Nieuwe regelgeving onderhandse derivatenmarkt belast ook niet-financiële partijen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe regelgeving onderhandse derivatenmarkt belast ook niet-financiële partijen"

Transcriptie

1 Nieuwe regelgeving onderhandse derivatenmarkt belast ook niet-financiële partijen De evaluatie van de kredietcrisis heeft vorm gekregen in nieuwe regelgevingen met betrekking tot over-the-counter derivaten ( OTC- derivaten ). Hoewel iedereen het erover eens is dat de belangrijkste oorzaken in de financiële sector lagen, is het niet gelukt om andere partijen buiten schot te houden. De verordening EMIR heeft daarmee impact op iedere partij die zich wel eens op de OTC-derivatenmarkt roert. Pieter Veuger - Accounting and Valuation Advisory Services, Assurance Karin Meijer - Accounting and Valuation Advisory Services, Assurance Erwin Bastianen - Accounting and Valuation Advisory Services, Assurance 1. EMIR is formeel al van kracht Eind 2012 is het zover. Dan is de deadline bereikt die de G20 zichzelf had gesteld, en dan moet de OTC-derivatenhandel aangepakt zijn. OTC-derivaten zijn afgeleide producten die niet op een beurs verhandeld worden (OTC: overthe-counter ). De waarde van derivaten hangt af van een andere, onderliggende variabele zoals een rentetarief, een wisselkoers of een aandeel. Het feit dat ze niet op een beurs verhandeld worden betekent dat de contracten maatwerk zijn tussen twee partijen. De meest bekende voorbeelden van OTC-derivaten zijn renteswaps (interest rate swaps) en valutatermijncontracten (FX forwards). OTC-derivaten brengen inherente risico s met zich mee omdat de initiële investering gering, of zelfs niets, is voor het innemen van een grote positie, er geen onderliggende geld-goederenbeweging is zoals in de reële economie en de contracten een lange looptijd kunnen hebben waardoor de marktwaarde sterk reageert op een kleine waardeverandering van het onderliggende. Hoewel het een race tegen de klok is gebleken ligt er binnen de gestelde termijn een verordening: European Market Infrastructure Regulation ( EMIR ). De verordening is op 27 juli 2012 door de Europese toezichthouder ESMA ( European Securities and Markets Authority ) gepubliceerd in The Official Journal of the European Union en daarmee van kracht geworden op 16 augustus Hoewel EMIR dus al van kracht is, wordt de eerste impact medio 2013 verwacht wanneer de eerste instellingen hun vergunning krijgen om EMIR invulling te geven. EMIR reguleert OTC-derivatenmarkt EMIR heeft drie hoofddoelen met betrekking tot het reguleren van de OTCderivatenmarkt: Het reduceren van tegenpartijrisico Tegenpartijrisico heeft betrekking op het risico dat de tegenpartij in een contract gedurende de looptijd niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Een belangrijke reden voor ESMA om dit te reguleren is de 14 Spotlight Jaargang uitgave 4

2 angst voor een domino-effect. Als een partij haar verplichtingen tegenover haar tegenpartijen niet meer kan nakomen, ontstaat er een (systeem)risico dat deze partijen hun verplichtingen ten opzichte van derden ook niet meer kunnen voldoen. Het reduceren van operationeel risico Operationeel risico heeft vooral betrekking op de transactie- en risicomanagementprocessen. Door hier minimumeisen aan te stellen verwacht ESMA de OTC-derivatenmarkt efficiënter en veiliger te maken. Het verhogen van de transparantie Een van de beperkingen van OTCderivaten is de lage mate van transparantie. Een OTC-derivaat wordt niet via een beurs verhandeld maar bilateraal tussen marktpartijen overeengekomen. De OTC-derivatenmarkt is de afgelopen decennia blijven groeien en toezichthouders konden niet weten hoe groot de derivatenposities per partij waren. Door de transparantie te verhogen hoopt men potentiële systeemrisico s sneller in beeld te hebben. In EMIR wordt er duidelijk onderscheid gemaakt tussen financiële en nietfinanciële tegenpartijen. Onder financiële tegenpartijen vallen onder andere banken en verzekeraars, maar ook alternatieve The global financial crisis highlighted structural deficiencies in the OTC derivatives market and the systemic risks that those deficiencies can pose for wider financial markets and the real economy. Bill Shorten, Australian Minister Financial Services investeringsfondsen zoals bepaalde onroerendgoedfondsen. Pensioenfondsen zijn de eerste drie jaar deels vrijgesteld vanwege het hoge liquiditeitsrisico. Ook financieringsmaatschappijen binnen een concern vallen buiten de definitie van financiële tegenpartijen. In het vervolg van dit artikel wordt een duidelijke scheidslijn getrokken tussen de impact van EMIR op de twee groepen tegenpartijen. EMIR heeft daarnaast betrekking op alle OTC-derivaten waarvan een van de twee partijen in het contract in de Europese Unie is gevestigd. In het geval dat een OTC-derivaat bijvoorbeeld tussen een entiteit in Amsterdam en een entiteit in New York wordt afgesloten, betekent dit dat het derivaat zowel onder de Europese regelgeving (EMIR) als de Amerikaanse regelgeving (DFA) valt. Voor dergelijke derivaten zijn regels opgenomen waaronder de toezichthouders toetsen of de regelgeving Samenvatting De G20 heeft besloten om de OTCderivatenmarkt aan te pakken aangezien deze als een van de oorzaken van de kredietcrisis wordt gezien. Dit besluit heeft geleid tot de nieuwe Europese regelgeving EMIR en overzees in vergelijkbare regelgevingen zoals de Dodd-Frank Act ( DFA ) in de Verenigde Staten. Door de belangrijkste spelers op de OTC-derivatenmarkt zekerheden/ onderpand uit te laten wisselen ( clearing ) wordt het tegenpartijrisico, en het daarmee samenhangende systeemrisico, beperkt. Om het operationeel risico te verkleinen worden bovendien minimumeisen gesteld aan de risicomitigerende maatregelen van marktpartijen. Daarnaast wordt voor alle actieve marktpartijen een rapportageverplichting per derivaat aan een handelsregister ingesteld om de transparantie te verhogen. en geautoriseerde instanties in het andere land voldoen aan de vereisten van EMIR, en als dat zo is, dan erkent ESMA de goedgekeurde instanties onder die regelgeving. Op de drie hoofddoelen van EMIR wordt in de volgende paragrafen nader ingegaan. Figuur 1. Tijdslijn Centrale tegenpartij (N.B. Het is mogelijk dat deze tijdslijn in de toekomst opschuift.) 08/2012 EMIR van kracht 07/2013 Nationale toezichthouder en college van toezichthouders keuren aanvraag goed 10/2013 Na consultatie van ESRB en publiek keurt ESMA de clearingverplichting goed en licht de Europese Commissie in 01/2013 CCP kan autorisatie aanvragen 07/2013 CCP kan centrale clearingverplichting voor klasse derivaten aanvragen bij ESMA 01/2014 Europese Commissie beslist over startdatum clearingverplichting Spotlight Jaargang uitgave 4 15

3 2. Nieuwe tegenpartij in de boeken OTC-derivaten kunnen helemaal aangepast worden naar de wensen van één of beide partijen. In de praktijk betekent dit vaak dat het contract op de wensen van de één wordt afgestemd en dat de ander daar een prijs op plakt in de vorm van een rente, wisselkoers of een spread. Aangezien deze contracten dus maatwerk zijn, betekent dit dat ze moeilijker, en soms zelfs niet, te verhandelen zijn. In deze gevallen zullen de oorspronkelijke tegenpartijen in het contract vaak de contracttijd volmaken. Onder EMIR zal dit niet langer het geval zijn. Direct na het afsluiten van het contract zal dit gecedeerd worden naar een centrale tegenpartij ( Central Counterparty of CCP ). Deze CCP zal dus voor beide oorspronkelijke tegenpartijen de nieuwe tegenpartij worden waardoor er effectief twee contracten ontstaan. Deze centrale tegenpartij zal vervolgens ook de waardering van de derivaten voor haar rekening nemen en de clearing (uitwisselen van zekerheden/ onderpand, vaak in de vorm van cash, ook bekend als marginverplichtingen) organiseren. Hoewel een aantal partijen vraagtekens zet bij CCP s en de bijdrage van CCP s aan het reduceren van tegenpartijrisico, hebben clearingmechanismen in het verleden hun toegevoegde waarde laten zien. Hoewel critici het alleen een verplaatsing van risico vinden, een verplaatsing van de banken naar de CCP s, hebben CCP s bij de val van Lehman laten zien dat zij een dominoeffect in het financiële systeem kunnen voorkomen. Lehman bracht namelijk een deel van haar interest rate swaps al onder clearing door LCH.Clearnet, waardoor deze partij bij het faillissement van Lehman $ miljard aan derivatencontracten moest afwikkelen. Dit is LCH.Clearnet binnen drie weken gelukt, zelfs zonder haar garantiefonds aan te spreken. In geval van niet-clearing geldt bilaterale clearing Mocht er geen CCP zijn die de clearing voor een bepaalde klasse derivaten voor haar rekening wil nemen dan vallen deze derivaten onder bilaterale clearing. Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke tegenpartijen in het contract behouden blijven en dat zij onderling afspraken moeten maken over het reduceren van tegenpartijrisico. Om de reductie effectief te laten zijn worden er minimumeisen gesteld aan de interne processen, procedures en beheersmaatregelen en tevens zullen er voorwaarden worden gesteld voor het uitwisselen van zekerheden. Hier wordt in de volgende paragraaf verder op ingegaan. Clearingverplichting geldt voor financiële tegenpartijen en niet-financiële grootverbruikers De clearingverplichting wordt alleen voor bepaalde marktpartijen ingevoerd, namelijk financiële tegenpartijen en niet-financiële tegenpartijen die grootverbruiker zijn. Dit betekent dat alle financiële tegenpartijen deze clearing zullen moeten uitvoeren. Niet-financiële tegenpartijen zijn alleen verplicht onderpand uit te wisselen als de positie van OTC-derivaten over een periode van 30 dagen boven het drempelbedrag ( threshold ) uitkomt. Derivaten door niet-financiële tegenpartijen aangehouden voor hedgingdoeleinden worden niet meegenomen in het bepalen van deze positie. Om aan deze hedgingvrijstelling voor nietfinanciële tegenpartijen te voldoen, moet een derivaat aan een van deze voorwaarden voldoen: Het dekt het risico af dat de waarde van activa of passiva, welke een onderneming in haar operationele activiteiten gebruikt, verandert. Het dekt indirect het risico af dat de waarde van activa of passiva verandert door een fluctuatie in de rente, inflatie of valutakoers. Het kwalificeert als een hedging instrument onder IFRS. De drempelbedragen voor niet-financiële tegenpartijen gelden per derivatencategorie. Figuur 2. Tijdslijn Handelsregister (Deze tijdslijn geldt voor krediet- en rentederivaten. Voor overige derivaten zal de tijdslijn een paar maanden in de toekomst opschuiven. N.B. Het is mogelijk dat deze tijdslijn in de toekomst opschuift.) 08/2012 EMIR van kracht 07/2013 TR wordt goedgekeurd; startdatum rapportageplicht 01/2014 Startdatum rapportageplicht voor intragroeptransacties 01/2013 TP kan autorisatie aanvragen 10/2013 Alle lopende transacties op 16 augustus 2012 en de TR autorisatiedatum moeten binnen 90 dagen geregistreerd worden 07/2015 Alle transacties moeten geregistreerd worden. Indien er geen TR is, bij ESMA 16 Spotlight Jaargang uitgave 4

4 Zolang deze drempelbedragen niet worden overschreden, vallen de derivaten niet onder de clearingverplichting. De drempelbedragen zijn vastgesteld op basis van de cumulatieve hoofdsom van de onderliggende derivatenklasse en zijn: equityderivaten 1 miljard kredietderivaten 1 miljard rentederivaten 3 miljard valutaderivaten 3 miljard grondstof- en overige derivaten 3 miljard Bij intragroepderivaten is vrijstelling mogelijk Intragroepderivaten zijn derivaten die binnen dezelfde consolidatie vallen en onder een gecentraliseerd risicomanagement vallen. Met betrekking tot intragroepderivaten kan er vrijstelling aangevraagd worden voor de clearingverplichting. Indien een onderneming gebruik wil maken van deze vrijstelling dan moet zij dit schriftelijk meedelen aan de relevante toezichthouders. In het geval van een dochteronderneming in het buitenland moet ook deze buitenlandse toezichthouder worden ingelicht. De toezichthouders hebben 30 dagen om beroep aan te tekenen tegen deze vrijstelling. Directe of indirecte lijn naar CCP noodzakelijk De bovenstaande vereisten betekenen dat ondernemingen die actief willen blijven op de OTC-derivatenmarkt ofwel clearing member moeten worden of klant van een clearing member. Een clearing member is een directe klant van een CCP en staat daarmee ook in voor de continuïteit van deze CCP. Financiële tegenpartijen zullen een goede afweging moeten maken tussen de kosten en baten van het clearing member zijn. Voor niet-financiële tegenpartijen lijkt dit in de meeste gevallen een brug te ver en zij zullen zich dus bij een clearing member aan moeten sluiten om toegang tot een CCP te hebben/houden. In Duitsland is op dit moment een wetsvoorstel in behandeling waarbij er een rol voor de accountant is weggelegd voor de controle op de correcte naleving van EMIR. Deze zou dan de correcte toepassing van de hedginguitzondering en de correcte toepassing van de drempelbedragen moeten controleren. Het is niet ondenkbaar dat in andere landen vergelijkbare initiatieven volgen. 3. EMIR wil operationeel risico reduceren Het tweede hoofddoel van EMIR, het reduceren van operationeel risico, richt zich vooral op het stellen van minimale eisen in processen rondom OTCderivaten, bijvoorbeeld met betrekking tot automatisering. Risicomanagement van tegenpartijen moet robuust en controleerbaar zijn EMIR stelt dat de risicomanagementprocedures van tegenpartijen robuust en controleerbaar moeten zijn. Bij de beoordeling van deze procedures zal men met name kijken naar het treasurybeleid en hoe dit is ingericht ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen. Derivaten moeten tijdig bevestigd worden Daarnaast moeten derivaten tijdig bevestigd worden aan de tegenpartij indien deze niet onder centrale clearing vallen. Voor financiële tegenpartijen en niet-financiële tegenpartijen die wel onder de (bilaterale) clearingverplichting vallen, ligt de deadline voor deze bevestiging de komende maanden op drie of twee werkdagen, afhankelijk van het type derivaat. Deze deadlines worden gedurende de komende twee jaar teruggebracht naar één werkdag voor alle derivaten. Voor niet-financiële tegenpartijen die buiten de clearingverplichting vallen is deze deadline wat ruimer gesteld. In de beginperiode van EMIR is de deadline zeven of vijf werkdagen, opnieuw afhankelijk van het type derivaat. Voor de niet-financiële tegenpartijen die met hun derivatenpositie Figuur 3. Tijdslijn bilaterale clearing (N.B. Het is mogelijk dat deze tijdslijn in de toekomst opschuift.) 09/2012 Consultatie over mondiale regelgeving over bilaterale clearing (BCBS - IOSCO) 02/2013 Consultatie over EMIR technische standaarden over bilaterale clearing (ESMA) 11/2012 Publicatie definitieve mondiale regelgeving over bilaterale clearing (BCBS - IOSCO) 06/2013 Bilaterale clearingvereisten van kracht (EMIR) Spotlight Jaargang uitgave 4 17

5 onder de drempelbedragen blijven, wordt deze bevestigingsperiode teruggebracht naar twee dagen voor alle derivaten. Voor derivaten die worden afgesloten na 16 uur (lokale tijd) of met een tegenpartij in een andere tijdzone, worden alle bovenstaande deadlines met één dag verlengd. Financiële tegenpartijen worden bovendien bezwaard met de naleving van deze bevestigingsverplichting, omdat zij iedere maand aan de toezichthouder alle nietbevestigde transacties moeten overleggen. Periodieke portfolioreconciliatie is vereist Ook wordt van partijen een periodieke portfolioreconciliatie vereist. De portfolioreconciliatie betekent dat tegenpartijen alle belangrijke kenmerken, inclusief de waardering, van de derivaten die zij met elkaar in de boeken hebben, met elkaar afstemmen. De frequentie van het uitvoeren van deze reconciliatie hangt af van het aantal contracten die twee partijen onderling hebben die niet onder centrale clearing vallen. Voor financiële tegenpartijen en niet-financiële tegenpartijen die wel onder de clearingverplichting vallen varieert de periodieke reconciliatie tussen dagelijks en per kwartaal, terwijl voor de overige nietfinanciële tegenpartijen deze verplichting per kwartaal of per jaar geldt. Portfoliocompressie is vereist voor grootverbruikers Een laatste risicomitigerende maatregel is de verplichting van portfoliocompressie. Dit betekent dat partijen die onderling meer dan 500 contracten onder bilaterale clearing hebben uitstaan, tweemaal per jaar moeten onderzoeken of de portefeuille in omvang kan worden teruggebracht. Dit betekent in de praktijk dat contracten die (min of meer) een tegengestelde positie hebben, worden afgewikkeld. Een dergelijke handeling staat wel bekend als closing out the daisy chain, ofwel het sluiten van de polonaise. 4. Rapportageplicht voor alle transacties Om de transparantie van de OTCderivatenmarkt te verhogen, het derde hoofddoel van EMIR, worden alle marktpartijen verplicht hun OTCderivatenportefeuilles te rapporteren bij een handelsregister ( Trade Repository of TR ). Op deze manier wil ESMA kunnen traceren waar zich de risico s in de markt bevinden met betrekking tot typen derivaten of bepaalde marktpartijen. De rapportageverplichting geldt voor alle marktpartijen en hierbij wordt dus geen verschil gemaakt tussen financiële en nietfinanciële tegenpartijen. Voor TR s geldt hetzelfde als voor CCP s, namelijk dat zij zelf moeten aangeven voor welke klasse derivaten zij de administratie willen voeren. Indien er in juli 2015 voor een bepaalde derivatenklasse geen TR bestaat, zal ESMA de administratie hiervan op zich nemen. Het is opmerkelijk dat er geen vrijstelling geldt die voor intragroepderivaten kan worden aangevraagd, in tegenstelling tot de clearingverplichting waarvoor deze vrijstelling wel kan worden aangevraagd. Dit betekent dat alle financiële en niet-financiële instellingen alle intragroepderivaten zullen moeten rapporteren. 5. Tijdslijnen Hoewel nog niet alle details van de tijdslijnen bekend zijn, kan toch een redelijke schatting gemaakt worden hoe deze eruit zullen gaan zien. Zoals eerder aangegeven, is EMIR al sinds deze zomer officieel van kracht. Maar het is pas vanaf 1 januari 2013 echt van kracht, in de zin dat de benodigde instellingen, de CCP s en TR s, vanaf dat moment hun autorisatie kunnen aanvragen. Omdat er enkele maanden over deze aanvraagprocedures heen zullen gaan, heeft EMIR niet direct invloed op de bedrijfsvoering. En dat is maar goed ook, want de tijd tussen het van kracht worden van EMIR en 1 januari 2013 zou niet genoeg zijn geweest om EMIR-ready te worden; zeker niet voor financiële tegenpartijen. De indicatieve tijdslijnen onderaan de pagina s hiervoor geven een beeld wanneer welke impact van EMIR verwacht kan worden. Voor de autorisatie van een CCP wordt verwacht dat dit ongeveer zes maanden in beslag zal nemen, terwijl dit voor TR waarschijnlijk wat korter zal zijn. Rond juli 2013 verwacht men de eerste CCP s en TR s in de markt. Hoewel de rapportageverplichting in deze periode gefaseerd ingaat, moeten de CCP s door nog een autorisatieproces heen. Zij moeten namelijk aangeven welke klasse derivaten zij precies onder de clearingverplichting willen laten vallen. De afbakening van een klasse wordt aan een CCP overgelaten. Hierdoor kan de CCP beslissen over onder andere de looptijden en valuta die zij in de boeken wil hebben. De verwachting is dat een dergelijk proces opnieuw vier maanden gaat kosten, waarna de Europese Commissie besluit over de introductiedatum. Samenvattend wordt de eerste centrale clearing daarom pas vanaf januari 2014 verwacht. 6. Impactanalyse en werkplan nodig De gevolgen voor de financiële en een groot deel van de niet-financiële tegenpartijen zullen significant verschillen. Beide typen ondernemingen zullen een eigen impactanalyse moeten maken en vervolgens een werkplan moeten opstellen. Voor de grotere financiële tegenpartijen is de belangrijkste eerste afweging of zij direct klant worden van een CCP, en daarmee zelf clearing member worden, of dat zij klant worden van een clearing member. Om nog op de OTC-derivatenmarkt actief te kunnen zijn, is een van deze keuzes noodzakelijk. Voor niet-financiële tegenpartijen ligt de tweede optie voor de hand. Een onderneming zal zich onder andere het volgende moeten afvragen: Wat vraagt de nieuwe structuur van onze systemen? Hoe gaan we om met de liquiditeitsrisico s die EMIR met zich meebrengt? Hebben we voldoende capaciteit in het back-office om aan de rapportageverplichtingen te voldoen? Of is het efficiënter om deze rapportageverplichtingen te outsourcen? 18 Spotlight Jaargang uitgave 4

6 Daarnaast spelen voor financiële tegenpartijen nog specifieke vragen als: Hoe controleren we dat een nietfinanciële tegenpartij inderdaad vrijgesteld is van clearing? Kunnen we de rapportageverplichting als extra service aan niet-financiële tegenpartijen aanbieden? Moet er een dubbele prijslijst komen voor derivaten die wel of niet onder de clearingverplichting vallen, omdat het tegenpartij- en liquiditeitsrisico daarmee anders is? 7. Kosten gebruik derivaten voor alle marktpartijen omhoog De derivatenmarkt wordt nadrukkelijk anders. EMIR gaat diepe sporen achterlaten en zorgt voor vergaande regulering. Niet alleen de financiële sector wordt hierdoor getroffen. Ook buiten de financiële sector leidt de regulering van de OTCderivatenmarkt in Europa tot nieuwe verplichtingen. De vereisten met betrekking tot rapportage en risicomanagement springen met name in het oog. Daarnaast ontstaan er voor sommige niet-financiële partijen mogelijk margeverplichtingen. Dit alles zal zeker de kosten voor het gebruik van derivaten voor alle marktpartijen verhogen. Spotlight Jaargang uitgave 4 19

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 33 Mei 2014 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en accountants-administratieconsulenten

Nadere informatie

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir Zie ook: www.afm.nl/emir Zoals bekend moet door de invoering van EMIR iedere partij die een derivatencontract heeft gesloten of gaat afsluiten de details van deze transactie rapporteren. De AFM heeft de

Nadere informatie

De gevolgen van Europese derivatenwetgeving

De gevolgen van Europese derivatenwetgeving De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van

Nadere informatie

RenteafdekkingonderEMIR & central clearing

RenteafdekkingonderEMIR & central clearing RenteafdekkingonderEMIR & central clearing David van Bragt & Derek Milner Sr. Consultant Investment Solutions & Sr. Portfolio Manager Derivatives & Hedging 27 september 2016 Agenda Een EMIR-proof LDI fonds

Nadere informatie

EMIR Voorwaarden Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties voor ABD en RFD (de "Voorwaarden")

EMIR Voorwaarden Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties voor ABD en RFD (de Voorwaarden) EMIR Voorwaarden Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties voor ABD en RFD (de "Voorwaarden") 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 Deze Voorwaarden zijn een aanvulling op de ABD en/of de RFD. In geval van

Nadere informatie

De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Typ hier de coverkop

De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Typ hier de coverkop De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Typ hier de coverkop Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

KAS Focus EMIR Q&A - JulI 2013

KAS Focus EMIR Q&A - JulI 2013 KAS Focus EMIR Q&A - JulI 2013 Via KAS Focus houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de markt en in de dienstverlening van KAS BANK. In deze editie informeren wij u over de actuele situatie

Nadere informatie

Mededeling FSMA-FEBELFIN-FEB bestemd voor de niet-financiële tegenpartijen

Mededeling FSMA-FEBELFIN-FEB bestemd voor de niet-financiële tegenpartijen 02/12/2014 Mededeling FSMA-FEBELFIN-FEB bestemd voor de niet-financiële tegenpartijen I. Voornaamste verplichtingen van de Europese EMIR-Verordening 1 voor de nietfinanciële tegenpartijen 2 3 Elke niet-financiële

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

BROCHURE RENTEDERIVATEN

BROCHURE RENTEDERIVATEN BROCHURE RENTEDERIVATEN In deze brochure legt de AFM de belangrijkste eigenschappen van een rentederivaat uit en zijn vragen opgenomen die u kunt stellen aan uw bank. Deze brochure kunt u gebruiken als

Nadere informatie

EMIR (European Market Infrastructure Regulation): aandachtspunten

EMIR (European Market Infrastructure Regulation): aandachtspunten EMIR (European Market Infrastructure Regulation): aandachtspunten Voor wie zijn de aandachtspunten bedoeld? De aandachtspunten zijn bedoeld voor: 1) Banken, pensioenfondsen en verzekeraars die OTC-derivaten

Nadere informatie

FSMA_2013_15 dd. 17/07/2013

FSMA_2013_15 dd. 17/07/2013 Mededeling FSMA_2013_15 dd. 17/07/2013 Mededeling van de NBB en de FSMA aan de instellingen waarover zij toezicht uitoefenen inzake de verplichtingen ingevolge de inwerkingtreding van de Gedelegeerde Verordeningen

Nadere informatie

Toenemende regeldruk in de energiesector biedt kansen voor riskmanagement

Toenemende regeldruk in de energiesector biedt kansen voor riskmanagement Toenemende regeldruk in de energiesector biedt kansen voor riskmanagement mr. D.J. ten Boom FRM RI en J.C.L. van Doesburg MSc* Trefwoorden: nieuwe regelgeving energiesector, compliance en riskmanagement

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13 Inhoud Voorwoord 11 Hoofdstuk 1 Treasury 13 1.1 Treasurytaken 13 1.1.1 Cash & liquidity management / Financiering 14 1.1.2 Renterisicobeheer 14 1.1.3 Valutarisicobeheer 15 1.1.4 Beheer van prijsrisico

Nadere informatie

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Uw rentederivaat bij Deutsche Bank Uw derivaat bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? U heeft op dit moment een rentederivaat. In deze brochure geven

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

Woningcorporaties & Renterisicomanagement

Woningcorporaties & Renterisicomanagement Aedes Corporatiedag 2012 Woningcorporaties & Renterisicomanagement Rotterdam, World Trade Center 31 mei 2012 Arjan van der Linden Tim Monten Agenda Introductie 5 minuten Renterisico en derivaten 15 minuten

Nadere informatie

4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt

4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt 4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt In de vorige paragraaf 3 ging het vooral om verbetering van de bestaande regelgeving en toezicht. Onderwerp van deze paragraaf

Nadere informatie

Circulaire. Brussel, 8 mei 2017

Circulaire. Brussel, 8 mei 2017 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 8 mei 2017 Kenmerk: NBB_2017_16 uw correspondent:

Nadere informatie

Central clearing vanuit een pensioenfonds perspectief: to clear or not to clear

Central clearing vanuit een pensioenfonds perspectief: to clear or not to clear entral clearing vanuit een pensioenfonds perspectief: to clear or not to clear Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA) Zeist, 13 October 2016 Leontien van den Oever (Principal Risk anager PGG Investments)

Nadere informatie

Centraal clearen van OTC derivaten. Gaat het impact hebben? Absoluut. De vraag is: hoeveel, voor wie en wanneer? Think leadership

Centraal clearen van OTC derivaten. Gaat het impact hebben? Absoluut. De vraag is: hoeveel, voor wie en wanneer? Think leadership Centraal clearen van OTC derivaten. Gaat het impact hebben? Absoluut. De vraag is: hoeveel, voor wie en wanneer? Think leadership Bij deze een korte impressie van de Round Table die november 2011 plaatsvond

Nadere informatie

Transparantie onder MiFiD2

Transparantie onder MiFiD2 Transparantie onder MiFiD2 door Bas Dommerholt Wat is transparantie vanuit MiFID? Transparantie gaat niet over de transactierapportage aan toezichthouder. Maar over het publiceren en voor iedereen toegankelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6172 Inboeknummer 15bst00015 Beslisdatum B&W 27 januari 2015 Dossiernummer 15.05.651 Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 Inleiding Het treasurystatuut

Nadere informatie

Grip op de uitvoering:

Grip op de uitvoering: Grip op de uitvoering: inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving Pensioenfondsen doen er goed aan in de zoektocht naar het juiste evenwicht tussen verplichtingen en vermogen de focus te leggen op

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2017 COM(2017) 225 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK Een antwoord bieden op uitdagingen voor kritieke financiëlemarktinfrastructuren

Nadere informatie

CENTRALISED CLEARING ONDER EMIR

CENTRALISED CLEARING ONDER EMIR CENTRALISED CLEARING ONDER EMIR OPLOSSINGEN VOOR PORTEFEUILLEBEHEER - VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS - SEPTEMBER 2016 INTRODUCTIE In deze notitie wordt ingegaan op centralised clearing onder EMIR. Wij beschrijven

Nadere informatie

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/SDB/sdb 31/01/2017

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/SDB/sdb 31/01/2017 MEDEDELING 1 2017/02 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum sg@ibr-ire.be EV/SDB/sdb 31/01/2017 Geachte Confrater, Betreft: EMIR Wet van 25

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2017

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2017 Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2017 Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 7 Kosten en vergoedingen, paragraaf 7.1.1 Transactiekosten... 2 II. Wijziging

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options 23 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Swaps (H7 1 t/m 4) Optie markt (H8) 2 Interest Rate Swaps Een interest rate swap (IRS) is een financieel contract

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Periode < 5 jaar , ,3 5 jaar < periode < 10 jaar 4 44, ,4 10 jaar < periode < 15 jaar Periode > 15 jaar 1 113, ,0

Periode < 5 jaar , ,3 5 jaar < periode < 10 jaar 4 44, ,4 10 jaar < periode < 15 jaar Periode > 15 jaar 1 113, ,0 J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 24 Verbonden partijen Voor een toelichting op de remuneratie van de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen wordt verwezen naar noot 23. Er is in het

Nadere informatie

www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013

www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013 www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013 Agenda Derivaten en hedge accounting Aandachtspunten RJ 290 Transacties Bijzondere waardevermindering versus

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2010) 1059.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2010) 1059. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2010 (04.10) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2010/0250 (COD) 13917/10 ADD 2 EF 117 ECOFIN 543 CODEC 879 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Participatieregelingen: beloning of investering?

Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen zijn een veel voorkomend instrument om management te binden en te belonen, zowel in corporate- als privateequity-omgevingen. Ondernemingen

Nadere informatie

To hedge or not to hedge ; de toekomst van de derivatenmarkt *

To hedge or not to hedge ; de toekomst van de derivatenmarkt * To hedge or not to hedge ; de toekomst van de derivatenmarkt * 1 Inleiding Derivatentransacties zijn tegenwoordig onderwerp van gesprek in de kranten. Op voorpagina s van dagbladen wordt breed uitgemeten

Nadere informatie

Multi-curvewaarderingen voor collateralised derivaten

Multi-curvewaarderingen voor collateralised derivaten Multi-curvewaarderingen voor collateralised derivaten De nanciële crisis heeft e ect op de waardering van derivaten. De verschillen tussen de traditionele en nieuwe waarderingsmethodieken kunnen signi

Nadere informatie

Masterscriptie Financieel Recht. Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij?

Masterscriptie Financieel Recht. Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij? Masterscriptie Financieel Recht Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij? Bieden de regels op het gebied van segregatie en portabiliteit in EMIR een adequaat beschermingsmechanisme

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 21.1.2017 L 17/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/104 VAN DE COMMISSIE van 19 oktober 2016 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 148/2013 tot

Nadere informatie

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13)

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) 31.3.2015 NL L 86/13 VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36912 29 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B

Nadere informatie

Artikel 2 Slotbepalingen Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2 Slotbepalingen Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 24.9.2015 L 248/45 VERORDENING (EU) 2015/1599 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 10 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2015/30) DE RAAD VAN

Nadere informatie

Post crisis waardering van derivaten Achtergrond, methoden en uitdagingen

Post crisis waardering van derivaten Achtergrond, methoden en uitdagingen OPINIE Post crisis waardering van derivaten Achtergrond, methoden en uitdagingen De crisis die de financiële markten vanaf de zomer van 2007 in zijn greep heeft gehouden, lijkt wat te zijn geluwd. Deze

Nadere informatie

Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat

Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat De banken zijn op dit moment bezig met het uitvoeren van herbeoordelingen van alle lopende rentederivaten bij het

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0298(COD) 2.4.2012. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0298(COD) 2.4.2012. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 2011/0298(COD) 2.4.2012 ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Commissie economische en monetaire zaken

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 7. E-mail

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 7. E-mail Datum Pagina 1 van 7 E-mail emir@afm.nl Geacht bestuur, Sinds 16 augustus 2012 is van kracht de Verordening 648/2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters

Nadere informatie

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk Alle Ins & Outs van CCPs Informatie kunstenaar: Han Schuil (Z.t., 1996, gegoten aluminium met alkyd) Inhoudsopgave Inleiding 4 1 CCPs in vogelvlucht

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

Deutsche Bank. Valutamanagement bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank.  Valutamanagement bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Valutamanagement bij Deutsche Bank Valutamanagement bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? In deze brochure geven wij u algemene informatie over valutaproducten.

Nadere informatie

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende

Nadere informatie

Datum 24 februari 2017 Betreft Vragen van het lid Merkies (SP) over het bericht ''Trump draait nieuwe bankenregels Dodd-Frank terug''

Datum 24 februari 2017 Betreft Vragen van het lid Merkies (SP) over het bericht ''Trump draait nieuwe bankenregels Dodd-Frank terug'' > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Derivatentransacties van woningcorporaties een introductie. Koen Dessens Financial Risk Management

Derivatentransacties van woningcorporaties een introductie. Koen Dessens Financial Risk Management Derivatentransacties van woningcorporaties een introductie Koen Dessens Financial Risk Management 1 veel voorkomende plain vanilla derivaten 2 veel voorkomende exotics derivaten 3 invloed renteveranderingen

Nadere informatie

De I0 tte. Geachte heer Roelvink,

De I0 tte. Geachte heer Roelvink, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Financial Risk Management Laan van Kronenburg 2 1183 AS Amstelveen Postbus 175 1180 AD Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9711 www.deloitte.nl Behandeld

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 december 2012 (OR. en) 18040/12 Interinstitutioneel dossier: 2010/0250 (COD) EF 325 ECOFI 1102 DELACT 59

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 december 2012 (OR. en) 18040/12 Interinstitutioneel dossier: 2010/0250 (COD) EF 325 ECOFI 1102 DELACT 59 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 december 2012 (OR. en) 18040/12 Interinstitutioneel dossier: 2010/0250 (COD) EF 325 ECOFI 1102 DELACT 59 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

Fiche 4: Aanpassing van de EMIR-verordening en communicatie over verdere uitdagingen voor kritieke marktinfrastructuur

Fiche 4: Aanpassing van de EMIR-verordening en communicatie over verdere uitdagingen voor kritieke marktinfrastructuur Fiche 4: Aanpassing van de EMIR-verordening en communicatie over verdere uitdagingen voor kritieke marktinfrastructuur 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees

Nadere informatie

Verslaggeving voor derivaten onder RJ 290 Financiële instrumenten

Verslaggeving voor derivaten onder RJ 290 Financiële instrumenten Verslaggeving voor derivaten onder RJ 290 Financiële instrumenten Op 1 januari 2008 is de nieuwe verslaggevingstandaard RJ 290 Financiële instrumenten in werking getreden. Veel ondernemingen hebben nog

Nadere informatie

Equity Derivatives Market Structure. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution

Equity Derivatives Market Structure. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution Equity Derivatives Market Structure Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution 1 SPREKERS - Omar Abdellaoui - Head Business Development & Markets TOM MTF - Tycho Schaaf - Beleggingsspecialist LYNX 2 MARKTSTRUCTUUR

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 23.9.2016 L 257/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2016/1703 VAN DE COMMISSIE van 22 september 2016 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van

Nadere informatie

Uitwerking van pre- en post trade transparantie bepalingen in Regulatory Technical Standards

Uitwerking van pre- en post trade transparantie bepalingen in Regulatory Technical Standards Uitwerking van pre- en post trade transparantie bepalingen in Regulatory Technical Standards MiFID II bijeenkomst voor marktpartijen op 12 februari 2015 Fridjof Bron en Hans Wolters Het komende uur 1.

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Samenvatting ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3

Inhoud. Voorwoord Samenvatting ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 ESRB Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Mario Draghi Voorzitter van het Europees Comité voor Systeemrisico s Het doet mij veel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.9.2016 L 258/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1712 VAN DE COMMISSIE van 7 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding?

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? & wijzigingen Nrgfo Wft op het vlak van vermogensscheiding Wat was de aanleiding voor de FM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? Nationale ontwikkelingen in combinatie met nieuwe regelgeving als

Nadere informatie

Voorafgaande opmerkingen

Voorafgaande opmerkingen FAQ betreffende het reglement van de FSMA van 17 januari 2017 over de medewerking van de bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening door de niet-financiële tegenpartijen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide : Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide RJ-Uiting 2013-15 bevat de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013). Deze RJ- Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2013-12 van 11

Nadere informatie

Totaal , ,4

Totaal , ,4 J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 Pré des Pêcheurs, Antibes, Frankrijk, winnaar speciale jury prijs EPA 2015 25 Risicomanagement ten aanzien van financiële instrumenten Beleid ten aanzien van financiële risico's

Nadere informatie

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM) Vastgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM)

Nadere informatie

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie?

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie? Bescherming tegen koersschommelingen Dit productinformatieblad is bedoeld voor ondernemers die internationaal zaken doen. In het kort leest u hierin wat een valutaoptie is, hoe het werkt en wat de voordelen,

Nadere informatie

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1 Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven 24 september 2013 1 1 1 Inhoud Alternatieve vormen van financiering Een Europese Private Placement? Financiering van NPEX Contact: Victor Meijer (victor.meijer@nibc.com)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1809 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 9.9.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 VERORDENING (EG) Nr. 1329/2006 VAN DE COMMISSIE van 8 september 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale

Nadere informatie

FX Derivatives. Forward. ING Financial Markets

FX Derivatives. Forward. ING Financial Markets FX Derivatives Forward ING Financial Markets Inhoud Algemene Informatie... 1 Productbeschrijving... 1 Belangrijkste productkenmerken... 1 Voordelen... 2 Risico s... 2 Kosten... 2 Voorbeeld van een Forward...

Nadere informatie

Renterisico Scan. Een second opinion voor pensioenfondsen. met betrekking tot hun rente afdekkingsbeleid. For professional investors

Renterisico Scan. Een second opinion voor pensioenfondsen. met betrekking tot hun rente afdekkingsbeleid. For professional investors Renterisico Scan Een second opinion voor pensioenfondsen met betrekking tot hun rente afdekkingsbeleid For professional investors 1 Onderwerpen > Waarom deze Scan? > Hoe werkt het? > Contact over de scan

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Balans per 30 juni 2011 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2011 31 december 2010 Vaste activa Financiële vaste activa

Nadere informatie

4. Financieel risicobeheer

4. Financieel risicobeheer 4. Financieel risicobeheer De Groep onderkent financiële risicofactoren ten aanzien van valuta, rente, prijs, krediet en liquiditeit. Deze financiële risico s zijn niet bijzonder van aard of afwijkend

Nadere informatie

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015 MiFID Roundtable 2015 MiFID II: a piece of cake? Randy Pattiselanno, Reinier Schipper, Bastiaan Bloemink 19 maart 2015 Agenda 1. Introductie aanwezigen 2. Structuur MiFID I en II 3. Tijdlijnen en implementatie

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

// RONDE TAFEL EMIR. Thijs Aaten, APG Asset Management

// RONDE TAFEL EMIR. Thijs Aaten, APG Asset Management VOORZITTER Thijs Aaten, APG Asset Management DEELNEMERS Foto s: Fotopersburo Dijkstra // RONDE TAFEL EMIR Kevin Bergenhenegouwen, Timeos Erik-Jan van Dijk, Syntrus Achmea Vermogensbeheer Ido de Geus, PGGM

Nadere informatie

Toezicht nationale instellingen Betaalinstellingen en bijzondere projecten. Pagina 1 van 5

Toezicht nationale instellingen Betaalinstellingen en bijzondere projecten. Pagina 1 van 5 Inleiding Maarten Gelderman voor seminar "Zeven toezichttips om je instelling compliant te laten zijn" voor de sector betaalinstellingen van woensdag 9 september 2015 1 Toezicht nationale instellingen

Nadere informatie

DACT Workshop Rabobank

DACT Workshop Rabobank Zijn banken terughoudend in het aangaan van rentederivaten met corporates? DACT Workshop 12 november 2010 : Martijn Sorber, European Head of Corporate Risk& Treasury advisory : Henk Rozendaal, Global Head

Nadere informatie

Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België

Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België 2016-09-01 Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België In april 2016 hebben tweeënvijftig centrale banken en monetaire autoriteiten, waaronder

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

EMIR en pensioenfondsen

EMIR en pensioenfondsen EMIR en pensioenfondsen Het creëren van een effectieve nieuwe strategie voor LDI-gedreven investeringen David van Bragt & Martin Bottenberg Whitepaper Samenvatting van de hoofdlijnen In deze whitepaper

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 489 Derivatenposities van (semi-)publieke instellingen Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Participating Forward

Participating Forward Participating Forward 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Een flexibel en efficiënt ontwerp van LDI-strategieën. gegeven de nieuwe EMIR richtlijnen 1

Een flexibel en efficiënt ontwerp van LDI-strategieën. gegeven de nieuwe EMIR richtlijnen 1 Een flexibel en efficiënt ontwerp van LDI-strategieën gegeven de nieuwe EMIR richtlijnen 1 Drs. Dr. Ir. David van Bragt RBA Senior Consultant Investment Solutions, Aegon Asset Management Drs. Martin Bottenberg

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 11 Financiering staatsschuld

Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 11 Financiering staatsschuld Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 11 Financiering staatsschuld Inleiding De minister van Financiën heeft een uitvoerende rol bij de financiering van de staatsschuld. Het doel is om de schuld

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

(Utrechtse) derivaten

(Utrechtse) derivaten (Utrechtse) derivaten Hier komt tekst 10 maart 2016 Hier Robert komt de Geus ook tekst QT, BCS Programma (ca. 30 min) Introductie Wat zijn derivaten en welke soorten onderscheiden we? Wettelijk en eigen

Nadere informatie

Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS. HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille

Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS. HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille HOOFDSTUK 3 DERIVATEN MET BIJSTORTVERPLICHTING 3.1 Overzicht portefeuille

Nadere informatie

Frequentiemodel Internal Audit Friesland Bank. K.T. Kloosterman Leeuwarden, 31 mei 2005

Frequentiemodel Internal Audit Friesland Bank. K.T. Kloosterman Leeuwarden, 31 mei 2005 Frequentiemodel Internal Audit Friesland Bank K.T. Kloosterman Leeuwarden, 31 mei 2005 Agenda 1) Algemeen Internal Audit 2) Waarom frequenteren van onderzoeken 3) Totstandkoming en inhoud Missie Internal

Nadere informatie