Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer (hierna: "CIRAN").

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN")."

Transcriptie

1 GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden") aandachtig door als u gebruik maakt van de door en namens CIRAN ontwikkelde en ter beschikking gestelde websites en fora. Door de websites en fora te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, is het u niet toegestaan om op enigerlei wijze gebruik te maken van de websites en fora van Ciran. Artikel 1 Algemeen 1.1 De door en namens CIRAN ontwikkelde en ter beschikking gestelde websites en fora (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de "websites") zijn een gratis dienst van CIRAN. Het gebruik van de websites is open en vrij voor eenieder, mits de toegang tot de websites niet is ontzegd. Toegang tot de afgeschermde delen van de websites is voorbehouden aan de door CIRAN aangewezen personen of categorieën van personen. 1.2 Als u een bijdrage wilt lezen en/of plaatsen op een van de afgeschermde delen van de websites, dient u zich als deelnemer te registreren. 1.3 U verstrekt persoonlijke gegevens aan CIRAN wanneer u zich registreert als deelnemer, wanneer u bijdragen plaatst en wanneer u ons t. Informatie die u verstrekt aan CIRAN is naar waarheid en juist, waaronder uw persoonsgegevens zoals naam en adres. U stemt ermee in dat CIRAN uw gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van uw account. Raadpleeg hierover ook de privacy verklaring, deze is te downloaden op het Ciran Patiëntenforum. 1.4 Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de websites krijgt u als gebruiker een persoonlijk wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord van het account voor anderen en u bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. 1.5 Indien u merkt dat er sprake is van misbruik van uw inloggegevens, dient u dat direct te melden via webmaster

2 Artikel 2 Toegestaan gebruik 2.1 Als gebruiker van de websites van CIRAN dient u zich te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u niet toegestaan om de (inhoud van de) websites te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. U mag als gebruiker met name andere bezoekers niet hinderen en/of schade toebrengen aan het systeem van CIRAN. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of uitingen niet toegestaan: Handelingen die in strijd met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving; Het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers; Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van CIRAN en/of derden; Handelingen die een commercieel karakter hebben, tenzij CIRAN hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de websites; of; Spamming of uitingen die op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens CIRAN en/of een derde. 2.2 Links naar de websites van CIRAN zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de deelnemer/gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de websites van CIRAN bevindt of via de link naar de websites van CIRAN wordt gestuurd. 2.3 Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen de websites) en framing (het opnemen van informatie van de websites of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn uitdrukkelijk verboden. 2.4 De in dit artikel genoemde inbreuken, uitingen, berichten of teksten kunnen naar het vrije oordeel van CIRAN onmiddellijk van de websites worden verwijderd. 2.5 Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u CIRAN een sturen naar CIRAN controleert dan de melding en verwijdert de content zonodig van de websites. Artikel 3 Informatie, aansprakelijkheid en vrijwaring 3.1 Hoewel de websites met de grootst mogelijke zorg tot stand zijn gekomen, kan CIRAN u niet garanderen dat de op de websites aangeboden informatie up-to-date, correct en/of compleet Pagina 2/5

3 is. CIRAN kan verder niet garanderen dat de websites vrij zijn van onjuistheden en onvolkomenheden in de geboden informatie. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u een te richten aan 3.2 CIRAN is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens (inbegrepen de door gebruikers geplaatste foto's, teksten etc.) of opbrengsten, persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van de websites, met vertraging en/of het onvermogen om de websites te gebruiken, zelfs indien CIRAN van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. 3.3 CIRAN is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering van elektronische berichten, ongeacht de oorzaak daarvan. 3.4 De websites kunnen eventueel links naar websites of webpagina's van derden bevatten of zij kunnen daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina's houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's. CIRAN heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan. 3.5 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van CIRAN. 3.6 U vrijwaart CIRAN voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, ter zake van of verband houdende met de niet-naleving van de gebruiksovereenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeiende uit het gebruik door u van de websites. Artikel 4 Privéberichten 4.1 Op de afgeschermde delen van de websites kunnen gebruikers direct berichten sturen aan andere gebruikers. U dient er rekening mee te houden dat het ten allen tijde mogelijk is dat de sitebeheerders van de websites van CIRAN besluiten deze berichten in te zien indien er sprake is van verdenking van een strafbaar feit, misbruik van de websites of dat er andere dringende redenen zijn deze in te zien. De websites van CIRAN zijn nadrukkelijk niet privé. Verzonden berichten kunnen worden ingezien door de afzender, de ontvanger en de sitebeheerders. Pagina 3/5

4 Artikel 5 Intellectuele eigendom 5.1 Het plaatsen van teksten op de websites die zijn gekopieerd uit andere bronnen is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. 5.2 Alle informatie, teksten, foto's, tekeningen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's, producten en/of diensten (hierna: "de informatie") die via de websites worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan CIRAN, haar opdrachtnemers of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd. 5.3 U mag de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in de websites zijn opgenomen, uitsluitend gebruiken als informatiemiddel zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van CIRAN, het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigingen, te distribueren, te verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. 5.4 Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Artikel 6 Cookies 6.1 CIRAN maakt in sommige gevallen gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker. De ontvangende computer kan op deze wijze een klein stukje informatie van de bezochte websites opslaan en ook weer (bij een volgend bezoek) lezen. 6.2 Cookies worden gebruikt om de bezoekers van de site te identificeren en te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina s. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de websites van CIRAN optimaal te laten functioneren. De informatie zal nooit gekoppeld worden van gegevens van individuele gebruikers tevens zullen de gegevens nooit aan derden worden verstrekt. De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. Om gebruik te maken van sites van CIRAN is het niet noodzakelijk om cookies te accepteren. Artikel 7 Overig 7.1 Indien u één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksovereenkomst niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan CIRAN, heeft CIRAN het recht om de daaruit Pagina 4/5

5 voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de gebruiksovereenkomst en de wet. 7.2 Door u zelf geplaatste voorwaarden hebben gen enkele wettelijke waarde anders dan tekstuele. Ze vormen in geen geval een overeenkomst en scheppen in geen geval voorwaarden. De enige overeengekomen voorwaarden en bepalingen tussen CIRAN en de gebruiker zijn de voorwaarden zoals genoemd in deze gebruiksovereenkomst. 7.3 CIRAN heeft te allen tijde het recht u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de websites, alsmede verdere toegang tot de websites te weigeren. 7.4 U mag als gebruiker op elk gewenst moment uw account beëindigen door een te sturen naar 7.5 CIRAN behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. 7.6 Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen CIRAN en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgeleid aan de bevoegde rechter te Roermond. Artikel 8 Contact 8.1 Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: Vragen met betrekking tot de websites kunnen worden gericht aan: Stichting CIRAN Kazernestraat NL Venlo CIRAN, versie Pagina 5/5

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing? Gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Myplace. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van de Myplace applicatie en website. Deze gebruiksvoorwaarden informeren

Nadere informatie

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Gebruiksvoorwaarden PatientCoach Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de website PatientCoach.nl ( PatientCoach ) van het Leids Universitait Medisch Centrum, gevestigd te Leiden ( LUMC ). Lees deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

LIGPLAATS TE KOOP Buikslotermeerdijk GE Amsterdam

LIGPLAATS TE KOOP Buikslotermeerdijk GE Amsterdam LIGPLAATS TE KOOP Buikslotermeerdijk 102 1027 GE Amsterdam Vraagprijs 287.500 v.o.n. - Casco: Staal - Afmeting: 23.00 x 5.45 m - Bouwjaar: - Aantal kamers: 4 - Woonoppervlakte: 85/250 m2 - Soort Boot:

Nadere informatie

WOONARK TE KOOP Cruquiushaven lx Heemstede

WOONARK TE KOOP Cruquiushaven lx Heemstede WOONARK TE KOOP Cruquiushaven 20 2102lx Heemstede Vraagprijs 385.000 v.o.n. - Casco: Beton - Afmeting: 17.00 x 4.25 m - Bouwjaar: onbeke - Aantal kamers: 3 - Woonoppervlakte: 67 m2 - Soort Boot: Woonark

Nadere informatie

WOONSCHIP TE KOOP entrepotdok AD Amsterdam. leuk woonschip op schitterende locatie in Amsterdam. Vraagprijs v.o.n.

WOONSCHIP TE KOOP entrepotdok AD Amsterdam. leuk woonschip op schitterende locatie in Amsterdam. Vraagprijs v.o.n. WOONSCHIP TE KOOP entrepotdok 97 1018 AD Amsterdam Vraagprijs 349.000 v.o.n. - Casco: Staal - Afmeting: 24.00 x 4.00 m - Bouwjaar: 1926 - Aantal kamers: 3 - Woonoppervlakte: 75 m2 - Perceeloppervlakte:

Nadere informatie

WATERVILLA TE KOOP Ringvaartdijk dj Amsterdam. Ruime watervilla aan de rand van Amsterdam. Vraagprijs v.o.n.

WATERVILLA TE KOOP Ringvaartdijk dj Amsterdam. Ruime watervilla aan de rand van Amsterdam. Vraagprijs v.o.n. WATERVILLA TE KOOP Ringvaartdijk 94 1066 dj Amsterdam Vraagprijs 579.000 v.o.n. - Casco: Beton - Afmeting: 19.00 x 6.40 m - Bouwjaar: 1992 - Aantal kamers: 5 - Woonoppervlakte: 150 m2 - Perceeloppervlakte:

Nadere informatie

WOONSCHIP TE KOOP brouwersgracht GZ Amsterdam. Brouwersgracht Amsterdam, woonschip met modern interieur. Vraagprijs v.o.n.

WOONSCHIP TE KOOP brouwersgracht GZ Amsterdam. Brouwersgracht Amsterdam, woonschip met modern interieur. Vraagprijs v.o.n. WOONSCHIP TE KOOP brouwersgracht 80 1013 GZ Amsterdam Vraagprijs 409.000 v.o.n. - Casco: Staal - Afmeting: 23.00 x 4.75 (ca) m - Bouwjaar: 1897 - Aantal kamers: 3 - Woonoppervlakte: 62 m2 - Perceeloppervlakte:

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

WATERWONING TE KOOP Durgerdammerdijk cr Amsterdam

WATERWONING TE KOOP Durgerdammerdijk cr Amsterdam WATERWONING TE KOOP Durgerdammerdijk 1011 1026 cr Amsterdam Vraagprijs 395.000 v.o.n. - Casco: Staal - Afmeting: 23.23 x 6.40 m - Bouwjaar: 1943 - Aantal kamers: 3 - Woonoppervlakte: 95 m2 - Soort Boot:

Nadere informatie

O.R.F. Boekhouding & Fiscaliteit BVBA BE Disclaimer Juridische informatie

O.R.F. Boekhouding & Fiscaliteit BVBA BE Disclaimer Juridische informatie O.R.F. Boekhouding & Fiscaliteit BVBA BE 0459.336.471 Disclaimer Juridische informatie Inhoudsopgave Algemeen... 3 Intellectuele eigendomsrechten... 3 Persoonsgegevens... 3 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

b) Het correspondentieadres is: Insulindelaan 122, 5613 BT Eindhoven. Het e-mailadres is info@woningmetkorting.nl.

b) Het correspondentieadres is: Insulindelaan 122, 5613 BT Eindhoven. Het e-mailadres is info@woningmetkorting.nl. GEBRUIKSVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen a) De website www.woningmetkorting.nl (de "Website") is een onderdeel van Itiner bv en is geregistreerd bij het Handelsregister te Eindhoven onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1.2 Therapieland B.V. Nieuwendammerdijk BX Amsterdam

Algemene voorwaarden Versie 1.2 Therapieland B.V. Nieuwendammerdijk BX Amsterdam Algemene voorwaarden Versie 1.2 Therapieland B.V. Nieuwendammerdijk 528 1023 BX Amsterdam Gebruiksvoorwaarden Therapieland B.V. Welkom op onze website die u toegang biedt tot het platform Therapieland.

Nadere informatie

Wat doet Community De Bilt Werkt wel en niet? Het platform Community De Bilt Werkt is een activiteit van Stichting ZZP De Zes Kernen De Bilt.

Wat doet Community De Bilt Werkt wel en niet? Het platform Community De Bilt Werkt is een activiteit van Stichting ZZP De Zes Kernen De Bilt. Algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden proberen we zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten wat Community De Bilt Werkt doet, wat zij niet doet en wat de verantwoordelijkheden zijn voor ons en

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Amsterdam Boats. Luxe boten en gastvrijheid op hoog niveau. Gebruiksvoorwaarden en disclaimer. Versie: augustus 2018

Amsterdam Boats. Luxe boten en gastvrijheid op hoog niveau. Gebruiksvoorwaarden en disclaimer. Versie: augustus 2018 Luxe boten en gastvrijheid op hoog niveau Gebruiksvoorwaarden en disclaimer Versie: augustus 2018 B.V. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34331505. Gevestigd te Cruquiusweg 40, 1019

Nadere informatie

De Haagse Lerarenpas houders hierna te noemen pashouder. Hiermee wordt een fysieke of elektronische uitvoering van de De Haagse Lerarenpas bedoeld.

De Haagse Lerarenpas houders hierna te noemen pashouder. Hiermee wordt een fysieke of elektronische uitvoering van de De Haagse Lerarenpas bedoeld. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden De Haagse Lerarenpas 1. Algemeen 2. De Haagse Lerarenpas pashouders 3. De Haagse Lerarenpas partners 4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. ALGEMEEN Definities:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het adres van Holland Casino is

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het  adres van Holland Casino is Artikel 1. Algemeen 1. Mijn Holland Casino, de Website en de Diensten worden aangeboden door Holland Casino N.V. Holland Casino geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289 en gevestigd te

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

WATERVILLA TE KOOP Bongerdkade LZ Amsterdam

WATERVILLA TE KOOP Bongerdkade LZ Amsterdam WATERVILLA TE KOOP Bongerdkade 68 1036LZ Amsterdam Vraagprijs 649.000 v.o.n. - Casco: Beton - Afmeting: 14.00 x 6.00 m - Bouwjaar: 1990 - Aantal kamers: 5 - Woonoppervlakte: 155 m2 - Soort Boot: Watervilla

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Dream or Donate zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dream or Donate en Dromers, Dream or Donate en Donateurs en Donateurs

Nadere informatie

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden ALGEMEEN. Artikel 1 - Definities

Gebruiksvoorwaarden ALGEMEEN. Artikel 1 - Definities Gebruiksvoorwaarden Het Platform is een product van Digitaal Leerhuis B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Rosendaalsestraat 453 te (6824CL) Arnhem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Mohringer Online algemene voorwaarden

Mohringer Online algemene voorwaarden Mohringer Online algemene voorwaarden Laatst bijgewerkt mei 2018 Bedankt voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze producten en diensten. Mohringer nv, Gent is een dochteronderneming van

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 Inleiding Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de mobiele applicatie RitMeter (RitMeter)

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES Welkom op de Comedy Central website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN ALGEMEEN DOQ is een online platform voor zorgprofessionals waar zij aan het woord zijn over ontwikkelingen in de zorg, hun visie, ervaringen en alles wat hen beweegt en bezighoudt

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Gebruiksvoorwaarden

AutoTrack.nl. Gebruiksvoorwaarden AutoTrack.nl Gebruiksvoorwaarden Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: Voorwaarden ) zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de AutoTrack.nl website. Door de AutoTrack.nl website te gebruiken, geeft

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Doel van DOQ Hoe werkt DOQ? DOQPost Beveiliging Beschikbaarheid Intellectuele eigendomsrechten

Gebruiksvoorwaarden Doel van DOQ Hoe werkt DOQ? DOQPost Beveiliging Beschikbaarheid Intellectuele eigendomsrechten Gebruiksvoorwaarden Om DOQ te kunnen gebruiken, moet u zich eenmalig registreren via het registratieformulier. Op dit registratieformulier wordt u verzocht om deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Doel

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

ARTIKEL 2 Verwerking persoonsgegevens

ARTIKEL 2 Verwerking persoonsgegevens Gebruikersvoorwaarden digitale leeromgeving Lees de bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door, alvorens u aan te melden en gebruik te maken van de digitale leeromgeving van Welten. Door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de Website: de website www.showroomsales.nl, KVK nummer: 32146433 BTW identificatienummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Ten aanzien van Hulpinjebuurt.nl gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website van Hulpinjebuurt.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Definities Gebruiker: geregistreerde gebruikers van de website [ondertitel.com] Bezoeker: niet geregistreerde personen die de website [ondertitel.com] bezoeken Gebruik: handelingen

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

WATERVILLA TE KOOP ringvaartdijk de Amsterdam. Schitterende watervilla te koop in Amsterdam. Vraagprijs v.o.n.

WATERVILLA TE KOOP ringvaartdijk de Amsterdam. Schitterende watervilla te koop in Amsterdam. Vraagprijs v.o.n. WATERVILLA TE KOOP ringvaartdijk 54 1066 de Amsterdam Vraagprijs 829.000 v.o.n. - Casco: Beton - Afmeting: 21.00 x 6.00 m - Bouwjaar: 2006 - Aantal kamers: 5 - Woonoppervlakte: 220 m2 - Perceeloppervlakte:

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Inhoud en definities

Artikel 1 Inhoud en definities ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DE WEBSITE WWW.SIGN2SIGN.NL LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NAUWKEURIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN WWW.SIGN2SIGN.NL Artikel 1 Inhoud en definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2015 1 28 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de klantvriendelijke tweezijde voorwaarden welke met de Consumenten Bond overeen zijn gekomen. ARTIKEL 1 - Definities

Nadere informatie

1.6 Met bezoekers worden hierna steeds bedoeld: alle bezoekers van deze site, inclusief de nietgeregistreerde

1.6 Met bezoekers worden hierna steeds bedoeld: alle bezoekers van deze site, inclusief de nietgeregistreerde Dit zijn de gebruiksvoorwaarden ( Voorwaarden ) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DFB - De Financiële Begrippenlijst B.V. (verder DFB genoemd, geregistreerd bij het handelsregister

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BizzPlace

Algemene Voorwaarden BizzPlace Algemene Voorwaarden BizzPlace Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: De Website: de website www.bizzplace.eu, die wordt in stand gehouden door de besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friddo

Algemene Voorwaarden Friddo Algemene Voorwaarden Friddo Algemeen Friddo is een dienst die bedoeld is om knutsels van kinderen digitaal vast te leggen en op te slaan en er uiteindelijk een fotoboek mee te creëren en te bestellen.

Nadere informatie

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Algemene voorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.westernsporthorses.com van Van Buuren Quality Horses (hierna: Westernsporthorses.com) gelden de hierna genoemde algemene voorwaarden

Nadere informatie

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Disclaimer & Cookies Deze website is eigendom van De Demer NV. Contactgegevens en Maatschappelijk zetel: De Demer NV Schaluin 31A 3200 Aarschot België Telefoon: +32 (0)16 56 76 55 Email: dedemer@dedemer.be

Nadere informatie

HC Zwolle. Gebruiksvoorwaarden

HC Zwolle. Gebruiksvoorwaarden HC Zwolle Gebruiksvoorwaarden Gebruiksvoorwaarden HCZ Conform de Statuten van de vereniging dient ieder ander reglement als aanvulling op de Statuten en mag het dus nooit in strijd zijn met deze Statuten.

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Opscheppers geleverde diensten, gevestigd te Horst aan de Maas.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Opscheppers geleverde diensten, gevestigd te Horst aan de Maas. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Opscheppers geleverde diensten, gevestigd te Horst aan de Maas. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8

Nadere informatie

Let op: Artikel 1: Algemeen 1. Artikel 2: Overeenkomst Artikel 3: Gegevens 1.

Let op: Artikel 1: Algemeen 1. Artikel 2: Overeenkomst Artikel 3: Gegevens 1. Let op: Verkoop aanvragen kunnen zonder opgaaf van redenen door Online-horecamakelaar worden geweigerd of van de diverse aanbodsites worden verwijderd zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding

Nadere informatie

Website Disclaimer + Privacy

Website Disclaimer + Privacy Website Disclaimer + Privacy Deze website is eigendom van Hilde Motmans Contactgegevens: Hilde Motmans Mouterijstraat 53, 3582 Koersel Gsm: +32 473 71 36 59 E-mail: info@dehuwelijksfotograaf.be Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt.

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt. Algemene Voorwaarden Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliateprogramma van MobileMoney. Als u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt verondersteld

Nadere informatie

Basisverzekering De met Eno Zorgverzekeraar N.V. gesloten of te sluiten Salland Basisverzekering, die een zorgverzekering is.

Basisverzekering De met Eno Zorgverzekeraar N.V. gesloten of te sluiten Salland Basisverzekering, die een zorgverzekering is. Gebruikersvoorwaarden Mijn Salland 1 Begripsbepalingen In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder: Aanvullende verzekering De met Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. gesloten of te sluiten overeenkomst

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Gebruikersovereenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Inhoud 1a. E-learning...

Nadere informatie

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Deze website is eigendom van GERT LEEMPOELS BVBA. Contactgegevens en maatschappelijke zetel: GERT LEEMPOELS BVBA Eikenlaan 14 3110 Rotselaar België Telefoon: +32 (0)477 43 44 98 E-mail: info@gertleempoels.be

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1. Partijen Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van koopeentweet.nl

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website www.mamazoekt.nl gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOORAF Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst tussen jou, (aspirant) lid, en Dayfuture. Deze zijn van wanneer je gebruik maakt of wenst te maken van al onze

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LIBDOK

GEBRUIKSVOORWAARDEN LIBDOK GEBRUIKSVOORWAARDEN LIBDOK Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden Libdok van de besloten vennootschap Screamingmedia B.V. (hierna: Screamingmedia ), gevestigd te (3571 LV) te Utrecht aan het Kouwerplantsoen 38,

Nadere informatie

Algemene Ticketvoorwaarden Eventix B.V. 1. Definities

Algemene Ticketvoorwaarden Eventix B.V. 1. Definities 1. Definities In deze algemene ticketvoorwaarden wordt verstaan onder: -Eventix B.V., de entiteit welke haar kaartverkoopservice aanbiedt aan Gebruiker onder de naam "Eventix", hierna te noemen Eventix,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mulder & Van Schie

Algemene voorwaarden Mulder & Van Schie Algemene voorwaarden Mulder & Van Schie 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek dat u brengt aan de website www.mulderenvanschie.nl. Deze algemene voorwaarden bepalen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Disclaimer & Cookies Deze website is eigendom van Manchild BVBA. Contactgegevens en Maatschappelijk zetel: Manchild BVBA Glabbeeksesteenweg 117 B-3391 Tielt-Winge, Belgium +32 16 64 03 77 info@manchild.be

Nadere informatie

WOONSCHIP TE KOOP Levantkade bg Amsterdam

WOONSCHIP TE KOOP Levantkade bg Amsterdam WOONSCHIP TE KOOP Levantkade 184 1019 bg Amsterdam Vraagprijs 795.000 v.o.n. - Casco: Staal - Afmeting: 36.30 x 6.00 m - Bouwjaar: 1906 - Aantal kamers: 5 - Woonoppervlakte: 175 m2 - Soort Boot: Woonschip

Nadere informatie

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht.

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht. Privacybeleid Zoek en Vind Algemeen Zoek en Vind maakt voor de exploitatie van haar website en diensten gebruik van persoonsgegevens. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker heeft Zoek

Nadere informatie

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement.

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement. Forumreglement DCN Reglement voor het gebruik van de forums op de website van de Dehler Club Nederland (verder te noemen het Reglement ) Door deel te nemen aan de forums op de website van de Dehler Club

Nadere informatie

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid.

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid. I. Algemene gebruiksvoorwaarden Mijnhuurprijs.nl 1. Welkom bij Mijnhuurprijs.nl Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 oktober 2016 van toepassing op ieder gebruik van de website Mijnhuurprijs.nl,

Nadere informatie

Privacy Statement WeHelpen.nl

Privacy Statement WeHelpen.nl Privacy Statement WeHelpen.nl WeHelpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacy statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens WeHelpen verwerkt, op welke

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

WATERWONING TE KOOP Lange Muiderweg LB Weesp

WATERWONING TE KOOP Lange Muiderweg LB Weesp WATERWONING TE KOOP Lange Muiderweg 514 1382LB Weesp Vraagprijs 785.000 v.o.n. - Casco: Beton - Afmeting: 17.75 x 6.25 m - Bouwjaar: 2000 - Aantal kamers: 4 - Woonoppervlakte: 170 m2 - Soort Boot: Waterwoning

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach, handelsnaam van Loket Breimer B.V. gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten (hoofdvestiging), ingeschreven onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Het Workshopplatform en Loekie.nu

Algemene voorwaarden Het Workshopplatform en Loekie.nu 23 augustus 2018 Pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Het Workshopplatform en Loekie.nu Dit zijn de Algemene voorwaarden van Het Workshopplatform, tevens handelend onder de naam Loekie.nu, ingeschreven

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie