Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers"

Transcriptie

1 Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN VAN DE SOFTWAREVERPAKKING EN/OF HET INSTALLEREN, KOPIËREN OF GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE BETEKENT DAT U AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. UW AANVAARDING VAN ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN IN DEZE VOLLEDIGE OVEREENKOMST IS EEN VEREISTE VOORWAARDE WAARONDER ENFOCUS U EEN LICENTIE VERLEENT VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN. ALGEMENE VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST 1. LICENTIE- & EIGENDOMSRECHTEN a. Software. In deze overeenkomst verwijst "Software" naar de volledige binaire code die nodig is voor het uitvoeren van de softwareapplicatie, eventuele bijbehorende documentatie, instellings- en helpbestanden en de benodigde licentiecode voor het in licentie geven van de applicatie. b. Softwarelicentie. Onder de algemene voorwaarden van deze overeenkomst verleent Enfocus BVBA, opgericht onder de Belgische wetgeving en met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1095, B-9051 Gent, België (hierna het "Bedrijf" genoemd), de eindgebruiker (hierna "U") -en U aanvaardt van het Bedrijfeen niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare persoonlijke licentie van onbeperkte duur voor het gebruik van een specifiek aantal kopieën van de Software onder de vorm van objectcode op een specifiek aantal computers zoals bepaald in de softwarelicentiebeperking gedefinieerd in het vervolg van deze paragraaf. De term "Computer" verwijst naar het computersysteem waarvoor de Software is bedoeld volgens de documentatie. Deze softwarelicentie wordt u verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u de software op een legale manier hebt verkregen van het Bedrijf of van een eventuele geautoriseerde verdeler of wederverkoper van het Bedrijf, of dat u de software (gratis of tegen betaling) hebt verkregen als onderdeel van een Softwarepakket. De software mag niet gelijktijdig worden geïnstalleerd, gebruikt, geopend, weergegeven of gestart op meer computers dan het toegestane aantal licentiegebruikers. U mag de software installeren op een servercomputer in een LAN-systeem, maar in dat geval mag de software niet gelijktijdig worden gebruikt, geopend, weergegeven of gestart door meer dan het toegestane aantal licentiegebruikers. U mag uw software niet op verschillende sites gebruiken; deze is beperkt tot één site. U mag de softwarelicentiestring niet verkopen, overdragen, verder in licentie geven, verdelen of op een andere manier beschikbaar maken aan enig andere persoon of entiteit. Als u een enkelvoudige softwarelicentie (ook licentie voor een "enkele gebruiker" of "enkel systeem" genoemd) hebt aangekocht, bedraagt de softwarelicentiebeperking één (1). Als u een softwarelicentie voor meerdere gebruikers (ook "volumelicentie" of "netwerklicentie" genoemd) hebt aangekocht, wordt de softwarelicentiebeperking bepaald door de factuur van het Bedrijf of een eventuele geautoriseerde verdeler of wederverkoper van het Bedrijf. Als u een volumelicentie hebt verworven, verlenen we u een licentie om de machineleesbare versie van de software te installeren, te gebruiken, te openen, weer te geven en te starten op zoveel licentiecomputers als het toegestane aantal gekochte licentiegebruikers of zoals opgegeven in addendum A, dat u kunt verkrijgen door hiervoor een schriftelijk aanvraag te verzenden naar Enfocus BVBA. Pagina 1/20

2 U mag uw volumelicentie niet op verschillende sites gebruiken; deze is beperkt tot één site. Als uw verworven volumelicentie het resultaat is van een samenvoeging van verschillende licenties voor één gebruiker, krijgt u 30 dagen de tijd om de samengevoegde licenties voor één gebruiker te deactiveren op uw lokale systeem/systemen. Het is verboden de samengevoegde licenties voor één gebruiker gelijktijdig met uw volumelicentie te gebruiken. Als u een netwerklicentie hebt verworven, verlenen we u een licentie om de machineleesbare versie van de software te installeren, te gebruiken, te openen, weer te geven en te starten op zoveel licentiecomputers als het toegestane aantal gekochte licentiegebruikers of zoals opgegeven in addendum A, dat u kunt verkrijgen door hiervoor een schriftelijk aanvraag te verzenden naar Enfocus BVBA. De software mag niet gelijktijdig worden geïnstalleerd, gebruikt, geopend, weergegeven of gestart op meer computers dan het toegestane aantal licentiegebruikers. Voor netwerklicenties is het gebruik van een licentieserver vereist. Deze mag geïnstalleerd worden op een LAN-computersysteem, maar is beperkt tot één site. Het is niet toegestaan om uw netwerklicenties op verschillende sites te gebruiken. Het product op het systeem van de eindgebruiker moet naar de licentieserver gericht zijn (via de systeemnaam of het IP-adres). Als er nog ongebruikte productsleutels beschikbaar zijn op de licentieserver, mag het systeem van de eindgebruiker het product gebruiken. U mag de softwarelicentiestring niet verkopen, overdragen, verder in licentie geven, verdelen of op een andere manier beschikbaar maken aan enig andere persoon of entiteit. Als uw verworven netwerklicentie het resultaat is van een samenvoeging van verschillende licenties voor één gebruiker of van een overschakeling van een volume- naar een netwerklicentie, krijgt u 30 dagen de tijd om de samengevoegde licenties voor één gebruiker of de volumelicentie te deactiveren op uw lokale systeem/systemen. Het is verboden de samengevoegde licenties voor één gebruiker of de volumelicentie gelijktijdig met uw netwerklicentie te gebruiken. c. Softwarepakket. Als u een Softwarepakket hebt aangekocht, verleent het Bedrijf u het recht om de individuele originele kopieën van het aangekochte pakket gratis of tegen een vergoeding te verdelen. U mag geen kopieën verdelen die niet origineel zijn. Als u kopieën tegen een vergoeding verdeelt, mag de distributieprijs in geen geval hoger zijn dan de prijs per kopie in het aangekochte pakket. Het hierboven vermelde distributierecht is beperkt tot de individuele originele kopieën in het Softwarepakket; u hebt niet het recht om andere Software te verdelen. Alle kopieën dienen in dezelfde toestand te blijven als ze werden ontvangen in het pakket, inclusief originele verpakking, licentieovereenkomst, instellingen, documentatie enz. De personen waaraan u kopieën uit het pakket doorgeeft, zijn gebonden aan deze licentieovereenkomst. d. Beperkingen. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst en voor zover dit is toegestaan door de geldende wetgeving, zijn volgende zaken voor U verboden: (i) de Software of een deel ervan kopiëren, opslaan, reproduceren, doorgeven, verdelen, weergeven, verhuren, leasen, in licentie geven, overdragen, verkopen, aanpassen, wijzigen (inclusief het corrigeren van fouten (bugs)), gebruiken voor commerciële doeleinden of door een derde partij laten gebruiken, op om het even welke manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, tegen betaling of gratis, inclusief maar niet beperkt tot online preflight, betaling per preflight en preflight-bewerkingen op basis van abonnement; (ii) de Software demonteren, decompileren, uit elkaar halen, vertalen of een afgeleid werk creëren op basis van de Software of een deel ervan; (iii) notities inzake eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten vervat in of op de Software, in of op een deel ervan, of in of op weergegeven, doorgegeven of gedrukte informatie betreffende de Software wissen of verwijderen; of (iv) gebruik of toegestaan gebruik van de Software voor of door een andere persoon dan Uzelf. Niettegenstaande het voorgaande, is het toegestaan één (1) kopie van de Software te maken als reservekopie voor uw archief. e. Eigendomsrechten & handelsgeheimen U verwerft geen enkel recht, titel of belang in de Software, behalve zoals uitdrukkelijk wordt vermeld in deze overeenkomst. De Software is beschermd door auteursrechten voor het Bedrijf of de partners die te allen tijde hun rechten op de Software behouden, inclusief hun intellectuele eigendomsrechten, en op alle volgende kopieën van de Software, ongeacht de vorm waarin of het medium waarop de originele en andere kopieën opeenvolgend bestaan. Deze licentie houdt geen verkoop van de Software in, noch een overdracht van auteursrechten of eigendom van de Software of een kopie van de Software. U hebt evenmin het recht om handelsmerken van het Bedrijf te gebruiken. U erkent en gaat ermee Pagina 2/20

3 akkoord: (i) dat de Software niet-gepubliceerde, gelicentieerde werken en/of handelsgeheimen van het Bedrijf bevat; (ii) dat het Bedrijf onafhankelijke economische voordelen haalt uit het eigendom en gebruik van de Software; en (iii) dat de Software vertrouwelijk wordt behandeld en onderhevig is aan de nodige maatregelen ter bescherming van de Software tegen ongeoorloofde onthulling en ongeautoriseerd gebruik. g. Licentiekosten. U betaalt een eenmalige vaste bijdrage (inclusief belastingen) ten belope van het bedrag dat staat vermeld op de Factuur of een elektronisch equivalent ("Licentiekost") dat uw recht bevat om de Software, de bijbehorende documentatie, instellings- en helpbestanden en de benodigde licentiecode voor het in licentie geven van de applicatie te gebruiken zoals beschreven in Onderdeel 1b, 1c, 1d, 1e en 1f. Deze Licentiekost dient cash te worden betaald vóór de levering van de Software of wordt aan U gefactureerd door het Bedrijf of door een eventuele geautoriseerde verdeler of wederverkoper van het Bedrijf. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de uitvoering van deze Overeenkomst op te schorten in het geval van het niet betalen van openstaande facturen. 2. BEPERKTE GARANTIE HET BEDRIJF GARANDEERT DAT HET MEDIUM, INDIEN VAN TOEPASSING, WAAROP DE SOFTWARE AAN U WORDT GELEVERD VRIJ IS VAN DEFECTEN INZAKE MATERIALEN EN/OF AFWERKING GEDURENDE EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN, TE STARTEN VANAF DE DAG WAAROP U DE SOFTWARE AANKOOPT. IN HET GEVAL VAN EEN MATERIAALDEFECT, IS DE ENIGE OPLOSSING VOOR U EN DE ENIGE VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF HET VERVANGEN VAN HET MEDIUM WAAROP DE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR HET BEDRIJF OF EEN PARTNER. 3. GARANTIEVOORBEHOUD BEHALVE WAAR UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD IN ONDERDEEL 2 HIERBOVEN, WORDT DE SOFTWARE VERSTREKT IN DE "HUIDIGE STAAT", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. HET BEDRIJF WIJST ALLE GARANTIES VAN DE HAND, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET- SCHENDING EN/OF VOOROPGESTELD DOEL OF GEBRUIK. HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE BETREFFENDE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, ACTUALITEIT, VOLLEDIGHEID, FUNCTIONALITEIT, VOOROPGESTELD GEBRUIK OF ANDERE KWALITEITEN. U NEEMT HET VOLLEDIGE RISICO OP ZICH BETREFFENDE DE KWALITEIT, HET GEBRUIK EN DE PRESTATIES VAN DE SOFWARE. DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN VOOROPGESTELD ZIJN NIET VAN TOEPASSING EN HET BEDRIJF KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD ALS DE SOFTWARE OF EEN DEEL ERVAN OP OM HET EVEN WELKE MANIER WERD MISBRUIKT OF WERD GEOPEND OF GEWIJZIGD DOOR U OF OM HET EVEN WELKE PERSOON BEHALVE HET BEDRIJF. DE GARANTIES VAN HET BEDRIJF ZOALS DEZE HIERBOVEN WORDEN OMSCHREVEN IN ONDERDEEL 2 ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE WORDEN VERSTREKT DOOR HET BEDRIJF EN WORDEN NIET UITGEBREID, VERMINDERD OF BEÏNVLOED DOOR, EN GEEN VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEID KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT, HET VERSTREKKEN VAN SERVICES DOOR HET BEDRIJF OF OM HET EVEN WELKE VORM VAN ADVIES OF SERVICE DIE BETREKKING HEEFT OP DE SOFTWARE. DE SOFTWARE IS NIET FOUTTOLERANT EN WERD NIET ONTWORPEN, GEPRODUCEERD OF IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK OF DOORVERKOOP ALS ONLINE CONTROLEAPPARATUUR IN GEVAARLIJKE OMGEVINGEN DIE FAALVEILIGE PRESTATIES VEREISEN, ZOALS BIJ DE BEDIENING VAN NUCLEAIRE APPARATEN, VLIEGTUIGNAVIGATIE- OF COMMUNICATIESYSTEMEN, IN EEN VERKEERSTOREN, RECHTSTREEKSE LEVENSONDERSTEUNENDE APPARATEN OF WAPENSYSTEMEN, WAARBIJ HET FALEN VAN DE SOFTWARE RECHTSTREEKS KAN LEIDEN TOT DE DOOD, LETSELS OF ERNSTIGE FYSIEKE SCHADE OF SCHADE AAN HET MILIEU ("ACTIVITEITEN MET EEN HOOG RISICOGEHALTE"). HET BEDRIJF KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE GESCHIKTHEID VOOR EEN ACTIVITEIT MET EEN HOOG RISICOGEHALTE. Pagina 3/20

4 MUCITA-DISCLAIMER. DE PARTIJEN GAAN ERMEE AKKOORD DAT DE MUCITA (MARYLAND UNIFORM COMPUTER INFORMATION TRANSACTIONS ACT), MD. CODE ANN., COMMERCIEEL RECHT, ET SEQ. NIET VAN TOEPASSING IS OP DEZE TRANSACTIE (INCLUSIEF PER MUCITA ), EN DAT DEZE TERM, DIE DE MATE WIJZIGT WAARIN MUCITA VAN TOEPASSING IS OP DEZE TRANSACTIE, OPMERKELIJK IS. 4. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IN GEEN GEVAL KAN HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD TEN OPZICHTE VAN U OF EEN DERDE VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, TOEVALLIGE SCHADE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLAIRE SCHADE OF SPECIALE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET DEZE OVEREENKOMST, OF HET NU OM EEN CONTRACTBEPALING GAAT, GELDIG OF ONGELDIG. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOOR ENIGE EN ALLE VORDERINGEN HIERONDER DOOR U OF EEN ANDERE PERSOON DE LICENTIEKOSTEN OVERSCHRIJDEN DIE U AAN HET BEDRIJF OF EEN GEMACHTIGDE PARTNER HEBT BETAALD. IN GEEN GEVAL KAN HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE SCHADE, WINSTVERLIES OF FINANCIEEL VERLIES TEN GEVOLGE VAN EVENTUELE SCHADE AAN, OF DE DEGRADATIE OF HET VERLIES VAN, GEGEVENS, INFORMATIE OF EEN WERKPRODUCT VAN U IN VERBAND MET DE SOFTWARE EN/OF TEN GEVOLGE VAN OF VOORTVLOEIEND UIT EVENTUELE RESULTATEN VAN DE SOFTWARE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE VERWERPING OF BEPERKING VAN GEVOLG- OF TOEVALLIGE SCHADE VERBODEN, DUS IS HET MOGELIJK DAT DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING NIET VOOR U VAN TOEPASSING IS. ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER DE SOFTWARE, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING HET STOPZETTEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. 5. EXPORT EN BEPERKINGEN VAN DE OVERHEID VAN DE VERENIGDE STATEN Het is verboden de Software of Gegevens te exporteren of opnieuw te exporteren met schending van de geldende wetten of reglementeringen, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze van de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Als de Software daarnaast geïdentificeerd wordt als voor export gecontroleerde items onder de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk, verklaart en garandeert u dat u geen burger of inwoner bent van een natie waarvoor een embargo geldt en dat verder voor u geen beperkingen onder de exportwetten gelden betreffende het ontvangst van de Software. Als u bovendien de Software of Gegevens hebt verworven in de Verenigde Staten van Amerika, verklaart en garandeert u dat u specifieke beperkingen en reglementeringen die mogelijk van toepassing zijn voor alle contracten of overeenkomsten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie van de eigendomsrechten en/of eigendomsverklaringen betreffende "beperkte rechten") aangegaan met de overheid van de Verenigde Staten of zijn agenten en vertegenwoordigers zult naleven. Alle rechten betreffende het gebruik van de Software of Gegevens worden toegekend onder de voorwaarde dat dergelijke rechten komen te vervallen als u niet aan de geldende bepalingen voldoet. 6. BEËINDIGING & OVERLEVING Deze Overeenkomst blijft van kracht tot deze door U of het Bedrijf wordt beëindigd; beëindiging geeft u geen recht op een terugbetaling. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door de Software terug te sturen naar het Bedrijf en deze daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst in zijn geheel of deels te beëindigen door middel van een aangetekende brief en rekening houdend met een kennisgevingsperiode van 1 maand als u een algemene voorwaarde in deze Overeenkomst schendt. Deze Overeenkomst wordt automatisch beëindigd in het geval van een schending of niet naleven van een algemene voorwaarde uit de Onderdelen 1b, 1c of 1d van deze Overeenkomst. Na beëindiging voor om het even welke reden en door om het even welke partij, bezorgt U de Software meteen terug aan het Bedrijf Pagina 4/20

5 en wist en verwijdert U alle kopieën van de Software op eventuele computers en/of media in Uw bezit, onder Uw hoede of onder Uw controle. De bepalingen in Onderdelen 1d, 1e, 3, 4 en 8 overleven elke beëindiging of expiratie van deze Overeenkomst. 7. VERKLARING BEPERKTE RECHTEN (RESTRICTED RIGHTS LEGEND) Als de Software gelicentieerd is voor of namens de Verenigde Staten van Amerika, haar instellingen en/of vertegenwoordigers ("Regering van de V.S.") gelden Beperkte Rechten. Gebruik, duplicatie of openbaarmaking door de Regering van de V.S is onderworpen aan beperkingen zoals vermeld in de bepalingen in subparagraaf (c)(1)(ii) van de Rechten inzake Technische Gegevens en Computersoftware bij DFARS of subparagrafen (c)(1) en (2) van Commerciële Computersoftware - Beperkte Rechten bij 48 CFR , afhankelijk van welke van toepassing zijn. De fabrikant is het Bedrijf. 8. ALGEMENE BEPALINGEN a. Toewijzing. U bent niet gemachtigd deze Overeenkomst of de toegekende licentie toe te wijzen of over te dragen of Uw verplichtingen inzake deze Overeenkomst te delegeren, geheel of deels. Elke poging tot toewijzing of overdracht is nietig, ongeldig en betekent een inbreuk op deze Overeenkomst. b. Verklaring van Afstand, Wijziging of Aanpassing. Een verklaring van afstand betreffende een bepaling van deze Overeenkomst of betreffende een recht, macht of oplossing van het Bedrijf is ongeldig, tenzij dit schriftelijk en ondertekend wordt bevestigd door de partij aan wie dergelijke verklaring van afstand is gericht. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst aan te passen of te wijzigen mits U hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Het is mogelijk dat de voorwaarden van deze Overeenkomst niet worden aangepast of gewijzigd volgens de voorwaarden van Uw aankoop, kwitantie, factuur of een gelijkaardig document ook al heeft het Bedrijf een dergelijk document ondertekend, aanvaard of ontvangen. Geen enkele nalatigheid of vertraging van om het even welke partij bij het uitoefenen van een recht, vermogen of oplossing inzake een bepaling van deze Overeenkomst kan worden aangewend als verklaring van afstand daarvan. c. Scheidbaarheid. Als er een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank als ongeldig, nietig of onafdwingbaar wordt beschouwd, gaan de partijen ermee akkoord dat, tenzij deze bepaling een wezenlijke invloed uitoefent op de volledige intentie en bedoeling van de Overeenkomst, de ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid geen invloed zal uitoefenen op de geldigheid van deze Overeenkomst of de resterende bepalingen ervan, en dat de bepaling in kwestie zal worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de intentie en bedoeling van de oorspronkelijke bepaling. d. Handhaving. U erkent dat een door U begane inbreuk, vermeend of reëel, op een bepaling uit Onderdeel 1 van deze Overeenkomst onherstelbare schade aan het Bedrijf zal veroorzaken, dat aan dergelijke schade geen monetaire waarde kan worden gegeven en dat het Bedrijf geen afdoende wettelijke oplossing hiervoor kan aanwenden. U gaat er daarom mee akkoord dat het Bedrijf het recht heeft om, naast andere beschikbare oplossingen, een injunctie of een andere billijke verlichting aan te vragen bij een bevoegde rechtbank voor het beperken van een inbreuk, vermeend of reëel, op Uw verplichtingen voortvloeiend uit een bepaling uit Onderdeel 1. U doet afstand van eventuele eisen dat het Bedrijf een borg of andere maatregel dient te voorzien in het geval dat een injunctieve of billijke verlichting wordt aangevraagd door of toegekend aan het Bedrijf ter afdwinging van een bepaling uit Onderdeel 1. e. Geldende Wetgeving & Forum Deze Overeenkomst is onderhevig aan en wordt geanalyseerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen betreffende deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Gent. f. Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst bevat de exclusieve verklaring van de partijen aangaande de algemene voorwaarden van de licentie en de Software aan U, en vervangt een eventuele voorgaande of Pagina 5/20

6 gelijktijdige overeenkomst, communicatie, verklaring of schikking betreffende het onderwerp van deze Overeenkomst. U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN DEZE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE OVEREENKOMST DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE VERKLARING BETREFT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN BETREFFENDE HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST. ============================================================================ = Adobe Color Management Module (CMM) Licentieovereenkomst Adobe Licentieovereenkomst voor Software KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DAARONDER MET NAME BEGREPEN DE BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT: GEBRUIK ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 2; OVERDRAAGBAARHEID ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 4; GARANTIE ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 6 EN 7; AANSPRAKELIJKHEID ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 8; EN SPECIFIEKE BEPALINGEN EN UITZONDERINGEN ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 14. U STEMT ERMEE IN DAT DEZE OVEREENKOMST GELIJK IS AAN ELKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST WAAROVER U HEEFT ONDERHANDELD EN DIE U HEEFT ONDERTEKEND. DEZE OVEREENKOMST IS AFDWINGBAAR JEGENS U EN ELKE RECHTSPERSOON DIE DE SOFTWARE HEEFT VERKREGEN EN TEN BEHOEVE WAARVAN DEZE WORDT GEBRUIKT; INDIEN VAN TOEPASSING BIJVOORBEELD UW WERKGEVER. INDIEN U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN. GA NAAR {http://www.adobe.com/nl/support} VOOR DE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN INZAKE RETOURNERING VAN SOFTWARE EN TERUGBETALING. HET IS MOGELIJK DAT U RECHTSTREEKS MET ADOBE EEN ANDERE OVEREENKOMST HEEFT AFGESLOTEN (BIJVOORBEELD EEN VOLUMELICENTIEOVEREENKOMST) DIE DEZE OVEREENKOMST OF DELEN DAARVAN AANVULT OF VERVANGT. Pagina 6/20

7 ALLE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN EN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE BERUSTEN BIJ ADOBE EN HAAR LEVERANCIERS. DE SOFTWARE WORDT NIET AAN U VERKOCHT, MAAR ONDER LICENTIE VERSTREKT. ADOBE STAAT U SLECHTS TOE DE SOFTWARE TE KOPIËREN, DOWNLOADEN, INSTALLEREN, GEBRUIKEN OF ANDERSZINS TE PROFITEREN VAN DE FUNCTIONALITEIT OF INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN BEPAALDE MATERIALEN EN DIENSTEN VAN ADOBE EN VAN DERDEN DIE ONDERDEEL VORMEN VAN DE SOFTWARE OF DOOR MIDDEL VAN DE SOFTWARE WORDEN BENADERD, KUNNEN ANDERE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN TOEPASSING ZIJN, DIE U OVER HET ALGEMEEN KUNT VINDEN IN EEN AFZONDERLIJKE LICENTIEOVEREENKOMST, GEBRUIKSVOORWAARDEN OF IN EEN "READ-ME"-BESTAND ("LEES- MIJ") DAT ZICH IN OF BIJ DE BETREFFENDE MATERIALEN EN DIENSTEN OF OP {http://www.adobe.com/go/thirdparty} BEVINDT. DE SOFTWARE KAN EEN PRODUCTACTIVERINGSVOORZIENING OF ANDERE TECHNOLOGIE BEVATTEN TER VERHINDERING VAN ONGEOORLOOFD GEBRUIK EN KOPIËREN EN TECHNOLOGIE DIE U HELPT LICENTIES TE BEHEREN. DEZE TECHNOLOGIE KAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VERHINDEREN INDIEN U ZICH NIET HOUDT AAN DE PROCEDURE VOOR ACTIVERING, INSTALLATIE EN/OF LICENTIEBEHEER ZOALS BESCHREVEN IN DE SOFTWARE EN DE DOCUMENTATIE. GA NAAR {http://www.adobe.com/nl/support} VOOR INFORMATIE OVER PRODUCTACTIVERING EN LICENTIEBEHEER. 1. Definities. "Adobe" betekent Adobe Systems Incorporated, een naar het recht van Delaware, V.S. gevestigde vennootschap, kantoorhoudende te 345 Park Avenue, San Jose, Californië 95110, indien lid 10(a) van deze overeenkomst van toepassing is; zo niet, betekent het Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Republiek Ierland, een naar het recht van Ierland gevestigde vennootschap en een nevenvestiging en licentiehouder van Adobe Systems Incorporated. "Adobe Run-Time" betekent dat gedeelte van de Software dat nodig is om het Eindgebruikerproduct te laten functioneren op hardware waarop de Software zelf niet resident is. "Computer" betekent een computer die informatie in digitale of gelijksoortige vorm leest en manipuleert teneinde een specifiek resultaat te behalen, gebaseerd op een reeks instructies. "Eindgebruikerproduct" betekent een door u aangemaakt Outputbestand dat de Adobe Run-Time bevat, bijvoorbeeld de educatieve software, presentaties, demobestanden, interactief multimediamateriaal, interactieve entertainmentproducten en dergelijke. "Intern Netwerk" betekent een particulier netwerk dat uitsluitend toegankelijk is voor werknemers en individuele opdrachtnemers (zoals uitzendkrachten) van een specifieke onderneming of soortgelijke bedrijfseenheid. Tot het Interne Netwerk behoren niet het internet of enige andere openbare netwerkgemeenschap, zoals groepen, verenigingen of soortgelijke organisaties op basis van lidmaatschap of abonnement. "Outputbestand" betekent een door u met gebruikmaking van de Software aangemaakt outputbestand. "Software" betekent (a) alle informatie die bij deze overeenkomst wordt verstrekt, daaronder begrepen maar niet beperkt tot (i) softwarebestanden of andere computerinformatie van Adobe of derden; (ii) voorbeeld- en stockfoto's, afbeeldingen, geluid, clip-art en andere artistieke werken die aan software van Adobe is gekoppeld en die niet van Adobe of via een afzonderlijke dienst van een andere partij is verkregen ("Inhoudbestanden"); (iii) bijbehorende schriftelijke materialen en bestanden ter uitleg ("Documentatie") en (iv) fonts; en (b) alle eventuele upgrades, gewijzigde versies, updates en aanvullingen van de Software waarop Adobe u te enigerlei tijdstip een licentie verleent (tezamen te noemen "Updates"), voor zover deze niet in een afzonderlijke overeenkomst zijn opgenomen. Pagina 7/20

8 "Toegestane Aantal" betekent één (1), tenzij anders is aangegeven volgens een geldige licentie (zoals een volumelicentie) afgegeven door Adobe. 2. Softwarelicentie. Adobe verleent u een niet-exclusieve licentie om de Software te gebruiken op de wijze en voor de doeleinden die in de Documentatie zijn omschreven, mits u de Software van Adobe of een van haar geautoriseerde licentiehouders heeft verkregen en u de bepalingen van deze overeenkomst naleeft. Zie artikel 14 voor specifieke bepalingen in verband met het gebruik van bepaalde producten en componenten, waaronder font software, Acrobat, After Effects, Adobe Presenter, ColdFusion, Contribute, Flash en Flash Player en Version Cue. 2.1 Algemeen Gebruik. U mag één exemplaar van de Software installeren en gebruiken op uw compatibele Computer tot maximaal het Toegestane Aantal Computers; of 2.2 Toepassing op een server. U mag het toegestane aantal exemplaren van de Software installeren op het toegestane aantal Computer bestandsservers binnen uw Interne Netwerk voor het downloaden en installeren van de Software op Computers binnen uw intern computernetwerk tot maximaal het Toegestane Aantal Computers; of 2.3 Servergebruik. U mag het Toegestane Aantal exemplaren van de Software installeren op het Toegestane Aantal Computer bestandsservers binnen uw Interne Netwerk uitsluitend ten behoeve van het gebruik van de Software door een persoon met behulp van opdrachten, gegevens of instructies (zoals scripts) vanaf een Computer die is aangesloten op uw Interne Netwerk. Het totale aantal gebruikers (niet het aantal gelijktijdige gebruikers) dat de Software mag gebruiken op een dergelijke Computer bestandsserver mag het Toegestane Aantal niet overschrijden. Enig ander netwerkgebruik is niet toegestaan, hieronder begrepen doch niet beperkt tot het rechtstreeks gebruik van de Software dan wel met behulp van opdrachten, gegevens of instructies, (i) van of naar een Computer die niet is aangesloten op uw Interne Netwerk, (ii) voor het mogelijk maken van Internet of op het web gehoste diensten, (iii) door enige gebruiker die niet gerechtigd is tot het gebruik van de Software middels een geldige licentie van Adobe, (iv) als onderdeel van een systeem, workflow of dienst die toegankelijk is voor meer dan het Toegestane Aantal gebruikers, of (v) voor niet door een individuele gebruiker geïnitieerde bewerkingen (bijvoorbeeld geautomatiseerde serververwerking van grote hoeveelheden wire feed inhoud); en 2.4 Thuisgebruik of gebruik op een draagbare Computer. Met inachtneming van de in artikel 2.5 hieronder vermelde wezenlijke beperkingen mag de eerste gebruiker van de Computer waarop de Software is geïnstalleerd ("Eerste Gebruiker") een tweede exemplaar van de Software voor zijn of haar exclusief gebruik op een draagbare Computer of Computer bij hem of haar thuis installeren, op voorwaarde dat de Software op de draagbare Computer of Computer thuis niet tegelijkertijd met de Software op de primaire Computer wordt gebruikt. Van u kan worden verlangd dat u contact met Adobe opneemt om een tweede exemplaar te mogen maken. 2.5 Beperkingen op tweede gebruik door volumelicentienemers. Indien de Software is verkregen onder een Adobe volumelicentieprogramma (thans Adobe Open Options genaamd) door een andere licentienemer dan een educatieve volumelicentienemer, mag het krachtens artikel 2.4 gemaakte tweede exemplaar van de Software uitsluitend worden gebruikt ten behoeve en voor de zakelijke doeleinden van de betreffende volumelicentienemer. Ga naar {http://www.adobe.com/nl/aboutadobe/openoptions} voor meer informatie over tweede gebruik door volumelicentienemers. 2.6 Backup-exemplaar. U mag een redelijk aantal backup-exemplaren van de Software maken, op voorwaarde dat u de backup-exemplaren uitsluitend ten behoeve van archivering installeert of gebruikt. Pagina 8/20

9 2.7 Distributie van Run-Time. U mag kopie-exemplaren van het Eindgebruikerproduct en de aanverwante Adobe Run-Time maken en die exemplaren distribueren, echter met dien verstande dat (a) de Adobe Run- Time uitsluitend gekoppeld aan het Outputbestand als onderdeel van het Eindgebruikerproduct mag worden gedistribueerd of gebruikt, en (b) u de partijen waaraan de Adobe Run-Time wordt gedistribueerd deze uitsluitend toestaat te gebruiken op voorwaarde dat zij overeenkomen dat geen aanspraak of eigendomsrecht op de Adobe Run-Time wordt overgedragen en dat het Eindgebruikerproduct, waaronder de Adobe Run-Time, niet aan reverse compiling zal worden onderworpen en niet zal worden gedeassembleerd. Het is u bovendien niet toegestaan een Eindgebruikerproduct te distribueren om de educatieve software, de presentaties, het interactieve multimediamateriaal, de interactieve entertainmentproducten en dergelijke van anderen opnieuw af te spelen. 2.8 Inhoudbestanden. Tenzij anders is bepaald in de bij de Inhoudbestanden behorende "Lees- Mij"bestanden, die specifieke rechten en beperkingen kunnen bevatten met betrekking tot dergelijke materialen, mag u alle Inhoudbestanden weergeven, wijzigen, reproduceren en distribueren. U mag de Inhoudbestanden echter niet afzonderlijk of losstaand distribueren, d.w.z. in situaties waarin de Inhoudbestanden het hoofdbestanddeel of de voornaamste waarde vormen van het te distribueren product. Inhoudbestanden mogen niet worden gebruikt voor de productie van smadelijk, lasterlijk, frauduleus, onzedelijk, obsceen of pornografisch materiaal of ander materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of op anderszins onrechtmatige wijze. U kunt geen merkrechten doen gelden met betrekking tot de Inhoudbestanden of daaruit of daarvan afgeleide werken. Inhoudbestanden bevatten geen stockfoto's of andere inhoud die niet aan software van Adobe is gekoppeld, bijvoorbeeld afbeeldingen die via de Stock Photos dienst van Adobe zijn verkregen. 2.9 Voorbeeldapplicatiecode. Tenzij anders is bepaald in de bij een dergelijke code behorende documentatie en/of de Software of in een afzonderlijke overeenkomst tussen u en Adobe mag u de broncodevorm van die delen van dergelijke softwareprogramma's die in de bijbehorende documentatie als voorbeeldcode, voorbeeldapplicatiecode of onderdelen (elk te noemen "Voorbeeldapplicatiecode") worden geïdentificeerd uitsluitend wijzigen ten behoeve van het ontwerpen, ontwikkelen en testen van websites en applicaties die met gebruikmaking van Adobe softwareprogramma's zijn ontwikkeld; echter met dien verstande dat het u alleen is toegestaan de (gewijzigde of ongewijzigde) Voorbeeldapplicatiecode te kopiëren en te distribueren indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan: (1) u distribueert de gecompileerde object Voorbeeldapplicatiecode met uw applicatie; (2) u neemt de Voorbeeldapplicatiecode niet op in enige voor website-ontwikkeling ontworpen producten of applicaties; en (3) u gebruikt de naam, beeldmerken en andere handelsmerken van Adobe niet om uw eigen applicatie te verhandelen. U stemt ermee in Adobe te vrijwaren tegen verlies, schade, vorderingen en gerechtelijke procedures, met inbegrip van advocaatkosten, voortvloeiende uit het gebruik of de distributie van uw applicatie Scripting. De Software kan Extend scriptvoorbeelden bevatten waarin een schriftelijke toestemming van Adobe is vervat om deze voorbeelden onder beperkte omstandigheden te mogen wijzigen en te mogen distribueren. U stemt ermee in Adobe te vrijwaren tegen verlies, schade, vorderingen en gerechtelijke procedures, met inbegrip van advocaatkosten, voortvloeiende uit voornoemde distributie. 3. Intellectueel eigendom. De Software en alle geautoriseerde kopieën die u daarvan maakt, zijn intellectueel eigendom van Adobe Systems Incorporated en haar leveranciers. De structuur, organisatie en code van de Software behoren tot de beschermde, niet openbare en vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen (trade secrets) van Adobe Systems Incorporated en haar leveranciers. De Software is wettelijk beschermd, onder meer door de auteurswetten van de Verenigde Staten van Amerika en andere landen en door internationale verdragsbepalingen. Behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze overeenkomst uiteengezet, worden u onder deze overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten inzake de Software verleend, en zijn alle rechten die hierbij niet uitdrukkelijk worden verleend voorbehouden door Adobe en haar leveranciers. 4. Beperkingen. Pagina 9/20

10 4.1 Kennisgevingen. Het is u niet toegestaan de Software te kopiëren, behalve voor zover bepaald onder artikel 2 en 14. Alle toegestane kopieën die u maakt, dienen dezelfde kennisgevingen met betrekking tot het auteursrecht en andere eigendomsrechten te bevatten als zijn aangebracht op of in de Software. 4.2 Wijziging niet toegestaan. Behoudens als toegestaan onder artikel 14, mag u de Software niet wijzigen, aanpassen of vertalen. U mag de Software niet aan reverse engineering onderwerpen, decompileren, deassembleren of anderszins trachten de broncode van de Software te achterhalen, behoudens voor zover decompileren uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijke regelgeving, en nodig is om de Software met een ander softwareprogramma te kunnen gebruiken. 4.3 Afscheiden is niet toegestaan. De Software kan verschillende toepassingen, hulpprogramma's en onderdelen bevatten, kan meer platforms en talen ondersteunen en kan aan u worden verstrekt op meerdere gegevensdragers of in de vorm van meer exemplaren. De Software is echter ontworpen en wordt aan u verstrekt als een enkel product dat moet worden gebruikt als product op Computers volgens artikel 2 en 14. U bent niet verplicht alle onderdelen van de Software te gebruiken, maar u mag de samenstellende onderdelen van de Software niet afscheiden voor gebruik op verschillende Computers. U mag de onderdelen van de Software niet ontbundelen of opnieuw verpakken voor distributie, overdracht of wederverkoop. Zie artikel 14 voor specifieke uitzonderingen op dit artikel Overdracht niet toegestaan. HET IS U NIET TOEGESTAAN DE SOFTWARE OF ENIG DEEL DAARVAN TE VERHUREN, TE VERKOPEN, IN LEASE OF IN SUBLICENTIE TE GEVEN, OP DE COMPUTER VAN EEN DERDE PERSOON TE LATEN KOPIËREN OF UW RECHTEN OP DE SOFTWARE TE CEDEREN OF OVER TE DRAGEN, BEHOUDENS VOOR ZOVER UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST. U mag daarentegen wel al uw rechten op het gebruik van de Software aan een derde natuurlijke of rechtspersoon overdragen, onder de voorwaarde dat: (a) u daarbij ook overgaat tot overdracht aan de (rechts)persoon in kwestie van (i) deze overeenkomst en (ii) de/het serienummer(s), de Software die is aangehecht aan door Adobe of haar bevoegde distributeur geleverde gegevensdragers en alle overige software of hardware die met de Software is gebundeld, verpakt of standaard wordt geïnstalleerd, inclusief alle kopieën, updates, upgrades en eerdere versies, (b) u geen kopieën achterhoudt, daaronder begrepen back-ups en kopieën die op een computer zijn opgeslagen en (c) de ontvangende partij instemt met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst en alle andere voorwaarden en bepalingen waaronder u een geldige licentie voor de Software hebt verkregen. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE MAG U GEEN KOPIEËN VAN DE SOFTWARE OVERDRAGEN DIE ZIJN BESTEMD VOOR EDUCATIE, OP PROEF ZIJN VERKREGEN OF ANDERSZINS NIET VOOR DE HANDEL ZIJN BESTEMD. Adobe kan verlangen dat u en de ontvanger vóór de overdracht schriftelijk bevestigen deze overeenkomst na te leven, informatie over uzelf aan Adobe verstrekken en zich als eindgebruiker van de Software registreren. U dient voor de overdracht rekening te houden met 4-6 weken. Ga voor meer informatie naar {http://www.adobe.com/nl/support} of neem contact op met Adobe's afdeling Customer Support. 5. Updates. Indien de Software een upgrade of update van een voorgaande versie van de software van Adobe betreft, dient u een geldige licentie te bezitten voor het gebruik van die voorgaande versie om de upgrade of update te mogen gebruiken. Nadat u de betreffende update of upgrade heeft geïnstalleerd, mag u voorgaande versies overeenkomstig de bijbehorende licentieovereenkomst voor eindgebruikers blijven gebruiken mits (a) de upgrade of update en alle voorgaande versies op hetzelfde apparaat zijn geïnstalleerd, (b) de voorgaande versies of exemplaren daarvan niet aan een andere partij worden overgedragen of naar een ander apparaat worden verplaatst totdat alle exemplaren van de update of upgrade eveneens aan de betreffende partij zijn overgedragen of naar het betreffende apparaat zijn verplaatst, en (c) u erkent dat elke verplichting die mogelijkerwijze op Adobe rust om de voorgaande versie(s) te ondersteunen kan worden beëindigd zodra de upgrade of update beschikbaar is. Na installatie van een update of upgrade is het niet toegestaan de voorgaande versie(s) op enige andere wijze te gebruiken. Adobe kan aan de verlening van een licentie voor upgrades and updates nadere of afwijkende voorwaarden verbinden. 6. BEPERKTE GARANTIE. Tenzij anders is aangegeven in artikel 14, garandeert Adobe aan de natuurlijke of rechtspersoon die het eerst een licentie voor de Software heeft verworven voor gebruik in Pagina 10/20

11 overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, dat de Software voor een periode van negentig (90) dagen vanaf het moment van ontvangst van de Software in hoofdzaak in overeenstemming met de Documentatie zal functioneren als deze op het aanbevolen besturingssysteem en de aanbevolen hardwareconfiguratie wordt gebruikt. Niet-wezenlijke variaties in de prestaties in vergelijking met hetgeen is beschreven in de Documentatie gelden niet als reden om aanspraak te maken op de garantie. DEZE BEPERKTE GARANTIE GELDT NIET VOOR PATCHES (FOUTHERSTELLINGEN), NAAR EEN ANDERE OPMAAK GECONVERTEERDE FONT SOFTWARE, PRE-RELEASE (BETA), TRYOUT, STARTER- EVALUATIE-, PROEF- EN NIET VOOR WEDERVERKOOP BESTEMDE EXEMPLAREN VAN SOFTWARE DAN WEL WEBSITES, ONLINEDIENSTEN OF CD-DIENSTEN (Zie artikel 14). Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient u de Software, vergezeld van een bewijs van aankoop, binnen voornoemde negentig (90) dagen aan Adobe's afdeling Customer Support te retourneren. Surf voor meer informatie over aanspraak op de garantie naar de pagina's van Adobe's afdeling Customer Support op {http://www.adobe.com/nl/support}. Indien de Software niet in hoofdzaak volgens de Documentatie functioneert, blijft de gehele aansprakelijkheid van Adobe en de aan haar gelieerde vennootschappen, alsmede uw exclusieve verhaalsmogelijkheid en uitsluitende recht, beperkt, ter keuze van Adobe, tot hetzij vervanging van de Software, hetzij restitutie van de licentievergoeding die u voor de Software hebt betaald. DE IN DIT ARTIKEL BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE EN NAUW OMSCHREVEN RECHTEN. U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED WAAR U BENT GEVESTIGD. Voor verdere informatie omtrent garanties, dient u de informatie met betrekking tot specifieke rechtsgebieden aan het eind van deze overeenkomst te raadplegen, indien aanwezig, of contact op te nemen met de Afdeling Customer Support van Adobe. 7. UITSLUITING. DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE VERMELDT DE ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID TER ZAKE VAN SCHENDING VAN GARANTIES DOOR ADOBE, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN OF HAAR LEVERANCIERS. BEHOUDENS DE VOORNOEMDE BEPERKTE GARANTIE EN ELKE GARANTIE, BEPALING, VERKLARING OF VOORWAARDE WAARVOOR GELDT DAT UITSLUITING OF BEPERKING NIET IS TOEGESTAAN ONDER HET OP U VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT IN HET RECHTSGEBIED WAAR U BENT GEVESTIGD, LEVEREN ADOBE, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN HAAR LEVERANCIERS DE SOFTWARE EN TOEGANG TOT WEBSITES, ONLINE DIENSTEN EN GD-DIENSTEN "AS IS" EN MET ALLE FOUTEN EN SLUITEN ZIJ UITDRUKKELIJK ALLE OVERIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN OF BEPALINGEN, BIJ OF KRACHTENS DE WET, GEWOONTE OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT ENIGE KWESTIE UIT, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES INZAKE PRESTATIES, BEVEILIGING, AFWEZIGHEID VAN EEN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, OF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, INTEGRATIE, ONGESTOORD GENOT, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. De bepalingen van artikel 7 en artikel 8 blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst gelden, ongeacht de oorzaak van deze beëindiging, maar hierdoor wordt geen recht geïmpliceerd of in het leven geroepen tot verder gebruik van de Software na beëindiging van deze overeenkomst. 8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. BEHOUDENS HET HIERBOVEN VERMELDE EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL EN EVENTUELE AFWIJKENDE BEPALINGEN IN ARTIKEL 14 ZIJN ADOBE, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE SCHADE, SCHADEVERGOEDING, VORDERINGEN OF KOSTEN, DAARONDER BEGREPEN GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE OF GEDERFDE WINST OF GEMISTE BESPARINGEN, BEDRIJFSONDERBREKING, LETSELSCHADE OF TEKORTKOMING IN DE NALEVING VAN EEN EVENTUELE ZORGPLICHT OF VOOR VORDERINGEN VAN DERDEN, ZELFS INDIEN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN ADOBE OF EEN LEVERANCIER OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ZIJN SLECHTS GELDIG VOOR ZOVER ZIJ ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT IN UW RECHTSGEBIED ZIJN TOEGESTAAN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE, DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN VAN HAAR LEVERANCIERS OP GROND VAN OF IN SAMENHANG MET DEZE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE SOFTWARE IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING. DEZE BEPERKING GELDT OOK IN GEVAL VAN EEN FUNDAMENTELE OF WEZENLIJKE TEKORTKOMING OF EEN TEKORTKOMING VAN DE FUNDAMENTELE OF WEZENLIJKE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. Niets in deze overeenkomst dient te worden opgevat als een beperking van Adobe's aansprakelijkheid jegens u in geval van overlijden of persoonlijk letsel tengevolge van Adobe's nalatigheid of bedrog (fraude). Adobe treedt op namens haar gelieerde vennootschappen en leveranciers waar het de afwijzing, uitsluiting en/of beperking van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid betreft, doch niet voor wat betreft andere zaken of doeleinden. Voor verdere informatie dient u de informatie met betrekking tot specifieke jurisdicties aan het Pagina 11/20

12 eind van deze overeenkomst te raadplegen, indien aanwezig, of contact op te nemen met de Afdeling Customer Support van Adobe. 9. Exportbepalingen. U verbindt zich ertoe de Software niet te verzenden, over te brengen of te exporteren naar landen, of te gebruiken op enigerlei wijze waarvoor een verbod geldt op grond van de Export Administration Act (wet op de exportadministratie) van de Verenigde Staten van Amerika of andere exportwetten, -beperkingen of -regelgeving (de "Export Laws"). Bovendien, indien de Software wordt geïdentificeerd als exportartikel vallend onder de Export Laws, garandeert u dat u geen ingezetene of anderszins inwoner bent van een natie onder embargo of met beperkingen (daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot Iran, Syrië, Sudan, Libië, Cuba en Noord-Korea) en dat u niet op enige andere wijze volgens de Export Laws bent uitgesloten van het ontvangen van de Software. Alle rechten tot gebruik van de Software zijn verleend onder de voorwaarde dat die rechten vervallen indien u verzuimt de bepalingen van deze overeenkomst na te leven. 10. Toepasselijk recht. Deze overeenkomst wordt beheerst door en zal worden uitgelegd overeenkomstig het van kracht zijnde recht: (a) in de staat Californië, indien een licentie voor de Software wordt verkregen als u in de Verenigde Staten, Canada of Mexico verblijft, of (b) in Japan, indien een licentie voor de Software wordt verkregen als u in Japan, China, Korea, of ander Zuidoost-Aziatisch land verblijft waar alle officiële talen worden geschreven in ideografisch schrift (zoals hanzi, kanji of hanja) en/of in ander schrift dat is gebaseerd op een gelijksoortige structuur als ideografisch schrift, zoals hangul of kana; of (c) in Engeland, indien een licentie voor de Software wordt verkregen als u in enige andere staat of rechtsgebied verblijft dan hierboven is beschreven. De rechtbanken respectievelijk in Santa Clara County, Californië, indien Californisch recht van toepassing is, de Tokyo District Court in Japan, indien Japans recht van toepassing is, en de bevoegde rechtbanken in Londen, Engeland, indien Engels recht van toepassing is, hebben nietexclusieve rechtsbevoegdheid met betrekking tot alle geschillen betreffende of gerelateerd aan deze overeenkomst. Deze overeenkomst is niet onderworpen aan conflictregels van welke staat of rechtsgebied dan ook of aan het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing dan ook expliciet is uitgesloten. 11. Algemene bepalingen. Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, niet bindend en/of niet afdwingbaar blijkt, heeft dit geen effect op de geldigheid van de rest van deze overeenkomst, die geldig en afdwingbaar blijft onder de van toepassing zijnde bepalingen. Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van partijen die handelen als consument. Zo geldt bijvoorbeeld voor consumenten in Nieuw-Zeeland die de Software voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik (niet voor zakelijke doeleinden) hebben aangeschaft dat deze overeenkomst is onderworpen aan de Consumer Guarantees Act. Deze overeenkomst kan alleen door een schriftelijk document worden gewijzigd dat is ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Adobe. De Engelse versie van deze overeenkomst zal worden gebruikt wanneer deze overeenkomst moet worden geïnterpreteerd of uitgelegd. Dit is de gehele overeenkomst tussen Adobe en u met betrekking tot de Software en deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande verklaringen, besprekingen, toezeggingen, mededelingen of reclame met betrekking tot de Software. 12. Kennisgeving aan eindgebruikers binnen de overheid van de Verenigde Staten van Amerika Commercial Items. De Software en de Documentatie zijn "Commercial Item(s)" (commerciële artikelen), zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. artikel 2.101, en omvatten "Commercial Computer Software" (commerciële computersoftware) en "Commercial Computer Software Documentation" (documentatie bij commerciële computersoftware) zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. artikel respectievelijk 48 C.F.R. artikel overeenkomstig 48 C.F.R. artikel respectievelijk 48 C.F.R. artikel t/m , worden de "Commercial Computer Software" en "Commercial Computer Software Documentation" in licentie gegeven aan eindgebruikers binnen de overheid van de V.S. (a) uitsluitend als "Commercial Items" en (b) uitsluitend met die rechten die aan alle andere eindgebruikers worden verleend uit hoofde van de bepalingen van deze overeenkomst. Rechten op niet-gepubliceerde werken worden Pagina 12/20

13 voorbehouden krachtens de auteurswetten van de Verenigde Staten van Amerika. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA , USA Licenties van Adobe Technology voor de overheid van de Verenigde Staten van Amerika. Wanneer licenties van Adobe-software door de overheid van de Verenigde Staten van Amerika worden aangeschaft, of voor diens aannemers, gaat u ermee akkoord dat de licentieverlening plaatsvindt overeenkomstig de bepalingen in 48 C.F.R. artikel (voor niet-militaire instellingen) en 48 C.F.R. artikel en (voor het Amerikaanse ministerie van Defensie). Met betrekking tot eindgebruikers binnen de overheid van de Verenigde Staten van Amerika zal Adobe voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot gelijke rechten, waaronder mede begrepen, indien van toepassing, de bepalingen van "Executive Order 11246", zoals geamendeerd, "Section 402" van de "Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act" van 1974 (38 USC 4212) en "Section 503" van de "Rehabilitation Act" van 1973, zoals geamendeerd, en de voorschriften van 41 CFR Parts 60-1 t/m 60-60, en De clausule en voorschriften met betrekking tot positieve discriminatie van minderheden ingesloten in voorgaande zin worden geacht met deze verwijzing te zijn opgenomen in deze overeenkomst. 13. Naleving van licenties. Indien u een bedrijf, vennootschap of organisatie bent, stemt u ermee in dat u op verzoek van Adobe of haar bevoegde vertegenwoordiger binnen dertig (30) dagen volledig gedocumenteerd zult verklaren dat uw gebruik van alle software van Adobe op het moment van het verzoek in overeenstemming is met uw geldige licenties van Adobe. 14. Specifieke bepalingen en uitzonderingen. Dit artikel bevat specifieke bepalingen die verband houden met bepaalde producten en onderdelen van de Software en de beperkte uitzonderingen op de bovengenoemde bepalingen en voorwaarden. Voor zover een bepaling in dit artikel in strijd is met een andere bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst treedt dit artikel in de plaats van een dergelijke andere bepaling of voorwaarde Beperkte garantie voor gebruikers die woonachtig zijn in Duitsland of Oostenrijk. Als u de Software hebt verkregen in Duitsland of Oostenrijk, en u normaal gesproken uw verblijfplaats in één van die landen heeft, is artikel 6 niet van toepassing. In plaats hiervan geeft Adobe de garantie dat de Software de functionaliteit biedt die is beschreven in de Documentatie (de "overeengekomen functionaliteit") voor de periode van de beperkte garantie na ontvangst van de Software wanneer deze wordt gebruikt op de aanbevolen hardwareconfiguratie. "Periode van de beperkte garantie", zoals dit in dit artikel wordt gebruikt, betekent een (1) jaar wanneer u een bedrijfsmatige gebruiker bent en twee (2) jaar wanneer u geen bedrijfsmatige gebruiker bent. Niet-wezenlijke afwijking van de overeengekomen functionaliteit komt niet in aanmerking en hieraan kunnen geen garantierechten worden ontleend. DEZE BEPERKTE GARANTIE GELDT NIET VOOR SOFTWARE DIE GRATIS AAN U IS VERSTREKT, ZOALS UPDATES, PRE-RELEASE PRODUCTEN, TRYOUT-, STARTER- OF DEMOVERSIES, PROEFVERSIES, NAAR EEN ANDERE OPMAAK GECONVERTEERDE FONT SOFTWARE, WEBSITES, ONLINE DIENSTEN, CD-DIENSTEN SOFTWARE-EXEMPLAREN DIE NIET VOOR WEDERVERKOOP (NVW-VERSIES) BESTEMD ZIJN, OF SOFTWARE DIE ZODANIG DOOR U IS GEWIJZIGD DAT HIERDOOR EEN BESCHADIGING IS OPGETREDEN. Indien u aanspraak wilt maken op garantie, moet u tijdens de periode van de beperkte garantie, op onze kosten, de Software retourneren samen met het aankoopbewijs naar de locatie waar u deze hebt verkregen. Als de functionaliteit van de Software wezenlijk afwijkt van de overeengekomen functionaliteit, heeft Adobe het recht -- bij wijze van nakoming en naar eigen goeddunken -- de Software te repareren of vervangen. Als dit mislukt, hebt u recht op een korting op de aanschafprijs (korting) of mag u de aankoopovereenkomst annuleren (ontbinding). Voor verdere garantie-informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support van Adobe Beperking van aansprakelijkheid voor gebruikers die woonachtig zijn in Duitsland of Oostenrijk Als u de Software hebt verkregen in Duitsland of Oostenrijk, en u normaal gesproken uw verblijfplaats in één dan die landen heeft, is artikel 8 niet van toepassing. In plaats hiervan is, met inachtneming van de bepalingen in artikel , de wettelijke aansprakelijkheid van Adobe en de aan haar gelieerde Pagina 13/20

14 vennootschappen als volgt beperkt: (i) de aansprakelijkheid van Adobe en de aan haar gelieerde vennootschappen is beperkt tot het schadebedrag dat normaliter voorzienbaar is op het moment dat de aankoopovereenkomst wordt afgesloten voor wat betreft schade die wordt veroorzaakt door een enigszins nalatige inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting en (ii) Adobe en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een enigszins nalatige inbreuk op een niet-wezenlijke contractuele verplichting De hiervoor vermelde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor verplichte wettelijke aansprakelijkheden, in het bijzonder voor aansprakelijkheden onder de German Product Liability Act, aansprakelijkheid voor het verstrekken van een specifieke garantie of aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel door schuld U dient alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te beperken, in het bijzonder door backup-exemplaren te maken van de Software en van uw computergegevens in overeenstemming met de bepalingen in deze overeenkomst Aanvullende voorwaarden voor pre-release Software. Indien de Software een pre-commerciële versie of beta Software ("Pre-release Software") is, is dit artikel van toepassing. Pre-release Software is een prerelease versie en geen eindproduct van Adobe en kan bugs, fouten en andere problemen bevatten die mogelijk tot systeem- of andere fouten en gegevensverlies kunnen leiden. Adobe mag de Pre-release Software nimmer commercieel uitbrengen. Indien u de Pre-release Software hebt ontvangen ingevolge een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zoals de Adobe Systems Incorporated Serial Agreement for Unreleased Products, is uw gebruik van de Software tevens onderworpen aan de bepalingen van een dergelijke overeenkomst. U retourneert of vernietigt op verzoek van Adobe of bij de commerciële uitbrenging van de Software alle Pre-release Software. UW GEBRUIK VAN PRE-RELEASE SOFTWARE GESCHIEDT OP UW EIGEN RISICO. Zie artikel 7 en 8 VAN DE GARANTIEUITSLUITING EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE OP DEZE PRE-RELEASE SOFTWARE VAN TOEPASSING ZIJN Extra voorwaarden voor tryout versies, demo- en proefversies en NVW-versies. Indien de Software een tryout, starter- demo-, proef- of NVW-versie van de Software ("Tryout Software") is, is het volgende artikel van toepassing. De Tryout Software kan beperkt van functionaliteit zijn en dient uitsluitend te worden gebruikt als demonstratie en evaluatie en is niet voor commercieel gebruik door u bestemd. HET GEBRUIK VAN TRY-OUT SOFTWARE DOOR U GESCHIEDT VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. ZIE ARTIKEL 7 EN 8 VOOR DE GARANTIEUITSLUITINGEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE OP DE TRYOUT SOFTWARE VAN TOEPASSING ZIJN TIME OUT SOFTWARE. Indien de Software een timeoutversie is, wordt de werking daarvan na een aangewezen periode of aantal keren gebruik na installatie gestaakt. De licentie eindigt na een dergelijke periode of dergelijk aantal keren gebruik na installatie, tenzij deze door Adobe na de verwerving van een volledige eindgebruikerlicentie wordt verlengd. TOEGANG TOT BESTANDEN OF MET DEZE SOFTWARE VERVAARDIGDE UITVOER GESCHIEDT VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO Educatieve Softwareproducten. Indien de Software die u bij deze overeenkomst hebt ontvangen Educatieve Software is (Software die is vervaardigd en verspreid voor uitsluitend gebruik door Educatieve Eindgebruikers van het educatieve kanaal van Adobe), mag u de Software niet gebruiken tenzij u in uw jurisdictie kwalificeert als een Educatieve Eindgebruiker. Ga naar {http://www.adobe.com/nl/education/purchasing} om na te gaan of u hiervoor in aanmerking komt. Om een bevoegde leverancier van academische Adobe-producten te vinden in uw regio, gaat u naar {http://www.adobe.com/store} en raadpleegt u de koppeling voor de wereldwijde verkoop van producten ("Buying Products Worldwide") Font Software. Indien deze Software font software bevat: Pagina 14/20

15 mag u de font software gebruiken op Computers als bedoeld in artikel 2 en de font software uitvoeren naar elk uitvoerapparaat dat met een of meer van dergelijke Computers is verbonden; indien het Toegestane Aantal Computers vijf of minder bedraagt, mag u de font software downloaden naar het geheugen (harde schijf of RAM) van een uitvoerapparaat dat is verbonden met ten minste een van dergelijke Computers, met het doel de font software resident in een dergelijk uitvoerapparaat te hebben, en in één bijkomend uitvoerapparaat voor elk veelvoud van vijf dat wordt vertegenwoordigd door het Toegestane Aantal Computers; mag u een kopie van de door u voor een bepaald bestand gebruikte fonts naar een commerciële printer of ander servicebureau maken; een dergelijk servicebureau kan de font(s) gebruiken om uw bestand te verwerken, mits een dergelijk servicebureau beschikt over een geldige licentie voor het gebruik van die bepaalde fontsoftware; mag u de fontsoftware converteren en installeren in een andere opmaak voor gebruik in een andere omgeving, mits u de volgende voorwaarden naleeft. Een Computer waarop de geconverteerde fontsoftware wordt gebruikt of geïnstalleerd, wordt beschouwd als één van het Toegestane Aantal Computers. Het gebruik van de fontsoftware die u heeft geconverteerd, geschiedt overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Dergelijke geconverteerde fontsoftware mag alleen worden gebruikt voor uw eigen gebruikelijke interne bedrijfsactiviteiten of persoonlijk gebruik en mag voor geen enkel ander doel worden verspreid of overgebracht, uitgezonderd conform het bepaalde in artikel 4.4 van deze overeenkomst mag u kopieën van de fontsoftware ten behoeve van het afdrukken en bekijken van het document inbedden in uw elektronische documenten. Indien de door uw ingebedde font software wordt herkend als "gelicentieerd voor redigeerbaar inbedden" op Adobe's website {http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html} mag u ook kopieën van de fontsoftware ten behoeve van redactie van uw elektronische documenten inbedden. Onder deze licentie worden geen andere rechten op inbedden geïmpliceerd of toegestaan Onlinediensten De Software kan uitgaan van, of uw toegang vergemakkelijken tot, websites die worden onderhouden door Adobe, aan haar gelieerde vennootschappen of derden die goederen, informatie, software en diensten (bijvoorbeeld de Stock Photos dienst van Adobe) aanbieden (de "Onlinediensten"). Op uw toegang en gebruik van een website of Onlinediensten zijn de bepalingen, voorwaarden, disclaimers en kennisgevingen die op een dergelijke site staan vermeld of anderszins aan dergelijke diensten zijn verbonden van toepassing, bijvoorbeeld de gebruiksvoorwaarden op {http://www.adobe.com/nl/misc/copyright.html}. Adobe kan de beschikbaarheid van een website en Onlinediensten te allen tijde wijzigen of staken ongeacht de reden daarvoor Adobe heeft geen zeggenschap, hecht geen goedkeuring aan en accepteert geen verantwoordelijkheid voor websites of Onlinediensten van derden. Eventuele transacties tussen u en een derde in verband met een website of Onlinedienst, daaronder begrepen de levering van en betaling voor goederen en diensten alsmede eventuele andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties geschieden uitsluitend tussen u en een dergelijke derde UITGEZONDERD ALS UITDRUKKELIJK BIJ AFZONDERLIJKE OVEREENKOMST OVEREENGEKOMEN DOOR ADOBE OF AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN OF EEN DERDE GESCHIEDT HET GEBRUIK VAN WEBSITES EN ONLINEDIENSTEN VOOR EIGEN RISICO ONDER DE GARANTIE- EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VAN ARTIKEL 7 EN 8. Pagina 15/20

16 14.9 After Effects Professional Render Engine. Indien de Software de volledige versie van Adobe After Effects Professional bevat, mag u een onbeperkt aantal kopieën van de Render Engine installeren op Computers die deel uitmaken van uw Intern Netwerk waarin ten minste één Computer de volledige versie van de Adobe After Effects Professional Software bevat. De aanduiding "Render Engine" betekent een installeerbaar deel van de Software waarmee After Effects kunnen worden vervaardigd, maar dat niet kan worden gebruikt voor het aanmaken of wijzigen van projecten en niet de volledige After Effects gebruikersinterface bevat Version Cue Software. Indien de Software Adobe Creative Suite software en Version Cue software bevat, dan kunt u als alternatief voor het installeren en gebruiken van één kopie van het Version Cue Server onderdeel met de andere onderdelen van de Software, zoals onder artikel 2.1 toegestaan, het Version Cue Server onderdeel installeren op één file server die deel uitmaakt van uw eigen Intern Netwerk en deze toegankelijk maken voor Computers op dat Intern Netwerk, mits in uw eigen Intern Netwerk ten minste één Computer is opgenomen waarop Adobe Creative Suite is geïnstalleerd. Bovendien geldt dat indien u in de creatieve dienstverleningssector werkzaam bent, u klanten die zich buiten uw eigen Intern Netwerk bevinden toegang tot de Version Cue Server mag verlenen, mits aan alle onderstaande criteria wordt voldaan: (1) u mag uitsluitend die klanten toegang verlenen aan wie u omvangrijke creatieve diensten verleent, bijvoorbeeld reclame, public relations, grafisch ontwerp, enz.; (2) u mag klanten uitsluitend toegang verlenen om hen in staat te stellen deel te nemen, mee te werken en bij te dragen aan creatieve projecten waarbij u namens hen bent betrokken; (3) u mag geen vergoeding in rekening brengen voor toegang tot of gebruik van de Version Cue Server; (4) u mag geen toegang tot de Version Cue Server verlenen voor enig ander doel dan de specifiek in deze overeenkomst vermelde doeleinden of voor enig doel dat losstaat van de door u verleende creatieve dienst, bijvoorbeeld voor het beheer van eigen projecten van de klant; (5) het is uw klanten niet toegestaan kopieën van de Version Cue Server te downloaden; en (6) u komt alle overige bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst na. Ander netwerkgebruik is verboden, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het mogelijk maken van Internet of op het web gehoste werkgroepen of diensten Gecertificeerde documenten. Indien de Software u in staat stelt gecertificeerde documenten aan te maken en te valideren is dit artikel van toepassing Gecertificeerde Documenten en GD-diensten. Een "Gecertificeerd Document" of "GD" is een PDFbestand dat digitaal is ondertekend met gebruikmaking van (a) de GD-functionaliteit van de Software, (b) een certificaat en (c) een "privé" coderingssleutel die overeenkomt met de "openbare" sleutel in het certificaat. Voor het maken van een GD moet u een certificaat aanvragen bij een geautoriseerde GD Service Provider. De "GD Service Provider" is een onafhankelijk dienstverlenend bedrijf dat is vermeld op {http://www.adobe.com/security/partners_cds.html}. Voor het valideren van een GD zijn GD Diensten benodigd van de GD Service Provider die het certificaat heeft verleend. "GD Diensten" zijn diensten die worden verstrekt door GD Service Providers, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot (a) certificaten die worden verleend door een GD Service Provider voor gebruik met de GD-functionaliteit van de Software, (b) diensten die betrekking hebben op het verlenen van certificaten en (c) andere diensten die betrekking hebben op certificaten, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot verificatiediensten. Pagina 16/20

17 GD Service Providers. Ofschoon de Software validatie- en ontwerpfuncties voor GD's bevat, levert Adobe niet de GD Diensten die vereist zijn voor het gebruik van deze functies. Het aanschaffen en de beschikbaarheid van, alsmede de verantwoordelijkheid voor de GD Diensten is een aangelegenheid tussen u en de GD Service Provider. Voordat u vertrouwt op een GD, een hierop toegepaste digitale handtekening en/of hieraan gerelateerde GD Diensten, dient u eerst de van toepassing zijnde Uitgeversverklaring en deze Overeenkomst door te lezen en te accepteren. Met "Uitgeversverklaring" worden de bepalingen en voorwaarden bedoeld waaronder elke GD Service Provider GD Diensten aanbiedt (zie de links op {http://www.adobe.com/security/partners_cds.html} ), waaronder bijvoorbeeld overeenkomsten van abonnees, overeenkomsten van belanghebbende partijen, verklaringen omtrent beleid en praktijk ten aanzien van certificaten, en artikel van deze overeenkomst. Door een GD te valideren met gebruikmaking van GD Diensten, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat (a) het certificaat dat wordt gebruikt om een GD digitaal te ondertekenen kan worden ingetrokken op het moment van verificatie, waardoor de digitale handtekening op de GD geldig lijkt terwijl dit niet zo is, (b) de beveiliging of integriteit van een GD kan zijn aangetast door een handeling of een nalatigheid van degene die de GD ondertekent, de desbetreffende GD Service Provider of een andere derde partij; en (c) dat u de van toepassing zijnde Uitgeversverklaring moet lezen en begrijpen, en hieraan gebonden bent Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid. GD Service Providers bieden GD Diensten uitsluitend aan in overeenstemming met de van toepassing zijnde Uitgeversverklaring. BEHOUDENS ALS IN EEN UITGEVERSVERKLARING VERMELD, GESCHIEDT HET GEBRUIK VAN GD DIENSTEN VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO. ZIE ARTIKEL 7 EN 8 INZAKE DE GARANTIE- EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE VOOR WEBSITES EN ONLINEDIENSTEN GELDEN Schadeloosstelling. U verbindt zich ertoe Adobe en elke van toepassing zijnde GD Service Provider (tenzij uitdrukkelijk anderszins is vermeld in de Uitgeversverklaring van de GD Service Provider) te vrijwaren van aansprakelijkheid, verliezen, rechtszaken, schade of vorderingen (daaronder mede begrepen redelijke onkosten en advocatenhonoraria) die voortkomen uit of betrekking hebben op het gebruik van, of het vertrouwen op, een GD Dienst, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot (a) het vertrouwen op een verlopen of ingetrokken certificaat; (b) de onjuiste verificatie van een certificaat; (c) het gebruik van een certificaat op een andere manier dan is toegestaan door een van toepassing zijnde Uitgeversverklaring, deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving; (d) het, in gegeven omstandigheden, niet aanwenden van een redelijk inzicht of beoordelingsvermogen bij het vertrouwen op de GD Diensten; of (e) het niet nakomen van de verplichtingen zoals neergelegd in een van toepassing zijnde Uitgeversverklaring Begunstigde derde partijen. U gaat ermee akkoord dat elke GD Service Provider die u gebruikt een derde begunstigde is met betrekking tot artikel van deze overeenkomst, en dat deze GD Service Provider het recht heeft die bepalingen in eigen naam af te dwingen als ware de GD Service Provider Adobe Acrobat Professional Feature Definities "Inzetten" betekent het op enigerlei wijze overdragen of anderszins beschikbaar stellen, hetzij direct hetzij indirect, van een Uitgebreid Document aan één of meer ontvangers "Uitgebreid Document" betekent een Draagbaar Documentopmaakbestand dat met gebruikmaking van Acrobat Professional Software is gemanipuleerd om het mogelijk te maken documenten met ingevulde PDF-formulieren lokaal op te slaan. Pagina 17/20

18 Indien de Software Acrobat Professional bevat, bevat de Software activeringstechnologie die u in staat stelt PDF-documenten met bepaalde voorzieningen te activeren door gebruik te maken van een digitaal certificaat dat in de Software is geplaatst ("Sleutel"). U verklaart de Sleutel niet voor welk doel dan ook te zullen benaderen, proberen te benaderen, te besturen, te deactiveren, te verwijderen, te gebruiken of te verspreiden Met betrekking tot elk afzonderlijk Uitgebreid Document mag u uitsluitend hetzij (a) dat Uitgebreid Document Inzetten aan een ongelimiteerd aantal afzonderlijke ontvangers zonder overname van informatie van meer dan vijfhonderd (500) afzonderlijke gevallen van dat Uitgebreid Document of enige weergave daarvan in hardcopy dat ingevulde formuliervelden bevat; hetzij (b) dat Uitgebreid Document Inzetten aan ten hoogste vijfhonderd (500) afzonderlijke ontvangers zonder beperkingen op het aantal keren dat u informatie overneemt van dat Uitgebreid Document dat door dergelijke ontvangers ingevuld aan u wordt geretourneerd. Onverminderd enige andersluidende bepaling in deze overeenkomst geldt dat het verkrijgen van aanvullende licenties op het gebruik van Acrobat Professional niet zal leiden tot een toename van voornoemde maximumaantallen (dat wil zeggen, voornoemde bovengrenzen zijn de gezamenlijke totale maximumaantallen, ongeacht het aantal aanvullende door u verkregen licenties op het gebruik van Acrobat Professional) Acrobat 3D Capture Utility. Indien de Software de Acrobat 3D Capture Utility bevat, mag u niet alleen de Software op de in artikel 2 toegestane wijze installeren maar mag u ook de utility afzonderlijk op één Unix Computer installeren FlashPaper Printer. Onverminderd enige andersluidende bepaling in deze overeenkomst mag u (a) geen FlashPaper Printer op een server installeren ten behoeve van benadering of gebruik door meerdere gebruikers, en (b) de viewergebruikersinterface van de FlashPaper Printer die FlashPaper documenten toont niet wijzigen of vervangen Flash Player. Uw rechten op het gebruik van een Flash Player, projector, standalone player, plug-in of ActiveX control die tezamen met of als onderdeel van de Software wordt geleverd luiden uitsluitend zoals vermeld op {http://www.adobe.com/products/eula/tools/flashplayer_usage.html}. Tenzij en voor zover daaruit het tegendeel blijkt, bent u niet gerechtigd dergelijke software te gebruiken of te distribueren Flash, Professional Edition. U mag de tezamen met het exemplaar van de Flash, Professional Edition geleverde Flash Video Encoder niet alleen op de computer waarop u de Flash Professional software installeert en gebruikt installeren, maar ook op een computer die niet is verbonden met de computer waarop u dat exemplaar van de Flash Professional software heeft geïnstalleerd en waarop u deze gebruikt, mits (a) de Flash Video Encoder uitsluitend wordt gebruikt in verband met inhoud die u met gebruikmaking van Flash Professional software creëert en (b) de Flash Video Encoder niet wordt geïnstalleerd of gebruikt als u niet langer de Eerste Gebruiker van de primaire Computer bent waarop dat exemplaar van de Flash Professional software is geïnstalleerd Contribute Publishing Services. Onverminderd de bepalingen van de bij de Contribute Publishing Services software behorende eindgebruikerlicentieovereenkomst mag u geen verbinding met de Contribute Publishing Services software maken tenzij u een licentie heeft gekocht op het maken van verbindingen met voornoemde Contribute Publishing Services software voor elke persoon die verbinding met voornoemde Contribute Publishing Services software mag maken; echter met dien verstande dat Proefversies van Adobe Contribute software mogen worden geïnstalleerd en verbinding mogen maken met de Contribute Publishing Services software in overeenstemming met de bij de Contribute Publishing Services software behorende eindgebruikerlicentieovereenkomst ColdFusion Report Builder. U mag de Software installeren en gebruiken op zoveel afzonderlijke computers als nodig is. U mag het outputbestand van de Software uitsluitend met of op ColdFusion Pagina 18/20

19 software gebruiken en/of lezen. Het is u niet toegestaan outputbestanden van de Software te decoderen of aan reverse engineering te onderwerpen Adobe Presenter. Indien de Software Adobe Presenter bevat en u in dat geval de Adobe Acrobat Connect Add-in installeert of gebruikt in combinatie met het gebruik van de Software, komt u overeen de Acrobat Connect Add-in uitsluitend op een desktop computer te zullen installeren en gebruiken en niet op enig ander product dan een PC, met inbegrip van doch niet beperkt tot een webtoepassing, set top box (STB), handbediend, telefoon- of webpadapparaat. Bovendien mag het gedeelte van de Software dat is ingesloten in een presentatie, informatie of inhoud die met gebruikmaking van de Software is gecreëerd en gegenereerd (de "Adobe Presenter Run-Time") uitsluitend tezamen met de presentatie, informatie of inhoud worden gebruikt waarin deze is ingesloten. Het is u niet toegestaan de Adobe Presenter Run-Time anders te gebruiken dan als ingesloten in presentaties, informatie of inhoud, en u dient voormeld verbod op te leggen aan alle licentienemers van voornoemde presentaties, informatie of inhoud. Bovendien is het u niet toegestaan de Adobe Presenter Run-Time te wijzigen, te onderwerpen aan reverse engineering of te deassembleren, en u dient voormeld verbod op te leggen aan alle licentienemers van voornoemde presentaties, informatie en inhoud DISTRIBUTIE VAN AVC. De onderstaande kennisgeving is van toepassing op Software die AVC import- en exportfunctionaliteit bevat: DIT PRODUCT WORDT VERSTREKT ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE VOOR NIET-COMMERCIEEL PRIVÉ-GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN MET INACHTNEMING VAN DE AVC STANDAARD ("AVC VIDEO") EN/OF (ii) AVC VIDEO TE DECODEREN DIE EERDER DOOR EEN CONSUMENT IN HET KADER VAN EEN PERSOONLIJKE NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT IS GECODEERD EN/OF DIE IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE BEVOEGD IS TOT HET LEVEREN VAN AVC VIDEO. ER WORDT GEEN LICENTIE VOOR ENIG ANDER GEBRUIK VERSTREKT OF GEÏMPLICEERD. NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET MPEG LA, L.L.C., OF GA NAAR {http://www.mpegla.com} DISTRIBUTIE VAN MPEG-2. De onderstaande kennisgeving is van toepassing op Software die MPEG-2 import- en exportfunctionaliteit bevat: GEBRUIK VAN DIT PRODUCT ANDERS DAN PRIVÉ-GEBRUIK DOOR CONSUMENTEN OP ENIGERLEI WIJZE DIE VOLDOET AAN DE MPEG-2 STANDAARD VOOR HET CODEREN VAN VIDEO- INFORMATIE VOOR VERPAKTE GEGEVENSDRAGERS IS UITDRUKKELIJK VERBODEN ZONDER EEN LICENTIE ONDER TOEPASSELIJKE OCTROOIEN IN HET MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WELKE LICENTIE VERKRIJGBAAR IS BIJ MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA Distributie van MP3 of MP3PRO inhoud. De onderstaande kennisgeving is van toepassing op Software die MP3 of MP3PRO import- en/of exportfunctionaliteit bevat. Met de levering van de Software wordt geen licentie overgedragen of een recht geïmpliceerd op de distributie van MP3-gecodeerde of MP3PROgecodeerde gegevens in inkomstengenererende zendsystemen (over land, via satelliet, via kabel en/of andere distributiekanalen), streaming applicaties (via internet, intranetten en/of andere netwerken), andere systemen die inhoud distribueren (applicaties voor audio tegen betaling of audio op verzoek en dergelijke) of op fysieke gegevensdragers (compactdiscs, veelzijdig bruikbare digitale schijven, halfgeleiderchips, harde schijfeenheden, geheugenkaarten en dergelijke). Voor dergelijk gebruik is een afzonderlijke licentie vereist. Ga voor meer informatie naar {http://mp3licensing.com}. Indien u vragen hebt over deze overeenkomst of indien u informatie van Adobe wilt aanvragen, kunt u gebruik maken van de bij het product gevoegde adres- en contactinformatie om contact op te nemen met de vestiging van Adobe in uw land. Adobe, Acrobat, After Effects, ColdFusion, Contribute, Flash, FlashPaper en Version Cue zijn (gedeponeerde) merken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merken zijn de eigendom van de respectieve houders daarvan. Gen_WWCombined-nl_NL _1651 Pagina 19/20

20 Pagina 20/20

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Licentie") is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. en haar zuster- en dochterondernemingen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Softwarelicentie overeenkomst

Softwarelicentie overeenkomst Softwarelicentie overeenkomst KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst Licentieovereenkomst De softwareprogramma's die samen met de gerelateerde documentatie op de softwaredownloadpagina zijn vermeld ( Software ), worden door FileMaker International ( FMI ) aan de Licentienemer

Nadere informatie

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SONY SOFTWARE U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET DE BEPALINGEN

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

ADOBE Licentieovereenkomst voor Software

ADOBE Licentieovereenkomst voor Software ADOBE Licentieovereenkomst voor Software KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN,

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER:

KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: ADOBE Licentieovereenkomst met eindgebruikers Indien u de voordelen van registratie wilt genieten, dient u alle bijgaande registratieformulieren op te sturen. KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST

Nadere informatie

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze Gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon)

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES ZORGVULDIG: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST

ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST WAX ON BVBA IS SLECHTS BEREID ASSIST (DE "SOFTWARE") IN LICENTIE TE VERSTREKKEN OP VOORWAARDE DAT U (DE "EINDGEBRUIKER") ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Legal (10/2002) - 1 - End User Click Wrap

Legal (10/2002) - 1 - End User Click Wrap LEES DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") GOED DOOR. ALS U DE SOFTWARE ("SOFTWARE") BIJ DEZE OVEREENKOMST DOWNLOADT, INSTALLEERT, ACTIVEERT, KOPIEERT, GEBRUIKT OF ANDERSZINS IN ONTVANGST

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd Jaguar Land Rover Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en Privacybeleid van Jaguar InControl Apps Versie: 4.0 Laatst gewijzigd: 12 december 2016 Door de Applauncher voor InControl Apps te downloaden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r) LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GAAT

Nadere informatie

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE EN BENT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities EINDGEBRUIKER OVEREENKOMST FIORATO EINDGEBRUIKER OVEREENKOMST FIORATO VERSIE 1 OKTOBER 2013 Fiorato (de applicatie ) is een applicatie voor computers, iphone en Android en is bedoeld om jou te helpen jezelf

Nadere informatie

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit.

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Benefit De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. De Benefit Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze

Nadere informatie

Problemen met zware bestanden?

Problemen met zware bestanden? Problemen met zware bestanden? zware bestanden, licht werk Herkent u volgende problemen? De klant moet nog steeds een CD-ROM binnenbrengen met zijn bestanden; Een e-mail wil maar niet binnenkomen omdat

Nadere informatie

BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT:

BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT: BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT: Deze licentieovereenkomst (de "Licentie") is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (de "Licentienemer" of "U")

Nadere informatie

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Voor dit handboek behouden wij ons alle auteursrechten voor. Zonder onze schriftelijke toestemming is het verboden dit handboek of delen daarvan in welke vorm dan ook

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM.

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM. LICENTIEOVEREENKOMST tussen software ontwikkelaar Procom.nu statutair gevestigd te Drachten, De Bolder 1-9206 AM, KvK Noord-Nederland nr. 01157209, hierna te noemen: Licentiegever, en Licentienemer; OVERWEGENDE

Nadere informatie

Eén van de volgende licenties is van toepassing al naar gelang de software die u hebt aangeschaft.

Eén van de volgende licenties is van toepassing al naar gelang de software die u hebt aangeschaft. Novell Portal Services 1.5 De softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST.

Nadere informatie

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Sensus BPM software Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server April 2016 De Partijen Ia. Sensus Methode Procesbeschrijving DSMP B.V., een besloten

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

2. VERLENING VAN LICENTIE

2. VERLENING VAN LICENTIE SMART Technologies Inc. Gebruiksrechtovereenkomst voor software LEES DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR SOFTWARE ( LICENTIE ) AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE IN GEBRUIK NEEMT. DOOR DEZE SOFTWARE

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell

SUSE Linux Enterprise Server (SLES ) 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Lees voordat u dit programma gaat gebruiken zorgvuldig deze gebruiksrechtovereenkomst. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de "gebruiker" of de "licentiehouder"

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

EFI-EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST

EFI-EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST EFI-EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST GELIEVE DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIEOVEREENKOMST") ZORGVULDIG TE LEZEN. DEZE LICENTIEOVEREENKOMST IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DEZE SOFTWARE (INCLUSIEF DE BIJBEHORENDE ONDERDELEN) AAN TE SCHAFFEN, TE INSTALLEREN

Nadere informatie

GEBRUIK ONDER LICENTIE

GEBRUIK ONDER LICENTIE De softwarelicentieovereenkomst van Novell BorderManager Enterprise Edition 3.6 BorderManager Firewall Services 3.6 BorderManager VPN Services 3.6 BorderManager Authentication Services 3.6 LEES DEZE OVEREENKOMST

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN van ADVALLEY B.V. tevens h.o.d.n. Superdealux (k.v.k. 343558810) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ("Voorwaarden") zijn van toepassing op superdealux.com ("de Website"). U wordt verzocht deze

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk Algemene voorwaarden bij toetreding van de website www.rorate.com artikel 1. Algemeen 1. Stichting Rorate is eigenaar en beheerder van de website www.rorate.com Rorate is een onafhankelijke Rooms-katholieke

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding Versie: 1.2 SWD-1909281-1129093354-006 Inhoudsopgave BlackBerry News... 2 Aan de slag met de BlackBerry News-app... 2 De BlackBerry News-app aanpassen...

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

"EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS

EULA (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS "EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "EULA" of "Overeenkomst") regelt het gebruik van de applicatiesoftware

Nadere informatie

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata /// Gebruiksvoorwaarden en bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata Voor taken van algemeen belang GDIVlaanderen deelnemers Elke deelnemer aan GDIVlaanderen heeft toegang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder PopUpLED : PopUpLed b.v., besloten vennootschap naar Nederlands recht, geregistreerd onder nummer 61836680 bij de Kamer

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

VERSIE 1 - PROFESSIONELE LICENTIE

VERSIE 1 - PROFESSIONELE LICENTIE VERSIE 1 - PROFESSIONELE LICENTIE PROMETHEAN LICENTIEOVEREENKOMST VOOR SOFTWARE: PROFESSIONELE LICENTIE ('Licentie') V.1.1 (juni 2011) voor Promethean ActivOffice ('de Software') GEBIED: Het land van Uw

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst Gebruiksovereenkomst OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN FORTIERRA Het Fortierra VastGOED Portaal bestaat uit een Infrastructuur van en naar verschillende WEB-Omgevingen die worden aangedreven door Fortierra

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie