INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: toelichting toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal regionaal 6 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens Technische installatiegegevens 8 5. Gegevens organisatie: Bedrijfshulpverlening 9 6. Taken Hoofd Bedrijfshulpverlener Hoofd Bedrijfshulpverlener Ontruimingsploeg Hoe te handelen bij ontruiming Ontruimingsinstructie Controlelijst H-BHV(Hoofd Bedrijfshulpverlening) Procedure voorbereiding-ontruiming-begin van brand en / of hulpverlening Wat te doen bij brand of ontruiming: Stroomschema alarmering calamiteit Wijze van optreden bij onwelwording Stroomschema alarmering onwelwording Telefoonnummers Ontruimingsinstructie koster/hbhv en of ouderling van dienst Plattegrond met nooduitgangen. nieuwe sectie, na pg 20 Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 1

2 1.Begrippenlijst betreffende Afkortingen Koster is ten altijd Hoofd-BHV. *OVD = Officier Van Dienst neemt bij grote branden/calamiteiten of als er meerdere voertuigen uitrukken het bevel over in samen spraak met de hier onder staande.(dus overleg) *H-BHV *KR Hoofd bedrijfshulpverlener. Kerkenraad * C v K College van Kerkrentmeesters *Als brandweer uitrukt is dat altijd met bevelvoerder op eerste auto de Commandant komt vaak iets later of te gelijk 2.Inleiding De aanleiding voor het opstellen van een ontruimingsplan voor de Gudulakerk te Lochem is dat het College van Kerkrentmeesters tijdens kerkdiensten en andere activiteiten verantwoordelijk is voor het welzijn van alle personen die in het kerkgebouw (hierna te noemen "de kerk") aanwezig zijn. Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 2

3 Bovendien is een ontruimingsplan een verplichting in het kader van de bouwverordening van het college van B&W van de gemeente Lochem. De noodzaak om de kerk te ontruimen kan verschillende oorzaken hebben. In ieder gebouw, dus ook in ons kerkgebouw, kan zich een situatie voordoen, die het noodzakelijk maakt, dat de bezoekers het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij: brand, wateroverlast, stormschade, gaslekkage, in opdracht van het bevoegd gezag of zelfs een bommelding. Om, naast de genomen preventiemaatregelen, de ontruiming in goede banen te leiden en er bovendien zeker van te zijn dat ook alle personen de kerk hebben verlaten, is het nodig alle maatregelen en eventuele acties vast te leggen in een ontruimingsplan. 2.1 Toelichting De vaste kerkgangers moeten weten wat te doen bij brand of een ontruimingsalarm (uitleg in Samenspraak ). 1. Alle leden van de kerkenraad en het bedrijfshulpverleningsteam moeten het ontruimingsplan goed kennen. 2. Alle bezoekers moeten opdrachten (en commando s) van het Hoofd-BHV en het bedrijfshulpverleningsteam opvolgen. 3. In situaties waarin niet is voorzien zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. 4. De voorzitter van het College van Kerkmeesters is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie (zie bouwverordening van het college van B&W van de gemeente Lochem). Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 3

4 2.2.Toelichting algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze snel en veilig ontruiming van de Gudula Kerk te Lochem kan worden uitgevoerd. Indien blijkt dat door het gebruik van dit plan (b.v. tijdens een aantal oefeningen) wijzigingen moeten worden aangebracht, dan worden de gemeenteleden hierover geïnformeerd. Ontruimingen voorlichting /informatie Omdat een ontruiming snel moet plaatsvinden is er op dat moment geen tijd meer beschikbaar voor het geven van instructies door de H-BHV/koster. De aanwezigen dienen dan ook van tevoren te weten wat zij moeten doen bij een calamiteit enz. Een oefening tijdens een kerkdienst of evenement is niet wenselijk. Wij kiezen om de ontruimingsoefening te beschrijven in het maandelijkse kerkblad. Bij concerten en evenementen enz. moet voor aanvang uitleg worden gegeven betreffende een eventuele ontruiming (vragen is er een dokter aanwezig ). Daarna zullen de oefeningen periodiek worden herhaald. Leeswijzer In deze toelichting is de noodzaak van een ontruimingsplan aangegeven. De toelichting wordt afgesloten met een beknopte beschrijving van de verschillende taken die van belang zijn met het oog op het veilig gebruik van de kerk en de ontruiming ervan. Na de toelichting volgt de beschrijving van de ontruimingsprocedure. Waar nodig wordt verwezen naar de bijgevoegde afbeeldingen. Wat is een ontruimingsplan? Een ontruimingsplan is een plan waarin is beschreven wat er gedaan moet worden als een gebouw zo snel mogelijk door alle aanwezigen moet worden verlaten. Alle procedures taken en afspraken die hier bij nodig zijn, staan beschreven in het ontruimingsplan. Het is de verantwoordelijkheid voor een ieder, om te zorgen dat het eventuele ontruimen zo goed en zo veilig mogelijk verloopt. Als er niet met het plan wordt geoefend, heeft het in de praktijk geen waarde. Hiervoor wordt dan ook periodiek een aantal oefeningen gepland voor het aanleren en opfrissen van kennis. Zoals boven omschreven, wordt er op een goede wijze inhoud gegeven aan het punt zorgvuldig omgaan met elkaar. Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 4

5 3.1 Situatieschets Locaal Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 5

6 3.2 Situatieschets Regionaal Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 6

7 Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 7

8 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens Gegevens van het gebouw Naam : vrijstaand kerkgebouw bestemd voor kerkelijke activiteiten, tevens bestemd voor sociaalculturele evenementen : Grote of Sint-Gudula Kerk Adres : Markt AA Lochem Telefoon : geen (mobiel) Installatiegegevens Indeling van het kerkgebouw: Het kerkgebouw is een monumentaal pand, waarin aanwezig; - een kerkzaal - een consistoriekamer - een kelder onder de consistoriekamer - een bibliotheek/boekenmarkt - een stiltecentrum - een keukenblok annex bergruimte en toiletgroep - bergruimte op consistoriekamer en toiletgroep - bergruimte gelijkvloers in de toren. - CV Ruimte De hoofdingang van het kerkgebouw bevindt zich onder de toren. Verder bevinden zich twee (nood)uitgangen in de noordbeuk en twee in de zuidbeuk. Tijdens de regulier kerkdiensten op zondag morgen zijn circa 250 personen in het gebouw aanwezig. Bij evenementen (concerten enz.) kan de Kerk maximaal bezet zijn met circa 650 personen. Het ontruimingsplan wordt onderverdeeld in - een ontruimingsplan voor de kerkdiensten - - een ontruimingsplan voor culturele evenementen(concerten- goede doelenmarkt enz) Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 8

9 4.1 Technische Installatie gegevens Afsluiter voor gas in de meterkast (rechts onder in de hoek). Afsluiter voor water in de berging keuken. Ketel CV onder de vloer v/h liturgisch centrum (achter in de kerk). Er is een geluidsinstallatie in de kast bij de hoofdingang. Veiligheid: Er zijn geen rookmelders in het gebouw aanwezig. In het kerkgebouw bevinden zich brandblussers op de volgende locaties: - ingang keuken; - - ingang consistorie; - uitgang trouwkapel; - achter het orgel in het koor; - onder de toren, aan de trap naar de opgang v/h orgel. EHBO-verbandtrommel in de keuken. Blusdekens in de keuken. Brancard in de keuken. AED-apparaat buitenkant uitgang Kleine Markt. Code: 1450# Noodverlichting aanwezig bij uitval elektriciteit. Permanente verlichting pictogrammen boven de (nood)uitgangen. Aanwezigheid hesjes voor BHV/ontruimers bij nooduitgangen (liggen in de meterkast). Deuren van nooduitgangen moeten tijdens gebruik kerk ontgrendeld worden. Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 9

10 5.Gegevens organisatie De Protestantse Gemeente te Lochem is eigenaar van het kerkgebouw. De burgerlijke gemeente is eigenaar van de toren. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente heeft het beheer van het kerkgebouw toevertrouwd aan het College van kerkrentmeesters. De verhuur van het kerkgebouw verloopt via de verhuurcommissie Gudula Kerk. De koster of diens vervanger is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De koster of diens vervanger is tevens Hoofd-BHV. 5.1 Organisatie Bedrijfshulpverlening De bedrijfshulpverlening bestaat uit: - Hoofd bedrijfshulpverlening (H-BHV), de dienstdoende koster of zijn vervanger - De Bedrijfshulpverleningsploeg: personen met een EHBO- en/of BHV-opleiding (hierna te noemen de "BHV-er"), - De ontruimingsploeg: in bezit van een ontruimingsinstructie (mondeling). Communicatie tijdens calamiteiten vindt plaats via de geluidsinstallatie, mobiele telefoon en mondeling. Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 10

11 6.Taak Hoofd Bedrijfshulpverlener Primaire taak van het H-BHV /koster is inventariseren, afwegen en beslissen, instructies geven, bevel voeren, leiding geven, coördineren, controleren en informeren. Hoe te handelen bij een calamiteit: neem, bij een mondelinge melding van een calamiteit, de melding aan en noteer de gegevens van de melder; lees (bij een melding), deze uit van de plattegrond (hangt aan de geluidskast); ga direct naar de verzamelplaats voor de BHV-organisatie, dat is de keukenbalie of, als dat niet mogelijk is, de ingang van de kerk; 4. zorg, als dit noodzakelijk is, dat de hulpdiensten gewaarschuwd worden; zorg ervoor dat terugmelding plaatsvindt dat de hulpdiensten daadwerkelijk gewaarschuwd zijn; 5. alarmeer en informeer de BHV-ploeg; 6. zet, zo nodig, de BHV-ploeg in op de plaats van de melding; 7. beslis of ontruiming noodzakelijk is; 8. handel, als er geen ontruiming nodig is, de melding verder af m.b.v. de BHV-ploeg; 9. waarschuw bij ontruiming, mondeling aan alle aanwezigen (via de geluidsinstallatie indien de kerkzaal gebruikt wordt); 10. zet tevens de ontruimingsploeg in; geef daarbij aan welke ruimte de ontruimer moet ontruimen, geef opdracht ramen en deuren te sluiten en geef opdracht terug te melden of de ruimte leeg is; 11. bel, bij afwezigheid, de voorzitter van de kerkenraad of diens vervanger; 12. voorkom paniek, stel mensen gerust, blijf rustig, schreeuw en ren niet; 13. zorg ervoor dat de BHV-er en/of ontruimer de in gevaar zijnde mensen in veiligheid brengt; 14. zorg ervoor dat de ontruimingsploeg ramen en deuren sluit; 15. zorg ervoor en controleer of u terugkoppeling krijgt of de verschillende ruimtes leeg zijn; 16. zorg ervoor, indien mogelijk, dat de BHV-er een aanvang maakt met de brandbestrijding; als de BHV-er voor andere taken ingezet is, zorg er dan voor dat de ontruimer deze taak overneemt; 17. zorg te allen tijde voor uw eigen veiligheid en die van anderen; 18. blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond; 19. coördineer de ontruiming, ga niet zelf ontruimen; 20. zorg voor opvang van de hulpdiensten; 21. informeer de hulpdiensten wat er aan de hand is en wat er tot dat moment gedaan is; 22. geef, indien nodig, de sleutelbos met alle sleutels aan de hulpdiensten; 23. blijf continu beschikbaar voor de hulpdiensten; 24. volg instructies van de hulpdiensten op; 25. stel de voorzitter van het College van kerkrentmeester in kennis. Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 11

12 6.1 Taken Bedrijfshulpverlening Primaire taak van een BHV-er is hulp bieden aan slachtoffers. Wanneer er geen slachtoffers zijn, is brandbestrijding de tweede taak van de BHV-er. Het is eventueel ook mogelijk dat de BHV-er ingezet wordt om te ontruimen. De BHV-er krijgt instructies van het HBHV en volgt deze nauwgezet op. 6.2 Taken ontruimingsploeg Primaire taak van de ontruimer is de aan hem/haar toegewezen ruimtes te ontruimen om daarmee aanwezige mensen in veiligheid te brengen. Als de BHV-er voor andere taken ingezet is, kan de ontruimer ook ingezet worden voor brandbestrijding. De ontruimer krijgt instructies van het H-BHV en volgt deze nauwgezet op. 6.3 Hoe te handelen bij ontruiming; - U wordt gewaarschuwd door het HBHV/Koster mondeling of via geluidinstallatie. - ga naar de verzamelplaats voor de BHV-organisatie (dat is de keukenbalie of, als dat niet mogelijk is, de ingang van de kerk); - het HBHV wijst u een ruimte toe die u moet ontruimen; - vertel de aanwezigen dat ze direct via de dichtstbijzijnde uitgang of nooduitgang de kerk moeten verlaten en zich moeten begeven naar de verzamelplaats. - blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond; - maak gebruik van de dichtstbijzijnde uitgang of nooduitgang die door de calamiteit niet belemmerd wordt; - houd een nacontrole op achterblijvers; - sluit ramen en deuren, zodat niemand hierdoor nog naar binnen kan; - begeef u daarna naar de verzamelplaats voor de BHV-organisatie (dat is de keukenbalie of, als dat niet mogelijk is, de ingang van de kerk) en meldt aan het HBHV dat de ruimte leeg is; wacht daar op verdere instructie; - verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats. Deze instructie kan ook van toepassing zijn bij gas- of waterlekkage en andere calamiteiten waarbij ontruiming nodig kan zijn. Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 12

13 7. Ontruimingsinstructie Ontruiming tijdens een Kerkdienst of Evenement. 1. De Koster/ H-BHV loopt naar de ouderling van dienst en of naar dienstdoende BHV vraagt hem het speciale blad met ontruimingsinstructie voor te lezen. Dit blad hangt aan de binnenzijde van de preekstoel, of hij rijkt hem uit aan de dienstdoende BHV.(blz.20) 2. De ouderling van dienst en of de dienstdoende BHV verzoekt via de microfoon vanwege een ontruiming van de kerk de BHV-ers en ontruimingsploeg in actie te komen. 3.De ouderling van dienst of de dienstdoende BHV verzoekt aan de hand van de ontruimingsinstructie de aanwezigen de kerk de verlaten. 4. De Koster/HBHV beslist of inschakeling van hulpdiensten noodzakelijk is. Zo ja, dan belt de Koster/H-BHV 112. Melden: naam en telefoonnummer Locatie: Gudula Kerk, Markt 4, centrum te Lochem Aard van het incident. Aard, aantal en locatie van de slachtoffers. 6. De ouderling van /BHV volgt de ontruiming en herhaalt zo nodig de ontruimingsinstructie. 7. De koster /H-BHV zorgt op de afgesproken plaats voor de opvang van de hulpverleners en informeert deze over de gang van zaken. 8. De BHV-ers controleren, nadat de kerkgangers de Kerk hebben verlaten, snel alle ruimten op eventuele achterblijvers. Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 13

14 8. Controlelijst H-BHV: - Zijn de hulpdiensten gewaarschuwd? - Is de BHV-ploeg ingezet? - Is de ontruimingsploeg ingezet? - Zijn de hulpdiensten opgevangen? - Is alle informatie en zijn alle sleutels en plattegronden afgegeven aan de hulpdiensten? - Loopt de ontruiming vlot en soepel en voert iedereen zijn/haar taak uit? - Wordt paniek voorkomen? - Is de voorzitter van Kerkenraad en Kerkbeheer ingelicht? Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 14

15 9. Procedure voorbereiding Ontruiming- Begin van brand en Hulpverlening. H-BHV/Koster Instrueren BHV en Hulpverleners voor aanvang. Wat is er te doen in de Kerk( Kerkdienst of een Evenement) Uitleg wordt gegeven via ontruiming s plattegrond.(zie blz. 21) Geeft aan waar de verzamelplaats is (keukenbalie of bij ingang Kerk) Geeft aan waar de brandblusser hangen of staan. Wijst de plaatsen aan van de nootuitgangen en waar de hulpverlener naar toe moet met een calamiteit. Wijst aan waar de EHBO attributen zijn en AED Geef ze hesjes die zij aan moeten bij een calamiteit Wijst de BHV op dat hij bij een beginbrand handelend moet op treden. Wijst de BHV op dat hij bij onwel wording handelend moet optreden. 10-Wijst aan waar de verzamelplaats is bij een ontruiming 11-Alle bovenstaande moet gemeld worden aan de HBHV/Koster. Ontruiming wordt gemeld mondeling of via geluidinstallatie gemeld Op de volgende locaties staat BHV/ontruimingsploeg Hoofdingang en tevens Nooduitgang Toren Grote Markt Nooduitgangen Noordbeuk Nooduitgangen Noordbeuk Trouwkapel Nooduitgang Oostzijde (naast Mariakapel) Nooduitgang Zuidbeuk Taak BHV is om de mensen naar de juiste uitgangen te geleiden en naar de verzamelplaats voor de ingang van het gemeentehuis, achter het oude Raadhuis. De BHV-ers zijn herkenbaar aan hun gele Hesjes. Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 15

16 10. Wat te doen bij Brand of ontruiming: Bij het ontdekken van Brand Blijf kalm. - Meld of laat de Brand melden bij Koster/HBHV of de ouderling van dienst. - Bovenstaande moet terug gemeld worden. - Aanwezigen veiligstellen, mogelijk met de eigen BHV organisatie. - Denk aan de mensen die moeilijk ter been zijn en u eigen veiligheid. Uitbreiding voorkomen door: Ramen en deuren sluiten. Indien mogelijk. zelf blussen bij beginnende brand). Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgangen. Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 16

17 11. Stroomschema alarmering Calamiteit Brandmelding Informeren Koster Alarmeren interne Organisatie (BHV) Hoofd Bedrijfshulpverlening beslist wel of niet ontruimen Startten ontruiming Geen ontruim BHV start de ontruiming Gebouw Controle Ontruiming Gebouw BHV BHV Lost het probleem op Opvang en Check op verzamelplaats Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 17

18 12.Wijze van optreden bij onwel wording: Bij een onwel wording zal de HBHV/Koster zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd, deze roept mondeling de BHV (EHBO) op. De HBHV/Koster pakt de rolstoel onder de toren en gaat daar mee naar de onwel geworden persoon. Na de eerste diagnose wordt de persoon in de rolstoel gezet en naar achter in de kerk gereden. Hier wordt het slachtoffer behandeld en eventuele medisch hulp ingeroepen. Bij Reanimatie ter plaatsen handelen. AED hangt buiten naast de nooduitgang kleine Markt. Code AED is 1450 # Alarmeren 112 Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 18

19 13 Stroomschema alarmering onwelwording Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 19

20 14. Telefoon nummers: Alarmnummer: 112 Brandweer- Ambulance Politie niet levensbedreiging Adres: Gudula Kerk, Markt 4, Lochem Regionale Huisartsenpost Zutphen: Huisartsen in Lochem spoedlijn: Huisartsen: H.J.M. Lamers H.A.C.Krajenbrink H.G.van Dalfsen J.W.H.van Huijstee M.B.G.Meijer R.J. de Vos College van Kerkrentmeesters Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 20

21 15.ONTRUIMINGSINSTRUCTIE Dienst doende Koster of Ouderling spreekt de mensen toe via microfoon of anders. TEKST VAN HET SPECIALE ONTRUIMINGSBLAD. (rustig en duidelijk praten) Hulpverleners: op uw plaatsen! Gemeente (dames en heren) Omwille van de veiligheid dient iedereen de Kerk nu te verlaten. Verlaat u alstublieft de zaal via de hoofdingang of via de nooduitgangen aan zijkanten. (geef aan welk nooduitgang) Volg hierbij de aanwijzingen op van de Hulpverleners en de Koster. Neem geen jassen mee, deze kunt u op een later moment ophalen. Helpt u alstublieft ouderen of mensen die slecht ter been zijn. Denk aan de consistorie.(kinderen enz) Zodra de situatie onder controle is, zal de dienst worden hervat of ontvangt u een naderbericht. Wij verzamelen ons bij de ingang gemeentehuis Grote Markt. 16.Plattegrond ontruiming zie volgende pagina Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 21

22 Ontruimingsplan Gudulakerk, pag. 1

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een initiatief van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) 2 Colofon Bezoekadres Postadres Gerbrandyweg

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie