An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE EN BENT U DAARAAN GEBONDEN. INSTALLEER, KOPIEER, DOWNLOAD, BENADER OF GEBRUIK DEZE PROGRAMMATUUR NIET INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN. BRENG IN DAT GEVAL DE PROGRAMMATUUR ONMIDDELLIJK TERUG NAAR DE PLAATS VAN AANKOOP (INDIEN VAN TOEPASSING) OM HET AANKOOPBEDRAG TERUG TE KRIJGEN. INDIEN DEZE SOFTWARE AAN U IS GELICENTIEERD ONDER EEN FILEMAKER VOLUMELICENTIEOVEREENKOMST, PREVALEREN DE VOORWAARDEN VAN DIE LAATSTE OVEREENKOMST BOVEN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, IN WELK GEVAL DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NIET DE VERLENING VAN EEN AANVULLENDE LICENTIE OP DE SOFTWARE INHOUDEN. De ingesloten computerprogrammatuur en de daarbij behorende documentatie (hierna gezamenlijk te noemen: "Software") is door FileMaker Inc. en/of FileMaker International (hierna gezamenlijk te noemen: "FMI") aan u in licentie gegeven, hetgeen uitdrukkelijk geen overdracht van enig (intellectueel) eigendomsrecht inhoudt. U mag deze Software enkel gebruiken onder de voorwaarden van deze overeenkomst, waarbij FMI zich alle rechten voorbehoudt die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend. De aan u verleende rechten hebben enkel betrekking op het auteursrecht van FMI en haar licentiegevers, doch niet op octrooirechten en andere rechten van intellectuele eigendom van derden. U bent eigenaar van de media waarop de Software is vastgelegd, maar FMI en haar licentiegevers behouden de (intellectuele) eigendom van de Software zelf. Trialversies van de Software zijn zodanig geprogrammeerd dat deze op een bepaalde datum ophouden te functioneren. Artikel 5 is niet van toepassing op een trialversies. Dergelijke versies worden as is" ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie. De overige bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op zowel trialversies als op volledige versies van de Software. Tenzij u voor de volledige of upgrade versie van de software hebt betaald, dient u na afloop van de proefperiode per direct te stoppen met het gebruik van databases die u met de proefversie van de software hebt gemaakt, inclusief alle databases waartoe u met FileMaker Go toegang hebt. 1. GEBRUIKSRECHT. An Apple Subsidiary (a) Algemene licentie. Deze licentie geeft u het recht om één (1) kopie van de

2 Software op één (1) computer tegelijk te gebruiken. Zelfs indien zowel de Macintoshversie als de Windowsversie van de Software in verschillende talen zijn ingesloten, bent u gerechtigd om slechts één taalversie van de Software per platform (d.w.z. de Macintosh- of de Windowsversie) per keer te gebruiken, behoudens voorzover artikel 1 (c) van toepassing is. U bent niet gerechtigd meer versies van de software tegelijkertijd op hetzelfde besturingssysteem te gebruiken (bijv. door middel van virtualisatie of anderszins). (b) Jaarlijkse Gebruiksrechten en Gebruiksrechten voor een Beperkte Duur. Indien u een jaarlijks gebruiksrecht of een ander gebruiksrecht voor een beperkte duur op de Software heeft verkregen (zoals Jaarlijkse Licentieovereenkomst voor een Bepaald Aantal Kopieën of Jaarlijkse Licentieovereenkomst voor een Bepaald Aantal Gebruikers), dan mag u de Software alleen gedurende de looptijd van de licentieovereenkomst gebruiken, en dient u elk gebruik van de Software na beëindiging van uw licentieovereenkomst te staken. (c) Licentie voor back-updoeleinden, draagbaar en thuisgebruik. Deze licentie geeft u het recht om één kopie te maken van de Software in de vorm van computertaal enkel voor back-updoeleinden. Daarnaast mag de eerste gebruiker van de computer waarop de Software is geïnstalleerd een tweede kopie maken voor zijn of haar exclusieve gebruik op hetzij een thuiscomputer hetzij een draagbare computer. Als een uitdrukkelijke voorwaarde van deze Licentie moet u op iedere kopie elke auteursrechtaanduiding en andere aanduiding van intellectuele eigendom reproduceren waarin is aangegeven dat het originele exemplaar is verstrekt door FMI. (d) Alternatieve licentie voor opslag en netwerkgebruik. als alternatief voor het in artikel 1 sub (a) genoemde recht geeft deze licentie u het recht de Software op te slaan of te installeren op één opslagmedium (bijvoorbeeld een netwerkserver of een terminalserver) waarbij u gerechtigd bent personeel en medewerkers van uw onderneming toegang te verlenen tot de Software via een intern netwerk, op voorwaarde dat u een licentie hebt verkregen en toegekend voor iedere aparte computer of verwerkingseenheid waarop de Software wordt gebruikt of is geïnstalleerd vanuit het opslagmedium. De Software Licentie mag niet gelijktijdig worden gedeeld of gebruikt op verschillende computers of verwerkingseenheden. (e) Upgrades en updates. Indien de Software is gelicentieerd als een "upgrade" of "update", mag u de Software alleen gebruiken om voordien geldig gelicentieerde versies van dezelfde Software te vervangen. U stemt ermee in dat het gebruiksrecht van de upgrade of update niet inhoudt dat een tweede licentie wordt verleend op de Software (d.w.z. u mag de upgrade of update niet tezamen met de Software die hij vervangt gebruiken, noch mag u de Software die vervangen wordt overdragen aan een derde partij). (f) Gebruik voor onderwijsdoeleinden. Indien de Software voor onderwijsdoeleinden is gelicentieerd, mag de Software alleen worden gebruikt door ingeschreven studenten, wetenschappelijk en onderwijzend personeel en bestuurders van onderwijsinstellingen, doch indien en voorzover de Software uitsluitend voor onderwijsdoelen wordt gebruikt. Indien de Software voor onderwijsdoeleinden is gelicentieerd, is het bepaalde in artikel 1 (c) niet van toepassing op studenten doch uitsluitend op onderwijzend personeel

3 en bestuurders van die onderwijsinstellingen. 2. BEPERKINGEN. (a) FileMaker Clients. Het is u niet toegestaan om de Software (en in het bijzonder de database) met meer dan vijf (5) FileMaker Pro of FileMaker Go clients tegelijkertijd te benaderen. (b) Middleware en toegant met meerderre clients. Het is u niet toegestaan om de Software te gebruiken met enige middleware applicatieserver, CGI of andere programmatuur of technologie die het mogelijk maakt de database te benaderen met meer dan een enkele client, tenzij zulks uitdrukkelijk is toegestaan op grond van artikel 1 (d) of artikel 2 (b). Runtimeversies die zijn ontwikkeld met FileMaker Pro Advanced of andere tools mogen niet als clients van de Software worden gebruikt. (c) Overige beperkingen. HET IS U NIET TOEGESTAAN DE SOFTWARE TE REVERSE ENGINEEREN, DECOMPILEREN OF TE DEMONTEREN BEHOUDENS VOORZOVER ZULKS WETTELIJK IS TOEGESTAAN. U MAG DE SOFTWARE OF DELEN DAARVAN NIET WIJZIGEN, AANPASSEN, VERTALEN, VERHUREN, LEASEN, UITLENEN NOCH IS HET U TOEGESTAAN WERKEN TE MAKEN DIE AFGELEID DAN WEL GEBASEERD ZIJN OP DE SOFTWARE OF EEN GEDEELTE DAARVAN. (d) Verboden gebruik. DE SOFTWARE IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN DE BESTURING VAN KERNCENTRALES, NAVIGATIE- OF CONTROLESYSTEMEN, LEVENSONDERSTEUNENDE SYSTEMEN OF ANDERE OMGEVINGEN WAARIN HET FALEN VAN DE SOFTWARE KAN LEIDEN TOT DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE MATERIËLE OF MILIEUSCHADE. (e) Geen overdracht van rechten. Het is u niet toegestaan de rechten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen of te verlenen aan enige derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FMI. (f) Auteursrecht van Derden. Bepaalde onderdelen van de FMI software alsmede Open Source-programma's van andere fabrikanten die samen met de FMI software worden geleverd, zijn beschikbaar gesteld of kunnen beschikbaar gesteld worden door FMI op de Open Source-website ( Auteursrechtinformatie, licentievoorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid voor dergelijk materiaal zijn opgenomen in de online elektronische documentatie bij de FMI software of op andere wijze in het materiaal opgenomen of aan het materiaal toegevoegd, en het gebruik van dergelijk materiaal is onderworpen aan de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. 3. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van kracht totdat zij beëindigd is. De overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst of enige voorafgaande

4 mededeling van FMI, indien u niet voldoet aan enige voorwaarde van deze overeenkomst. Indien u een jaarlijks gebruiksrecht of een gebruiksrecht voor een beperkte duur op de Software heeft verkregen, dan eindigen uw gebruiksrechten onmiddellijk bij beëindiging van uw licentieovereenkomst en dient u elk gebruik van de Software te staken, tenzij u voorafgaand aan beëindiging het gebruiksrecht door betaling heeft vernieuwd. In het geval van een dergelijke beëindiging bent u verplicht de Software, alsmede al het bijbehorende schriftelijke materiaal, en alle kopieën daarvan te vernietigen. De bepalingen in de artikelen 5, 6 en 8 zullen na de beëindiging onverminderd van kracht blijven. 4. EXPORTBEPALINGEN. Het is u niet toegestaan de FMI software te gebruiken of anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de wetten van de Verenigde Staten en van het rechtsgebied waarin u de FMI software hebt verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het u niet toegestaan de FMI software te exporteren of te herexporteren (a) naar een land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld of (b) naar enige persoon die voorkomt op de door het U.S. Treasury Department samengestelde lijst van "Specially Designated Nationals" of op de door het U.S. Department of Commerce samengestelde "Denied Person s List" of "Entity List". Door de FMI software te gebruiken, verklaart u dat u zich niet bevindt in een dergelijk land of op een van de bovengenoemde lijsten voorkomt. U verklaart tevens dat u de FMI software niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn volgens de wetten van de Verenigde Staten met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of productie van nucleaire, chemische of biologische wapens. 5. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID. FMI garandeert gedurende negentig (90) dagen na de datum van verkrijging dat de Software zoals die is verschaft door FMI, wezenlijk voldoet aan de door FMI gepubliceerde specificaties voor de Software. FMI's garantie strekt enkel tot, naar keuze van FMI, vervanging van de media, teruggave van de aanschafprijs of reparatie of vervanging van de Software die aan FMI of een rechtsgeldige vertegenwoordiger van FMI dient te worden geretourneerd onder overlegging van een kopie van het ontvangstbewijs. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE WORDT GEGEVEN DOOR FMI EN FMI EN HAAR LICENTIEGEVERS AANVAARDEN NADRUKKELIJK GEEN ENKELE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID EN/OF VOORWAARDEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK HERZIJ IMPLICIET, DAAR ONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOP EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN HET BIJBEHORENDE SCHRIFTELIJKE MATERIAAL. BOVENDIEN BESTAAT ER GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT VERSTORING OF AANTASTING VAN UW GENOT VAN DE SOFTWARE ALSMEDE INBREUKEN OP EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN. FMI GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARE ZONDER ONDERBREKING OF FOUTEN ZAL WERKEN, OF DAT ALLE FOUTEN ZULLEN WORDEN VERBETERD. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE MEDEDELING VAN FMI OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN FMI ZAL ENIGE GARANTIE KUNNEN INHOUDEN. AANGEZIEN HET IN SOMMIGE LANDEN NIET IS TOEGESTAAN OM DE HIER

5 BEDOELDE AANSPRAKELIJKHEDEN UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN, BESTAAT DE MOGELIJKHEID DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. DE VOORWAARDEN VAN DEZE VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN DE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT DIT ARTIKEL 5 TASTEN DE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN KLANT DIE DE SOFTWARE ANDERSZINS VERKRIJGT DAT IN HET KADER VAN BEDRIJFSVOERING NIET AAN, NOCH BEPERKEN OF SLUITEN ZIJ ENIGE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR FMI'S NALATIGHEID. 6. BEPERKING VAN VERHAAL EN SCHADELOOSSTELLING. IN GEEN GEVAL ZIJN FMI, HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJ OF DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF WELKE VAN HAAR LICENTIEGEVERS OOK, ALSMEDE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS VAN VOORNOEMDE RECHTSPERSONEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE DAN WEL INCIDENTELE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE (DERGELIJKE SCHADE OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS EN DERGELIJKE), OF DEZE SCHADE VOORZIENBAAR WAS OF NIET, ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET BIJBEHORENDE SCHRIFTELIJKE MATERIAAL, ONGEACHT DE GRONDSLAG VAN DE VORDERING EN ZELFS INDIEN FMI OF EEN VERTEGENWOORDIGER VAN FMI IS INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FMI VOOR DIRECTE SCHADE, ONTSTAAN DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, ZAL BEDRAGEN HET HOOGSTE VAN DE NAVOLGENDE BEDRAGEN: $ 5,00 (VIJF AMERIKAANSE DOLLARS) OF HET BEDRAG DAT IS BETAALD VOOR DE SOFTWARE DIE DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT. PARTIJEN ZIJN HET EROVER EENS DAT DEZE BEPERKING VAN VERHAAL EN AANSPRAKELIJKHEID ONAFHANKELIJK ZAL WORDEN AFGEDWONGEN EN DAT HET NIET NAKOMEN VAN ENIGE ESSENTIËLE GARANTIEVERPLICHTING DEZE BEPERKING ONVERLET LAAT. DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING IN HET GEVAL VAN PERSOONLIJK LETSEL. IN EEN DERGELIJK GEVAL GELDT DE AANSPRAKELIJKHEID ECHTER SLECHTS TEN BELOPE VAN DE AANSPRAKELIJKHEID DIE HET TOEPASSELIJKE RECHT VEREIST. AANGEZIEN IN SOMMIGE LANDEN DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, KAN HET ZO ZIJN DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. 7. TOESTEMMING TOT GEBRUIK GEGEVENS. U stemt ermee in dat FMI en dochterondernemingen en vertegenwoordigers van FMI diagnostische, technische en hieraan gerelateerde informatie mogen verzamelen, beheren, verwerken en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over uw computer, systeem- en applicatiesoftware en randapparaten. Deze informatie wordt periodiek verzameld om

6 software-updates, productondersteuning en andere aan de FMI software gerelateerde diensten te bieden (indien van toepassing) en om te controleren of de voorwaarden van deze licentie worden nageleefd. FMI kan ook gebruiken maken van algemene informatie, voor zover deze niet zodanig is vormgegeven dat u persoonlijk kan worden geïdentificeerd, met het oogmerk onze producten te verbeteren of u diensten en technologieën te bieden. FMI beschermt uw gegevens te allen tijde in overeenstemming met de richtlijnen van het privacybeleid van FMI. Deze richtlijnen zijn in deze licentie opgenomen, maar zijn ook te vinden op 8. ALGEMEEN. Indien FMI gevestigd is in het land waar deze licentie is verkregen, zal de wetgeving van het land waarin die vestiging gevestigd is op deze overeenkomst van toepassing zijn. In de overige gevallen zal deze overeenkomst worden beheerst door het recht van de Verenigde Staten en van de Staat Californië. Partijen komen overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980), inclusief amendementen, uitdrukkelijk niet van toepassing is op deze overeenkomst. Deze overeenkomst behelst de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de Software en vervangt alle eventuele eerdere, mondelinge dan wel schriftelijke, overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot de onderhavige materie. Een aanvulling of wijziging in enige bepaling van deze overeenkomst is enkel en alleen geldig als deze schriftelijk is gedaan en is ondertekend door FMI. Indien enige bepaling van deze Licentie door een bevoegde rechter in strijd met de wet wordt geacht, zal die bepaling worden toegepast voor zover dat is toegestaan en zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht blijven. Alle Software die op of ná 1 december 1995 aan de regering van de Verenigde Staten ter beschikking is gesteld, is ter beschikking gesteld conform de voorwaarden van deze overeenkomst. Alle Software die vóór 1 december 1995 aan de regering van de Verenigde Staten ter beschikking is gesteld, is met BEPERKTE RECHTEN ter beschikking gesteld conform het bepaalde in FAR, 48 CFR (juni 1987) of DFAR, 48 CFR (oktober 1998).

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK ZORGVULDIG LEZEN: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES ZORGVULDIG: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

FILEMAKER PRO ADVANCED LICENTIEOVEREENKOMST

FILEMAKER PRO ADVANCED LICENTIEOVEREENKOMST FILEMAKER PRO ADVANCED LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES DIT AANDACHTIG: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst Licentieovereenkomst De softwareprogramma's die samen met de gerelateerde documentatie op de softwaredownloadpagina zijn vermeld ( Software ), worden door FileMaker International ( FMI ) aan de Licentienemer

Nadere informatie

An Apple Subsidiary. Licentieovereenkomst

An Apple Subsidiary. Licentieovereenkomst An Apple Subsidiary Licentieovereenkomst De softwareprogramma's die samen met de gerelateerde documentatie op de softwaredownloadpagina zijn vermeld ( Software ), worden door FileMaker International (

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor een bepaald aantal gebruikers

Licentieovereenkomst voor een bepaald aantal gebruikers An Apple Subsidiary Licentieovereenkomst voor een bepaald aantal gebruikers Uit hoofde van deze Licentievoorwaarden ( Licentievoorwaarden ) wordt de computerprogrammatuur FileMaker Pro, FileMaker Pro Advanced,

Nadere informatie

JAARLIJKSE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALD AANTAL KOPIEËN

JAARLIJKSE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALD AANTAL KOPIEËN JAARLIJKSE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALD AANTAL KOPIEËN Ondertekeningspagina LICENTIENEMER FILEMAKER INTERNATIONAL ( FMI ) Klantnaam: Alle kennisgevingen aan FMI dienen te worden gedaan aan: Adres:

Nadere informatie

JAARLIJKSE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALD AANTAL GEBRUIKERS

JAARLIJKSE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALD AANTAL GEBRUIKERS JAARLIJKSE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALD AANTAL GEBRUIKERS Ondertekeningspagina LICENTIENEMER FILEMAKER INTERNATIONAL ( FMI ) Klantnaam: Alle kennisgevingen aan FMI dienen te worden gedaan aan:

Nadere informatie

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SONY SOFTWARE U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET DE BEPALINGEN

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Licentie") is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. en haar zuster- en dochterondernemingen

Nadere informatie

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze Gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon)

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP

EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP EINDGEBRUIKERSLICENTIE (EULA) VAARKAART NEDERLAND APP SCOPE VAN DE LICENTIE AppHero verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger (hierna: u ) van Vaarkaart Nederland App (hierna: "App") een gebruiksrecht

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Lees voordat u dit programma gaat gebruiken zorgvuldig deze gebruiksrechtovereenkomst. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de "gebruiker" of de "licentiehouder"

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM.

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM. LICENTIEOVEREENKOMST tussen software ontwikkelaar Procom.nu statutair gevestigd te Drachten, De Bolder 1-9206 AM, KvK Noord-Nederland nr. 01157209, hierna te noemen: Licentiegever, en Licentienemer; OVERWEGENDE

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS Indication Investments Limited CYSEC-licentienummer 164/12 LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS Deze licentieovereenkomst

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

Licentievoorwaarden Installateur

Licentievoorwaarden Installateur Licentievoorwaarden Installateur Geldig vanaf 1 augustus 2011 Inleiding Niko Home Control maakt het mogelijk om alle vaste elektrisch gestuurde toepassingen in de woning zoals lichten, gedimde lichten,

Nadere informatie

"EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS

EULA (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS "EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "EULA" of "Overeenkomst") regelt het gebruik van de applicatiesoftware

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Problemen met zware bestanden?

Problemen met zware bestanden? Problemen met zware bestanden? zware bestanden, licht werk Herkent u volgende problemen? De klant moet nog steeds een CD-ROM binnenbrengen met zijn bestanden; Een e-mail wil maar niet binnenkomen omdat

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities EINDGEBRUIKER OVEREENKOMST FIORATO EINDGEBRUIKER OVEREENKOMST FIORATO VERSIE 1 OKTOBER 2013 Fiorato (de applicatie ) is een applicatie voor computers, iphone en Android en is bedoeld om jou te helpen jezelf

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST

ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST WAX ON BVBA IS SLECHTS BEREID ASSIST (DE "SOFTWARE") IN LICENTIE TE VERSTREKKEN OP VOORWAARDE DAT U (DE "EINDGEBRUIKER") ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

2. VERLENING VAN LICENTIE

2. VERLENING VAN LICENTIE SMART Technologies Inc. Gebruiksrechtovereenkomst voor software LEES DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR SOFTWARE ( LICENTIE ) AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE IN GEBRUIK NEEMT. DOOR DEZE SOFTWARE

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Licentieovereenkomst ADLIB

Licentieovereenkomst ADLIB Licentieovereenkomst ADLIB De Ondergetekenden: a. ADLIB INFORMATION SYSTEMS B.V., kantoorhoudende te Maarssen, aan de Safariweg 18-22, vertegenwoordigd door mevrouw M. van der Kwartel, Financieel Directeur,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Kurzweil 3000 voor Windows/Mac

Kurzweil 3000 voor Windows/Mac Kurzweil 3000 voor Windows/Mac Gebruiksrechtovereenkomst Kurzweil 3000 Dit is een rechtsgeldige overeenkomst, verder Overeenkomst genoemd, tussen enerzijds u, als Gebruiksrechthouder, en anderzijds Kurzweil

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Welkom bij de website electroluxvacatures.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux").

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Geheimhoudingsovereenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r) LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GAAT

Nadere informatie

Partnerschapovereenkomst. Tussen FutureCare en Stichting Boost Foundation. 7 augustus 2016 kenmerk: #00001 status: 1.00 Final

Partnerschapovereenkomst. Tussen FutureCare en Stichting Boost Foundation. 7 augustus 2016 kenmerk: #00001 status: 1.00 Final Partnerschapovereenkomst Tussen FutureCare en Stichting Boost Foundation. 7 augustus 2016 kenmerk: #00001 status: 1.00 Final Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Artikel 1. Definities 2 Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Gebruikersovereenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Inhoud 1a. E-learning...

Nadere informatie

Gebruik van Slim laden

Gebruik van Slim laden Gebruik van Slim laden Laatste aangepast: 26 september 2017 Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt. Zo leveren wij onder andere duurzame energie,

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell

SUSE Linux Enterprise Server (SLES ) 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verkoop

Algemene Voorwaarden voor verkoop Algemene Voorwaarden voor verkoop Pagina 1 van 7 ALGEMENE VOORWAARDEN INBUSINESS TELECOM VOOR VERKOOP... 3 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 2 ONDERWERP... 3 Artikel 3 INSTALLATIE... 3 Artikel

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES Welkom op de Comedy Central website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden

Nadere informatie

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl)

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow-overeenkomst voor de internetapplicatie Projectadministratie.nl Alle gebruikers van de internetapplicatie projectadministratie.nl

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst HYDROMEDAH (versie 1)

Gebruiksovereenkomst HYDROMEDAH (versie 1) Gebruiksovereenkomst HYDROMEDAH (versie 1) DE ONDERGETEKENDEN: enerzijds 1. De partijen bij de Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het beheer en ontwikkeling van het hydrologisch modelinstrumentarium

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

BaOpt Benelux bv Wilhelminastraat 51 2011 VL Haarlem Hierna te noemen BaOpt Benelux

BaOpt Benelux bv Wilhelminastraat 51 2011 VL Haarlem Hierna te noemen BaOpt Benelux BaOpt Licentieovereenkomst Tussen BaOpt Benelux bv Wilhelminastraat 51 2011 VL Haarlem Hierna te noemen BaOpt Benelux en Hierna te noemen gebruiker gezamenlijk te noemen "de

Nadere informatie

Mozard BV. Pagina 1 van 6

Mozard BV. Pagina 1 van 6 Mozard BV Pagina 1 van 6 Artikel 1 Toepassing van de voorwaarden 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Mozard BV haar diensten aan afnemers

Nadere informatie

GEBRUIK ONDER LICENTIE

GEBRUIK ONDER LICENTIE De softwarelicentieovereenkomst van Novell BorderManager Enterprise Edition 3.6 BorderManager Firewall Services 3.6 BorderManager VPN Services 3.6 BorderManager Authentication Services 3.6 LEES DEZE OVEREENKOMST

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling Algemene Voorwaarden Op alle aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten van MetaMinds zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Sensus BPM software Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server April 2016 De Partijen Ia. Sensus Methode Procesbeschrijving DSMP B.V., een besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie