Actiegroepen naar de Raad van State 21/10/2015 HORTA-AVOND GREET BERGMANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actiegroepen naar de Raad van State 21/10/2015 HORTA-AVOND GREET BERGMANS"

Transcriptie

1 Actiegroepen naar de Raad van State 21/10/2015 HORTA-AVOND GREET BERGMANS 1

2 Wat voorafging een constructief traject 8/11/ Inspraak op kennisgeving MER-onderzoek (Meccano, Musar, gezondheidsperimeters, ) 27/4/ zinvolle richtlijnen voor opmaak MER-rapport 10/2/2014 definitief MER-rapport 14/2/2014 4/4/ Valentijnsbeslissing voor Oosterweel & ontwerp-grup 24/6/ Actiegroepen stellen Vlaamse regering in gebreke - openbaar onderzoek MER-rapport? Bezwaarschriften mbt ontwerp-grup Oosterweelverbinding (en over plan-mer) 30/1/ Ontwerpbeslissing Vlaamse regering Klacht bij Vlaamse ombudsman 10/3/2015 B.Vl.reg. 20 maart definitieve vaststelling GRUP Oosterweelverbinding-wijziging 20/5/ verslag Vl. Ombudsman - bevestigt onheuse behandeling actiegroepen 2/7/ Spreekrecht in commissie Vlaams parlement => Verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State 13 juli

3 2 actiegroepen en 3 burgers 11 middelen 208 pagina s 3

4 ?????? Raad van State Nietigverklaring Middelen 4

5 11 middelen over het volledige traject Van start plan-mer-procedure tot definitieve vaststelling van het GRUP Oosterweelverbinding-wijziging: Plan-MER Richtlijnen Inhoud plan-mer Openbaar onderzoek GRUP Oosterweelverbinding-wijziging 5

6 1. Wijziging MER-richtlijnen - geen redelijke verantwoording / tijdige openbaarheid 2. Meccano niet gelijk onderzocht - exploitatievarianten (gedifferentieerde tol) 3. Onderzoek infrastructuur LO: fout en vertekend 4. Meccano niet gelijk en fout onderzocht - infrastructuur (insleuving en overkapping E17 thv Zwijndrecht) 5. Openbaar onderzoek over het plan-mer ontbreekt 6. Plan-MER niet conform MER-richtlijnen 7. Keuze voor het Oosterweelplan is niet draagkrachtig gemotiveerd 8. Geen onafhankelijk team van MER-deskundigen 9. Beoordeling van de bezwaarschriften: onzorgvuldig en discriminatoir 10.Rechtsonzekere voorschriften mbt bescherming woongebieden 11.Laattijdige vaststellingsbeslissing - GRUP was vervallen 6

7 Wijziging MER-richtlijnen gezondheidsperimeters MER-richtlijnen - dé schakel tussen publieksinbreng en MER-onderzoek (art DABM) Ingesproken door Ademloos: Gezondheidseffecten beoordelen aan de hand van aantal (kwetsbare) mensen in afstandszones t.o.v. de wegrand Opgenomen in de richtlijnen van 27 april 2012: 7

8 Richtlijn geschrapt en vervangen op 10 juni 2013 Pas bekendgemaakt in richtlijnen van 28 oktober

9 Onwettigheden: - Niet onverwijld meegedeeld aan de adviesinstanties en publiek (via actieve openbaarheid) (art , 2, 3 en art, 4.2.8, 7 DABM) - Schending van het vertrouwens- en zorgvuldigheidsbeginsel - Steunt niet op de huidige stand van de kennis en evaluatiemethoden (art , 6 DABM) 9

10 Advies dienst Lucht (LNE) over ontwerprapport 8 november 2013: 10

11 Plan-MER - Deelrapport 13, syntheserapport, p. 86: Een belangrijke randbemerking hierbij is wel dat bij toepassing van deze beoordelingskaders de effecten uitgemiddeld worden over het volledige studiegebied, terwijl uit de analyse van de effecten blijkt dat de grootste wijzigingen in blootstelling zich voordoen in de nabijheid van de autowegen. [ ] Op vlak van luchtverontreiniging doen de grootste concentratiedalingen en stijgingen zich voor op korte afstand van de autowegen. Hier wonen relatief gezien meer jonge kinderen dan op grotere afstand van deze wegen en er zijn, vnl. in Antwerpen, ook een heel aantal kwetsbare locaties (o.a. scholen, kinderdagverblijven, speeltuinen, speelpleintjes, ) op korte afstand van autowegen gesitueerd. 11

12 plan-mer niet conform MERrichtlijnen Dienst MER mag geen plan-mer goedkeuren dat strijdt met de MER-richtlijnen (art DABM, RvS , 10 februari 2015) Niet gebeurd! 10 deelgebieden specifiek in beeld brengen in een apart hoofdstuk E17 ter hoogte van Zwijndrecht onderzoeken in een verdiepte ligging Wegsegmenten die aanzienlijk uitbreiden of veranderen zijn in de discipline geluid te beschouwen als nieuwe weg (andere referentiewaarden) Mobiliteitsonderzoek niet beperken tot spitsuren owv spitsverbreding gebruik tijdens dag en nacht Aangeven of opvolgingsmaatregelen voor te stellen zijn De beschreven inhoud van het plan en de planalternatieven Géén motivering voor afwijkingen in beslissing dienst MER 12

13 Kennelijk onzorgvuldige besluitvorming Onvolledig nazicht op 2 werkdagen tijd Ontwerprapport 8 november 2013 zéér onvolkomen (cf. adviezen adviesinstanties) Eindrapport bevat volledige nieuwe passages en wezenlijk gewijzigde conclusies Kennisgeving én richtlijnen voorzagen adviesronde over ontwerprapport -> Adviesinstanties hebben zich slechts kunnen uitspreken over een onaf document 13

14 Illustratie - advies gemeente Zwijndrecht: De voorliggende documenten kunnen daardoor niet worden beschouwd als een voldoende kwalitatief afgewerkt ontwerp-plan-mer waarover reeds een advies mogelijk is. [ ]. Dit zorgt dat het praktisch beschouwd niet mogelijk is om degelijk in te gaan op het eigenlijke voorwerp van het advies: toetsing aan de richtlijnen, aftoetsen van de milderende maatregelen, de leesbaarheid van de rapporten,.... De gemeente Zwijndrecht meent dat dit ontwerp eerst gecorrigeerd en herwerkt moet worden alvorens een daadwerkelijk advies mogelijk is, o.a. en niet in het minst wat betreft milderende maatregelen. 14

15 Illustratie advies Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu Antwerpen (ADOMA): Ongunstig advies: administratie wegen en verkeer sectie geluid (owv non-conformiteit met RL) Dienst lokaal waterbeheer ( hiaten ) Agentschap Natuur en Bos ( onvoldoende naar vorm en inhoud ) 15

16 Foutief en ongelijk onderzoek Meccano - infrastructuur Richtlijnen 27 april 2012 én 28 oktober beschrijving Meccanoalternatief: Ter hoogte van Zwijndrecht/Burcht is er een verdieping van de autoweg (geleidelijke overgang naar Kennedytunnel) voorzien 16

17 Plan-MER onderzoekt dit NIET. Deelrapport 2: De insprekers van het Meccanotracé koppelen de herinrichting van knooppunt Antwerpen-West dus aan een insleuving en overkapping van de E17 t.h.v. Zwijndrecht. Maar omdat deze ingreep los staat van het eigenlijk Meccanotracé en geen verkeerskundige noodzaak/meerwaarde heeft t.o.v. het behoud van de E17 op haar huidig niveau, wordt bij de effectbeoordeling in het plan- MER geen rekening gehouden met deze insleuving en overkapping. Deze ingreep zal wel aan bod komen in de epiloog van deelrapport 13 m.b.t. mogelijke overkappingen in het studiegebied. (p57) en Het insleuven en overkappen van de E17, in combinatie met het afschaffen van het knooppunt Zwijndrecht, is ten andere ook toepasbaar bij de andere tracéalternatieven, mits het doortrekken van de parallelweg langs de E17 tot aan knooppunt Kruibeke, zoals bij de Meccano-variant. (p 57, voetnoot 19) 17

18 -> foutief essentieel onderdeel van het Meccano-concept schrappen knooppunt Zwijndrecht was ifv insleuving en overkapping aangepaste parallelwegen net ter ontsluiting van op- en afritten verkeerskundig onderzocht, dus ook meenemen voor lucht, geluid, ruimtelijk! -> MER-onderzoek = aan milieu en gezondheid een evenwaardige plaats geven -> inconsequent toegepast als criterium bijkomende infrastructurele maatregelen uitvoeringsvarianten onderdeel van het alternatief bv. Complex Schijnpoort, viaduct Merksem, R1 in tunnel onder Albertkanaal, extra capaciteit op R1 (deel oost tot noord) 18

19 19

20 Beiden onderzocht als bijkomende infrastructurele maatregel voor de Oosterweelverbinding (bv. deelrapport 11 geluid, p 288 of deelrapport 10 lucht, p 127). => Voordelen meegenomen in de beoordeling van de Oosterweelverbinding. Insleuving van de R1 te Merksem (meerwaarde, doch niet noodzakelijk) Voor Meccano niet beoordeeld, voor Oosterweel wel. 20

21 R1 in tunnel onder Albertkanaal : kan op alle alternatieven toegepast worden Voor geen enkel alternatief verkeerskundig noodzakelijk Staat los van de verschillende tracés Vergelijkbare redeneringen voor Hollands complex en extra rijstroken op R1 (oost tot noord) Beslissing voor Oosterweel steunt op R1 onder Albertkanaal, afbraak viaduct Merksem en in combinatie met het Hollands complex. 21

22 Meccano voorzag ook uitdrukkelijk de afbraak van het viaduct van Merksem: => geen consequente, gelijke beoordeling -> afwijkingen steeds in het voordeel van Oosterweel 22

23 Ongelijke behandeling Meccano - gedifferentieerde tol Alternatieven moeten volwaardig en op vergelijkbare wijze onderzocht worden (RvS nr , 12 november 2013) Richtlijnen eisen heldere motivatie : welke alternatieven met welke exploitatievarianten. Tussentijds deelrapport fase 3: Het is daarbij duidelijk dat de evaluatie van de Alternatieven zonder Exploitatievoorwaarden een aantal belangrijke tendensen weergeeft en karakteristieken van de voorgestelde Alternatieven maar dat anderzijds het toepassen van Exploitatievarianten toch een belangrijke impact zal hebben zowel op de verkeersstromen als het functioneren van de hoofdstructuur. Gedifferentieerde tol blijkt best functionerende exploitatievariant (richtlijnen 30/8/2014). Mobiliteitscijfers = basis voor onderzoek lucht, geluid, gezondheid 23

24 OWV: kwantitatief onderzocht met gedifferentieerde tol Meccano: enkel kwalitatief Géén motivering In de disciplines lucht, geluid en mens-gezondheid zelfs geen kwalitatief onderzoek naar Meccano met gedifferentieerde Meest performante versie van Oosterweel is niet op vergelijkbare wijze onderzocht als meest performante versie Meccano. 24

25 Onderzoek infrastructuur LO: fout en vertekend Kennisgeving en richtlijnen beschrijven het voorgenomen plan en de planalternatieven (art , 1 en 4.2.8, 6 DABM) 25

26 Nieuwe/aangepaste knooppunten + parallelwegen op LO in de beschrijving Zijn noodzakelijk ifv Oosterweel Zien er anders uit bij Meccano Wetgeving: De effecten moeten worden afgezet tegen de bestaande situatie en de mogelijke ontwikkeling ervan als het plan niet wordt uitgevoerd (4.2.8, 1, 5 DABM) 26

27 Plan-MER: knooppunten en parallelwegen op LO in het referentiescenario als beslist beleid Masterplan 2020 => Niet meegenomen bij effectbeschrijving Oosterweel => Vertekening effectbeoordeling Meccano + Plan-MER geeft foute info over opbouw scenario s 27

28 Openbaar onderzoek over plan-mer ontbreekt / is totaal gebrekkig Wetgeving eist openbaar onderzoek over goedgekeurd plan-mer 1 Openbaar onderzoek GRUP kon niet doorgaan voor openbaar onderzoek plan-mer Aankondiging stad Antwerpen: Hebt u suggesties over de gebieden die het GRUP beschrijft, of over de stedenbouwkundige voorschriften? Vindt u dat het plan ergens onvoldoende rekening mee houdt? Dan kan u een advies of een bezwaar formuleren. U moet daar wel goede argumenten voor hebben. Let wel, de beslissing om de Oosterweelverbinding aan te leggen is genomen, het tracé ligt vast. Daar kan u geen bezwaar meer over indienen. Geen vermelding van plan-mer in aankondiging Aankondiging sloot opm. over volledige plan-mer uit (inperking tot gebieden van het GRUP) 28

29 Ingebrekestelling 14 juni 2014: Via huidig schrijven wensen wij u formeel te informeren over een ernstig te nemen fout die wordt gemaakt bij de aankondiging van het lopende openbaar onderzoek naar het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Oosterweelverbinding'-wijziging. [ ] Alleszins ontbreekt hierdoor de vereiste consultatie van het publiek over het planmer. Als milieu- en burgerverenigingen die zich reeds jaren inzetten in dit dossier, zien wij ons door deze gang van zaken in onze belangen geschaad. Wij zullen dan ook niet aarzelen om, zo nodig, onze belangen via gerechtelijke weg te vrijwaren. Via deze weg stellen wij de Vlaamse Regering formeel in gebreke om de nodige maatregelen te nemen om het publiek op actieve en expliciete wijze te informeren over deze fout in de aankondiging, de reële draagwijdte van het openbaar onderzoek (incl. MER en alternatievenkeuze) en toe te lichten dat het publiek alle opmerkingen kan indienen die het relevant acht. Het spreekt voor zich dat hiertoe minstens dezelfde kanalen moeten worden gebruikt als de aanvankelijk gebruikte kanalen en op dezelfde schaal, alsook dat het publiek terug moet beschikken over een volledige termijn van openbaar onderzoek. 29

30 Bijkomend: Vereiste informatie ontbrak (richtlijnen / goedkeuringsbeslissing dienst MER) Geen aankondiging op website LNE (art. 10 B.Vl.reg. 12/10/2007) Geen aankondiging in alle gemeenten waarvoor het ontwerp van plan aanzienlijke milieueffecten kan hebben (gemeenten primair studiegebied) (art , 1 DABM art. 9 B.Vl.reg. 12/10/2007) Werden alle adviesinstanties in kennis gesteld van het ontwerp van plan samen met het plan-mer? (art DABM) 30

31 2 Beslissing vóór de organisatie van het openbaar onderzoek, = géén rekening gehouden met de opmerkingen uitgebracht over het plan-mer (art DABM, art , 3 DABM). B.Vl.reg. 20 maart 2015 over de beslissing van 14 februari 2014: een tussenbesluit, waarin op afdoende gemotiveerde wijze een alternatief wordt gekozen Ook bevestigde de beslissing de dato 14 februari 2014 dat de tracékeuze daadwerkelijk gedragen werd door de voltallige Vlaamse regering. Openbaar onderzoek: 16 juni augustus

32 Overige middelen ter info Wat nu? De gevolgen bij vernietiging hangen af van het gegrond bevonden middel / de gegrond bevonden middelen. Tal van fouten in het plan-mer die betrekking hebben op het onderzoeksopzet zelf. Project-MER lijkt het nodige herstel niet te kunnen bieden. Uitspraak te verwachten eind 2016 tenzij eerder schorsingsprocedure vereist is. 32

33 *Beoordeling van de bezwaarschriften onzorgvuldig en discriminatoir De initiatiefnemer (BAM) en dienst MER hebben mee beraadslaagd over beantwoording bezwaren over het plan en het goedgekeurde plan-mer (openbaarheid van adviesvraag aan BAM en dienst MER werd afgewezen op basis van het geheim van de beraadslaging en te omvangrijke communicatie) Afschaffing Vlacoro, zonder vergelijkbaar alternatief => ongelijke behandeling mbt gewestelijke RUP s vs. Provinciale en gemeentelijke RUP s 33

34 *Laattijdige vaststellingsbeslissing met verval van het GRUP tot gevolg (Art VCRO) GRUP moet op straffe van verval worden vastgesteld binnen 180 d na einde openbaar onderzoek (14/8/ d = 10/2/2015) Termijn wordt max. 30 d geschorst indien advies van RvS, afd. wetgeving vereist is. (advies gevraagd 30/1/2015, ontvangen 9/3/2015 => termijn met 30d verlengd tot 12/3/2015) Art , 7, 4de lid VCRO maakt daarnaast een termijnverlenging met max. 60 d mogelijk op gemotiveerd verzoek van het departement Op 27/2/2015 werd tot een termijnverlenging beslist op voorstel van de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening Na adviesvraag aan RvS niet meer mogelijk Enkel mogelijk om gemotiveerd advies van het departement Op 12/3/2015 is het ontwerp-grup komen te vervallen. 34

35 *Rechtsonzekere voorschriften ter bescherming van woongebieden Al te vaag toetsingskader voor het afleveren van vergunningen: art. 0.3: Er moeten bij de realisatie van de Oosterweelverbinding afdoende maatregelen genomen worden om significante uitstoot aan de Scheldetunnelmonden en kanaaltunnelmonden te vermijden Art :"De realisatie van de grondbestemming dient ten aanzien van het omliggend woongebied afdoende afscherming van de wegeninfrastructuur te realiseren. Significante negatieve effecten met betrekking tot de luchtkwaliteit en geluid moeten daarbij vermeden worden. Ten opzichte van volgende gebieden moet geluids- en visuele buffering worden gerealiseerd bij de aanleg van de Oosterweelverbinding: - Blokkersdijk, Middenvijver, Sint-Annabos en Vliet; - de site Noordkasteel - Rivierenhof en Groot Schijn. Ter hoogte van Blokkersdijk, Middenvijver en Vliet moet de ontworpen geluidsbuffering voorzien in een reductie van de bijkomende verstoring. De verhoging mag niet meer dan 3 db(a) bedragen." 35

36 *Geen onafhankelijk team van MERdeskundigen Alternatievenonderzoek vereist onpartijdige en bij voorkeur onafhankelijke deskundigen (zorgvuldigheidsbeginsel en onpartijdigheidsbeginsel) Art. 4,2,9, 2 DABM: Onafhankelijkheid MER-coördinator vereist MER-coördinator waakt over de samenstelling van een team dat het mogelijk maakt om het plan-mer correct op te stellen Art DABM: dienst MER keurt samenstelling team goed Uiteindelijke team volledig samengesteld uit Technum, Grontmij of Arcadis (=tv SAM) Eigen plan- en studiewerk beoordelen en vergelijken met alternatieven (persoonlijk moreel belang) In nagenoeg elke MER-discipline erkende deskundigen verbonden aan allerhande studiebureaus die NIET hebben meegewerkt aan het Oosterweelplan Ontbreken van erkenningsregeling / taakinvulling MER-coördinator > geen garantie voor onafhankelijkheid 36

37 *Onvoldoende motivering van de beslissing voor het Oosterweelplan Art DABM vereist een motivering voor de keuze voor de voorgenomen actie, met inbegrip van de aanvaardbaarheid van de te verwachten of mogelijke gevolgen voor mens of milieu. Geen motieven waarin wordt ingegaan op betere beoordeling van het Meccanoalternatief voor de leefbaarheidsdisciplines. De mobiliteitsoverwegingen wegen onevenredig zwaar door in de gemaakte afweging. 37

38 Dank voor uw aandacht. 38

Het verlaten van deze richtlijn werd maar bekendgemaakt in de richtlijnen van 28 oktober 2013, 11 dagen voor de oplevering van het ontwerprapport.

Het verlaten van deze richtlijn werd maar bekendgemaakt in de richtlijnen van 28 oktober 2013, 11 dagen voor de oplevering van het ontwerprapport. Middel 1 De wijziging van de initiële bijzondere richtlijn met betrekking tot de gezondheidsperimeters, door middel van aanvullende bijzondere richtlijnen, steunt niet op draagkrachtige motieven en/of

Nadere informatie

Oosterweelverbinding Juridische stand van zaken

Oosterweelverbinding Juridische stand van zaken Oosterweelverbinding Juridische stand van zaken Procedures en inspraak 28 april 2014 Horta Projectverloop (cf. BAM) Voorwaarden om de Oosterweelverbinding te kunnen bouwen : plan-mer - GRUP - project-mer

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

Aanvullende Bijzondere Richtlijnen milieueffectrapportage. Plan-MER: Oosterweelverbinding. 30 mei 2013 PLMER-0111-RL3

Aanvullende Bijzondere Richtlijnen milieueffectrapportage. Plan-MER: Oosterweelverbinding. 30 mei 2013 PLMER-0111-RL3 Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, natuur- en energiebeleid, dienst Mer Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79

Nadere informatie

Oosterweeldossier. Stand van zaken Bouwstenen voor een plan B. Hortalezing straten-generaal, 28 april 2014

Oosterweeldossier. Stand van zaken Bouwstenen voor een plan B. Hortalezing straten-generaal, 28 april 2014 Oosterweeldossier Stand van zaken Bouwstenen voor een plan B Hortalezing straten-generaal, 28 april 2014 Bouwstenen voor een plan B Beslist beleid 14 februari en 4 april 2014, tevens achterhaald beleid

Nadere informatie

Plan-MER Oosterweelverbinding

Plan-MER Oosterweelverbinding Plan-MER Oosterweelverbinding Infovergadering 26 juni 2013 FASE 3 - VERKEERSKUNDIGE ANALYSE TUSSENTIJDSE CONCLUSIES Dirk Engels MER-Deskundige Mens-Mobiliteit Agenda 1. Doel tussentijdse evaluatie mobiliteit

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

De Ring wordt breder en komt dichter bij de woningen op den Dam

De Ring wordt breder en komt dichter bij de woningen op den Dam Van: Wouter, Joke en Gust Van Mol Laukens Lange Slachterijstraat 137 2060 Antwerpen Aan: Vlaamse Regering p/a Ruimte Vlaanderen Koning Albert II-laan 19 bus 16 1210 Brussel Betreft: Bezwaarschrift voor

Nadere informatie

Inspraak voor MER: 2695

Inspraak voor MER: 2695 InspraakvoorMER:2695 PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING Naamenvoornaam :WillyVanOverloop, Adres:Eikenlaan 13 Postcodeenwoonplaats :9111Belsele E mail * :bolster@telenet.be Inspraakals: Particulier

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

WAT IS DE SITUATIE VANDAAG?

WAT IS DE SITUATIE VANDAAG? WAT IS DE SITUATIE VANDAAG? KNOKKE Blokkersdijk Sint-Annabos E34 Charles de Costerlaan Vlietbos Middenvijver R1 Zwijndrecht Blancefloerlaan P. Coplaan Galgenweel Burchtse Weel E17 GENT Burcht Schelde WAT

Nadere informatie

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven?

Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? Hoe gebeurt de beoordeling van de verschillende alternatieven? De beoordeling voor de discipline MENS-MOBILITEIT gebeurde op vlak van de doelstellingen van het MASTERPLAN 2020: verbeteren van de bereikbaarheid

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Korte tijd later verkregen we via via het rapport:

Korte tijd later verkregen we via via het rapport: 71 Korte tijd later verkregen we via via het rapport: Omdat de cel-mer ons had gevraagd om vertrouwelijk om te gaan met het rapport, mochten we het in ons bezit krijgen, communiceerden we niet over de

Nadere informatie

Plan- MER Oosterweelverbinding

Plan- MER Oosterweelverbinding PlanMER Oosterweelverbinding Inhoudsopgave Najaar 2011: openbare kennisgeving planmer... 2 Fase 1: richtlijnen dienst MER van 27 april 2012 (8 alternatieven en varianten)... 4 Fase 2: trechtering alternatieven

Nadere informatie

DOSSIER PARK SPOOR OOST

DOSSIER PARK SPOOR OOST DOSSIER PARK SPOOR OOST Juridische stand van zaken Marleen RYELANDT, advocaat Procedure in schorsing en nietigverklaring van de stedenbouwkundige vergunning voor heraanleg van site Spoor Oost, niet alleen

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

HEEFT U NOG SUGGESTIES? Inspraak bij de opmaak van het milieueffectenrapport Oosterweelverbinding

HEEFT U NOG SUGGESTIES? Inspraak bij de opmaak van het milieueffectenrapport Oosterweelverbinding HEEFT U NOG SUGGESTIES? Inspraak bij de opmaak van het milieueffectenrapport Oosterweelverbinding In de loop van september 2015 start de inspraakprocedure voor de opmaak van het project-milieueffectenrapport

Nadere informatie

Oosterweelverbinding. Nood aan een derde Scheldekruising

Oosterweelverbinding. Nood aan een derde Scheldekruising Oosterweelverbinding copyright Stad Antwerpen Nood aan een derde Scheldekruising De Antwerpse regio kent vandaag twee snelwegverbindingen tussen de linker- en rechteroever van de Schelde: de Kennedytunnel

Nadere informatie

19 de Horta-infoavond 23 maart 2016

19 de Horta-infoavond 23 maart 2016 19 de Horta-infoavond 23 maart 2016 Quo vadis Osteruela? 1. De procedures 2. Plan B voor A Manu Claeys, straten-generaal 1. Lopende procedures 1.1. Raad van State 13 juli 2015: verzoekschrift straten-generaal,

Nadere informatie

Wegwijs in inspraak en procedures

Wegwijs in inspraak en procedures Wegwijs in inspraak en procedures Vande Casteele, Ph. Brecht 10 december 2013 When the President does it, that means that is not illegal (R. Nixon, 1977) INHOUDSTAFEL AFKORTINGEN NORMEN EN HIËRARCHIE INSPRAAK

Nadere informatie

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT In het najaar van 2015 staan er werken gepland in de omgeving van Schijnpoort, de parking Ten Eekhove en de Noordersingel. Deze werken bereiden de omgeving voor

Nadere informatie

Er zit meer in het MER. Prof. Dr. Dirk Avonts Universiteit Gent Ademloos, 28 november 2013.

Er zit meer in het MER. Prof. Dr. Dirk Avonts Universiteit Gent Ademloos, 28 november 2013. Er zit meer in het MER. Prof. Dr. Dirk Avonts Universiteit Gent Ademloos, 28 november 2013. Wat is een plan-mer? Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ( Milieubeleidsdecreet ) art. 4.1.1,

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P B & B (dossiernummer:

Nadere informatie

Terinzagelegging Kennisgeving voor MER Eurostadium 25 augustus Karen Polfliet Arcadis Belgium

Terinzagelegging Kennisgeving voor MER Eurostadium 25 augustus Karen Polfliet Arcadis Belgium Terinzagelegging Kennisgeving voor MER Eurostadium 25 augustus 2015 Karen Polfliet Arcadis Belgium Inhoud: - MER plicht en - procedure - Inhoud van de kennisgeving - Aspecten van het MER-onderzoek - Inspraakmogelijkheden

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

Eurostadium Brussels

Eurostadium Brussels Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Milieueffectrapportagebeheer Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

Goedkeuring milieueffectrapport. Kerncentrale van Doel hernieuwing van de Vlarem-vergunning

Goedkeuring milieueffectrapport. Kerncentrale van Doel hernieuwing van de Vlarem-vergunning Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Goedkeuring

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/ Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/ Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 september 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00809 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning NR. 2017/07133 - Kuhlmannlaan/Riemekaai - zaak van de wegen

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

MER in de omgevingsvergunning

MER in de omgevingsvergunning MER in de omgevingsvergunning Inhoud Wat zijn de grote veranderingen? Wat is er nieuw in het algemeen? Welke wetgeving is er? Toelichting over de project-mer-procedure Handleiding voor INI/deskundigen

Nadere informatie

M. e.r.-screening

M. e.r.-screening RUP Nanove gedeeltelijke herziening 1. O VERLEG EN INSPRAAK 1. 1. M. e.r.-screening Dossiernummer SCRPL15 1.1.1. Advies dienst MER De dienst MER formuleerde in zijn contact op 3/3/15 een aantal opmerkingen

Nadere informatie

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager 2de spoortoegang Antwerpse Haven & spoorvertakking Ekeren Oude Landen INFOMOMENT steden & gemeenten Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur Bram Cornelis Program Manager INHOUD 1 2 Situering

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

Bevindingen bij deelrapport 4 (mobiliteit) van ontwerp-mer Oosterweelverbinding

Bevindingen bij deelrapport 4 (mobiliteit) van ontwerp-mer Oosterweelverbinding Persconferentie straten-generaal 11 december 2013 Bevindingen bij deelrapport 4 (mobiliteit) van ontwerp-mer Oosterweelverbinding A. Meccanotracé scoort beter dan officiële regeringsprojecten uit de periode

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P O p s p

Nadere informatie

Wiga NV: uitbreiding van een varkenshouderij tot varkens te Heuvelland

Wiga NV: uitbreiding van een varkenshouderij tot varkens te Heuvelland Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Goedkeuring

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

Nieuw Zurenborg. Klankbordgroep 4 27 l 10 l 10

Nieuw Zurenborg. Klankbordgroep 4 27 l 10 l 10 1 Nieuw Zurenborg Klankbordgroep 4 27 l 10 l 10 agenda 1. Collegebeslissing 'uitgangspunten project Nieuw Zurenborg 2. Procedure plan-mer (milieu-effecten-rapportage) 3. Beslissing Vlaamse regering over

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n de R U P s V r o e

Nadere informatie

GRUP Oosterweelverbindingwijziging:

GRUP Oosterweelverbindingwijziging: GRUP Oosterweelverbindingwijziging: Eindverslag van een bemiddeling door de Vlaams Ombudsman op vraag van enkele insprekers 2015-00877 Managementsamenvatting GRUP Oosterweelverbinding-wijziging: Eindverslag

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Masterplan Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. 30 maart 2010

Masterplan Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. 30 maart 2010 Masterplan 2020 Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen 30 maart 2010 inhoud preambule proces masterplan 2020 opvolging regeringsbeslissing preambule Sinds nota prioriteiten

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Verslag plenaire vergadering 29 juni 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden

Nadere informatie

OOSTERWEELVERBINDING De stand van zaken. THV Rots

OOSTERWEELVERBINDING De stand van zaken. THV Rots OOSTERWEELVERBINDING De stand van zaken insert_v4.indd 1 20/03/14 12:29 MASTERPLAN 2020 Het ruimere plaatje OOSTERWEELVERBINDING Het plan In 2000 lanceerde de Vlaamse overheid het Masterplan 2020, met

Nadere informatie

Complexe Projecten. Het strategisch niveau van de onderzoeksfase

Complexe Projecten. Het strategisch niveau van de onderzoeksfase Complexe Projecten Het strategisch niveau van de onderzoeksfase onderzoeksfase Geïntegreerde weloverwogen afweging alternatieven op strategisch niveau VOORKEURSBESLUIT Vaststelling van op strategisch niveau

Nadere informatie

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 e-mail: mer@vlaanderen.be

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 687 (2015-2016) Nr. 2 23 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

INFRASTRUCTUURANALYSE VERSTERKING R2

INFRASTRUCTUURANALYSE VERSTERKING R2 INFRASTRUCTUURANALYSE VERSTERKING R2 0. Inleiding / aanleiding In het Toekomstverbond zijn afspraken gemaakt voor een verbeterde en versterkte R2 als hoofdontsluiting voor de haven en die doorgaand verkeer

Nadere informatie

het plan van de regering

het plan van de regering het plan van de regering Een verbetering van de leefbaarheid, ook voor Zwijndrecht-Burcht? Steven Vervaet voor Ademloos2070 Ik kan verzekeren dat wij op basis van het MERrapport terecht gekozen hebben

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

BETREFT: plan MER screening

BETREFT: plan MER screening Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 ANTWERPEN T 03 224 63 14 aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be Stad Antwerpen Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling Francis

Nadere informatie

De omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning De omgevingsvergunning FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be Problematiek Het realiseren van belangrijke investeringsprojecten

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Hoe werkt de omgevingsvergunningscommissie? DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE

Omgevingsvergunning. Hoe werkt de omgevingsvergunningscommissie? DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE Omgevingsvergunning Hoe werkt de omgevingsvergunningscommissie? DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Wat komt aan bod? Huidige PMVC/GMVC Samenstelling POVC Rol gemeente

Nadere informatie

Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt. Geosted bvba 91/101

Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt. Geosted bvba 91/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Geosted bvba 91/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Geosted bvba 92/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Bijlage 1: advies van ANB van 6 december 2011

Nadere informatie

WELKE PROCEDURES EN STUDIES MOET EEN

WELKE PROCEDURES EN STUDIES MOET EEN WELKE PROCEDURES EN STUDIES MOET EEN INFRASTRUCTUURPROJECT DOORLOPEN VOORDAT HET UITGEVOERD KAN WORDEN? INHOUDSTAFEL 1. Inleiding... 2 1.1. Waarom worden procedures en studies opgestart?... 2 1.2. Welke

Nadere informatie

13.1 Epiloog: mogelijkheden voor overkapping van autowegen

13.1 Epiloog: mogelijkheden voor overkapping van autowegen 13.1 Epiloog: mogelijkheden voor overkapping van autowegen 13.1.1 Inleiding Conform de MER-richtlijnen vormt het overkappen van de R1 of van andere autowegen in het Antwerpse stadsgewest op zich niet het

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

2 Overzicht figuren Lijst van afkortingen... 13

2 Overzicht figuren Lijst van afkortingen... 13 Inhoud 1. Inhoud... 3 2 Overzicht figuren... 11 3 Lijst van afkortingen... 13 4 Inleidende bepalingen... 15 4.1 Voorwoord... 15 4.2 Regelgeving... 16 4.3 Invloed hebbende regelgeving... 17 4.4 Inwerkingtreding...

Nadere informatie

planmer N74 04005746 Projectstudies (inc. MER, GRUP, RVR, ontwerp) ten behoeve van de realisatie van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren

planmer N74 04005746 Projectstudies (inc. MER, GRUP, RVR, ontwerp) ten behoeve van de realisatie van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren Deel 3:Algemene principes INHOUDSTAFEL DEEL 3 3 Algemene principes...1 3.1 Afstemming planuitwerking op het doel van het mer...1 3.2 Receptorgerichte effectgroepenbenadering...2 3.2.1 Receptoren...2 3.2.2

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER ARREST nr. S/2011/00007 van 9 februari 2011 in de zaak 2010/0401/SA/3/0363 In zake: 1.... 2.... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? SCHEMA GEEN PLANMER GEEN PLAN-MER Fase 1: DEFINITIE? Neen Ja Fase 2: TOEPASSINGSGEBIED? Neen Ja Fase 3: VAN RECHTSWEGE? Neen Ja SCREENING PLAN-MER

Nadere informatie

RUP Sint-Pietersmolenwijk

RUP Sint-Pietersmolenwijk RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR NOORD RUP Sint-Pietersmolenwijk BEREK 19/06/2017 ifv definitieve vaststelling door GR Situering en bedoeling RUP 1 situering huidige bestemming Gewestplan Verfijnd / gewijzigd

Nadere informatie

Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving

Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving WOORD VOORAF: Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving De bedoeling van dit voorwoord is om een kort overzicht te geven van de mer-procedure. Tevens

Nadere informatie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Project plan-mer. Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen) Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSCOMMISSIE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE LA COMMISSION REGIONALE DE DEVELOPPEMENT Project plan-mer Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe)

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 26 september 2017 met nummer RvVb/A/1718/0092 in de zaak met rolnummer 1617-RvVb-0521-A Verzoekende partij de nv ASPIRAVI vertegenwoordigd door advocaat Gregory

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Oosterweeldossier. Stand van zaken. Hortalezing straten-generaal, 28 april 2014

Oosterweeldossier. Stand van zaken. Hortalezing straten-generaal, 28 april 2014 Oosterweeldossier Stand van zaken Hortalezing straten-generaal, 28 april 2014 Stand van zaken 14 februari 2014: Vlaamse regering wachtte niet op plan- MER om opnieuw voor BAM-tracé te kiezen Twee maten

Nadere informatie

Initiatiefnemer: Provinciebestuur Vlaams-Brabant. Dienst Ruimtelijke Ordening Provincieplein 1 3010 Leuven. 15 juli 2011 PLIR-0008-GK

Initiatiefnemer: Provinciebestuur Vlaams-Brabant. Dienst Ruimtelijke Ordening Provincieplein 1 3010 Leuven. 15 juli 2011 PLIR-0008-GK Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Goedkeuring van de

Nadere informatie

De Oosterweelverbinding

De Oosterweelverbinding De Oosterweelverbinding Infrastructuurdag VCB - VOKA - Belfius 15/11/2016 Jan Van Rensbergen Economische topregio 1.500.000 inwoners 146.000 jobs 17 % BBP 2 Topregio fileproblematiek 3 Drie knelpunten

Nadere informatie

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16-12-2010 / rapportnummer 2302-55 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het voornemen om

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

Oosterweelverbinding

Oosterweelverbinding Oosterweelverbinding Ecologisch alternatief voor Infrastructuurwerken Linkeroever-Zwijndrecht 29 maart 2016 Natuurpunt WAL Yzerhand 17 9120 Beveren tel 03 722 15 37 e-mail info@natuurpuntwal.be www.natuurpuntwal.be

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 4 juli 2017 met nummer RvVb/A/1617/1019 in de zaak met rolnummer 1516/RvVb/0083/A Verzoekende partij Verwerende partij de heer Jozef RUTTEN, met woonplaatskeuze

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0162 van 9 november 2011 in de zaak 2010/0276/SA/3/0255 In zake: 1.... 2.... beiden wonende te... advocaat Gert BUELENS kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Betreft: Advies over de planmer-screening met betrekking tot wijziging RUP zonevreemd bedrijf Nieuwmoer te Kalmthout Aanvrager: gemeente Kalmthout

Betreft: Advies over de planmer-screening met betrekking tot wijziging RUP zonevreemd bedrijf Nieuwmoer te Kalmthout Aanvrager: gemeente Kalmthout Vlaamse Overheid Koning Albert II laan 20 bus 16 1000 BRUSSEL T 02 214 21 11 F 02 553 21 05 www.vmm.be Urbis et Terra Schaffensestraat 3 3290 DIEST uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 2/2/2017

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 5 april 1995

Nadere informatie

14 februari Vlaamse regering maakt weloverwogen duurzame keuze: Een gesloten Ring zorgt voor een leefbare en veilige mobiliteitsoplossing

14 februari Vlaamse regering maakt weloverwogen duurzame keuze: Een gesloten Ring zorgt voor een leefbare en veilige mobiliteitsoplossing 14 februari 2014 Vlaamse regering maakt weloverwogen duurzame keuze: Een gesloten Ring zorgt voor een leefbare en veilige mobiliteitsoplossing Vandaag besliste de Vlaamse Regering in overleg met de Stad

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 december 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 december 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 december 2013 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

TRACÉ EN PLANMER STUDIE TRAMLIJNEN VLAAMS BRABANT

TRACÉ EN PLANMER STUDIE TRAMLIJNEN VLAAMS BRABANT TRACÉ EN PLANMER STUDIE TRAMLIJNEN VLAAMS BRABANT STAND VAN ZAKEN 08.11.2012 Opzet van de studie TRECHTERINGSTUDIE KENNISGEVINGSNOTA ONDERZOEK RUIMTELIJKE INPASSING PLAN MER Afgelegd traject tot kennisgevingsnota

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES

HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES Definitieve versie Opdrachtgever: LNE, afd. AMNE, dienst Mer COLOFON Opdracht: Handleiding participatie in het m.e.r.-proces Definitieve versie Opdrachtgever:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 juni 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen?

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 190 van JOHAN DANEN datum: 4 december 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Uitbreidingsplannen transportbedrijf Genk Noord - Stand van zaken

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00025 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - nummer 2015/01150 - Bijzondere Procedure - nieuwe

Nadere informatie