Kwantitatieve prestatie-indicatoren Voorscholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwantitatieve prestatie-indicatoren Voorscholen"

Transcriptie

1 Verslag Verantwoording subsidiebeschikking eerste helft 2013 Naam : Stichting IJsterk Peuterspeelzalen Stadsdeel : West Beleidsveld : Jeugd en Onderwijs: Peuterspeelzalen; Voor- en Vroegschoolse educatie Aanbod : Peuterspeelzalen, Voorscholen Periode : Januari t/m juni 2013 Inleiding Doelen van de Voorschool - Stimuleren van kinderen tussen de twee- en half jaar en vier jaar d.m.v. het volgen van een speciaal Voorschoolprogramma in (taal)ontwikkeling, zodat zij een goede start (= zonder achterstand) kunnen maken in het basisonderwijs. - Bevorderen van een doorgaande leerlijn tussen Voorschool en basisschool, ook ten behoeve van het eerste doel. Doelgroep van de Voorschool De subsidie wordt ingezet ten behoeve van peuters die de Voorschool bezoeken in stadsdeel West (voormalig stadsdeel Westerpark). Hiervoor wordt het plaatsingsbeleid van Stichting IJsterk Peuterspeelzalen (SIJP) gevolgd. In mei 2013 is er een nieuw plaatsingsbeleid in West afgesproken en wordt dit beleid gevolgd. Kwantitatieve prestatie-indicatoren Voorscholen SIJP is in 2013 gestart met 9 VVE locaties in de wijk Westerpark, totaal elf groepen. Negen groepen zijn gevestigd in een basisschool waarmee wordt samengewerkt. In verband met ruimtegebrek op de basisschool Catamaran Bentinckstraat is voorschool de Zeemeermin gevestigd in Locatie de Waterval. Voorschool de krokodil is gevestigd in Locatie het Trefpunt. Voorschool de Locomotief is na de meivakantie verhuisd naar de Westerparkschool locatie van Hallstraat. Alle Voorscholen zijn gekoppeld aan een Vroegschool. Op alle Voorscholen wordt gewerkt met een erkend Voorschoolprogramma, dat tenminste gedurende twaalf uur per week wordt gehanteerd. De gemiddelde bezettingsgraad is 99%. Het gemiddelde aantal doelgroep kinderen is 77 %. Alle VVE groepen bestaan uit ten hoogste 15 kinderen. Voorschool de Zeemeermin Zal in de 2 e helft van 2013 ook 15 kinderen opvangen de Bron heeft plaats voor 12 kinderen. SIJP werkt met het ELKK registratiesysteem. Aan de hand van deze rapportages wordt bijgehouden hoeveel maanden een kind een VVE programma volgt. Er worden maandelijks rapportages gemaakt die ook aan de groepsleiding worden verstrekt en toegelicht. Deze rapportages worden op de locaties bewaard. Toelichting prestaties eerste helft 2013 SD W - SIJP Opvoedpunt - VVE Pagina 1 van 5

2 Voor de overdracht van kinderen naar de basisschool wordt het uniforme overdrachtsformulier kindgegevens en het overdrachtsformulier van de VVE methode. Kinderen worden door middel van deze formulieren, bij voorkeur warm, overgedragen aan school. Alle beroepskrachten beschikken over een diploma op minimaal SPW3 niveau, Alle leidsters (op twee na) beschikken ook over een certificaat van een erkend Voorschool programma. Een leidster van de Bron is in december 2012 gestart op de Voorschool heeft het startcertificaat behaald en volgt inmiddels een training voor de methode Kaleidoscoop, die zij in 2014 zal afronden. Een leidster van voorschool de Bereboot is in 2013 gestart met de opleiding voor haar certificaat VVE. Twee leidsters zijn in 2012 een persoonlijk verbetertraject gestart als boventallige medewerker op een locatie. Een leidster heeft dit traject voldoende afgerond. Een leidster is in beroep gegaan en zal in augustus starten op een voorschool in stadsdeel Centrum. Kwalitatieve prestatie-indicatoren Voorscholen Uitvoering Voorschoolse educatie in de praktijk Op elke VVE locatie van SIJP wordt gewerkt met een, in Amsterdam erkend, Voorschool programma. Op voorschool de locomotief wordt gewerkt met een ander VVE programma dan de basisschool De Voorschool werkt met een doelgerichte planning die aansluit bij het VVE programma. Het programma aanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en er wordt gedifferentieerd naar leeftijd en ontwikkelingsniveau. Er is voldoende activiteitenaanbod gericht op taalontwikkeling, zo nodig in aanvulling op het VVE programma. Voor Voorschool De Bron, die werkt met Kaleisdoscoop, wordt dit programma ondersteund door het programma Puk en Ko (onderdeel van Ko totaal ). De inrichting van de bestaande locaties voldoet aan de inrichtingseisen voor VVE. Het volgen van de kinderen, het signaleren en het bieden van zorg: De beroepskrachten volgen de ontwikkeling van alle kinderen en leggen dit vast in afzonderlijke peuterdossiers. De gehanteerde observatierichtlijnen of toetsen sluiten aan op het VVE programma. De beroepskrachten bepalen en toetsen regelmatig, in sommige gevallen met hun leidinggevende, welke begeleiding of zorg een kind nodig heeft. Er wordt een handelingsplan gemaakt. Indien nodig zullen ze hier externe organisaties bij betrekken, zoals JGZ, OKC, VTO of Okido. Zorgkinderen Wanneer er kinderen zijn die opvallen, wordt bij IJsterk het Protocol Zorgkinderen gevolgd. Dit protocol is beschikbaar op alle locaties en beschrijft stap voor stap hoe te handelen en wat te doen. De peuterleidsters hebben regelmatig contact met de GGD over zorgkinderen en het indiceren van doelgroepkinderen. Als een kind opvalt, is er, na overleg met de leidinggevende, contact gezocht met Okido. Zij voerden een intake uit en hebben, indien noodzakelijk, in een financiële bijdrage voor extra handen op de groep voorzien. Samenwerking basisscholen Doorlopende leerlijn en samenwerking met de basisschool Er is bij iedere Voorschool een samenwerking met een basisschool met betrekking tot een VVE programma. Ten aanzien van de samenwerking is er een gemeenschappelijke jaarplanning. Het jaarwerkplan is eind juni met alle scholen geëvalueerd en wordt in schooljaar aangepast. De evaluatie omvat concrete afspraken over visie, pedagogisch klimaat, het versterken van de doorlopende leerlijn, ouderbeleid, zorgbeleid, overdracht van de kind gegevens, gezamenlijke overleggen en nascholing. Toelichting prestaties eerste helft 2013 SD W - SIJP Opvoedpunt - VVE Pagina 2 van 5

3 De overdracht naar de basisschool door middel van het uniforme overdrachtformulier: Zorgkinderen en kinderen met VVE indicatie worden warm overgedragen. Tevens vindt, bij interventie in zorg, al eerder contact plaats. Kind dossiers worden tenminste één jaar bewaard. - Voorschool de Bron met Basisschool de Bron: Samenwerking gaat goed, er is gestructureerd overleg. Het schoolplan is geëvalueerd voor schooljaar Voorschool de Zeemeermin - Basisschool Catamaran Bentinck: Samenwerking moeizaam er is een evaluatie geweest voor de 2 e helft van 2013 een nieuwe VVE coördinator aangesteld, nieuwe afspraken gemaakt. - Voorschool de Krokodil - Basisschool Rijk Kramer: Samenwerking goed, light variant. Er is twee keer per jaar overleg. - Voorschool Pippeloentje: Er is stagnatie in de ouderparticipatie geweest door de afwezigheid van een oudercontactmedewerker. Inmiddels is er weer gestructureerd overleg en een oudercontactmedewerker aangesteld - Voorschool de Zoutpot: Samenwerking goed. KVVE Vier voorscholen van SIJP zijn gestart met het KVVE traject: - Voorschool de locomotief - Westerparkschool van Hall - Voorschool de Bevers - Westerparkschool van Hogendorp - Voorschool het Schippertje - Basisschool Catamaran Oostzaan - Voorschool de Bereboot - Basisschool Spaarndammerhout In het kader van het KVVE traject zijn voor alle voor en vroegscholen de volgende verbeterplannen opgesteld: Pedagogisch didactisch handelen Professionalisering personeel En specifiek voor: - Voorschool de Bevers en de Locomotief Intake en doorstroom Leer en ontwikkelings opbrengsten - Voorschool De Bereboot Professionele cultuur - Voorschool het Schippertje Aanbod aan leerstof en ontwikkelingsinhouden Zorg en begeleiding Ouderbetrokkenheid Professionele cultuur De verbeterplannen worden gemonitord en geëvalueerd gedurende dit hele jaar. Samenwerking zorgketen Voor wat betreft de zorg voor en de ondersteuning van ouders wordt, naast de samenwerking met de oudercontactmedewerker, ook goed samengewerkt met het OKC Westerpark. Tevens wordt er samengewerkt met het VTO team en Okido als het gaat om het begeleiden van kinderen met een achterstand op sociaal, emotioneel of motorisch gebied. Toelichting prestaties eerste helft 2013 SD W - SIJP Opvoedpunt - VVE Pagina 3 van 5

4 Overige samenwerkingspartners: - OKC kern- en ketenpartners van Westerpark: opvoedpunt, consultatiebureau jeugdgezondheidszorg GGD en SAG, schoolartsen, verloskundigen, kraamzorg, logopediepraktijk; - Werkeenheden van IJsterk: kinderopvang, Stichting IJsterk speeltuinen, buurtcentrum/huis van de buurt, Stichting IJsterk Het Pedagogium; - HVO Querido; - Verschillende verwijsadressen, zoals Centram (algemeen- en schoolmaatschappelijk werk) Hebron, Punt P, Cordaan thuiszorg, taalaanbieders, bibliotheek, recreatie, gezondheidszorg, hulpverlening, huisartsen; - Ouderplatform stadsdeel West. Resultaten/ realisatie Onderbouwing subsidie Voorscholen Alle voorscholen van SIJP zijn vier dagdelen geopend. (Zie bijlagen: overzicht van alle locaties en de bezetting, de wachtlijsten en het aantal gevoerde Triple P oudergesprekken ) Triple P Alle leidsters zijn geschoold in de methode Triple P, niveau 2. De leidinggevenden hebben ook deelgenomen aan de cursus Triple P voor leidinggevenden. Er zijn intervisiegroepen gevormd voor Triple P, waardoor de leidsters gesteund worden in het voeren van oudergesprekken. Deze intervisie wordt ondersteund door pedagogisch adviseurs van de opvoedpunten Kraijenhoff en Lindengracht en door de leidinggevende Voorscholen, allen in dienst van IJsterk. Meldcode Kindermishandeling SIJP hanteert sinds mei 2012 de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Brancheorganisatie kinderopvang die speciaal is toegeschreven naar de kinderopvang. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor IJsterk welzijn (en SIJHP) wordt geïmplementeerd per 1 juli Op 19 juni 2013 heeft een thema-ochtend huiselijk geweld en kindermishandeling plaatsgevonden. Er was een introductie op het werken met de meldcode door Philip Stempels en Trainersgroep Wilde Kastanje bracht aan de hand van een concrete casus de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in beeld. Voor deze thema-ochtend waren alle medewerkers, vrijwilligers, freelancers en stagiairs uitgenodigd. Zie bijlage referentie voor IJsterk van Trainersgroep Wilde Kastanje. Klachtenregeling Voor zowel SIJP als SIJHP heeft IJsterk een klachtenregeling opgesteld en beiden zijn aangesloten bij een klachtencommissie. SIJP is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) en SIJHP is aangesloten bij de Klachtencommissie Kinderopvang & Welzijn Amsterdam. Klanten staan centraal binnen onze dienstverlening en er wordt belang gehecht aan een goede afhandeling van een mogelijke klacht. Als een klant ontevreden is of een klacht heeft verzoeken wij hem/haar deze in eerste instantie te bespreken met de betrokken medewerker. Als men er samen niet uitkomt dan kan de klant de klacht voorleggen aan leidinggevende, manager of uiteindelijk de directeur. Een klant heeft altijd het recht om een klacht bij de betreffende klachtencommissie neer te leggen. Toelichting prestaties eerste helft 2013 SD W - SIJP Opvoedpunt - VVE Pagina 4 van 5

5 GGD Per 1 juni is op alle voorscholen een ouderplan, een ouderanalyse en een handelingsplan per kind opgesteld. De ouderplannen zijn opgesteld in samenwerking met de basisschool en zijn steeds in ontwikkeling. Ouders - Ouders zijn voorafgaand aan de plaatsing van hun kind geïnformeerd over beleid en ambitieniveau van de Voorschool; - Bij iedere plaatsing van een kind is een intakegesprek gehouden; - Op basis van een analyse van de ouderpopulatie is een jaarwerkplan opgesteld per school. Dit jaarwerkplan is in juni geëvalueerd samen met de school (directie en Voorschool coördinator) en zal verder worden ontwikkeld. Juli 2013 Suan Langereis Stichting IJsterk Peuterspeelzalen Toelichting prestaties eerste helft 2013 SD W - SIJP Opvoedpunt - VVE Pagina 5 van 5

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLEIN STATIONNETJE BASISSCHOOL ERASMUS, LOC. STATIONSSTR. Locatie(s) :Peuterspeelzaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE GENTIAAN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE GENTIAAN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE GENTIAAN Locatie(s) : Brinnr. :17OE Plaats :7322BN Apeldoorn Onderzoeksnummer :15263 Datum onderzoek

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DREEF

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DREEF VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DREEF Locatie : Plaats : Zeist Onderzoeksnummer : 15985 Registratienummer : 3270156

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN

JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding 1 1 Bestuur 2 1.1 Bestuurssamenstelling 2 1.2 Bestuursvergaderingen 2 1.3 Samenwerking met andere organisaties 2 1.4 Interne

Nadere informatie

RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al.

RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al. Verkenning aanpak Gezonde Kinderopvang Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een aanpak Gezonde Kinderdagverblijven en Gezonde Peuterspeelzalen RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al. Verkenning

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI Locatie peuterspeelzaal basisschool Op Brinnr. 20TD Plaats

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH Locatie(s) : Brinnr. :24MW-4 Plaats :3842 ZZ Harderwijk Onderzoeksnummer :16167 Datum onderzoek

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Inleiding De Voor- en Vroegschoolse Educatie en de daarmee te behalen opbrengsten in de ontwikkeling van kinderen staan volop in de belangstelling vanwege het maatschappelijk

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Wegwijzer zorgstructuur 0-4 jarigen. Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Ouder & Kindzorg. Borne, Overijssel

Wegwijzer zorgstructuur 0-4 jarigen. Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Ouder & Kindzorg. Borne, Overijssel Wegwijzer zorgstructuur 0-4 jarigen Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Ouder & Kindzorg Borne, Overijssel Een uniforme richtlijn voor professionele samenwerking bij signalen van medische en psychosociale

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 2015 1 Inhoudopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Christelijke identiteit 3 3. Pedagogisch beleid 3 Visie Doel 4. Uitgangspunten bij pedagogisch handelen 4 Omgangsregels Normen en waarden

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen Peuterspeelzaal Duinroosje. Opleidingsplan 2013 2015

Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen Peuterspeelzaal Duinroosje. Opleidingsplan 2013 2015 Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen Peuterspeelzaal Duinroosje Opleidingsplan 2013 2015 I. Regelgeving In de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening staan afspraken over scholings- en

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Geschreven door: Leidinggevende Stephanie Rosema en Beleidsmedewerker Sophie van Raalte Datum: Januari 2010 Herzien mei 2013 Verantwoorde MaiKids opvang

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u het conceptrapport met de bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van we in de gemeente Eindhoven in 2013.

Hierbij stuur ik u het conceptrapport met de bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van we in de gemeente Eindhoven in 2013. Gemeente Eindhoven ontvangen 2 9 APR.14 Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 88 5000 AB Tilburg Aan het College van B&W gemeente Eindhoven t.a.v.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen 4 Organigram 7 Medewerkers 8 Verkoop en marketing 18 Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Pedagogiek en kwaliteit 27 Huisvesting 33 Ondernemingsraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Welkom bij KMN Kind & Co

Welkom bij KMN Kind & Co Welkom bij KMN Kind & Co Kinderdagverblijven Peutergroepen Peuterspeelzalen Buitenschoolse opvang Wij denken in morgen Welkom bij KMN Kind & Co pagina 2 Waar vindt u... Welkom 3 Nadere kennismaking met

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie

Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie Oberon-Focus-KeuzeprocesVE 17-11-09 12:14 Pagina 1 Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie Kinderen moeten alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De school

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Peuterspeelzaalwerk in Diemen

Peuterspeelzaalwerk in Diemen Peuterspeelzaalwerk in Diemen Afdeling Samenleving juli 2013 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding, opdracht en proces 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Opdracht 4 1.3 Proces 4 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen 6 2.1 Landelijke

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

1 Algemene informatie...3. 2 Doelstelling...5. 3 Professionalisering... 5. 5 Activiteiten... 7. 6 Huisregels... 8. 7 Veiligheid en gezondheid...

1 Algemene informatie...3. 2 Doelstelling...5. 3 Professionalisering... 5. 5 Activiteiten... 7. 6 Huisregels... 8. 7 Veiligheid en gezondheid... Informatieboekje Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 2 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie...........................................3 2 Doelstelling................................................5

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie