Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Februari 2013 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten uit vermogen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de exploitatie van de R.K. parochie. Uitgaande van het boekjaar 2008 vormen de opbrengsten uit vermogen circa 1/3 deel van de totale opbrengsten van een parochie, waarbij de verwachting wordt uitgesproken dat dit belang in de komende jaren nog verder zal toenemen. De aan een parochie ter beschikking staande middelen komen voort uit de aanwezigheid van eigen vermogen en fondsen. De belangrijkste fondsen zijn de voorziening voor groot onderhoud alsmede de voorziening grafrechten. Het behalen van een zo goed mogelijk rendement op de aan de parochie ter beschikking staande gelden is, gegeven het bovenstaande, een belangrijk onderdeel geworden van de opdracht van het bestuur. Om in de toekomst blijvend te kunnen komen tot een sluitende exploitatie van een parochie, is het van groot belang dat de omvang van de ter beschikking staande gelden zoveel als mogelijk op hetzelfde niveau blijft. Naast het behalen van een zo goed mogelijk rendement, is het daarom ook een belangrijke doelstelling voor het bestuur van de parochie om het eigen vermogen minimaal te handhaven. Dit betekent dat slechts een beperkt risico kan worden geaccepteerd ter zake het beleggen van dit vermogen. Ook ter zake de gelden uit eerder genoemde fondsen moet voorzichtig worden gehandeld; het betreft hier immers reële toekomstige verplichtingen waarvoor alsdan de desbetreffende middelen wel daadwerkelijk beschikbaar dienen te zijn. Om parochies in het realiseren van voornoemde doelstellingen te ondersteunen, heeft het bisdom van 's- Hertogenbosch voor de onder haar ressorterende parochies een beleggingsstatuut opgesteld. Het beleggingsstatuut beperkt zich niet enkel tot het geven van richtlijnen over toegestane beleggingen. Ook het beheer van de aanwezige liquide middelen valt onder dit statuut. De belangrijkste regels omtrent het beheer binnen een parochie zijn opgenomen in het algemeen reglement bestuur van een R.K. parochie. Dit reglement is, indien gewenst, via het Bisdom op te vragen. In het onderhavige statuut zijn nadere voorschriften opgenomen, die door de besturen in acht dienen te worden genomen bij onder andere het beleggen van de haar beschikbare gelden. Het beleggen van gelden is aan te merken als een daad van bijzonder beheer, waarvoor bisschoppelijke toestemming dient te worden gevraagd. In de beoordeling of in een specifieke situatie bisschoppelijke goedkeuring kan worden verleend, zijn de in dit statuut opgenomen voorschriften leidend. Dit betekent dat voor handelingen op het gebied van beleggingen geen separate bisschoppelijke toestemming behoeft te 1

2 worden gevraagd, indien en voor zover de voorgenomen handelingen passen binnen de voorschriften zoals opgenomen in dit beleggingsstatuut. Bij het opstellen van de in dit statuut opgenomen voorschriften ter zake toegestane beleggingen is aansluiting gezocht bij het beleggingsstatuut, zoals dat is vastgesteld voor het beleggingsfonds van het Bisdom van s-hertogenbosch. De basis voor het beheer van de liquiditeiten van een parochie wordt gevormd door de liquiditeitsbegroting, op basis waarvan door het bestuur van de parochie kan worden vastgesteld op welke termijnen middelen beschikbaar dienen te zijn voor bepaalde uitgaven (bijvoorbeeld groot onderhoud) c.q. voor welke termijn beschikbare middelen door de parochie kunnen worden belegd. Zonder een goede liquiditeitsbegroting is het niet mogelijk te komen tot een adequate besluitvorming in deze. Op basis van de liquiditeitsbegroting kan worden bepaald welke middelen voor welke termijn ter beschikking staan. Afhankelijk hiervan kan worden besloten om gelden op een rekening-courant aan te houden, voor korte of langere duur vast te zetten middels een af te sluiten termijndeposito, of te beleggen in obligaties en aandelen. Liquiditeiten Voor het aanhouden van liquide middelen gelden de navolgende regels: De betreffende middelen staan steeds ter vrije beschikking van de parochie en kunnen zonder enige beperking per direct worden opgenomen. Er mogen geen liquide middelen worden aangegaan bij een tegenpartij (bank) met een lagere rating dan A. Beleggen voor korte termijn Gelden, welke naar verwachting voor een periode korter dan 5 jaar ter vrije beschikking van de parochie staan, mogen worden ondergebracht op spaarrekeningen en (termijn-)deposito's, waarbij een eventuele vaste looptijd in lijn dient te liggen met de geplande aanwending van de betreffende gelden op basis van eerdergenoemde liquiditeitsbegroting. Ook is het toegestaan om de betreffende bedragen vast te leggen in obligaties, waarbij de resterende looptijd van de obligatie alsdan dient aan te sluiten op het moment dat de betreffende middelen binnen de parochie weer nodig zijn om bepaalde uitgaven te kunnen financieren. Ter zake spaarrekeningen/deposito s gelden de volgende aanvullende eisen: Minimaal 75% van de spaarrekeningen/deposito s dienen te lopen bij een tegenpartij (bank) met een rating van AAA/Aaa of AA/Aa. Hierbij mag bij een belang per tegenpartij groter dan , het maximale belang per tegenpartij (bank) maximaal 25% van het totale beleggingssaldo, exclusief liquide middelen, bedragen.

3 Er mogen geen spaarrekeningen/deposito s worden aangegaan bij een tegenpartij (bank) met een lagere rating dan A. Geen enkele tegenpartij (bank) met een rating lager dan AA of Aa3 mag een groter aandeel dan 10% van de spaarrekening/depositoportefeuille innemen. Op enigerlei wijze achtergestelde spaarrekeningen/deposito s zijn niet toegestaan. Indien en voor zover een bedrag aan spaarrekeningen en deposito s onder een garantieregeling van de Nederlandse staat wordt gegarandeerd, mag dit bedrag bij de uitwerking van de hiervoor vermelde regels buiten beschouwing worden gelaten. Bij de beoordeling hiervan dient rekening te worden gehouden met de samenstelling van de totale beleggingsportefeuille (bijvoorbeeld samengaan liquiditeiten en deposito s bij eenzelfde bankinstelling). Ter zake obligaties gelden de volgende aanvullende eisen: De obligaties hebben een vaste looptijd en een vaste rente. De obligatiebeleggingen zijn gebonden aan ratingcriteria met betrekking tot de kredietwaardigheid van de debiteuren: Minimaal 50% van het obligatiebelang dient een AAA of Aaa rating te hebben. Hierbij mag het maximale belang 25% per debiteur bedragen. Er mag niet belegd worden in individuele obligaties met een lagere rating dan AA of Aa2. Geen enkele obligatiedebiteur met een rating lager dan AAA of Aaa mag een groter aandeel dan 10% van de obligatieportefeuille innemen. Er mag niet belegd worden in achtergestelde en perpetuele leningen. Beleggen voor lange termijn Indien gelden voor een periode langer dan 5 jaar ter vrije beschikking van de parochie staan, is belegging volgens de hieronder opgenomen richtlijnen toegestaan. R.K. Beleggingsfonds van het bisdom 's-hertogenbosch Indien gelden worden weggezet voor langere termijn, wordt geadviseerd deel te nemen in het R.K. Beleggingsfonds van het bisdom 's-hertogenbosch. Daarin wordt belegd met een defensief profiel en een lange termijn horizon. Het daadwerkelijke vermogensbeheer is uitbesteed aan een drietal externe vermogensbeheerders, te weten Rabobank/Schretlen, ABN Mees Pierson en ING.

4 Voor nadere informatie omtrent het R.K. Beleggingsfonds kan contact worden opgenomen met de heer drs. P. Broeders di., directeur-econoom, of de heer W. van de Molengraft RA, adjunct-econoom. Zelfstandig beleggen Onder zelfstandig beleggen wordt verstaan het rechtstreeks beleggen van gelden door de parochie, anders dan door middel van het R.K. Beleggingsfonds van het bisdom 's-hertogenbosch. Er dient te worden belegd met een defensief profiel en een lange termijn horizon. Het is de wens om zoveel mogelijk ethisch te beleggen. Dit betekent concreet dat, daar waar mogelijk in de desbetreffende vermogensklasse, producten die aan de portefeuille worden toegevoegd aan criteria van ethiek c.q. duurzaamheid moeten voldoen. Gezien het feit dat voor parochies het beleggingsresultaat een belangrijke inkomstenbron vormt, dient het te behalen rendement zoveel mogelijk in liquiditeiten ter beschikking te komen. 1) Asset allocatie De asset allocatie zal plaatsvinden binnen de volgende onderstaande bandbreedtes. Tijdelijke overschrijding van de maximumpercentages voor de diverse vermogenscategorieën is toegestaan als deze nodig is om een vermogensklasse op een efficiënte manier binnen de bandbreedte te brengen, mits met uitdrukkelijke schriftelijke bisschoppelijke goedkeuring. Vermogenstitel strategisch maximum gemiddelde Liquiditeiten/termijndeposito s 0 % 30 % Obligaties 65 % 100 % Aandelen 20 % 35 % Alternatieve beleggingen 15 % 20 % Liquiditeiten: Dit betreft gelden op rekening courant, spaarrekening of deposito (geen achtergestelde deposito s). Ter zake gelden dezelfde eisen als hiervoor reeds genoemd bij het aanhouden van liquide middelen c.q. het beleggen op korte termijn. Obligaties: Ter zake obligaties gelden de navolgende voorwaarden: Minimum 80%, strategisch 90% en maximum 100% van het obligatiebelang dienen obligaties te zijn met vaste looptijd en een vaste rente (geen zero-bonds). Minimum 0%, strategisch 10% en maximum 20% van het obligatiebelang kan belegd worden in obligaties met variabele rente. Dit betreft onder meer floaters en steepeners.

5 De obligatiebeleggingen zijn gebonden aan ratingcriteria met betrekking tot de kredietwaardigheid van de debiteuren: Minimaal 50% van het obligatiebelang met vaste looptijd en vaste rente dient een AAA of Aaa rating te hebben. Hierbij mag het maximale belang 25% per debiteur bedragen. Er mag niet belegd worden in individuele obligaties met een lagere rating dan AA of Aa2. Geen enkele obligatiedebiteur met een rating lager dan AAA of Aaa mag een groter aandeel dan 10% van de obligatieportefeuille innemen. Er mag niet belegd worden in achtergestelde en perpetuele leningen. Aandelen: Beleggingen kunnen uitsluitend geschieden in aandelen gerelateerde producten met een 100% hoofdsomgarantie op de eindvervaldatum. De looptijd bedraagt maximaal 10 jaar. Hierbij dient er een spreiding te bestaan over minimaal een tiental aandelenopties. *) Alternatieve beleggingen: Dit betreft mogelijke beleggingen in indirect vastgoed, grondstoffen, private equity en overige obligaties zoals onder meer high yield. In deze categorieën kan alleen worden belegd met 100 % hoofdsomgarantie op de eindvervaldatum. De looptijd bedraagt maximaal 10 jaar. Van deze categorieën bedraagt de maximale belegging per categorie 10% van de totale portefeuille. 2) Valutarisico Er mag geen direct valutarisico gelopen worden t.o.v. de Euro. 3) Debiteurenspreiding De beheerder zal zorg dragen voor voldoende debiteurenspreiding voor wat betreft de totale portefeuille exclusief liquiditeiten: a) Debiteuren met triple A rating moeten minimaal 50 % uitmaken van de totale portefeuille. b) Debiteuren met een double A rating ( minimaal AA- of AA3) mogen per debiteur maximaal 20 % van de totale portefeuille uitmaken. c) Debiteuren met een single A rating (minimaal A- of A3) mogen per debiteur maximaal 10% van de totale portefeuille uitmaken. *) In afwijking op het statuut is het toegestaan te beleggen in Rabobank ledencertificaten. Belegging hierin is toegestaan voor zover dit past binnen de hiervoor aangegeven asset-allocatie en onder de voorwaarde dat de Rabobank haar AAA-status behoudt. De belegging in Rabobank ledencertificaten mag maximaal 10 % van de totale beleggingsportefeuille bedragen. Naschrift (02/2013): Door de huidige rating van de Rabobank (AA) is belegging in ledencertificaten thans niet meer mogelijk.

6 Overgangsregeling Dit beleggingsstatuut is met directe ingang van toepassing op alle beleggingen, die vanaf 1 december 2010 door parochies binnen het bisdom 's-hertogenbosch worden aangegaan. De per genoemde datum aanwezige feitelijke beleggingsportefeuille zal door de betreffende parochie in de komende periode tot en met 31 december 2012 in overeenstemming met dit beleggingsstatuut worden gebracht. Hiertoe zal door het bestuur een plan van aanpak dienen te worden opgesteld. Indien noodzakelijk om onnodige verliezen te voorkomen, is afwijking van deze termijn enkel toegestaan na voorafgaande bisschoppelijke goedkeuring. s-hertogenbosch, 24 november 2010

7 Aanvulling op beleggingsstatuut maart 2012 Naar aanleiding van recente ontwikkelingen op de financiële markten (m.n. de downgrading door Standard & Poor s van diverse Eurolanden alsmede van de Rabobank) hebben wij geconstateerd dat het huidige beleggingsstatuut, zoals dat dient te worden toegepast binnen R.K. parochies van het Bisdom van s-hertogenbosch, enkele onduidelijkheden bevat op het gebied van de hantering van ratings. In het beleggingsstatuut zijn eisen geformuleerd ter zake van de ratingklasses, waaraan de individuele beleggingen moeten voldoen. In het statuut is echter niet bepaald door welke rating-agency de te hanteren rating dient te zijn toegekend. Besloten is thans om voor de beoordeling van de kwaliteit van de beleggingen, in eerste instantie enkel gebruik te maken van de ratings zoals die worden afgegeven door Standard & Poor s en Moody s. Het is ter beoordeling van de parochie zelf, van welke rating-agency gebruik wordt gemaakt. Mochten beide genoemde rating-agencies voor een specifieke belegging geen rating hebben afgegeven, dan kan alsnog gebruik gemaakt worden van ratings van Fitch of DBRS. Indien een parochie gebruik wil maken van deze rating-agencies, dan zal zij zich goed rekenschap moeten geven van de reden van ontbreken van een rating van Standard & Poor s en Moody s en dit alsdan expliciet verantwoorden aan het Bisdom van s-hertogenbosch.

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch Algemene informatie Informatie-memorandum ter zake van deelname in het R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van s-hertogenbosch Het R.K. Beleggingsfonds

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2868 30 januari 2015 Beleidsregels van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 januari 2015, nr. 2014-0000068292

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Rockwool 4 februari 2014 Voorwoord De beleggingscommissie heeft onder andere als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en het doen van voorstellen voor

Nadere informatie

B2014-69. Beleggingsplan 2014. Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26

B2014-69. Beleggingsplan 2014. Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26 Beleggingsplan 2014 Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 2 Implicaties externe ontwikkelingen rond SNPF...5 2.1 Macro-economische omgeving...5 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen Treasury Statuut Nvon Wijdenes, september 2007 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam Hoge School van Amsterdam Augustus 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 1.1 Verantwoording...3 1.2 Algemene doelstelling...3 2 Risicobeheer...4 2.1 Uitgangspunten risicobeheer...4 2.2 Renterisico...4 2.2.1

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen Vermogensbeheer 1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen 1.1 Openbare lichamen zijn bij het uitzetten van (tijdelijk)

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V.

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de kennis en ervaring, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Bij Noordam Vermogensbeheer

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Ds. Pierson Stichting voor VO op 20 december 2004 en herzien op 15 december 2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Treasury Statu ut Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg INHOUD 1. INLEIDING pagina3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE pagina 3-6 3. INTERNE ORGANISATIE TREASURYFUNCTIE pagina 6-7 4. TREASURYPARAGRAAF

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO 1. INLEIDING 2. BELEGGEN VIA ABN AMRO 2.1 Advies 2.1.1. Fondsadvies 2.1.2. Beleggingsadvies 2.1.3. Trading 2.2 Execution only 2.2.1. Direct Beleggen 2.2.2.

Nadere informatie

Treasurystatuut 2.1. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen.

Treasurystatuut 2.1. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen. Vanuit deze visie werken wij samen met onze partners aan het perspectief voor mensen die op onze woningen zijn aangewezen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KPN Vastgesteld in december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Gedragscode... 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur... 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

vermogensbeheer) curatele en meerderjarigenbewind praktisch nauwelijks bruikbaar

vermogensbeheer) curatele en meerderjarigenbewind praktisch nauwelijks bruikbaar Aanbevelingen beheershandelingen (ten aanzien van vermogensbeheer) curatele en meerderjarigenbewind praktisch nauwelijks bruikbaar dr. A.J.C.C.M. Loonen en mr. D. Weewer LLM* Trefwoorden: kantongerecht,

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe PROVINCIAAL BLAD Nr. 2211 19 september Officiële uitgave van provincie Drenthe. 2014 Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting pensioenfonds VNU

Beleggingsplan. Stichting pensioenfonds VNU Beleggingsplan Stichting pensioenfonds VNU November 2014 Inleiding Het beleggingsplan behandelt de vastlegging van het strategisch beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds VNU (het fonds).het beleggingsplan

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 TREASURYSTATUUT 2014 Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Wettelijke kaders... 3 1.3 Stadsregionale kaders... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Wethouder van Cultuur en Financiën

Wethouder van Cultuur en Financiën Wethouder van Cultuur en Financiën mw. drs J. Klijnsma Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, Ter attentie van de heer M. Smits

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Goud Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Goud Metaal & Techniek

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie