ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS"

Transcriptie

1 ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Licentie") is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. en haar zuster- en dochterondernemingen en licentiegevers (gezamenlijk aangeduid als "EA"). Deze Overeenkomst bepaalt het gebruik van deze software met alle bijbehorende documentatie, en update en upgrades die de software vervangen of aanvullen en niet met een afzonderlijke licentie worden verspreid. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, VERKLAAR JE JE AKKOORD MET DEZE LICENTIE.ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, DIEN JE DE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ALS JE DE SOFTWARE INSTALLEERT, WORD JE GEACHT AKKOORD TE ZIJN GEGAAN MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. 1. Licentie; verlening en gebruiksvoorwaarden. (a) Verlening. EA verleent je een persoonlijke, niet-exclusieve licentie voor het installeren en gebruiken van de software, uitsluitend zoals beschreven in deze Licentie en de bijbehorende documentatie en uitsluitend voor jouw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. De periode van je licentie gaat in op de datum dat je begint met downloaden, installeren of op een andere wijze gebruiken van de software, en loopt af op de eerdere van de onderstaande datums: (i) de datum waarop je afstand doet van de software; (ii) de datum waarop alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, zonder beperking, auteursrecht) op de software vervallen; (iii) de datum waarop EA deze licentie beëindigt. (b) Proefperioden. Als de software kosteloos aan je is geleverd, kan de software uitsluitend worden gebruikt gedurende de periode die ten tijde van de levering werd opgegeven ("Proefperiode"), tenzij je aan het einde van de proefperiode een licentie voor de software koopt. (c) Kopieën. Je kunt het aantal kopieën downloaden dat wordt toegestaan door het digitalerechtenbeheer van de software van een bevoegde bron. Je mag echter maar een kopie van de software op een enkele computer tegelijkertijd gebruiken. Je mag geen kopie van de software op een netwerkcomputer plaatsen, waar meerdere gebruikers deze tegelijkertijd kunnen gebruiken. Je mag geen kopie van de software op een netwerkcomputer plaatsen, waar meerdere gebruikers deze kunnen downloaden. Het aantal kopieën dat je gedurende een periode van opeenvolgende dagen kunt downloaden, kan beperkt zijn. Raadpleeg voor meer informatie over het digitalerechtenbeheer van deze software de verkoopvoorwaarden of andere voorwaarden bij de geleverde software. (d) Pre-Release. Elke poging om het geautoriseerde distributieproces van Pre-Release-software van EA te omzeilen of te verstoren, kan tot gevolg hebben dat deze Licentie wordt ingetrokken. 2. Voorbehoud van rechten en beperkingen. De software wordt niet aan jou verkocht, maar in licentie gegeven voor gebruik onder de voorwaarden van deze Licentie. Behalve waar in deze licentie licentierechten expliciet aan je worden toegekend, blijft EA eigenaar van alle rechten op en belangen in de software (met inbegrip van alle personages, verhaallijnen, afbeeldingen, foto's, animaties, video, muziek, tekst), en van alle bijbehorende auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten. De Licentie is beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten van EA en haar licentiegevers in de software en is niet van toepassing op andere patentrechten of intellectuele eigendomsrechten. Voorzover maximaal is toegestaan onder de geldende wetgeving, is het niet toegestaan de software te decompileren, te deassembleren of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, of de software te wijzigen, aan te passen, uit te breiden, of in andere producten op te nemen. Het is niet toegestaan de productidentificatie, auteursrechten of kennisgevingen van intellectueel eigendom opgenomen in de software te verwijderen, te wijzigen of te verbergen. Pagina11 van 5

2 3. Overdracht. Je kunt al je rechten om de software te installeren en te gebruiken, permanent overdragen aan een ander individu of rechtspersoon, vooropgesteld dat: (a) je ook de Software overdraagt, met inbegrip van alle kopieën; (b) je geen kopieën, upgrades of updates of vorige versies van de software behoudt; en (c) de ontvangende partij instemt met de voorwaarden van deze Licentie. EA kan verlangen dat de ontvangende partij zich registreert als eindgebruiker van de software. NIETTEGENSTAANDE HET BOVENSTAANDE IS HET NIET TOEGESTAAN PRE-RELEASE-KOPIEËN VAN DE SOFTWARE OVER TE DRAGEN. JE KUNT JE RECHTEN OP DE SOFTWARE NIET IN SUBLICENTIE GEVEN, VERHUREN OF IN LEASE GEVEN, OF TOESTAAN DAT EEN GEDEELTE VAN DE SOFTWARE WORDT GEKOPIEERD, MET UITZONDERING VAN GEVALLEN WAARIN DIT EXPLICIET WORDT TOEGESTAAN IN DEZE LICENTIE. 4. Goedkeuring gegevensgebruik. Je gaat ermee akkoord dat EA periodiek technische informatie en informatie waarmee je computer (met inbegrip van je IP-adres), besturingssysteem, software en randapparatuur kan worden geïdentificeerd, verzamelt, gebruikt en opslaat ten behoeve van de distributie van softwareupdates, dynamische content, productondersteuning en overige diensten, waaronder online spelfuncties. EA kan deze informatie ook in niet-persoonlijke vorm gebruiken om producten en diensten te verbeteren. ALS JE NIET WILT DAT EA DE GEGEVENS DIE IN DEZE SECTIE WORDEN BESCHREVEN, VERZAMELT, GEBRUIKT, OPSLAAT, VERZENDT OF WEERGEEFT, DIEN JE DE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. 5. Goedkeuring voor het openbaar tonen van gegevens. Bij online gebruik van de software, mogen EA en haar dochterondernemingen ook statistische gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, verzenden en in het openbaar tonen (met inbegrip van je scores, standen en prestaties) die zijn gegenereerd tijdens je gebruik van de Software in een netwerk of via internet, of content identificeren die door jou is gemaakt en met andere spelers wordt gedeeld. Al deze persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en verzonden in overeenstemming met het privacybeleid van EA. Ga voor meer informatie over dit beleid naar 6. Beëindiging. Deze Licentie is van kracht tot deze wordt beëindigd. Je rechten onder deze Licentie worden automatisch en met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van EA, als jij je niet houdt aan de voorwaarden ervan. Direct na beëindiging moet je alle gebruik van de software staken en alle kopieën van de software in je bezit of controle vernietigen. Beëindiging door EA doet niets af aan andere rechten of schadeloosstellingen van EA die voortvloeien uit de wetgeving. De secties 2-10 van deze Licentie blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Licentie om welke reden dan ook. 7. Beperkte garantie op opslagmedia. EA GARANDEERT DE OORSPRONKELIJKE KOPER VAN DE SOFTWARE DAT HET OPSLAGMEDIUM WAAROP DE SOFTWARE IS VASTGELEGD BIJ NORMAAL GEBRUIK VRIJ IS VAN DEFECTEN IN MATERIAAL OF WERKING TOT EN MET NEGENTIG (90) DAGEN NA DE AANSCHAFDATUM. JOUW ENIGE RECHTSMIDDEL ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DAT EA HET OPSLAGMEDIUM MET DE SOFTWARE KOSTELOOS ZAL VERVANGEN ALS DIT MET HET AANKOOPBEWIJS WORDT GERETOURNEERD NAAR HET EA-SERVICECENTRUM IN EEN VOLDOENDE GEFRANKEERDE ENVELOP. ALS HET DEFECT VAN HET OPSLAGMEDIUM VOORTVLOEIT UIT MISBRUIK, SLECHTE BEHANDELING OF NALATIGHEID, OF ALS MEER DAN 90 DAGEN NA DE AANSCHAFDATUM EEN DEFECT OP HET OPSLAGMEDIUM WORDT GEVONDEN, GA DAN NAAR VOOR INSTRUCTIES VOOR VERVANGING DOOR EA. DEZE BEPERKTE GARANTIE EN ANDERE IMPLICIETE GARANTIES OP DE MEDIA, WAARONDER IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, TEVREDENSTELLENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZIJN BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN NA DE OORSPRONKELIJKE AANSCHAFDATUM. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET BEPERKEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. DAAROM ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING. DE

3 BEPERKTE GARANTIE IN DEZE SECTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE JE WORDT GEBODEN. DEZE WORDT GEBODEN IN PLAATS VAN EVENTUELE ANDERE GARANTIES (INDIEN VAN TOEPASSING) IN DOCUMENTATIE OF VERPAKKINGSMATERIAAL. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT JE SPECIFIEKE RECHTEN. JE KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED WAAR JE BENT GEVESTIGD. 8. Afwijzing van garantie. MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE EN VOORZOVER TOEGESTAAN ONDER DE GELDENDE WETGEVING WORDT DE SOFTWARE GELEVERD "ZOALS DEZE IS", INCLUSIEF ALLE FOUTEN, ZONDER ENIGE GARANTIE EN GESCHIEDT ELK GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OP EIGEN RISICO. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT TEVREDENSTELLENDE KWALITEIT EN WERKING LIGT BIJ JOU. EA EN HAAR LICENTIEGEVERS (VOOR DEZE SECTIE EN SECTIE 6 GEZAMENLIJK AANGEDUID ALS EA) GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE EN WIJZEN HIERBIJ ALLE ANDERE EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES AF, WAARONDER IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN GARANTIES (INDIEN VAN TOEPASSING) DIE VOORTVLOEIEN UIT HANDELEN, GEBRUIK OF HANDELSGEBRUIKEN. EA GEEFT GEEN GARANTIE DAT JE DE SOFTWARE ONGESTOORD KUNT GEBRUIKEN, DE FUNCTIES IN DE SOFTWARE ZULLEN VOLDOEN AAN JOUW EISEN, DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN EN FOUTVRIJ ZAL ZIJN, DAT DE SOFTWARE COMPATIBEL ZAL ZIJN MET SOFTWARE VAN DERDE PARTIJEN OF EVENTUELE GEBREKEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN ENKELE RAAD DIE DOOR EA OF EEN DOOR EA GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER IS VERSTREKT, VORMT ENIGE VORM VAN GARANTIE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE WETTELIJKE RECHTEN VAN CONSUMENTEN NIET TOEGESTAAN. DAAROM ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING. 9. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER DE GELDENDE WETGEVING ZAL EA IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, WINSTDERVINGEN, KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN OF ENIGE VORM VAN INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF STRAFBARE SCHADE VAN ENIG BEROEP DAT VERBAND HOUDT MET DEZE LICENTIE OF DE SOFTWARE, HETZIJ VOORTVLOEIEND UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), EEN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DEZE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TOE IN GEVAL VAN DOOD, PERSOONLIJK LETSEL, FRAUDULEUZE ONJUISTE VOORSTELLING OF BEPAALDE VOORGENOMEN OF ONACHTZAME HANDELINGEN, OF SCHENDINGEN VAN SPECIFIEKE STATUTEN, OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE. DAAROM ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van EA jegens jou voor enige schade, groter zijn dan het bedrag dat je hebt betaald voor de software (tenzij anders is bepaald in de van toepassing zijnde wetgeving). 10. Beperking van aansprakelijkheid en Afwijzing van garantie zijn wezenlijke voorwaarden van deze Licentie. Je gaat ermee akkoord dat de bepalingen van deze Licentie die aansprakelijkheid beperken, wezenlijke voorwaarden van deze Licentie zijn. De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing zelfs in het geval het bovenstaande rechtsmiddel onder de Beperkte garantie op opslagmedia niet aan het essentiële doel beantwoordt.

4 11. Scheidbaarheid en voortbestaan. Als een bepaling van deze Licentie onwettig is of niet kan worden toegepast, zal de rest van de bepaling worden aangepast om de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk te benaderen. Alle overige bepalingen van deze Licentie blijven geldig en onverminderd van kracht. 12. Beperkte rechten Amerikaanse regering. Deze bepaling is van toepassing op alle eindgebruikers die deel uitmaken van de overheid van de Verenigde Staten. De ontwikkeling van de software geleverd onder deze Licentie is uitsluitend gefinancierd met particuliere middelen. Zoals gedefinieerd in FAR paragraaf 2.101, DFARS paragraaf (a)(1) en DFARS paragraaf (of enig vergelijkbaar of daaruit voortvloeiend voorschrift), is de software "commerciële items", "commerciële computersoftware" en/of "documentatie bij commerciële computersoftware". In overeenstemming met DFARS-paragraaf en FAR-paragraaf en voor zover vereist volgens de Amerikaanse federale wetgeving, de minimale beperkte rechten als vermeld in FAR-paragraaf (of vergelijkbaar of daaruit voortvloeiend voorschrift), zal gebruik, wijziging, reproductie, publicatie, uitvoering, vertoning, openbaarmaking of distributie van de Software door of voor de Amerikaanse regering uitsluitend conform deze Licentie geschieden en verboden zijn tenzij en voor zover dit expliciet is toegestaan door deze Licentie. 13. Ontbinding. Je gaat ermee akkoord dat een schending van deze Licentie met negatieve gevolgen voor de eigendomsrechten van EA met betrekking tot de software kan leiden tot onherstelbare schade voor EA die niet in geld kan worden verhaald en dat EA het recht heeft billijk herstel te verlangen benevens enig schadeloosstelling krachtens deze Licentie of de wetgeving. 14. Geldende wetgeving. Deze Licentie is onderworpen aan en opgesteld (zonder inachtname van wettelijke bepalingen die hiermee strijdig zijn) onder de wetten van de staat Californië voor zover dergelijke wettenvan toepassing zijn op overeenkomsten die zijn aangegaan tussen inwoners van Californië en in zijn geheel in Californië worden uitgevoerd.zonder nadrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand van EA voor een specifiek geval of in strijd met lokale wetgeving, zal het enige en exclusieve rechtsgebied en de enige en exclusieve plaats van handeling met betrekking tot de inhoud hiervan de rechtbanken van de staat Californië en de federale rechtbanken binnen de staat Californië zijn binnen wier jurisdictie de hoofdvestiging van EA valt. Beide partijen gaan akkoord met de bevoegdheid van deze rechtbanken en komen overeen dat een exploot mag worden betekend op de wijze zoals in deze Overeenkomt is uiteengezet voor het doen van aanzeggingen of anderszins zoals toegestaan krachtens de wetgeving van de staat Californië of de federale wetgeving van de V.S. Partijen gaan ermee akkoord dat de Internationale Conventie van de VN over contracten voor de internationale verkoop van goederen (Wenen, 1980) niet van toepassing zal zijn op deze Licentie of op geschillen of transacties die het gevolg zijn van deze Licentie. Export. Je gaat ermee akkoord dat je je zult houden aan Amerikaanse en andere geldende exportwetten en gaat ermee akkoord de software niet te over te brengen naar een buitenlandse of binnenlandse bestemming die is verboden door dergelijke wetten, zonder eerst de vereiste toestemming van de regering te verkrijgen en daarnaar te handelen. Je verklaart dat je niet een persoon bent waarmee het EA volgens toepasselijke wetgeving niet is toegestaan handel te drijven. Volledige overeenkomst. Deze Licentie vormt de volledige overeenkomst tussen jou en EA met betrekking tot de software en heeft voorrang boven alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Aanpassingen of wijzigingen van deze Licentie zijn slechts geldig voorzover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en zijn ondertekend door EA. Nalatigheid of uitstel bij de uitoefening van hieruit voortvloeiende rechten zal in geen geval gelden als een verklaring van afstand van deze rechten, noch zal enige of gedeeltelijke uitoefening van enig hieruit voortvloeiend recht verdere uitoefening van hieruit voortvloeiende rechten uitsluiten. In het geval van een geschil tussen deze Licentie en eventueel van toepassing zijnde verkoopvoorwaarden of andere voorwaarden, zullen de voorwaarden in deze Licentie bindend zijn.

5

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES ZORGVULDIG: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SONY SOFTWARE U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET DE BEPALINGEN

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE EN BENT

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst Licentieovereenkomst De softwareprogramma's die samen met de gerelateerde documentatie op de softwaredownloadpagina zijn vermeld ( Software ), worden door FileMaker International ( FMI ) aan de Licentienemer

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS Indication Investments Limited CYSEC-licentienummer 164/12 LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS Deze licentieovereenkomst

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Lees voordat u dit programma gaat gebruiken zorgvuldig deze gebruiksrechtovereenkomst. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de "gebruiker" of de "licentiehouder"

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK ZORGVULDIG LEZEN: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014 Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy Laatst bijgewerkt december 2014 Dit is een licentie-overeenkomst met de eindgebruiker, gedefinieerd van nu af aan, "Contract". Escogitiamo SRLs is een Italiaans bedrijf,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Horizon Go

Gebruiksvoorwaarden Horizon Go Gebruiksvoorwaarden Horizon Go Deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle gebruikers van de Horizon Go producten en diensten (hierna te noemen de Dienst ) zoals

Nadere informatie

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze Gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon)

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Gebruik van Slim laden

Gebruik van Slim laden Gebruik van Slim laden Laatste aangepast: 26 september 2017 Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt. Zo leveren wij onder andere duurzame energie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r) LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GAAT

Nadere informatie

GEBRUIK ONDER LICENTIE

GEBRUIK ONDER LICENTIE De softwarelicentieovereenkomst van Novell BorderManager Enterprise Edition 3.6 BorderManager Firewall Services 3.6 BorderManager VPN Services 3.6 BorderManager Authentication Services 3.6 LEES DEZE OVEREENKOMST

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP

EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP SCOPE VAN DE LICENTIE AppHero verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger (hierna: u ) van Vaarkaart Nederland App (hierna: "App") een gebruiksrecht

Nadere informatie

Gebruikscondities ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN

Gebruikscondities ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN Gebruikscondities ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN R D Promotional Products ("RDPP") stelt u op deze website (de "site") informatie, documenten, software en producten (gezamenlijk, "het Materiaal"/"de Materialen")

Nadere informatie

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding Versie: 1.2 SWD-1909281-1129093354-006 Inhoudsopgave BlackBerry News... 2 Aan de slag met de BlackBerry News-app... 2 De BlackBerry News-app aanpassen...

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell

SUSE Linux Enterprise Server (SLES ) 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE

Nadere informatie

Eén van de volgende licenties is van toepassing al naar gelang de software die u hebt aangeschaft.

Eén van de volgende licenties is van toepassing al naar gelang de software die u hebt aangeschaft. Novell Portal Services 1.5 De softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST.

Nadere informatie

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Leest u deze Mexx Voorwaarden voor websitegebruik ( Voorwaarden ) zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele informatie van Mexx op sociale

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Problemen met zware bestanden?

Problemen met zware bestanden? Problemen met zware bestanden? zware bestanden, licht werk Herkent u volgende problemen? De klant moet nog steeds een CD-ROM binnenbrengen met zijn bestanden; Een e-mail wil maar niet binnenkomen omdat

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

1. Licentieverlening; Verwante bepalingen.

1. Licentieverlening; Verwante bepalingen. BELANGRIJK: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DIT IS EEN WETTIGE OVEREENKOMST TUSSEN AVG TECHNOLOGIES CZ, s.r.o. ( AVG TECHNOLOGIES ) EN U (HANDELEND ALS PERSOON OF, INDIEN VAN TOEPASSING, NAMENS

Nadere informatie

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd Jaguar Land Rover Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en Privacybeleid van Jaguar InControl Apps Versie: 4.0 Laatst gewijzigd: 12 december 2016 Door de Applauncher voor InControl Apps te downloaden,

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM.

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van

Nadere informatie

2. VERLENING VAN LICENTIE

2. VERLENING VAN LICENTIE SMART Technologies Inc. Gebruiksrechtovereenkomst voor software LEES DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR SOFTWARE ( LICENTIE ) AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE IN GEBRUIK NEEMT. DOOR DEZE SOFTWARE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN

WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN 1 - Inleiding 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Whappbook aangeboden Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Door van de Dienst gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN SOS ALARM App

GEBRUIKSVOORWAARDEN SOS ALARM App GEBRUIKSVOORWAARDEN SOS ALARM App Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") hebben betrekking op het gebruik van de SOS ALARM App ( de App ). Wanneer u de App gebruikt dan wel wanneer u zich als

Nadere informatie

FILEMAKER PRO ADVANCED LICENTIEOVEREENKOMST

FILEMAKER PRO ADVANCED LICENTIEOVEREENKOMST FILEMAKER PRO ADVANCED LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES DIT AANDACHTIG: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

http://images.apple.com/legal/warranty/docs/iphoneauthorizeddistributors.pdf Nederlands Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar TEN AANZIEN VAN CONSUMENTEN OP WIE WETGEVING TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden

HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden PC Tune-up service: HP biedt een eenmalige PC Tune-up service, die wordt beschreven in deze Serviceovereenkomst (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities EINDGEBRUIKER OVEREENKOMST FIORATO EINDGEBRUIKER OVEREENKOMST FIORATO VERSIE 1 OKTOBER 2013 Fiorato (de applicatie ) is een applicatie voor computers, iphone en Android en is bedoeld om jou te helpen jezelf

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App.

Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App. Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App. Volkswagen legt uit. Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de mobiele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT:

BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT: BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT: Deze licentieovereenkomst (de "Licentie") is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (de "Licentienemer" of "U")

Nadere informatie

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit 1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit De facturering vindt plaats per periode van 4 weken op basis van daadwerkelijk bestede uren. De betalingstermijn die inspearit hanteert is 30 dagen. 1. Uitvoering

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM.

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM. LICENTIEOVEREENKOMST tussen software ontwikkelaar Procom.nu statutair gevestigd te Drachten, De Bolder 1-9206 AM, KvK Noord-Nederland nr. 01157209, hierna te noemen: Licentiegever, en Licentienemer; OVERWEGENDE

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Online Verkopen van TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Algemene Voorwaarden voor Online Verkopen van TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Algemene Voorwaarden voor Online Verkopen van TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Toepasselijkheid a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden van MySocialID. 20 januari 2009

Gebruikersvoorwaarden van MySocialID. 20 januari 2009 Gebruikersvoorwaarden van MySocialID 20 januari 2009 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van MySocialID - onderdeel van Magine, KvK nr 34278983, en kantoorhoudende te Wormer, BTW nummer NL.1890.60.670.B01

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

Bedankt dat u hebt gekozen voor een Philips Lighting Hue personal wireless lighting-product

Bedankt dat u hebt gekozen voor een Philips Lighting Hue personal wireless lighting-product GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HUE Bedankt dat u hebt gekozen voor een Philips Lighting Hue personal wireless lighting-product ("Product"). Uw Product kan u voorzien van diensten om het te beheren, te bedienen

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie