datum: HALO1 Hoofd Action Learning opdracht CIOS Arnhem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "h.j.quarre@rijnijssel.nl datum: 11-11-2013 HALO1 Hoofd Action Learning opdracht CIOS Arnhem"

Transcriptie

1 Henk Jan Quarré CIOS Arnhem Beukenlaan MA Arnhem datum: onderwerp criteria versie HALO1 Hoofd Action Learning opdracht CIOS Arnhem zie HALO-gids Hogeschool Arnhem Nijmegen: BKSEP Drs. A. Zeggelaar Drs. A. Zeggelaar eerste beoordelaar Dhr. R. Westerdijk Auteur: Henk Jan Quarré Teamvoorzitter Trainer Coach Beukenlaan MA Arnhem

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Leeswijzer 4 4. Typering van de organisatie Stichting ROC RijnIJssel Governance structuur Onderwijssectoren Afdelingen 6 5. Methodologie 5.1 Methodologisch managementmodel Bedrijfskundigmodel van Heijnsdijk SWOT-analyse Confrontatiematrix Ernst, urgentie en roei 9 6. Toepassen methode 6.1 Bevindingen ALO1 t/m ALO Bedrijfskundig model van Heijnsdijk SWOT-analyse Confrontatiematrix Ernst, urgentie en groei Mogelijke vraagstukken en alternatieven 7.1 Vraagstukken uit de confrontatiematrix Vraagstukken uit de beslistabel Prioriteren van vraagstukken Toelichting op het gekozen vraagstuk Formulering voorlopige probleemstelling Vraagstukken en probleemstelling gepresenteerd Uitkomst presentatie gerapporteerd Procesbeschrijving Procesbeïnvloeding Keuze gesprekspartners Rol binnen het proces Lijst met afkortingen Bronnen Verklaring voor akkoord HALO Bijlagen 20 2

3 1. Inleiding Voor u ligt een situatieanalyse van CIOS Arnhem als afdeling van de sector CIOS, Zorg en Welzijn van ROC RijnIJssel. Deze situatieanalyse is de vijfde opdracht van de opleiding Post HBO Bedrijfskunde en is probleemstellend van aard. In HALO1 zijn de bevindingen, die zijn beschreven in de organisatieanalyses ALO1 tot en met ALO4 (Quarré, 2013), verzameld en geordend om te komen tot een geprioriteerd vraagstuk. De organisatieanalyses ALO1 tot en met ALO4 zijn gekoppeld aan alle velden van het bedrijfskundigmodel van Heijnsdijk (figuur 1). Figuur 1: Bedrijfskundigmodel van Heijnsdijk (Heijnsdijk, 2008, p. 49) Voordat we ingegaan op de bevindingen wordt in hoofdstuk vier de onderwijsorganisatie RijnIJssel en CIOS Arnhem beschreven om een kader en een transparant beeld te geven over de organisatie die in HALO1 wordt geanalyseerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk vijf de gebruikte methodologie toegelicht. In hoofdstuk zes worden de bevindingen uit ALO1 tot en met ALO4 verzameld en voor een holistische weergave gekoppeld aan het bedrijfskundigmodel van Heijnsdijk. Vervolgens worden deze bevindingen in een SWOT analyse en een confrontatiematrix geplaatst. Uit de SWOT-analyse en confrontatiematrix komen een aantal vraagstukken die om verbetering cq. vernieuwing vragen. Deze vraagstukken worden geprioriteerd middels Ernst, Urgentie en Groei om te komen tot een voorlopige probleemstelling. Deze voorlopige probleemstelling zal na instemming met de opdrachtgever Management CIOS Arnhem in HALO2 worden onderworpen aan een oorzaakgericht- keuzegericht- en/of implementatiegericht onderzoek met als doel de organisatie te verbeteren. Deze paper vertelt u conform HALO-gids BKSEP12 meer over;! Organisatieschets van RijnIJssel tot het systeemniveau CIOS Arnhem! Methodologie! Bevindingen ALO1 tot en met ALO4! Bedrijfskundigmodel van Heijnsdijk, SWOT-analyse en confrontatiematrix! Mogelijke vraagstukken en toelichting! Probleemstelling 3

4 2. Doelstelling (Hoofd) Action Learning Opdrachten In ALO1 tot met ALO4 is de organisatie CIOS Arnhem vanuit meerdere bedrijfskundige invalshoeken geanalyseerd en beschreven. Aan het begin van het tweede studiejaar ( ) zal op basis van deze beschrijvingen in HALO1 een probleemstelling geformuleerd worden. Onderstaande ALO s geven input voor HALO1 ALO 1 Organisatie en ontwerpvariabelen ALO 2 Omgeving en strategische variabelen ALO 3 Financiële middelen en balanced score card ALO 4 Medewerkers en stuurvariabelen HALO1 Prioriteren van organisatievraagstukken In het tweede studiejaar zal de probleemstelling uit HALO1 de input zijn voor HALO2. De probleemstelling krijgt in overleg met de opdrachtgever richting en zal vervolgens door ondergetekende worden onderzocht middels een oorzaakgericht- keuzegericht en/of implementatiegericht onderzoek, met als doel de organisatie te verbeteren. De hieruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen worden besproken met de opdrachtgever om vervolgens over te gaan tot het oplossen van het probleem. H.J. (Henk Jan) Quarré Voorzitter Trainer Coach CIOS Arnhem " # Leeswijzer In deze paper wordt gebruik gemaakt van informatie die beschikbaar is op RijnIJssel, CIOS Arnhem en literatuur die terug te vinden is in de literatuurlijst. Elk hoofdstuk begint en eindigt met een tekstkader. Het tekstkader aan het begin van elk hoofdstuk beschrijft gemaakte keuzes of geeft definities uit de literatuur om de vraag te verhelderen. Het tekstkader aan het eind van elk hoofdstuk geeft een samenvatting van wat we nu weten. Deze paper is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Hoofdstuk 9: Organisatieschets van RijnIJssel tot het systeemniveau CIOS Arnhem. Methodologie Toepassen methode Mogelijke vraagstukken en alternatieven Formuleren probleemstelling Uitkomst bevindingen gepresenteerd en gerapporteerd 4

5 4. Organisatie RijnIJssel en CIOS Arnhem Voordat wordt ingegaan op de bevindingen van HALO1 is gekozen de organisatie RijnIJssel tot aan het systeemniveau CIOS Arnhem te beschrijven. Door het lezen van dit hoofdstuk ontstaat een algemeen beeld van de organisatie en een afbakening voor HALO1. Voor gedefinieerde gegevens van RijnIJssel en CIOS Arnhem verwijs ik naar ALO1 tot met ALO4 (Quarre, 2013). De organisatie RijnIJssel en afdeling CIOS Arnhem wordt beschreven aan de hand van het organogram RijnIJssel zoals afgebeeld in figuur 2. Figuur 2: Organogram RijnIJssel (RijnIJssel, 2013, p. 7) 4.1 Stichting ROC RijnIJssel RijnIJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio Arnhem. RijnIJssel biedt jongeren en volwassenen de kans zich te ontwikkelen, een vak te leren en een diploma of certificaat te behalen. RijnIJssel profileert zich in de regio Arnhem met de volgende opleidingen: Kunst & Cultuur, Media & Design CIOS Arnhem, Zorg & Welzijn Vakschool Wageningen, Horeca en Toerisme Educatie & Integratie, Pasvorm Techniek & ICT, Laboratorium & Research Administratie & Ondernemerschap, Uiterlijke Verzorging, Orde & Veiligheid 5

6 4.2 Governance structuur RijnIJssel kent een two tier board governance structuur bestaande uit een Raad van toezicht en een College van Bestuur. Medezeggenschap is geborgd in de ondernemingsraad en studentenraad. Corporate governance beoogt in essentie via duidelijke, open structuren en heldere verantwoording een integere en controleerbare bedrijfsvoering te realiseren, waarbij risico en resultaat ook helder in beeld worden gebracht (Mouwen, 2006, p. 148). Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van RijnIJssel. Het College van Bestuur vormt, in samenspraak met (sector)directeuren, managers, studenten, medewerkers, bedrijven/instellingen en partners, een strategie en ziet toe op de uitvoering van de strategie. Op deze wijze behartigt het College van Bestuur het belang van RijnIJssel en belanghebbenden. Het College van Bestuur bestaat uit: de heer drs. B.G.M. Geerdink (voorzitter College van Bestuur) mevrouw drs. C.G.W.G. Oirbons MME (lid College van Bestuur) 4.3 Onderwijssector CZW Elke sector wordt aangestuurd door een sectordirecteur. De sector CIOS, Zorg & Welzijn wordt aangestuurd door sectordirecteur de heer W.F.C. van Pinxteren. De sector CZW kent drie afdelingen met resultaatverantwoordelijke teams. De afdelingen inclusief de resultaatverantwoordelijke teams worden aangestuurd door afdelingsmanagers. 4.4 Afdeling CIOS De afdeling CIOS Arnhem wordt gemanaged door managers. De afdeling CIOS Arnhem telt circa 67 fte en maakt gebruik van onderwijs locaties op de Beukenlaan en Papendal te Arnhem. De afdeling CIOS kent twee afdelingsmanagers en zes coördinatoren; Afdelingsmanagement CIOS Arnhem:! Jan Steegh Manager! Albert Zeggelaar Manager Coördinatorenteam CIOS Arnhem (MT+, gemandateerd op taakgebieden)! Chris Latiers Kwaliteit en Waarderen! Paul Klotz Opleidingscoördinator! Marijke Kamping Onderwijscoördinator streams! Koen Francissen Onderwijscoördinator basisopleiding! Ge Pijnappel Logistiek en Financiën! Marc Rameckers Praktijkleren Samenvattend: RijnIJssel kent een two tier board governace structuur met een ondernemings- en studentenraad. De organisatie kent zes sectoren. Deze sectoren worden aangestuurd door sectordirecteuren. CIOS Arnhem is een afdeling binnen de sector CZW. De managers CIOS Arnhem stemmen de bedrijfsvoering af op het sectorplan CZW en leggen voor- en achteraf verantwoording af aan de sectordirecteur. 6

7 5. Methodologie HALO1 In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksinstrumenten, de volgordelijkheid en de toepassing van de instrumenten van HALO1 uitgelegd. In hoofdstuk 6 wordt de methodologie gekoppeld aan de input uit ALO1 tot en met ALO4. Methoden en technieken van onderzoek kunnen we beschouwen als gesystematiseerde onderzoekservaring. Methodologie en technieken geeft een theoretisch onderbouwd antwoord op praktische vragen als: - Welke fasen zijn er in het onderzoek te onderscheiden? - Welke problemen en valkuilen doen zich in elk van deze fasen voor? - Welke keuzemogelijkheden heb je daarbij en welke risico s zitten daaraan vast? - Welke technieken kun je gebruiken en waarvoor zijn die wel of niet geschikt? (Schreuder, 2012, p. 10) 5.1 Methodologisch managementmodel De methodologie die in HALO1 wordt toegepast staat voorgeschreven in HALO-gids BKSEP12 en speelt zich af binnen het methodologisch managementmodel (figuur 3). Dit methodologisch managementmodel is de rode draad die door het eerste en tweede studiejaar van de opleiding post HBO bedrijfskunde loopt. Figuur 3: Methodologische managementmodel (HAN, 2012, p. 11) Het methodologisch managementmodel start bij het rode vierkant situatiebeschrijving (ALO1 t/m ALO4) en geeft bevindingen die input zijn voor HALO1, welke in hoofdstuk 6.1 staan beschreven.! Bevindingen ALO 1 Organisatie en ontwerpvariabelen! Bevindingen ALO 2 Omgeving en strategische variabelen! Bevindingen ALO 3 Financiële middelen en balanced score card! Bevindingen ALO 4 Medewerkers en stuurvariabelen 7

8 5.2 Bedrijfskundigmodel van Heijnsdijk Voordat de bevindingen worden verwerkt in de SWOT analyse en confrontatiematrix worden de bevindingen geplaatst in het bedrijfskundigmodel van Heijnsdijk. Hierdoor ontstaat bedrijfskundig een holistisch beeld van de organisatie CIOS Arnhem. In hoofdstuk 6.2 staat de uitgewerkte versie van het model van Heijnsdijk. Figuur 4: Bedrijfskundigmodel van Heijnsdijk 5.3 SWOT-analyse Nadat in hoofdstuk 6.2 een holistische beeld is verkregen worden de in- en externe bevindingen in de SWOT analyse van hoofdstuk 6.3 geplaatst. Aanleiding Ondernemingen evalueren regelmatig of hun strategie nog in lijn is met de ontwikkelingen op de markt. Hiervoor worden de sterke en zwakke kanten van de onderneming in kaart gebracht. Daarnaast bekijken ondernemingen op de markt in termen van mogelijke kansen en eventuele bedreigingen die op de markt voorkomen (Mulders, 2012, p. 342). Resultaat Op basis van de SWOT-analyse is de onderneming in staat haar lange en middellange strategie te bepalen in termen van groeien, verdedigen, versterken of terugtrekken (Mulders, 2012, p. 342). Figuur 5: SWOT analyse (Mulders, 2012, p. 339) 8

9 5.4 Confrontatiematrix Vervolgens worden de bevindingen in hoofdstuk 6.4 middels een confrontatiematrix tegen elkaar afgewogen om te komen tot de vraagstukken die in hoofdstuk 7.1 staan beschreven. De drie cirkels in de confrontatiematrix zijn de belangrijkste strategische opties. Deze strategische opties worden in hoofdstuk 7.3 in de beslistabel gewogen op basis van ernst, urgentie en groei. Aanleiding De confrontatiematrix wordt op basis van de eerder opgestelde SWOT-analyse ingevuld. Waar de SWOT-analyse slechts een algemene strategie weergeeft, gaat de confrontatiematrix een stap verder. Hier worden gewogen opties geselecteerd op basis van waarvan de onderneming straks haar strategie kan bepalen. Door middel van een score op de kruispunten in de confrontatiematrix wordt het voor de onderneming duidelijk wat de belangrijkste opties zijn die tegen elkaar afgewogen worden in een beslissingstabel (Mulders, 2012, p. 87). Kansen en sterken : stelt deze sterkte ons in staat om deze kans te benutten? groeien Kansen en zwakten : verhindert deze zwakte ons om de kans te benutten? versterken Bedreiging en sterkten : stelt deze sterkte ons in staat de bedreiging te weren? verdedigen Bedreiging en zwakten : verhindert deze zwakte ons om deze bedreiging te weren? terugtrekken Resultaat Het resultaat van de confrontatiematrix is een gewogen overzicht van de mogelijke opties voor de onderneming op basis waarvan verdere strategievorming kan plaats vinden (Mulders, 2012, p. 88). Figuur 6: Confrontatiematrix (Mulders, 2012, p. 86) 5.5 Ernst, urgentie, groei Conform HALO-gids BKSEP12 dienen de bevindingen uit de situatiebeschrijving en de SWOT ook gemeten te worden met een beslistabel op basis: Ernst, Urgentie en Groei. De uitkomst van de beslistabel staat beschreven in hoofdstuk 7.2. Aanleiding Naarmate de overload aan informatie toeneemt, wordt het steeds moeilijker een keuze te maken tussen alle mogelijkheden en afwegingen die er bestaan. Managers nemen veelal besluit op basis van hun ervaring of gevoel. Een eenvoudig hulpmiddel om tot een meer overwogen keuze te komen is de beslisstabel. Hiermee kunnen verschillende opties op basis van een aantal criteria en een weging tegen elkaar afgewogen worden (Mulders, 2012, p. 46). Resultaat Met behulp van de beslissingstabel wordt het voor de onderneming inzichtelijk welke keuzes gemaakt moeten worden op basis van de gewogen criteria (Mulders, 2012, p. 48). 9

10 6. Toepassen methode De bevindingen die zijn voortgekomen uit de beschrijving ALO1 tot en met ALO4 staan weer gegeven in bijlage 2 t/m 6. In hoofdstuk 6 zijn de bevindingen verzameld en opnieuw genummerd voor de verwerking HALO Bevindingen ALO1 t/m ALO4 ALO 1: Bevindingen met betrekking tot Management en Organisatie. SHO en FOV (beheersbaarheid) Bevinding 1: De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het coördinatieproces staan nog niet in lijn met de uitwerkingen van de SHO en Focus op Vakmanschap. Satisfactie medewerkers (leefbaarheid) Bevinding 2: De horizontale arbeidsdeling van docenten is ver doorgevoerd. Centralisatie RijnIJssel (leefbaarheid en continuïteit) Bevinding 3: Centralisatie vanuit RijnIJssel doet afbreuk aan de kwaliteit en herkenbaarheid van de CIOS organisatie. ALO 2: Bevindingen met betrekking tot Omgeving & Strategie. Stakeholdermanagement (continuïteit) Bevinding 4: Uit de analyse van de direct externe factoren blijkt de invloed van stakeholders van groot belang. De organisatie CIOS Arnhem richt zich voornamelijk op stakeholders RijnIJssel, MBO-raad en Inspectie. Focus op Vakmanschap (beheersbaarheid) Bevinding 5: Uit de analyse van indirect externe factoren blijkt de invloed van Politiek Den Haag zeer groot. De consequenties en uitvoeringsplicht van Actieplan MBO Focus op Vakmanschap brengt grote veranderingen teweeg binnen RijnIJssel en CIOS Arnhem. Inschrijving nieuwe student (continuïteit) Bevinding 6: De inschrijving van nieuwe studenten via de digitale weg stijgt. Positioneren (continuïteit en leefbaarheid) Bevinding 7: CIOS Arnhem zijn positie verschuift van product leadership naar operational excellence. Macrodoelmatigheid (continuïteit) Bevinding 8: Bij de verdeling van opleidingsportfolio s als gevolg van macrodoelmatigheid zal het aantal SB-opleidingen in toekomst afnemen. 10

11 ALO 3: Bevindingen met betrekking tot financiën. Kosten en opbrengsten (beheersbaarheid) Bevinding 9: Doordat RijnIJssel geen gebruik maakt van kostenplaats en kostendrager zijn indirecte kosten en verspillingen moeilijk toe te schrijven aan de veroorzaker van deze kosten. Planning en control (beheersbaarheid) Bevinding 10: CIOS Arnhem kent geen planning & control op de overige kosten t.w.v Management informatie systeem (beheersbaarheid) Bevinding 11: Veel management informatie komt voort uit persoonsafhankelijke Excel-sheets. Management informatie systeem (beheersbaarheid) Bevinding 12: Het financiële boekjaar is lineair opgebouwd waarbij geen rekening gehouden wordt met incidentele grote uitgaven zoals; kampen, vakantietoeslagen en 13 e maand. Terwijl de MARAP een grove nacalculatie is waarbij verschillen moeilijk te herleiden zijn naar incidentele uitgaven. ALO 4 Bevindingen met betrekking tot Human Resource Statische benadering (beheersbaarheid en leefbaarheid) Bevinding 13: Het HRM beleid CIOS Arnhem is gericht op een statische benadering waarbij de interne resources optimaal worden benut. (korte termijn) HRM consulent (beheersbaarheid en leefbaarheid) Bevinding 14: CIOS Arnhem kent geen decentrale HRM consulent in het MT. Organogram/ processchema (beheersbaarheid en leefbaarheid) Bevinding 15: CIOS Arnhem kent geen organogram en processchema die alle processen aan elkaar verbindt. Vergrijzing van het personeelsbestand (beheersbaarheid en continuïteit) Bevinding 16: CIOS Arnhem krijgt te maken met vergrijzing van zijn personeelsbestand. Op dit moment is de leeftijdscategorie 50 tot 59 jaar goed voor 33,8 % van het personeelsbestand. Doordat mensen langer moeten door moeten werken zal dit alléén maar toenemen. 11

12 6.2 Bevindingen in het bedrijfskundig model (figuur 7) 12

13 6.3 SWOT Analyse Figuur 8: SWOT-analyse 6.4 Confrontatiematrix Figuur 9: Confrontatiematrix 13

14 6.5 Beslistabel Conform HALO-gids BKSEP12 dienen de bevindingen uit de situatiebeschrijving en de SWOT ook gemeten worden langs de prioriteitenlat: Ernst, Urgentie en Groei. Ernst Urgentie Groei Welke uitwerking heeft het? Welke schade kan het opleveren? Welke invloed heeft deze situatie op mensen veiligheid geld product dienstverlening en reputatie Hoe snel moeten wij tot maatregelen overgaan? Hoe erg is het als we niets doen? Wat is de tijdslimiet of het tijdschema? Hoe zal de situatie er in de toekomst uitzien als wij voorlopig niets doen? Wat is de ontwikkeltendens? Figuur 10: Beslistabel 14

15 7. Mogelijke vraagstukken uit de confrontatiematrix en de beslistabel 7.1 Vraagstukken als resultaat uit de drie cirkels van de confrontatiematrix Vraagstuk 1 In de omgeving is veel aandacht voor sport en gezondheid. Hoe kan het A-Merk CIOS Arnhem met vakkundige docenten, de riante sportaccommodatie en goede operationele processen eenvoudig inspelen op de groeiende vraag naar sport en gezondheid? Vraagstuk 2 Vraagstuk 3 Op welke manier kan CIOS Arnhem na de uitvoering van het Masterplan het coördinatieproces inrichten waarbij rekening gehouden wordt met lagere horizontale arbeidsdeling, solide teambudgetten en een HRM-consulent in het MT? Welke financiële verandering is nodig om de verminderde overheidsbijdragen en de toename van het inspectietoezicht het hoofd te bieden? 7.2 Vraagstukken als resultaat uit de beslistabel te herkennen aan de rode scores. Vraagstuk 4 Welke strategische HRM instrumenten kan CIOS Arnhem gebruiken om de nadelen van de vergrijzing van zijn personeelsbestand te minimaliseren? (bevinding 16) Vraagstuk 5 Vraagstuk 6 Welke interne processen moeten in een hiërarchisch processchema in kaart gebracht worden om de interne organisatie CIOS Arnhem effectiever en efficiënter te laten verlopen? (bevinding 15) Welke financiële verandering is nodig om de verminderde overheidsbijdragen en de toename van het inspectietoezicht het hoofd te bieden? (bevinding 9,10, 4 en krimp overheidsbijdragen) 7.3 Prioriteren van bovenstaande vraagstukken Tabel 1: Prioritering vraagstukken L=1, M=3, H=5 7.4 Toelichting op het gekozen vraagstuk Zowel bij de confrontatiematrix als bij de prioritering op basis van ernst, urgentie en groei is de financiële beheersbaarheid het belangrijkste vraagstuk. Dit komt mede doordat economisch herstel uitblijft waardoor onderwijsinstellingen te maken hebben met afnemende overheidsbijdragen. Daarnaast wordt de druk vanuit de inspectie op de juiste besteding van de overheidsfinanciën groter. CIOS Arnhem heeft in dit vraagstuk, in het kader van de confrontatiematrix, te maken met een bedreiging en zwakte. Volgens de confrontatiematrix (Mulders, 2012) wordt dan gekozen voor terugtrekken. Echter, CIOS Arnhem die te maken heeft met stakeholders als Overheid en Inspectie (zie stakeholdergrid ALO2) heeft geen keus om terug te trekken en zal het vraagstuk moeten oplossen. In dit geval is verbeteren en veranderen de juiste benadering. Carrière technisch en op basis van mijn POP geeft dit vraagstuk mij meer kennis en inzicht in de financiële structuur van een onderwijsorganisatie welke ik goed kan gebruiken bij het vervullen van toekomstige functies. 15

16 8. Formulering voorlopige probleemstelling Hoe kan CIOS Arnhem intern de financiën beheersbaar krijgen waardoor CIOS Arnhem de vermindering van overheidsbijdragen en het toenemende inspectietoezicht op de financiële bedrijfsvoering het hoofd kan bieden? 9. Bevindingen gepresenteerd De bevindingen uit HALO1 heb ik op vrijdag 8 november gepresenteerd aan de manager CIOS Arnhem Drs. A. Zeggelaar, hierna te noemen Albert. De keus voor Albert is tot stand gekomen omdat Albert mijn opdrachtgever (DMU) is. Albert zal het geprioriteerde vraagstuk een go of no-go geven. Daarnaast is Albert mijn interne studiebegeleider die de inhoud van mijn ALO1 tot en met ALO4 en mijn HALO1 goed kent. Tijdens de presentatie heb ik Albert uitgelegd dat de doelstelling van de presentatie is, om te komen tot goedkeuring van het gekozen vraagstuk. Voordat we zijn ingegaan op de inhoud van HALO1 heb ik het methodologische managementmodel en de fasen die in hoofdstuk 5 van deze HALO1 staan beschreven, toegelicht. Daarna heb ik de vraagstukken uit hoofdstuk 6 die voortkomen uit ALO1 tot en met ALO4 besproken. Vervolgens zijn Albert en ik stap voor stap door het bedrijfskundigmodel van Heijnsdijk, de SWOT, de confrontatiematrix en de beslistabel van HALO1 gegaan om te komen tot de vraagstukken in hoofdstuk 7. Na het beantwoorden van een aantal vragen over de probleemstelling, heb ik op basis van mijn onderbouwing een GO gekregen om aan de slag te gaan met de voorlopige probleemstelling. 9.1 Uitkomst bevindingen gerapporteerd De uitkomst van mijn bevindingen de voorlopige probleemstelling wordt gerapporteerd aan de cursuscoördinator Mevr. P. van Halteren op dinsdag 12 november Procesbenadering Tijdens het schrijven van HALO1 werd duidelijk dat de voorlopige probleemstelling eruit ging zien zoals hij nu staat beschreven. Hierna heb ik een aantal stappen doorlopen om het nut en de haalbaarheid van dit project te peilen en te bespreken. Stap 1 Vooruitlopend op de Go van mijn manager heb ik met Dhr. Pijnappel (financiën en logistiek) de probleemstelling besproken en gekeken naar het nut en de haalbaarheid van de probleemstelling. Stap 2 Vervolgens heb ik overleg gehad met mevr. A. van der Meulen (sectorcontroller RijnIJssel) die de maandelijks de MARAP maakt en kampt met het verschil in de begrote en werkelijke kosten. Stap 3 Hierna heb ik met mijn manager Drs. A. Zeggelaar (manager) gesproken om de richting van mijn voorlopige probleemstelling aan te geven en om een afspraak te maken voor de presentatie. Stap 4 Op vrijdag 8 november heb ik de presentatie aan Drs. A. Zeggelaar (manager) gegeven. Na de presentatie heb ik een doorkijk gegeven naar ALO5 Projectmanagement en ALO6 Veranderkunde. 16

17 9.3 Hoe heeft u het proces beïnvloed. Ik heb het proces in stap1 tot en met stap 4 tot nu toe beïnvloed door proactief in contact te komen met mijn gesprekspartners. Vooraf heb ik de gesprekspartners uitgelegd dat het overleg te maken heeft met mijn afstudeerproject van de opleiding Post HBO Bedrijfskunde, die ik volg aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Voorafgaand aan het werkoverleg heb ik HALO1, die nog aan verandering onderhevig was, afgegeven zodat zij zich konden inlezen. Aan het begin van het gesprek heb ik HALO1 met mijn gesprekspartner doorgenomen. Hierdoor kreeg hij of zij beeld bij de achtergrond, de gekozen werkwijzen en waarom dit vraagstuk is geprioriteerd. Daarna heb ik de gesprekpartner meegenomen in mijn voorlopige probleemstelling en heb ik hun gevraagd of zij dit probleem herkennen en of het nuttig is om dit probleem te verhelpen. De gesprekspartners uit stap 1 tot en met stap 4 herkennen dit probleem en staan er positief tegenover om deel te nemen in de projectgroep die ik nodig heb bij het beantwoorden en oplossen van de probleemstelling. Met de gesprekpartners is afgesproken dat ik HALO1 na goedkeuring vanuit de HAN zal opsturen als startdocument. 9.4 Keuze van gesprekspartners Voor voldoende draagvlak en knowhow heb ik gesprekpartners gekozen die vanuit hun functie met financiën bezig zijn. Commitment en draagvlak met deze gesprekpartners is noodzakelijk als ik de probleemstelling succesvol wil beantwoorden cq. oplossen. Drs. A. Zeggelaar Dhr. J. Steegh Mevr. A. van der Meulen Dhr. G. Pijnappel Dhr. J. Rademacker Manager CIOS Arnhem (DMU) Manager CIOS Arnhem (DMU) Sectorcontroller Financiën en logistiek Financiële administratie RijnIJssel 9.5 Welke rol speelt u zelf in dit proces (Persoonlijk leiderschap) Mijn rol in dit proces is initiatiefnemer en voorzitter van de projectgroep. Als voorzitter van de projectgroep heb ik de volgende taken en verantwoordelijkheden.! Plannen van stuurgroep vergaderingen! Agenda opstellen! Vergaderingen voorzitten! Tussentijds rapporteren over de laatste ontwikkelingen! Project en de voortgang bewaken cq. bijsturen! Eindrapportage schrijven 17

18 10. Lijst van afkortingen ALO AM BOC BPV CIOS CVB CZW DMU HALO HAN ISB MARAP MBO MT MTO OC&W OP P&C PVI ROC RVT SB SWOT TCV WTO WOR VZ Action Learning Opdracht Afdelings Management Basis Opleiding Competentiegerichtonderwijs Beroeps Praktijk Vorming Centraal Instituut Opleiding Sport College van Bestuur CIOS, Zorg en Welzijn Decision Making Unit Hoofd Action Learning Opdracht Hogeschool Arnhem Nijmegen Intern Service Bureau Maand rapportage financieel Middelbaar Beroeps Onderwijs Management Team Medewerker tevredenheidonderzoek Onderwijs Cultuur en Wetenschap Onderwijs Personeel Planning en Controle Plan van Inzet Regionaal Opleidings Centrum Resultaat Verantwoordelijk Team Sport en Bewegen Strenght, Weakness, Oppurtunities, Threats Trainer Coach Voetbal Werkveld Tevredenheids Onderzoek Wet Ondernemingraad Voorzitter 11. Bronnen Literatuur: HAN. (2012). ALO gids BKSEP12. Arnhem: HAN. Heijnsdijk, J. (2008). Vitale Organisaties. Altea: Noordhoff Uitgevers bv. Mouwen, C. (2006). Strategie-implementatie, sturing en governance. Assen: Kon. van Gorcum BV. Mulders, M. (2012). 101 Management modellen. Haaren: Noordhoff Uigevers. Quarre, H.J. (2013). Organisatie en Ontwerperpvariabelen. Arnhem: RijnIJssel. Quarre, H.J. (2013). Omgeving en strategische variabelen. Arnhem: RijnIJssel. Quarre, H.J. (2013). Financiele middelen en balances scorecard. Arnhem: RijnIJssel. Quarre, H.J. (2013). Medewerkers en stuurvariabelen. Arnhem: RijnIJssel. RijnIJssel Jaarverslag. (2013). Rijn IJssel Geintergreerd Jaardocument 2012-def. Arnhem: RijnIJssel. Schreuder, P. (2012). Methoden en Technieken van Onderzoek. Den Haag: Sdu Uitgevers bv. Zeggelaar, A. (2013). Afdelingsplan CIOS Arnhem Arnhem: RijnIJssel. 18

19 Bijlage 1: Akkoord verklaring Hoofd Action Learning Opdracht 1 19

20 Bijlage 2: ALO 1: Vraagstukken met betrekking tot Management en Organisatie. Deze vraagstukken zijn besproken met Afdelingsmanager Drs. A. Zeggelaar en Dhr. J. Steegh. SHO en FOV (beheersbaarheid) Vraagstuk 1: De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het coördinatieproces staan nog niet in lijn met de uitwerkingen van de SHO en Focus op Vakmanschap. Hierdoor ontstaat verwarring tussen de verwachtingen docent - voorzitter en tussen voorzitter - coördinatie. Door structureel overleg AM, coördinatie en voorzitters, plus een duidelijke positionering van de rol voorzitter/ teamleider wordt duidelijkheid en eenduidigheid met het SHO beleid gecreëerd. Wie regelt wat en hoe liggen de wederzijdse verwachtingen (invloed op beheersbaarheid) Satisfactie medewerkers (leefbaarheid) Vraagstuk 2: De horizontale arbeidsdeling van docenten is ver doorgevoerd. Door het aftoppen van jaartaken zijn collega s moeilijk bereidt om naast hun jaartaak extra taken op te pakken. Professionals moeten voldoende ruimte krijgen om te leren en te excelleren. Hierdoor zal satisfactie en bereidwilligheid van de docent toenemen. ++ +/- +/- (invloed op leefbaarheid) Centralisatie RijnIJssel (leefbaarheid en continuïteit) Vraagstuk 3: Centralisatie vanuit RijnIJssel doet afbreuk aan de kwaliteit en herkenbaarheid van de CIOS organisatie. Het A-merk CIOS met een grote aanzuigende werking op personeel en klant wordt door het strenge RijnIJssel marketingbeleid niet meer als zodanig herkent. In mijn ogen moet het CIOS Arnhem powered bij RijnIJssel zijn. De naam CIOS Arnhem is het kloppende hart van de onze organisatie (invloed op continuïteit) 20

21 Bijlage 3: ALO 2: Vraagstukken met betrekking tot Omgeving & Strategie. Deze vraagstukken zijn besproken met Afdelingsmanager Drs. A. Zeggelaar. Stakeholdermanagement (continuïteit) Vraagstuk 1: Uit de analyse van de direct externe factoren blijkt de invloed van stakeholders van groot belang. De organisatie CIOS Arnhem richt zich voornamelijk op stakeholders RijnIJssel, MBO-raad en Inspectie. De stakeholder inspectie vraagt buiten proportioneel veel aandacht waardoor de belangrijkste stakeholder de klant onderbelicht wordt. Stakeholdermanagement hoort op de agenda van het strategisch overleg en de stakeholder klant student hoort op de agenda van het teamoverleg (invloed op continuïteit) Focus op Vakmanschap (beheersbaarheid) Vraagstuk 2: Uit de analyse van indirect externe factoren blijkt de invloed van Politiek Den Haag zeer groot. De consequenties en uitvoeringsplicht van Actieplan MBO Focus op Vakmanschap brengt grote veranderingen teweeg binnen RijnIJssel en CIOS Arnhem. CIOS Arnhem moet het beleid F.O.V omzetten naar strategische oplossingen en doelstellingen. Mijn indruk is dat het AM de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt en dat CIOS Arnhem voorloopt in het doorvoeren van SHO beleid. Toch zijn er nog veel hobbels in deze reorganisatie te nemen (invloed op beheersbaarheid) Inschrijving nieuwe student (continuïteit) Vraagstuk 3 De inschrijving van nieuwe studenten via de digitale weg stijgt. De aanloop op opendagen en infoavonden loopt terug en de inschrijving via de website stijgt. De website RijnIJssel / CIOS Arnhem moet eenvoudig de juiste informatie weergeven, daarnaast is het goed om het medium facebook en twitter actief te gebruiken. +/ (invloed op continuïteit) 21

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL MBO college de Maasvallei ROC Nijmegen drs. Lei Ortmans CPT AGENDA Doelen en resultaten van het traject (wat?) Proces van het

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Het succesvol schrijven van (online) plannen Het schrijven van een plan is een activiteit die door elke

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur Profiel ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur De organisatie ROC Leeuwenborgh is een regionaal opleidingscentrum voor het ontwikkelen van vakmensen

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG Bijlage 5d Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer )

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer ) Persoonlijke Balanced Scorecard van.( naam ) Pagina 1 2. Inhoud Titel Pagina 1. Voorblad 1 2. Inhoud 2 3. Aanleiding 3 4. Missie 4 5. Doelstellingen 5 6. Kritieke succesfactoren 6 7. Overzicht prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Procesmodel in de High Level Structure

Procesmodel in de High Level Structure Procesmodel in de High Level Structure Geert-Jan Rens Principal Consultant Assurance Services dinsdag november 06 DNV GL 06 maandag 7 november 06 SAFER, SMARTER, GREENER High Level Structure een fundamentele

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

Mijn stappenplan, jouw marketingplan

Mijn stappenplan, jouw marketingplan Mijn stappenplan, jouw marketingplan Uit welke onderdelen bestaat dit E-book? 1). Vooronderzoek fase 5 2). Onderzoeksfase 5 3). Analysefase 5 4). Uitvoeringsfase 6 Het maken van een strategie 6 Uitwerken

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Resultaatgericht Portfoliomanagement. 4 oktober 2011

Resultaatgericht Portfoliomanagement. 4 oktober 2011 Resultaatgericht Portfoliomanagement 4 oktober 2011 Portfoliomanagement Van Wat (moeten we doen) naar Hoe (gaan we dat doen): van portfoliomanagement naar operationeel beheer PLAN Vastgoed portfolio DO

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

De AlliantiePerformanceScan

De AlliantiePerformanceScan De AlliantiePerformanceScan De AlliantiePerformanceScan onderzoekt rendement,risico en toegevoegde waarde van uw alliantieportefeuille en de sterke en zwakke punten in het alliantiemanagement. De AlliantiePerformanceScan

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Thema van de bijeenkomst We leven in een spannende periode: de economie kantelt, de participatiesamenleving

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern Programma 13.30 uur Opening 13.40 uur Risicomanagement in het onderwijs door Marien Rozendaal RA 14.30 uur Pauze 15.00 uur Risicomanagement

Nadere informatie

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 Inhoud Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 1 Denken over organisatie en management 5 1.1 Introductie 6 1.2 Ontstaan van het vakgebied 7 1.3 Ontwikkeling van handel en ontstaan

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

HOE ERG was het? OGD op weg naar de toekomst. Oost Groningen Digitaal de Gezamenlijke Regionale ICT Dienst. Historie

HOE ERG was het? OGD op weg naar de toekomst. Oost Groningen Digitaal de Gezamenlijke Regionale ICT Dienst. Historie Oost Groningen Digitaal de Gezamenlijke Regionale ICT Dienst 05 september 2013, Ernst Wallinga Manager OGD a.i. / Kwartiermaker GRID A GOOD STORY IS LIKE AN ICEBERG je moet veel weglaten om het te kunnen

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit.

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 mei 2014. Agenda nr: 13 Onderwerp: Reorganisatie ambtelijke organisatie. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 11 maart 2014

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY R E A D E R PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 MODEL STRUCTUUR EN INDELING VAN DE ITP3 PAPER VERSIE 3.0 PARAMARIBO 21 OKTOBER 2016 BY MCT

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Positionering in de onderwijssector

Positionering in de onderwijssector Positionering in de onderwijssector INHOUDSOPGAVE 1. Strategie en ambitie... 3 2. Succesfactor... 4 2.1. Algemeen... 4 2.2. Betrokken aanpak... 4 2.3. Deskundigheid... 5 2.4. Vaste teams... 5 3. Kennis

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

ORGANISEREN BINNEN FM

ORGANISEREN BINNEN FM Marjon Klootwijk KWALITEITSDOCUMENTEN ORGANISEREN BINNEN FM De hoeveelheid documenten neemt alsmaar toe en het overzicht in het aantal en soorten documenten verdwijnt geleidelijk. De relaties of de interdependentie

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control, Governance

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Uitslag onderzoek. Gemeente en Bezuinigingen. Respondenten: OR-leden en medewerkers

Uitslag onderzoek. Gemeente en Bezuinigingen. Respondenten: OR-leden en medewerkers Uitslag onderzoek Gemeente en Bezuinigingen Respondenten: OR-leden en medewerkers Uitgezet via online sociaal netwerken: LinkedIn & Twitter En via e-mailing gemeenten Totaal respondenten: 108 Medium: internet

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

High trust High penalty. Inzicht en externe oriëntatie

High trust High penalty. Inzicht en externe oriëntatie High trust High penalty Inzicht en externe oriëntatie Presentatie Hans Niemeijer, Strategisch Businesscontroller Antoine Nikkessen, Senior auditor / Risicomanager 1 Nu wordt een steeds groter deel van

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie