Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!"

Transcriptie

1 Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2011 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030)

2 Jaarverslag 2011 pagina 2 31

3 Inhoud 1 Algemene gegevens 5 2 Verslag Inleiding Doelstelling CAO, statuten en reglement Premie Verslag activiteiten van de stichting Begroting Reservering BTW Slotopmerkingen Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over het boekjaar Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Overige gegevens Controleverklaring 31 Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 3 31

4 Jaarverslag 2011 pagina 4 31

5 1 Algemene gegevens Naam en vestigingsplaats Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerk Opleidingen) is statutair gevestigd te De Meern. Samenstelling bestuur Het paritaire bestuur was per 31 december 2011 als volgt samengesteld: Leden werkgevers Organisatie F.J.P. Oostdam 1) C.J.W. Gelderman 1) C.A. van Eijden 1) Leden werknemers Organisatie H.W.T. de Vaan 2) J. Verheij 3) H. ter Halle 4) In 2011 fungeerde de heer Oostdam als voorzitter en de heer Verheij als vicevoorzitter van het Sociaal Fonds. In het verslagjaar deden zich geen wijzigingen voor in de samenstelling van het bestuur. De heer F. Radstake geeft leiding aan het projectbureau van Reiswerk Opleidingen. Hij neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur. Het bestuur kwam viermaal in vergadering bijeen en wel op 16 februari, 8 juni, 21 september en op 23 november Organisaties 1) ANVR Postbus AM Baarn Telefoon (035) Website 2) CNV Dienstenbond Postbus KC Hoofddorp Telefoon (023) Website 3) FNV Bondgenoten Postbus GE Utrecht Telefoon (030) Website Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 5 31

6 4) De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening Postbus AK Culemborg Telefoon (0345) Website Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te Amsterdam Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te De Meern.. Jaarverslag 2011 pagina 6 31

7 2 Verslag Verslag over het dertiende boekjaar lopende van 1 januari 2011 tot en met 31 december Inleiding Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2011 van de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerk Opleidingen). In dit verslag wordt de doelstelling van het fonds uiteengezet. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de premies, wordt een overzicht gegeven van de toegekende subsidies in 2011 en worden de projecten toegelicht waaraan subsidie is verleend. 2.2 Doelstelling De Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche is op 10 september 1998 opgericht door de sociale partners verbonden aan de CAO voor de Reisbranche. De stichting stelt zich in de meest ruime zin ten doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het binnen de reisbranche bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarktbeleid, en de aansluiting van het beroepsonderwijs op de bedrijfspraktijk. Deze activiteiten bestaan binnen het doel van de stichting uit het bevorderen en financieren van: a) het bevorderen van arbeidsmarktbeleid, inhoudende inzicht in de arbeidsvoorwaarden, de bestaande en gewenste samenstelling van de arbeidsmarkt, alsmede het bevorderen van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve instroom van werknemers; b) het bevorderen van de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de aansluiting daarvan op de binnen de ondernemingen benodigde beroepscompetenties; c) het bevorderen van de deelname aan opleidingen en cursussen ter verbetering van de vereiste beroepscompetenties, ten behoeve van de ondernemingen en (toekomstige) werknemers in de reisbranche; d) het bevorderen van inzicht in de arbeidsomstandigheden, de oorzaken van arbeidsongeschiktheid en maatregelen ter voorkoming en beperking daarvan; e) het bevorderen van employability; f) het geven van voorlichting en informatie aan alle werkgevers en werknemers in de reisbranche over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de collectieve arbeidsovereenkomsten voor de reisbranche; g) het maken en in standhouden van een website, het houden van bijeenkomsten, de uitgifte van brochures, periodieken en kennisdragers ten behoeve van alle werknemers en werkgevers in de reisbranche; h) het uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, financiële en administratieve beheer van de stichting. Bij de oprichting van de stichting hebben CAO-partijen ervoor gekozen de premiebijdrage te relateren aan de in de CAO voor de Reisbranche limitatief benoemde projecten. Daarnaast kunnen bij het bestuur subsidieaanvragen worden ingediend door de werkgeversorganisatie, de werknemersorganisaties, een individuele werkgever of een groep van werkgevers. Het bestuur beoordeelt of de aanvragen voor subsidie voldoen aan de algemene doelstelling van de stichting. Het bestuur kan aanvullende voorwaarden stellen, alvorens een subsidie te verstrekken. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 7 31

8 2.3 CAO, statuten en reglement In artikel 28 van de CAO voor de Reisbranche wordt verwezen naar de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. De verplichting om bij te dragen aan de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche is opgenomen in dit artikel. In de CAO voor de Reisbranche 1 april april 2012 is vastgelegd dat werkgevers, vallend onder de CAO, in 2011 een bijdrage van 0,25% van het loon sociale verzekeringswetten verschuldigd zijn. De statuten en het reglement van de Stichting zijn in dit boekjaar niet inhoudelijk gewijzigd. 2.4 Premie De Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerk Opleidingen) hanteerde in 2011 voor de bijdrage een percentage van 0,25% over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011, conform artikel 28 van de CAO voor de Reisbranche. De premie wordt volledig door de werkgever betaald. Over 2011 is bij 509 werkgevers (2010: 539) een bijdrage in rekening gebracht. Als het fonds geen AVV heeft, dan alleen premieheffing bij georganiseerde werkgevers Georganiseerde werkgevers betalen premie voor het sociaal fonds op grond van de CAO voor de Reisbranche. Ongeorganiseerde werkgevers zijn verplicht premie te betalen op grond van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van deze CAO. Het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft bepaald dat in een AVV-loze periode het fonds geen premie in rekening mag brengen bij ongeorganiseerde werkgevers. Daarom is voorgeschreven dat de (incasso) administratie van het fonds gescheiden moet zijn in georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers. Het fonds heeft deze scheiding doorgevoerd. 2.5 Verslag activiteiten van de stichting De activiteiten en projecten in 2011 Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (Reiswerk Opleidingen) heeft in 2011 een groot aantal activiteiten en projecten geïnitieerd, gecontinueerd en gerealiseerd. De belangrijkste worden hieronder beschreven. In dit verslag wordt gesproken over de bijdrage van de projecten aan het bereiken van de doelstellingen van Stichting FOOR zoals opgenomen in artikel 34 lid 3 sub a tot en met h van de CAO Reisbranche. Dit artikel correspondeert met artikel 4 lid a tot en met h van de statuten van Stichting FOOR, waar ook de doelstellingen zijn opgenomen. Online Communicatie Reiswerk De website van stichting FOOR heeft als doelstellingen het informeren van werkgever en werknemer in de reisbranche over arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt en opleiding en ontwikkeling in de reisbranche. Daarnaast is het gericht op het betrekken van werkgever en werknemer bij de projecten en activiteiten van Reiswerk Opleidingen en het bieden van een digitaal platform voor uitwisseling van ervaring en kennis over de eerder genoemde onderwerpen. In 2011 bezochten unieke bezoekers Reiswerk.nl. Zij genereerden bezoeken. In 2010 had Reiswerk.nl unieke bezoekers die in totaal bezoeken genereerden. Het bezoekersaantal is daarmee gestegen met 61% en het aantal bezoeken 60% ten opzichte van Veruit de meest bezochte pagina in 2011 was /arbeidsvoorwaarden/cao Reisbranche. Jaarverslag 2011 pagina 8 31

9 Het projectbureau van Reiswerk Opleidingen liet diverse onderhoudswerkzaamheden aan de website verrichten waaronder de plaatsing van een poll-module, een kalender, een verschuiving in de lay-out van de homepage en de vernieuwing van de nieuwsbriefmodule. Dit alles in opvolging van ontvangen feedback en met doel de werkgever en werknemer in de reisbranche nog beter van dienst te zijn. Op 21 september 2011 besloot het bestuur van stichting FOOR dat de huidige Reiswerk.nl opgaat in het in 2012 te bouwen Travelcollege, dat op die manier één communicatieplatform voor alle activiteiten van Reiswerk wordt. Met de site beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid g. van de statuten Ontwikkeling en realisatie Travelcollege In 2010 besloot het bestuur van stichting FOOR tot de ontwikkeling van een digitaal portal waar enerzijds alle relevante informatie over leren en employability en anderzijds - vanuit perspectief van werkgevers en werknemers in de branche - vraag en aanbod op beide terreinen bij elkaar wordt gebracht. Het bestuur heeft het projectbureau van Reiswerk Opleidingen in 2010 de opdracht gegeven in eerste instantie de haalbaarheid en het draagvlak in de branche van de ontwikkeling van een dergelijk portal te onderzoeken in een business case. Op basis van de business case in 2010 heeft het bestuur van stichting FOOR in 2010 besloten te beginnen met de ontwikkeling van een Travelcollege in een pilot project gedurende Begin 2011 startte dit pilot project met het bedrijf CostSavers dat het projectmanagement en de bouw van een prototype op zich heeft genomen. CostSavers is ondersteund door een usergroup, bestaande uit vertegenwoordigers van de beoogde doelgroepen van het Travelcollege. De usergroup gaf advies en input voor de bouw van het prototype. Op 30 juni 2011 leverde CostSavers het prototype op. De usergroup besloot dat het prototype in dit stadium nog niet geschikt was voor een groter publiek. Het prototype is daarom gedurende de zomermaanden getest binnen een gesloten testgroep. In september 2011 besloot het bestuur van de stichting FOOR op basis van de positieve testresultaten om te beginnen met de bouw van het basistype van het Travelcollege zoals geformuleerd in de business case. Dit basistype zal uitgebreid worden met de content van en de benodigde content voor de arbeidsmarktstrategie. In november en december 2011 schreef het projectbureau van Reiswerk Opleidingen een tender uit voor de ontwikkeling en bouw van het Travelcollege (fase 1) in Met de ontwikkeling en realisatie van Travelcollege beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid a.-g. van de statuten Blog Reiswerk.nl De doelstelling van de blog van Reiswerk.nl is het aantrekkelijk maken van voor de doelgroep door Reiswerk onderwerpen te belichten vanuit het perspectief van bestuur en bekende mensen in de reisbranche. De blog wordt verzorgd door bestuurders en reisbranchebekendheden. De onderwerpen spelen in op de actualiteit en is op deze manier een consistent onderdeel van de website, wat herhaalbezoek kan genereren. Het gaat in totaal om 12 blogs. In 2011 hebben onder andere Jan Verheij (FNV Bondgenoten), Harrie de Vaan (CNV Dienstenbond), Frank Oostdam (ANVR) en Cor van Eijden (Globe Reisbureaugroep) een blog verzorgd. De blogs zijn in totaal 232 keer gelezen. Het bestuur van stichting FOOR besloot hierop in haar vergadering van 23 november 2011 de blogactiviteit in 2012 niet verder voort te zetten. Met de Blog Reiswerk.nl beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid g. van de statuten. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 9 31

10 4804 Reiswerk.TV Doelstelling van Reiswerk.TV is het aantrekkelijk maken van en achtergrondinformatie te bieden bij het Reiswerkkatern door middel van korte films. De verspreiding via reiscafe.tv zorgt voor meer zichtbaarheid van Reiswerk. In 2011 zijn er in totaal 3 korte films gemaakt. Eén over de training excellent commerciële dienstverlening bij BCD Travel, één over de arbeidsmarktstrategie en één over de nieuwe vakantiewetgeving. Niet alle 10 begrote films zijn gemaakt. Twee films zijn heringezet als inzet van de externe redactie voor het schrijven van advertorials. In totaal blijven er 5 films over die in 2012 gemaakt zullen worden. Met Reiswerk.TV beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid g. van de statuten Travelacademy mailing Het bestuur van stichting FOOR heeft als doel werknemers, vooral verkoopmedewerkers, structureel digitaal in aanraking te laten komen met Reiswerk en doorverwijzen naar Reiswerk.nl om hen zo te betrekken en te informeren over de projecten en activiteiten van Reiswerk Opleidingen. Vanaf april 2011 staat er één bericht per week over Reiswerk in de Travelacademy nieuwsbrief, met een doorverwijzing naar Reiswerk.nl. Ook plaatste de Travelacademy incidenteel extra berichten op de Travelacademy homepage en verzorgde een exclusieve mailing. Gemiddeld zorgt de nieuwsbrief van de Travelacademy voor 60 extra bezoekers op Reiswerk.nl per nieuwsbrief. Met de Travelacademy mailing beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid g. van de statuten. Algemene Communicatie Reiswerk 4510 Reiswerkkatern in Reisrevue Het bestuur van stichting FOOR heeft als doelstelling het informeren van werkgever en werknemer over de activiteiten en projecten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt en opleiding en ontwikkeling in de reisbranche. Een van de instrumenten om dat te bereiken is het ontwikkelen van het eigen Reiswerkkatern in het hart van vakblad Reisrevue. Het katern is voor en verteld door de werkgever en werknemer in de reisbranche. Er is in maart en oktober 2011 een thematisch Reiswerkkatern van 4 pagina s in het hart van de Reisrevue gepubliceerd. In maart met als thema stages, en in oktober als thema voldoende gekwalificeerde medewerkers voor de reisbranche. Een vierde katern komt uit in januari 2012 met als thema netwerken. Het vierde katern is dit jaar tegen een financiële vergoeding beschikbaar gesteld aan Reiswerk Pensioenen. Het populaire jaarverslag 2010 publiceerde het projectbureau van Reiswerk Opleidingen dit jaar in april Met het Reiswerkkatern in Reisrevue beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid g. van de statuten Advertorials Met het ontwikkelen van advertorials beoogt het bestuur van stichting FOOR de doelgroep werkgever en werknemer in de reisbranche te informeren over projecten en activiteiten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt en opleiding en ontwikkeling in de reisbranche. Daarnaast het informeren en activeren van de doelgroep geïnteresseerden in de reisbranche. Jaarverslag 2011 pagina 10 31

11 Het projectbureau van Reiswerk Opleidingen ontwikkelde Advertorials voor Werkwijzer van FNV Bondgenoten; ANVR View in januari, april, augustus en november; de achterkant van de Reisvoorwaardenbrochure; de Beroepenkrant. Met Advertorials beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid a. en g. van de statuten Algemene communicatiekosten Algemene communicatiekosten zijn begroot met als doelstelling Reiswerk Opleidingen eenduidig herkenbaar te maken door middel van het hanteren van een huisstijl in schriftelijke communicatie en het bieden van service -en daarmee het creëren van draagvlak- door het geven van kleine incentives aan mensen die meewerken aan de projecten van Reiswerk Opleidingen. In 2011 heeft het projectbureau van Reiswerk Opleidingen een gedeelte van de algemene communicatiekosten gebruikt voor kleine incentives en een gedeelte drukwerk ten behoeve van rapportages voor de branche. Daarnaast ontwikkelde het projectbureau van Reiswerk Opleidingen een onderzoek ten behoeve van het nieuwe communicatieplatform. Uit het onderzoek moest naar voren komen welke naam werkgever en werknemer in de reisbranche het meest geschikt vinden voor het aanstaande communicatieplatform. Omdat er onvoldoende onderzoeksresultaten waren in 2011 om een besluit te kunnen nemen zal het projectbureau van Reiswerk Opleidingen dit onderzoek in 2012 voortzetten onder een bredere doelgroep. Met Algemene communicatiekosten beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid g. van de statuten Reiswerkbijeenkomst Het bestuur van stichting FOOR organiseert jaarlijks één grotere activiteit voor werkgevers en werknemers in de branche en het toeristisch onderwijs. Deze Reiswerkbijeenkomst heeft als doelstellingen: verdieping in een actueel onderwerp, bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven, communicatie van projecten van Reiswerk Opleidingen en de profilering van Reiswerk Opleidingen. De bijeenkomst vond plaats in het Auditorium Mediaplaza boven de jaarbeurshallen tijdens de vakdag Vakantiebeurs op 11 januari 2011, in aansluiting op de masterclass van de NHTV (in de ochtend op dezelfde locatie). De capaciteit van de zaal is 200 personen. Ruim 230 mensen melden zich aan voor de bijeenkomst. De zaal was tijdens de bijeenkomst niet volledig gevuld. Het projectbureau van Reiswerk Opleidingen evalueerde de sessie door middel van evaluatieformulieren. De belangrijkste conclusies uit de evaluatie zijn: de key-note speaker en de netwerklunch zijn de meest gewaardeerde onderdelen; de sessie duurde te lang, uitreikingen langdradig en niet op hun plaats. Met de Reiswerkbijeenkomst beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid g. van de statuten Reiswerk verkiezingen De doelstelling van Reiswerk verkiezingen is fysiek en met logo zichtbaar zijn voor de doelgroepen en zo meer naamsbekendheid, draagvlak en betrokkenheid creëren voor de projecten en activiteiten van Reiswerk. Daarnaast is de deelname bedoeld om excellente commerciële dienstverlening in de reisbranche te positioneren en zichtbaar maken. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 11 31

12 De verkiezingen van de Reisrevue zijn verkiezingen voor dé excellente commerciële dienstverleners in de branche en zijn zeer bekend bij de reisprofessional. De activiteiten bestaan uit logovermelding, testimonials op de Reisrevue sites en in het magazine en fysieke (promotionele/informatieve) aanwezigheid op en rond de verkiezingen, georganiseerde workshops, symposia en feestelijke bijeenkomsten van: Reisbureau van het Jaar; Zelfstandig Reisadviseur van het Jaar; Reisadviseur van het Jaar; Toeristisch Student van het Jaar. In 2011 bestonden de activiteiten vooral uit logovermelding en aanwezigheid bij enkele bijeenkomsten. Het projectbureau van Reiswerk Opleidingen overlegt hoe de afspraken in 2012 nadrukkelijker zichtbaar ingevuld kunnen worden. Met Reiswerk verkiezingen beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid g. van de statuten. Arbeidsmarktbeleid De doelstelling van de website Reiswereldbaan is Havisten en VMBO-ers te informeren over en te enthousiasmeren voor een carrière in de reisbranche. De doelgroep vindt op de website informatie over de verschillende functies, de opleidingen voor deze functies, open dagen, blogs van reisprofessionals en stagiaires. In 2011 is het projectbureau gestart met de ontwikkeling van de nieuwe arbeidsmarktstrategie. Reiswereldbaan.nl zal geïntegreerd gaan worden in het nieuwe online communicatieplatform van Reiswerk Opleidingen. In 2011 is de website aangevuld met nieuwe blogs van stagiaires in de reisbranche. Tevens is de informatie op de website geactualiseerd. is in keer bezocht. De website werd het meest gevonden via de zoekwoorden: vacatures reisbranche, werken toerisme, toerisme opleiding, vacatures toerisme, reiswereldbaan, werken reisbureau en reisleider. Gemiddeld was men 2.26 minuut op de site. 74% van de bezoeken was nieuw en het bouncepercentage is 29,25%. Oktober 2011 was de drukste maand met bezoeken. Met de site van beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid a. van de statuten Abonnement Het Scholieren.tv abonnement bestaat uit een filmproductie inclusief het verspreiden van de videopresentatie op het Scholieren.tv internetnetwerk o.a. CosmoGirl, YouTube, Beroepenkrant, werk.nl, intermediair.nl, monsterboard.nl, TMF, NationaleVacaturebank.nl en meer. Het abonnement heeft als doel om een zo groot mogelijk bereik, imago en uitstraling van het werken in de reisbranche in beeld en geluid te brengen. De gemaakte online films worden met behulp van het grote netwerk van Scholieren.tv bij de doelgroep gebracht. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen om een nieuwe online film te maken van Excellente MBO-T/R studenten en hun verwachtingen ten aanzien van het werken in de reisbranche. Tevens worden 4 goede opleidingen in deze video in beeld gebracht. In 2011 zijn de filmpjes keer bekeken. Met het abonnement beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid a. van de statuten. Jaarverslag 2011 pagina 12 31

13 4704 Ontwikkeling promotiemateriaal en communicatie Met ontwikkeling promotiemateriaal en communicatie beoogt het projectbureau van Reiswerk Opleidingen de doelgroep te voorzien van informatie omtrent arbeidsmarkt, ontwikkeling en opleidingen. In het najaar van 2011 werden voorbereidingen getroffen voor de productie van nieuw voorlichtingsmateriaal voor toeristisch onderwijs. In lijn met de nieuwe arbeidsmarktstrategie zal het nieuwe materiaal in het eerste kwartaal van 2012 worden geproduceerd. Met de ontwikkeling promotiemateriaal en communicatie beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid a. van de statuten Uitvoeren (beperkte) Arbeidsmarktmonitor Met de arbeidsmarktmonitor wordt de werkgelegenheid in de reisbranche in kaart gebracht. De beperkte Arbeidsmarktmonitor is ingezet als update ten behoeve van de arbeidsmarktcampagne. Met uitvoeren (beperkte) Arbeidsmarktmonitor beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid a. van de statuten Ontwikkeling arbeidsmarktbeleid en communicatie De doelstelling van de post Ontwikkeling arbeidsmarktbeleid en communicatie is een nieuwe arbeidsmarktstrategie te ontwikkelen die laat zien hoe vanuit de identiteit van werken in de Reisbranche, de reisbranche duurzaam kan worden voorzien van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Begin 2011 is een uitgebreid imago-onderzoek gedaan onder diverse doelgroepen. De resultaten zijn opgeslagen in het downloadcentrum van Reiswerk Opleidingen. Ook werd samen met de branche de identiteit van het werken in de reisbranche opnieuw gedefinieerd. Studenten, HRM-managers, werkgevers, medewerkers Reisbranche en stagebegeleiders vanuit onderwijs werden betrokken. De nieuwe arbeidsmarktstrategie moet er voor zorgen dat het imago van het werken in de reisbranche in overeenstemming wordt gebracht met de identiteit. Evidenced based leverde het projectbureau van Reiswerk Opleidingen de volgende producten: Propositiemodel: Werken in de Reisbranche, een flowmodel waarin alle doelgroepen in kaart werden gebracht, een programmalijnen model met voor iedere doelgroep passende activiteiten, een communicatiebriefing die past bij de reisbranche en een opzet voor een Brandcockpit, een meet-instrument, waarmee de resultaten van de diverse programma s kan worden gemeten. De arbeidsmarktstrategie is gepresenteerd aan en toegejuicht door HRM-managers (HR-Platform), diverse toeristische opleiders, ANVR-bestuur, werkgevers en werknemers in de reisbranche (ANVR-congres). Vanuit de nieuwe arbeidsmarktstrategie werd een onderzoeksbureau geselecteerd die in 2012 de Brandcockpit kan gaan ontwikkelen. Ook werd een communicatiebureau gekozen die de strategie kan vertalen naar passende communicatie naar de diverse doelgroepen. Er werd een aanvang gemaakt met de organisatie van de eerste projecten. Met ontwikkeling arbeidsmarktbeleid en - communicatie beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid a. van de statuten. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 13 31

14 4709 Deelname leerbedrijf van het jaar De doelstelling van de verkiezing Leerbedrijf van het Jaar, is de beste leerbedrijven extra in het zonnetje te zetten. De verkiezing Leerbedrijf van het Jaar benadrukt de waarde die leerbedrijven voor de reisbranche hebben. De verkiezing is een initiatief van het projectbureau van Reiswerk Opleidingen en Kenniscentrum Kenwerk. De jury hanteert onder meer de volgende criteria: - visie op opleiden; - aanwezigheid opleidingsplan; - betrokkenheid en personeelsbeleid; - vervullen van ambassadeursrol; - opleidingsresultaten. Tijdens de vakantiebeurs 2011 werd de Titel Leerbedrijf van het Jaar uitgereikt aan Topic Travel. De verkiezingscommissie heeft de titel aan Topic Travel onder meer toegekend vanwege hun professionele en coachingsgerichte aanpak bij het opleiden. Ook de grote mate van betrokkenheid bij het onderwijs speelde een belangrijke rol. Met het deelname leerbedrijf van het jaar beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid b. van de statuten. Voorlichting en informatie CAO 4520 CAO boekjes, opmaak, ontwikkeling, druk en verzending CAO partijen sloten in 2011 een nieuwe CAO met een looptijd van 1 april april In haar feedback op het jaarverslag 2010 heeft het ministerie van SZW het bestuur van FOOR laten weten dat de kosten van het drukken van de CAO boekjes alleen door Reiswerk mogen worden gedragen als duidelijk zou worden gemaakt in de boekjes zelf welke artikelen wel en welke artikelen niet algemeen verbindend zijn verklaard. Vooruitlopend op de verlate afgifte van de CAO in januari 2012 heeft het bestuur van stichting FOOR in haar vergadering van 23 november 2011 besloten om gedurende de beperkte resterende looptijd van deze CAO geen nieuwe boekjes meer te drukken. De integrale CAO tekst is in 2011 wel beschikbaar gesteld op de website Ontwikkeling Arbocatalogus CAO partijen hebben in de in 2011 afgesloten CAO in artikel 39 afgesproken stichting FOOR te vragen gedurende de looptijd van de CAO een arbocatalogus te ontwikkelen. Het bestuur van stichting FOOR heeft in haar vergadering van 23 november 2011 besloten de uitvoering van het project te plannen voor begin Met het project Ontwikkeling Arbocatalogus beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4. lid f van de statuten Voorlichting over CAO aan werknemers Het bestuur van stichting FOOR heeft in 2011 geld gereserveerd voor het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van voorlichting aan werknemers over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de hernieuwde collectieve arbeidsovereenkomst voor de reisbranche. In 2011 hebben deze bijeenkomsten niet plaats gevonden. Voor 2012 heeft het bestuur van stichting FOOR haar voornemen hernieuwd. Jaarverslag 2011 pagina 14 31

15 Met het Project voorlichting over CAO aan werknemers beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. art. 4 lid f van de statuten Helpdesk CAO uitleg werkgevers Het bestuur van stichting FOOR heeft een CAO-helpdesk ingericht voor de beantwoording van vragen die voortkomen uit de toepassing en interpretatie van de (artikelen van de) CAO reisbranche en die worden gesteld via De beantwoording van de vragen van alle werkgevers (ongeorganiseerd en georganiseerd) is ondergebracht bij de helpdesk CAO werkgevers, die wordt gevoerd door de ANVR. Op de website is een overzicht opgenomen van de meest gestelde vragen, dit is waar nodig bijgesteld op basis van de gestelde vragen. Het bestuur van stichting FOOR heeft het secretariaat van de CAO reisbranche ten behoeve van de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO voor de reisbranche ingelicht over die CAO-artikelen waarvan de toepassing in de praktijk aanleiding blijkt te geven tot discussie. In 2011 zijn in totaal 136 werkgeversvragen gesteld en beantwoord over de interpretatie en toepassing van de CAO reisbranche. Met het Project helpdesk CAO uitleg werkgevers beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid 3 sub f van de statuten Helpdesk CAO uitleg werknemers Het bestuur van stichting FOOR heeft een CAO-helpdesk ingericht voor de beantwoording van vragen die voortkomen uit de toepassing en interpretatie van de (artikelen van de) CAO reisbranche en die worden gesteld via De beantwoording van de vragen van alle werknemers (ongeorganiseerd en georganiseerd) is ondergebracht bij de helpdesk CAO werknemers, die wordt gevoerd door Unie Services. Op de website is een overzicht opgenomen van de meest gestelde vragen, dit is waar nodig bijgesteld op basis van de gestelde vragen. Het bestuur van stichting FOOR heeft het secretariaat van de CAO reisbranche ten behoeve van de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO voor de reisbranche ingelicht over die CAO-artikelen waarvan de toepassing in de praktijk aanleiding blijkt te geven tot discussie. In 2011 zijn in totaal 147 werknemersvragen gesteld en beantwoord over de interpretatie en toepassing van de CAO reisbranche. Met het Project helpdesk CAO uitleg werknemers beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid f van de statuten Doorlopende autorisatie RI&E Sociale partners samenwerkend in het bestuur van stichting FOOR onderhouden het branchespecifieke RI&E instrument van de branche. Dit erkende instrument is voor alle reisondernemingen beschikbaar op Het RI&E-instrument is erkend voor de lichte toets. In 2009 heeft het bestuur van stichting FOOR besloten om van een 2-jaarlijkse herziening over te gaan naar een jaarlijkse herziening van het instrument. Aangezien de herziene versie van 2009 pas in de loop van 2010 is geaccordeerd door sociale partners, heeft het bestuur van stichting FOOR in 2010 besloten de herziening van 2010 door te schuiven naar In 2011 heeft de herziening van het digitale branche RI&E instrument plaats gevonden. De aangepaste en verbeterde versie is opgenomen op en tevens benaderbaar via Met het Project doorlopende autorisatie RI&E beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid d van de statuten. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 15 31

16 4741 CAO onderzoeken CAO partijen sloten in 2010 een nieuwe CAO met een looptijd van 1 april april Als onderdeel van de CAO spraken partijen af in art. 38 onderzoek te laten doen naar de beloningsstructuur in de reisbranche en vroegen het bestuur van stichting FOOR dat onderzoek uit te (laten) voeren en te financieren. In de in 2011 afgesloten CAO met looptijd 1 april april 2012 is in art. 37 afgesproken in vervolg op het eerdere onderzoek - onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop het beloningsgebouw en beoordelingsafhankelijk belonen in de reisbranche (op basis van een functiewaarderingssysteem) kan worden aangepast naar marktconform niveau. Dat onderzoek is deels uitgevoerd in 2011 en wordt deels uitgevoerd in In het eerste kwartaal van 2011 heeft het eerste onderzoek plaatsgevonden. De resultaten van dat onderzoek zijn in april 2011 ter beschikking gesteld aan CAO partijen. De resultaten van het tweede onderzoek worden in 2012 voor aanvang van de CAO-onderhandelingen ter beschikking gesteld aan CAO-partijen. Met het Project CAO onderzoeken beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. art. 4 lid f van de statuten. Projecten leren en employability Reisbranche 4727 Project Excellente Commerciële Dienstverlening Het project Excellente Commerciële Dienstverlening heeft in 2011 als doelstelling het continueren van de workshop excellente commerciële dienstverlening. Deze workshop is bedoeld voor reisbedrijven en het beroepsonderwijs om het begrip excellente commerciële dienstverlening handen en voeten te kunnen geven in de operatie en de organisatie. De workshops zijn bij zowel de reisorganisaties als bij de onderwijsinstellingen bijzonder goed ontvangen. De evaluaties zijn uitermate positief. Er zijn zelfs al organisaties die voor eigen rekening een vervolg sessie hebben aangevraagd. De vraag naar deze workshop is in 2010 wat later op gang gekomen dan gepland. Als gevolg van de positieve berichtgeving in de branche was er begin 2011 meer vraag. Het Koning Willem I college, BCD Travel, MBO Raad (WDTR leden), Toerkoop, Gilde Opleidingen en ROC Leiden hebben deze workshop alsnog gevolgd. Met het Project Excellente Commerciële Dienstverlening beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid c. van de statuten Project Organisatie Reisbranche Onderwijscongres Het bestuur van stichting FOOR organiseert jaarlijks één grotere activiteit voor werkgevers en werknemers in de branche en het toeristisch onderwijs. Deze Reiswerkbijeenkomst heeft als doelstellingen: verdieping in een actueel onderwerp, bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven, communicatie van projecten van Reiswerk Opleidingen en de profilering van Reiswerk Opleidingen. Het bestuur van stichting FOOR heeft in 2011 afgezien van het Reisbranche Onderwijscongres en de activiteit zoals beschreven onder 4801 laten plaats vinden. Met het project organisatie Reisbranche Onderwijscongres beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid b. van de statuten Project onderzoek, onderzoeksagenda, onderzoeksbeurs Het bestuur van stichting FOOR heeft in 2010 besloten de jaarlijkse (Ed van Thijn-) scriptieprijs voor hoogwaardig toegepast onderzoek in de reisbranche te vervangen door een zogenoemde onderzoeksbeurs. Voor 2011 beoogde Reiswerk het verder intensiveren van de onderzoeksrelatie met Saxion Hogescholen (HR vraagstukken) en NHTV (Health), het organiseren van een aantal sessies met georganiseerd bedrijfsleven om te komen tot een onderzoeksagenda reisbranche en het koppelen van de onderzoeksbeurs aan die agenda. Jaarverslag 2011 pagina 16 31

17 In 2011 heeft Reiswerk eerst gewerkt aan het ontwikkelen van een toekomstvisie op toerisme (ToT 2025). Op basis daarvan wordt in 2012 de onderzoeksagenda nauwer gedefinieerd en de onderzoeksbeurs ontwikkeld. Daarnaast is er in 2011 uitgebreid onderzoek gedaan naar de kosten van verloop in de reisbranche en de customer journey in vertaling van klantgedrag naar werkcompetenties en opleidingsvereisten. Met het project onderzoek, onderzoeksagenda, onderzoeksbeurs beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid b, d en e van de statuten Onderhoud kwalificatiedossier Reizen Het project onderhoud kwalificatiedossier Reizen heeft als doelstelling jaarlijks onderhoud te plegen aan dit dossier. In een kwalificatiedossier is op gestandaardiseerde wijze de startpositie van de beginnende beroepsoefenaar op de arbeidsmarkt beschreven. Met andere woorden: in een kwalificatiedossier staat beschreven wat iemand moet kennen en kunnen om het diploma voor een kwalificatie te behalen. In 2010 kwam uit onderzoek naar voren dat het kwalificatiedossier Reizen te veel gericht is op het werken bij een reisbureau. Het kwalificatiedossier Reizen sluit minder goed aan bij touroperators en zakenreisorganisaties. Deze ontwikkeling tezamen met het steeds belangrijker worden van excellente commerciële dienstverlening binnen de branche, was aanleiding om in 2010 de beroepscompetentieprofielen (bcp) aan te passen. In 2011 heeft kenniscentrum Kenwerk de opdracht gekregen om het nieuwe bcp te vertalen in het kd Reizen. Gedurende het ontwikkelproces bleek het resultaat van de vertaling niet te voldoen aan de verwachtingen van het onderwijs en bedrijfsleven. Het Centraal Ontwikkel Team heeft de betrokken partijen het advies gegeven om 2012 te benutten om de wensen en behoeften van bedrijfsleven en onderwijs richting bredere en geoptimaliseerde kwalificatiedossiers alsnog door te voeren. Met het Onderhoud kwalificatiedossier Reizen beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid b. van de statuten HBO Project EVC en maatwerk Het bestuur van stichting FOOR heeft in 2010 besloten - in het kader van het (h)erkennen van de competenties behorend bij excellente commerciële dienstverlening - te komen tot de ontwikkeling van een maatwerkopleiding voor praktijkbegeleiders in de reisbranche en het daaraan gekoppeld - stimuleren van het afnemen van EVC-trajecten in de ontwikkeling van de employability van medewerkers van MBO-niveau naar HBO-niveau. Dit zeer succesvolle traject is begin 2011 afgesloten. In 2011 heeft het bestuur van stichting FOOR besloten het traject ook in 2011 opnieuw aan te bieden. In overleg met het bestuur van stichting FOOR en de uitvoerder NHTV, mede in het licht van de veranderingen van overheidswege in de accreditatie van EVC-instellingen is besloten om het project te verplaatsen naar 2012 en opleider Avans als onderaannemer toe te voegen aan het project. Met het project HBO EVC en maatwerk beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art.4 sub b, c en e. van de statuten Project HBO: executive masterclass Reiswerk, NHTV en Penn State Het bestuur van stichting FOOR heeft besloten in samenwerking met NHTV en haar partner Penn State University een speciaal voor medewerkers in de reisbranche bedoelde masterclass te ontwikkelen. High potential reisprofessionals (in middenmanagement functies) met circa 3-5 jaar werkervaring in de branche kunnen met de opleiding een volgende stap zetten in hun loopbaan binnen de branche. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 17 31

18 In 2011 heeft het projectenbureau van Reiswerk Opleidingen in samenwerking met NHTV en Penn State het programma ontwikkeld dat een bijdrage zal moeten leveren aan het realiseren van excellente commerciële dienstverlening. De masterclass is bedoeld voor medewerkers in de reisbranche die een HBO of universitaire opleiding op bachelorniveau hebben afgerond, bij voorkeur in het toerisme. De masterclass zal een validering krijgen binnen een (professionele) masteropleiding van 8 ECTS (vgl. 1 studiejaar staat gelijk aan 60 ECTS). De opleiding is inmiddels in de markt gezet en zal in de periode april-juni 2012 voor het eerst worden uitgevoerd. Met het project HBO: executive masterclass Reiswerk, NHTV en Penn State beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4. lid b, c en e van de statuten Project Professie a la Carte Binnen het project professie à la carte bouwt het projectbureau van Reiswerk Opleidingen voort op het succes van het project Competent in Reiswerk. In dit project was de doelstelling het bedrijfsleven en het onderwijs met één beoordelingsystematiek te laten werken. Daarvoor is een menukaartsystematiek ontwikkeld en opgenomen in een praktijkmap. Aanleiding voor het project professie à la carte is onder andere het gebrek aan een kernachtig, eenduidig en transparant beoordelingssysteem voor Eerder Verworven Competenties procedures die binnen bedrijfsleven en MBO onderwijs toegepast worden. Doelstelling is om met behulp van de menukaartsystematiek een eenvoudige EVC procedure te ontwikkelen om Eerder Verworven Competenties formeel te erkennen en inzichtelijk te maken. Hetgeen zal bijdrage aan persoonlijke loopbaanontwikkeling voor medewerkers binnen de reisbranche. In 2011 hebben een afgevaardigde namens het reisbedrijfsleven en de Manager onderwijsprojecten van het projectbureau Reiswerk Opleidingen deelgenomen aan de werkgroep EVC. Met als resultaat een stappenplan EVC procedure en een nulmeting onderzoek. Het project professie a la carte heeft een looptijd van drie jaar (tot zomer 2012). Met het Project Professie a la Carte beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art.4 lid e. van de statuten Project MBO Masterclasses Zowel op HBO als op MBO niveau richt het projectbureau van Reiswerk Opleidingen zich op de doorontwikkeling van excellentie in opleiden en in leerlingen/studenten. Dit project stelt zich als doel om masterclasses voor het MBO onderwijs te ontwikkelen en aan te bieden aan excellente talenten om deze toekomstige medewerkers te boeien en te binden voor een functie in de reisbranche. In 2011 heeft het projectbureau van Reiswerk Opleidingen in samenwerking met de Werkgroep Directeuren Toerisme Recreatie en de stichting BTRO een werkgroep samengesteld om de Reiswerk MBO Masterclass te ontwikkelen. Het Deltion College, de Rooi pannen, ROC van Amsterdam en het Mondriaan College selecteren op vastgestelde criteria ieder vier toptalenten binnen hun opleiding. Deze studenten krijgen binnen hun niveau 4 opleiding in het laatste jaar een extra programma aangeboden. Dit zijn twee inhoudelijk dagen gegeven door gastsprekers vanuit het reisbedrijfsleven. De derde dag staat in het teken van een speeddate met HR medewerkers van reisbedrijven om te kijken of er voor deze studenten een match met een baan mogelijk is. De eerste masterclass wordt georganiseerd op 11 januari 2012 tijdens de tweede vakdag van de vakantiebeurs, de tweede dag op 04 april 2012 en de speeddate in mei Met het Project MBO Masterclasses beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid b. van de statuten. Jaarverslag 2011 pagina 18 31

19 4746 Project uitwisselingsstages Het project Uitwisselingsstages heeft als doel het faciliteren van de mogelijkheid om te komen tot een uitwisseling tussen docenten en bedrijfsopleiders uit het onderwijs en het bedrijfsleven. Voor docenten in het beroepsonderwijs is het belangrijk dat er feeling is met wat er zich op de werkvloer afspeelt en dat ze op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen. Het projectbureau van Reiswerk Opleidingen heeft na vier bijeenkomsten met het MBO onderwijs in 2011 besloten om het project vooralsnog niet voort te zetten. Het draagvlak vanuit het onderwijs was onvoldoende aanwezig om het project succesvol neer te kunnen zetten. Om tot de gestelde doelstellingen te komen zouden de onderwijsinstellingen het project in hun HRM cyclus moeten opnemen, zodat de betreffende docent met een gerichte persoonlijke opleidingsvraag het bedrijfsleven in kan gaan. Er is dan geen vrijblijvendheid meer om een eventuele praktijkstage te volgen. De onderwijsinstellingen zijn nog niet zo ver om dit op deze wijze te implementeren. Daarnaast gaven zij de voorkeur aan een gezamenlijke website met de Horeca, waarbij het projectbureau van Reiswerk Opleidingen juist het platform van het Travelcollege bij uitstek ziet om een project als Uitwisselingsstages een plek te geven. Met het Project Uitwisselingsstages beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid b. van de statuten BBL traject leidinggeven Werkgevers en werknemers in de reisbranche hebben in 2010 de wens uitgesproken om een brancheopleiding te ontwikkelen voor medewerkers die de potentie hebben om leidinggevende te worden. Het gaat hier specifiek om functies gerelateerd aan de verkoop. Het beroepscompetentieprofiel excellente commerciële dienstverlener is opgesteld door professionals uit de branche. Dit is de basis voor een kwalificatiedossier waarmee het MBO onderwijs opleidingen ontwikkelt. Het MBO onderwijs heeft al een vierjarige BOL (leren en stage) opleiding in huis waarbij zij studenten opleiden tot Manager Verkoop Reizen. De opleiding bestaat in de praktijk dus al, en dat maakte het een interessant gegeven om de vraag vanuit de markt bij het MBO onderwijs neer te leggen. Dit betekent lagere ontwikkelkosten van een één jarige BBL (leren en werken) opleiding én de opleiding is door branche professionals tot stand gekomen Op 4 oktober 2011 is de één jarige BBL opleiding Manager Verkoop Reizen bij het ROC van Amsterdam in samenwerking met ROC Leiden van start gegaan. De groep bestaat uit 17 werknemers van verschillende organisaties binnen het reisbedrijfsleven. Vanuit de bedrijven is er een klankbordgroep samengesteld die het onderwijs adviseert over de inhoud van de opleiding. Het projectbureau van Reiswerk Opleidingen heeft in 2011 garant gestaan voor de instroom van de deelnemers met een effectieve inputfinanciering. Met het Project BBL Leidinggeven beoogt het bestuur van stichting FOOR bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 lid e. van de statuten. Verantwoordingen Hieronder zijn de in het boekjaar de bestede lasten in 2011 verantwoord. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 19 31

20 Projecten en subsidiedoelen Online communicatie Reiswerk Grootboek nummer Statuten Artikel Subsidie in * lid g Ontwikkeling en realisatie Travelcollege lid a t/m e Reiswerk.nl blog lid g Reiswerk.tv lid g Berichtgeving Travelacademy lid g - Algemene communicatie Reiswerk Reiswerkkatern in Reisrevue lid g Advertorials Reiswerk lid a en g Algemene communicatiekosten lid g Reiswerkbijeenkomst lid g Reiswerk verkiezingen lid g Arbeidsmarktbeleid lid a Abonnement lid a Ontwikkeling promotiematerialen communicatie lid a Uitvoeren (beperkte) arbeidsmarktmonitor lid a Ontwikkeling arbeidsmarktbeleid en - communicatie lid a Deelname leerbedrijf van het jaar lid b - Voorlichting en Informatie CAO CAO-boekjes lid f 395 Ontwikkeling Arbocatalogus lid f - Voorlichting CAO werknemers lid f - Helpdesk werkgevers CAO lid f Helpdesk werknemers CAO lid f Doorlopende actualisatie RI&E lid d - CAO onderzoeken lid f Projecten leren en employability Reisbranche Project Excellente commerciële dienstverlening lid c Organisatie reisbranche onderwijscongres lid b - Project reisbranche onderwijsbeurs lid b, d en e Onderhoud kwalificatiedossier Reizen lid b - HBO: EVC en Maatwerk lid b, c en e - Executive masterclass Reiswerk, NHTV en Penn State lid b, c en e MBO: EVC in professie a la carte lid e Project Masterclasses MBO lid b - Project Uitwisslingsstage lid b - BBL project leidinggeven lid e Project ontwikkeling SEPR verzekeringen lid b en c Uitvoeren werkzaamheden Subsidie inzet medewerkers tbv projecten Reisbranche lid h Deelname bestuur en projectbureau aan congressen lid h Overige bureaukosten lid h Totaal * Alle in 2011 gedane uitgaven zijn verantwoord op basis van door het bestuur geaccordeerde facturen. Alle geaccordeerde facturen liggen ter inzage bij de administrateur van de Stichting. Dit geldt ook voor de kosten die door de ANVR in rekening zijn gebracht, waarbij tevens een controleverklaring is afgegeven. Jaarverslag 2011 pagina 20 31

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Verder op weg naar professionele loopbaanontwikkeling Gorinchem, december 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en taken 2.1. Missie 2.2. Taken 3. Onderzoeken

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013 PF x Pensioenfederatie Jaarverslag 2013 X X 1 Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is sinds eind 2010 de overkoepelende belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

;^^S;:g^;;V:-v. m41 fe^w'ml^^^ V- .-i. A k:^è^:. '^^ 3 """''-^? ï ^'" , 'v"^" /^\, ^ Ü"# tii: #11. ' t ^ J^

;^^S;:g^;;V:-v. m41 fe^w'ml^^^ V- .-i. A k:^è^:. '^^ 3 ''-^? ï ^' , 'v^ /^\, ^ Ü# tii: #11. ' t ^ J^ ;^^S;:g^;;V:v. m41 fe^w'ml^^^ V /^\, ^, 'v"^" tii: #11 Ü"# ' t ^ J^ 'J^ y ÏJL * ** /.i % A k:^è^:. '5r'^*t, '^^ 3 """''^? ï ^'" stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2010 SOA maakt werk van de

Nadere informatie

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012 PROJECTPLAN Mediacompetenties Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! 16 april 2012 Van: BTB fonds, A&O fonds Grafimedia. 1 Korte projectbeschrijving. Aanleiding De media-

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ... 4. Voorwoord ... 5... 6... 9... 12... 13... 14... 16

INHOUDSOPGAVE ... 4. Voorwoord ... 5... 6... 9... 12... 13... 14... 16 JAAR VERSLAG 2013 Stichting Pensioenregister Jaarverslag 2013 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.................................................................. 4 Deel 1: een verslag van 2013 Klaar voor de toekomst

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie