Reiswerk Opleidingen. colofon. stichting Fonds vooropleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Jaarverslag Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reiswerk Opleidingen. colofon. stichting Fonds vooropleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Jaarverslag 2010. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!"

Transcriptie

1 Reiswerk Opleidingen stichting Fonds vooropleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2010 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! colofon administrateur Syntnjs Achmea Pensioenbetieer N.V. Rijnzattie 10, 3454 PV De Meern Poslbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030)

2 Inhoud 1 Algemene gegevens 5 2 Verslag Inleiding Doelstelling CAO, statuten en reglement Toelichting financiële situatie Verslag activiteiten van de stichting Vooruitbetaalde bedragen SEPR - Vakdiploma Reisbranche Begroting Slotopmerkingen 17 3 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over het boekjaar Algemene toelichting Algemeen Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Eigen vermogen Rekening-courant Stichting Fonds Kinderopvang Reisbranche Overige schulden Toelichting Op de staat van baten en lasten Bijdragen Toegewezen subsidies Overige baten Interest Mutatie dubieuze debrteuren Projecten eri subsidiedoelen Bestuurskosten Secreta riaatskosten Administratiekosten Accountantskosten Algemene kosten 26 4 Overige gegevens Controleveri<laring 27

3 1 Algennene gegevens Naam en vestigingsplaats Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerk Opleidingen) is statutair gevestigd te De Meem. Bestuur Het paritaire bestuur was per 31 december 2010 als volgt samengesteld: Leden werkgevers Organisatie F.J.P. Oostdam 1) C.J.W. Gelderman 1) CA. van Eijden 1) Leden werknemers Organisatie H.W.T. de Vaan 2) J.Verheij 3) H. ter Halle 4) in 2010 fungeerde de heer Verheij als voorzitter van het fonds en de heer Oostdam als vicevoorzitler. De voorzittersrol wisselt jaarlijks. De heer H.E.J.J van Wijck heeft het bestuur per 1 juli 2010 veriaten en is opgevolgd door de heer C.J.W. Geldennan. Met ingang van 1 april 2010 heeft mevrouw H.E. Weiland de plaats van de heer E. Teerink overgenomen. Zij is per 1 november 2010 weer vervangen door de heer H. ter Halle. De heer F. Radstake geeft leiding aan het projectbureau van Reiswerk Opleidingen. Hij neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur. In het verslagjaar 2010 kwam het bestuur vier maal in vergadering bijeen en wel op 24 februari, 16 juni, 22 september en 17 november. In Memoriam Op 24 april 2010 is Ewoud Teerink (bestuurslid Reiswerk) zeer onverwachts overieden. Ewoud was een zeer gewaardeerd bestuurder van het Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in de Reisbranche, SEPR en voorzitter van FKR. Reiswerk herinnert zich Ewoud ais een zeer aimabel bestuurder en is hem dankbaar voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de fondsen. Organisaties 1) ANVR Postbus AM Baam Telefoon (035) Website 2) CNV Dienstenbond Postbus KC Hoofddorp Telefoon (023) Website Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 5 26

4 3) FNV Bondgenoten Postbus GE Utrecht Telefoon (030) Website www,fnvbondqenoten,ni 4) De Unie. Vakbond voor Industrie en Dienstverlening Postbus AKCulemborg Telefoon (0345) Website www,unie,nl Accountant PricewatertiouseCoopers Accountants N,V, te Amsterdam Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V, te Amsterdam, kantoorhoudend te De Meern Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina G 28

5 2 Verslag 2.1 Inleiding Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2010 van de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerit Opleidingen). In 2010 bestond het fonds twaalf jaar. In dit verslag wordt de doelstelling van het fonds uiteengezet. Daamaast wondt aandacht besteed aan de premies, wordt een overzicht gegeven van de toegekende subsidies in 2010 en worden de projecten toegelicht waaraan subsidie is verleend. 2.2 Doelstelling De Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche is op 10 september 1998 opgericht door de sociale partners verbonden aan de CAO voor de Reisbranche. De stichting stelt zich in de meëst ruime zin ten doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het binnen de reisbranche bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, ariseidsomstandigheden, arbeidsmarktbeleid, en de aansluiting van het beroepsonderwijs op de bedrijfspraktijk. Deze activiteiten bestaan binnen het doei van de stichting uit het bevorderen en financieren van: a) het bevorderen van arbeidsmarktbeleid, inhoudende inzicht in de arbeidsvoorwaarden, de bestaande en gewenste samenstelling van de arbekjsmarkt, alsmede het bevorderen van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve instroom van werknemers; b) het bevorderen van de kwaliteit van het beroepsondenwijs en de aansluiting daarvan op de binnen de ondememingen benodigde beroepscompetenties; c) het bevorderen van de deelname aan opleidingen en cursussen ter verbetering van de vereiste beroepscompetenties, ten behoeve van de ondernemingen en (toekomstige) weri<nemers in de reisbranche; d) het bevorderen van inzicht in de arbeidsomstandigheden, de oorzaken van arbeidsongeschiktheid en maatregelen ter voorkoming en beperiting daarvan; e) het bevorderen van employability; f) het geven van voorlichting en informatie aan alle werkgevers en werknemers in de reisbranche over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de collectieve arbeidsovereenkomsten voor de reisbranche; g) het maken en in standhouden van een website, het houden van bijeenkomsten, de uitgifte van brochures, periodieken en kennisdragers ten behoeve van alle werknemers en werkgevers In de reisbranche; h) het uitvoeren van werkzaamheden vertoonden aan het bestuuriijke, financiöle en administratieve beheer van de stichting. Bij de oprichting van de stichting hebben CAO-partijen ervoor gekozen de premiebijdrage te relateren aan de in de CAO voor de Reisbranche limitatief benoemde projecten. Daarnaast kunnen bij het bestuur subsidieaanvragen worden ingediend door de werkgeversorganisatie, de werknemersorganisaties, een individuele werkgever of een groep van werkgevers. Het bestuur beoordeelt of de aanvragen voor subsidie voldoen aan de algemene doelstelling van de stichting. Het bestuur kan aanvullende voorwaarden stellen, alvorens een subsidie te verstrekken. r De administratie van de stichting was in 2010 ondergebracht bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V, te Amsterdam, kantoorhoudend te De Meern. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 7 28 '

6 2.3 CAO, statuten en reglement In artikel 28 van de CAO voor de Reisbranche wordt ven-vezen naar de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. De verplichting om bij te dragen aan de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerit Opleidingen) is opgenomen in artikel 28 van de CAO voor de Reisbranche. In de CAO voor de Reisbranche 1 april apri! 2011 is vastgelegd dat werkgevers, vallend onder de CAO, over de periode van 1 april 2009 tot 1 april 2011 een bijdrage van 0,25% van het loon sociale verzekeringswetten (brutoloon SV) verschuldigd zijn. De statuten en het reglement van de Stichting zijn in dit boekjaar niet inhoudelijk gewijzigd. 2.4 Toelichting financiële situatie De Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerk Opleidingen) hanteerde in 2010 voor de bijdrage een percentage van 0,25% over de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010, confonn artikel 28 van de CAO voor de Reisbranche. De premie wordt volledig door de werkgever betaald. In 2010 is bij 539 werkgevers (2009: 595) een bijdrage in rekening gebracht. De loonsom waarover premie is berekend, is voor 2010 bepaald op de definitieve loonsom Daarnaast is er sprake van een groep van 200 (2009: 200) werkgevers die ondanks rappelleren geen gegevens hebben aangeleverd. Het bestuur beraadt zich op vervolgacties. Eventueel hieruitvolgende baten zullen in toekomstige jaren worden verantwoord. Geen AW, dan alleen premieheffing bij georganiseerde werkgevers Georganiseerde werkgevers betalen premie voor het sociaal fonds op grond van de CAO Reisbranche. Ongeorganiseerde werkgevers zijn verplicht premie te betalen op grond van de algemeen verbindend verklaring (AW) van deze CAO. Hel Ministerie van SZW heeft vastgesteld dat er fondsen zijn die bij hun premieheffing geen onderscheid maken tussen georganiseerde en ongeorganiseerde weritgevers. In een AW-loze periode mag het fonds geen premie in rekening brengen bij ongeorganiseerde werkgevers. Daarom is voorgeschreven dat de (incasso) administratie van het fonds gescheiden moet zijn in georganiseerde en ongeorganiseerde weritgevers. Het fonds heeft deze scheiding doorgevoerd. 2.5 Verslag activiteiten van de stichting De activiteiten en projecten in 2010 Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerk Opleidingen) heeft in 2010 een groot aantal activiteiten en projecten geïnitieerd, gecontinueerd en gerealiseerd. De belangrijkste worden hieronder beschreven. In dit verslag wordt gesproken over de bijdrage van de projecten aan het bereiken van de doelstellingen van Stichting FOOR zoals opgenomen in artikel 34 lid 3 sub a tot en met h van de CAO Reisbranche. Dit artikel correspondeert woordelijk met artikel 4 lid a tot en met h van de statuten van Stichting FOOR, waar ook de doelstellingen zijn opgenomen. Communicatie Ontwikkeling De website heeft als doelstellingen het informeren van weritgever en weritnemer in de reisbranche over arbeidsvoorwaarden, ari^eidsmaritt en - tot de realisatie van het Travelcollege - opleiding en ontwikkeling In de reisbranche. Daarnaast het betrekken van weritgever en werknemer bij de projecten en activiteiten van Reiswerit Opleidingen en het bieden van een digitaal platform voor uitwisseling van ervaring en kennis over de eerder genoemde onderwerpen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 8 t 28

7 Het projectbureau van Reiswerit Opleidingen vernieuwde in 2010 de website wwwreiswerk.nl. Deze is online sinds 8 oktober Eind 2009 meritte het projectbureau van Reiswerk Opleidingen dat de voormalige website verouderd was. In november 2009 is het bestuur van stichting FOOR geïnformeerd over voorgenomen gebruikersonderzoek. Dit onderzoek vond begin 2010 plaats. Hierin vertelden zowel weritgever als werknemer wat zij belangrijk vinden aan een website van Reiswerk Opleidingen, De nieuwe Reiswerk.nl is vooral gebaseerd tip de reacties van werkge\;er en werknemer. Hel projeclleam stond onder leiding van de Manager Arbeidszaken en Ondenwijs van de ANVR, Estate Internet voerde het technische gedeelte van het project uit dat in totaal 1 maanden geduurd heeft. De belangrijkste verbeterpunten zijn een nieuwe look, maar vooral een nieuwe inhoud, die weritgever en weritnemer gemakkelijker toegang Piedt tot informatie die van belang is bij het werken en jezelf ontwikkelen in de reisbranche. Via de agenda, hel nieuws, sociaie media en de nieuwsbrief blijfl de bezoeker op de hoogte van bijeenkomsten en de laatste ontwikkelingen bij Reisvirerit Opleidingen. Het project is succesvol afgerond maar feedback van de gebruikers wijst Reiswerk Opleidingen op verbeterpunten van de website. In 2011 zal Reiswerit Opleidingen de belangrijkste knelpunten, vooral in de homepage, aanpakken. Met dit project droeg het bestuur van stichting FOOR bij aan de doelen van de stichting FOOR genoemd in artikel 34 lid 3 sub f en 3 sub g. van de CAO reisbranche. Ontwikkeling business case Travelcollege In 2010 heeft het bestuur van slichting FOOR beslist tot de ontwikkeling van een digitale portal waar enerzijds alle relevante informatie over leren en employability en anderzijds - vanuit perspectief van werkgevers en weritnemers in de branche - vraag en aanbod op beide terreinen bij elkaar wordt gebracht. Het bestuur heeft het projectbureau van Reiswerit Opleidingen de opdracht gegeven in eerste instantie de haalbaarheid en het draagvlak in de branche van de ontwikkeling van een dergelijke portal te onderzoeken. Daartoe heeft het projectbureau in eersle instantie een zeer succesvoile zogenaamde "Battle of Concepts" uitgeschreven en vervolgens een business case study (op organisatorische en praktische haalbaarheid en wenselijkhekj) laten uitvoeren door Deloitte Consulting. Tenslotte heeft het projectbureau de technische consequenties laten onderzoeken. Op basis van alte onderzoek heeft het bestuur van stichting FOOR in 2010 beslist te beginnen met de ontwikkeling van een Travelcollege in een pilot project. Met dit project beoogt het bestuur van stichting FOOR bij le dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 34 Ikl 3 sub a lot en met g, In 2011 is daar inmiddels een start mee gemaakt, Reiswerk op op wviw.travelecademy.nl had als doelstelling vooral de weritnemer te informeren over nieuws en ontwikkelingen bij Reiswerk Opleidingen. Daarnaast werd de werknemer betrokken bij de projecten en activiteiten van Reiswerit Opleidingen, Reiswerit Opleidingen had in het grootste gedeelte van 2010 een special ecademy op de Travelecademy van de Reisrevue. Deze website is gericht op de reisagent en biedt onder andere informatie en cursussen. Op werd nieuws en informatie geplaatst van Reiswerk Opleidingen en regelmatig ook een poll of een prijsvraag om interactie te creëren. De bedoeling van was vooral Reiswerk Opleidingen bekender maken bij de werknemer en deze dooriinken naar de website. De faciliteiten die bood had niet zelf. Bij de ontwikkeling van de nieuwe viww.reiswerit.nl koos Reiswerk Opleidingen ervoor om de faciliteiten van te integreren in haar eigen website. Melde lancering van de nieuwe eigen websitewww.reiswerk.nl is de travelecademy per eind november 2010 komen te vervallen. Een gedeelte van samenwerking met de travelecademy, namelijk de nieuwsbriefvoorziening, is blijven bestaan om traffic te generen naar de eigen website. Met droeg het bestuur van stichting FOOR bij aan haar doelen zoals genoemd in artikel 34 lid 3 sub g. van de CAO reisbranche. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 9 28

8 Reiswed<katern in.reisrevue Het Reiswerkkatern heeft als doelstelling het informeren van weritgever en weritnemer over de activiteiten en projecten op het gebied van arbeidsvoonwaarden, arbeidsmarkt en opleiding en ontwikkeling in de reisbranche. Het katern is voor en verteld door de weritgever en werknemer in de reisbranche, In januari, april en september van 2010 is in het hart van de Reisrevue een thematisch Reiswerkkatern van 4 pagina's opgenomen. Het jaarverslag 2009 is gepubliceerd in juli. In oktober zijn de 4 pagina's ingezet als communicatie over de nieuwe website, door middel van een teaser voor een prijsvraag op de website Met het Reisweritkatern droeg het bestuur van stichting FOOR bij aan haar doelen genoemd in artikel 34 lid 3 sub g. van de CAO reisbranche. Reiswerksymposium Het Reiswerksymposium heeft als doelstellingen verdieping in een actueel onderwerp, bij elkaar brengen van ondenwijs en bedrijfsleven, communicatie van projecten van Reiswerit Opleidingen en de profilering van Reiswerit Opleidingen, De doelgroepen zijn HR- professionals, bedrijfsopleiders, managers en ondernemers in de reisbranche, onderwijsmanagers en directeuren Toerisme en Reizen en de genomineerden voor "LeeriDedrijf van het Jaar". De bijeenkomst vond plaats tijdens de vakdag Vakantiebeurs 11 januari 2011, in aansluiting op de masterclass van de NHTV (in de ochtend op dezelfde locatie). De capaciteit van de zaal is 200 personen. Ruim 230 mensen hebben zich aangemeld voor de bijeenkomst. Het thema van de bijeenkomsl was Excellente Reisonderneming Trendwatcher Richard van Hooijdonk was key-note speaker en vertelde de volle zaal over 'customer-insights', 'co-creatie', branding, social marketing, webpresence en marketingintelligence. Aansluitend werd de Ed van Thijnscriptieprijs voor het laatst uitgereikt aan Jel Kruithof voor haar scriptie 'Slow Travel' en werd het Leerbedrijf van het Jaar Reizen Toerkoop Reisbureau Zonvaart - door Kenwerit bekend gemaaki. Met het Reiswerksymposium droeg het bestuur van stichting FOOR bij aan haar doelstellingen zoals genoemd in artikel 34 lid 3 sub g. van de CAO reisbranche. Arbeidsmarktbeleid www. reiswereldbaan. nl De website Reiswereldbaan die zich richt op potentiële medeweriters in de reisbranche is ook in 2010 weer geactualiseend. Daarnaast heeft Reiswerk Opleidingen haar arbeidsmarktcampagne website uitgebreid met een nieuwe introductiefllm, een film over werken bij een zakenreisorganisatie, een filmpje over werken bij een touroperator, een filmpje over het weriten als Manager Verkoop Reizen, 3 films over een dag op stap met een Travelmanager, Reisbranche tweets en diverse blogs van het werken als een Travelmanager, In 2010 bezochten ongeveer bezoekers Hiermee is bijgedragen aan de doelstelling van stichting FOOR beschreven in CAO art, 34 lid 3 a. ni Ook in 2010 heeft Reiswerk Opleidingen intensief gebruik gemaakt van hef abonnement afgesloten met SchoWerentv. Op Scholieren.tv staan beroepen- en opleidingsfilms die veel geraadpleegd worden door oriënterende scholieren. Vorig jaar heeft Reisvi/erk Opleidingen 3 nieuwe films gemaakt. Een nieuwe introductiefllm over weriten in de reisbranche, een film die het werit van een Junior Business travel consultant laat zien én een film die all round vrerken bij een touroperator op een leuke manier weergeeft. Bovendien zijn de filmopnames gebruikt in de beroepsbeeldgame die in samenwerking met E-traveltraining is ontwikkeld. In 2010 zijn de filmpjes door maar liefst 9000 individuele bezoekers bekeken. Hiemnee is bijgedragen aan de doelstelling van stichting FOOR zoals beschreven in CAO art. 34 lid 3 a. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 10 28

9 In 2010 maakte Reiswerit Opleidingen gebruik van een abonnement op Schoolweb.nl, inmiddels gewijzigd in wwwtkmslnl, een studiekeuze oriëntatie website, wadr de bezoeker informatie kan opvragen blj diverse branches, waaronder ook de reisbranche. Deze website genereerde behooriijk wat traffic voor Daarnaast zijn in 2010 ongeveer 800 informatie boekjes verzonden aan aanvragers via tkmst.nl. Hiermee is bijgedragen aan de doelstelling van Reiswerk Opleidingen beschreven in CAO art. 34 lid 3 sut) a. Promotiematenalen communicatie Ter bevordering van het bezoeken van de nieuwe website is een quiz ontwikkeld. Ten behoeve van de deelname aan diverse onderzoeken zijn tegoedbonnen uitgereikt. Tevens zijn voor de Reiswerk-inspiratiesessie nolitieblokjes ontwikkekl. Hiermee is bijgedragen aan o.a. de doelstelling van Reisvrerk Opleidingen beschreven in CAO art, 34 lid 3 sub a. Arbeidsmarktmonitor Reiswerit Opleidingen voert 2-jaartijks een onderzoek uit naar de ontwikkelingen op de artieidsmaritt binnen de branche om op die manier blj de uilvoering van de projecten beter te kunnen aansluiten bij hetgeen werkgevers en werknemers In de branche daadweritelijk nodig hebben. De meest recente artieidsmarittmonitor vond plaats in het voorjaar van De vragen hadden betrekking op de situatie in de branche in Maar liefst 200 werkgevers, meer dan 700 weritnemers en ruim 600 studenten hebben de vragenlijsten ingevuld. De belangrijkste uitkomsten zijn: HeA aantal medewerkers is nwt 10% gedaald tussen 2007 en 2009 van 18:700 naar Het aantal baliefuncties daaft minder sterk dan venvacht werd door de branche De weritnemerstevredenheid ligt met een 7,3 boven het landelijk gemiddelde Het aantal leidinggevende functies is in zes jaar tijd verdubbeld naar 10,1% in 2009 ln 2003 had een kwart van de medeweriters een HBO-diploma, in 2009 bijna een derde Stagiaires krijgen hoogste waardering voor representativiteit en aanpassingsvermogen Werkgevers zijn minder positief over kennis en vaardigheden van stagiaires Het ziekteverzuim is gedaald en met 3% veel lager dan het landelijk gemiddelde van 4,5% Hiermee is bijgedragen aan de dtwlstelling van stichting FOOR zoals beschreven in CAO art. 34 lid 3 a. Ontwikkeling Arbeidsmarktbeleid en -communicatie De cijfers uit de arbeidsmaritlmonhor en de teruglopende instroomcijfers in het ondenwijs noodzaakten Reiswerit Opleidingen een plan van aanpak te maken voor een nieuwe Arbeidsmarktstrategie. Voor dit plan van aanpak is een doelgroepenanalyse gedaan om in kaart te brengen welke doelgroepen geïnteresseerd zijn in een toekomst in de reisbranche. Het bestuur heeft in het najaar besloten dit plan van aanpak te gaan uitweriten tot een nieuwe artieidsmarktslrategie Reisbranche Hiermee is bijgedragen aan de doelstelling van stichting FOOR zoals beschreven in CAO art, 34 lid 3 a. Advertonals Reiswerk Opleidingen ontwikkelde en plaatste advertorials voor ANVR View (4x), de ANVR Brochure, de Beroepenkrant. Hemiee is bijgedragen aan de doelstelling van stichting FOOR zoals beschreven in CAO art. 34 lid 3 a. Algemene communicatiekosten Algemene communicatiekosten zijn onder meer begroot met als doelstelling Reiswerit Opleidingen eenduidig heritenbaar te maken. Dit gebeurt door middel van hel hanteren van een huisstijl in schriftelijke communicatie en het bieden van service en daarmee het creëren van draagvlak- door het geven van kleine incentives aan mensen die meewerken aan de projecten van Reiswerk Opleidingen, Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 11 28

10 In 2010 heeft Reiswerk Opleidingen een gedeelte van de algemene communicatiekosten gebruikt voor kleine incentives en een gedeelte drukwerk ten behoeve van rapportages voor de branche. Gezien de afdoende voorraad is hel begrote bedrag voor briefpapier, enveloppen etc. in 2010 niet gebruikt. Genoemde doelstellingen vallen onder de doelen van stichting FOOR genoemd in artikel 34 lid 3 sub g. van de CAO reisbranche. Leerbedrijf van het Jaar Tijdens de vakantiebeurs 2010 is Toeritoop Reisbureau Zonvaart gekozen als Leerbedrijf van hel Jaar 2010, vanwege ondermeer haar goede visie op opleiden en ontwikkelmogelijkheden voor iedere stagiaire. Hiermee is bijgedragen aan de doelstelling van stichfing FOOR zoals beschreven in CAO art. 34 lid 3 b. CAO CAO boekjes: opmaak, ontwikkeling, druk en verzending CAO partijen sloten in 2010 een nieuwe CAO mö een looptijd van 1 april april Het projectbureau van Reiswerit Opleidingen heeft - zoals te doen gebruikelijk - nieuwe CAO boekjes laten drukken. Inmiddels is het t)estuur van Sfichting FOOR op de hoogte gesteld van de noodzakelijkheid in de CAO boekjes onderscheid te maken tussen artikelen die algemeen verbindend zijn veritlaard en artikelen die alleen gelden voor ondememingen die door het lidmaatschap van de brancheorganisatie rechtsreeks gebonden zijn aan de CAO. In 2010 heeft het projectbureau van Reiswerk Opleidingen het proces in werking gesteld omdaar vanaf 2011 concrete invulling aan tegeven. Ook in 2010 heeft Reiswerk Opleidingen op haarsitewww.reiswerit.nl naast een downloadable pdf-file tevens een doorbladerbare versie van de CAO opgenomen. Daarmee komt Reiswerk Opleidingen tegemoet aan de specifieke wens van weritnemers en weritgevers in de reisbranche, zoals bleek uit een uitgebreide inventarisatie van de wensen van gebruikers in hel websitevernieuwingsproces van ook 2010, Slichting FOOR heeft hiermee invulling gegeven aan de doelstellingen van het fonds zoals opgenomen in art. 34 lid 3 sub f van de CAO reisbranche. Arbocatalogus Het bestuur van stichting FOOR heeft in 2010 hernieuwd het voornemen geuit om invulling le geven aan een steeds bredere wens van het reist)edrijfsleven om een Arbocatalogus te ontwikkelen. Helaas bestond er in 2010 onvoldoende draagvlak bij alle achtertjannen om mee le weriten aan hel daadweritelijk ontwikkelen van een Arbocatalogus. Het bestuur van stichting FOOR heeft voor 2011 dit project opnieuw op de begroting opgenomen. Naar venwachting zal het onderdeel uitmaken van de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO voor de reisbranche. Het bestuur van stichting FOOR beoogt met een Arbocatalogus bij te dragen aan hetgeen opgenomen in art. 34 lid 3 sub d van de CAO reisbranche. Voorlichting CAO werknemers Het bestuur van stichting FOOR heeft in 2010 geld gereserveerd voor het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van vooriichting aan werknemers over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de hernieuwde collectieve arbeidsovereenkomst voor de reisbranche. In 2010 hebben deze bijeenkomsten niet plaats gevonden. Voor 2011 heeft hel bestuur van sfichting FOOR haar voornemen hernieuwd. Het bestuur beoogt met de organisatie van dergelijke bijeenkomsten bij te dragen aan art, 34 lid 3 sub f van de CAO reisbranche Helpdesk CAO werkgevers Het bestuur van stichfing FOOR heeft een CAO helpdesk ingericht voor de beantwoording van vragen die voortkomen uil de toepassing en interpretatie van de (artikelen van de) CAO reisbranche die worden gesteld via de website De beantwoording van de vragen van alle werkgevers (georganiseerd en ongeorganiseerd) is ondergebracht bij de ANVR. In 2010 heeft de helpdesk ruim 125 individuele vragen beantwoord. Daar waar nodig is de lijst met veelgestelde vragen op viww.reiswerk.nl aangepast op basis van de vragen. Het bestuur van stichfing FOOR heeft het secretariaat van de CAO reisbranche - ten behoeve van de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO voor de reisbranche - ingelicht over die CAO-artikelen waarvan de toepassing in de praktijk aanleiding blijkt te geven tot discussie. Het bestuur beoogt met de inrichting van de helpdesk werkgeversvragen bij te dragen aan haar doelstellingen zoais opgenomen in art. 34 lid 3 sub f van de CAO reisbranche. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 12 28

11 Helpdesk CAO werknemers Het bestuur van slichting FOOR heeft een CAO helpdesk ingericht voor de beantwoording van vragen die voortkomen uit de toepassing en interpretatie van de (artikelen van de) CAO reisbranche die worden gesteld via de website www,reiswerk,nl. De beantwoording van de vragen van alie weritnemers (al dan niel lid van een vakorganisatie) is ondergebracht bij vakbond De Unie. In 2010 heeft de helpdesk ruim 140 individuele vragen beantwoord. Daar waar nodig is de lijst met veelgestelde vragen op aangepast op basis van de vragen. Het bestuur van stichting FOOR heeft het secretariaat van de CAO reisbranche - ten behoeve van de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO voor de reisbranche - ingelicht over die CAO-artikelen waarvan de toepassing in de praktijk aanleiding blijkt te geven tot discussie. Het bestuur beoogt met de inrichting van de helpdesk weritnemersvragen bij te dragen aan haar doelstellingen zoals opgenomen in art. 34 lid 3 sub f van de CAO reisbranche. Doorlopende actualisatie Rl&E Sctciale partners - samenwerkend in het bestuur van slichting FOOR - onderhouden het branchespedfieke Rl&E instrument van de branche. Dit erkende instrument is voor alle reisondernemingen beschikbaar op Het Rl&E-instrument is eritend voor de lichte toets, In 2009 heeft het bestuur van stichting FOOR beslist om van een 2-jaarlijkse herziening over te gaan naar een jaariijkse herziening van het instrument. Aangezien de herziene versie van 2009 pas in de loop van 2010 is geaccordeerd door sociale partners, heeft het bestuur van stichting FOOR beslist de herziening van 2010 door te schuiven naar 2011, Inmiddels is een start gemaakt met de actualisatie van het instrument. Het bestuur van slichting FOOR beoogt met het aanbieden van een eritend RI&E-inslrumenl bij te dragen aan haar doelstellingen zoals opgenomen in art. 34 IkJ 3 sub d van de CAO reisbranche. Leren en employability HBO Beroepsbeeldtest In 2009 heeft het bestuur van sfichting FOOR besloten in samenwerking met de georganiseerde toeristische hogescholen een zogenoemde Hbo beroepsbeeldtest te ontwikkelen voor aankomende (potentiële) studenten. Met deze (est - sinds 2010 beschikbaar via en via de respectievelijke websites van de deelnemende hogescholen - kan iedereen zich een beeld vormen van zowel 'het werken in de reisbranche' als ook 'het volgen van een HTRO-opteiding'. Aangezien de lesl pas eind 2010 online is gegaan zijn er nog geen valide gebruikersgegevens bekend. In augustus 2011 wordt de lest geëvalueerd door de samenwerkende partijen. Met deze test draagt hel bestuur van stichting FOOR bij aan haar doelstellingen zoais beschreven in art. 34 lid 3 sub a van de CAO reisbranche. Competent in Reiswerk Het bestuur van stichting FOOR - en voor haar het projectbureau van Reiswerk Opleklingen - heeft gedurende een aantal jaren geparticipeerd in het project Competent In Reiswerk. Dit project is een samenwerking tussen sociale partners, kenniscentaim Kenwerit, examenbank LTTR en het toerisfisch mbo-onderwijs. Het project had als doel het ontwikkelen van een uniforme beoordeiingssystematiek in de laal van het reisbedrijfsleven voor hel beoordelen van de beroepspraktijk (stage). In 2009 is dit project succesvol afgerond (alle mbo opleiders werken thans mel deze systematiek), in 2010 heeft de financiële afhandeling plaatsgevonden. Met de resultaten van dit uilermale succesvolle project heeft het bestuur van sfichting FOOR bijgedragen aan haar doelstellingen zoats beschreven in art. 34 lid 3 sub b van de CAO reisbranche. Excellente commerciële Dlenstvertening Sociale partners en het toeristisch ondenwijs hebben in 2009 een convenant afgesloten om concreet aan de slag te gaan met excellente dienstveriening. De invulling van excellente dienstverlening is binnen iedere organisatie anders. Daarom heeft Reiswerit Opleidingen in 2010 workshops aangeboden aan het reisbedrijfsleven en het onderwijs om hiermee in-company aan de slag te gaan. Het doel van de workshops is het begrip excellente commerciële dienstverlening 'handen en voeten' te geven in de operatie en de organisatie. De evaluaties gehouden eind 2010 waren uitemiate positief. De vraag naar deze workshops is in 2010 Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 13 28

12 wat later op gang gekomen dan venwacht. Vanwege deze vertraagde vraag en de positieve reacties worden deze workshops in 2011 opnieuw door Reiswerk Opleidingen aangeboden. Met het ontwikkelen en aanbieden van deze workshops draagt Reiswerk Opleidingen bij aan de doelstelling beschreven in CAO art, 34 lid 3 c. Organisatie hbo platform In de loop van 2010 heeft het bestuur van stichfing FOOR - op voorstel van het projectbureau van Reiswerit Opleidingen - wegens het geringe animo bij werkgevers en werknemers in de reisbranche besloten te stoppen mel de organisatie van een hbo platfomi en de relatie met het hoger toerisfisch ondenwijs in te richten door hel ontwikkelen van projecten enerzijds en het onderhouden van bilaterale relaties anderzijds. Deze bilaterale relaties uiten zich onder meer in het verzorgen van gastcolleges over arbeidsomstandigheden in de branche of in hef verzorgen van een praktische woritshop over excellente commerciële dienstverlening. Met dit actiepunt beoogt het bestuur van stichfing FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals beschreven in art. 34 IKJ 3 sub a en b van de CAO reisbranche. Organisatie reisbranche ondenvijscongres ln 2010 heeft het bestuur van sfichting FOOR op advies van het projectbureau Reiswerit Opleidingen afgezien van de organisatie van een ondenwijscongres. In plaats daarvan heeft het projectbureau een drukbezochte workshop gegeven op het ANVR Congres in Cairo over het belang van kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar onder meer arbeidsomstandigheden voor de ontwikkeling van de reisbranche. Het congres was toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Prof, Frank Go (Erasmus Universiteit) heeft hierbij opgetreden als gastspreker. Met de organisatie van een dergelijke workshop heeft het bestuur van stichting FOOR bijgedragen aan haar doelstellingen zoals beschreven in art. 34 lid 3 sub a, b en d van de CAO reisbranche. Project reisbranche onderzoeksbeurs In 2010 heeft het bestuur van stichting FOOR besloten om niet langer invulling te geven aan de organisatie van de zogenaamde Ed van Thijn scriptieprijs en deze te vervangen door een onderzoeksbeurs. Op verzoek van het bestuur heeft het projectbureau van Reiswerk Opleidingen de eerste stappen gezel om te komen tot een nieuwe systematiek voor de onderzoeksbeurs. In 2011 wordt verdere invulling gegeven aan de onderzoeksbeurs. Met de ontwikkeling van een reisbranche onderzoeksbeurs beoogt hel bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals beschreven in art. 34 lid 3 sub a, b,c, d en e. van de CAO reisbranche. Beroepscompetentieprofielen: ontwikkeling en onderhoud ln 2010 beeft het projectbureau van Reiswerit Opleidingen in een uitgebreid project een aangepast beroepscompetenlieprofiel ontwikkeld. Tijdens een 4-lal interactieve sessies waren tussen de 15 en de 24 vertegenwoordigers uit alle sectoren van het reisbedrijfsleven aanwezig. Ook het mbo onderwijs heeft actief meegesproken. Kenniscentrum Kenwerk heeft het projectmanagement uitgevoerd. Hel profiel is geformuleerd binnen hel door de verzamelde kenniscentra opgestelde format voor beroepscompetentieprofielen, wat de sutxesvolle vertaling naar een kwalificatie dossier moet vergemakkelijken. Dit dossier vormt de verplichte basis van hel curriculum in hel toeristisch mbo-ondenwijs. Het opgeleverde profiel Excellente Commerciële Dienstverlener wordt in 2011 geïntegreerd in het bestaande kwalificatiedossier Reizen. Daarmee wil het projectbureau van Reiswerit Opleidingen ervoor zorgen dat het toeristisch mbo-ondenwijs nog beter aansluit op de wensen en eisen van de beroepspraktijk. Hiermee is bijgedragen aan de doelstelling van sfichting FOOR zoals beschreven in CAO art. 34 lid 3 b. r Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 14 28

13 EVC en maatwerk (HBO) In het najaar 2010 leidde Reiswerit Opleidingen in samenweriting met de NHTV 9 Reisprofessionals op tot begeleider en assessor van ervaring in de reisbranche. Zij begeleidden en beoordeelden vervolgens 9 andere MBO-ers met ervaring op HBO-niveau, voor hel ervaringscertificaat. Deze 9 ervaringscertificalen zijn inmiddels uitgereikt. EVC, Eritennen van Eerder/Elders Verworven competenties tievordert de ontwikkeling en professionalisering van de reisbranche. Hieimee is bijgedragen aan de doelstellingen van stichting FOOR zoals beschreven in CAO art. 34 lid 3 sub c en e. MBO: EVC in Professie a la Carte Binnen het project 'professie d la carte' bouv4 het projectbureau van Reiswerit Opleidingen voort op het succes van het project Competent in Reiswerit. De doelstelling van dit project was het bedrijfsleven en het onderwijs met één beoordelingsystematiek te laten weriten. Daarvoor is een menukaartsystemafiek ontwikkekl en opgenomen in een praktijkmap. Aanleiding voor het project' professie é la carte' is onder andere hel gebrek aan een kernachfig, eenduidig en transparant beoordelingssysteem voor Eerder Venworven Competenties procedures die binnen bedrijfsleven en mbo onderwijs toegepast worden. Doelstelling is om met behulp van de menukaartsystematlek een eenvoudige EVC procedure te ontwikkelen om Eerder Verworven Competenties formeel te eritennen en inzichtelijk te maken. Dit draagt bij aan persoonlijke loopbaanontwikkeling voor medewerkers binnen de reisbranche. Dit betekent het bevorderen van employability zoals beschreven in CAO artikel 34 lid 3 e. In 2010 hebben iwee afgevaardigden namens het reiabedrijfsleven deelgenomen aan de weritgroep EVC. Het resultaat van de weritgroep was een eersle opzet hoe de praktijkmap omgebouwd kan worden naar een eenvoudige Eerder Venworven Competentie procedure. In 2011 gaat de werkgroep EVC verder met deze ontwikkeling. Binnen hel project 'professie a la carte' heeft de weritgroep in 2010 tevens een beroepscompetenlieprofiel praktijkbegeleider ontwikkeld. In dit profiel zijn duidelijk de kaders aangegeven voor de begeleiding van een kwalitafieve stage. Tevens heeft de werkgroep een advies afgegeven over de eritenning van dë praktijkbegeleider op basis van verworven competenties. Dit kan bijvoortieeld ook via de nieuw te ontwikkelen 'EVC' procedure, Het projed professie a la carte heeft een looptijd van drie jaar (tot zomer 2012). Future leaders: brancheopleiding employability Werkgevers en weritnemers in de reisbranche hebben in 2009 en 2010 de wens uilgesproken een brancheoplelding te ontwikkelen voor medewerkers die de potentie hebben om future leaders te worden. In 2010 is na uitvoerig onderzoek en gesprekken met vertegenwoordigers in de branche en ondenwijs gekozen voor een verdere uitweriting met hel bekostigd mbo toeristisch onderwijs. De reden om tot deze keuze te komen is het feit dat h^ mbo ondenwijs al een opleiding in huis heeft waarbij zij studenten door middel van leren en stage opleiden tot Manager Veritoop Reizen. Het beroepscompetenfieprofiel opgesteld door het reisbedrijfsleven is hel uitgangspunt voor deze opleiding. Dil betekent dat de opleiding door branche professionals tot stand gekomen is. Dit leidt tot lagere kosten voor het ontwikkelen van een één jarige brancheopleiding future leaders. De reisbranche geeft zelf door middel van het traject leren en werken mede vorm aan de opleiding van haar eigen medeweriters in de praktijk. Het mbo onderwijs zorgt voor de theoretische kennis. Het bedrijfsleven en het ondenwijs gaan nauw samenwerken en delen expertise waar nodig. Hiermee wordt bijgedragen aan de doelstellingen van stichting FOOR zoals beschreven in CAO art. 34 lid 3 b en c. Door onderbezetting in 2010 van hel projectenbureau Reiswerk Opleidingen is besloten om de ontwikkeling en uilvoering van dit project te laten plaatsvinden in 2011 Om zo te kunnen voldoen aan alle kwaliteitseisen waar Reiswerit Opleidingen voor staat tijdens de uitvoering van een project. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 15 j 28

14 Verantwoordingen Hieronder zijn de in het boekjaar de bestede lasten in 2010 verantwoord. Projecten en subsidiedoelen Arbeid smarktc:am pag ne Leeftijd sfasenbeleid Arbeidsmaritlmonilor Excellente commerciële dienstveriening Informeren weritgevers CAO Helpdesk CAO werkgevers Informeren werknemers CAO Helpdesk CAO werknemers Diverse projecten Ontwikkeling business case Travelcollege Doorlopende actualisatie Rl&E Competent in Reiswerk Algemene communicatiekosten Ed van Thijn scriptie-prijs Project reisbranche onderzoeksbeurs Afetemmen HBO-opleidingen HBO Beroepsbeeldtest Reiswerit op BCP update/ exameneisen Beroepscompetentieprofielen: ontwikkeling en onderhoud Administratieve ondersteuning Projectbureau Reiswerk Opleidingen Overige kosien Projectbureau Reiswerit Opleidingen Arbeidsmarittbeleid Promotiematerialen communicatie Ontwikkeling Arbeidsmarittbeleid en -communicafie Advertonals Leerbedrijf van het Jaar Congressen Organisatie reisbranche ondenwijscongres EVC Projecten EVC en maatwerk (HBO) MBO: EVC in Professie a la Carte CAO-boekje CAO boekjes: opmaak, ontwikkeling, druk en verzending Website reiswerit,nl Ontwikkeling viww.reiswerit,nl Diversen Reisweritkatern in Reisrevue Statuten Artikei * 4a 4a en c 4f 4f 4a t/m g 4g 4a t/m e 4a 4g 4b 4h 4h 4a en b 4a, b en d 4c en e 4f 4f eng 4g Subsidie in ** , , , Totaal ' Zie paragraaf 2,2, Doelstelling, ** Alle in 2010 gedane uitgaven zijn verantwoord op basis van door het bestuur geaccordeerde facturen. Hiervan was nog in verslagjaar 2011 te betalen. Alle bestuur geaccordeerde facturen liggen ler inzage bij de administrateur van de sfichting. Dit geldt ook voor de kosien die door de ANVR in rekening zijn gebracht, waarbij tevens een controleveritlaring is afgegeven. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 16 28

15 2.6 Vooruitbetaalde bedragen SEPR - Vakdiploma Reisbranche In 2008 heeft het bestuur van stichfing FOOR de stichting SEPR opgericht. In 2010 heeft het laatste deel van de vermogensoverdracht aan SEPR piaals gevonden. Dit laatste deel is op de balans opgenomen voor als vooruitbetaald bedrag en zal in de kosten verantwoonj in het boekjaar waarin SEPR deze kosten zal verantwoorden. Met de oprichfing van stichting SEPR beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen haar doelstellingen zoals beschreven in art. 34 lid 3 sub b en c van de CAO reisbranche. 2.7 Begroting Ingevolge Richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient het fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichfing wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sluringsmkldel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor dit fonds het geval. 2.8 Slotopmerkingen Nadere gegevens met betrekking tot de financiële gang van zaken gedurende het boekjaar zijn vermeld in de op de navolgende pagina's opgenomen jaarrekening. Wg danken ieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de stichfing. Baam, 8 juni 2011 Stichfing Fonds Opleiding en Ontwikkeling in de Reisbranche Namens het bestuur. F.J.P. Oostdam, voorzitter J.Verheij, vicevoorzitler Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 17 28

16 3 Jaarrekening 3.1. Balans per 31 december 2010 (in ) Activa Vorderingen en overiopende activa Debiteuren , Overige vorderingen Liquide middelen Totaal Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 18 28

17 Passiva Eigen vermogen , Kortlopende schulden Rekening-courant Stichting Fonds Kinderopvang Reisbranche Overige schulden Totaal Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 19 28

18 3.2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2010 (in ) Baten Bijdragen Toegewezen subsidie Overige balen Interest Mutatie dubieuze debiteuren Lasten Projecten en subsidiedoelen 3.5,6 Bestuurskosten Secreta riaatskosten 3,5.8 Administratiekosten Accountantskosten Algemene kosten ,722, Resultaat Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 20 28

19 3.3. Algemene toelichting Algemeen De algemene doelstelling van de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche is het als weritgevers en werknemers gemeenschappelijk bevorderen van de kwaliteit van het beroepsondenwijs, respectievelijk het vertieteren van de aansluiting tussen hel beroepsonderwijs en de arbeidsmaritt. De bijdrage, zoals bedoeld in artikel 28 lid 1 van de CAO voor de Reisbranche, wordt voor het jaar 2010 besteed aan de doelen als omschreven in artikel 34 lid 3 van de CAO. De (realisatie van de) bestedingsdoelen zijn nader omschreven in hoofdstuk 2 vai\ dit verslag. Premie-inning Stichting Fonds Kinderopvang Reisbranche (in liquidatie) In 1999 hebben de Cao-partijen afgesproken, om naasl de bijdrage van de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche, ook een bijdrage te heffen voor de Slichting Fonds Kinderopvang Reisbranche (FKR). Deze stichting is in 2000 opgericht. De inning van öe bijdragen volgens de CAO geschiedde, uil efficiency oven^egingen, via de Slichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Namens FKR zijn vanaf boekjaar 2007 geen bijdragen meer geheven. Het bestuur van de Sfichting FKR heeft in de bestuursvergadering van 24 februari 2010 besloten om de stichting per 31 december 2010 te ontbinden. In de vergadering van 17 maart 2011 is FKR ontbonden Grondslagen van waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming mel Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn, voor zover niet anders vernield, ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, Kosien en balen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten, inzake opgelegde heffingen en de subsidies en andere lasten over het jaar. Veriiezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. Indien noodzakelijk wordt op vorderingen een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 21 ( 28

20 3.4. Toelichting op de balans Debiteuren Hieronder zijn opgenomen de debiteuren per 31 december Debiteurensaldo FOOR Dubieuze debiteuren -29, Totaal Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden mel het risico van oninbaarheid door hiervoor een voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van veriiezen en risico's op balansdatum. Deze systematiek om de voorziening vast te stellen wordl gerekend tot de stafische methode, In 2010 betreft een vrijval ad 3,643 van de voorziening (2009: 36,962 ) en werd er aan vorderingen als oninbaar afgeboekt, ( ) Overige vorderingen Nog te ontvangen rente Vooruitbetaald bedrag Totaal ^ De posl vooruitbetaald bedrag betreft de storting van FOOR aan SEPR van , deze storting zal verantwoord worden in de kosien in hel boekjaar waarin SEPR deze kosten verantwoord Liquide middelen Dit bestaat uit het banksaldo per uftimo boekjaar. Het saldo slaat ter vrije beschikking van de stichting Eigen vermogen Saldo 1 januari 1, Resultaat boekjaar Saldo 31 december Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 22 28

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2011 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Beste lezer, Het doet mij genoegen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting TECH Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit

Nadere informatie

STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING

STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING 2014 Vestigingsadres: Utrechtseweg 95 3702 AA ZEIST KPMG Audit ^^ocument waarop ons rappor d., ^ 7 mi m5 ^"^PgMekking

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

stichting Vrijwilüg Vervroegd Uittreden uit de Techinische Groothandel Jaarverslag

stichting Vrijwilüg Vervroegd Uittreden uit de Techinische Groothandel Jaarverslag stichting Vrijwilüg Vervroegd Uittreden uit de Techinische Groothandel Jaarverslag over het dertigste boekjaar 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 Inhoud Verslag van het bestuur Voorwoord Colleges

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

JAARREKENING OOMT 2009

JAARREKENING OOMT 2009 JAARREKENING OOMT 2009 STICHTING OPLEI0INGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN HET TWEEWIELERBEDRIJF Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie BOVAG t* Accountant! N.V. UtaMtend

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Verder op weg naar professionele loopbaanontwikkeling Gorinchem, december 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en taken 2.1. Missie 2.2. Taken 3. Onderzoeken

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG. De samenstelling van het bestuur is tot op heden niet gewijzigd.

BESTUURSVERSLAG. De samenstelling van het bestuur is tot op heden niet gewijzigd. BESTUURSVERSLAG Inleiding De werknemersorganisatie FNV Kunsten Informatie en Media (hierna: FNV KIEM ) en de werkgeversorganisatie Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en producenten (hierna:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Jaarverslag 2009 Dit jaarverslag is een uitgave van Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

BeVAM jaarverslag 2012

BeVAM jaarverslag 2012 BeVAM jaarverslag 2012 inhoud Bericht van de directie 3 Resultaten 2012 5 Verbeteren opleidingsinfrastructuur 5 Verbeteren kenniscirculatie 8 Verhogen kwaliteit instroom 10 Bijlage 1 12 Verantwoording

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Liquidatieverslag 2012 tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. LIQUIDATIEVERSLAG 2012 tevens inhoudende de rekening

Nadere informatie