An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE EN BENT U DAARAAN GEBONDEN. INSTALLEER, KOPIEER, DOWNLOAD, BENADER OF GEBRUIK DEZE PROGRAMMATUUR NIET INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN. BRENG IN DAT GEVAL DE PROGRAMMATUUR ONMIDDELLIJK TERUG NAAR DE PLAATS VAN AANKOOP (INDIEN VAN TOEPASSING) OM HET AANKOOPBEDRAG TERUG TE KRIJGEN. INDIEN DEZE SOFTWARE AAN U IS GELICENTIEERD ONDER EEN FILEMAKER VOLUMELICENTIEOVEREENKOMST, PREVALEREN DE VOORWAARDEN VAN DIE LAATSTE OVEREENKOMST BOVEN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, IN WELK GEVAL DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NIET DE VERLENING VAN EEN AANVULLENDE LICENTIE OP DE SOFTWARE INHOUDEN. De ingesloten computerprogrammatuur en de daarbij behorende documentatie (hierna gezamenlijk te noemen: "Software") is door FileMaker Inc. en/of FileMaker International (hierna gezamenlijk te noemen: "FMI") aan u in licentie gegeven, hetgeen uitdrukkelijk geen overdracht van enig (intellectueel) eigendomsrecht inhoudt. U mag deze Software enkel gebruiken onder de voorwaarden van deze overeenkomst, waarbij FMI zich alle rechten voorbehoudt die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend. De aan u verleende rechten hebben enkel betrekking op het auteursrecht van FMI en haar licentiegevers, doch niet op octrooirechten en andere rechten van intellectuele eigendom van derden. U bent eigenaar van de media waarop de Software is vastgelegd, maar FMI en haar licentiegevers behouden de (intellectuele) eigendom van de Software zelf. Trialversies van de Software zijn zodanig geprogrammeerd dat deze op een bepaalde datum ophouden te functioneren. Artikel 5 is niet van toepassing op een trialversies. Dergelijke versies worden as is" ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie. De overige bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op zowel trialversies als op volledige versies van de Software. Tenzij u voor de volledige of upgrade versie van de software hebt betaald, dient u na afloop van de proefperiode per direct te stoppen met het gebruik van databases die u met de proefversie van de software hebt gemaakt, inclusief alle databases waartoe u met FileMaker Go toegang hebt. 1. GEBRUIKSRECHT. An Apple Subsidiary (a) Algemene licentie. Deze licentie geeft u het recht om één (1) kopie van de

2 Software op één (1) computer tegelijk te gebruiken. Zelfs indien zowel de Macintoshversie als de Windowsversie van de Software in verschillende talen zijn ingesloten, bent u gerechtigd om slechts één taalversie van de Software per platform (d.w.z. de Macintosh- of de Windowsversie) per keer te gebruiken, behoudens voorzover artikel 1 (c) van toepassing is. U bent niet gerechtigd meer versies van de software tegelijkertijd op hetzelfde besturingssysteem te gebruiken (bijv. door middel van virtualisatie of anderszins). (b) Jaarlijkse Gebruiksrechten en Gebruiksrechten voor een Beperkte Duur. Indien u een jaarlijks gebruiksrecht of een ander gebruiksrecht voor een beperkte duur op de Software heeft verkregen (zoals Jaarlijkse Licentieovereenkomst voor een Bepaald Aantal Kopieën of Jaarlijkse Licentieovereenkomst voor een Bepaald Aantal Gebruikers), dan mag u de Software alleen gedurende de looptijd van de licentieovereenkomst gebruiken, en dient u elk gebruik van de Software na beëindiging van uw licentieovereenkomst te staken. (c) Licentie voor back-updoeleinden, draagbaar en thuisgebruik. Deze licentie geeft u het recht om één kopie te maken van de Software in de vorm van computertaal enkel voor back-updoeleinden. Daarnaast mag de eerste gebruiker van de computer waarop de Software is geïnstalleerd een tweede kopie maken voor zijn of haar exclusieve gebruik op hetzij een thuiscomputer hetzij een draagbare computer. Als een uitdrukkelijke voorwaarde van deze Licentie moet u op iedere kopie elke auteursrechtaanduiding en andere aanduiding van intellectuele eigendom reproduceren waarin is aangegeven dat het originele exemplaar is verstrekt door FMI. (d) Alternatieve licentie voor opslag en netwerkgebruik. als alternatief voor het in artikel 1 sub (a) genoemde recht geeft deze licentie u het recht de Software op te slaan of te installeren op één opslagmedium (bijvoorbeeld een netwerkserver of een terminalserver) waarbij u gerechtigd bent personeel en medewerkers van uw onderneming toegang te verlenen tot de Software via een intern netwerk, op voorwaarde dat u een licentie hebt verkregen en toegekend voor iedere aparte computer of verwerkingseenheid waarop de Software wordt gebruikt of is geïnstalleerd vanuit het opslagmedium. De Software Licentie mag niet gelijktijdig worden gedeeld of gebruikt op verschillende computers of verwerkingseenheden. (e) Upgrades en updates. Indien de Software is gelicentieerd als een "upgrade" of "update", mag u de Software alleen gebruiken om voordien geldig gelicentieerde versies van dezelfde Software te vervangen. U stemt ermee in dat het gebruiksrecht van de upgrade of update niet inhoudt dat een tweede licentie wordt verleend op de Software (d.w.z. u mag de upgrade of update niet tezamen met de Software die hij vervangt gebruiken, noch mag u de Software die vervangen wordt overdragen aan een derde partij). (f) Gebruik voor onderwijsdoeleinden. Indien de Software voor onderwijsdoeleinden is gelicentieerd, mag de Software alleen worden gebruikt door ingeschreven studenten, wetenschappelijk en onderwijzend personeel en bestuurders van onderwijsinstellingen, doch indien en voorzover de Software uitsluitend voor onderwijsdoelen wordt gebruikt. Indien de Software voor onderwijsdoeleinden is gelicentieerd, is het bepaalde in artikel 1 (c) niet van toepassing op studenten doch uitsluitend op onderwijzend personeel

3 en bestuurders van die onderwijsinstellingen. 2. BEPERKINGEN. (a) FileMaker Clients. Het is u niet toegestaan om de Software (en in het bijzonder de database) met meer dan vijf (5) FileMaker Pro of FileMaker Go clients tegelijkertijd te benaderen. (b) Middleware en toegant met meerderre clients. Het is u niet toegestaan om de Software te gebruiken met enige middleware applicatieserver, CGI of andere programmatuur of technologie die het mogelijk maakt de database te benaderen met meer dan een enkele client, tenzij zulks uitdrukkelijk is toegestaan op grond van artikel 1 (d) of artikel 2 (b). Runtimeversies die zijn ontwikkeld met FileMaker Pro Advanced of andere tools mogen niet als clients van de Software worden gebruikt. (c) Overige beperkingen. HET IS U NIET TOEGESTAAN DE SOFTWARE TE REVERSE ENGINEEREN, DECOMPILEREN OF TE DEMONTEREN BEHOUDENS VOORZOVER ZULKS WETTELIJK IS TOEGESTAAN. U MAG DE SOFTWARE OF DELEN DAARVAN NIET WIJZIGEN, AANPASSEN, VERTALEN, VERHUREN, LEASEN, UITLENEN NOCH IS HET U TOEGESTAAN WERKEN TE MAKEN DIE AFGELEID DAN WEL GEBASEERD ZIJN OP DE SOFTWARE OF EEN GEDEELTE DAARVAN. (d) Verboden gebruik. DE SOFTWARE IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN DE BESTURING VAN KERNCENTRALES, NAVIGATIE- OF CONTROLESYSTEMEN, LEVENSONDERSTEUNENDE SYSTEMEN OF ANDERE OMGEVINGEN WAARIN HET FALEN VAN DE SOFTWARE KAN LEIDEN TOT DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE MATERIËLE OF MILIEUSCHADE. (e) Geen overdracht van rechten. Het is u niet toegestaan de rechten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen of te verlenen aan enige derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FMI. (f) Auteursrecht van Derden. Bepaalde onderdelen van de FMI software alsmede Open Source-programma's van andere fabrikanten die samen met de FMI software worden geleverd, zijn beschikbaar gesteld of kunnen beschikbaar gesteld worden door FMI op de Open Source-website (http://www.filemaker.com/support/downloads/). Auteursrechtinformatie, licentievoorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid voor dergelijk materiaal zijn opgenomen in de online elektronische documentatie bij de FMI software of op andere wijze in het materiaal opgenomen of aan het materiaal toegevoegd, en het gebruik van dergelijk materiaal is onderworpen aan de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. 3. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van kracht totdat zij beëindigd is. De overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst of enige voorafgaande

4 mededeling van FMI, indien u niet voldoet aan enige voorwaarde van deze overeenkomst. Indien u een jaarlijks gebruiksrecht of een gebruiksrecht voor een beperkte duur op de Software heeft verkregen, dan eindigen uw gebruiksrechten onmiddellijk bij beëindiging van uw licentieovereenkomst en dient u elk gebruik van de Software te staken, tenzij u voorafgaand aan beëindiging het gebruiksrecht door betaling heeft vernieuwd. In het geval van een dergelijke beëindiging bent u verplicht de Software, alsmede al het bijbehorende schriftelijke materiaal, en alle kopieën daarvan te vernietigen. De bepalingen in de artikelen 5, 6 en 8 zullen na de beëindiging onverminderd van kracht blijven. 4. EXPORTBEPALINGEN. Het is u niet toegestaan de FMI software te gebruiken of anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de wetten van de Verenigde Staten en van het rechtsgebied waarin u de FMI software hebt verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het u niet toegestaan de FMI software te exporteren of te herexporteren (a) naar een land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld of (b) naar enige persoon die voorkomt op de door het U.S. Treasury Department samengestelde lijst van "Specially Designated Nationals" of op de door het U.S. Department of Commerce samengestelde "Denied Person s List" of "Entity List". Door de FMI software te gebruiken, verklaart u dat u zich niet bevindt in een dergelijk land of op een van de bovengenoemde lijsten voorkomt. U verklaart tevens dat u de FMI software niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn volgens de wetten van de Verenigde Staten met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of productie van nucleaire, chemische of biologische wapens. 5. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID. FMI garandeert gedurende negentig (90) dagen na de datum van verkrijging dat de Software zoals die is verschaft door FMI, wezenlijk voldoet aan de door FMI gepubliceerde specificaties voor de Software. FMI's garantie strekt enkel tot, naar keuze van FMI, vervanging van de media, teruggave van de aanschafprijs of reparatie of vervanging van de Software die aan FMI of een rechtsgeldige vertegenwoordiger van FMI dient te worden geretourneerd onder overlegging van een kopie van het ontvangstbewijs. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE WORDT GEGEVEN DOOR FMI EN FMI EN HAAR LICENTIEGEVERS AANVAARDEN NADRUKKELIJK GEEN ENKELE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID EN/OF VOORWAARDEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK HERZIJ IMPLICIET, DAAR ONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOP EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN HET BIJBEHORENDE SCHRIFTELIJKE MATERIAAL. BOVENDIEN BESTAAT ER GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT VERSTORING OF AANTASTING VAN UW GENOT VAN DE SOFTWARE ALSMEDE INBREUKEN OP EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN. FMI GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARE ZONDER ONDERBREKING OF FOUTEN ZAL WERKEN, OF DAT ALLE FOUTEN ZULLEN WORDEN VERBETERD. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE MEDEDELING VAN FMI OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN FMI ZAL ENIGE GARANTIE KUNNEN INHOUDEN. AANGEZIEN HET IN SOMMIGE LANDEN NIET IS TOEGESTAAN OM DE HIER

5 BEDOELDE AANSPRAKELIJKHEDEN UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN, BESTAAT DE MOGELIJKHEID DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. DE VOORWAARDEN VAN DEZE VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN DE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT DIT ARTIKEL 5 TASTEN DE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN KLANT DIE DE SOFTWARE ANDERSZINS VERKRIJGT DAT IN HET KADER VAN BEDRIJFSVOERING NIET AAN, NOCH BEPERKEN OF SLUITEN ZIJ ENIGE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR FMI'S NALATIGHEID. 6. BEPERKING VAN VERHAAL EN SCHADELOOSSTELLING. IN GEEN GEVAL ZIJN FMI, HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJ OF DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF WELKE VAN HAAR LICENTIEGEVERS OOK, ALSMEDE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS VAN VOORNOEMDE RECHTSPERSONEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE DAN WEL INCIDENTELE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE (DERGELIJKE SCHADE OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS EN DERGELIJKE), OF DEZE SCHADE VOORZIENBAAR WAS OF NIET, ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET BIJBEHORENDE SCHRIFTELIJKE MATERIAAL, ONGEACHT DE GRONDSLAG VAN DE VORDERING EN ZELFS INDIEN FMI OF EEN VERTEGENWOORDIGER VAN FMI IS INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FMI VOOR DIRECTE SCHADE, ONTSTAAN DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, ZAL BEDRAGEN HET HOOGSTE VAN DE NAVOLGENDE BEDRAGEN: $ 5,00 (VIJF AMERIKAANSE DOLLARS) OF HET BEDRAG DAT IS BETAALD VOOR DE SOFTWARE DIE DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT. PARTIJEN ZIJN HET EROVER EENS DAT DEZE BEPERKING VAN VERHAAL EN AANSPRAKELIJKHEID ONAFHANKELIJK ZAL WORDEN AFGEDWONGEN EN DAT HET NIET NAKOMEN VAN ENIGE ESSENTIËLE GARANTIEVERPLICHTING DEZE BEPERKING ONVERLET LAAT. DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING IN HET GEVAL VAN PERSOONLIJK LETSEL. IN EEN DERGELIJK GEVAL GELDT DE AANSPRAKELIJKHEID ECHTER SLECHTS TEN BELOPE VAN DE AANSPRAKELIJKHEID DIE HET TOEPASSELIJKE RECHT VEREIST. AANGEZIEN IN SOMMIGE LANDEN DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, KAN HET ZO ZIJN DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. 7. TOESTEMMING TOT GEBRUIK GEGEVENS. U stemt ermee in dat FMI en dochterondernemingen en vertegenwoordigers van FMI diagnostische, technische en hieraan gerelateerde informatie mogen verzamelen, beheren, verwerken en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over uw computer, systeem- en applicatiesoftware en randapparaten. Deze informatie wordt periodiek verzameld om

6 software-updates, productondersteuning en andere aan de FMI software gerelateerde diensten te bieden (indien van toepassing) en om te controleren of de voorwaarden van deze licentie worden nageleefd. FMI kan ook gebruiken maken van algemene informatie, voor zover deze niet zodanig is vormgegeven dat u persoonlijk kan worden geïdentificeerd, met het oogmerk onze producten te verbeteren of u diensten en technologieën te bieden. FMI beschermt uw gegevens te allen tijde in overeenstemming met de richtlijnen van het privacybeleid van FMI. Deze richtlijnen zijn in deze licentie opgenomen, maar zijn ook te vinden op 8. ALGEMEEN. Indien FMI gevestigd is in het land waar deze licentie is verkregen, zal de wetgeving van het land waarin die vestiging gevestigd is op deze overeenkomst van toepassing zijn. In de overige gevallen zal deze overeenkomst worden beheerst door het recht van de Verenigde Staten en van de Staat Californië. Partijen komen overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980), inclusief amendementen, uitdrukkelijk niet van toepassing is op deze overeenkomst. Deze overeenkomst behelst de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de Software en vervangt alle eventuele eerdere, mondelinge dan wel schriftelijke, overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot de onderhavige materie. Een aanvulling of wijziging in enige bepaling van deze overeenkomst is enkel en alleen geldig als deze schriftelijk is gedaan en is ondertekend door FMI. Indien enige bepaling van deze Licentie door een bevoegde rechter in strijd met de wet wordt geacht, zal die bepaling worden toegepast voor zover dat is toegestaan en zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht blijven. Alle Software die op of ná 1 december 1995 aan de regering van de Verenigde Staten ter beschikking is gesteld, is ter beschikking gesteld conform de voorwaarden van deze overeenkomst. Alle Software die vóór 1 december 1995 aan de regering van de Verenigde Staten ter beschikking is gesteld, is met BEPERKTE RECHTEN ter beschikking gesteld conform het bepaalde in FAR, 48 CFR (juni 1987) of DFAR, 48 CFR (oktober 1998).

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Licentie") is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. en haar zuster- en dochterondernemingen

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DEZE SOFTWARE (INCLUSIEF DE BIJBEHORENDE ONDERDELEN) AAN TE SCHAFFEN, TE INSTALLEREN

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell

SUSE Linux Enterprise Server (SLES ) 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE

Nadere informatie

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES

Nadere informatie

Licentievoorwaarden van Trend Micro

Licentievoorwaarden van Trend Micro BELANGRIJK: AANDACHTIG LEZEN. HET GEBRUIK VAN SOFTWARE EN DIENSTEN VAN TREND MICRO DOOR ONDERNEMINGEN EN ANDERE ENTITEITEN IS ONDERWORPEN AAN DE VOLGENDE JURIDISCHE VOORWAARDEN Licentievoorwaarden van

Nadere informatie

Softwarelicentieovereenkomst van Novell

Softwarelicentieovereenkomst van Novell Novell Identity Manager 3 Identity Manager User Application Novell Identity Manager Integration Modules Novell Provisioning Module voor Identity Manager Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE

Nadere informatie

Softwarelicentie overeenkomst

Softwarelicentie overeenkomst Softwarelicentie overeenkomst KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN

Nadere informatie

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Software: Trend Micro Consumer Products Versie: Nederlands Doel: Proef en betaalde abonnement gebruikslicentie Datum: januari 2014 BELANGRIJK: De onderstaande

Nadere informatie

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees de volgende licentieovereenkomst aandachtig door, voordat u dit programma gebruikt. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de gebruiker

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

LOGISOFT ALGEMENE VOORWAARDEN

LOGISOFT ALGEMENE VOORWAARDEN LOGISOFT ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN LOGISOFT SOFTWARE Geachte klant, We danken u hartelijk voor de aanschaf van onze Logisoft Software. Dit document beschrijft de voorwaarden

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. Deze Licentieovereenkomst voor de BlackBerry Solution (de "Overeenkomst"),

Nadere informatie

L i c e n t i e - ov e re e n ko m s t t u s s e n C re a t iv e e n d e e i n d g e b r u i k e r Ve r s i e 2. 5. 3, O k t o b e r 2 0 0 2

L i c e n t i e - ov e re e n ko m s t t u s s e n C re a t iv e e n d e e i n d g e b r u i k e r Ve r s i e 2. 5. 3, O k t o b e r 2 0 0 2 Licentie-overeenkomst tussen Creative en de eindgebruiker Versie 2.5.3, Oktober 2002 LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT. ALS U DE SOFTWARE INSTALLEERT EN GEBRUIKT, STEMT

Nadere informatie

Gebruiksrechtovereenkomst Western Digital

Gebruiksrechtovereenkomst Western Digital Gebruiksrechtovereenkomst Western Digital BELANGRIJK - LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR. SECTIE 10 VAN DIT DOCUMENT BEVAT EEN BINDENDE ARBITRAGEBEPALING VOOR DE INDIVIDUELE OPLOSSING VAN HET GESCHIL EN

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende UPS Technologie

Overeenkomst betreffende UPS Technologie Overeenkomst betreffende UPS Technologie Algemene Voorwaarden Rechten van de Eindgebruiker OVEREENKOMST BETREFFENDE UPS TECHNOLOGIE Versie UTA05072014 GELIEVE DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST

Nadere informatie

BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT:

BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT: BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT: Deze licentieovereenkomst (de "Licentie") is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (de "Licentienemer" of "U")

Nadere informatie

ALGEMENE LICENTIEVOORWAARDEN PROVIDE. 130305 pal-01

ALGEMENE LICENTIEVOORWAARDEN PROVIDE. 130305 pal-01 ALGEMENE LICENTIEVOORWAARDEN PROVIDE Deze algemene licentievoorwaarden zijn onder de titel LICENTIEVOORWAARDEN PROVIDE op 5 maart 2013 gedeponeerd bij de griffie arrondissement Utrecht. 1/11 PROVIDE VERKLAART

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. OFFERTE, BEVESTIGING OF OVEREENKOMST

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. OFFERTE, BEVESTIGING OF OVEREENKOMST ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. OFFERTE, BEVESTIGING OF OVEREENKOMST De onderhavige voorwaarden en bepalingen betreffende commerciële verkooptransacties van Philips Nederland B.V. (de Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIEOVEREENKOMST") AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT (ZOALS HIERONDER

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE DIENST TE GEBRUIKEN OF DE BBM SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPALINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX

GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX LET OP: OP HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ZIJN DE VOORWAARDEN VAN FILELINX GEBRUIKERSOVEREENKOMST (EULA) VAN TOEPASSING. DEZE WORDEN HIERONDER

Nadere informatie

1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN.

1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN. ADOBE Softwarelicentieovereenkomst voor personal computers 1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN. 1.1 AFWIJZING VAN GARANTIE. DE SOFTWARE EN DE OVERIGE

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende UPS Technologie

Overeenkomst betreffende UPS Technologie Overeenkomst betreffende UPS Technologie Algemene Voorwaarden Rechten van de Eindgebruiker OVEREENKOMST BETREFFENDE UPS TECHNOLOGIE versie UTA04072012 GELIEVE DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cybertheek Artikel 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Cybertheek Artikel 1. Algemeen Algemene voorwaarden Cybertheek Artikel 1. Algemeen Cybertheek is een onderneming ingeschreven bij de KvK s-hertogenbosch als software house onder het nr. 17121692 Objecttheek is een softwareproduct van

Nadere informatie

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever.

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever. LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Deze licentiebepalingen zijn een overeenkomst tussen u en de computerfabrikant die de software bij de computer levert, of de installateur

Nadere informatie