Calamiteitenplan Arduin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Calamiteitenplan Arduin"

Transcriptie

1 Calamiteitenplan Arduin StichtingArduin Postbus ABMiddelburg Tel.nr: Datum:april2013 Versie:1.3 StichtingArduin Versie1.3 Pagina1van18

2 Gezien management Datum Paraaf P. van Belle Kusse J. van Loon H. van de Klundert J. Wedekind M. de Heus R. v.d. Waal L. Lagendijk C. Slot Brandweerkorps Locatie Datum Akkoord HetbladmetorigineleaftekeningligtbijPO&O opdeseissingel4inmiddelburg. StichtingArduin Versie1.3 Pagina2van18

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijstmetafkortingenenbelangrijketelefoonnummers 3. Alarmeringsproceduresinternenextern 4. Stroomschemaalarmering 5. Wijzevanontruimingenontruimingsorganisatie 6. Wattedoenbijbrand ofontruimingsalarm 7. Takenontruimingscoördinator 8. Takenoverigemedewerkers 9. Takenmanagement 10. Beheercalamiteitenplan/ organisatie Bijlagen: 1. Aftekenlijstmedewerkersgezien 2. Logboekcalamiteitenplan 3. Logboekontruimingsoefening 4. Beschrijvingsleepmatras 5. HandleidingbrandveiligheidtrainingArduin 6. Specifiekekenmerkencomplexelocaties(indienvantoepassing) StichtingArduin Versie1.3 Pagina3van18

4 01. Inleiding Iniedergebouwkunnenzichsituatiesvoordoendiehetnoodzakelijkmakendatbewonersen personeelhetgebouw,zosnelalsmogelijk,moetenverlaten. Dezesituatiekanzichvoordoenbij: Brand; Wateroverlast; Stormschade; Bommelding; Gaslekkage; Opdrachtvanbevoegdgezag; Anderevoorkomendegevalen. HetcalamiteitenplanArduinisvantoepassingopalewoningenendagbestedinglocaties binnenarduin.alemedewerkersbinnenarduinmoetenkennisnemenvanditplan.hetplan bestaatuiteenalgemeendeel(hoofdstuk1t/m 10),welkevantoepassingisopalewoningen endagbestedinglocaties.voorenkelecomplexelocatiesisbijlage6toegevoegd.hierinzijnde specifieke(ontruimings)kenmerkenvandezelocatiebenoemd.decomplexelocatieszijnde locatiesdieeengecertificeerdebrandmeldinstalatie(bmimetdirectedoormeldingnaar brandweer)hebbenofdegroteredagbestedingslocaties.eenmedewerkermoetaleen kennisnemenvanhetalgemenedeelen(indienvantoepassing)hetspecifiekedeel.ookhet managementendecoachesmoetenkennisnemenvanhetplan. Doorinstructieeneenjaarlijkseoefening(bijvoorkeuroefenenmetzoveelmogelijk medewerkersaanwezig,bvaansluitendaanhetperiodiekgeplandewerkoverleg)moethet calamiteitenplanaandepraktijkwordengetoetstenzonodigwordenbijgesteld. Samenvatend Alemedewerkersmoetenopdehoogtezijnvanhetplan.Ookalenieuwe medewerkers!; Ontruimenvancliënten,eventueelbezoekenmedewerkersheeftprioriteit.Zorgdat iedereenzoveelmogelijknaar1veiligeplaats(veelalbuitenopverzamelplaatsof indiennietmogelijkinhetveiligebrandcompartiment)verzameldwordt.eventueel blussenkomtaltijdopde2 e plaats.blusaleenalsuvertrouwdbentmetdesituatie. Neem geenonnodigerisico s! Alemedewerkersdienenopdrachtenencommando svanhetbhvteam (aleenvan toepassingindienbhvteam aanwezigis)en/ofhetbevoegdgezagoptevolgen; Insituatieswaarinnietisvoorzien,zalnabeoordelingvandesituatie,zogoed mogelijkgehandeldmoetenworden; Hetplanmoet1xperjaargeoefendenbijgesteldworden; DeARBO taakverantwoordelijkeisverantwoordelijkvoordeorganisatievaneen jaarlijkseoefeningvanhetplan; DeARBO taakverantwoordelijkeisverantwoordelijkvoorcontrolevanhetspecifieke StichtingArduin Versie1.3 Pagina4van18

5 deelvanhetcalamiteitenplanvanzijn/haarlocatie. DeARBO taakverantwoordelijkezorgtervoordatelkenieuwemedewerkerhetplan doorneemtenaftekentvoorgezien; Hetmanagementisverantwoordelijkvoordebedrijfshulpverleninginalegebouwen, e.e.a.conform dearbowetartikel15. StichtingArduin Versie1.3 Pagina5van18

6 02. Lijst met afkortingen en belangrijke telefoonnummers Afkortingen: BHV: BMI: BOI: BOPZ: KS/NKS RAC SMC SPAZ Bedrijfshulpverlening Brandmeldinstalatie BouwOnderhoudInrichting(locatieSeissingel) BijzondereopnemingenPsychiatrischeZiekenhuizen Kleinschalig/nietKleinschalig Regionalealarmcentrale(meldkamerbrandweer) SecurityMonitoringCentreBV(particulierealarmcentrale) StichtingPersonenAlarmeringZeeland Belangrijke telefoonnummers: Alarmnummer:112 Dienstdoendecoach: Dienstdoendeorthopedagoog: SteunpuntGoes: SteunpuntMiddelburgCentrum: SteunpuntMiddelburgStromenwijk: SteunpuntMiddelburgZuid: / SteunpuntVlissingen: MeldkamerSMC: SPAZ: Eliebeveiliging: Politie: GezamenlijkmeldcentraleZeeland(brandweer/ambulance): Nietspoedtochambulance: StichtingArduin Versie1.3 Pagina6van18

7 03. Alarmeringsprocedures intern en extern Interne alarmering Internealarmeringisbedoeldom deaanwezigeninhetgebouwtewaarschuwenende ontruimingoptestarten. Bijeenontruimingwerktdealarmeringalsvolgt: Aleaanwezigeninhetgebouwwordengewaarschuwddooreenontruimingssignaal.Erwordt gebruikgemaaktvaneen sloow whoop signaalofteweleensirene.ditiseenoplopend signaalmetverschilendetoonhoogten Externe alarmering Deexternealarmeringisbedoeldom dehulpdienstentewaarschuwen.bijeen brand/calamiteitwerktdealarmeringalsvolgt: 1. Viadebrandmeldcentraledoorhetinslaanvaneenhandbrandmelderofhetafgaan vaneenrookmelder 2. Doorhetbelenvanhetalgemenealarmnummer1 1 2 Geefaanwelkehulpdienst(brandweer,politieen/ofambulance)unodigheeft.De volgendegegevensdoorgeven: naam vandemelder; naam vandelocatieenadres; plaatsengemeentevandelocatie; aardvanhetincidenteneventuelebijzonderheden; oferslachtoferszijn,waarenhoeveel. IndienbrandofanderecalamiteitontdektwordtenBMIwerktnogniet,drukdan onmiddelijkeenaanwezigehandmelderin; IndiendeBMIautomatischgeactiveerdwordtalsgevolgvanrooken/ofhiteofdoor activeringhandmelder,danwordtautomatischdeontruimingssignalering ingeschakeld; IndiendeBMIgeactiveerdwordtsluitenautomatischalebrandwerendedeuren; IngevalvanBOPZlocatiesontgrendelenbijactiveringBMIautomatischdesloten. Denkaanafzonderingsruimtes,slaapkamersenvoordeurendiemogelijkafgesloten zijn. StichtingArduin Versie1.3 Pagina7van18

8 04. Stroomschema alarmering. 4.1 Brandmeldcentrale aanwezig met directe koppeling naar brandweer. Toelichting: Ongewenstofonechtemeldingenzijn:storingBMI,rookmeldergaatafin gevalvankoken,boorofstofwerkzaamhedenetc.om onnodigeinzetvan debrandweertevoorkomenmoetdirectdebrandweerafgebeldwordenvia Brandmeldingafhandelendoordeoorzaakwegtenemen. Echtemeldingis:BRAND IndienbrandofanderecalamiteitontdektwordtenBMIwerktnogniet,druk danonmiddelijkeenaanwezigehandmelderin; IndiendeBMIgeactiveerdwordtsluitenautomatischalebrandwerende deuren; IngevalvanBOPZlocatiesontgrendelenbijactiveringBMIautomatischde sloten.denkaanafzonderingsruimtes,slaapkamersenvoordeurendie mogelijkafgeslotenzijn. StichtingArduin Versie1.3 Pagina8van18

9 4.2 Brandmeldcentrale aanwezig met koppeling naar MC/SPAZ. Toelichting: Ongewenstofonechtemeldingenzijn:storingBMI,rookmeldergaatafin gevalvankoken,boorofstofwerkzaamhedenetc. Brandmeldingafhandelendoordeoorzaakwegtenemen. Echtemeldingis:BRAND IndienbrandofanderecalamiteitontdektwordtenBMIwerktnogniet,druk danonmiddelijkeenaanwezigehandmelderinenbel112. IndiendeBMIgeactiveerdwordtsluitenautomatischalebrandwerende deuren; Ingevalvanlocaties metelektrischesloten,ontgrendelenbijactiveringbmi automatischdesloten.denkaanafzonderingsruimtes,slaapkamersen voordeurendiemogelijkafgeslotenzijn StichtingArduin Versie1.3 Pagina9van18

10 4.3 Individuele rookmelders of BMI zonder doormelding Toelichting: Ongewenstalarm ofonechtemeldingenzijn:baterijleegvanrookmelder, rookmeldergaatafingevalvankoken,boorofstofwerkzaamhedenetc.. Brandmeldingafhandelendoordeoorzaakwegtenemen. Echtemeldingis:BRAND Bel112 StichtingArduin Versie1.3 Pagina10van18

11 05. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie Iedereendieeenhandbrandmeldingmaaktgeeftopdrachttottotaleontruimingvanhet gebouw. Sloow woop signalering(sirenes)wordengeactiveerd. Verzamelplaats Deverzamelplaatsisveelalbuitenenstaataangegevenperlocatieopdeindelingstekening. (dezeisnietoveralaanwezig) Gebouw met brandcompartiment In1 e instantiemoetontruimdwordennaarhetveiligebrandcompartiment. Indiendaaralecliëntenenmedewerkersverzameldzijn,kanafhankelijkvan desituatieverderontruimdwordennaardebuitenverzamelplaats.bijbrandis meninhetveiligecompartimentminimaal30minutenveilig,mitsdedeurenin debrandwerendescheidingdichtblijven. Gebouw zonder brandcompartiment Alecliëntenenmedewerkerszosnelmogelijkontruimennaardebuiten verzamelplaats. Deverzamelplaats(veelalaandevoorzijdevanhetgebouw)staataangegevenopdebijde locatiebehorendeontruimingsplategrond.ookstaatopdeontruimingsplategrond aangegevenofeengebouwwelofnietuitgerustismetbrandcompartimenten. Opdeverzamelplaatsmoetgeïnventariseerdwordenofiedereeneris.Eeneventuele vermissingmoetdoorgegevenworden aancolegamedewerkersenaandebrandweer. Inoverlegmetdedienstdoendecoach/managermoetzospoedigmogelijkgezorgdworden voorverdereopvang.eenmogelijkeoplossingisom cliëntenondertebrengenbijeeninde buurtzijndevrije(dagbesteding)locatie. StichtingArduin Versie1.3 Pagina11van18

12 06. Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm Bij het ontdekken van de brand/calamiteit 1. Blijfkalm 2. Meldonmiddelijkdebrand/calamiteitdoor vandedichtstbijzijndehandmelderhetglaasjeinteslaan;(nietopalelocaties aanwezig)bel 112 en/ofoverigemedewerkersencliëntentewaarschuwen. 3. Probeeruitbreidingtevoorkomendoor: dekamerwaardebrand/calamiteitgesignaleerdisaftesluiten(deurdicht); indienmogelijk,zelfteblussen(bijeenbeginnendebrand). Doeditaleenalsjejezelfhierinvertrouwt.Neem geenonnodigerisico s. 4. Ontruim altijdvanafdeplaatsvandecalamiteit.duseerstdecliënt(en)diehetdichtst indebuurtvandecalamiteitzijnenvervolgensderest. 5. Controleeraleruimtes.Denkookaantoileten,etc. 6. Ontsluit(=afgesloten(vlucht)deur(en)openen)ingevalvanafzonderingvancliënten, dezealseerste 7. Gebruiknooitdelift; 8. Maakgebruikvandedichtstbijzijndenooduitgang; 9. Volgdeinstructiesvandeontruimingscoördinatorofhetbevoegdgezagop; 10.Blijfbijrookontwikkelingdichtbijdegrond; 11.Begeeftuzichnaarhetveiligecompartimentofnaardeverzamelplaatsbuiten; 12.Verlaatnooitzondertoestemmingdeverzamelplaats. Hoe te handelen bij ontruimingsalarm Medewerkersencliëntenwordengewaarschuwddoormiddelvaneen sloow whoop ontruimingssignaal(sirene); 13.Gebruiknooitdelift; 14.Maakgebruikvandedichtstbijzijndenooduitgang; 15.Volgdeinstructiesvanhetontruimingscoördinatorofhetbevoegdgezagop; 16.Blijfbijrookontwikkelingdichtbijdegrond; 17.Begeeftuzichnaarhetveiligecompartimentofnaardeverzamelplaatsbuiten; 18.Verlaatnooitzondertoestemmingdeverzamelplaats StichtingArduin Versie1.3 Pagina12van18

13 07. Taken ontruimingscoördinator Wieisontruimingscoördinator? Afhankelijkvanwelketypemedewerkeraanwezigis,wordtbepaaldwie ontruimingscoördinatoris.hierbijkanonderstaandevolgordeaangehoudenworden: 1. BHV eraanwezig BHV eriscoördinator; 2. BHV ernietaanwezig supportmedewerkeriscoördinator; 3. Supportmedewerkernietaanwezig gastvrouwofeenoverigemedewerkeris coördinator. Indien meerdere medewerkers met dezelfde opleiding aanwezig zijn, bijvoorbeeld 2 of meerdere BHV ers of meerdere supportmedewerkers, dan moet altijd onderling afgestemd worden wie coördinator is. Takenontruimingscoördinator a. Neem melding(via Sloow Woop ofanders)totontruimingaan; b. Leesontruimingspaneel/brandmeldcentraleuit(ditpaneelbevindtzichveelalbijde ingangvanhetgebouw); c.steltzichopdehoogtevandeaardendeplaatsvandecalamiteit; d. Bepalenvandeernstvandesituatie; e. Bijeenlozemeldingdebrandweerafbelenvia ende brandmeldcentralereseten;resetenvandebrandmeldcentralekanaleenalsde oorzaakvandelozemeldingweggenomenis; f. Bijdaadwerkelijkebrand/calamiteitdehandbrandmelderinslaan;ofbel 112 g. Informerencolegamedewerkersenstartdeontruimingop; h. Voerdetakenuitzoalsomschrevenbijhoofdstuk6 i. Neem geentelefoonmeerop; j. Inventariseerofalecliënten,bezoekersenmedewerkersveiligzijn(inhetveilige compartimenten/ofbuiten) k. Vulnaafloopbrand/calamiteitofloosalarm altijdlogboekin. Zodradedienstdoendecoachofmanagerofbrandweerterplaatseis,neemtdeze deleidingvandeontruimingover. Opeenaparteinstructiekaartzijndetakenvandeontruimingscoördinatoren belangrijketelefoonnummersaangegeven.dezekaarts.v.p.opeenduidelijke zichtbareplaatsopuwlocatieophangen.dezekaartisookdigitaaltevindenopde Arduinsiteondernoodinformatie. StichtingArduin Versie1.3 Pagina13van18

14 08. Taken overige medewerkers Aleoverigemedewerkersmoetenmeehelpenbijdeontruimingenervoorzorgendatale aanwezigecliëntenenbezoekerszosnelalsmogelijknaarhetveiligecompartimenten/of naardeverzamelplaatsbuitengebrachtworden.samenvatendzijndetakendevolgendevan toepassing: Taken a. Begeeftuzichzosnelalsmogelijknaardeplaatsvandecalamiteit; b. Treedthandelendoponderleidingvandeontruimingscoördinator; c. Verwijst/helptcliëntennahetontruimingssignaalnaardebeschikbare (nood )uitgangen; d. Voerdetakenuitzoalsomschrevenbijhoofdstuk6; e. Sluitindienmogelijkramenendeuren. Zodradedienstdoendecoachofmanagerofbrandweerterplaatseis,neemtdezedeleiding vandeontruimingover. StichtingArduin Versie1.3 Pagina14van18

15 09. Taken management Dienstdoende coach en manager begevenzichonmiddelijknaardeplaatsvanhetincident; dragendeverantwoordelijkheidvoorhetoptredenvandeeigenorganisatie. Raad van Bestuur draagtzorgvoorhetinlichtenvandefamiliebijeventueleslachtofers; informeertdenieuwsmedia(inoverlegmetdebrandweer). Algemeen: Hetmanagementdraagtzorgvoordenalevingvandeinstructiesenvoorschriftenmet betrekkingtotveiligheid,voorgeschrevendooronderanderedebrandweerendearbowet. Tevensishetmanagementverantwoordelijkvoordegeoefendheidvanhetgehelepersoneel bij: Brand Hulpverlening Ontruimingenz. Hetmanagementisverantwoordelijkvoorregelmatigecontrolevan: Blusmiddelen Instalaties Debereikbaarheidvandelocatie StichtingArduin Versie1.3 Pagina15van18

16 10. Beheer calamiteitenplan/ organisatie Hetcalamiteitenplankomtoptimaaltotzijnrechtalshetplandooriedereenregelmatig gelezenengeoefendwordt.hieronderzijneenaantaltakenweergevendieregelmatig,onder verantwoordingvandearbo taakverantwoordelijkegecontroleerd,getestenvastgelegd moetenworden.opelkelocatiemoeteenactueelexemplaarvanhetcalamiteitenplaninhet draaiboekopgenomenzijn.voorenkelecomplexelocatiesiseenbijlagetoegevoegdmet specifiekekenmerkenvandezelocatie.opdedaarvoorbestemdebijlagesinditplanmoet afgetekendwordenindieneentaakisuitgevoerd: 1. Indieneennieuwemedewerkerindienstkomtmoetdezehetcalamiteitenplan doorlezenenaftekenen(ziebijlage1). Controleer(elkemaand)ofalenieuweenbestaandemedewerkersditgedaan hebben. 2. ElkejaarmoethetCalamiteitenplanperlocatiegeoefendworden.Gaalsvolgttewerk: 1. organiseereenwerkoverleg 2. simuleereencalamiteit(bvbrandineenkamer,brandindekeukeno.i.d; 3. Laateenaantalwerknemersvoorcliëntspelen(bveencliëntopdewc,1op beden1indekamer) 4. zetdeoefeningingangenwerkdecalamiteitafvolgenshetcalamiteitenplan; 5. zorgdater1werknemerwaarneemteneenenanderopschrijftwater gebeurt. 6. kijkofergehandeldwordtvolgenshetcalamiteitenplan 7. evalueerdeoefeningmetelkaarenmaakeenverslag.inhetverslaghet volgendevermelden: naam deelnemers datum tijd locatie welkesituatiegeoefendis ofervoldoendemiddelen(blussersensleepdekensenz.)aanwezig zijn, ofhetaanwezigecalamiteitenplanwerkt watervangeleerdis/verbeterdmoetworden. Deoefeningmoetaltijdgeëvalueerdworden.Hetverslagmoetzowellokaal bewaard 8. informeermanager/coachenboioverdeoefening 3. Controleervoorafgaandeaandeontruimingsoefening(1xperjaar)hetspecifieke locatiegedeelte(indienvantoepassing)opdevolgendeonderdelen: 1. controleervluchtplantekeningen(indienaanwezig)ofdezenogkloppen (deurenerbij/eraf,ruimteserbij/eraf,alebrandblussersaangegeven, StichtingArduin Versie1.3 Pagina16van18

17 rookmeldersaangegeven,slanghaspelsaangegevenenz.) 2. Kloppendegegevensniet,danwordenwijzigingenaangegeveninhetlogboek vanhetcalamiteitenplan(ziebijlage2).dearbo verantwoordelijkepasthet specifiekedeelaanenleverteenbijgesteldeversieaanbijboi. 4. Controleer1xpermaanddewerkingvandebrandmeldinstalatie(indienaanwezig)als volgt: 1. belmeldkamer(brandweerofsmcofspaz); 2. verteldatjedebrandmeldinstalatie(bmi)gaattesten; 3. testdebmidooreendrukknopmetglaasjetebedienenm.b.v.eenspeciaal sleuteltje; 4. BMIgaataf(sireneloeit); 5. sireneuitzeten; 6. BMIreseten; 7. belmeldkamer; 8. vraagoftestontvangenis; 9. nauitvoeringvanbovenstaandetest,detestvastleggenincontrolelijstente vindeninlogboekbmi; 10.indienereenafwijkinggeconstateerdwordt(brandmeldingkomtnietaanbij meldkamer,ofsirenegaatnietafenz.)ditonmiddelijkdoorgeven(per 11.resultaatTestinvulenincontrolelijstenvanhetlogboek 5. Controleer1xpermaandsluitenalebranddeuren Binnenzowelwoningenalsdagbestedinglocatieszijnbranddeurenaanwezig. DezedeurenmoetennormaalALTIJDdichtzijn. Devolgende2typeszijnteonderscheiden: 1. deurenmeteenmechanischedeurdranger,dezezorgtdatdedeur altijddichtgaatenblijft. 2. deurenmeteenelektrischdrangerofmeteenmechanischedrangerin combinatiemeteenmagneet.dezedeursluitautomatischbijbrand Testhetvolgende: 1. bijmechanischedranger:ofdeurdichtisenvanzelfdichtvaltna openendeur. 2. bijelektronischedrangermechanisme:ofdeurdichtgaatbijactivering brandmeldinstalatie(zieinstructiebmihoeditmoet). Branddeurenstaanvermeldopdeontruimingsplategrond inuwlocatieofinhet calamiteitenplan. StichtingArduin Versie1.3 Pagina17van18

18 6. Controleer1xpermaandwerking(elektrische)deurslotendieafgeslotenworden (BOPZlocaties) DaarwaarbijBOPZlocatiesdevoor /vluchtdeurafgeslotenwordttervoorkoming vanweglopencliënt,moetdezedeurbijbrandopenspringen. DENKOOKAANDEAFZONDERINGSRUIMTESENKAMERDEURENvan cliëntendieaangeslotenzijnopdebmi. Testhetvolgende(zoalsaangegevenbijpunt4) 1. maakeentestalarm opdebrandmeldinstalatie(bmi); 2. sirenegaataf 3. afgeslotendeurenopenenautomatisch(somsmeteentijdvertraging, dittervoorkomingvanweglopenvancliënten) 4. sirenereseten(volginstructiebmiop) 7. Controleer1xpermaandwerkingrookmelders(aleenvantoepassingvoorlocaties diegeenbrandmeldinstalatiehebben)registreerdetestindemaandtaken. Controleerwerkingrookmelder(aleenvantoepassingalsergeen automatischebmiaanwezigis)alsvolgt: 1. ganaarrookmelder; 2. druktestknopin; 3. rookmeldergaataf(sireneloeit); 4. naloslatentestknopstoptsirene; 5. nauitvoeringvanbovenstaandetest,detestvastleggenin controlelijsten. PO&O.jan.2009 Evaluatie/Bijstelingnovember2011 Evaluatie/Bijstelingapril2013 StichtingArduin Versie1.3 Pagina18van18

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan veilig ondernemen: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid Inhoudsopgave i Inleiding 03 Trainingsoverzicht 1 BHV 04 1.01 BHV Basis Opleiding 05 1.02 BHV Basis Herhaling 06 1.03 BHV Ploegleider Opleiding 07

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie