2. VERLENING VAN LICENTIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. VERLENING VAN LICENTIE"

Transcriptie

1 SMART Technologies Inc. Gebruiksrechtovereenkomst voor software LEES DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR SOFTWARE ( LICENTIE ) AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE IN GEBRUIK NEEMT. DOOR DEZE SOFTWARE IN GEBRUIK TE NEMEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN. 1. DEFINITIES 1.1 Documentatie betekent zowel gedrukte als elektronische handleidingen en instructiedocumenten voor de Software die eigendom zijn van SMART Technologies Inc. (SMART). 1.2 Met SMART-product wordt bedoeld alle SMART-producten waarvoor Software is vereist om het SMART-product uit te voeren, inclusief SMART Board interactive whiteboard, Sympodium interactieve penweergave, Actalyst interactieve digitale handtekeningen en/of AirLiner draadloze slate, voor zover van toepassing, en overige vergelijkbare SMART-producten die van tijd tot tijd worden geïntroduceerd door SMART. 1.3 Met Software wordt bedoeld de software en de firmware die eigendom is van SMART en die bestaat uit de broncode van (een) computerprogramma( s) (inclusief eventuele upgrades, versies, databases en verbeteringen) die worden geleverd aan de Eindgebruiker en eventuele kopieën daarvan zoals bedoeld in deze licentie. Software omvat ook eventuele software van derden en de Documentatie die door SMART ter beschikking wordt gesteld aan de Eindgebruiker. 1.4 Gebruik(en) betekent direct of indirect installeren, laden, uitvoeren, activeren, inzetten, toepassen, opslaan of weergeven van de Software. 2. VERLENING VAN LICENTIE 2.1 Algemeen. Deze Licentie is een rechtsgeldige overeenkomst tussen de Eindgebruiker (een individu of een rechtspersoon) en SMART Technologies Inc. met betrekking tot het gebruik van de Software. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, alsmede andere wetten en verdragen inzake intellectuele eigendommen. De rechten die door middel van deze Licentie worden verleend, zijn beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten van SMART en haar licentiehouders met betrekking tot de Software en omvatten geen overige patenten of intellectuele eigendomsrechten. De Software wordt niet verkocht maar in licentie gegeven en is onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen van deze Licentie. De Eindgebruiker is eigenaar van de media waarop de Software is opgeslagen. De Software zelf blijft echter in eigendom van SMART en/of haar licentiehouders. De voorwaarden van deze Licentie zijn van toepassing op eventuele software-upgrades die door SMART worden aangeboden en die de oorspronkelijke Software vervangen of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade wordt aangeboden inclusief een afzonderlijke licentie. In dat geval zijn de voorwaarden van die licentie van toepassing.

2 Verlening van licentie. SMART verleent en de Eindgebruiker accepteert een nietexclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het Gebruik van de Software in combinatie met SMART-producten, met inachtneming van de volgende beperkingen: (a) Beperkingen van licentie. Zolang de Eindgebruiker eigenaar is van het SMART-product, mag de Eindgebruiker de Software Gebruiken (i) op een onbeperkt aantal computers die eigendom zijn van de Eindgebruiker en door de Eindgebruiker worden beheerd; en (ii) als de Eindgebruiker werknemers, consultants of studenten heeft, op een onbeperkt aantal computers die mogelijk persoonlijk eigendom zijn van de werknemers, consultants of studenten van de Eindgebruiker zolang zij werknemers, consultants of studenten zijn van de Eindgebruiker. (b) Kopieën. De Eindgebruiker mag één exemplaar van de Software als back-up opslaan in machinaal leesbare vorm, op voorwaarde dat de back-up alle handelsmerken, auteursrechtvermeldingen of overige eigendomsvermeldingen bevat die ook op de oorspronkelijke media staan. De Eindgebruiker mag de Documentatie alleen kopiëren voor intern gebruik. De Eindgebruiker mag geen kopieën van de Software of enig deel daarvan distribueren met commerciële doeleinden. (c) Behoud van rechten. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan SMART. (d) Gebruik met concurrerende producten. Als de Eindgebruiker de Software wil gebruiken met een interactief whiteboard of digitaal apparaat met aanwijzer of pen van derden (een Concurrerend product ), heeft de Eindgebruiker een Gebruiksrechtovereenkomst voor concurrerende producten van SMART nodig. (e) Gebruiksrechtovereenkomst voor concurrerende producten. De Eindgebruiker moet eigenaar zijn van een SMART-product om in aanmerking te komen voor een Gebruiksrechtovereenkomst voor concurrerende producten verleend door SMART. De Eindgebruiker moet het serienummer van het/de Concurrerende product(en) aan SMART verstrekken om SMART in staat te stellen een licentiecode te maken waarmee de Eindgebruiker de Gebruiksrechtovereenkomst voor concurrerende producten kan activeren. De Gebruiksrechtovereenkomst voor concurrerende producten is nietoverdraagbaar. De Software mag niet worden gebruikt met (een) Concurrerende product(en) waarvoor SMART geen serienummer heeft ontvangen van de Eindgebruiker. (f) Wijzigingen en verbeteringen door Eindgebruiker. De Eindgebruiker mag de Software niet wijzigen, verbeteren, aanpassen of afgeleide producten maken die zijn gebaseerd op de Software, of de Software of onderdelen daarvan samenvoegen of scheiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMART. (g) Verbod op reverse-engineering. De Eindgebruiker mag de Software niet onderwerpen aan reverse-engineering, en niet reverse-compileren, vertalen, decompileren, disassembleren, wijzigen, afgeleide producten ervan maken of

3 - 3 - anderszins proberen broncode (of de onderliggende concepten, algoritmen, structuur of opzet) van de Software of enig deel daarvan af te leiden, voor welk doel dan ook, waaronder het ontdekken van enig aspect van de technologie die hieraan inherent is. De Eindgebruiker mag dergelijke activiteiten ondernemen op voorwaarde dat deze activiteiten beperkt zijn tot het absoluut noodzakelijke voor het bewerkstelligen van onderlinge bruikbaarheid met andere onafhankelijk ontwikkelde computerprogramma s en op voorwaarde dat dergelijke activiteiten beperkt blijven tot wat uitdrukkelijk en strikt wordt toegestaan door het toepasselijke recht, niettegenstaande de voorgaande beperking. (h) Overdracht. De Eindgebruiker mag de Software of enig deel daarvan niet verhuren, in lease geven, uitlenen of in sublicentie geven, distribueren of leveren aan derden. (i) Toepasselijk recht. De Eindgebruiker moet alle toepasselijke wetten met betrekking tot het gebruik van de Software en elk onderdeel daarvan naleven. (j) Eigendomsvermeldingen. De Eindgebruiker moet alle handelsmerken, auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen op alle kopieën van de Software handhaven. (k) Koppelingen naar websites van derden. Koppelingen naar websites van derden worden alleen verstrekt voor test- en demonstratiedoeleinden. De producten of diensten die via dergelijke websites worden aangeboden, worden door SMART goedgekeurd noch aangeraden. (l) Auteursrecht op inhoud. Alle aanspraak op en intellectuele-eigendomsrechten van de inhoud die mogelijk is opgenomen in het gebruik van SMART-producten berusten bij de betreffende eigenaar van de inhoud en worden mogelijk beschermd door toepasselijk auteursrecht of andere intellectueleeigendomswetten en -verdragen. Deze Licentie verleent u geen rechten om dergelijke inhoud te gebruiken. 2.3 Juist Gebruik van de Software. De Eindgebruiker erkent dat de voortdurende integriteit van de Software en de naleving door SMART van haar verplichtingen zoals beschreven in deze Licentie afhankelijk is van het juiste Gebruik en onderhoud van de Software door de Eindgebruiker. Juist Gebruik en onderhoud betekent dat de Eindgebruiker: (a) alle door SMART beschikbaar gestelde upgrades en versies installeert; (b) de Software gebruikt in overeenstemming met de Documentatie die door SMART wordt verstrekt en de voorwaarden in deze Licentie; en (c) de aanwijzingen van SMART opvolgt met betrekking tot de installatie van nieuwe versies en het oplossen en omzeilen van fouten en met betrekking tot reparaties aan de Software. 3. LEVERING EN INSTALLATIE 3.1 Levering. Tenzij de Software samen met een SMART-product wordt verstuurd, wordt de Software vrachtvrij tot vervoerder verstuurd (FCA, Incoterms 2000)

4 - 4 - vanaf de productielocatie van SMART. De Eindgebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij primair verantwoordelijk is voor de installatie van de Software. 3.2 Acceptatie. De Eindgebruiker gaat ermee akkoord dat de Software wordt geacht te zijn afgeleverd en geaccepteerd na verzending of ontvangst van de Software en/of het SMART-product. 4. Ondersteuningsservices. SMART kan naar eigen goeddunken zorgen voor productondersteuning (Ondersteuningsservices) in relatie tot de Software. Eventuele Ondersteuningsservices zijn beperkt tot de huidige versie van de Software en de onmiddellijk daaraan voorafgaande versie. Het gebruik van Ondersteuningsservices, indien beschikbaar, is onderhevig aan het SMART-beleid en de SMART-programma's die worden beschreven in de Documentatie en/of andere door SMART verstrekte materialen die van tijd tot tijd worden bijgewerkt door SMART. Alle eventuele aanvullende software of firmware die als onderdeel van de Ondersteuningsservices aan de Eindgebruiker wordt verstrekt, wordt beschouwd als onderdeel van de Software en is derhalve onderworpen aan de bepalingen van deze Licentie. 5. VERVANGING, WIJZIGING EN UPGRADE VAN DE SOFTWARE. SMART behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment de Software, of enig deel daarvan, te vervangen, te wijzigen of te upgraden door de Eindgebruiker een vervangende of gewijzigde versie van de Software, of enig deel daarvan, of een dergelijke upgrade aan te bieden en de kosten van deze vervanging, wijziging of upgrade aan de Eindgebruiker in rekening te brengen. Alle vervangen of gewijzigde Software of iedere upgrade van de Software, of enig deel daarvan, die door SMART wordt aangeboden aan de Eindgebruiker, wordt beschouwd als onderdeel van de Software en is onderworpen aan de voorwaarden van deze Licentie. Indien SMART een vervangende, gewijzigde of bijgewerkte versie van de Software aanbiedt (a) is het verdere gebruik van de Software door de Eindgebruiker afhankelijk van het feit of u een dergelijke vervanging, wijziging of bijgewerkte versie van de Software en elke bijbehorende vervanging van de Gebruiksrechtovereenkomst accepteert, en (b) in het geval van vervanging, wijziging of upgrade van de Software wordt het gebruik door de Eindgebruiker van alle eerdere versies van de Software beëindigd. 6. BEËINDIGING. Behoudens enige andere rechten kan SMART deze Licentie beëindigen indien de Eindgebruiker de voorwaarden van deze Licentie niet naleeft. In een dergelijk geval moet de Eindgebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Software, alle kopieën van de Software en alle onderdelen ervan vernietigen, alle in zijn bezit zijnde Documentatie retourneren of vernietigen en, op verzoek, een attest overleggen waarin de Eindgebruiker verklaart zich te houden aan het voorgaande. 7. EXPORTBEPERKINGEN. De Eindgebruiker stemt ermee in dat hij de Software, of enig deel daarvan, processen of diensten die rechtsreeks voortvloeien uit de Software (hierna gezamenlijk aangeduid als Beperkte onderdelen ) niet te exporteren of herexporteren naar landen, personen of rechtspersonen waarvoor in Canada of in de VS exportbeperkingen van kracht zijn. De Eindgebruiker stemt er in het bijzonder mee in geen van de Beperkte onderdelen te exporteren of herexporteren (i) naar landen waarvoor de Canadese of Amerikaanse overheid een embargo op of beperking van de

5 - 5 - export van goederen of diensten heeft ingesteld, of naar elke staatsburger van een dergelijk land, ongeacht diens locatie, die voornemens is de Beperkte onderdelen over te brengen of te vervoeren naar dergelijke landen, (ii) naar personen of rechtspersonen waarvan het de Eindgebruiker bekend is of waarvan hij het vermoeden heeft dat zij de Beperkte onderdelen willen gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren of gebruiken van nucleaire, chemische of biologische wapens, voor het eindgebruik van raketten of voor aanverwante training, of (iii) naar personen of rechtspersonen waarvoor de Canadese of Amerikaanse overheid een verbod heeft ingesteld om deel te nemen aan Canadese of Amerikaanse exporttransacties. De Eindgebruiker verklaart dat geen officiële Canadese of Amerikaanse instantie zijn exportvergunning heeft opgeschort, herroepen of ingetrokken, of dat hem een exportvergunning is ontzegd. 8. BEPERKTE RECHTEN VAN DE OVERHEID VAN DE VS. Volgens de definitie van 48 CFR is de Software is een Commercieel product dat bestaat uit Commerciële computersoftware en Documentatie voor commerciële computersoftware zoals bedoeld in 48 CFR of 48 CFR , voor zover van toepassing. In overeenstemming met 48 CFR of 48 CFR , voor zover van toepassing, worden Commerciële computersoftware en Documentatie voor commerciële computersoftware in licentie gegeven aan Eindgebruikers behorend tot de Amerikaanse overheid (a) alleen als Commercieel product en (b) met dezelfde rechten die worden verleend aan alle andere Eindgebruikers op grond van de voorwaarden van deze Licentie. 9. GEEN GARANTIE. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN WORDT OP EIGEN RISICO GEBRUIKT DOOR DE EINDGEBRUIKER. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN SMART EN HAAR LEVERANCIERS ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, ONGEACHT OF DEZE EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES OP HET GEBIED VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN INBREUK OP INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN MET BETREKKING TOT HET SMART-PRODUCT EN ENIG DEEL DAARVAN, EN HET LEVEREN OF NIET LEVEREN VAN ONDERSTEUNINGSSERVICES. SMART GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE DAT DE SOFTWARE VRIJ IS VAN FOUTEN OF ZONDER HAPERINGEN WERKT. DEZE BEPEKTE GARANTIE GEEFT DE EINDGEBRUIKER SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. EINDGEBRUIKERS KUNNEN OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER STAAT/RECHTSGEBIED VARIËREN. 10. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZIJN SMART NOCH DIENS LEVERANCIERS OF LICENTIEHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, MORELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF VERLIES (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR LICHAMELIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, VERLIES VAN PRIVACY, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERMINDERDE WERKING, VERLIES

6 - 6 - VAN GEGEVENS, NIET KUNNEN VOLDOEN AAN VERPLICHTINGEN INCLUSIEF DE VERPLICHTINGEN VAN GOED VERTROUWEN OF REDELIJKE ZORG, NALATIGHEID OF ENIG ANDER GELDELIJK VERLIES) DIE IS ONTSTAAN DOOR GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN HET SMART-PRODUCT, DE SOFTWARE EN ENIG DEEL DAARVAN OF HET LEVEREN OF NIET LEVEREN VAN ONDERSTEUNINGSSERVICES ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN SMART OF EEN LEVERANCIER OF LICENTIEHOUDER VAN SMART OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING IS OP DE EINDGEBRUIKER. 11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SMART EN HET ENIGE VERHAAL VAN DE EINDGEBRUIKER MET BETREKKING TOT DEZE LICENTIE BLIJFT IN ALLE GEVALLEN BEPERKT TOT MAXIMAAL TIEN DOLLAR (CAD $10,00). 12. LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS VAN SMART. ELKE VRIJGAVE, UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SMART OF SCHADE ONDER DEZE LICENTIE WORDT, BEHALVE TEN GUNSTE VAN SMART, OOK OPGEVAT ALS TEN GUNSTE VAN DE LEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS, WERKNEMERS EN CONTRACTANTEN VAN SMART EN ZONDER BEPERKING VAN ALLE VERWEERMOGELIJKHEDEN DIE DERGELIJKE LEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS, WERKNEMERS EN CONTRACTANTEN HEBBEN. DE EINDGEBRUIKER STEMT ERMEE IN DERGELIJKE PARTIJEN TE VRIJWAREN VAN AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADE IN OVEREENSTEMMING MET EEN DERGELIJKE VRIJGAVE, UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADE VAN DEZELFDE OMVANG ALS DERGELIJKE BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR SMART. 13. ALGEMEEN 13.1 Vertrouwelijkheid. De Eindgebruiker verklaart dat de Software vertrouwelijke informatie bevat over SMART en/of haar leveranciers en licentiehouders. Voor zover de Eindgebruiker toegang heeft tot dergelijke informatie, stemt de Eindgebruiker ermee in dergelijke informatie alleen te gebruiken voor erkend Gebruik van het SMART-product. Verder stemt de Eindgebruiker ermee in dergelijke vertrouwelijke informatie niet bekend te maken aan derden en met dezelfde mate van voorzichtigheid om te gaan met de vertrouwelijke aard van dergelijke informatie die de Eindgebruiker hanteert voor de eigen vertrouwelijke informatie, maar ten minste met een redelijke mate van zorgvuldigheid. De Software waarvoor met deze Licentie het gebruiksrecht wordt verleend, wordt ook beschouwd als vertrouwelijke informatie en mag niet openbaar worden gemaakt aan derden, tenzij dat in deze Licentie uitdrukkelijk wordt toegestaan Herziening onder dwangbevel. De Eindgebruiker verklaart dat, indien de Eindgebruiker enige bepaling van deze Licentie niet naleeft, SMART niet afdoende

7 - 7 - verhaal kan halen in de vorm van geld of schadevergoeding. SMART heeft daarom het recht een dwangbevel tegen een dergelijke schending te verkrijgen van een bevoegde rechtbank, onmiddellijk op verzoek zonder schriftelijk bewijs van borgstelling. Het recht van SMART om een dwangbevel te verkrijgen vormt geen beperking van haar rechten voor verdere verhaalsmogelijkheden Overdraagbaarheid. De Eindgebruiker mag deze Licentie of de rechten die hieronder worden beschreven (wettelijk of anderszins) niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMART, welke toestemming zonder opgaaf van redenen kan worden geweigerd. Met betrekking tot dit artikel wordt onder overdracht ook verstaan iedere wijziging in de eigendom van of het beheer door de Eindgebruiker, inclusief fusies of een andere overdracht van stemgerechtigde effecten. SMART kan deze Licentie overdragen zonder toestemming van de Eindgebruiker. Onderhevig aan het voorafgaande is deze Licentie bindend en van kracht voor de betrokken partijen en hun respectieve wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en toegewezen partijen Wijziging. Geen enkele wijziging van deze Licentie is bindend tenzij deze schriftelijk plaatsvindt en is ondertekend door een erkende afgevaardigde van de partij waarvan handhaving van de wijziging wordt gevraagd Taal. Vertalingen van deze Licentie zijn gemaakt ten behoeve van plaatselijke vereisten. In het geval van een verschil tussen de Engelse en de niet-engelse versie geldt de Engelse versie van deze Licentie Toepasselijk recht. Op deze Licentie zijn de wetten van de Canadese provincie Alberta van toepassing. Voor zover tevens is toegestaan op grond van toepasselijk recht, stemmen de partijen er onherroepelijk mee in dat elk geding inzake deze Licentie, de Software of het SMART-product wordt voorgelegd aan de provinciale rechtbanken van de provincie Alberta of de federale rechtbanken van Canada, indien van toepassing. De Eindgebruiker stemt ermee in dat hij niet zal claimen niet te zijn onderworpen aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken, dat de plaats van handeling onjuist is, dat de rechtbank ongelegen is of enig vergelijkbaar bezwaar, claim of bewijsvoering. Deze Licentie is niet onderworpen aan het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De toepassing van dit verdrag wordt expliciet uitgesloten Volledige Licentie. Deze Licentie vormt de volledige overeenkomst en Licentie tussen de partijen en vervangt alle voorgaande of huidige verklaringen, onderhandelingen, offertedocumenten, voorstellen, afspraken en Licenties tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Licentie. Indien enige bepaling van deze Licentie ongeldig mocht blijken, blijft de rest van deze Licentie onverkort rechtsgeldig en van kracht Vrijwaring. Als een partij enig recht onder deze Licentie niet kan uitoefenen, betekent dit niet dat die partij afstand doet van dit recht of enig ander recht in de toekomst.

8 Overmacht. Het niet nakomen door één van beide partijen van de verplichtingen van deze Licentie wordt niet beschouwd als inbreuk op deze Licentie als dit te wijten is aan brand, staking, oorlog, rellen, terrorisme, overheidsmaatregelen, natuurrampen of andere oorzaken die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer liggen van de partij die een beroep doet op overmacht Vragen. Eindgebruikers die vragen hebben met betrekking tot deze Licentie of die om welke reden dan ook contact wensen op te nemen met SMART kunnen schrijven naar: SMART Technologies Inc. Suite 300, th Avenue SW CALGARY, AB CANADA T3C 0M Kennisgevingen. Alle kennisgevingen in het kader van deze Licentie wordt schriftelijk verstuurd naar het zakelijke adres van de andere partij of naar het recentste schriftelijk doorgegeven andere adres van die andere partij. Aan SMART gerichte kennisgevingen moet worden verstuurd ter attentie van de Legal Department Publiciteit. In overweging nemende de licentie(s) die in het kader van deze Licentie zijn verstrekt, kan SMART (a) de Eindgebruiker opnemen in de gepubliceerde lijst met Eindgebruikers van SMART, (b) persberichten doen uitgaan met algemene informatie omtrent de aankoop van SMARTproducten door de Eindgebruiker (waarbij de kosten of prijsopgaven voor de Eindgebruiker niet worden vermeld zonder diens voorafgaande toestemming), en (c) in gepubliceerde artikelen het succesvolle gebruik van de Software en het SMART-product door de Eindgebruiker beschrijven (voor zover van toepassing). Op verzoek kan de Eindgebruiker dergelijke materialen voorafgaand aan publicatie inzien Na beëindiging van kracht blijvende bepalingen. De verplichtingen zoals beschreven in artikelen 2.2(e), 5, 5, 6, 9, 9, 10, 13 en 13.4.

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze Gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon)

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst Licentieovereenkomst De softwareprogramma's die samen met de gerelateerde documentatie op de softwaredownloadpagina zijn vermeld ( Software ), worden door FileMaker International ( FMI ) aan de Licentienemer

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell

SUSE Linux Enterprise Server (SLES ) 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV De onderhavige overeenkomst (hierna "Overeenkomst" genoemd) wordt afgesloten tussen Health World Club BV een in Amstelveen gevestigde onderneming (hierna het "Bedrijf",

Nadere informatie

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SONY SOFTWARE U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET DE BEPALINGEN

Nadere informatie

SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r) LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GAAT

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Lees voordat u dit programma gaat gebruiken zorgvuldig deze gebruiksrechtovereenkomst. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de "gebruiker" of de "licentiehouder"

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

Kurzweil 3000 voor Windows/Mac

Kurzweil 3000 voor Windows/Mac Kurzweil 3000 voor Windows/Mac Gebruiksrechtovereenkomst Kurzweil 3000 Dit is een rechtsgeldige overeenkomst, verder Overeenkomst genoemd, tussen enerzijds u, als Gebruiksrechthouder, en anderzijds Kurzweil

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE EN BENT

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DEZE SOFTWARE (INCLUSIEF DE BIJBEHORENDE ONDERDELEN) AAN TE SCHAFFEN, TE INSTALLEREN

Nadere informatie

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Licentie") is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. en haar zuster- en dochterondernemingen

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Dienst

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES ZORGVULDIG: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Voor dit handboek behouden wij ons alle auteursrechten voor. Zonder onze schriftelijke toestemming is het verboden dit handboek of delen daarvan in welke vorm dan ook

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Horizon Go

Gebruiksvoorwaarden Horizon Go Gebruiksvoorwaarden Horizon Go Deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle gebruikers van de Horizon Go producten en diensten (hierna te noemen de Dienst ) zoals

Nadere informatie

Gebruik van Slim laden

Gebruik van Slim laden Gebruik van Slim laden Laatste aangepast: 26 september 2017 Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt. Zo leveren wij onder andere duurzame energie,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR MICROSOFT-SOFTWARE

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR MICROSOFT-SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR MICROSOFT-SOFTWARE U MOET EEN BEVOEGD ONDERWIJSGEBRUIKER ZIJN OF EEN OUDER OF VOOGD VAN EEN MINDERJARIGE BEVOEGD ONDERWIJSGEBRUIKER OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN LICENTIE

Nadere informatie

GEBRUIK ONDER LICENTIE

GEBRUIK ONDER LICENTIE De softwarelicentieovereenkomst van Novell BorderManager Enterprise Edition 3.6 BorderManager Firewall Services 3.6 BorderManager VPN Services 3.6 BorderManager Authentication Services 3.6 LEES DEZE OVEREENKOMST

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO, tevens handelend onder de handelsnaam Your Media Kit, hierna te noemen YMK

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO, tevens handelend onder de handelsnaam Your Media Kit, hierna te noemen YMK VideoBankOnline, hierna te noemen VBO, tevens handelend onder de handelsnaam Your Media Kit, hierna te noemen YMK Voorwaarden voor aanbieders van videocontent, fotocontent en aanverwante data 1 Definities

Nadere informatie

Softwarelicentieovereenkomst van Novell

Softwarelicentieovereenkomst van Novell Novell Identity Manager 3 Identity Manager User Application Novell Identity Manager Integration Modules Novell Provisioning Module voor Identity Manager Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE

Nadere informatie

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding Versie: 1.2 SWD-1909281-1129093354-006 Inhoudsopgave BlackBerry News... 2 Aan de slag met de BlackBerry News-app... 2 De BlackBerry News-app aanpassen...

Nadere informatie

Legal (10/2002) - 1 - End User Click Wrap

Legal (10/2002) - 1 - End User Click Wrap LEES DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") GOED DOOR. ALS U DE SOFTWARE ("SOFTWARE") BIJ DEZE OVEREENKOMST DOWNLOADT, INSTALLEERT, ACTIVEERT, KOPIEERT, GEBRUIKT OF ANDERSZINS IN ONTVANGST

Nadere informatie

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Celwin Frenzen Communication & Design (hierna te noemen CF-CD) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND Versie 12 mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS Indication Investments Limited CYSEC-licentienummer 164/12 LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS Deze licentieovereenkomst

Nadere informatie

Problemen met zware bestanden?

Problemen met zware bestanden? Problemen met zware bestanden? zware bestanden, licht werk Herkent u volgende problemen? De klant moet nog steeds een CD-ROM binnenbrengen met zijn bestanden; Een e-mail wil maar niet binnenkomen omdat

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Licentievoorwaarden Installateur

Licentievoorwaarden Installateur Licentievoorwaarden Installateur Geldig vanaf 1 augustus 2011 Inleiding Niko Home Control maakt het mogelijk om alle vaste elektrisch gestuurde toepassingen in de woning zoals lichten, gedimde lichten,

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST

ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST WAX ON BVBA IS SLECHTS BEREID ASSIST (DE "SOFTWARE") IN LICENTIE TE VERSTREKKEN OP VOORWAARDE DAT U (DE "EINDGEBRUIKER") ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van Restaurant Blauw betrekking tot de Restaurant Blauw Cadeaukaart., alsmede gelijkwaardige producten als de Restaurant Blauw Cadeaubon.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd Jaguar Land Rover Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en Privacybeleid van Jaguar InControl Apps Versie: 4.0 Laatst gewijzigd: 12 december 2016 Door de Applauncher voor InControl Apps te downloaden,

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Corel License for Learning (EMEA) Voorwaarden

Corel License for Learning (EMEA) Voorwaarden 1. Doelverklaring. COREL heeft het Corel License for Learning -programma (het Programma ) in het leven geroepen om bepaalde belangrijke klanten/eindgebruikers te voorzien van een concurrerende, flexibele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht t.b.v. het Passe-Partout Spaarplan 2013/2014. 1.

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Licentieovereenkomst_Home.nl-NL Rev. 2.8 07/09/2010

Licentieovereenkomst_Home.nl-NL Rev. 2.8 07/09/2010 2010 Media Security Networks and YourSafetynet are registered trademarks All rights reserved Patent protected technology Media Security Networks software licentie-overeenkomst voor: YourSafetynet home

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Downloaden! Uitgave 1

Downloaden! Uitgave 1 Downloaden! Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Gebruikersovereenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Inhoud 1a. E-learning...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015 1. TOEPASSELIJKHEID EN GEHELE OVEREENKOMST a) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen tussen Gebruiker van de applicatie Evalu en uitgever van de applicatie, handelsmerk

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, 47533 Kleve (hierna Medline genoemd) biedt haar klanten het gebruik van de onlineservice

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

PDFtoKES voor ADIBib. Handleiding

PDFtoKES voor ADIBib. Handleiding PDFtoKES voor ADIBib Handleiding PDFtoKES voor ADIBib - Handleiding Copyright 2012 Sensotec N.V. Alle rechten voorbehouden. Andere in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen zijn handelsmerken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers Licentieovereenkomst voor eindgebruikers De in uw Garmin-product opgenomen software (hierna te noemen de 'Software') is eigendom van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen (hierna te noemen 'Garmin').

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014 Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy Laatst bijgewerkt december 2014 Dit is een licentie-overeenkomst met de eindgebruiker, gedefinieerd van nu af aan, "Contract". Escogitiamo SRLs is een Italiaans bedrijf,

Nadere informatie

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden )

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Deze Kotadvisor website (deze "Site") wordt beheerd door Kotadvisor VOF. LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Door deze

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN voor websites van TomTom

GEBRUIKSVOORWAARDEN voor websites van TomTom GEBRUIKSVOORWAARDEN voor websites van TomTom 1 Bereik Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van websites van TomTom en bevatten uw rechten, plichten en beperkingen wanneer u websites

Nadere informatie