Open-Api gebruikersvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open-Api gebruikersvoorwaarden"

Transcriptie

1 Open-Api gebruikersvoorwaarden Hieronder treft u de Open-Api gebruikersvoorwaarden aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als Open-Api gebruiker, geeft u aan deze Open-Api gebruikersvoorwaarden te accepteren en na te leven. Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Aanmelding en acceptatie Artikel 3 - Gebruik Artikel 4 - Beëindiging bol.com Open-Api gebruikersschap Artikel 5 - Gevolgen beëindiging bol.com Open-Api gebruikersschap Artikel 6 - Aansprakelijkheid Artikel 7 - Diversen Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Artikel 1 Definities bol.com: de besloten vennootschap bol.com b.v. gevestigd te (3534 AC) Utrecht, Keulsekade 189. Opererend onder BTW nummer: NL BO1, Kamer van Koophandel Utrecht Omgeving: m.bol.com, e.bol.com, en iedere andere door bol.com aangewezen applicatie. Open-Api: de application program interface die Content en functionaliteiten beschikbaar stelt aan Open-Api gebruikers. Open-Api gebruiker(s): iedere natuurlijke persoon van achttien (18) jaar en ouder, dan wel iedereen onder de achttien (18) die hiertoe toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers heeft verkregen, of rechtspersoon die de bol.com Open-Api gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door bol.com als Open-Api gebruiker is geaccepteerd. Developer Center: het bol.com portaal waar bol.com informatie over de Open-Api aanbiedt en aanmelding voor het gebruik van de Open-Api plaatsvindt. Toegangskey: de toegangsgegevens die door bol.com aan de Open-Api gebruiker worden verstrekt indien de Open-Api gebruiker door bol.com is geaccepteerd en waarmee de Open-Api gebruiker toegang heeft tot de Open Api. Limiet: het maximaal aantal keer dat de Open-Api per dag door de Open-Api gebruiker aangesproken kan worden. De hoogte van deze limiet is opgenomen in het Developer Center. Artikelen: alle producten die worden aangeboden in de Omgeving. Toepassing: een door een Open-Api gebruiker ontwikkelde toepassing waarin zich tenminste een link bevindt,waarmee de Open-Api gebruiker via elektronische wijze (in het bijzonder via websites, applicaties, widgets of andere methodieken) de Content openbaar maakt of openbaar (laat) maken. Gebruiker: iedere gebruiker van internet die zich via een link toegang verschaft tot de Omgeving. Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door bol.com te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die bol.com ten behoeve van de Open-Api gebruikers ter beschikking stelt via de Open-Api. bol.com Merken: de bol.com woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens. Artikel 2 - Aanmelding en acceptatie 2.1. Aanmelding als Open-Api gebruiker houdt aanvaarding in van de Open-Api gebruikersvoorwaarden en van de verplichting deze voorwaarden na te leven. 1

2 2.2. Om als Open-Api gebruiker te kunnen handelen dient u: a. het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen; b. te bevestigen dat u de Open-Api gebruikersvoorwaarden aanvaardt; c. als Open-Api gebruiker te zijn geaccepteerd door bol.com bol.com informeert de Open-Api gebruiker in beginsel binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier per of bol.com de potentiële Open-Api gebruiker accepteert. bol.com kan een aanmelding naar eigen goeddunken om haar moverende redenen weigeren. Indien bol.com de Open-Api gebruiker accepteert, wordt aan de Open-Api gebruiker een Toegangskey verstrekt Indien u tevens gebruik wilt maken van het bol.com partnerprogramma, dient u zich daar separaat, op de door bol.com voorgeschreven wijze, voor aan te melden via de website Artikel 3 Gebruik 3.1 De Open-Api gebruiker verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Content alsmede de bol.com Merken te gebruiken conform deze Open-Api gebruikersvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van het genereren van verkeer naar de Omgeving. De Open-Api gebruiker zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van bol.com direct opvolgen. De Open-Api gebruiker zal geen wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk van de bol.com Merken en/of de Content en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor bol.com enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen. De Open-Api gebruiker dient te allen tijde duidelijk te vermelden op de Toepassing dat de Content van bol.com afkomstig is. 3.2 De Open-Api gebruiker erkent dat: - alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de bol.com Merken en de Content, eigendom zijn en blijven van bol.com; en - alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Artikelen eigendom zijn en blijven van de betreffende rechthebbenden. Onverminderd het bepaalde in dit artikel 3.2 en artikel 3.1, zal de Open-Api gebruiker altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van bol.com en derden volledig respecteren. 3.3 Het is niet toegestaan dat de Toepassing van de Open-Api gebruiker: a. een pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft; b. op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden; c. discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging; d. illegale activiteiten ontplooit, bevordert en/of aanprijst; e. afbreuk kan doen aan de goede naam en/of reputatie van bol.com; f. intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van bol.com of van enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt; g. anderszins in strijd is met geldende wet en/of regelgeving De Toepassing mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat de Toepassing van bol.com is, dan wel door bol.com is ontwikkeld. Tevens dient ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat bol.com op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de Toepassing. De Open-Api gebruiker zal er echter geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen niet door de Open-Api gebruiker, maar door bol.com worden verkocht De Open-Api gebruiker garandeert dat zijn gebruik van de Content en de bol.com merken beperkt is tot gebruik gericht op de Nederlandse en Vlaamse consument -en markt en de voertaal bij het gebruik van de Content Nederlands is. 2

3 3.6. De Open-Api gebruiker is verplicht in geval zijn/haar site muziek Content bevat in de directe nabijheid daarvan de volgende vermelding af te beelden: Copyright Muze UK Ltd of Muze UK Ltd De prijzen/beschikbaarheid/levertijd van de Artikelen kunnen regelmatig wijzigen. De Open-Api gebruiker zal ervoor zorgdragen dat de prijzen/beschikbaarheid/levertijd van de Artikelen die (eventueel) binnen zijn/haar Toepassing zijn vermeld in overeenstemming zijn met de prijzen/beschikbaarheid/levertijd zoals van tijd tot tijd vermeld in de Omgeving. De Open-Api gebruiker neemt adequate maatregelen om foutieve informatie te voorkomen. Eventuele schade voortvloeiend uit het niet juist vermelden van de prijzen/beschikbaarheid/levertijd van de Artikelen zal worden verhaald op de Open-Api gebruiker De Open-Api gebruiker zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van bol.com terzake van de installatie en het gebruik van de Open-Api alsmede terzake van de Content Indien de Omgeving op wat voor wijze dan ook- ter bepaling van bol.com- hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de Toepassing, is bol.com gerechtigd om toegang tot de Content en het gebruik van de Open-Api met onmiddellijke ingang te blokkeren Het is de Open-Api gebruiker niet toegestaan omin verband met de wet op de vaste boekenprijs zijn/haar bezoekers of leden te belonen, in enige vorm, voor het aankopen van Nederlands- en Friestalige boeken bol.com stelt de Limiet vast en is gerechtigd om de Limiet van tijd tot tijd aan te passen. Overschrijding van de Limiet kan resulteren in een (tijdelijke) blokkade van de toegang tot de Open- Api voor de betreffende Open-Api gebruiker. Het lokaal opslaan van de Content is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.7, toegestaan Op eerste verzoek daartoe van bol.com zal de Open-Api gebruiker onmiddellijk (bepaalde) Content verwijderen en/of aanpassen. Indien een derde zich richt tot de Open-Api gebruiker vanwege vermeende inbreuk op zijn/haar rechten, zal de Open-Api gebruiker onmiddellijk de betreffende Content verwijderen en bol.com hierover onmiddellijk via het adres van het Developer Center informeren. bol.com staat niet in voor de juistheid van de Content De Open-Api gebruiker vrijwaart bol.com volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 3. Artikel 4 - Beëindiging bol.com Open-Api gebruikersschap 4.1. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen het Open-Api gebruikersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, en/of de Toegangskey te blokkeren. Artikel 5 - Gevolgen beëindiging bol.com Open-Api gebruikersschap 5.1. Indien het Open-Api gebruikersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd: a. wordt de Toegangskey geblokkeerd; b. is bol.com gerechtigd om de toegang van de Open-Api gebruiker tot het Developer Center te blokkeren; c. zal de Open-Api gebruiker de Content van zijn/haar Toepassing uit zijn/haar lokale database onmiddellijk verwijderen op straffe van een dwangsom van 1.000,-- (duizend euro) per dag dat de Content ondanks beëindiging nog op de Toepassing wordt getoond; d. is de Open-Api gebruiker niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de bol.com Merken te gebruiken. 3

4 5.2. De Open-Api gebruiker kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door bol.com in verband met de beëindiging van het Open-Api gebruikersschap door bol.com en de Open-Api gebruiker doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding. Artikel 6 Aansprakelijkheid 6.1. De Open-Api gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Toegangskey, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar Toepassing De Open-Api gebruiker verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zijnde thans de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart bol.com voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van bol.com, is bol.com op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Open-Api gebruiker in verband met het gebruik van de Content, de Artikelen en de bol.com Merken, Developer Center, Open-Api gebruikersprogramma, zoals maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Open-Api, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc. Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig wordt verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat bol.com in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan 3 % (drie procent) van de door bol.com gerealiseerde omzet uit hoofde van verkopen via de desbetreffende Toepassing gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten. Artikel 7 Diversen 7.1. De Open-Api gebruiker zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van bol.com en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens bol.com. De Open-Api gebruiker vrijwaart bol.com volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel De Open-Api gebruiker is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Open-Api gebruikersschap over te dragen aan een derde, tenzij bol.com hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven bol.com is te allen tijde gerechtigd om de Open-Api gebruikersvoorwaarden te veranderen. De Open-Api gebruiker zal hiervan per mail/via het Developer Center op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde Open-Api gebruikersvoorwaarden voor de Open-Api gebruiker niet acceptabel zijn, is de Open-Api gebruiker gerechtigd het Open-Api gebruikersschap te beëindigen. Indien de Open-Api gebruiker niet tot beëindiging van het Open-Api gebruikersschap overgaat, wordt de Open- Api gebruiker geacht de gewijzigde Open-Api gebruikersvoorwaarden te hebben aanvaard Indien enige bepaling van deze Open-Api gebruikersvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling. Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 8.1. De Open-Api gebruikersvoorwaarden en het Open-Api gebruikersschap worden uitsluitend 4

5 beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 5

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Inleiding Op de website www.elkspel.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar. Artikel 1 Definities 1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van de B.V. Waarneembemiddeling.nl door geregistreerde gebruikers. In deze Algemene Voorwaarden worden, onder meer, de volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX Artikel 1: Definities en toepasselijkheid 1.1 Onder Nubix wordt verstaan: de besloten vennootschap Nubix B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Haaksbergen aan de Twijnerstraat

Nadere informatie

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).!

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).! Wakoopa Gebruiksvoorwaarden mobile top 100 1. Acceptatie Gebruiksvoorwaarden. 1.1 De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van de Dienst (zoals hieronder nader beschreven) aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MA Jolie

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar 2012 15/05/2012 1/9 Inhoud Algemene voorwaarden All About

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de navolgende betekenis:

www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de navolgende betekenis: www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden Crowdpartners heeft een ontheffing van het verbod op het als tussenpersoon werkzaamheden verrichten ten behoeve van het buiten besloten kring aantrekken van opvorderbare

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie