Deze Licentieovereenkomst voor de BlackBerry Solution (de "Overeenkomst"),

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX

GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX LET OP: OP HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ZIJN DE VOORWAARDEN VAN FILELINX GEBRUIKERSOVEREENKOMST (EULA) VAN TOEPASSING. DEZE WORDEN HIERONDER

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

4. Betaling. 5. Levering

4. Betaling. 5. Levering Firstwebsite.nl Gevestigd aan Floris Heermalestraat 7, 3514VV Utrecht Dossiernummer KvK 30247242, hierna te noemen Leverancier ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst.

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst. GEBRUIKERSVOORWAARDEN SPEAKAP Artikel 1 Definities Bijlagen: Data: Dienst: Download Dienst: Fout: Gebruikers: Gebruiksvoorwaarden: Helpdesk: Intellectuele Eigendomsrechten: Klant: Noodsituatie: Overeenkomst:

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU)

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (DEZE OVEREENKOMST ) VORMEN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U PERSOONLIJK,

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell

SUSE Linux Enterprise Server (SLES ) 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN: 1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus 2005. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17178637 en zullen door

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DEZE SOFTWARE (INCLUSIEF DE BIJBEHORENDE ONDERDELEN) AAN TE SCHAFFEN, TE INSTALLEREN

Nadere informatie

1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN.

1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN. ADOBE Softwarelicentieovereenkomst voor personal computers 1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN. 1.1 AFWIJZING VAN GARANTIE. DE SOFTWARE EN DE OVERIGE

Nadere informatie

Graydon Algemene voorwaarden.

Graydon Algemene voorwaarden. Graydon Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Algemeen 4 Art. 3 Aanbiedingen en offertes 4 Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst 4 Art. 5 Wijziging

Nadere informatie

Esri Nederland Licentieovereenkomst

Esri Nederland Licentieovereenkomst Esri Nederland Licentieovereenkomst Deze overeenkomst ("de Licentieovereenkomst") is een overeenkomst tussen de hieronder vermelde licentienemer ("de Licentienemer") en Esri Nederland B.V. ("ESRI NL")

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees de volgende licentieovereenkomst aandachtig door, voordat u dit programma gebruikt. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de gebruiker

Nadere informatie

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIEOVEREENKOMST") AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT (ZOALS HIERONDER

Nadere informatie

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever.

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever. LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Deze licentiebepalingen zijn een overeenkomst tussen u en de computerfabrikant die de software bij de computer levert, of de installateur

Nadere informatie