ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS"

Transcriptie

1 ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Licentie") is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. en haar zuster- en dochterondernemingen en licentiegevers (gezamenlijk aangeduid als "EA"). Deze Overeenkomst bepaalt het gebruik van deze software met alle bijbehorende documentatie, en update en upgrades die de software vervangen of aanvullen en niet met een afzonderlijke licentie worden verspreid. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, VERKLAAR JE JE AKKOORD MET DEZE LICENTIE.ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, DIEN JE DE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ALS JE DE SOFTWARE INSTALLEERT, WORD JE GEACHT AKKOORD TE ZIJN GEGAAN MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. 1. Licentie; verlening en gebruiksvoorwaarden. (a) Verlening. EA verleent je een persoonlijke, niet-exclusieve licentie voor het installeren en gebruiken van de software, uitsluitend zoals beschreven in deze Licentie en de bijbehorende documentatie en uitsluitend voor jouw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. De periode van je licentie gaat in op de datum dat je begint met downloaden, installeren of op een andere wijze gebruiken van de software, en loopt af op de eerdere van de onderstaande datums: (i) de datum waarop je afstand doet van de software; (ii) de datum waarop alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, zonder beperking, auteursrecht) op de software vervallen; (iii) de datum waarop EA deze licentie beëindigt. (b) Proefperioden. Als de software kosteloos aan je is geleverd, kan de software uitsluitend worden gebruikt gedurende de periode die ten tijde van de levering werd opgegeven ("Proefperiode"), tenzij je aan het einde van de proefperiode een licentie voor de software koopt. (c) Kopieën. Je kunt het aantal kopieën downloaden dat wordt toegestaan door het digitalerechtenbeheer van de software van een bevoegde bron. Je mag echter maar een kopie van de software op een enkele computer tegelijkertijd gebruiken. Je mag geen kopie van de software op een netwerkcomputer plaatsen, waar meerdere gebruikers deze tegelijkertijd kunnen gebruiken. Je mag geen kopie van de software op een netwerkcomputer plaatsen, waar meerdere gebruikers deze kunnen downloaden. Het aantal kopieën dat je gedurende een periode van opeenvolgende dagen kunt downloaden, kan beperkt zijn. Raadpleeg voor meer informatie over het digitalerechtenbeheer van deze software de verkoopvoorwaarden of andere voorwaarden bij de geleverde software. (d) Pre-Release. Elke poging om het geautoriseerde distributieproces van Pre-Release-software van EA te omzeilen of te verstoren, kan tot gevolg hebben dat deze Licentie wordt ingetrokken. 2. Voorbehoud van rechten en beperkingen. De software wordt niet aan jou verkocht, maar in licentie gegeven voor gebruik onder de voorwaarden van deze Licentie. Behalve waar in deze licentie licentierechten expliciet aan je worden toegekend, blijft EA eigenaar van alle rechten op en belangen in de software (met inbegrip van alle personages, verhaallijnen, afbeeldingen, foto's, animaties, video, muziek, tekst), en van alle bijbehorende auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten. De Licentie is beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten van EA en haar licentiegevers in de software en is niet van toepassing op andere patentrechten of intellectuele eigendomsrechten. Voorzover maximaal is toegestaan onder de geldende wetgeving, is het niet toegestaan de software te decompileren, te deassembleren of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, of de software te wijzigen, aan te passen, uit te breiden, of in andere producten op te nemen. Het is niet toegestaan de productidentificatie, auteursrechten of kennisgevingen van intellectueel eigendom opgenomen in de software te verwijderen, te wijzigen of te verbergen. Pagina11 van 5

2 3. Overdracht. Je kunt al je rechten om de software te installeren en te gebruiken, permanent overdragen aan een ander individu of rechtspersoon, vooropgesteld dat: (a) je ook de Software overdraagt, met inbegrip van alle kopieën; (b) je geen kopieën, upgrades of updates of vorige versies van de software behoudt; en (c) de ontvangende partij instemt met de voorwaarden van deze Licentie. EA kan verlangen dat de ontvangende partij zich registreert als eindgebruiker van de software. NIETTEGENSTAANDE HET BOVENSTAANDE IS HET NIET TOEGESTAAN PRE-RELEASE-KOPIEËN VAN DE SOFTWARE OVER TE DRAGEN. JE KUNT JE RECHTEN OP DE SOFTWARE NIET IN SUBLICENTIE GEVEN, VERHUREN OF IN LEASE GEVEN, OF TOESTAAN DAT EEN GEDEELTE VAN DE SOFTWARE WORDT GEKOPIEERD, MET UITZONDERING VAN GEVALLEN WAARIN DIT EXPLICIET WORDT TOEGESTAAN IN DEZE LICENTIE. 4. Goedkeuring gegevensgebruik. Je gaat ermee akkoord dat EA periodiek technische informatie en informatie waarmee je computer (met inbegrip van je IP-adres), besturingssysteem, software en randapparatuur kan worden geïdentificeerd, verzamelt, gebruikt en opslaat ten behoeve van de distributie van softwareupdates, dynamische content, productondersteuning en overige diensten, waaronder online spelfuncties. EA kan deze informatie ook in niet-persoonlijke vorm gebruiken om producten en diensten te verbeteren. ALS JE NIET WILT DAT EA DE GEGEVENS DIE IN DEZE SECTIE WORDEN BESCHREVEN, VERZAMELT, GEBRUIKT, OPSLAAT, VERZENDT OF WEERGEEFT, DIEN JE DE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. 5. Goedkeuring voor het openbaar tonen van gegevens. Bij online gebruik van de software, mogen EA en haar dochterondernemingen ook statistische gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, verzenden en in het openbaar tonen (met inbegrip van je scores, standen en prestaties) die zijn gegenereerd tijdens je gebruik van de Software in een netwerk of via internet, of content identificeren die door jou is gemaakt en met andere spelers wordt gedeeld. Al deze persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en verzonden in overeenstemming met het privacybeleid van EA. Ga voor meer informatie over dit beleid naar 6. Beëindiging. Deze Licentie is van kracht tot deze wordt beëindigd. Je rechten onder deze Licentie worden automatisch en met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van EA, als jij je niet houdt aan de voorwaarden ervan. Direct na beëindiging moet je alle gebruik van de software staken en alle kopieën van de software in je bezit of controle vernietigen. Beëindiging door EA doet niets af aan andere rechten of schadeloosstellingen van EA die voortvloeien uit de wetgeving. De secties 2-10 van deze Licentie blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Licentie om welke reden dan ook. 7. Beperkte garantie op opslagmedia. EA GARANDEERT DE OORSPRONKELIJKE KOPER VAN DE SOFTWARE DAT HET OPSLAGMEDIUM WAAROP DE SOFTWARE IS VASTGELEGD BIJ NORMAAL GEBRUIK VRIJ IS VAN DEFECTEN IN MATERIAAL OF WERKING TOT EN MET NEGENTIG (90) DAGEN NA DE AANSCHAFDATUM. JOUW ENIGE RECHTSMIDDEL ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DAT EA HET OPSLAGMEDIUM MET DE SOFTWARE KOSTELOOS ZAL VERVANGEN ALS DIT MET HET AANKOOPBEWIJS WORDT GERETOURNEERD NAAR HET EA-SERVICECENTRUM IN EEN VOLDOENDE GEFRANKEERDE ENVELOP. ALS HET DEFECT VAN HET OPSLAGMEDIUM VOORTVLOEIT UIT MISBRUIK, SLECHTE BEHANDELING OF NALATIGHEID, OF ALS MEER DAN 90 DAGEN NA DE AANSCHAFDATUM EEN DEFECT OP HET OPSLAGMEDIUM WORDT GEVONDEN, GA DAN NAAR VOOR INSTRUCTIES VOOR VERVANGING DOOR EA. DEZE BEPERKTE GARANTIE EN ANDERE IMPLICIETE GARANTIES OP DE MEDIA, WAARONDER IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, TEVREDENSTELLENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZIJN BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN NA DE OORSPRONKELIJKE AANSCHAFDATUM. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET BEPERKEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. DAAROM ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING. DE

3 BEPERKTE GARANTIE IN DEZE SECTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE JE WORDT GEBODEN. DEZE WORDT GEBODEN IN PLAATS VAN EVENTUELE ANDERE GARANTIES (INDIEN VAN TOEPASSING) IN DOCUMENTATIE OF VERPAKKINGSMATERIAAL. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT JE SPECIFIEKE RECHTEN. JE KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED WAAR JE BENT GEVESTIGD. 8. Afwijzing van garantie. MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE EN VOORZOVER TOEGESTAAN ONDER DE GELDENDE WETGEVING WORDT DE SOFTWARE GELEVERD "ZOALS DEZE IS", INCLUSIEF ALLE FOUTEN, ZONDER ENIGE GARANTIE EN GESCHIEDT ELK GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OP EIGEN RISICO. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT TEVREDENSTELLENDE KWALITEIT EN WERKING LIGT BIJ JOU. EA EN HAAR LICENTIEGEVERS (VOOR DEZE SECTIE EN SECTIE 6 GEZAMENLIJK AANGEDUID ALS EA) GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE EN WIJZEN HIERBIJ ALLE ANDERE EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES AF, WAARONDER IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN GARANTIES (INDIEN VAN TOEPASSING) DIE VOORTVLOEIEN UIT HANDELEN, GEBRUIK OF HANDELSGEBRUIKEN. EA GEEFT GEEN GARANTIE DAT JE DE SOFTWARE ONGESTOORD KUNT GEBRUIKEN, DE FUNCTIES IN DE SOFTWARE ZULLEN VOLDOEN AAN JOUW EISEN, DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN EN FOUTVRIJ ZAL ZIJN, DAT DE SOFTWARE COMPATIBEL ZAL ZIJN MET SOFTWARE VAN DERDE PARTIJEN OF EVENTUELE GEBREKEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN ENKELE RAAD DIE DOOR EA OF EEN DOOR EA GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER IS VERSTREKT, VORMT ENIGE VORM VAN GARANTIE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE WETTELIJKE RECHTEN VAN CONSUMENTEN NIET TOEGESTAAN. DAAROM ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING. 9. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER DE GELDENDE WETGEVING ZAL EA IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, WINSTDERVINGEN, KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN OF ENIGE VORM VAN INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF STRAFBARE SCHADE VAN ENIG BEROEP DAT VERBAND HOUDT MET DEZE LICENTIE OF DE SOFTWARE, HETZIJ VOORTVLOEIEND UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), EEN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DEZE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TOE IN GEVAL VAN DOOD, PERSOONLIJK LETSEL, FRAUDULEUZE ONJUISTE VOORSTELLING OF BEPAALDE VOORGENOMEN OF ONACHTZAME HANDELINGEN, OF SCHENDINGEN VAN SPECIFIEKE STATUTEN, OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE. DAAROM ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van EA jegens jou voor enige schade, groter zijn dan het bedrag dat je hebt betaald voor de software (tenzij anders is bepaald in de van toepassing zijnde wetgeving). 10. Beperking van aansprakelijkheid en Afwijzing van garantie zijn wezenlijke voorwaarden van deze Licentie. Je gaat ermee akkoord dat de bepalingen van deze Licentie die aansprakelijkheid beperken, wezenlijke voorwaarden van deze Licentie zijn. De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing zelfs in het geval het bovenstaande rechtsmiddel onder de Beperkte garantie op opslagmedia niet aan het essentiële doel beantwoordt.

4 11. Scheidbaarheid en voortbestaan. Als een bepaling van deze Licentie onwettig is of niet kan worden toegepast, zal de rest van de bepaling worden aangepast om de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk te benaderen. Alle overige bepalingen van deze Licentie blijven geldig en onverminderd van kracht. 12. Beperkte rechten Amerikaanse regering. Deze bepaling is van toepassing op alle eindgebruikers die deel uitmaken van de overheid van de Verenigde Staten. De ontwikkeling van de software geleverd onder deze Licentie is uitsluitend gefinancierd met particuliere middelen. Zoals gedefinieerd in FAR paragraaf 2.101, DFARS paragraaf (a)(1) en DFARS paragraaf (of enig vergelijkbaar of daaruit voortvloeiend voorschrift), is de software "commerciële items", "commerciële computersoftware" en/of "documentatie bij commerciële computersoftware". In overeenstemming met DFARS-paragraaf en FAR-paragraaf en voor zover vereist volgens de Amerikaanse federale wetgeving, de minimale beperkte rechten als vermeld in FAR-paragraaf (of vergelijkbaar of daaruit voortvloeiend voorschrift), zal gebruik, wijziging, reproductie, publicatie, uitvoering, vertoning, openbaarmaking of distributie van de Software door of voor de Amerikaanse regering uitsluitend conform deze Licentie geschieden en verboden zijn tenzij en voor zover dit expliciet is toegestaan door deze Licentie. 13. Ontbinding. Je gaat ermee akkoord dat een schending van deze Licentie met negatieve gevolgen voor de eigendomsrechten van EA met betrekking tot de software kan leiden tot onherstelbare schade voor EA die niet in geld kan worden verhaald en dat EA het recht heeft billijk herstel te verlangen benevens enig schadeloosstelling krachtens deze Licentie of de wetgeving. 14. Geldende wetgeving. Deze Licentie is onderworpen aan en opgesteld (zonder inachtname van wettelijke bepalingen die hiermee strijdig zijn) onder de wetten van de staat Californië voor zover dergelijke wettenvan toepassing zijn op overeenkomsten die zijn aangegaan tussen inwoners van Californië en in zijn geheel in Californië worden uitgevoerd.zonder nadrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand van EA voor een specifiek geval of in strijd met lokale wetgeving, zal het enige en exclusieve rechtsgebied en de enige en exclusieve plaats van handeling met betrekking tot de inhoud hiervan de rechtbanken van de staat Californië en de federale rechtbanken binnen de staat Californië zijn binnen wier jurisdictie de hoofdvestiging van EA valt. Beide partijen gaan akkoord met de bevoegdheid van deze rechtbanken en komen overeen dat een exploot mag worden betekend op de wijze zoals in deze Overeenkomt is uiteengezet voor het doen van aanzeggingen of anderszins zoals toegestaan krachtens de wetgeving van de staat Californië of de federale wetgeving van de V.S. Partijen gaan ermee akkoord dat de Internationale Conventie van de VN over contracten voor de internationale verkoop van goederen (Wenen, 1980) niet van toepassing zal zijn op deze Licentie of op geschillen of transacties die het gevolg zijn van deze Licentie. Export. Je gaat ermee akkoord dat je je zult houden aan Amerikaanse en andere geldende exportwetten en gaat ermee akkoord de software niet te over te brengen naar een buitenlandse of binnenlandse bestemming die is verboden door dergelijke wetten, zonder eerst de vereiste toestemming van de regering te verkrijgen en daarnaar te handelen. Je verklaart dat je niet een persoon bent waarmee het EA volgens toepasselijke wetgeving niet is toegestaan handel te drijven. Volledige overeenkomst. Deze Licentie vormt de volledige overeenkomst tussen jou en EA met betrekking tot de software en heeft voorrang boven alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Aanpassingen of wijzigingen van deze Licentie zijn slechts geldig voorzover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en zijn ondertekend door EA. Nalatigheid of uitstel bij de uitoefening van hieruit voortvloeiende rechten zal in geen geval gelden als een verklaring van afstand van deze rechten, noch zal enige of gedeeltelijke uitoefening van enig hieruit voortvloeiend recht verdere uitoefening van hieruit voortvloeiende rechten uitsluiten. In het geval van een geschil tussen deze Licentie en eventueel van toepassing zijnde verkoopvoorwaarden of andere voorwaarden, zullen de voorwaarden in deze Licentie bindend zijn.

5

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

Softwarelicentie overeenkomst

Softwarelicentie overeenkomst Softwarelicentie overeenkomst KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN

Nadere informatie

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

Softwarelicentieovereenkomst van Novell

Softwarelicentieovereenkomst van Novell Novell Identity Manager 3 Identity Manager User Application Novell Identity Manager Integration Modules Novell Provisioning Module voor Identity Manager Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DEZE SOFTWARE (INCLUSIEF DE BIJBEHORENDE ONDERDELEN) AAN TE SCHAFFEN, TE INSTALLEREN

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell

SUSE Linux Enterprise Server (SLES ) 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende UPS Technologie

Overeenkomst betreffende UPS Technologie Overeenkomst betreffende UPS Technologie Algemene Voorwaarden Rechten van de Eindgebruiker OVEREENKOMST BETREFFENDE UPS TECHNOLOGIE Versie UTA05072014 GELIEVE DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT BELANGRIJK LEES DEZE OVEREENKOMST VOOR U UW SONY-PRODUCT GEBRUIKT. GEBRUIK VAN UW PRODUCT HOUDT

Nadere informatie

Licentievoorwaarden van Trend Micro

Licentievoorwaarden van Trend Micro BELANGRIJK: AANDACHTIG LEZEN. HET GEBRUIK VAN SOFTWARE EN DIENSTEN VAN TREND MICRO DOOR ONDERNEMINGEN EN ANDERE ENTITEITEN IS ONDERWORPEN AAN DE VOLGENDE JURIDISCHE VOORWAARDEN Licentievoorwaarden van

Nadere informatie

L i c e n t i e - ov e re e n ko m s t t u s s e n C re a t iv e e n d e e i n d g e b r u i k e r Ve r s i e 2. 5. 3, O k t o b e r 2 0 0 2

L i c e n t i e - ov e re e n ko m s t t u s s e n C re a t iv e e n d e e i n d g e b r u i k e r Ve r s i e 2. 5. 3, O k t o b e r 2 0 0 2 Licentie-overeenkomst tussen Creative en de eindgebruiker Versie 2.5.3, Oktober 2002 LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT. ALS U DE SOFTWARE INSTALLEERT EN GEBRUIKT, STEMT

Nadere informatie

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus 2005. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17178637 en zullen door

Nadere informatie

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES

Nadere informatie

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Software: Trend Micro Consumer Products Versie: Nederlands Doel: Proef en betaalde abonnement gebruikslicentie Datum: januari 2014 BELANGRIJK: De onderstaande

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees de volgende licentieovereenkomst aandachtig door, voordat u dit programma gebruikt. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de gebruiker

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN.

1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN. ADOBE Softwarelicentieovereenkomst voor personal computers 1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN. 1.1 AFWIJZING VAN GARANTIE. DE SOFTWARE EN DE OVERIGE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V.

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V. Nederland Algemene voorwaarden en condities TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, en alle gelieerde ondernemingen (samen, TomTom ) Inhoud 1 Toepasselijkheid... 3 2

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE DIENST TE GEBRUIKEN OF DE BBM SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPALINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIEOVEREENKOMST") AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT (ZOALS HIERONDER

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Liberty City. Stadsgids. Overlevingstips voor de stad. Ga op pad met de gevaarlijkste motorbende van de stad. Duik in het nachtleven van Liberty City

Liberty City. Stadsgids. Overlevingstips voor de stad. Ga op pad met de gevaarlijkste motorbende van de stad. Duik in het nachtleven van Liberty City UNANIEM VERKOZEN TOT DE GEVAARLIJKSTE STAD Liberty City Stadsgids Overlevingstips voor de stad Ga op pad met de gevaarlijkste motorbende van de stad Duik in het nachtleven van Liberty City VOORZORGSMAATREGELEN

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie

Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie Deze gebruikersovereenkomst is afgesloten tussen: Gebruiker (gelieve aan te vullen):... en VITO NV (Vlaamse Instelling voor Technologisch

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. Deze Licentieovereenkomst voor de BlackBerry Solution (de "Overeenkomst"),

Nadere informatie

1. Definities. In de zin van deze overeenkomst zijn de volgende gedefinieerde termen van toepassing:

1. Definities. In de zin van deze overeenkomst zijn de volgende gedefinieerde termen van toepassing: Servicevoorwaarden: eindgebruikersovereenkomst Laatst bijgewerkt op 1 maart 2014 BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN DE KLANT EN DE ENTITEIT CITRIX ZOALS AANGEGEVEN

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX

GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX LET OP: OP HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ZIJN DE VOORWAARDEN VAN FILELINX GEBRUIKERSOVEREENKOMST (EULA) VAN TOEPASSING. DEZE WORDEN HIERONDER

Nadere informatie

- 1 - LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS SpeechExec Software en SpeechLive Service BELANGRIJK ZORGVULDIG DOORLEZEN:

- 1 - LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS SpeechExec Software en SpeechLive Service BELANGRIJK ZORGVULDIG DOORLEZEN: - 1 - LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS SpeechExec Software en SpeechLive Service BELANGRIJK ZORGVULDIG DOORLEZEN: Alvorens deze software te installeren, verzoeken wij u de onderstaande voorwaarden

Nadere informatie