Calamiteitenplan Arduin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Calamiteitenplan Arduin"

Transcriptie

1 Calamiteitenplan Arduin StichtingArduin Postbus ABMiddelburg Tel.nr: Datum:april2013 Versie:1.3 StichtingArduin Versie1.3 Pagina1van18

2 Gezien management Datum Paraaf P. van Belle Kusse J. van Loon H. van de Klundert J. Wedekind M. de Heus R. v.d. Waal L. Lagendijk C. Slot Brandweerkorps Locatie Datum Akkoord HetbladmetorigineleaftekeningligtbijPO&O opdeseissingel4inmiddelburg. StichtingArduin Versie1.3 Pagina2van18

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijstmetafkortingenenbelangrijketelefoonnummers 3. Alarmeringsproceduresinternenextern 4. Stroomschemaalarmering 5. Wijzevanontruimingenontruimingsorganisatie 6. Wattedoenbijbrand ofontruimingsalarm 7. Takenontruimingscoördinator 8. Takenoverigemedewerkers 9. Takenmanagement 10. Beheercalamiteitenplan/ organisatie Bijlagen: 1. Aftekenlijstmedewerkersgezien 2. Logboekcalamiteitenplan 3. Logboekontruimingsoefening 4. Beschrijvingsleepmatras 5. HandleidingbrandveiligheidtrainingArduin 6. Specifiekekenmerkencomplexelocaties(indienvantoepassing) StichtingArduin Versie1.3 Pagina3van18

4 01. Inleiding Iniedergebouwkunnenzichsituatiesvoordoendiehetnoodzakelijkmakendatbewonersen personeelhetgebouw,zosnelalsmogelijk,moetenverlaten. Dezesituatiekanzichvoordoenbij: Brand; Wateroverlast; Stormschade; Bommelding; Gaslekkage; Opdrachtvanbevoegdgezag; Anderevoorkomendegevalen. HetcalamiteitenplanArduinisvantoepassingopalewoningenendagbestedinglocaties binnenarduin.alemedewerkersbinnenarduinmoetenkennisnemenvanditplan.hetplan bestaatuiteenalgemeendeel(hoofdstuk1t/m 10),welkevantoepassingisopalewoningen endagbestedinglocaties.voorenkelecomplexelocatiesisbijlage6toegevoegd.hierinzijnde specifieke(ontruimings)kenmerkenvandezelocatiebenoemd.decomplexelocatieszijnde locatiesdieeengecertificeerdebrandmeldinstalatie(bmimetdirectedoormeldingnaar brandweer)hebbenofdegroteredagbestedingslocaties.eenmedewerkermoetaleen kennisnemenvanhetalgemenedeelen(indienvantoepassing)hetspecifiekedeel.ookhet managementendecoachesmoetenkennisnemenvanhetplan. Doorinstructieeneenjaarlijkseoefening(bijvoorkeuroefenenmetzoveelmogelijk medewerkersaanwezig,bvaansluitendaanhetperiodiekgeplandewerkoverleg)moethet calamiteitenplanaandepraktijkwordengetoetstenzonodigwordenbijgesteld. Samenvatend Alemedewerkersmoetenopdehoogtezijnvanhetplan.Ookalenieuwe medewerkers!; Ontruimenvancliënten,eventueelbezoekenmedewerkersheeftprioriteit.Zorgdat iedereenzoveelmogelijknaar1veiligeplaats(veelalbuitenopverzamelplaatsof indiennietmogelijkinhetveiligebrandcompartiment)verzameldwordt.eventueel blussenkomtaltijdopde2 e plaats.blusaleenalsuvertrouwdbentmetdesituatie. Neem geenonnodigerisico s! Alemedewerkersdienenopdrachtenencommando svanhetbhvteam (aleenvan toepassingindienbhvteam aanwezigis)en/ofhetbevoegdgezagoptevolgen; Insituatieswaarinnietisvoorzien,zalnabeoordelingvandesituatie,zogoed mogelijkgehandeldmoetenworden; Hetplanmoet1xperjaargeoefendenbijgesteldworden; DeARBO taakverantwoordelijkeisverantwoordelijkvoordeorganisatievaneen jaarlijkseoefeningvanhetplan; DeARBO taakverantwoordelijkeisverantwoordelijkvoorcontrolevanhetspecifieke StichtingArduin Versie1.3 Pagina4van18

5 deelvanhetcalamiteitenplanvanzijn/haarlocatie. DeARBO taakverantwoordelijkezorgtervoordatelkenieuwemedewerkerhetplan doorneemtenaftekentvoorgezien; Hetmanagementisverantwoordelijkvoordebedrijfshulpverleninginalegebouwen, e.e.a.conform dearbowetartikel15. StichtingArduin Versie1.3 Pagina5van18

6 02. Lijst met afkortingen en belangrijke telefoonnummers Afkortingen: BHV: BMI: BOI: BOPZ: KS/NKS RAC SMC SPAZ Bedrijfshulpverlening Brandmeldinstalatie BouwOnderhoudInrichting(locatieSeissingel) BijzondereopnemingenPsychiatrischeZiekenhuizen Kleinschalig/nietKleinschalig Regionalealarmcentrale(meldkamerbrandweer) SecurityMonitoringCentreBV(particulierealarmcentrale) StichtingPersonenAlarmeringZeeland Belangrijke telefoonnummers: Alarmnummer:112 Dienstdoendecoach: Dienstdoendeorthopedagoog: SteunpuntGoes: SteunpuntMiddelburgCentrum: SteunpuntMiddelburgStromenwijk: SteunpuntMiddelburgZuid: / SteunpuntVlissingen: MeldkamerSMC: SPAZ: Eliebeveiliging: Politie: GezamenlijkmeldcentraleZeeland(brandweer/ambulance): Nietspoedtochambulance: StichtingArduin Versie1.3 Pagina6van18

7 03. Alarmeringsprocedures intern en extern Interne alarmering Internealarmeringisbedoeldom deaanwezigeninhetgebouwtewaarschuwenende ontruimingoptestarten. Bijeenontruimingwerktdealarmeringalsvolgt: Aleaanwezigeninhetgebouwwordengewaarschuwddooreenontruimingssignaal.Erwordt gebruikgemaaktvaneen sloow whoop signaalofteweleensirene.ditiseenoplopend signaalmetverschilendetoonhoogten Externe alarmering Deexternealarmeringisbedoeldom dehulpdienstentewaarschuwen.bijeen brand/calamiteitwerktdealarmeringalsvolgt: 1. Viadebrandmeldcentraledoorhetinslaanvaneenhandbrandmelderofhetafgaan vaneenrookmelder 2. Doorhetbelenvanhetalgemenealarmnummer1 1 2 Geefaanwelkehulpdienst(brandweer,politieen/ofambulance)unodigheeft.De volgendegegevensdoorgeven: naam vandemelder; naam vandelocatieenadres; plaatsengemeentevandelocatie; aardvanhetincidenteneventuelebijzonderheden; oferslachtoferszijn,waarenhoeveel. IndienbrandofanderecalamiteitontdektwordtenBMIwerktnogniet,drukdan onmiddelijkeenaanwezigehandmelderin; IndiendeBMIautomatischgeactiveerdwordtalsgevolgvanrooken/ofhiteofdoor activeringhandmelder,danwordtautomatischdeontruimingssignalering ingeschakeld; IndiendeBMIgeactiveerdwordtsluitenautomatischalebrandwerendedeuren; IngevalvanBOPZlocatiesontgrendelenbijactiveringBMIautomatischdesloten. Denkaanafzonderingsruimtes,slaapkamersenvoordeurendiemogelijkafgesloten zijn. StichtingArduin Versie1.3 Pagina7van18

8 04. Stroomschema alarmering. 4.1 Brandmeldcentrale aanwezig met directe koppeling naar brandweer. Toelichting: Ongewenstofonechtemeldingenzijn:storingBMI,rookmeldergaatafin gevalvankoken,boorofstofwerkzaamhedenetc.om onnodigeinzetvan debrandweertevoorkomenmoetdirectdebrandweerafgebeldwordenvia Brandmeldingafhandelendoordeoorzaakwegtenemen. Echtemeldingis:BRAND IndienbrandofanderecalamiteitontdektwordtenBMIwerktnogniet,druk danonmiddelijkeenaanwezigehandmelderin; IndiendeBMIgeactiveerdwordtsluitenautomatischalebrandwerende deuren; IngevalvanBOPZlocatiesontgrendelenbijactiveringBMIautomatischde sloten.denkaanafzonderingsruimtes,slaapkamersenvoordeurendie mogelijkafgeslotenzijn. StichtingArduin Versie1.3 Pagina8van18

9 4.2 Brandmeldcentrale aanwezig met koppeling naar MC/SPAZ. Toelichting: Ongewenstofonechtemeldingenzijn:storingBMI,rookmeldergaatafin gevalvankoken,boorofstofwerkzaamhedenetc. Brandmeldingafhandelendoordeoorzaakwegtenemen. Echtemeldingis:BRAND IndienbrandofanderecalamiteitontdektwordtenBMIwerktnogniet,druk danonmiddelijkeenaanwezigehandmelderinenbel112. IndiendeBMIgeactiveerdwordtsluitenautomatischalebrandwerende deuren; Ingevalvanlocaties metelektrischesloten,ontgrendelenbijactiveringbmi automatischdesloten.denkaanafzonderingsruimtes,slaapkamersen voordeurendiemogelijkafgeslotenzijn StichtingArduin Versie1.3 Pagina9van18

10 4.3 Individuele rookmelders of BMI zonder doormelding Toelichting: Ongewenstalarm ofonechtemeldingenzijn:baterijleegvanrookmelder, rookmeldergaatafingevalvankoken,boorofstofwerkzaamhedenetc.. Brandmeldingafhandelendoordeoorzaakwegtenemen. Echtemeldingis:BRAND Bel112 StichtingArduin Versie1.3 Pagina10van18

11 05. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie Iedereendieeenhandbrandmeldingmaaktgeeftopdrachttottotaleontruimingvanhet gebouw. Sloow woop signalering(sirenes)wordengeactiveerd. Verzamelplaats Deverzamelplaatsisveelalbuitenenstaataangegevenperlocatieopdeindelingstekening. (dezeisnietoveralaanwezig) Gebouw met brandcompartiment In1 e instantiemoetontruimdwordennaarhetveiligebrandcompartiment. Indiendaaralecliëntenenmedewerkersverzameldzijn,kanafhankelijkvan desituatieverderontruimdwordennaardebuitenverzamelplaats.bijbrandis meninhetveiligecompartimentminimaal30minutenveilig,mitsdedeurenin debrandwerendescheidingdichtblijven. Gebouw zonder brandcompartiment Alecliëntenenmedewerkerszosnelmogelijkontruimennaardebuiten verzamelplaats. Deverzamelplaats(veelalaandevoorzijdevanhetgebouw)staataangegevenopdebijde locatiebehorendeontruimingsplategrond.ookstaatopdeontruimingsplategrond aangegevenofeengebouwwelofnietuitgerustismetbrandcompartimenten. Opdeverzamelplaatsmoetgeïnventariseerdwordenofiedereeneris.Eeneventuele vermissingmoetdoorgegevenworden aancolegamedewerkersenaandebrandweer. Inoverlegmetdedienstdoendecoach/managermoetzospoedigmogelijkgezorgdworden voorverdereopvang.eenmogelijkeoplossingisom cliëntenondertebrengenbijeeninde buurtzijndevrije(dagbesteding)locatie. StichtingArduin Versie1.3 Pagina11van18

12 06. Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm Bij het ontdekken van de brand/calamiteit 1. Blijfkalm 2. Meldonmiddelijkdebrand/calamiteitdoor vandedichtstbijzijndehandmelderhetglaasjeinteslaan;(nietopalelocaties aanwezig)bel 112 en/ofoverigemedewerkersencliëntentewaarschuwen. 3. Probeeruitbreidingtevoorkomendoor: dekamerwaardebrand/calamiteitgesignaleerdisaftesluiten(deurdicht); indienmogelijk,zelfteblussen(bijeenbeginnendebrand). Doeditaleenalsjejezelfhierinvertrouwt.Neem geenonnodigerisico s. 4. Ontruim altijdvanafdeplaatsvandecalamiteit.duseerstdecliënt(en)diehetdichtst indebuurtvandecalamiteitzijnenvervolgensderest. 5. Controleeraleruimtes.Denkookaantoileten,etc. 6. Ontsluit(=afgesloten(vlucht)deur(en)openen)ingevalvanafzonderingvancliënten, dezealseerste 7. Gebruiknooitdelift; 8. Maakgebruikvandedichtstbijzijndenooduitgang; 9. Volgdeinstructiesvandeontruimingscoördinatorofhetbevoegdgezagop; 10.Blijfbijrookontwikkelingdichtbijdegrond; 11.Begeeftuzichnaarhetveiligecompartimentofnaardeverzamelplaatsbuiten; 12.Verlaatnooitzondertoestemmingdeverzamelplaats. Hoe te handelen bij ontruimingsalarm Medewerkersencliëntenwordengewaarschuwddoormiddelvaneen sloow whoop ontruimingssignaal(sirene); 13.Gebruiknooitdelift; 14.Maakgebruikvandedichtstbijzijndenooduitgang; 15.Volgdeinstructiesvanhetontruimingscoördinatorofhetbevoegdgezagop; 16.Blijfbijrookontwikkelingdichtbijdegrond; 17.Begeeftuzichnaarhetveiligecompartimentofnaardeverzamelplaatsbuiten; 18.Verlaatnooitzondertoestemmingdeverzamelplaats StichtingArduin Versie1.3 Pagina12van18

13 07. Taken ontruimingscoördinator Wieisontruimingscoördinator? Afhankelijkvanwelketypemedewerkeraanwezigis,wordtbepaaldwie ontruimingscoördinatoris.hierbijkanonderstaandevolgordeaangehoudenworden: 1. BHV eraanwezig BHV eriscoördinator; 2. BHV ernietaanwezig supportmedewerkeriscoördinator; 3. Supportmedewerkernietaanwezig gastvrouwofeenoverigemedewerkeris coördinator. Indien meerdere medewerkers met dezelfde opleiding aanwezig zijn, bijvoorbeeld 2 of meerdere BHV ers of meerdere supportmedewerkers, dan moet altijd onderling afgestemd worden wie coördinator is. Takenontruimingscoördinator a. Neem melding(via Sloow Woop ofanders)totontruimingaan; b. Leesontruimingspaneel/brandmeldcentraleuit(ditpaneelbevindtzichveelalbijde ingangvanhetgebouw); c.steltzichopdehoogtevandeaardendeplaatsvandecalamiteit; d. Bepalenvandeernstvandesituatie; e. Bijeenlozemeldingdebrandweerafbelenvia ende brandmeldcentralereseten;resetenvandebrandmeldcentralekanaleenalsde oorzaakvandelozemeldingweggenomenis; f. Bijdaadwerkelijkebrand/calamiteitdehandbrandmelderinslaan;ofbel 112 g. Informerencolegamedewerkersenstartdeontruimingop; h. Voerdetakenuitzoalsomschrevenbijhoofdstuk6 i. Neem geentelefoonmeerop; j. Inventariseerofalecliënten,bezoekersenmedewerkersveiligzijn(inhetveilige compartimenten/ofbuiten) k. Vulnaafloopbrand/calamiteitofloosalarm altijdlogboekin. Zodradedienstdoendecoachofmanagerofbrandweerterplaatseis,neemtdeze deleidingvandeontruimingover. Opeenaparteinstructiekaartzijndetakenvandeontruimingscoördinatoren belangrijketelefoonnummersaangegeven.dezekaarts.v.p.opeenduidelijke zichtbareplaatsopuwlocatieophangen.dezekaartisookdigitaaltevindenopde Arduinsiteondernoodinformatie. StichtingArduin Versie1.3 Pagina13van18

14 08. Taken overige medewerkers Aleoverigemedewerkersmoetenmeehelpenbijdeontruimingenervoorzorgendatale aanwezigecliëntenenbezoekerszosnelalsmogelijknaarhetveiligecompartimenten/of naardeverzamelplaatsbuitengebrachtworden.samenvatendzijndetakendevolgendevan toepassing: Taken a. Begeeftuzichzosnelalsmogelijknaardeplaatsvandecalamiteit; b. Treedthandelendoponderleidingvandeontruimingscoördinator; c. Verwijst/helptcliëntennahetontruimingssignaalnaardebeschikbare (nood )uitgangen; d. Voerdetakenuitzoalsomschrevenbijhoofdstuk6; e. Sluitindienmogelijkramenendeuren. Zodradedienstdoendecoachofmanagerofbrandweerterplaatseis,neemtdezedeleiding vandeontruimingover. StichtingArduin Versie1.3 Pagina14van18

15 09. Taken management Dienstdoende coach en manager begevenzichonmiddelijknaardeplaatsvanhetincident; dragendeverantwoordelijkheidvoorhetoptredenvandeeigenorganisatie. Raad van Bestuur draagtzorgvoorhetinlichtenvandefamiliebijeventueleslachtofers; informeertdenieuwsmedia(inoverlegmetdebrandweer). Algemeen: Hetmanagementdraagtzorgvoordenalevingvandeinstructiesenvoorschriftenmet betrekkingtotveiligheid,voorgeschrevendooronderanderedebrandweerendearbowet. Tevensishetmanagementverantwoordelijkvoordegeoefendheidvanhetgehelepersoneel bij: Brand Hulpverlening Ontruimingenz. Hetmanagementisverantwoordelijkvoorregelmatigecontrolevan: Blusmiddelen Instalaties Debereikbaarheidvandelocatie StichtingArduin Versie1.3 Pagina15van18

16 10. Beheer calamiteitenplan/ organisatie Hetcalamiteitenplankomtoptimaaltotzijnrechtalshetplandooriedereenregelmatig gelezenengeoefendwordt.hieronderzijneenaantaltakenweergevendieregelmatig,onder verantwoordingvandearbo taakverantwoordelijkegecontroleerd,getestenvastgelegd moetenworden.opelkelocatiemoeteenactueelexemplaarvanhetcalamiteitenplaninhet draaiboekopgenomenzijn.voorenkelecomplexelocatiesiseenbijlagetoegevoegdmet specifiekekenmerkenvandezelocatie.opdedaarvoorbestemdebijlagesinditplanmoet afgetekendwordenindieneentaakisuitgevoerd: 1. Indieneennieuwemedewerkerindienstkomtmoetdezehetcalamiteitenplan doorlezenenaftekenen(ziebijlage1). Controleer(elkemaand)ofalenieuweenbestaandemedewerkersditgedaan hebben. 2. ElkejaarmoethetCalamiteitenplanperlocatiegeoefendworden.Gaalsvolgttewerk: 1. organiseereenwerkoverleg 2. simuleereencalamiteit(bvbrandineenkamer,brandindekeukeno.i.d; 3. Laateenaantalwerknemersvoorcliëntspelen(bveencliëntopdewc,1op beden1indekamer) 4. zetdeoefeningingangenwerkdecalamiteitafvolgenshetcalamiteitenplan; 5. zorgdater1werknemerwaarneemteneenenanderopschrijftwater gebeurt. 6. kijkofergehandeldwordtvolgenshetcalamiteitenplan 7. evalueerdeoefeningmetelkaarenmaakeenverslag.inhetverslaghet volgendevermelden: naam deelnemers datum tijd locatie welkesituatiegeoefendis ofervoldoendemiddelen(blussersensleepdekensenz.)aanwezig zijn, ofhetaanwezigecalamiteitenplanwerkt watervangeleerdis/verbeterdmoetworden. Deoefeningmoetaltijdgeëvalueerdworden.Hetverslagmoetzowellokaal bewaard 8. informeermanager/coachenboioverdeoefening 3. Controleervoorafgaandeaandeontruimingsoefening(1xperjaar)hetspecifieke locatiegedeelte(indienvantoepassing)opdevolgendeonderdelen: 1. controleervluchtplantekeningen(indienaanwezig)ofdezenogkloppen (deurenerbij/eraf,ruimteserbij/eraf,alebrandblussersaangegeven, StichtingArduin Versie1.3 Pagina16van18

17 rookmeldersaangegeven,slanghaspelsaangegevenenz.) 2. Kloppendegegevensniet,danwordenwijzigingenaangegeveninhetlogboek vanhetcalamiteitenplan(ziebijlage2).dearbo verantwoordelijkepasthet specifiekedeelaanenleverteenbijgesteldeversieaanbijboi. 4. Controleer1xpermaanddewerkingvandebrandmeldinstalatie(indienaanwezig)als volgt: 1. belmeldkamer(brandweerofsmcofspaz); 2. verteldatjedebrandmeldinstalatie(bmi)gaattesten; 3. testdebmidooreendrukknopmetglaasjetebedienenm.b.v.eenspeciaal sleuteltje; 4. BMIgaataf(sireneloeit); 5. sireneuitzeten; 6. BMIreseten; 7. belmeldkamer; 8. vraagoftestontvangenis; 9. nauitvoeringvanbovenstaandetest,detestvastleggenincontrolelijstente vindeninlogboekbmi; 10.indienereenafwijkinggeconstateerdwordt(brandmeldingkomtnietaanbij meldkamer,ofsirenegaatnietafenz.)ditonmiddelijkdoorgeven(per 11.resultaatTestinvulenincontrolelijstenvanhetlogboek 5. Controleer1xpermaandsluitenalebranddeuren Binnenzowelwoningenalsdagbestedinglocatieszijnbranddeurenaanwezig. DezedeurenmoetennormaalALTIJDdichtzijn. Devolgende2typeszijnteonderscheiden: 1. deurenmeteenmechanischedeurdranger,dezezorgtdatdedeur altijddichtgaatenblijft. 2. deurenmeteenelektrischdrangerofmeteenmechanischedrangerin combinatiemeteenmagneet.dezedeursluitautomatischbijbrand Testhetvolgende: 1. bijmechanischedranger:ofdeurdichtisenvanzelfdichtvaltna openendeur. 2. bijelektronischedrangermechanisme:ofdeurdichtgaatbijactivering brandmeldinstalatie(zieinstructiebmihoeditmoet). Branddeurenstaanvermeldopdeontruimingsplategrond inuwlocatieofinhet calamiteitenplan. StichtingArduin Versie1.3 Pagina17van18

18 6. Controleer1xpermaandwerking(elektrische)deurslotendieafgeslotenworden (BOPZlocaties) DaarwaarbijBOPZlocatiesdevoor /vluchtdeurafgeslotenwordttervoorkoming vanweglopencliënt,moetdezedeurbijbrandopenspringen. DENKOOKAANDEAFZONDERINGSRUIMTESENKAMERDEURENvan cliëntendieaangeslotenzijnopdebmi. Testhetvolgende(zoalsaangegevenbijpunt4) 1. maakeentestalarm opdebrandmeldinstalatie(bmi); 2. sirenegaataf 3. afgeslotendeurenopenenautomatisch(somsmeteentijdvertraging, dittervoorkomingvanweglopenvancliënten) 4. sirenereseten(volginstructiebmiop) 7. Controleer1xpermaandwerkingrookmelders(aleenvantoepassingvoorlocaties diegeenbrandmeldinstalatiehebben)registreerdetestindemaandtaken. Controleerwerkingrookmelder(aleenvantoepassingalsergeen automatischebmiaanwezigis)alsvolgt: 1. ganaarrookmelder; 2. druktestknopin; 3. rookmeldergaataf(sireneloeit); 4. naloslatentestknopstoptsirene; 5. nauitvoeringvanbovenstaandetest,detestvastleggenin controlelijsten. PO&O.jan.2009 Evaluatie/Bijstelingnovember2011 Evaluatie/Bijstelingapril2013 StichtingArduin Versie1.3 Pagina18van18

Calamiteitenplan Arduin. Stichting Arduin Postbus 85 4330 AB Middelburg Tel.nr: 0118 434500 Datum: november 2011 Versie: 1.2.

Calamiteitenplan Arduin. Stichting Arduin Postbus 85 4330 AB Middelburg Tel.nr: 0118 434500 Datum: november 2011 Versie: 1.2. Calamiteitenplan Arduin Stichting Arduin Postbus 85 4330 AB Middelburg Tel.nr: 0118 434500 Datum: november 2011 Versie: 1.2 Pagina 1 van 29 Gezien management datum Paraaf P. van Belle-Kusse J. Wedekind

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008 Johan de Witt-gymnasium, locatie KRID bv Partners in Veiligheid! WWW.KRID.NU KR10.0170-Johan de Witt-gymnasium locatie, - Ontruimingsplan

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MFC De Klaproos Calamiteitenplan

MFC De Klaproos Calamiteitenplan MFC De Klaproos Calamiteitenplan Jong Nederland ruimte Calamiteitenplan MFC Siebengewald Versie: 0 Blz: 1 ONTRUIMING en HULPVERLENING algemene gegevens Calamiteitenplan naam organisatie : MFC de Klaproos

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Distributielijst: 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) Calamiteitenplan- versie 2.0. Datum 26 november 2012. Opgemaakt door H C Goddrie.

Distributielijst: 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) Calamiteitenplan- versie 2.0. Datum 26 november 2012. Opgemaakt door H C Goddrie. Bedrijfshulpverlening ( BHV) Calamiteitenplan. Omnivereniging Avanti,Amerikalaan 163, 2408 TX Alphen aan den Rijn. Tel: 0172-476593 Inhoudsopgave. 1. Introductie 2. De BHV Taken 3. Bestuurstaken 4. Hoeveel

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hersteld Hervormde Gemeente Putten

Ontruimingsplan Hersteld Hervormde Gemeente Putten Ontruimingsplan Hersteld Hervormde Gemeente Putten Hersteld Hervormde Gemeente Putten Bijsterenseweg 3 Putten 0341-354191 Toelichting Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE S9 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR zoetermeer HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 -

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 - Ontruimingsplan Sint Fransschool Harm Tiesingstraat 2 Emmen telefoon 0591-658985 directie: M. Wielage Januari 2013-1 - Inhoudsopgave: Algemene gegevens blz. 3 Telefoonlijst blz. 5 Ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr. Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.nl internet: http://www.gsr.nl Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011 Inhoud

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Zwijsen Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Zwijsen Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Zwijsen Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-04-2012 Up date 1.2 30-01-2015 Check en jaarlijkse update Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 2 1. Verantwoording

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. mevrouw C. Visser, Postbus 91 8200 AB Lelystad. Lelystad, 2 juni 2015

Gemeente Lelystad T.a.v. mevrouw C. Visser, Postbus 91 8200 AB Lelystad. Lelystad, 2 juni 2015 Gemeente Lelystad T.a.v. mevrouw C. Visser, Postbus 91 8200 AB Lelystad Kopenhagenlaan 148 8232 RH Lelystad e-mail peter@rebuild.nu Lelystad, 2 juni 2015 Onderwerp: Maerlant 10-14, Lelystad Loket nieuwe

Nadere informatie

Bedrijfsnoodplan GEBOUW L ONTRUIMINGSPLAN. College - Gebouw. Datum: School Adres. Elde College Gebouw L Kapittelpad 10 5481 CR Schijndel 073-5433533

Bedrijfsnoodplan GEBOUW L ONTRUIMINGSPLAN. College - Gebouw. Datum: School Adres. Elde College Gebouw L Kapittelpad 10 5481 CR Schijndel 073-5433533 GEBOUW L Bedrijfsnoodplan ONTRUIMINGSPLAN Gemeentehuis Terschelling Elde College - Gebouw L School Adres : : Telefoon : Elde College Gebouw L Kapittelpad 10 5481 CR Schijndel 073-5433533 Goedgekeurd door

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Ontruimingsplan Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Tilburg School of Catholic Theology Nieuwegracht 61 en 65 te Utrecht

ONTRUIMINGSPLAN Tilburg School of Catholic Theology Nieuwegracht 61 en 65 te Utrecht ONTRUIMINGSPLAN Tilburg School of Catholic Theology Nieuwegracht 61 en 65 te Utrecht Versie: Datum: Wijziging: 1.0 03-06-2014 Eerste versie 2.0 02-02-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad vestiging Rijswijk ONTRUIMINGSPLAN Naam: Adres: GSR Rijswijk Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Telefoon: 010 2862 939 E-mail: Rotterdam@gsr.nl

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

Veiligheid Tata Steel Orkest

Veiligheid Tata Steel Orkest Veiligheid Tata Steel Orkest 1 Veiligheid Tata Steel Orkest De veiligheid en gezondheid van iedereen die voor of met het Tata Steel Orkest muziek maakt of daarbij ondersteuning verleent, is onze hoogste

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Kunstroute Soest 2013

Calamiteitenplan. Kunstroute Soest 2013 Calamiteitenplan Kunstroute Soest 2013 In opdracht van: Stichting Kunstroute Kunst en Bedrijven Soest Postbus 3071 3760 DB Soest Datum: september 2013 Contactpersonen Kunstroute 2013 Paul Martens (06-51

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

Calamiteitenplan Kunstroute Soest 2015

Calamiteitenplan Kunstroute Soest 2015 Calamiteitenplan Kunstroute Soest 2015 In opdracht van: Stichting Kunstroute Kunst en Bedrijven Soest Postbus 3071 3760 DB Soest Datum : juli 2015 Contactpersonen Kunstroute Soest 2015 Rob Balvers (035-6013598)

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Ontruimingsplan volgens NEN 8112

Ontruimingsplan volgens NEN 8112 volgens NEN 8112 Park Strijp Beheer Gebouw Videolab Torenallee 20 5617 CB Eindhoven Opgesteld door: Office - S Torenallee 20 5617 BC Eindhoven Goedkeuringsstempel brandweer Datum: 01-07-2013 Contactpersoon:

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Dit ontruimingsplan is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Kennemerland:

Dit ontruimingsplan is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Kennemerland: Ontruimingsplan Brede-school-complex Floriande-Noord Waddenweg 83/87 2134 XL Hoofddorp Dit ontruimingsplan is goedgekeurd door de Veiligheidsregio Kennemerland: Datum: / /2014 Stempel: Dit ontruimingsplan

Nadere informatie

Nieuwe visie op BHV. Nils.Rosmuller@TNO.NL

Nieuwe visie op BHV. Nils.Rosmuller@TNO.NL Nieuwe visie op BHV Nils.Rosmuller@TNO.NL Inhoud 1. Aanleiding 2. BHV-scans 3. Visie BHV 4. Operationeel Handboek 5. Conclusies 2 1. Aanleiding Cellenbrand Schiphol (oktober 2005) - 11 doden Kritiek op

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Ontruimingsplan Gebouw Tauro Teleport Amsterdam Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2.

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar ALGEMENE RICHTLIJNEN WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN BRAND 1. Blijf kalm, voorkom paniek; 2. Activeer het brandalarm door het inslaan van het ruitje van

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Goossens gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Goossens gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Goossens gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-10-2011 Up date 1.2 18-09-2013 Jaarlijkse check en up date 1.3 29-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan Hemkerk - Sneek

Bedrijfshulpverleningsplan Hemkerk - Sneek Bedrijfshulpverleningsplan Hemkerk - Sneek Evangelische Gemeenschap Sneek Smidsstraat 8 8601 WB Sneek Inleiding Waarom een bedrijfshulpverleningsplan (BHV)? De wetgever geeft aan dat instellingen vanuit

Nadere informatie

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 Programma van Eisen Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Markaz 611- V 1 Datum

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Esplanade gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Esplanade gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Esplanade gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Up date 1.2 02-09-2013 Jaarlijkse check en up date 1.3 29-01-2015 Jaarlijkse check en update

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Protocol overblijven. Noachschool

Protocol overblijven. Noachschool Protocol overblijven Noachschool 1 Inhoud: Protocol overblijven Noachschool 2 Bijlage 1: Richtlijnen voor de overblijfouders 5 Bijlage 2: Regels voor het overblijven 6 Bijlage 3: Korte en duidelijke regels

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Academia gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Academia gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Academia gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 27-07-2011 Eerste versie 1.1 01-06-2012 Update 1.2 22-07-2013 Jaarlijkse check en update 1.3 28-01-2015 Jaarlijkse check

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Up date 1.2 16-01-2015 Jaarlijkse update en check Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...

Nadere informatie

BC FLAIR Bedrijfshulpverlening BHV Calamiteitenplan

BC FLAIR Bedrijfshulpverlening BHV Calamiteitenplan BC FLAIR Bedrijfshulpverlening BHV Calamiteitenplan B.C. Flair Bedrijfshulpverlening Calamiteitenplan versie 12 -datum 7 december 2012. Pagina 1 van 10 BC FLAIR Bedrijfshulpverlening BHV Calamiteitenplan

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN INLEIDING

CALAMITEITENPLAN INLEIDING CALAMITEITENPLAN INLEIDING Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen, kan het toch gebeuren dat er een calamiteit ontstaat. Er kunnen levensbedreigende situaties in het gebouw

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Ontruimingsplan. inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda. Stempel brandweer

Ontruimingsplan. inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda. Stempel brandweer Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Volgens NEN 8112:2010 Januari 2014 Colofon Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem- Alexander, Bennebroekerweg 800, Hoofddorp. Auteur:

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Pagina 1 van 10 Opgemaakt door W. Wijnands, oprichter. Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02.

Nadere informatie