VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13)"

Transcriptie

1 NL L 86/13 VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, Gezien Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ( 1 ), met name artikel 4, lid 1, artikel 4, lid 3, artikel 6, lid 2, artikel 6, lid 5, onder d), en artikel 10, Gezien Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening) (ECB/2014/17) ( 2 ), met name artikel 21, lid 1, artikel 140 en artikel 141, lid 1, Overwegende hetgeen volgt: (1) Op kredietinstellingen zijn vereisten inzake regelmatige rapportage van toepassing overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 3 ) (hierna de CRR ) en de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie ( 4 ). De ECB verzamelt de gerapporteerde informatie uit hoofde van Besluit ECB/2014/29 ( 5 ). Deze verordening vult Besluit ECB/2014/29 aan door nadere invulling van de vereisten betreffende de rapportage van financiële toezichtinformatie. (2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 stelt uniforme vereisten vast voor alle instellingen die onderworpen zijn aan Verordening (EU) nr. 575/2013 in verband met toezichtrapportage aan bevoegde autoriteiten voor specifieke gebieden die zijn uiteengezet in artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014. Eén van deze gebieden betreft geconsolideerde financiële informatie. Krachtens artikel 99, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 is rapportage van geconsolideerde financiële toezichtinformatie verplicht voor kredietinstellingen die hun geconsolideerde rekeningen opstellen conform de internationale standaarden voor jaarrekeningen die zijn vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad ( 6 ). De indiening door nationaal bevoegde autoriteiten (NBA's) bij de ECB van financiële toezichtinformatie die verplicht is uit hoofde van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014, welke informatie zowel belangrijke onder toezicht staande entiteiten en minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten betreft, geschiedt thans overeenkomstig Besluit ECB/2014/29 en dient ongewijzigd voortgezet te worden, aangezien deze indiening niet binnen het werkingsbereik van deze verordening valt. (3) Het uitoefenen van de bevoegdheid om van kredietinstellingen te verlangen dat zij internationale standaarden voor jaarrekeningen toepassen, welke uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1606/2002 gelden voor toezichtrapportage krachtens artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013, ligt buiten het werkingsbereik van deze verordening. Gezien artikel 150 van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) doet dit geen afbreuk aan eerdere besluiten van de NBA's aangaande de uitoefening of niet-uitoefening van deze bevoegdheid. (4) Overeenkomstig artikel 99, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 aangaande kredietinstellingen die internationale standaarden voor jaarrekeningen toepassen welke uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1606/2002 gelden voor toezichtrapportage op basis van artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013, vergt de rapportage van financiële toezichtinformatie op geconsolideerde basis een besluit van de bevoegde autoriteit om deze rapportage uit te breiden. Ook de ECB dient een besluit te nemen teneinde het vereiste van indiening van financiële toezichtinformatie uit te breiden naar belangrijke onder toezicht staande groepen die Verordening (EG) nr. 1606/2002 toepassen voor toezichtrapportage uit hoofde van artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013. ( 1 ) PB L 287 van , blz. 63. ( 2 ) PB L 141 van , blz. 1. ( 3 ) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van , blz. 1). ( 4 ) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie van 16 april 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van , blz. 1). ( 5 ) Besluit ECB/2014/29 van de Europese Centrale Bank van 2 juli 2014 betreffende de verstrekking aan de Europese Centrale Bank van toezichtgegevens die de onder toezicht staande entiteiten overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie aan de nationale bevoegde autoriteiten gerapporteerd hebben (PB L 214 van , blz. 34). ( 6 ) Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (PB L 243 van , blz. 1).

2 L 86/14 NL (5) Overeenkomstig artikel 99, lid 6, van Verordening (EU) nr. 575/2013 aangaande kredietinstellingen die nationale kaders voor jaarrekeningen toepassen op basis van Richtlijn (EEG) nr. 86/635 ( 1 ) van de Raad, vergt de rapportage van financiële toezichtinformatie op geconsolideerde basis een voorafgaand besluit van de bevoegde autoriteit om deze rapportage uit te breiden. Ook de ECB dient een besluit te nemen teneinde het vereiste van indiening van financiële toezichtinformatie ook voor belangrijke onder toezicht staande groepen te laten gelden die op basis van Richtlijn 86/635/EEG nationale kaders voor jaarrekeningen toepassen. Overeenkomstig artikel 99, lid 6, van Verordening (EU) nr. 575/2013 is de Europese Bankautoriteit geraadpleegd. (6) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 stelt uniforme vereisten voor toezichtrapportage aangaande de gebieden binnen haar werkingssfeer. Krachtens artikel 99, lid 5 en 6, van Verordening (EU) nr. 575/2013, gaat Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 slechts over geconsolideerde financiële toezichtinformatie. Rapportage van financiële toezichtinformatie op individuele basis ligt buiten haar werkingssfeer; derhalve kunnen bevoegde autoriteiten vereisten opleggen aangaande de rapportage van financiële toezichtinformatie op individuele basis. Gezien de behoefte aan vergelijkbare financiële informatie voor belangrijke onder toezicht staande entiteiten en minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten, legt deze verordening de door belangrijke en minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten op individuele basis aan NBA's te rapporteren financiële toezichtinformatie vast. NBA's dienen deze informatie vervolgens in bij de ECB, zulks overeenkomstig artikel 140, lid 3, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). (7) Krachtens artikel 40 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ) kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst voorschrijven dat alle kredietinstellingen die een bijkantoor op hun grondgebied hebben de bevoegde autoriteiten een periodiek verslag over hun werkzaamheden in die lidstaat van ontvangst zenden. Overeenkomstig artikel 2, lid 20, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) zijn bijkantoren die in een deelnemende lidstaat gevestigd zijn door een in een niet-deelnemende lidstaat gevestigde kredietinstelling onder toezicht staande entiteiten. Gezien de behoefte aan vergelijkbare financiële informatie voor belangrijke onder toezicht staande entiteiten legt deze verordening de informatie vast die bijkantoren die in een deelnemende lidstaat zijn gevestigd door een in een niet-deelnemende lidstaat gevestigde kredietinstelling aan NBA's moeten rapporteren. NBA's dienen deze informatie vervolgens in bij de ECB, zulks overeenkomstig artikel 140, lid 3, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). (8) Artikel 6, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 bepaalt dat de ECB toezichtbevoegdheden heeft ten aanzien van kredietinstellingen, financiële holdings of gemengde financiële holdings, of in deelnemende lidstaten gevestigde bijkantoren van in niet-deelnemende lidstaten gevestigde kredietinstellingen. Derhalve vallen bijkantoren die zijn gevestigd in een deelnemende lidstaat door een kredietinstelling uit een derde land niet onder de toezichttaken die aan de ECB zijn opgedragen. Als gevolg daarvan zijn de rapportagevereisten van deze verordening niet van toepassing op deze bijkantoren. Bovendien dienen deze rapportagevereisten niet toegepast te worden op bijkantoren die zijn gevestigd in een deelnemende lidstaat door een kredietinstelling uit een andere deelnemende lidstaat, omdat deze rapportagevereisten bedoeld zijn voor de toepassing op het niveau van de onder toezicht staande entiteit die het bijkantoor opgericht heeft. (9) De in deze verordening vastgelegde vereisten inzake belangrijke onder toezicht staande entiteiten en van minder belang zijnde onder toezicht staande entiteiten, waaronder bijkantoren die in een deelnemende lidstaat zijn gevestigd door een in een niet-deelnemende lidstaat gevestigde kredietinstelling, moeten waarborgen dat deze onder toezicht staande entiteiten een gemeenschappelijke minimumreeks aan informatie rapporteren aan NBA's en niet gericht zijn op het opleggen van uniforme rapportagevereisten. Het kan wenselijk zijn dat NBA's de noodzakelijke hoeveelheid minimuminformatie verzamelen als onderdeel van een breder rapportagekader dat zij hebben ingevoerd overeenkomstig de betrokken Unie- of nationale wetgeving en naast toezichtdoeleinden bijvoorbeeld ook statistische doeleinden dient. (10) Voor de uitoefening van de ECB-taken is het noodzakelijk financiële informatie van minder belangrijke onder toezicht staande groepen te ontvangen, met uitzondering van die groepen die hun geconsolideerde jaarrekening opstellen overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1606/2002. Deze verordening moet derhalve de door die groepen aan NBA's te rapporteren financiële toezichtinformatie vaststellen. Met name moeten de formats, de frequentie, referentiedata en inleverdata en de tijdlimieten aangaande de indiening van de betrokken gegevens gespecificeerd worden. Deze vereisten beogen te verzekeren dat die onder toezicht staande groepen een gemeenschappelijke minimumreeks aan informatie aan NBA's rapporteren en niet gericht zijn op het opleggen van uniforme rapportagevereisten. ( 1 ) Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen (PB L 372 van , blz. 1). ( 2 ) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG ( PB L 176 van , blz. 338 ).

3 L 86/15 NL (11) Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EU) nr.1024/2013 en artikel 21 van Verordening (EU) nr.468/2014 (ECB/2014/17) zijn zowel de ECB als de NBA's gehouden tot uitwisseling van informatie. Onverminderd de bevoegdheid van de ECB om op doorlopende basis rechtstreeks door kredietinstellingen gerapporteerde informatie te ontvangen, of rechtstreeks inzage te hebben in dergelijke informatie, zullen de NBA's de ECB met name alle informatie verstrekken die zij nodig heeft om de haar bij Verordening (EU) nr.1024/2013 opgedragen taken te vervullen. (12) Overeenkomstig artikel 2, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) nr.468/2014 kan toestemming verleend worden aan instellingen om voor de rapportage van financiële toezichtinformatie op geconsolideerde basis een boekjaar toe te passen dat afwijkt van het kalenderjaar. Deze verordening dient eveneens voor dergelijke rapportage de toepassing toe te staan van een boekjaar dat afwijkt van het kalenderjaar. (13) De ECB heeft een openbare raadpleging gehouden met betrekking tot deze verordening en heeft de mogelijke kosten en baten geanalyseerd, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: TITEL I ONDERWERP EN DEFINITIES Artikel 1 Onderwerp 1. Deze verordening stelt vereisten vast inzake de bij NBA's in te dienen rapportage van financiële toezichtinformatie door: (a) belangrijke onder toezicht staande groepen die internationale standaarden voor jaarrekeningen toepassen krachtens Verordening (EG) nr. 1606/2002 voor toezichtrapportage op basis van artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013, inclusief enige subgroep daarvan; (b) belangrijke onder toezicht staande groepen, met uitzondering van de onder punt a) bedoelde waarop op basis van Richtlijn 86/635/EEG nationale kaders voor jaarrekeningen van toepassing zijn, inclusief enige subgroep daarvan. (c) belangrijke onder toezicht staande entiteiten, inclusief bijkantoren die zijn gevestigd in een deelnemende lidstaat door een in een niet-deelnemende lidstaat gevestigde kredietinstelling; (d) belangrijk onder toezicht staande groepen met betrekking tot dochterondernemingen die zijn gevestigd in een nietdeelnemende lidstaat of een derde land; (e) belangrijke onder toezicht staande groepen die internationale standaarden voor jaarrekeningen toepassen krachtens Verordening (EG) nr. 1606/2002 voor toezichtrapportage op basis van artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013, inclusief enige subgroep daarvan; (f) minder belangrijke onder toezicht staande groepen, met uitzondering van de onder punt e) bedoelde waarop op basis van Richtlijn 86/635/EEG nationale kaders voor jaarrekeningen van toepassing zijn, inclusief enige subgroep daarvan. (g) minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten, inclusief bijkantoren die zijn gevestigd in een deelnemende lidstaat door een in een niet-deelnemende lidstaat gevestigde kredietinstelling; 2. In afwijking van de artikelen 7 en 14, zijn onder toezicht staande entiteiten die op individuele basis een vrijstelling hebben gekregen ten aanzien van de toepassing van prudentiële vereisten krachtens artikel 7 of 10 van Verordening (EU) nr. 575/2013, niet verplicht financiële toezichtinformatie te rapporteren op basis van deze verordening. 3. Indien bevoegde autoriteiten, waaronder de ECB, van instellingen vergen dat zij voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in deel twee tot en met vier en deel zes tot en met acht van Verordening (EU) nr. 575/2013 en in titel VII van Richtlijn 2013/36/EU op een gesubconsolideerde basis overeenkomstig artikel 11, lid 5, van Verordening (EU) nr. 575/2013, voldoen die instellingen aan de in deze verordening vastgelegde voorschriften op een gesubconsolideerde basis. 4. NBA's en/of nationale centrale banken mogen de op basis van deze verordening verzamelde gegevens ook gebruiken voor andere taken.

4 L 86/16 NL Deze verordening doet geen afbreuk aan de standaarden voor jaarrekeningen die door onder toezicht staande groepen en entiteiten worden toegepast in hun geconsolideerde jaarrekeningen, en brengt geen wijziging aan in de standaarden voor jaarrekeningen die worden toegepast voor toezichtrapportage. Aangezien onder toezicht staande groepen en entiteiten verschillende standaarden voor jaarrekeningen toepassen, hoeft alleen informatie overlegd te worden met betrekking tot waarderingsvoorschriften, inclusief methodes voor schatting van verliezen door kredietrisico's, die gelden krachtens de betreffende standaarden voor jaarrekeningen en daadwerkelijk worden toegepast door de corresponderende onder toezicht staande groep of entiteit. In dit kader worden specifieke rapportageformats ter beschikking gesteld voor onder toezicht staande groepen en entiteiten die nationale kaders voor jaarrekeningen toepassen op basis van Richtlijn 86/635/EEG. Gegevenspunten in de formats die niet van toepassing zijn op de respectievelijke onder toezicht staande entiteiten hoeven niet gerapporteerd worden. 6. Bijkantoren die in een deelnemende lidstaat zijn gevestigd door een kredietinstelling die is gevestigd in een nietdeelnemende lidstaat kan de krachtens deze verordening van hen verlangde informatie aan de betrokken nationale bevoegde autoriteit verstrekken middels de kredietinstelling die hen heeft opgericht. Artikel 2 Definities Voor de toepassing van deze verordening zijn, tenzij anders bepaald, de definities in Verordening (EU) nr.468/2014 (ECB/2014/17) van toepassing, samen met de volgende definities: 1. IAS en IFRS : International Accounting Standards en International Financial Reporting Standards, zoals vermeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1606/2002; 2. dochteronderneming : een dochteronderneming zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, onder 16), van Verordening (EU) nr. 575/2013 en die een kredietinstelling is in de zin van artikel 4, lid 1, onder 1), van Verordening (EU) nr. 575/2013; 3. subgroep : een groep waarvan de moederonderneming zelf geen dochteronderneming is van een andere instelling met een vergunning in dezelfde deelnemende lidstaat, of een financiële holding, of een gemengde financiële holding die gevestigd is in dezelfde deelnemende lidstaat; 4. geconsolideerde basis : geconsolideerde basis zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, onder 48), van Verordening (EU) nr. 575/2013; 5. gesubconsolideerde basis : een gesubconsolideerde basis zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, onder 49), van Verordening (EU) nr. 575/2013. Artikel 3 Statuswijziging van een onder toezicht staande entiteit of een onder toezicht staande groep 1. Binnen het kader van deze verordening wordt een onder toezicht staande entiteit of een onder toezicht staande groep 18 maanden nadat zij van een besluit zoals bedoeld in artikel 45, lid 1, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) in kennis werd gesteld ingedeeld als belangrijk. Zij rapporteert informatie overeenkomstig titel II van deze verordening als een belangrijke onder toezicht staande entiteit of een belangrijke onder toezicht staande groep op de eerste referentiedatum nadat zij werd ingedeeld als belangrijk. 2. Binnen het kader van deze verordening wordt een onder toezicht staande entiteit of een onder toezicht staande groep ingedeeld als minder belangrijk nadat zij in kennis werd gesteld van een besluit zoals bedoeld in artikel 46, lid 1, van Verordening (EU) nr. 468/2014. Vervolgens begint zij met de rapportage overeenkomstig titel III van deze verordening. TITEL II BELANGRIJKE ONDER TOEZICHT STAANDE GROEPEN EN ENTITEITEN HOOFDSTUK I Belangrijke onder toezicht staande groepen Artikel 4 Formaat en frequentie van geconsolideerde rapportage- en referentiedata, alsmede inleverdata voor belangrijke onder toezicht staande groepen die IFRS toepassen voor toezichtrapportage krachtens artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 Overeenkomstig artikel 99, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 rapporteren belangrijke onder toezicht staande groepen die IFRS toepassen krachtens Verordening (EG) nr. 1606/2002 voor toezichtrapportage op basis van artikel 24,

5 L 86/17 NL lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013, financiële toezichtinformatie zoals voorzien in de artikelen 2, 3 en 10 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 op geconsolideerde basis. Subgroepen hiervan die IFRS toepassen krachtens Verordening (EG) nr. 1606/2002 voor toezichtrapportage rapporteren eveneens financiële toezichtinformatie zoals voorzien in de artikelen 2, 3 en 10 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 op geconsolideerde basis. Artikel 5 Format en frequentie van geconsolideerde rapportage- en referentiedata, alsmede inleverdata voor belangrijke onder toezicht staande groepen die nationale kaders voor jaarrekeningen toepassen op basis van Richtlijn 86/635/EEG Overeenkomstig artikel 99, lid 6, van Verordening (EU) nr. 575/2013 rapporteren belangrijke onder toezicht staande groepen, met uitzondering van de in artikel 4 bedoelde groepen, waarop nationale kaders voor jaarrekeningen van toepassing zijn op basis van Richtlijn 86/635/EEG, inclusief enige subgroep daarvan, financiële toezichtinformatie zoals voorzien in de artikelen 2, 3 en 11 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 op geconsolideerde basis. HOOFDSTUK II Belangrijk onder toezicht staande entiteiten Artikel 6 Format en frequentie van rapportage op individuele basis voor entiteiten die geen deel uitmaken van een belangrijke onder toezicht staande groep 1. Belangrijke onder toezicht staande entiteiten die geen deel uitmaken van een belangrijke onder toezicht staande groep en die IFRS uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1606/2002 toepassen, hetzij omdat ze hun jaarrekeningen opstellen krachtens de daarin vermelde standaarden voor jaarrekeningen, hetzij omdat zij deze toepassen voor toezichtrapportage krachtens artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013, rapporteren financiële toezichtinformatie aan de betreffende NBA op individuele basis. Dit geldt ook voor bijkantoren die zijn gevestigd in een deelnemende lidstaat door een kredietinstelling die is gevestigd in een niet-deelnemende lidstaat. 2. De in lid 1 vermelde financiële toezichtrapportage omvat de in artikel 9 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 gespecificeerde informatie en vindt plaats volgens de in dat artikel aangegeven frequentie. 3. Belangrijke onder toezicht staande entiteiten, met uitzondering van de in lid 1 bedoelde, die geen deel uitmaken van een belangrijke onder toezicht staande groep en waarop op basis van Richtlijn 86/635/EEG nationale kaders voor jaarrekeningen van toepassing zijn, inclusief bijkantoren die zijn gevestigd in een deelnemende lidstaat door een kredietinstelling die is gevestigd in een niet-deelnemende lidstaat, rapporteren financiële toezicht informatie aan de betreffende NBA. 4. De in lid 3 vermelde financiële toezichtrapportage omvat de in artikel 11 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 gespecificeerde informatie en vindt plaats volgens de in dat artikel aangegeven frequentie. 5. De hierboven in lid 2 en 4 aangegeven informatie omvat slechts informatie met betrekking tot: a) activa, passiva, aandelenvermogen, baten en lasten die door de onder toezicht staande entiteit worden verantwoord op basis van de van toepassing zijnde standaarden voor jaarrekeningen; b) blootstellingen en activiteiten buiten de balanstelling waarbij de onder toezicht staande entiteit betrokken is; c) andere transacties dan welke zijn gespecificeerd onder a) en b) die door de onder toezicht staande entiteit worden uitgevoerd; d) waarderingsvoorschriften, inclusief methodes voor schatting van verliezen door kredietrisico's, die gelden krachtens de betreffende standaarden voor jaarrekeningen en daadwerkelijk worden toegepast door de onder toezicht staande entiteit. 6. NBA's kunnen de in lid 2 en 4 gespecificeerde, aan de ECB te overleggen informatie verzamelen als onderdeel van een breder nationaal rapportagekader dat, overeenkomstig de betrokken Unie- of nationale wetgeving, ook additionele financiële toezichtinformatie omvat en naast toezichtdoeleinden bijvoorbeeld ook statistische doeleinden dient.

6 L 86/18 NL Artikel 7 Format en frequentie van rapportage op individuele basis voor entiteiten die deel uitmaken van een belangrijke onder toezicht staande groep 1. Belangrijke onder toezicht staande entiteiten die IFRS toepassen krachtens Verordening (EG) nr. 1606/2002, hetzij omdat zij hun jaarrekeningen conform de daarin opgenomen standaarden opstellen, hetzij omdat zij die toepassen vanwege toezichtrapportage krachtens artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 en die deel uitmaken van een belangrijke onder toezicht staande groep, rapporteren financiële toezichtinformatie aan de betreffende NBA op individuele basis. De financiële toezichtrapportage door dergelijke entiteiten vindt plaats volgens de in artikel 9 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 aangegeven frequentie en omvat de in bijlage I gespecificeerde gemeenschappelijke minimumgegevens. 2. NBA's verschaffen de ECB alle, door de NBA verzamelde additionele templates zoals gespecificeerd in bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014. NBA's stellen de ECB vooraf in kennis van een door hen voorgenomen verzending van een dergelijk additioneel template. 3. Belangrijke onder toezicht staande entiteiten, met uitzondering van de in lid 1 bedoelde, waarop nationale kaders voor jaarrekeningen van toepassing zijn op basis van Richtlijn 86/635/EEG en die deel uitmaken van een belangrijke onder toezicht staande groep, rapporteren financiële toezichtinformatie aan de betreffende NBA. 4. De in lid 3 aangegeven financiële toezichtrapportage vindt plaats volgens de in artikel 11 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 aangegeven frequentie en omvat de in bijlage I gespecificeerde gemeenschappelijke minimumgegevens. 5. NBA's verschaffen de ECB alle, door de NBA verzamelde additionele templates zoals gespecificeerd in bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014. NBA's stellen de ECB vooraf in kennis van een door hen voorgenomen verzending van een dergelijk additioneel template. 6. De in lid 1, 2, 4 en 5 gespecificeerde informatie wordt gerapporteerd zoals omschreven in artikel 6, lid 5, van deze verordening. 7. NBA's kunnen de in lid 1, 2, 4 en 5 gespecificeerde, aan de ECB te overleggen gegevens verzamelen als onderdeel van een breder nationaal rapportagekader dat, overeenkomstig de betrokken Unie- of nationale wetgeving, ook additionele financiële toezichtinformatie omvat en naast toezichtdoeleinden bijvoorbeeld ook statistische doeleinden dient. Artikel 8 Referentiedata en inleverdata voor belangrijk onder toezicht staande entiteiten 1. De in de artikelen 6 en 7 gespecificeerde informatie met betrekking tot belangrijke onder toezicht staande entiteiten hebben de volgende referentiedata: (a) voor kwartaalrapportage: 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december; (b) voor halfjaarlijkse rapportage: 30 juni en 31 december; (c) voor jaarlijkse rapportage: 31 december. 2. Informatie met betrekking tot een periode wordt cumulatief gerapporteerd vanaf de eerste dag van het kalenderjaar tot de referentiedatum. 3. In afwijking van lid 1 en 2 geldt dat, daar waar het is toegestaan aan belangrijke onder toezicht staande entiteiten om hun jaarrekeningen op te stellen op basis van een boekjaar dat afwijkt van het kalenderjaar, NBA's de referentiedata mogen afstemmen op het einde van het boekjaar. De aangepaste referentiedata zijn drie, zes, negen en twaalf maanden na de start van het boekjaar. Informatie met betrekking tot een periode worden cumulatief gerapporteerd vanaf de eerste dag van het boekjaar tot de referentiedatum. 4. NBA's verzenden de in artikel 6 en 7 gespecificeerde informatie met betrekking tot belangrijke onder toezicht staande entiteiten naar de ECB aan het eind van de werkdag op de volgende inleverdata: (a) met betrekking tot belangrijke onder toezicht staande entiteiten die geen deel uitmaken van een belangrijke onder toezicht staande groep: de 40e werkdag volgende op de referentiedatum waarop de informatie betrekking heeft;

7 L 86/19 NL (b) met betrekking tot belangrijke onder toezicht staande entiteiten die deel uitmaken van een belangrijke onder toezicht staande groep: de 55e werkdag volgende op de referentiedatum waarop de informatie betrekking heeft; 5. NBA's besluiten wanneer onder toezicht staande entiteiten financiële toezichtinformatie moeten rapporteren opdat zij kunnen voldoen aan deze deadlines. HOOFDSTUK III Rapportage door onder toezicht staande groepen ten aanzien van dochterondernemingen die zijn gevestigd in een niet-deelnemende lidstaat of een derde land Artikel 9 Format en frequentie van rapportage door belangrijke onder toezicht staande groepen ten aanzien van dochterondernemingen die zijn gevestigd in een niet-deelnemende lidstaat of een derde land 1. Moederinstellingen in een deelnemende lidstaat en instellingen die worden gecontroleerd door een financiële moederholding, of een gemengde financiële moederholding in een deelnemende lidstaat, dragen er zorg voor dat financiële toezichtinformatie met betrekking tot in een niet-deelnemende lidstaat of een derde land gevestigde dochterondernemingen als volgt aan de betrokken NBA s gerapporteerd wordt: a) voor belangrijke onder toezicht staande groepen die IFRS toepassen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1606/2002, hetzij omdat ze hun jaarrekeningen opstellen krachtens de daarin vermelde standaarden voor jaarrekeningen, hetzij omdat zij deze toepassen voor toezichtrapportage krachtens artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013, op het hoogste consolidatieniveau binnen een deelnemende lidstaat, omvat financiële toezichtinformatie de in lid 1 van bijlage II bedoelde gegevens en deze vindt plaats volgens de frequentie die is aangegeven in artikel 9 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014; b) voor belangrijke onder toezicht staande groepen, met uitzondering van de hierboven bedoelde, waarop nationale kaders voor jaarrekeningen op basis van Richtlijn 86/635/EEG van toepassing zijn op het hoogste consolidatieniveau binnen een deelnemende lidstaat, omvat financiële toezichtinformatie de gegevens die in lid 2 van bijlage II bedoelde gegevens en deze vindt plaats volgens de frequentie die is aangegeven in artikel 11 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/ In afwijking van lid 1 rapporteren de in dat lid bedoelde moederondernemingen geen financiële informatie met betrekking tot dochterondernemingen waarvan de activa een totale waarde hebben van 3 miljard EUR of minder. In dit kader wordt de totale waarde van de activa vastgesteld op basis van de criteria die zijn gegeven in deel IV, titel 3, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). 3. Indien uit een update van de lijst van onder toezicht staande entiteiten overeenkomstig deel IV, titel 2, hoofdstuk 3, van Verordening (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) blijkt dat de totale waarde van de activa van een dochteronderneming meer bedraagt dan 3 miljard EUR, wordt een dochteronderneming opgenomen in de informatie die gerapporteerd moet worden op basis van lid 1 op de eerste referentiedatum die zich 18 maanden na publicatie van de bijgewerkte lijst van onder toezicht staande entiteiten voordoet. Indien deze update uitwijst dat de totale waarde van de activa van een dochteronderneming minder of gelijk is aan 3 miljard EUR, begint de moederonderneming met het rapporteren van informatie op basis van lid 2 op de eerste referentiedatum na publicatie van de bijgewerkte lijst van onder toezicht staande entiteiten. Artikel 10 Referentiedata en inleverdata voor rapportage door belangrijke onder toezicht staande groepen ten aanzien van dochterondernemingen die zijn gevestigd in een niet-deelnemende lidstaat of in een derde land 1. De in artikel 9 gespecificeerde informatie wordt verzameld met dezelfde referentiedata als financiële toezichtinformatie met betrekking tot de daaraan gerelateerde belangrijke onder toezicht staande groep. Informatie met betrekking tot een periode worden cumulatief gerapporteerd vanaf de eerste dag van het boekjaar dat wordt gebruikt voor het rapporteren van financiële informatie tot de referentiedatum. 2. NBA's overleggen de informatie met betrekking tot in een niet-deelnemende lidstaat of een derde land gevestigde dochterondernemingen zoals gespecificeerd in artikel 9 aan de ECB aan het einde van de 55e werkdag volgend op de referentiedatum waarop deze betrekking heeft. 3. NBA's besluiten wanneer onder toezicht staande entiteiten financiële toezichtinformatie moeten rapporteren opdat zij kunnen voldoen aan deze deadline.

BESLUIT (EU) 2015/530 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT (EU) 2015/530 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 28.3.2015 NL L 84/67 BESLUIT (EU) 2015/530 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 11 februari 2015 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en -verzameling aangaande voor de berekening

Nadere informatie

Artikel 1. Onderwerp en werkingssfeer

Artikel 1. Onderwerp en werkingssfeer L 107/76 25.4.2015 BESLUIT (EU) 2015/656 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 4 februari 2015 betreffende de voorwaarden krachtens welke kredietinstellingen overeenkomstig artikel 26, lid 2, van Verordening

Nadere informatie

VERORDENING (EU) Nr. 1163/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 22 oktober 2014 betreffende een vergoeding voor toezicht (ECB/2014/41)

VERORDENING (EU) Nr. 1163/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 22 oktober 2014 betreffende een vergoeding voor toezicht (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 VERORDENING (EU) Nr. 1163/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 22 oktober 2014 betreffende een vergoeding voor toezicht (ECB/2014/41) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE

Nadere informatie

1 Algemene instructies voor beide sjablonen. 2 Instructies voor het sjabloon betreffende "totale activa" Februari 2015.

1 Algemene instructies voor beide sjablonen. 2 Instructies voor het sjabloon betreffende totale activa Februari 2015. Instructies voor het invullen van de sjablonen betreffende totale activa en totale risicoposten ten behoeve van de verzameling van toezichtsvergoedingsfactoren Februari 2015 1 Algemene instructies voor

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 326/34 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/2303 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 2015 tot aanvulling van Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

INLEIDEND HOOFDSTUK. Artikel 1. Aanvullende karakter

INLEIDEND HOOFDSTUK. Artikel 1. Aanvullende karakter L 179/72 VERORDENING (EU) Nr. 673/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 2 juni 2014 betreffende de oprichting van een bemiddelingspanel en zijn reglement van orde (ECB/2014/26) DE RAAD VAN BESTUUR VAN

Nadere informatie

Richtsnoeren inzake de methoden voor de bepaling van de marktaandelen met het oog op rapportage

Richtsnoeren inzake de methoden voor de bepaling van de marktaandelen met het oog op rapportage EIOPA-BoS-15/106 NL Richtsnoeren inzake de methoden voor de bepaling van de marktaandelen met het oog op rapportage EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 12.11.2015 L 295/11 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2014 VAN DE COMMISSIE van 11 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures en templates voor de indiening

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 5,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 5, L 366/36 NL VERORDENING (EU) Nr. 1374/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 28 november 2014 betreffende statistische rapportagevereisten voor verzekeringsinstellingen (ECB/2014/50) DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA-BoS-14/170 NL Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING L 82/56 2.6.204 REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING REGLEMENT VAN ORDE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, Gezien

Nadere informatie

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO'S

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO'S C 394/4 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.11.2015 EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO'S BESLUIT VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S van 21 juli 2015 betreffende het verstrekken en verzamelen

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VOOR TESTS, DOORLICHTINGEN OF EXERCITIES DIE KUNNEN LEIDEN TOT STEUNMAATREGELEN EBA/GL/2014/ september 2014

RICHTSNOEREN VOOR TESTS, DOORLICHTINGEN OF EXERCITIES DIE KUNNEN LEIDEN TOT STEUNMAATREGELEN EBA/GL/2014/ september 2014 EBA/GL/2014/09 22 september 2014 Richtsnoeren voor de soorten tests, doorlichtingen of exercities die kunnen leiden tot steunmaatregelen uit hoofde van artikel 32, lid 4, onder d), punt iii) van de richtlijn

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 2.6.2015 L 135/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/850 VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2015 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 241/2014 tot

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 913 definitief 2006/0301 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/6/EG

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2103 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 11.3.2016 NL Publicatieblad Europese Unie L 65/49 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/347 VAN DE COMMISSIE van 10 maart 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de precieze

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 5 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 5 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 5 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0202 (COD) 12899/14 EF 221 ECOFIN 799 DELACT 166 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 4 september 2014 aan: Nr.

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 18 juni 2009 (OR. en) 2008/0084 (COD) LEX 1035 PE-CO S 3748/2/08 REV 2 DRS 84 COMPET 600 CODEC 1918 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT

Nadere informatie

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 5.12.98 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 330/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 98/78/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 oktober

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

In het eerste lid van artikel 49 wordt met ten hoogste vijf maanden vervangen door: met ten hoogste vier maanden.

In het eerste lid van artikel 49 wordt met ten hoogste vijf maanden vervangen door: met ten hoogste vier maanden. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde

Nadere informatie

RICHTSNOER (EU) 2016/1994 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

RICHTSNOER (EU) 2016/1994 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 15.11.2016 L 306/37 RICHTSNOER (EU) 2016/1994 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 4 november 2016 betreffende de benadering voor de erkenning van institutionele protectiestelsels voor prudentiële doeleinden

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2004D0003 NL 29.03.2015 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 4 maart

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 19.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie C 175/11 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 25 april 2012 inzake een voorstel voor een verordening

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 21.1.2015 L 14/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/79 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 tot vaststelling

Nadere informatie

1 Algemene instructies voor beide sjablonen 1

1 Algemene instructies voor beide sjablonen 1 Instructies voor het invullen van de sjablonen betreffende de totale activa en het totaal van de risicoposten ten behoeve van het verzamelen van de toezichtsvergoedingsfactoren April 2016 1 Algemene instructies

Nadere informatie

Circulaire. Brussel, 25 april 2016. Circulaire betreffende het aanvullend eigen vermogen NBB_2016_09. Kenmerk:

Circulaire. Brussel, 25 april 2016. Circulaire betreffende het aanvullend eigen vermogen NBB_2016_09. Kenmerk: de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 25 april 2016 Kenmerk: NBB_2016_09 uw correspondent:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1432 18 nuari 2016 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 7 nuari 2016 houdende regels met betrekking tot het prudentieel

Nadere informatie

VERORDENING (EU) Nr. 1011/2012 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24)

VERORDENING (EU) Nr. 1011/2012 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24) L 305/6 Publicatieblad van de Europese Unie 1.11.2012 VERORDENING (EU) Nr. 1011/2012 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24)

Nadere informatie

Richtsnoeren inzake aanvullend vermogen

Richtsnoeren inzake aanvullend vermogen EIOPA-BoS-14/167 NL Richtsnoeren inzake aanvullend vermogen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 18.10.2014 NL L 300/57 BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 september 2014 houdende de tenuitvoerlegging van scheiding tussen de monetaire beleidsfunctie en de toezichtfunctie van de Europese Centrale

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/109/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/109/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 259/14 Publicatieblad van de Europese Unie 2.10.2009 RICHTLIJN 2009/109/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG

Nadere informatie

L 198/28 Publicatieblad van de Europese Unie 23.7.2013

L 198/28 Publicatieblad van de Europese Unie 23.7.2013 L 198/28 Publicatieblad van de Europese Unie 23.7.2013 VERORDENING (EU) Nr. 697/2013 VAN DE RAAD van 22 juli 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 19.9.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 19.9.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.9.2014 C(2014) 6515 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 19.9.2014 tot aanvulling van Richtlijn 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 148/6 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 524/2014 VAN DE COMMISSIE van 12 maart 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen

Nadere informatie

Toepassingsveld Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. Verzekerings- en herverzekeringsholdings naar Belgisch recht.

Toepassingsveld Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. Verzekerings- en herverzekeringsholdings naar Belgisch recht. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, xx-xx-2015 Kenmerk: NBB_2015 uw correspondent:

Nadere informatie

Artikel 1. Wijzigingen

Artikel 1. Wijzigingen L 14/36 NL RICHTSNOER (EU) 2016/66 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 26 november 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Bank met betrekking

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE L 3/41 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE van 5 januari 2016 betreffende het gezamenlijk indienen en het uitwisselen van gegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 april 1999 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 VERORDE I G (EG) r. /99 VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT WIJZIGI G

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK L 104/72 NL 8.4.2014 BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 24 februari 2014 betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 21.8.2013

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 21.8.2013 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.8.2013 C(2013) 5405 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 21.8.2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

5135/02 CS/mm DG H NL

5135/02 CS/mm DG H NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 januari 2002 (OR. es) 5135/02 ENFOPOL 5 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Initiatief van het Koninkrijk Spanje betreffende de oprichting van een

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 december 2005 (OR. en) 14883/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0145 (CNS) UEM 205 ECOFIN 370 OC 877 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule EIOPA-BoS-14/174 NL Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat in bijlage een nieuw herzien compromisvoorstel van het voorzitterschap betreffende de in hoofde genoemde richtlijn.

Voor de delegaties gaat in bijlage een nieuw herzien compromisvoorstel van het voorzitterschap betreffende de in hoofde genoemde richtlijn. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 april 2005 (27.04) (OR.en) 8134/05 Interinstitutioneel dossier: 2004/0250 (COD) DRS 9 CODEC 284 WERKDOCUMENT van: het voorzitterschap aan: de Groep vennootschapsrecht

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 31.10.2003 L 283/81 EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 23 oktober 2003 voor transacties van deelnemende lidstaten met hun werksaldi in buitenlandse valuta's ingevolge artikel

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

Helsinki, 25 maart 2009 Doc: MB/12/2008 definitief

Helsinki, 25 maart 2009 Doc: MB/12/2008 definitief Helsinki, 25 maart 2009 Doc: MB/12/2008 definitief BESLUIT OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN VERORDENING (EG) NR. 1049/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD INZAKE DE TOEGANG VAN HET PUBLIEK TOT DOCUMENTEN

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 (definities)

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 (definities) Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

ECB-PUBLIC ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 18 augustus 2011

ECB-PUBLIC ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 18 augustus 2011 NL ECB-PUBLIC ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 18 augustus 2011 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop (CON/2011/64) Inleiding en rechtsgrondslag

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) 14533/08 GAF 14 FI 400 UEM 182 EUROPOL 71 DROIPE 79 OTA I-PU T van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.7.2014 C(2014) 4580 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.7.2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 C(2015) 8766 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 2.12.2015 tot goedkeuring van het operationele programma "Vooruitziend en voortvarend" met het oog op steunverlening

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN XV/6026/99 NL ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN DIRECTORAAT-GENERAAL XV Interne markt en financiële diensten 1 Dit document

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 17 november 2008. tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 17 november 2008. tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem NL BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 november 2008 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem (ECB/2008/17) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 27.10.2004 COM(2004) 725 definitief 2004/0250 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijnen 78/660/EEG

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

Richtsnoeren. betreffende betalingsverplichtingen uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU inzake de depositogarantiestelsels EBA/GL/2015/09 11.09.

Richtsnoeren. betreffende betalingsverplichtingen uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU inzake de depositogarantiestelsels EBA/GL/2015/09 11.09. EBA/GL/2015/09 11.09.2015 Richtsnoeren betreffende betalingsverplichtingen uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU inzake de depositogarantiestelsels 1 EBA-richtsnoeren betreffende betalingsverplichtingen

Nadere informatie

Wet financiële betrekkingen met het buitenland

Wet financiële betrekkingen met het buitenland Wfbb Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder: a. Ingezetenen: 1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

Nadere informatie

EBA/GL/2013/01 06.12.2013. Richtsnoeren

EBA/GL/2013/01 06.12.2013. Richtsnoeren EBA/GL/2013/01 06.12.2013 Richtsnoeren voor retaildeposito's met verschillende uitstromen ten behoeve van liquiditeitsrapportage in het kader van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 276 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Publicatieblad L 91. van de Europese Unie. Wetgeving. Niet-wetgevingshandelingen. 54e jaargang 6 april 2011. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 91. van de Europese Unie. Wetgeving. Niet-wetgevingshandelingen. 54e jaargang 6 april 2011. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie ISSN 1725-2598 L 91 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 54e jaargang 6 april 2011 Inhoud II Niet-wetgevingshandelingen BESLUITEN 2011/199/EU: Besluit van de Europese

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 1 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 1 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 1 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0361 (COD) 13783/14 EF 243 ECOFIN 863 DELACT 180 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 30 september 2014 aan: Nr.

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.5.2014 C(2014) 3006 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 13.5.2014 tot wijziging van de bijlagen VIII en VIII quater bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité van de

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 28 juli 2000 bij de Raad ingediend.

1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 28 juli 2000 bij de Raad ingediend. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 december 2000 (9.2) (OR. fr) 4647/00 Interinstitutioneel dossier: 2000/0208 (CNS) LIMITE FIN 595 EUM 34 EUROPOL 49 DROIPEN 62 VERSLAG van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 16.12.2014 C(2014) 9950 final Mededeling van de Commissie van 16.12.2014 Richtsnoerennota van de Commissie over de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van Verordening

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1745/2003 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9)

VERORDENING (EG) Nr. 1745/2003 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9) L 250/10 VERORDENING (EG) Nr. 1745/2003 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.8.2015 COM(2015) 388 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de regels waaraan de toepassingsniveaus van de bancaire prudentiële vereisten

Nadere informatie

In de rest van de circulaire worden alle onderwerpen beschreven en wordt de desbetreffende procedure uitgelegd.

In de rest van de circulaire worden alle onderwerpen beschreven en wordt de desbetreffende procedure uitgelegd. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 30 juli 2015 Kenmerk: NBB_2015_23 uw correspondent:

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie