Toenemende regeldruk in de energiesector biedt kansen voor riskmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toenemende regeldruk in de energiesector biedt kansen voor riskmanagement"

Transcriptie

1 Toenemende regeldruk in de energiesector biedt kansen voor riskmanagement mr. D.J. ten Boom FRM RI en J.C.L. van Doesburg MSc* Trefwoorden: nieuwe regelgeving energiesector, compliance en riskmanagement bij energieleveranciers, EMIR, REMIT, MIFID Energieleveranciers zullen de komende jaren veel energie in zichzelf moeten steken. Dit is de korte conclusie uit een lange lijst wetgeving die in 2013 en 2014 vanuit Brussel over deze sector wordt uitgerold. Doel hiervan is te komen tot een transparante, goed gereguleerde energiemarkt, met inzichtelijke risico s en eerlijke prijsvorming. Voor de markt zelf betekent dit in de eerste plaats een uitdaging om aan alle eisen te voldoen. Lukt dit, dan wordt een gelijk speelveld voor alle marktdeelnemers gecreëerd, waarvan de consument uiteindelijk de grote winnaar moet zijn. Tegelijkertijd biedt het echter grote kansen voor de sector zelf, omdat de verplichte inspanning om aan de regels te voldoen ook gebruikt kan worden om de interne processen te stroomlijnen en zo het riskmanagement en de informatievoorziening structureel op een hoger plan te brengen. In deze bijdrage wordt geschetst met welke regelgeving de energiesector te maken krijgt en welke verplichtingen dit met zich meebrengt. Vervolgens komt aan de orde hoe organisaties hiervan ook zelf kunnen profiteren. En last but not least: hoe dit kan worden aangepakt. EMIR (European Market Infrastructure Regulation) 1 EMIR dateert uit 2012 en is de Europese uitwerking van een besluit van de G20 uit 2009 om tot strengere regulering te komen voor de handel in over-the-counter (OTC) derivaten. Ook termijncontracten in energie vallen hieronder. De Verordening kent twee regimes, die afhankelijk zijn van zowel de aard als de omvang van de transacties. Betreft het een niet-financiële partij zoals een energieleverancier en dienen de derivaten met name voor het afdekken van risico s, dan is een zogenaamd mild regime van toepassing. Overstijgt de waarde van de transacties zonder hedging-doel echter een bepaalde grenswaarde, dan gaan de zwaardere * Dorus-Jan ten Boom en Jaap van Doesburg zijn beiden Senior Consultant Governance, Audit, Risk & Compliance bij ConQuaestor. Lees ook ons eerdere artikel over REMIT in Energeia op brussel-dwingt-energiemarkt-tot-transparantie-en-competitie-belang-producent-en-consument. 1 Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregister. 2 Kredietderivaten (nominale waarde): 1 miljard, equityderivaten: 1 miljard, rentederivaten: 3 miljard, valutaderivaten: 3 miljard, grondstofderivaten: 3 miljard. 3 De ingangsdatum van de centrale clearingplicht is nog afhankelijk van de voortvarendheid van de Europese instellingen, maar wordt verwacht rond de zomer van 2014 van kracht te worden. regels gelden die ook voor financiële instellingen worden gehanteerd. Zo krijgt een energiebedrijf dat derivaten uitsluitend inzet voor het afdekken van rente- of marktrisico s, dus ook te maken met EMIR. Dat houdt onder andere in dat alle transacties vanaf 15 maart 2013 al expliciet aan de tegenpartij dienen te worden bevestigd en dat partijen ervoor moeten zorgen dat zij steeds een volledig overzicht hebben van alle uitstaande contracten (reconciliatie-eis). Ook bestaat vanaf deze datum al de verplichting om aan de toezichthouder een melding te doen als de drempelwaarden 2 overschreden worden en er zwaardere eisen gaan gelden, zoals de verplichte handel via een Central Clearing Party (CCP) 3, het aanhouden van onderpand en de waardering op marktwaarde. Daarnaast geldt voor alle transacties (dus ook onder het milde regime) dat deze binnenkort, mogelijk al vanaf februari 2014 (afhankelijk van het tempo van de Europese toezichthouder ESMA), moeten worden gemeld bij een Trade Repository. Dit is een centraal transactieregister met als doel risicovolle marktsituaties zo vroeg mogelijk te herkennen, zodat de toezichthouder hierop kan ingrijpen Ten Boom_Van Doesburg.indd :29

2 REMIT (Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency) 4 Deze Verordening die eind 2011 van kracht is geworden, richt zich specifiek op de fysieke energiemarkt en bevat ten eerste een expliciet verbod op marktmanipulatie en handel met voorkennis. Voor op energie gebaseerde financiële producten op gereguleerde markten was dit reeds verboden op grond van MAD (Market Abuse Directive) 5, die in 2005 in werking trad en momenteel onderwerp is van een herziening. 6 Op basis van REMIT strekt het verbod op marktmisbruik zich nu ook uit tot de bilaterale handel en de fysieke handel op spotmarkten. Concreet betekent dit dat informatie die een energieleverancier heeft en die mogelijk van invloed is op de prijsvorming openbaar gemaakt moet worden. Vooralsnog is de eigen website hiervoor het medium, waardoor het weinig effect heeft. In de toekomst zal hiervoor waarschijnlijk een speciaal register worden geopend. 7 Op grond van REMIT zijn alle marktpartijen dus verplicht prijsgevoelige informatie zo snel mogelijk openbaar te maken. Daarnaast voorziet REMIT in de centrale registratie van transactiegegevens en bepaalde fundamentele data, zoals gegevens met betrekking tot de productie- en transportcapaciteit. In november 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM, de opvolger van de NMa) laten weten dat de start van de registratie van marktdeelnemers is uitgesteld van het eerste naar het derde kwartaal van 2014, waarna de melding van transacties drie maanden later zou kunnen beginnen. De werking van REMIT is beperkt tot organisaties met een dermate groot handelsvolume dat ze geacht worden directe invloed op de prijsvorming te kunnen uitoefenen. Hoewel het dus per definitie om grote marktpartijen gaat, bestaat de indruk dat in ieder geval een deel van deze organisaties succesvol op het uitstel heeft gespeculeerd. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) 8 De eerste versie van MiFID is in werking getreden in 2007 en geeft strenge regels voor partijen die in derivaten handelen. De energiesector kon zich tot nu toe echter nog aan de werkingssfeer hiervan onttrekken door zich te beroepen op een van de vele uitzonderingsbepalingen. Parallel aan de herziening van MAD, wordt momenteel ook gewerkt aan een nieuwe versie van MiFID, waarbij naast een nieuwe Richtlijn (MiFID II) ook een Verordening (MiFIR) van kracht zal worden. Ook de uitzonderingspositie van de energiemarkt staat hierbij ter discussie. Naar verwachting zal de nieuwe regelgeving in 2015 ingaan. Voor de energiemarkt zou dit kunnen betekenen dat vanaf die datum voldaan moet worden aan de MiFID-regels, onder andere op het gebied van het beschikbare kapitaal, de handelssystemen die gebruikt mogen worden en de gegevens die verplicht moeten worden gerapporteerd. Ook deze regels zullen echter niet op zichzelf staan, maar nauwe samenhang hebben met de eerder genoemde verplichtingen uit EMIR, REMIT en MAD. Dit betekent dat bij de implementatie van MiFID II vrijwel zeker aansluiting gevonden kan worden bij reeds eerder verwerkte regelgeving. Verplichtingen Bovenstaande regels komen in hoog tempo op de markt af of zijn inmiddels in werking getreden. Doordat de meeste de vorm van een Verordening hebben, is voor de inwerkingtreding ervan geen nationale regelgeving nodig. Bij niet-nakoming van de verplichtingen die hieruit voortkomen, dreigen hoge administratieve boetes, die kunnen oplopen tot 20% van de jaaromzet. Ook kan overtreding van de regels een economisch delict opleveren, wat betekent dat de betrokkenen strafrechtelijk vervolgd kunnen worden en zelfs tot gevangenisstraf kunnen worden veroordeeld. Daarnaast worden overtredingen gepubliceerd, wat aanzienlijke reputatieschade met zich meebrengt. 4 Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie. 5 Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik). 6 De EU werkt zowel aan een nieuwe Richtlijn (MAD II) als aan een Verordening (MAR). Op grond hiervan wordt het o.a. mogelijk om markmisbruik ook aan te pakken als de gevolgen ervan zich op een andere markt voordoen. Voorbeeld hiervan is voorkennis met betrekking tot de prijs op een spotmarkt te gelde te maken op de derivatenmarkt, wat tot nog toe niet onder de Richtlijnen viel. Ook de hiervoor benodigde samenwerking tussen toezichthouders is onderwerp van de nieuwe regelgeving. 7 In juli en augustus 2013 heeft de ACM een consultatieronde gehouden over de vraag of er voor de melding van voorkennis een centraal platform moet komen. Wanneer de resultaten hiervan verwacht mogen worden is niet bekend gemaakt. 8 Richtlijn nr. 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten Ten Boom_Van Doesburg.indd :29

3 Verplichtingen die anno 2013 reeds gelden zijn het openbaar maken van voorkennis op basis van MAD en REMIT en het melden van drempeloverschrijdende handelsvolumes op basis van EMIR. Dit betekent dat alle deelnemers in de energiemarkt processen moeten hebben ingericht om deze informatie te monitoren. Daarnaast brengt het verbod tot marktmanipulatie met zich mee dat organisaties dusdanige controles moeten inrichten dat de kans dat zich malversaties voordoen zo klein mogelijk is. De boete die de Rabobank onlangs kreeg opgelegd vanwege manipulatie van de Libor-rente geeft aan dat op nalatigheid op dit vlak substantiële sancties staan. 9 In de herfst van 2014 start volgens de ACM de registratie van alle partijen die op basis van REMIT aan de toezichthouder data moeten aanleveren, drie maanden later gevolgd door de daadwerkelijke aanlevering. Voor de organisaties die dit betreft is het van belang om tijdig na te gaan welke rapportagestroom door bijvoorbeeld een handelsplatform of een Trade Repository kan worden uitgevoerd en welk deel uit de eigen systemen moet worden gehaald. De complexiteit hiervan zit hem niet alleen in het feit dat uitvoeringsregels niet voor eind 2013 definitief zullen zijn, maar ook in de combinatie van expertise die nodig is om dit goed in te richten. Om te beginnen moet het brede pakket aan regelgeving worden teruggebracht tot die eisen die voor één specifieke organisatie gelden. Behalve van de rol in de keten (leverancier, netbeheerder, afnemer), hangt dit onder andere af van het transactievolume, het doel van de transacties en de platforms die hiervoor gebruikt worden. En, ook niet onbelangrijk: hoe de regels er op uur U uiteindelijk uit blijken te zien. Het voorlopige implementatieschema met betrekking tot EMIR en REMIT ziet er als volgt uit: Overzicht verplichtingen energieleverancier op basis van EMIR en REMIT 2013 en 2014 Vanwege de samenhang tussen genoemde regelingen is het bij de implementatie ervan belangrijk om uit te gaan van het geheel. Overlappende of verwante eisen kunnen worden gecombineerd, waarbij reeds geïmplementeerde processen en controls mogelijk nog kunnen worden hergebruikt. Daarnaast is het belangrijk om bij het inrichten van de benodigde processen zoveel mogelijk uit te gaan van de ketens zoals die door de hele organisatie heen lopen en niet elk bedrijfsonderdeel de regie te geven over zijn eigen 9 Op 29 oktober 2013 werd bekend dat de Rabobank met betrokken Toezichthouders een schikking had getroffen van 774 miljoen inzake het aandeel van de bank in het langdurig manipuleren van de Liborrente Ten Boom_Van Doesburg.indd :29

4 deelproces. Het is immers juist de aansluiting tussen de verschillende processtappen die bepaalt of het geheel uiteindelijk waterdicht is. Een geïntegreerde aanpak vereist echter niet alleen een goed overzicht van de wetgeving, maar ook van de eigen organisatie en de processen die hier doorheen lopen. Met name als deze verdeeld is over meerdere divisies of locaties, is dit niet vanzelfsprekend. Gezien de hausse aan wetgeving die de komende jaren verwerkt moet worden, is het van grote waarde juist nu in dit overzicht te investeren. Kansen Compliance omdat het moet zou hier stoppen. Wie verder kijkt, ziet echter dat de toepasbaarheid van wat verplicht moet worden ingericht aanzienlijk breder is dan alleen het voldoen aan regelgeving. Ten eerste kan dit een enorme kwaliteitsimpuls geven aan het risicomanagement. Het transactieproces wordt gestroomlijnd en continu gemonitord, wat inzicht geeft in marktrisico s, tegenpartijrisico s en de omvang van ongedekte posities. En door de maatregelen die nodig zijn om de kans op marktmisbruik te minimaliseren, worden ook de operationele risico s aanzienlijk verkleind. Ten tweede kunnen de data die de rapportages naar de toezichthouder vullen, ook voor interne analyse worden gebruikt. Wat zijn de trends in de prijsvorming? Welke contracten zijn achteraf gezien duur en welke niet? Het derde winstpunt is het beschikbaar komen van de gegevens van de markt als geheel, die de Trade Repositories op basis van EMIR en toezichthouder op basis van REMIT in geaggregeerde vorm gaan terugleveren. Worden deze data daadwerkelijk gebruikt, dan zal ook de markt zijn werk doen en leidt deze transparantie op termijn mogelijk zelfs tot scherpere prijsvorming. Onderstaande figuur geeft de samenhang weer tussen compliance-inspanningen en de mogelijkheden die dit biedt op het vlak van riskmanagement. Aantoonbaar compliant zijn betekent bijvoorbeeld dat het hele proces van in- en verkoop van energie doorlopend inzichtelijk moet zijn. Dezelfde informatie kan echter ook gebruikt worden als grondstof voor geconsolideerde risicorapportages Ten Boom_Van Doesburg.indd :29

5 Conclusie Het mag duidelijk zijn dat in Europa de messen geslepen worden. Te hopen is dat deze aan twee kanten gaan snijden. Behalve een verplicht nummer, is de nieuwe regelgeving immers ook een unieke kans het riskmanagement en de performance van een organisatie op een hoger plan te brengen, ook vanuit een ketengedachtegang. Begin with the end mind pleit voor een integrale aanpak, waarbij het projectplan niet alleen de minimale wettelijke en technische eisen bevat, maar ook de gewenste interne en externe verwerking van de data. Compliance omdat het moet kost geld en loopt achter de feiten aan. Compliance van binnenuit start met een business case en creëert waarde Ten Boom_Van Doesburg.indd :29

Een Verordening Marktmisbruik: wat gaat er straks veranderen?

Een Verordening Marktmisbruik: wat gaat er straks veranderen? Een Verordening Marktmisbruik: wat gaat er straks veranderen? Mr. J.T. de Jong 1 1 Inleiding Op 20 oktober 2011 kondigde de Europese Commissie (Commissie) aan de huidige Richtlijn Marktmisbruik 2 (algemeen

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 33 Mei 2014 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en accountants-administratieconsulenten

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

MiFID heeft tot doel beleggers te beschermen en financiële

MiFID heeft tot doel beleggers te beschermen en financiële Artikel MiFID: zelfs bij business as usual verandert veel IT processen van beleggingsondernemingen wijzigen door implementatie van EU Richtlijn Ivo Bolderhey en Floris IJpeij Wie denkt dat marktwerking

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord Balansmanagement bij Servicekantoor AGH XS2TheWorld en KAS BANK ontwikkelden de app voor IMS Dashboard ISAE 3402 als opvolger van SAS 70 Nieuwe dienst voor Premie Pensioen Instellingen: de Pensioen bewaarder

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

toezichtthema s 2014

toezichtthema s 2014 toezichtthema s 2014 inhoud 1. INLEIDING 2. TOEZICHT HIGHLIGHTS 2013 3. PLANNEN RIJKSOVERHEID 4. AGENDA AFM 2014 5. AGENDA DNB 2014 6. CONCLUSIES 7. OVER 4THLINE 3 5 6 9 13 24 25 3 inleiding Binnen financiële

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie