Reiswerk Opleidingen. colofon. stichting Fonds vooropleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Jaarverslag Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reiswerk Opleidingen. colofon. stichting Fonds vooropleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Jaarverslag 2010. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!"

Transcriptie

1 Reiswerk Opleidingen stichting Fonds vooropleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2010 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! colofon administrateur Syntnjs Achmea Pensioenbetieer N.V. Rijnzattie 10, 3454 PV De Meern Poslbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030)

2 Inhoud 1 Algemene gegevens 5 2 Verslag Inleiding Doelstelling CAO, statuten en reglement Toelichting financiële situatie Verslag activiteiten van de stichting Vooruitbetaalde bedragen SEPR - Vakdiploma Reisbranche Begroting Slotopmerkingen 17 3 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over het boekjaar Algemene toelichting Algemeen Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Eigen vermogen Rekening-courant Stichting Fonds Kinderopvang Reisbranche Overige schulden Toelichting Op de staat van baten en lasten Bijdragen Toegewezen subsidies Overige baten Interest Mutatie dubieuze debrteuren Projecten eri subsidiedoelen Bestuurskosten Secreta riaatskosten Administratiekosten Accountantskosten Algemene kosten 26 4 Overige gegevens Controleveri<laring 27

3 1 Algennene gegevens Naam en vestigingsplaats Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerk Opleidingen) is statutair gevestigd te De Meem. Bestuur Het paritaire bestuur was per 31 december 2010 als volgt samengesteld: Leden werkgevers Organisatie F.J.P. Oostdam 1) C.J.W. Gelderman 1) CA. van Eijden 1) Leden werknemers Organisatie H.W.T. de Vaan 2) J.Verheij 3) H. ter Halle 4) in 2010 fungeerde de heer Verheij als voorzitter van het fonds en de heer Oostdam als vicevoorzitler. De voorzittersrol wisselt jaarlijks. De heer H.E.J.J van Wijck heeft het bestuur per 1 juli 2010 veriaten en is opgevolgd door de heer C.J.W. Geldennan. Met ingang van 1 april 2010 heeft mevrouw H.E. Weiland de plaats van de heer E. Teerink overgenomen. Zij is per 1 november 2010 weer vervangen door de heer H. ter Halle. De heer F. Radstake geeft leiding aan het projectbureau van Reiswerk Opleidingen. Hij neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur. In het verslagjaar 2010 kwam het bestuur vier maal in vergadering bijeen en wel op 24 februari, 16 juni, 22 september en 17 november. In Memoriam Op 24 april 2010 is Ewoud Teerink (bestuurslid Reiswerk) zeer onverwachts overieden. Ewoud was een zeer gewaardeerd bestuurder van het Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in de Reisbranche, SEPR en voorzitter van FKR. Reiswerk herinnert zich Ewoud ais een zeer aimabel bestuurder en is hem dankbaar voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de fondsen. Organisaties 1) ANVR Postbus AM Baam Telefoon (035) Website 2) CNV Dienstenbond Postbus KC Hoofddorp Telefoon (023) Website Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 5 26

4 3) FNV Bondgenoten Postbus GE Utrecht Telefoon (030) Website www,fnvbondqenoten,ni 4) De Unie. Vakbond voor Industrie en Dienstverlening Postbus AKCulemborg Telefoon (0345) Website www,unie,nl Accountant PricewatertiouseCoopers Accountants N,V, te Amsterdam Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V, te Amsterdam, kantoorhoudend te De Meern Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina G 28

5 2 Verslag 2.1 Inleiding Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2010 van de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerit Opleidingen). In 2010 bestond het fonds twaalf jaar. In dit verslag wordt de doelstelling van het fonds uiteengezet. Daamaast wondt aandacht besteed aan de premies, wordt een overzicht gegeven van de toegekende subsidies in 2010 en worden de projecten toegelicht waaraan subsidie is verleend. 2.2 Doelstelling De Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche is op 10 september 1998 opgericht door de sociale partners verbonden aan de CAO voor de Reisbranche. De stichting stelt zich in de meëst ruime zin ten doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het binnen de reisbranche bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, ariseidsomstandigheden, arbeidsmarktbeleid, en de aansluiting van het beroepsonderwijs op de bedrijfspraktijk. Deze activiteiten bestaan binnen het doei van de stichting uit het bevorderen en financieren van: a) het bevorderen van arbeidsmarktbeleid, inhoudende inzicht in de arbeidsvoorwaarden, de bestaande en gewenste samenstelling van de arbekjsmarkt, alsmede het bevorderen van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve instroom van werknemers; b) het bevorderen van de kwaliteit van het beroepsondenwijs en de aansluiting daarvan op de binnen de ondememingen benodigde beroepscompetenties; c) het bevorderen van de deelname aan opleidingen en cursussen ter verbetering van de vereiste beroepscompetenties, ten behoeve van de ondernemingen en (toekomstige) weri<nemers in de reisbranche; d) het bevorderen van inzicht in de arbeidsomstandigheden, de oorzaken van arbeidsongeschiktheid en maatregelen ter voorkoming en beperiting daarvan; e) het bevorderen van employability; f) het geven van voorlichting en informatie aan alle werkgevers en werknemers in de reisbranche over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de collectieve arbeidsovereenkomsten voor de reisbranche; g) het maken en in standhouden van een website, het houden van bijeenkomsten, de uitgifte van brochures, periodieken en kennisdragers ten behoeve van alle werknemers en werkgevers In de reisbranche; h) het uitvoeren van werkzaamheden vertoonden aan het bestuuriijke, financiöle en administratieve beheer van de stichting. Bij de oprichting van de stichting hebben CAO-partijen ervoor gekozen de premiebijdrage te relateren aan de in de CAO voor de Reisbranche limitatief benoemde projecten. Daarnaast kunnen bij het bestuur subsidieaanvragen worden ingediend door de werkgeversorganisatie, de werknemersorganisaties, een individuele werkgever of een groep van werkgevers. Het bestuur beoordeelt of de aanvragen voor subsidie voldoen aan de algemene doelstelling van de stichting. Het bestuur kan aanvullende voorwaarden stellen, alvorens een subsidie te verstrekken. r De administratie van de stichting was in 2010 ondergebracht bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V, te Amsterdam, kantoorhoudend te De Meern. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 7 28 '

6 2.3 CAO, statuten en reglement In artikel 28 van de CAO voor de Reisbranche wordt ven-vezen naar de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. De verplichting om bij te dragen aan de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerit Opleidingen) is opgenomen in artikel 28 van de CAO voor de Reisbranche. In de CAO voor de Reisbranche 1 april apri! 2011 is vastgelegd dat werkgevers, vallend onder de CAO, over de periode van 1 april 2009 tot 1 april 2011 een bijdrage van 0,25% van het loon sociale verzekeringswetten (brutoloon SV) verschuldigd zijn. De statuten en het reglement van de Stichting zijn in dit boekjaar niet inhoudelijk gewijzigd. 2.4 Toelichting financiële situatie De Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerk Opleidingen) hanteerde in 2010 voor de bijdrage een percentage van 0,25% over de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010, confonn artikel 28 van de CAO voor de Reisbranche. De premie wordt volledig door de werkgever betaald. In 2010 is bij 539 werkgevers (2009: 595) een bijdrage in rekening gebracht. De loonsom waarover premie is berekend, is voor 2010 bepaald op de definitieve loonsom Daarnaast is er sprake van een groep van 200 (2009: 200) werkgevers die ondanks rappelleren geen gegevens hebben aangeleverd. Het bestuur beraadt zich op vervolgacties. Eventueel hieruitvolgende baten zullen in toekomstige jaren worden verantwoord. Geen AW, dan alleen premieheffing bij georganiseerde werkgevers Georganiseerde werkgevers betalen premie voor het sociaal fonds op grond van de CAO Reisbranche. Ongeorganiseerde werkgevers zijn verplicht premie te betalen op grond van de algemeen verbindend verklaring (AW) van deze CAO. Hel Ministerie van SZW heeft vastgesteld dat er fondsen zijn die bij hun premieheffing geen onderscheid maken tussen georganiseerde en ongeorganiseerde weritgevers. In een AW-loze periode mag het fonds geen premie in rekening brengen bij ongeorganiseerde werkgevers. Daarom is voorgeschreven dat de (incasso) administratie van het fonds gescheiden moet zijn in georganiseerde en ongeorganiseerde weritgevers. Het fonds heeft deze scheiding doorgevoerd. 2.5 Verslag activiteiten van de stichting De activiteiten en projecten in 2010 Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerk Opleidingen) heeft in 2010 een groot aantal activiteiten en projecten geïnitieerd, gecontinueerd en gerealiseerd. De belangrijkste worden hieronder beschreven. In dit verslag wordt gesproken over de bijdrage van de projecten aan het bereiken van de doelstellingen van Stichting FOOR zoals opgenomen in artikel 34 lid 3 sub a tot en met h van de CAO Reisbranche. Dit artikel correspondeert woordelijk met artikel 4 lid a tot en met h van de statuten van Stichting FOOR, waar ook de doelstellingen zijn opgenomen. Communicatie Ontwikkeling De website heeft als doelstellingen het informeren van weritgever en weritnemer in de reisbranche over arbeidsvoorwaarden, ari^eidsmaritt en - tot de realisatie van het Travelcollege - opleiding en ontwikkeling In de reisbranche. Daarnaast het betrekken van weritgever en werknemer bij de projecten en activiteiten van Reiswerit Opleidingen en het bieden van een digitaal platform voor uitwisseling van ervaring en kennis over de eerder genoemde onderwerpen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 8 t 28

7 Het projectbureau van Reiswerit Opleidingen vernieuwde in 2010 de website wwwreiswerk.nl. Deze is online sinds 8 oktober Eind 2009 meritte het projectbureau van Reiswerk Opleidingen dat de voormalige website verouderd was. In november 2009 is het bestuur van stichting FOOR geïnformeerd over voorgenomen gebruikersonderzoek. Dit onderzoek vond begin 2010 plaats. Hierin vertelden zowel weritgever als werknemer wat zij belangrijk vinden aan een website van Reiswerk Opleidingen, De nieuwe Reiswerk.nl is vooral gebaseerd tip de reacties van werkge\;er en werknemer. Hel projeclleam stond onder leiding van de Manager Arbeidszaken en Ondenwijs van de ANVR, Estate Internet voerde het technische gedeelte van het project uit dat in totaal 1 maanden geduurd heeft. De belangrijkste verbeterpunten zijn een nieuwe look, maar vooral een nieuwe inhoud, die weritgever en weritnemer gemakkelijker toegang Piedt tot informatie die van belang is bij het werken en jezelf ontwikkelen in de reisbranche. Via de agenda, hel nieuws, sociaie media en de nieuwsbrief blijfl de bezoeker op de hoogte van bijeenkomsten en de laatste ontwikkelingen bij Reisvirerit Opleidingen. Het project is succesvol afgerond maar feedback van de gebruikers wijst Reiswerk Opleidingen op verbeterpunten van de website. In 2011 zal Reiswerit Opleidingen de belangrijkste knelpunten, vooral in de homepage, aanpakken. Met dit project droeg het bestuur van stichting FOOR bij aan de doelen van de stichting FOOR genoemd in artikel 34 lid 3 sub f en 3 sub g. van de CAO reisbranche. Ontwikkeling business case Travelcollege In 2010 heeft het bestuur van slichting FOOR beslist tot de ontwikkeling van een digitale portal waar enerzijds alle relevante informatie over leren en employability en anderzijds - vanuit perspectief van werkgevers en weritnemers in de branche - vraag en aanbod op beide terreinen bij elkaar wordt gebracht. Het bestuur heeft het projectbureau van Reiswerit Opleidingen de opdracht gegeven in eerste instantie de haalbaarheid en het draagvlak in de branche van de ontwikkeling van een dergelijke portal te onderzoeken. Daartoe heeft het projectbureau in eersle instantie een zeer succesvoile zogenaamde "Battle of Concepts" uitgeschreven en vervolgens een business case study (op organisatorische en praktische haalbaarheid en wenselijkhekj) laten uitvoeren door Deloitte Consulting. Tenslotte heeft het projectbureau de technische consequenties laten onderzoeken. Op basis van alte onderzoek heeft het bestuur van stichting FOOR in 2010 beslist te beginnen met de ontwikkeling van een Travelcollege in een pilot project. Met dit project beoogt het bestuur van stichting FOOR bij le dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 34 Ikl 3 sub a lot en met g, In 2011 is daar inmiddels een start mee gemaakt, Reiswerk op op wviw.travelecademy.nl had als doelstelling vooral de weritnemer te informeren over nieuws en ontwikkelingen bij Reiswerk Opleidingen. Daarnaast werd de werknemer betrokken bij de projecten en activiteiten van Reiswerit Opleidingen, Reiswerit Opleidingen had in het grootste gedeelte van 2010 een special ecademy op de Travelecademy van de Reisrevue. Deze website is gericht op de reisagent en biedt onder andere informatie en cursussen. Op werd nieuws en informatie geplaatst van Reiswerk Opleidingen en regelmatig ook een poll of een prijsvraag om interactie te creëren. De bedoeling van was vooral Reiswerk Opleidingen bekender maken bij de werknemer en deze dooriinken naar de website. De faciliteiten die bood had niet zelf. Bij de ontwikkeling van de nieuwe viww.reiswerit.nl koos Reiswerk Opleidingen ervoor om de faciliteiten van te integreren in haar eigen website. Melde lancering van de nieuwe eigen websitewww.reiswerk.nl is de travelecademy per eind november 2010 komen te vervallen. Een gedeelte van samenwerking met de travelecademy, namelijk de nieuwsbriefvoorziening, is blijven bestaan om traffic te generen naar de eigen website. Met droeg het bestuur van stichting FOOR bij aan haar doelen zoals genoemd in artikel 34 lid 3 sub g. van de CAO reisbranche. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 9 28

8 Reiswed<katern in.reisrevue Het Reiswerkkatern heeft als doelstelling het informeren van weritgever en weritnemer over de activiteiten en projecten op het gebied van arbeidsvoonwaarden, arbeidsmarkt en opleiding en ontwikkeling in de reisbranche. Het katern is voor en verteld door de weritgever en werknemer in de reisbranche, In januari, april en september van 2010 is in het hart van de Reisrevue een thematisch Reiswerkkatern van 4 pagina's opgenomen. Het jaarverslag 2009 is gepubliceerd in juli. In oktober zijn de 4 pagina's ingezet als communicatie over de nieuwe website, door middel van een teaser voor een prijsvraag op de website Met het Reisweritkatern droeg het bestuur van stichting FOOR bij aan haar doelen genoemd in artikel 34 lid 3 sub g. van de CAO reisbranche. Reiswerksymposium Het Reiswerksymposium heeft als doelstellingen verdieping in een actueel onderwerp, bij elkaar brengen van ondenwijs en bedrijfsleven, communicatie van projecten van Reiswerit Opleidingen en de profilering van Reiswerit Opleidingen, De doelgroepen zijn HR- professionals, bedrijfsopleiders, managers en ondernemers in de reisbranche, onderwijsmanagers en directeuren Toerisme en Reizen en de genomineerden voor "LeeriDedrijf van het Jaar". De bijeenkomst vond plaats tijdens de vakdag Vakantiebeurs 11 januari 2011, in aansluiting op de masterclass van de NHTV (in de ochtend op dezelfde locatie). De capaciteit van de zaal is 200 personen. Ruim 230 mensen hebben zich aangemeld voor de bijeenkomst. Het thema van de bijeenkomsl was Excellente Reisonderneming Trendwatcher Richard van Hooijdonk was key-note speaker en vertelde de volle zaal over 'customer-insights', 'co-creatie', branding, social marketing, webpresence en marketingintelligence. Aansluitend werd de Ed van Thijnscriptieprijs voor het laatst uitgereikt aan Jel Kruithof voor haar scriptie 'Slow Travel' en werd het Leerbedrijf van het Jaar Reizen Toerkoop Reisbureau Zonvaart - door Kenwerit bekend gemaaki. Met het Reiswerksymposium droeg het bestuur van stichting FOOR bij aan haar doelstellingen zoals genoemd in artikel 34 lid 3 sub g. van de CAO reisbranche. Arbeidsmarktbeleid www. reiswereldbaan. nl De website Reiswereldbaan die zich richt op potentiële medeweriters in de reisbranche is ook in 2010 weer geactualiseend. Daarnaast heeft Reiswerk Opleidingen haar arbeidsmarktcampagne website uitgebreid met een nieuwe introductiefllm, een film over werken bij een zakenreisorganisatie, een filmpje over werken bij een touroperator, een filmpje over het weriten als Manager Verkoop Reizen, 3 films over een dag op stap met een Travelmanager, Reisbranche tweets en diverse blogs van het werken als een Travelmanager, In 2010 bezochten ongeveer bezoekers Hiermee is bijgedragen aan de doelstelling van stichting FOOR beschreven in CAO art, 34 lid 3 a. ni Ook in 2010 heeft Reiswerk Opleidingen intensief gebruik gemaakt van hef abonnement afgesloten met SchoWerentv. Op Scholieren.tv staan beroepen- en opleidingsfilms die veel geraadpleegd worden door oriënterende scholieren. Vorig jaar heeft Reisvi/erk Opleidingen 3 nieuwe films gemaakt. Een nieuwe introductiefllm over weriten in de reisbranche, een film die het werit van een Junior Business travel consultant laat zien én een film die all round vrerken bij een touroperator op een leuke manier weergeeft. Bovendien zijn de filmopnames gebruikt in de beroepsbeeldgame die in samenwerking met E-traveltraining is ontwikkeld. In 2010 zijn de filmpjes door maar liefst 9000 individuele bezoekers bekeken. Hiemnee is bijgedragen aan de doelstelling van stichting FOOR zoals beschreven in CAO art. 34 lid 3 a. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 10 28

9 In 2010 maakte Reiswerit Opleidingen gebruik van een abonnement op Schoolweb.nl, inmiddels gewijzigd in wwwtkmslnl, een studiekeuze oriëntatie website, wadr de bezoeker informatie kan opvragen blj diverse branches, waaronder ook de reisbranche. Deze website genereerde behooriijk wat traffic voor Daarnaast zijn in 2010 ongeveer 800 informatie boekjes verzonden aan aanvragers via tkmst.nl. Hiermee is bijgedragen aan de doelstelling van Reiswerk Opleidingen beschreven in CAO art. 34 lid 3 sut) a. Promotiematenalen communicatie Ter bevordering van het bezoeken van de nieuwe website is een quiz ontwikkeld. Ten behoeve van de deelname aan diverse onderzoeken zijn tegoedbonnen uitgereikt. Tevens zijn voor de Reiswerk-inspiratiesessie nolitieblokjes ontwikkekl. Hiermee is bijgedragen aan o.a. de doelstelling van Reisvrerk Opleidingen beschreven in CAO art, 34 lid 3 sub a. Arbeidsmarktmonitor Reiswerit Opleidingen voert 2-jaartijks een onderzoek uit naar de ontwikkelingen op de artieidsmaritt binnen de branche om op die manier blj de uilvoering van de projecten beter te kunnen aansluiten bij hetgeen werkgevers en werknemers In de branche daadweritelijk nodig hebben. De meest recente artieidsmarittmonitor vond plaats in het voorjaar van De vragen hadden betrekking op de situatie in de branche in Maar liefst 200 werkgevers, meer dan 700 weritnemers en ruim 600 studenten hebben de vragenlijsten ingevuld. De belangrijkste uitkomsten zijn: HeA aantal medewerkers is nwt 10% gedaald tussen 2007 en 2009 van 18:700 naar Het aantal baliefuncties daaft minder sterk dan venvacht werd door de branche De weritnemerstevredenheid ligt met een 7,3 boven het landelijk gemiddelde Het aantal leidinggevende functies is in zes jaar tijd verdubbeld naar 10,1% in 2009 ln 2003 had een kwart van de medeweriters een HBO-diploma, in 2009 bijna een derde Stagiaires krijgen hoogste waardering voor representativiteit en aanpassingsvermogen Werkgevers zijn minder positief over kennis en vaardigheden van stagiaires Het ziekteverzuim is gedaald en met 3% veel lager dan het landelijk gemiddelde van 4,5% Hiermee is bijgedragen aan de dtwlstelling van stichting FOOR zoals beschreven in CAO art. 34 lid 3 a. Ontwikkeling Arbeidsmarktbeleid en -communicatie De cijfers uit de arbeidsmaritlmonhor en de teruglopende instroomcijfers in het ondenwijs noodzaakten Reiswerit Opleidingen een plan van aanpak te maken voor een nieuwe Arbeidsmarktstrategie. Voor dit plan van aanpak is een doelgroepenanalyse gedaan om in kaart te brengen welke doelgroepen geïnteresseerd zijn in een toekomst in de reisbranche. Het bestuur heeft in het najaar besloten dit plan van aanpak te gaan uitweriten tot een nieuwe artieidsmarktslrategie Reisbranche Hiermee is bijgedragen aan de doelstelling van stichting FOOR zoals beschreven in CAO art, 34 lid 3 a. Advertonals Reiswerk Opleidingen ontwikkelde en plaatste advertorials voor ANVR View (4x), de ANVR Brochure, de Beroepenkrant. Hemiee is bijgedragen aan de doelstelling van stichting FOOR zoals beschreven in CAO art. 34 lid 3 a. Algemene communicatiekosten Algemene communicatiekosten zijn onder meer begroot met als doelstelling Reiswerit Opleidingen eenduidig heritenbaar te maken. Dit gebeurt door middel van hel hanteren van een huisstijl in schriftelijke communicatie en het bieden van service en daarmee het creëren van draagvlak- door het geven van kleine incentives aan mensen die meewerken aan de projecten van Reiswerk Opleidingen, Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 11 28

10 In 2010 heeft Reiswerk Opleidingen een gedeelte van de algemene communicatiekosten gebruikt voor kleine incentives en een gedeelte drukwerk ten behoeve van rapportages voor de branche. Gezien de afdoende voorraad is hel begrote bedrag voor briefpapier, enveloppen etc. in 2010 niet gebruikt. Genoemde doelstellingen vallen onder de doelen van stichting FOOR genoemd in artikel 34 lid 3 sub g. van de CAO reisbranche. Leerbedrijf van het Jaar Tijdens de vakantiebeurs 2010 is Toeritoop Reisbureau Zonvaart gekozen als Leerbedrijf van hel Jaar 2010, vanwege ondermeer haar goede visie op opleiden en ontwikkelmogelijkheden voor iedere stagiaire. Hiermee is bijgedragen aan de doelstelling van stichfing FOOR zoals beschreven in CAO art. 34 lid 3 b. CAO CAO boekjes: opmaak, ontwikkeling, druk en verzending CAO partijen sloten in 2010 een nieuwe CAO mö een looptijd van 1 april april Het projectbureau van Reiswerit Opleidingen heeft - zoals te doen gebruikelijk - nieuwe CAO boekjes laten drukken. Inmiddels is het t)estuur van Sfichting FOOR op de hoogte gesteld van de noodzakelijkheid in de CAO boekjes onderscheid te maken tussen artikelen die algemeen verbindend zijn veritlaard en artikelen die alleen gelden voor ondememingen die door het lidmaatschap van de brancheorganisatie rechtsreeks gebonden zijn aan de CAO. In 2010 heeft het projectbureau van Reiswerk Opleidingen het proces in werking gesteld omdaar vanaf 2011 concrete invulling aan tegeven. Ook in 2010 heeft Reiswerk Opleidingen op haarsitewww.reiswerit.nl naast een downloadable pdf-file tevens een doorbladerbare versie van de CAO opgenomen. Daarmee komt Reiswerk Opleidingen tegemoet aan de specifieke wens van weritnemers en weritgevers in de reisbranche, zoals bleek uit een uitgebreide inventarisatie van de wensen van gebruikers in hel websitevernieuwingsproces van ook 2010, Slichting FOOR heeft hiermee invulling gegeven aan de doelstellingen van het fonds zoals opgenomen in art. 34 lid 3 sub f van de CAO reisbranche. Arbocatalogus Het bestuur van stichting FOOR heeft in 2010 hernieuwd het voornemen geuit om invulling le geven aan een steeds bredere wens van het reist)edrijfsleven om een Arbocatalogus te ontwikkelen. Helaas bestond er in 2010 onvoldoende draagvlak bij alle achtertjannen om mee le weriten aan hel daadweritelijk ontwikkelen van een Arbocatalogus. Het bestuur van stichting FOOR heeft voor 2011 dit project opnieuw op de begroting opgenomen. Naar venwachting zal het onderdeel uitmaken van de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO voor de reisbranche. Het bestuur van stichting FOOR beoogt met een Arbocatalogus bij te dragen aan hetgeen opgenomen in art. 34 lid 3 sub d van de CAO reisbranche. Voorlichting CAO werknemers Het bestuur van stichting FOOR heeft in 2010 geld gereserveerd voor het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van vooriichting aan werknemers over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de hernieuwde collectieve arbeidsovereenkomst voor de reisbranche. In 2010 hebben deze bijeenkomsten niet plaats gevonden. Voor 2011 heeft hel bestuur van sfichting FOOR haar voornemen hernieuwd. Het bestuur beoogt met de organisatie van dergelijke bijeenkomsten bij te dragen aan art, 34 lid 3 sub f van de CAO reisbranche Helpdesk CAO werkgevers Het bestuur van stichfing FOOR heeft een CAO helpdesk ingericht voor de beantwoording van vragen die voortkomen uil de toepassing en interpretatie van de (artikelen van de) CAO reisbranche die worden gesteld via de website De beantwoording van de vragen van alle werkgevers (georganiseerd en ongeorganiseerd) is ondergebracht bij de ANVR. In 2010 heeft de helpdesk ruim 125 individuele vragen beantwoord. Daar waar nodig is de lijst met veelgestelde vragen op viww.reiswerk.nl aangepast op basis van de vragen. Het bestuur van stichfing FOOR heeft het secretariaat van de CAO reisbranche - ten behoeve van de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO voor de reisbranche - ingelicht over die CAO-artikelen waarvan de toepassing in de praktijk aanleiding blijkt te geven tot discussie. Het bestuur beoogt met de inrichting van de helpdesk werkgeversvragen bij te dragen aan haar doelstellingen zoais opgenomen in art. 34 lid 3 sub f van de CAO reisbranche. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 12 28

11 Helpdesk CAO werknemers Het bestuur van slichting FOOR heeft een CAO helpdesk ingericht voor de beantwoording van vragen die voortkomen uit de toepassing en interpretatie van de (artikelen van de) CAO reisbranche die worden gesteld via de website www,reiswerk,nl. De beantwoording van de vragen van alie weritnemers (al dan niel lid van een vakorganisatie) is ondergebracht bij vakbond De Unie. In 2010 heeft de helpdesk ruim 140 individuele vragen beantwoord. Daar waar nodig is de lijst met veelgestelde vragen op aangepast op basis van de vragen. Het bestuur van stichting FOOR heeft het secretariaat van de CAO reisbranche - ten behoeve van de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO voor de reisbranche - ingelicht over die CAO-artikelen waarvan de toepassing in de praktijk aanleiding blijkt te geven tot discussie. Het bestuur beoogt met de inrichting van de helpdesk weritnemersvragen bij te dragen aan haar doelstellingen zoals opgenomen in art. 34 lid 3 sub f van de CAO reisbranche. Doorlopende actualisatie Rl&E Sctciale partners - samenwerkend in het bestuur van slichting FOOR - onderhouden het branchespedfieke Rl&E instrument van de branche. Dit erkende instrument is voor alle reisondernemingen beschikbaar op Het Rl&E-instrument is eritend voor de lichte toets, In 2009 heeft het bestuur van stichting FOOR beslist om van een 2-jaarlijkse herziening over te gaan naar een jaariijkse herziening van het instrument. Aangezien de herziene versie van 2009 pas in de loop van 2010 is geaccordeerd door sociale partners, heeft het bestuur van stichting FOOR beslist de herziening van 2010 door te schuiven naar 2011, Inmiddels is een start gemaakt met de actualisatie van het instrument. Het bestuur van slichting FOOR beoogt met het aanbieden van een eritend RI&E-inslrumenl bij te dragen aan haar doelstellingen zoals opgenomen in art. 34 IkJ 3 sub d van de CAO reisbranche. Leren en employability HBO Beroepsbeeldtest In 2009 heeft het bestuur van sfichting FOOR besloten in samenwerking met de georganiseerde toeristische hogescholen een zogenoemde Hbo beroepsbeeldtest te ontwikkelen voor aankomende (potentiële) studenten. Met deze (est - sinds 2010 beschikbaar via en via de respectievelijke websites van de deelnemende hogescholen - kan iedereen zich een beeld vormen van zowel 'het werken in de reisbranche' als ook 'het volgen van een HTRO-opteiding'. Aangezien de lesl pas eind 2010 online is gegaan zijn er nog geen valide gebruikersgegevens bekend. In augustus 2011 wordt de lest geëvalueerd door de samenwerkende partijen. Met deze test draagt hel bestuur van stichting FOOR bij aan haar doelstellingen zoais beschreven in art. 34 lid 3 sub a van de CAO reisbranche. Competent in Reiswerk Het bestuur van stichting FOOR - en voor haar het projectbureau van Reiswerk Opleklingen - heeft gedurende een aantal jaren geparticipeerd in het project Competent In Reiswerk. Dit project is een samenwerking tussen sociale partners, kenniscentaim Kenwerit, examenbank LTTR en het toerisfisch mbo-onderwijs. Het project had als doel het ontwikkelen van een uniforme beoordeiingssystematiek in de laal van het reisbedrijfsleven voor hel beoordelen van de beroepspraktijk (stage). In 2009 is dit project succesvol afgerond (alle mbo opleiders werken thans mel deze systematiek), in 2010 heeft de financiële afhandeling plaatsgevonden. Met de resultaten van dit uilermale succesvolle project heeft het bestuur van sfichting FOOR bijgedragen aan haar doelstellingen zoats beschreven in art. 34 lid 3 sub b van de CAO reisbranche. Excellente commerciële Dlenstvertening Sociale partners en het toeristisch ondenwijs hebben in 2009 een convenant afgesloten om concreet aan de slag te gaan met excellente dienstveriening. De invulling van excellente dienstverlening is binnen iedere organisatie anders. Daarom heeft Reiswerit Opleidingen in 2010 workshops aangeboden aan het reisbedrijfsleven en het onderwijs om hiermee in-company aan de slag te gaan. Het doel van de workshops is het begrip excellente commerciële dienstverlening 'handen en voeten' te geven in de operatie en de organisatie. De evaluaties gehouden eind 2010 waren uitemiate positief. De vraag naar deze workshops is in 2010 Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 13 28

12 wat later op gang gekomen dan venwacht. Vanwege deze vertraagde vraag en de positieve reacties worden deze workshops in 2011 opnieuw door Reiswerk Opleidingen aangeboden. Met het ontwikkelen en aanbieden van deze workshops draagt Reiswerk Opleidingen bij aan de doelstelling beschreven in CAO art, 34 lid 3 c. Organisatie hbo platform In de loop van 2010 heeft het bestuur van stichfing FOOR - op voorstel van het projectbureau van Reiswerit Opleidingen - wegens het geringe animo bij werkgevers en werknemers in de reisbranche besloten te stoppen mel de organisatie van een hbo platfomi en de relatie met het hoger toerisfisch ondenwijs in te richten door hel ontwikkelen van projecten enerzijds en het onderhouden van bilaterale relaties anderzijds. Deze bilaterale relaties uiten zich onder meer in het verzorgen van gastcolleges over arbeidsomstandigheden in de branche of in hef verzorgen van een praktische woritshop over excellente commerciële dienstverlening. Met dit actiepunt beoogt het bestuur van stichfing FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals beschreven in art. 34 IKJ 3 sub a en b van de CAO reisbranche. Organisatie reisbranche ondenvijscongres ln 2010 heeft het bestuur van sfichting FOOR op advies van het projectbureau Reiswerit Opleidingen afgezien van de organisatie van een ondenwijscongres. In plaats daarvan heeft het projectbureau een drukbezochte workshop gegeven op het ANVR Congres in Cairo over het belang van kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar onder meer arbeidsomstandigheden voor de ontwikkeling van de reisbranche. Het congres was toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Prof, Frank Go (Erasmus Universiteit) heeft hierbij opgetreden als gastspreker. Met de organisatie van een dergelijke workshop heeft het bestuur van stichting FOOR bijgedragen aan haar doelstellingen zoals beschreven in art. 34 lid 3 sub a, b en d van de CAO reisbranche. Project reisbranche onderzoeksbeurs In 2010 heeft het bestuur van stichting FOOR besloten om niet langer invulling te geven aan de organisatie van de zogenaamde Ed van Thijn scriptieprijs en deze te vervangen door een onderzoeksbeurs. Op verzoek van het bestuur heeft het projectbureau van Reiswerk Opleidingen de eerste stappen gezel om te komen tot een nieuwe systematiek voor de onderzoeksbeurs. In 2011 wordt verdere invulling gegeven aan de onderzoeksbeurs. Met de ontwikkeling van een reisbranche onderzoeksbeurs beoogt hel bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals beschreven in art. 34 lid 3 sub a, b,c, d en e. van de CAO reisbranche. Beroepscompetentieprofielen: ontwikkeling en onderhoud ln 2010 beeft het projectbureau van Reiswerit Opleidingen in een uitgebreid project een aangepast beroepscompetenlieprofiel ontwikkeld. Tijdens een 4-lal interactieve sessies waren tussen de 15 en de 24 vertegenwoordigers uit alle sectoren van het reisbedrijfsleven aanwezig. Ook het mbo onderwijs heeft actief meegesproken. Kenniscentrum Kenwerk heeft het projectmanagement uitgevoerd. Hel profiel is geformuleerd binnen hel door de verzamelde kenniscentra opgestelde format voor beroepscompetentieprofielen, wat de sutxesvolle vertaling naar een kwalificatie dossier moet vergemakkelijken. Dit dossier vormt de verplichte basis van hel curriculum in hel toeristisch mbo-ondenwijs. Het opgeleverde profiel Excellente Commerciële Dienstverlener wordt in 2011 geïntegreerd in het bestaande kwalificatiedossier Reizen. Daarmee wil het projectbureau van Reiswerit Opleidingen ervoor zorgen dat het toeristisch mbo-ondenwijs nog beter aansluit op de wensen en eisen van de beroepspraktijk. Hiermee is bijgedragen aan de doelstelling van sfichting FOOR zoals beschreven in CAO art. 34 lid 3 b. r Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 14 28

13 EVC en maatwerk (HBO) In het najaar 2010 leidde Reiswerit Opleidingen in samenweriting met de NHTV 9 Reisprofessionals op tot begeleider en assessor van ervaring in de reisbranche. Zij begeleidden en beoordeelden vervolgens 9 andere MBO-ers met ervaring op HBO-niveau, voor hel ervaringscertificaat. Deze 9 ervaringscertificalen zijn inmiddels uitgereikt. EVC, Eritennen van Eerder/Elders Verworven competenties tievordert de ontwikkeling en professionalisering van de reisbranche. Hieimee is bijgedragen aan de doelstellingen van stichting FOOR zoals beschreven in CAO art. 34 lid 3 sub c en e. MBO: EVC in Professie a la Carte Binnen het project 'professie d la carte' bouv4 het projectbureau van Reiswerit Opleidingen voort op het succes van het project Competent in Reiswerit. De doelstelling van dit project was het bedrijfsleven en het onderwijs met één beoordelingsystematiek te laten weriten. Daarvoor is een menukaartsystemafiek ontwikkekl en opgenomen in een praktijkmap. Aanleiding voor het project' professie é la carte' is onder andere hel gebrek aan een kernachfig, eenduidig en transparant beoordelingssysteem voor Eerder Venworven Competenties procedures die binnen bedrijfsleven en mbo onderwijs toegepast worden. Doelstelling is om met behulp van de menukaartsystematlek een eenvoudige EVC procedure te ontwikkelen om Eerder Verworven Competenties formeel te eritennen en inzichtelijk te maken. Dit draagt bij aan persoonlijke loopbaanontwikkeling voor medewerkers binnen de reisbranche. Dit betekent het bevorderen van employability zoals beschreven in CAO artikel 34 lid 3 e. In 2010 hebben iwee afgevaardigden namens het reiabedrijfsleven deelgenomen aan de weritgroep EVC. Het resultaat van de weritgroep was een eersle opzet hoe de praktijkmap omgebouwd kan worden naar een eenvoudige Eerder Venworven Competentie procedure. In 2011 gaat de werkgroep EVC verder met deze ontwikkeling. Binnen hel project 'professie a la carte' heeft de weritgroep in 2010 tevens een beroepscompetenlieprofiel praktijkbegeleider ontwikkeld. In dit profiel zijn duidelijk de kaders aangegeven voor de begeleiding van een kwalitafieve stage. Tevens heeft de werkgroep een advies afgegeven over de eritenning van dë praktijkbegeleider op basis van verworven competenties. Dit kan bijvoortieeld ook via de nieuw te ontwikkelen 'EVC' procedure, Het projed professie a la carte heeft een looptijd van drie jaar (tot zomer 2012). Future leaders: brancheopleiding employability Werkgevers en weritnemers in de reisbranche hebben in 2009 en 2010 de wens uilgesproken een brancheoplelding te ontwikkelen voor medewerkers die de potentie hebben om future leaders te worden. In 2010 is na uitvoerig onderzoek en gesprekken met vertegenwoordigers in de branche en ondenwijs gekozen voor een verdere uitweriting met hel bekostigd mbo toeristisch onderwijs. De reden om tot deze keuze te komen is het feit dat h^ mbo ondenwijs al een opleiding in huis heeft waarbij zij studenten door middel van leren en stage opleiden tot Manager Veritoop Reizen. Het beroepscompetenfieprofiel opgesteld door het reisbedrijfsleven is hel uitgangspunt voor deze opleiding. Dil betekent dat de opleiding door branche professionals tot stand gekomen is. Dit leidt tot lagere kosten voor het ontwikkelen van een één jarige brancheopleiding future leaders. De reisbranche geeft zelf door middel van het traject leren en werken mede vorm aan de opleiding van haar eigen medeweriters in de praktijk. Het mbo onderwijs zorgt voor de theoretische kennis. Het bedrijfsleven en het ondenwijs gaan nauw samenwerken en delen expertise waar nodig. Hiermee wordt bijgedragen aan de doelstellingen van stichting FOOR zoals beschreven in CAO art. 34 lid 3 b en c. Door onderbezetting in 2010 van hel projectenbureau Reiswerk Opleidingen is besloten om de ontwikkeling en uilvoering van dit project te laten plaatsvinden in 2011 Om zo te kunnen voldoen aan alle kwaliteitseisen waar Reiswerit Opleidingen voor staat tijdens de uitvoering van een project. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 15 j 28

14 Verantwoordingen Hieronder zijn de in het boekjaar de bestede lasten in 2010 verantwoord. Projecten en subsidiedoelen Arbeid smarktc:am pag ne Leeftijd sfasenbeleid Arbeidsmaritlmonilor Excellente commerciële dienstveriening Informeren weritgevers CAO Helpdesk CAO werkgevers Informeren werknemers CAO Helpdesk CAO werknemers Diverse projecten Ontwikkeling business case Travelcollege Doorlopende actualisatie Rl&E Competent in Reiswerk Algemene communicatiekosten Ed van Thijn scriptie-prijs Project reisbranche onderzoeksbeurs Afetemmen HBO-opleidingen HBO Beroepsbeeldtest Reiswerit op BCP update/ exameneisen Beroepscompetentieprofielen: ontwikkeling en onderhoud Administratieve ondersteuning Projectbureau Reiswerk Opleidingen Overige kosien Projectbureau Reiswerit Opleidingen Arbeidsmarittbeleid Promotiematerialen communicatie Ontwikkeling Arbeidsmarittbeleid en -communicafie Advertonals Leerbedrijf van het Jaar Congressen Organisatie reisbranche ondenwijscongres EVC Projecten EVC en maatwerk (HBO) MBO: EVC in Professie a la Carte CAO-boekje CAO boekjes: opmaak, ontwikkeling, druk en verzending Website reiswerit,nl Ontwikkeling viww.reiswerit,nl Diversen Reisweritkatern in Reisrevue Statuten Artikei * 4a 4a en c 4f 4f 4a t/m g 4g 4a t/m e 4a 4g 4b 4h 4h 4a en b 4a, b en d 4c en e 4f 4f eng 4g Subsidie in ** , , , Totaal ' Zie paragraaf 2,2, Doelstelling, ** Alle in 2010 gedane uitgaven zijn verantwoord op basis van door het bestuur geaccordeerde facturen. Hiervan was nog in verslagjaar 2011 te betalen. Alle bestuur geaccordeerde facturen liggen ler inzage bij de administrateur van de sfichting. Dit geldt ook voor de kosien die door de ANVR in rekening zijn gebracht, waarbij tevens een controleveritlaring is afgegeven. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 16 28

15 2.6 Vooruitbetaalde bedragen SEPR - Vakdiploma Reisbranche In 2008 heeft het bestuur van stichfing FOOR de stichting SEPR opgericht. In 2010 heeft het laatste deel van de vermogensoverdracht aan SEPR piaals gevonden. Dit laatste deel is op de balans opgenomen voor als vooruitbetaald bedrag en zal in de kosten verantwoonj in het boekjaar waarin SEPR deze kosten zal verantwoorden. Met de oprichfing van stichting SEPR beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen haar doelstellingen zoals beschreven in art. 34 lid 3 sub b en c van de CAO reisbranche. 2.7 Begroting Ingevolge Richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient het fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichfing wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sluringsmkldel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor dit fonds het geval. 2.8 Slotopmerkingen Nadere gegevens met betrekking tot de financiële gang van zaken gedurende het boekjaar zijn vermeld in de op de navolgende pagina's opgenomen jaarrekening. Wg danken ieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de stichfing. Baam, 8 juni 2011 Stichfing Fonds Opleiding en Ontwikkeling in de Reisbranche Namens het bestuur. F.J.P. Oostdam, voorzitter J.Verheij, vicevoorzitler Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 17 28

16 3 Jaarrekening 3.1. Balans per 31 december 2010 (in ) Activa Vorderingen en overiopende activa Debiteuren , Overige vorderingen Liquide middelen Totaal Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 18 28

17 Passiva Eigen vermogen , Kortlopende schulden Rekening-courant Stichting Fonds Kinderopvang Reisbranche Overige schulden Totaal Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 19 28

18 3.2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2010 (in ) Baten Bijdragen Toegewezen subsidie Overige balen Interest Mutatie dubieuze debiteuren Lasten Projecten en subsidiedoelen 3.5,6 Bestuurskosten Secreta riaatskosten 3,5.8 Administratiekosten Accountantskosten Algemene kosten ,722, Resultaat Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 20 28

19 3.3. Algemene toelichting Algemeen De algemene doelstelling van de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche is het als weritgevers en werknemers gemeenschappelijk bevorderen van de kwaliteit van het beroepsondenwijs, respectievelijk het vertieteren van de aansluiting tussen hel beroepsonderwijs en de arbeidsmaritt. De bijdrage, zoals bedoeld in artikel 28 lid 1 van de CAO voor de Reisbranche, wordt voor het jaar 2010 besteed aan de doelen als omschreven in artikel 34 lid 3 van de CAO. De (realisatie van de) bestedingsdoelen zijn nader omschreven in hoofdstuk 2 vai\ dit verslag. Premie-inning Stichting Fonds Kinderopvang Reisbranche (in liquidatie) In 1999 hebben de Cao-partijen afgesproken, om naasl de bijdrage van de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche, ook een bijdrage te heffen voor de Slichting Fonds Kinderopvang Reisbranche (FKR). Deze stichting is in 2000 opgericht. De inning van öe bijdragen volgens de CAO geschiedde, uil efficiency oven^egingen, via de Slichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Namens FKR zijn vanaf boekjaar 2007 geen bijdragen meer geheven. Het bestuur van de Sfichting FKR heeft in de bestuursvergadering van 24 februari 2010 besloten om de stichting per 31 december 2010 te ontbinden. In de vergadering van 17 maart 2011 is FKR ontbonden Grondslagen van waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming mel Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn, voor zover niet anders vernield, ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, Kosien en balen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten, inzake opgelegde heffingen en de subsidies en andere lasten over het jaar. Veriiezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. Indien noodzakelijk wordt op vorderingen een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 21 ( 28

20 3.4. Toelichting op de balans Debiteuren Hieronder zijn opgenomen de debiteuren per 31 december Debiteurensaldo FOOR Dubieuze debiteuren -29, Totaal Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden mel het risico van oninbaarheid door hiervoor een voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van veriiezen en risico's op balansdatum. Deze systematiek om de voorziening vast te stellen wordl gerekend tot de stafische methode, In 2010 betreft een vrijval ad 3,643 van de voorziening (2009: 36,962 ) en werd er aan vorderingen als oninbaar afgeboekt, ( ) Overige vorderingen Nog te ontvangen rente Vooruitbetaald bedrag Totaal ^ De posl vooruitbetaald bedrag betreft de storting van FOOR aan SEPR van , deze storting zal verantwoord worden in de kosien in hel boekjaar waarin SEPR deze kosten verantwoord Liquide middelen Dit bestaat uit het banksaldo per uftimo boekjaar. Het saldo slaat ter vrije beschikking van de stichting Eigen vermogen Saldo 1 januari 1, Resultaat boekjaar Saldo 31 december Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 22 28

Reiswerk Opleidingen. colofon. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling. Reisbranche. Jaarverslag 2009

Reiswerk Opleidingen. colofon. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling. Reisbranche. Jaarverslag 2009 Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. (v/h Interpolis Pensioenbeheer B.V.) Rijnzathe

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2011 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73766

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 INHOUD RAPORT BLZ. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1 JAARREKENINC 2014 Balans per 31 december Staat van baten en lasten 4

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche

Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2012 Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2012 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG Ernst & Youn^ccolintants LLP =1 W Building a bettsi ^ wort'.inq world I - Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Joeri Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2014 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014 TE JAARREKENING 2013/2014 1 BALANS PER 30 JUNI 2014 ACTIVA 30 juni 2014 30 juni 2013 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren 1.227 2.303 1 Belastingen 2.307 4.027 1 Overige vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Jaarverslag colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 STICHTING KENNISINSTITUUT DUURZAAM VERPAKKEN, 4 JUNI 2014 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1 Directie/Bestuursverslag 2 2 Analyse van het resultaat 4

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche

stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche Jaarverslag 2010 1 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183. 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Van Spaendonck JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

Van Spaendonck JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 Rekening van baten en lasten over 2014 Algemene toelichting Toelichting op de balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten 2013 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche

stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2013 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N,V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW 1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Dagrechtwaarden Financiële positie Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Betreft: Jaarrekening 2013 Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting de Zaaier. gevestigd te. Epe

Stichting de Zaaier. gevestigd te. Epe Stichting de Zaaier gevestigd te Epe Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Jaarrekening 2013/2014 Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam Adres: Waterlooplein 22 1011 PG Amsterdam Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Algemeen 2. Bestuur 3. Verwerking

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting Directie Uitvoeringstal

Nadere informatie

stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2010 Particuliere beveiliging Stephensonweg 14 Postbus 693 T 0183-64 66 72 op(eiden@particu(ierebeveil(gtng.com

Nadere informatie

Stichting Grote Prijs van de Bollenstreek. Hillegom. Financiële verslaggeving 2014

Stichting Grote Prijs van de Bollenstreek. Hillegom. Financiële verslaggeving 2014 Stichting Grote Prijs van de Bollenstreek te Hillegom Financiële verslaggeving 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Jaarrekening Balans per 31 december 2014 1 Staat van baten en lasten over 2014 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS ISOLATIEBEDRIJF TE NIEUWEGEIN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2010

STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS ISOLATIEBEDRIJF TE NIEUWEGEIN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2010 STCHTNG OPLEDNGS EN ONTWKKELNGSFONDS SOLATEBEDRJF TE NEUWEGEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENNG 2010 V. STCHTNG OPLEDNGS EN ONTWKKELNGSFONDS SOLATEBEDRJF TE NEUWEGEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENNG

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten 2014 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Jaarverslag 2014,2 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2.

Nadere informatie

HAK BAAK. Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950.

HAK BAAK. Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950. HAK BAAK Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950 T 0184 42 03 28 Stichting Vrienden van Vreedonk F 0184 42 03 87.,. i -tin* E

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 Stichting Ondernemersfonds gevestigd te ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 JAARVERSLAGGEVING Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2014 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2014...5

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: I. (1) Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA); (2) Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en als partijen ter werkgeverszijde;

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2013 Van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestig in gsplaats Adres: Bussum Nieuwe's-Gravelandseweg 1 6 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2014

Rapport inzake jaarstukken 2014 Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind te Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2014 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800 AR Amersfoort, Telefoon 033-4225888,

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 te Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Bladzijde Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 7

Nadere informatie

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom Financieel verslag 2014 Stichting Muziektent Bennekom Bennekom INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Bestuursverslag 3 Samenstelling

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Rapport inzake de jaarrekening boekjaar 2013 Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2013. Stichting Aandacht voor Pesten Vijverlaan 12 3971 HK Driebergen - Rijsenburg

FINANCIEEL VERSLAG 2013. Stichting Aandacht voor Pesten Vijverlaan 12 3971 HK Driebergen - Rijsenburg FINANCIEEL VERSLAG 2013 Stichting Aandacht voor Pesten 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 VAN 31 december 2013 31 december 2012 Actief Vlottende activa Belastingen - 198 Overlopende activa 1.742-1.742 198 Liquide

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012/2013 Jaarverslag 2012/2013 het bestuur Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera, Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen 1 Algemene opmerkingen 2 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle. Jaarrekening 2014

Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle. Jaarrekening 2014 Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle Jaarrekening 2014 Goirle, maart 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag 2 Balans per 31-12-2014 3 Exploitatierekening over 2014 4 Grondslagen voor de

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te Noordgouwe

RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te Noordgouwe RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT Algemeen 1 Verslag Toelichting op het verslag Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Administratiekantoor C.P.M. Zwetsloot-Heemskerk ALGEMEEN De Stichting is 29 augustus 2003

Nadere informatie