ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV De onderhavige overeenkomst (hierna "Overeenkomst" genoemd) wordt afgesloten tussen Health World Club BV een in Amstelveen gevestigde onderneming (hierna het "Bedrijf", "wij" of "ons" genoemd), en uzelf. De onderhavige Overeenkomst bepaalt de voorwaarden voor uw gebruik van deze website en alle overige websites van Health World Club, voor uw aanschaf en/of gebruik van de producten van Health World Club, of in verband met de zakelijke mogelijkheden van Health World Club. Deze Overeenkomst bevat tevens informatie over hoe u Health World Club Member kunt worden. Door uw gebruik van de website van Health World Club, waaronder alle webpagina's (hierna samen de "site" genoemd) en alle informatie, gegevens, tekst, software, beeldmateriaal, geluid en/of overig materiaal (hierna samen de "inhoud" genoemd) die/dat op deze site aanwezig is, of uw gebruik of aanschaf van de producten geeft u te kennen deze overeenkomst en het onderwerp ervan te aanvaarden. Op uw gebruik en/of aanschaf zijn steeds de voorwaarden van deze overeenkomst van toepassing. Als u niet tevreden bent over de site de producten, is uw enige oplossing het gebruik van de site of de producten stop te zetten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in artikel 5 van deze overeenkomst. 1. WIJZIGINGEN Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om: de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst te wijzigen; de site of de producten, of delen van de site of de producten, op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te verbeteren, uit te breiden, te wijzigen of stop te zetten. Alle wijzigingen in de onderhavige overeenkomst zijn met onmiddellijke ingang van kracht nadat u hiervan in kennis bent gesteld door middel van een bericht of weergave op de site (hierna "kennisgeving" genoemd). Uw gebruik van de site of de producten na een dergelijke kennisgeving wordt beschouwd als acceptatie van de desbetreffende wijzigingen. Zorg er dus voor dat u deze overeenkomst regelmatig raadpleegt, zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie ervan. De site of de producten kan naar ons eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk worden verbeterd, gewijzigd of stopgezet. Op alle verbeteringen, uitbreidingen of wijzigingen die in de Site of de producten worden doorgevoerd, zijn de bepalingen van de onderhavige overeenkomst van toepassing. 2. BEVOEGDHEID U verklaart dat u ten minste 18 jaar oud bent. De producten van Health World Club en de zakelijke mogelijkheden van Health World Club kunnen alleen worden aangeboden aan, verzonden naar of verkocht in landen die op voorhand door Health World Club zijn goedgekeurd. 3. ONAFHANKELIJKE HEALTH WORLD CLUB MEMBER De producten en diensten van Health World Club worden verkocht via een netwerk van onafhankelijke Health World Club members. U hoeft geen onafhankelijke member te worden om goederen of diensten van Health World Club te kunnen aanschaffen. Als u wel onafhankelijk Health World Club member wilt worden, mail dan naar 4. WEBSITES VAN ONAFHANKELIJKE HEALTH WORLD CLUB MEMBERS Onafhankelijke Health World Club members kunnen hun eigen website op internet hebben. Het is de verantwoordelijkheid van elke onafhankelijke member om ervoor te zorgen dat de inhoud van zijn website correct is en volledig in overeenstemming met alle regels, voorschriften en procedures van Health World Club, waaronder de gedragsregels en het beleid met betrekking tot members van Health World Club en de voorschriften van Health World Club voor internet, postorder en het genereren van potentiële klanten, alsmede alle toepasselijke voorschriften op Europees en landelijk niveau. HEALTH WORLD CLUB WIJST ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE WEBSITES VAN ZIJN MEMBERS NADRUKKELIJK VAN DE HAND.

2 5. GARANTIE VAN HEALTH WORLD CLUB VOOR ZIJN KLANTEN Health World Club garandeert de kwaliteit van alle producten die de naam Health World Club dragen en verklaart dat de voor Health World Club vervaardigde producten voldoen aan hoge normen op het gebied van frisheid en zuiverheid voor gebruik door de klant. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat onze klanten op alle mogelijke manieren tevreden zijn over onze producten. Als een klant echter in de directe verkoop om wat voor reden dan ook niet helemaal tevreden is over een product van Health World Club dat bij een Health World Club member is aangeschaft, kan de klant binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de klant het product in ontvangst neemt, terugbetaling vragen aan Health World Club. De klant krijgt opdracht om het product, ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd, terug te bezorgen aan Health World Club. Health World Club moet de klant een volledig tegoed geven voor de aanschaf van andere producten van Health World Club, dan wel de aankoopprijs volledig terugbetalen. Deze garantie wordt uitsluitend beperkt door de specifieke garantievoorwaarden die bij bepaalde producten worden geleverd en is niet van toepassing op producten die opzettelijk zijn beschadigd of verkeerd gebruikt. Een retour procedure kan worden gestart via de klantenservice van Health World Club te bereiken via 6. UW GEGEVENS EN PRIVACY Als u informatie geeft op de site, verbindt u zich ertoe om accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te geven en u verbindt zich ertoe om de desbetreffende informatie up-to-date te houden. In overeenstemming met ons privacy-beleid kunnen wij alle informatie die wij via onze site of anderszins verzamelen, doorgeven aan derden. Raadpleeg voor meer informatie ons volledige privacy-beleid. Alle wijzigingen in het privacy-beleid zijn na kennisgeving onmiddellijk van kracht. Uw gebruik van de site of de producten na een dergelijke kennisgeving wordt beschouwd als acceptatie van de desbetreffende wijzigingen. Zorg er dus voor dat u het privacy-beleid regelmatig raadpleegt, zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie ervan. 7. GEDRAG VAN DE GEBRUIKER U bent verantwoordelijk voor alle eventuele Inhoud die u ons toestuurt. U mag de site of de producten of de informatie die u via de Site of de producten verkrijgt niet gebruiken voor: het storen van het gebruik door andere gebruikers van de site of de producten; illegale activiteiten; het opzettelijk schade berokkenen aan minderjarigen op wat voor manier dan ook; het verkeerd voorstellen van uw eigen identiteit of verwantschap; het wijzigen, aanpassen, in sublicentie geven, vertalen, verkopen, reverse-engineeren, decompileren of disassembleren van enig deel van de site of de producten; het wijzigen of verwijderen van meldingen over de auteursrechten, handelsmerken of andere meldingen met betrekking tot de eigendomsrechten; het 'framen', 'mirroren' of 'deep linken' van delen van de site of de producten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; het opzetten van koppelingen naar een pagina van de site of de producten vanaf een website of webpagina waarop mededelingen worden gedaan betreffende de helende of anderszins gezondheid verbeterende eigenschappen van wat voor stof dan ook, ongeacht het feit of de desbetreffende stof door ons wordt gemaakt, op de markt gebracht, verkocht of gedistribueerd. 8. ONS EIGENDOMSRECHT De site en de producten en de software die in combinatie met de site en de producten worden gebruikt, bevatten informatie die auteursrechtelijk is beschermd, die wettig is gedeponeerd (handelsmerken, dienstmerken) en waarop wetten op de handelsgeheimen en octrooien en/of andere eigendomsrechten en wetten van toepassing zijn (hierna samen "wetten op het intellectuele eigendom" genoemd). Voorts wordt de inhoud van de site of de producten of de Inhoud van reclame van sponsors, of de informatie die u via de site of de producten wordt gepresenteerd, of de informatie die u door adverteerders wordt gepresenteerd, beschermd door wetten op het intellectuele eigendom. U verbindt zich ertoe om geen afgeleide producten op basis van de site en de producten te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen of te distribueren, geheel noch gedeeltelijk, tenzij hiervoor door ons schriftelijk toestemming is verleend.

3 9. EIGENDOM EN GEBRUIKSBEPERKINGEN Health World Club bezit en exploiteert de site en/of de producten in samenwerking met anderen in overeenstemming met contractueel vastgelegde afspraken. U mag geen materiaal van de site of de producten kopiëren, vermenigvuldigen, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren, op wat voor wijze dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen materiaal dat op de site of de producten aanwezig is, wijzigen of voor andere doeleinden gebruiken. U erkent dat u door het gebruik van de site of de producten geen enkel eigendomsrecht verwerft met betrekking tot het intellectuele eigendom. Wij verlenen u een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de Inhoud op de site enkel en alleen voor het bekijken van de site of de producten tijdens uw internetgebruik. In het kader van het hiervoor genoemde gebruiksrecht is het u niet toegestaan om een tijdelijke of permanente kopie van de site of de producten of de Inhoud te maken op wat voor medium dan ook en voor wat voor doeleinden dan ook. Wij dragen geen enkel eigendomsrecht met betrekking tot de Inhoud over aan u. Wij behouden alle eigendomsrechten op alle Inhoud. U mag de softwaredelen van de site en het de producten niet verkopen, wederverkopen, decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins omzetten in een door de mens leesbare vorm. U mag geen enkel onderdeel van de site of de producten overdragen aan derden. Health World Club, ons logo, en de naam van de door het bedrijf vervaardigde, op de markt gebrachte, verkochte of gedistribueerde producten, zijn een handelsmerk en/of dienstmerk van Health World Club BV of gelieerde ondernemingen. Alle overige handelsmerken, dienstmerken en logo's die op de site of de producten worden gebruikt, zijn een handelsmerk, dienstmerk of logo van de desbetreffende houders. 10. KOPPELINGEN Wij kunnen koppelingen aanbieden naar websites of middelen van derden. Het door ons aanbieden van deze koppelingen mag niet worden beschouwd als onze steun voor de informatie, goederen of diensten die via de desbetreffende koppelingen worden bereikt. Aangezien wij geen controle hebben over de websites of middelen van derden, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of voor het vertrouwen dat u in de inhoud stelt die op deze websites of in deze middelen van derden wordt aangetroffen. 11. FOUTEN Hoewel wij proberen de integriteit van de site en de producten te handhaven, kunnen wij geen garantie geven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de site of de producten. Als u denkt dat u een fout in de site hebt gevonden mail dan naar en geef zo mogelijk een beschrijving van de fout, de URL waar u de fout hebt aangetroffen en uw eigen contactgegevens. Wij doen dan alles wat redelijkerwijs mogelijk is om u te helpen. 12. BEPERKING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID Door gebruik te maken van de Site en de producten geeft u uitdrukkelijk te kennen akkoord te gaan met het volgende: De site en de producten worden geleverd in de feitelijke staat waarin ze zich bevinden en beschikbaar zijn. Wij wijzen alle garanties van wat voor aard, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend, uitdrukkelijk van de hand, waaronder impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending, tenzij anders bepaald in het artikel garantie van Health World Club voor zijn klanten van deze overeenkomst. Wij garanderen niet (i) dat de site of de producten aan uw eisen voldoet, (ii) dat de site of de producten ononderbroken, op tijd, veilig of foutloos is, (iii) dat het resultaat dat kan voortkomen uit het gebruik van de site of de producten nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn, of (iv) dat fouten in de site of de producten zullen worden verbeterd. Uw gebruik van de site of de producten is volledig voor uw eigen risico. Bij het nemen van belangrijke persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen mag niet worden vertrouwd op advies, verklaringen of meningen. Voor specifiek advies voor uw specifieke situatie dient u de hulp in te roepen van een expert. U bent volledig zelf aansprakelijk voor schade aan uzelf of aan

4 derden, direct of indirect veroorzaakt door materiaal dat u downloadt of verkrijgt via de site of de producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of leed als gevolg van virussen of andere destructieve materialen. Wij doen geen enkele uitspraak en geven geen enkele garantie betreffende de websites van onafhankelijke members, waaronder garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel. U mag niet vertrouwen op verklaringen of garanties die vermeld staan op een website van een onafhankelijke member. Alle aanvullende garanties moeten door het bedrijf schriftelijk worden goedgekeurd. U verbindt zich ertoe om ons, onze leidinggevenden, onze directeurs, medewerkers, agenten, aangestelden, vertegenwoordigers, onafhankelijke members en leveranciers, niet aansprakelijk te stellen voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of schade die verder gaat dan de geleden schade (waaronder bijvoorbeeld schadevergoeding voor winstderving, verlies van goodwill en verlies van gegevens), zelfs als wij op de hoogte zijn gebracht van het feit dat dergelijke verliezen zich kunnen voordoen, als gevolg van: uw onvermogen om toegang te krijgen tot uw geregistreerde gegevens; uw deelname als onafhankelijk Health World Club member; uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de site of uw aanschaf of gebruik van de rest van de producten; ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw verzendingen of gegevens; handelingen van derden met betrekking tot de site of de producten. U wijst hierbij alle claims met betrekking tot het hierboven genoemde uitdrukkelijk van de hand, gebaseerd op contractuele of andere gronden of op onrechtmatige daad, zelfs als wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. 13. SCHADELOOSSTELLING U verbindt zich ertoe om ons, onze leidinggevenden, onze directeurs, medewerkers, agenten, aangestelde, onafhankelijke members en vertegenwoordigers te vrijwaren tegen alle claims, schadeeisen, verliezen, kosten (waaronder advocatenkosten) of andere onkosten die direct of indirect voortvloeien uit of op wat voor wijze dan ook verband houden met: uw handelingen of verzuim in verband met de site of de producten; de handelingen of het verzuim van om het even welke persoon in verband met de site of de producten; uw aanschaf of gebruik van de site of de producten en de aanschaf of het gebruik van de site of de producten door alle personen die uw account gebruiken; inbreuk op de bepalingen van de onderhavige overeenkomst; beweringen dat aan ons bezorgd materiaal, ofwel via de site of de producten, een inbreuk betekent op de auteursrechten, merkrechten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendom of andere rechten van derden; inbreuk op de rechten van om het even welke partij, waaronder alle claims voor laster of eerroof, inbreuk op publiciteitsrechten, en schending van intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten. Als wij schadevergoeding eisen, verbindt u zich ertoe om een schriftelijke toestemming van ons te vragen en te ontvangen, voordat u zich akkoord verklaart met de vereffening van een claim of actie. 14. BEËINDIGING; WIJZIGING Wij kunnen uw gebruik van en toegang tot de site en de producten op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook beëindigen. Wij kunnen de terbeschikkingstelling van de site of de producten, of om het even welk deel ervan, op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook wijzigen of stopzetten, al dan niet met kennisgeving aan u. Er is geen enkele kennisgeving nodig om het recht op beëindiging van een partij uit te oefenen. Wij kunnen door u niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of schade die verder gaat dan de geleden schade als gevolg van onze wijziging of stopzetting van de site of de producten of onze beëindiging van uw toegang tot de site of de producten. 15. WETTEN VAN NEDERLAND Als u de site of de producten gebruikt vanaf een locatie buiten Nederland, bent u zelf verantwoordelijk

5 voor naleving van de lokale wetten, indien van toepassing. Op alle software die op de site en de producten wordt gebruikt, zijn de exportwetten van Nederland van toepassing. De software mag niet worden gedownload of anderszins (opnieuw) worden geëxporteerd. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de site of de producten op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te beperken voor personen, geografische gebieden of rechtsgebieden. 16. DIVERSEN Op deze Overeenkomst zijn de wetten van de Nederland van toepassing. Voor elk geschil tussen u en ons is alleen de rechtbank van Amsterdam bevoegd. Als een deel van deze overeenkomst ongeldig wordt verklaard door de rechtbank, blijft de rest van de overeenkomst onverminderd van kracht. Dit is de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de site en de producten. Deze overeenkomst komt in de plaats van alle voorgaande schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomsten die er tussen ons kunnen hebben bestaan. Zonder onze schriftelijke toestemming kunt u uw rechten of plichten in het kader van de onderhavige overeenkomst niet overdragen aan iemand anders. Wanneer wij een bepaling van deze overeenkomst niet afdwingen verandert dit niets aan ons recht om naleving van de desbetreffende bepaling in de toekomst wel af te dwingen. De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt dienen uitsluitend ter informatie en zijn op zichzelf geen afdwingbare bepalingen van de overeenkomst. 17. KWALIFICATIE MEMBER / MANAGEMENT VERGADERINGEN Members met een kwalificatie saffier, robijn, smaragd of diamant hebben het voorrecht om aanwezig te zijn bij de daarvoor bestemde kwalificatie vergaderingen met het management van Health World Club. Health World Club behoud zich hierover het recht om uit te spreken welke minimale kwalificatie hiervoor gehaald moet zijn om aanwezig te zijn bij deze vergadering. Afhankelijk van het aantal leden met een kwalificatie wordt gekozen vanaf de op dat moment hoogste ranking tot naar de lagere ranking welke members aanwezig mogen zijn bij de vergadering. 18. INZENDING VAN IDEEËN Als u ons een idee, suggestie of ervaring bezorgt, hebben wij het recht om uw inzending kosteloos te gebruiken op wat voor wijze dan ook die door ons nuttig wordt geacht, waaronder publicatie op internet. U mag op deze Site alleen ideeën en materiaal posten als u over de juiste auteursrechten en andere rechten beschikt om dit te doen en om ons toe te staan om het materiaal zonder enige beperking te gebruiken. U verbindt zich ertoe geen inbreuk te plegen op de rechten van derden, waaronder privacy- en publiciteitsrechten, intellectuele rechten en eigendomsrechten, zoals auteursrechten of merkrechten

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

gebruikersvoorwaarden

gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden van Aristoco International BVBA, fabrikant van Cubigo en MaxxGemak, leverancier van Cubigo NL Toestemming Als bezoeker of lid van Cubigo ga je akkoord met de onderstaande bepalingen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Leest u deze Mexx Voorwaarden voor websitegebruik ( Voorwaarden ) zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele informatie van Mexx op sociale

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie Gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen Deze gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen zijn bepalend voor uw gebruik van deze Website. Lees onderstaande

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden )

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Deze Kotadvisor website (deze "Site") wordt beheerd door Kotadvisor VOF. LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Door deze

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Welkom bij de website electroluxvacatures.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux").

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM.

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis:

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis: VOORWAARDEN Dit zijn de voorwaarden van CampusInc B.V. (Bleiswijkseweg 37, te Zoetermeer) zoals gepubliceerd op https://community.dutchinnovationfactory.com van Dutch Innovation Factory en de Haagse Hogeschool,

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus 2005. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17178637 en zullen door

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie met betrekking tot uw toegang en het gebruik van deze functie. Lees

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, 47533 Kleve (hierna Medline genoemd) biedt haar klanten het gebruik van de onlineservice

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding Versie: 1.2 SWD-1909281-1129093354-006 Inhoudsopgave BlackBerry News... 2 Aan de slag met de BlackBerry News-app... 2 De BlackBerry News-app aanpassen...

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit.

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Benefit De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. De Benefit Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

Problemen met zware bestanden?

Problemen met zware bestanden? Problemen met zware bestanden? zware bestanden, licht werk Herkent u volgende problemen? De klant moet nog steeds een CD-ROM binnenbrengen met zijn bestanden; Een e-mail wil maar niet binnenkomen omdat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

2015 RUBY BONUS OFFICIËLE REGELS

2015 RUBY BONUS OFFICIËLE REGELS 2015 RUBY BONUS OFFICIËLE REGELS 1. Subsidiabiliteit. Deze 2015 Ruby Bonus promotie (hierna "promotie") is een promotie ontworpen om de distributeurs van It Works Marketing, Inc. en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersbepalingen

Gebruikersbepalingen Gebruikersbepalingen In deze gebruikersovereenkomst worden alle afspraken en voorwaarden vastgelegd van de overeenkomst tussen jou (waarnaar wij verwijzen als "jij", "jou" of "jouw", waaronder wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011 Algemene voorwaarden PostNL Checkout 2011 Inhoud 1. Definities 3 2. Rerouten 4 3. Gebruik data 5 4. Gebruik PostNL Checkout button 6 5. Profiel Data van Webshop 7 6. Beveiliging 8 7. Tijdsvakindicatie

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES Welkom op de Comedy Central website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden

Nadere informatie

COMMUNITY RICHTLIJNEN WELKE.NL Versie 1.03 d.d. 01-11-2013

COMMUNITY RICHTLIJNEN WELKE.NL Versie 1.03 d.d. 01-11-2013 COMMUNITY RICHTLIJNEN WELKE.NL Versie 1.03 d.d. 01-11-2013 Artikel 1 - Je relatie met Welke.nl 1. Op jouw gebruik van de website van Welke.nl (hierna: de 'Website'), en op alle aan jou door Welke.nl op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken.

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw MobileTrack Zorgriem. Deze Zorgriem is kant en klaar voor gebruik. Aan/uit zetten van de Zorgriem: - Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met

Nadere informatie

Antigoon - Institutional Real Estate Investors

Antigoon - Institutional Real Estate Investors Disclaimer Art.1 ALGEMEEN Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle internetactiviteiten van ANTIGOON INVEST N.V. en haar groep (o.a. dochterondernemingen, tussenpersonen, natuurlijke gelieerde

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015 1. TOEPASSELIJKHEID EN GEHELE OVEREENKOMST a) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen tussen Gebruiker van de applicatie Evalu en uitgever van de applicatie, handelsmerk

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Gebruikersovereenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Inhoud 1a. E-learning...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vlogging Contest V2.0

Algemene Voorwaarden Vlogging Contest V2.0 Voorwaarden Tata steel Chess Tournament Vlogging Contest 1. Algemeen I. Deze voorwaarden (de Voorwaarden zijn van toepassing op de Tata steel Chess Tournament Vlogging Contest (hierna te noemen: "de Contest")

Nadere informatie

Licentieovereenkomst_Home.nl-NL Rev. 2.8 07/09/2010

Licentieovereenkomst_Home.nl-NL Rev. 2.8 07/09/2010 2010 Media Security Networks and YourSafetynet are registered trademarks All rights reserved Patent protected technology Media Security Networks software licentie-overeenkomst voor: YourSafetynet home

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

USER S AND PRIVACY POLICY

USER S AND PRIVACY POLICY USER S AND PRIVACY POLICY Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Voor dit handboek behouden wij ons alle auteursrechten voor. Zonder onze schriftelijke toestemming is het verboden dit handboek of delen daarvan in welke vorm dan ook

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst Gebruiksovereenkomst OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN FORTIERRA Het Fortierra VastGOED Portaal bestaat uit een Infrastructuur van en naar verschillende WEB-Omgevingen die worden aangedreven door Fortierra

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Gebruiksvoorwaarden Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en voorwaarden voor het gebruik van deze website DFT Modulco bvba (verder genoemd Modulco) kent het nodige belang toe aan de bescherming

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN voor de TomTom-websites

GEBRUIKSVOORWAARDEN voor de TomTom-websites GEBRUIKSVOORWAARDEN voor de TomTom-websites 1 Toepassingsveld De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de websites van TomTom en bevatten rechten, plichten en beperkingen voor het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1. Partijen Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van koopeentweet.nl

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO, tevens handelend onder de handelsnaam Your Media Kit, hierna te noemen YMK

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO, tevens handelend onder de handelsnaam Your Media Kit, hierna te noemen YMK VideoBankOnline, hierna te noemen VBO, tevens handelend onder de handelsnaam Your Media Kit, hierna te noemen YMK Voorwaarden voor aanbieders van videocontent, fotocontent en aanverwante data 1 Definities

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014 Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy Laatst bijgewerkt december 2014 Dit is een licentie-overeenkomst met de eindgebruiker, gedefinieerd van nu af aan, "Contract". Escogitiamo SRLs is een Italiaans bedrijf,

Nadere informatie

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SONY SOFTWARE U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET DE BEPALINGEN

Nadere informatie

Lees onderstaande voorwaarden zorgvuldig door, deze zijn de basis voor het maken en onderhouden van uw profiel op BookEasy.

Lees onderstaande voorwaarden zorgvuldig door, deze zijn de basis voor het maken en onderhouden van uw profiel op BookEasy. Lees onderstaande voorwaarden zorgvuldig door, deze zijn de basis voor het maken en onderhouden van uw profiel op BookEasy. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden betekent: Inhoud alle inhoud, inclusief, zonder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CAPPexchange

Algemene voorwaarden CAPPexchange Algemene voorwaarden CAPPexchange Introductie CAPP BV geeft sportcoaches en iedereen die geïnteresseerd is in de sport een kans om via CAPPexchange vragen te stellen en antwoorden te geven op vragen, geplaatst

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder PopUpLED : PopUpLed b.v., besloten vennootschap naar Nederlands recht, geregistreerd onder nummer 61836680 bij de Kamer

Nadere informatie

De algemene voorwaarden KNMP (http://www.knmp.nl/downloads/productendiensten/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-producten-diensten-knmp)

De algemene voorwaarden KNMP (http://www.knmp.nl/downloads/productendiensten/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-producten-diensten-knmp) KNMP GEBRUIKERSVOORWAARDEN CMR OPENBARE APOTHEKEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KNMP Holding B.V., hierna te noemen KNMP, verleent de gebruiker onder de volgende voorwaarden toestemming

Nadere informatie