Beleggen bij Schretlen & Co

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen bij Schretlen & Co"

Transcriptie

1 Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd :52

2 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we verstaan onder doelrisicoprofi elen en hoe wij portefeuilles samenstellen. In dit document leggen wij u op hoofdlijnen het beleggingsproces bij Schretlen & Co uit en lichten wij een aantal belangrijke begrippen toe. Hiermee kunt u zich een beeld vormen van de beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co. Ook kunt u deze desgewenst vergelijken met dienstverlening van andere fi nanciële instellingen. Mocht u na het lezen van dit document een beleggingsrelatie met Schretlen & Co aangaan, dan kunt u dit document gedurende de relatie raadplegen om de beslissing van uw vermogensbeheerder of het advies van uw adviseur beter te kunnen plaatsen en het gesprek met hem / haar beter te kunnen voeren. Wij wijzen er op, dat dit document een algemene beschrijving geeft van beleggen bij Schretlen & Co en geen rekening kan houden met persoonlijke omstandigheden. Het kan daarmee zo zijn, dat in uw specifieke situatie hiervan wordt afgeweken. Uw specifieke situatie zal worden vastgelegd in een aantal andere documenten, zoals: een beleggingsvoorstel (hiermee doen wij u een concreet voorstel voor een risicoprofiel en een beleggingsportefeuille); een vermogensplanning (een advies over uw integrale financiële situatie); een rekening courant overeenkomst (daarin worden afspraken over uw rekening bij Schretlen & Co gemaakt); en een cliëntenovereenkomst (vermogensbeheer of beleggingsadvies). Welke vormen van beleggingsdienstverlening biedt Schretlen & Co? Schretlen & Co biedt twee vormen van beleggings dienstverlening aan, namelijk vermogensbeheer en beleggingsadvies. Schretlen & Co biedt in principe geen execution only dienstverlening aan. De keuze tussen vermogensbeheer en beleggingsadvies hangt af van uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke voorkeur. Bij beleggingsadvies bepaalt u uiteindelijk zelf waarin belegd wordt omdat u voor iedere transactie goedkeuring dient te verlenen. Bij vermogensbeheer neemt de vermogensbeheerder zelfstandig de beslissingen, uiteraard binnen het kader van de met u gemaakte afspraken. Hoe bepalen wij samen met u welk risico en rendement bij u past? Als beleggen voor u een geschikte oplossing blijkt om uw doelen te bereiken, dan bepalen wij samen met u welk risicoprofiel het beste bij u past. Het risicoprofiel geeft de risico- en rendements verhouding op basis van een bepaalde standaard verdeling over beleggingscategorieën weer. Die verdeling wordt ook wel de assetmix of asset allocatie genoemd. Schretlen & Co kent drie hoofd asset categorieën: aandelen, vastrentende waarden (obligaties) en alternatieve beleggingen. Deze categorieën worden ieder onderverdeeld in een aantal subcategorieën (zie ook de paragraaf Hoe wordt er belegd in het risicoprofiel? ). Deze verdeling bepaalt voor een groot deel welk rendement u op uw totale beleggingsportefeuille behaalt én welk risico u daarbij loopt. Elke beleggingscategorie kent namelijk een eigen rendement/risicoverhouding. Schretlen & Co kent zeven risicoprofielen (*): Risicoprofi elen Schretlen & Co Aandelen Vastrentende Waarden Alternatieve Beleggingen Garantieprofiel (**) Vastrentend Plus (1) 0-15% % 0-25% Vastrentend Gemengd (2) 0-35% 45-85% 0-25% Schretlenmix Vastrentend (3A) 30-50% 35-65% 0-25% Schretlenmix (3) 35-65% 25-55% 0-25% Aandelen Gemengd (4) 65-85% 10-25% 0-25% Aandelen Plus (5) % 0-20% 0-25% Bron: Beleggingscompetence Rabobank Nederland Private Banking De verdeling van de beleggingscategorieën verandert in de loop van de tijd, maar binnen de afgesproken bandbreedtes. Dat is de afgesproken bewegingsruimte die een beleggingscategorie heeft. Met deze bewegingsruimte kan worden ingespeeld op de kansen die de beleggingscategorieën bieden. Tegelijk zorgen de bandbreedtes ervoor dat elk portefeuilleprofiel het eigen rendement/ risicokarakter behoudt. (*) Indien uw wensen en specifieke omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan van deze profielen worden afgeweken en kan een andere invulling worden gekozen. Een dergelijke andere invulling wordt ook wel mandaat genoemd. (**) In een garantieprofiel worden uitsluitend beleggingen met een al dan niet gedeeltelijke hoofdsomgarantie op het einde - dus niet tussentijds - van de looptijd van de belegging opgenomen. De hoofdsomgarantie wordt in beginsel gegeven door de uitgevende instelling van het betreffende financiële instrument Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd :52

3 Om uw risicoprofiel te bepalen, doet Schretlen & Co een zogenaamde inventarisatie. Dat zijn één of meerdere persoonlijke gesprekken, waarbij een groot aantal zaken aan bod komt. U kunt hierbij denken aan uw beleggingsdoelstelling(en), uw beleggingshorizon, uw financiële situatie, uw persoonlijke omstandigheden, uw specifieke (beleggings) wensen, uw kennis van en ervaring met beleggen, uw rendementswens en uw risico-acceptatie. Op basis van deze gegevens bepaalt Schretlen & Co samen met u welk risicoprofiel het beste bij u past, en doet u een concreet voorstel (meestal in een beleggingsvoorstel, al dan niet voorafgegaan door of gecombineerd met een vermogensplanning). Bovendien wordt het risicoprofiel contractueel vastgelegd, tenminste jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast. Het risicoprofiel ligt daarmee niet voor altijd vast. Uw financiële en persoonlijke situatie, doelstellingen, wensen, risicoacceptatie en randvoorwaarden veranderen immers. Wat zijn de risico s en de verwachte rendementen van de beleggingen? Beleggen bij Schretlen & Co is geen doel op zich, maar een middel om uw doelen te bereiken. Hoe hoger het risico waar u voor kiest, hoe hoger het rendement kan zijn, maar ook de kans dat er een aantal jaren sprake is van koersverliezen op uw portefeuille. Daarmee neemt dus ook de kans toe dat u er een aantal jaren over doet om een (eventuele) koersval terug te verdienen. Het is daarom belangrijk om bij de verdeling over de beleggingscategorieën nadrukkelijk rekening te houden met uw planningsperiode of beleggingshorizon. Over het algemeen geldt, dat hoe langer de planningsperiode of beleggingshorizon is, hoe groter de kans dat tussentijdse (negatieve) koersbewegingen kunnen worden gedempt. Als u veel tijd heeft om uw doelstellingen te behalen en u daardoor een lange beleggingshorizon hebt, is het mogelijk om een profiel te kiezen met een hogere rendement/ risicoverhouding. Voor de duidelijkheid is berekend hoeveel rendement u zou kunnen hebben behaald met deze portefeuilleprofielen en wat het risico zou zijn geweest. U ziet de uitkomsten in onderstaande tabel. Rendementen die eerder zijn behaald, bieden, zoals bekend geen zekerheid voor de toekomst, maar geven wel een beeld van de rendement/risicoverhouding van elk portefeuilleprofiel. Enkele opmerkingen op basis van deze historische analyse: In alle profielen is er in de tussentijd sprake geweest van negatieve resultaten. Het illustreert ten overvloede dat aan beleggen, hoe defensief ook, risico s zijn verbonden en dat die zich ook (kunnen) verwezenlijken. Normaal gesproken zal een risicoprofiel met een hoger risico over een lange tijd een hoger verwacht rendement laten zien, evenals een grotere schommeling van de jaarlijkse rendementen. Hoe meer risico u wilt accepteren, hoe hoger op lange termijn het rendement dat u mag verwachten. Let op: bij de hier weergegeven periode ( ) zitten twee grote financiële crises: de internetcrisis (2001) en de kredietcrisis (2008). Dat vormt mede een verklaring waarom het gemiddelde rendement in de periode van het aandelenprofiel 5 op het eerste gezicht aan de lage kant lijkt gelet op de gemiddelde rendementen in deze periode van de lagere profielen. De bevindingen en verwachtingen hierboven zijn gebaseerd op historische gemiddelde rendementen van de Schretlen & Co basis-portefeuilleprofielen, uitgaande van relevante benchmarks (die een bredere spreiding kennen dan mogelijk is in een individuele portefeuille). Het gaat om bruto rendementen, dus zonder dat eventuele kosten, inflatie en belastingen zijn meegerekend. De weergegeven rendementen zijn telkens inclusief de herbelegging van dividend- en rente-inkomsten. De rendementen hebben betrekking op jaargemiddelden. Elke individuele vermogensportefeuille kan positief en negatief afwijken van deze langetermijngemiddelden. Vanwege de precieze invulling van uw portefeuille en een precieze kostenstructuur zijn er altijd afwijkingen ten opzichte van de geschetste ontwikkelingen bij deze Schretlen portefeuilleprofielen. Tot slot wijzen wij u er op, dat de meeste gegevens zijn gebaseerd op rendementen in de periode In het verleden behaalde rendementen geven geen garanties voor de toekomst, maar bieden wel enig inzicht in de rendementen en risico s die mogelijk te verwachten zijn. Rendementen kunnen ook fors tegenvallen. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die een grote impact kunnen hebben op het risico en rendement van uw beleggingen. Zo kunnen er grote negatieve uitschieters zijn in de rendementen als gevolg van ongekende crises in de markt zoals bijzondere marktomstandigheden, impactvolle wetswijzigingen of terroristische aanslagen. Deze negatieve uitschieters kunnen zich zelfs meerdere jaren achtereen voordoen. U dient zich er van bewust te zijn dat u in een extreem slecht scenario uw inleg volledig kunt verliezen. Indien u bij het beleggen gebruik maakt van een effectenkrediet dan wel op een andere manier belegt met geleend geld, loopt u zelfs het risico een restschuld over te houden. Profi el Periode Deposito GP 1 2 3A Gemiddeld 2,8% - 5,2% 5,5% 5,4% 5,2% 4,7% 4,2% Minimum 0,8% - 7,5% 14,2% 20,1% 26,0% 33,9% 39,8% Maximum 5,0% - 18,2% 20,5% 27,7% 36,9% 49,0% 58,1% Bron: Beleggingscompetence Rabobank Nederland Private Banking Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd :52

4 Hoe bewaakt Schretlen & Co het risico binnen de portefeuille? Het uitgangspunt van onze dienstverlening is, dat wij uw portefeuille ten minste jaarlijks samen met u evalueren. In dat gesprek gaan we na of er wijzigingen zijn in uw persoonlijke en financiële omstandigheden, uw risicoen rendementswensen dan wel of er andere wensen en beperkingen zijn. We bekijken of uw profiel nog steeds het meest passend is. Indien dat nodig is, passen we het profiel aan. Voor een eventuele aanpassing van het profiel hebben wij altijd uw toestemming nodig. In het systeem dat de vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs gebruiken om orders in te leggen, is een groot aantal zaken uit het beleggingskader dat Schretlen & Co hanteert geprogrammeerd. U kunt hierbij met name denken aan de bandbreedtes van de asset categorieën in de profielen. Dreigt een transactie te leiden tot een overschrijding van de afgesproken bandbreedtes, dan genereert het systeem een waarschuwing. Ook controleert het systeem, of de beleggingen in uw portefeuille zich nog binnen de afgesproken bandbreedtes van de beleggingscategorieën vallen. Is er sprake van een overschrijding, dan attendeert het systeem eens per kwartaal uw vermogensbeheerder en de afdeling Risicomanagement. De belangrijkste risicomaatregel die Schretlen & Co in uw portefeuille neemt, is om te zorgen voor een zo breed mogelijke spreiding (binnen het kader van de met u gemaakte afspraken). De portefeuille wordt periodiek beoordeeld op die spreiding, en zo nodig aangepast. Dat proces wordt ook wel herbalanceren. genoemd, zie ook bij de tweede pijler in de paragraaf Hoe beleggen we bij Schretlen & Co?. Uw vermogensbeheerder of beleggingsadviseur controleert bij iedere transactie of deze zich verhoudt tot uw risicoprofiel. Alle vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs van Schretlen & Co zijn geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (www.dsi.nl). Hoe wordt er belegd in het risicoprofi el? Ieder risicoprofiel bestaat uit drie beleggingscategorieën: aandelen, vastrentende waarden (obligaties) en alternatieve beleggingen. Liquiditeiten vormen geen aparte categorie en worden beschouwd als restpost. De verdeling over deze beleggingscategorieën noemen we de assetmix of asset allocatie. De verdeling over deze beleggingscategorieën is het meest bepalend voor het verwachte rendement en risico van een beleggingsportefeuille. Deze drie hoofd assetcategorieën aandelen, vastrentende waarden (obligaties) en alternatieve beleggingen kennen weer sub assetcategorieën, om te kunnen spreiden binnen een asset categorie. De belangrijkste sub assetcategorieën staan vermeld in onderstaande tabel: Aandelen Vastrentende Waarden Alternatieve beleggingen Sub categorie Trackers (i)/ Indexfondsen Investment Grade (iii) Hedge Funds Garantiestructuren (ii) High Yield (iv) Private Equity Beleggingsfondsen Equity Linked (v) Grondstoffen (vii) Individuele titels / Opties Credit Linked (vi) (i) Een tracker, ook wel ETF genoemd, is een passief beleggingsfonds dat een index volgt. (ii) Garantiestructuren zijn financiële instrumenten met een al dan niet gedeeltelijke hoofdsomgarantie, en kunnen ook bestaan uit aandelen en een gekochte put optie. (iii) Investment Grade betekent, dat een kredietbeoordelaar zoals Moody s of Standard & Poor s een rating - een inschatting van het kredietrisico - aan het financiële instrument heeft toegekend, die varieert van AAA tot BBB-. (iv) High Yield betekent, dat de rating lager is dan onder (iii) vermeld of niet is toegekend. (v) Equity Linked betekent kort gezegd dat de vastrentende waarde een blootstelling heeft naar aandelen(indices). (vi) Credit Linked betekent kort gezegd dat de vastrentende waarde een blootstelling naar andere (typen) leningen kent. (vii) Grondstoffen worden ook wel commodities genoemd. Het beleggingskader van Schretlen & Co gaat uit van een spreiding over titels, regio s, landen en sectoren. Hiervoor gelden bepaalde regels, evenals voor de eisen die aan de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen of financiële instrumenten worden gesteld. Beleggingen in vastrentende waarden zijn in beginsel in EURO. U kunt altijd bepaalde individuele titels of sub asset categorieën uitsluiten, of daarin beperkingen aanbrengen. Schretlen & Co kan haar visie op de financiële markten tot uitdrukking brengen door te adviseren tijdelijk wat meer in bepaalde (sub) asset categorieën te beleggen (dat wordt overwegen genoemd), of juist wat minder (dat wordt onderwegen genoemd). Daartussen in zit de positie neutraal. Zowel overwegen als onderwegen kan niet leiden tot een overschrijding van de met u overeengekomen bandbreedtes van de asset categorieën. Ons beleid ten aanzien van (sub)assetcategorieën kan per risicoprofiel verschillen Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd :52

5 Hoe beleggen we bij Schretlen & Co? Het fundament van onze beleggingsfilosofie betreft het bouwen van een evenwichtig samengestelde portefeuille. We adviseren uw portefeuille goed te spreiden: niet alleen over beleggingscategorieën heen, maar juist ook binnen de subcategorieën. Een goede spreiding van uw beleggingsportefeuille heeft tot gevolg dat het risico afneemt, zonder dat dit ten koste gaat van het verwachte rendement. De impact van een tegenvaller is dan namelijk kleiner en kan makkelijker opgevangen worden door andere beleggingen in de portefeuille. Een tweede belangrijke pijler in de beleggingsfilosofie is het regelmatig herbalanceren van de portefeuille. De koersen van beleggingen in aandelen, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen gaan onder invloed van de economische ontwikkelingen omhoog en omlaag. Daardoor verandert de assetmix van uw portefeuille door de tijd heen. We adviseren u uw portefeuille weer in balans te brengen met uw oorspronkelijke uitgangspunten als het gewicht van de verschillende beleggingscategorieën aanzienlijk is veranderd. Het risico van uw portefeuille kan door koersschommelingen namelijk te hoog of juist te laag worden. Als het risico te hoog is, dan is de verwachte kans op verlies groter dan past bij uw persoonlijke risicoprofiel. Maar als het risico te laag is, is de kans groter dat u onvoldoende rendement op de lange termijn gaat realiseren en komen uw doelen mogelijk in gevaar. De derde pijler van de beleggingsfilosofie betreft maatschappelijk verantwoord beleggen. Rabobank en Schretlen & Co streven naar een goed rendement. Maar niet ten koste van alles. Als maatschappelijk betrokken bank is het niet meer dan logisch dat we onze klanten ook zo veel mogelijk op een maatschappelijk verantwoorde manier laten beleggen. Ons beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen sluit aan bij algemene en internationaal erkende standaarden op het gebied van mens, milieu en goed bestuur. De basiseisen die hiervoor als uitgangspunt dienen zijn gebaseerd op: Global Compact en Principles for Responsible Investing van de Verenigde Naties en het beleid ten aanzien van controversiële wapens van de Rabobank. We passen deze zoveel mogelijk toe in onze beleggingsdienstverlening. Wij geloven dat door rekening te houden met niet-financiële factoren de risico-en rendementsverhouding van beleggingsportefeuilles kan worden verbeterd. Wat goed is voor onze gezamenlijke toekomst, is ook een goede lange termijn investering voor onze cliënt. Meer informatie hierover kunt u vinden op (onder het kopje: verantwoord beleggen). Hoe zien de beleggingen eruit bij Schretlen & Co? Voordat wij nieuwe beleggingstitels in ons assortiment opnemen, doorlopen we eerst het interne productgoedkeuringsproces bij Rabobank Nederland. Hierbij kijken we of het product voldoet aan onze eisen ten aanzien van onder meer verhandelbaarheid, transparantie, complexiteit, kostenbelading en toegevoegde waarde voor de cliëntportefeuilles. Actieve beleggingsfondsen en passieve indextrackers Schretlen & Co neemt binnen de portefeuilles van cliënten passieve en actieve fondsen op. Onze visie is dat in minder liquide, minder transparante en minder efficiënte markten professionele beleggers met kennis van zaken extra rendement kunnen halen (actieve beleggingsfondsen). Schretlen & Co vindt indexfondsen (passieve fondsen) vooral geschikt voor liquide, transparante en efficiënte markten waar het lastig is voor actief beheerde fondsen om een concurrentievoordeel te halen. Door beide strategieen te gebruiken streven we naar een portefeuille die de voordelen van twee werelden combineert. Schretlen & Co helpt beleggers door uit het totale aanbod van actief beheerde beleggingsfondsen en indexfondsen de in onze ogen kwalitatief beste fondsen te selecteren. Schretlen & Co geeft niet zelf financiële producten uit. Wel kunnen wij financiële producten in uw portefeuille opnemen of adviseren die zijn uitgegeven door de Rabobank. Market timing Schretlen & Co belegt met het oog op de lange termijn. Mede om die reden, probeert Schretlen & Co niet om aankoop- en verkoopmomenten zo precies mogelijk te timen. Stock picking Mede om reden van spreidingsmogelijkheden belegt Schretlen & Co in principe zo min mogelijk in individuele aandelen. Daarom doet Schretlen & Co niet aan stock picking als primaire beleggingsstrategie, het proberen te selecteren van hopelijk succesvolle individuele aandelentitels. Het is uiteraard wel mogelijk om individuele aandelentitels te kopen en verkopen. Speculatie Schretlen & Co belegt voor de lange termijn, waarbij niet zelden ook de vermogensoverdracht aan volgende generaties een belangrijke rol speelt. De reguliere dienstverlening van Schretlen & Co is daarom niet geschikt voor speculatief ingestelde en op de korte termijn gerichte beleggers Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd :52

6 Wat zijn de beleggingskosten? Schretlen & Co Uitgangspunt voor de kosten is een zogenaamde all-in fee. Dit is een percentage van het belegd vermogen, dat jaarlijks wordt berekend en per kwartaal wordt verrekend. Deze all-in fee dekt alle kosten voor de beleggingsdienstverlening bij Schretlen & Co, zoals beheerloon en bewaarloon. Over de all-in fee is 21% BTW verschuldigd in geval van vermogensbeheer. In geval van vermogensadvies is 40% van de all-in fee met 21% BTW belast. De debetrente in geval van een eventuele debetstand maakt géén onderdeel uit van de all-in fee en wordt afzonderlijk verrekend. Aan sommige beleggingen, zoals beleggingsfondsen, zijn ook kosten verbonden. Die betaalt u niet aan Schretlen & Co, maar worden door het beleggingsfonds zelf ingehouden. In de cliëntovereenkomst die wij met u sluiten als wij een beleggingsrelatie aangaan, besteden wij nadere aandacht aan deze kosten. U kunt uw contactpersoon vragen om een specificatie van alle kosten die door de all-in fee gedekt worden, als ook om een specificatie van de geldende provisietarieven bij Schretlen & Co. De kostenafspraken worden ten minste één keer per jaar besproken tijdens het evaluatiegesprek en kunnen dan worden aangepast of worden verlengd. Schretlen & Co is in 1911 opgericht als gespecialiseerde effectenbank. Sinds 1965 maakt Schretlen & Co deel uit van de Rabobank organisatie. In 1994 krijgt Schretlen & Co de status van Private Bank van de Rabobank, met als werkterrein vermogensplanning, vermogensbeheer, vermogensadvisering en financiële structurering. Als onderdeel van Rabobank Private Banking biedt Schretlen & Co hoogwaardige beleggingsdiensten. Rabobank Nederland is enig aandeelhoudster van Schretlen & Co. Disclaimer Schretlen & Co, iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (www.afm.nl ). Voorts is Schretlen & Co geregistreerd als kredietinstelling (bank) bij De Nederlandsche Bank N.V. (www.dnb.nl). De in deze publicatie opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers dienen hun eventuele beslissing om te beleggen in beleggingsproducten uitsluitend te baseren op het prospectus en de daarvan deel uitmakende beschrijving van risicofactoren, voorwaarden en kosten, alsmede voor zover van toepassing de Financiële Bijsluiter/Essentiële Beleggersinformatie. Bij onderlinge verschillen tussen de hierin opgenomen informatie en het prospectus zal de inhoud van het prospectus prevaleren. Het prospectus en de Financiële Bijsluiter/Essentiële Beleggersinformatie, zijn kosteloos verkrijgbaar bij Schretlen & Co, uw lokale Rabobank of via Deze publicatie is met zorg samengesteld, maar kan niet volledig zijn. De informatie is gebaseerd op de situatie per november Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend, omdat de publicatie generiek, op hoofdlijnen beschrijvend en informatief van aard is. De publicatie is daarmee niet van toepassing op individuele gevallen, en heeft niet de strekking om als advies te fungeren. Voor nadere informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met uw contactpersoon. Ook kunt u belangrijke informatie over Schretlen & Co en sommige van de gehanteerde (algemene) voorwaarden raadplegen op (onder over Schretlen & Co / beleid & regelgeving, niet vergeten door te scrollen). Schretlen & Co, november 2013, Compliance. Wijzigingen voorbehouden Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd :52

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

INFORMATIE DIENSTVERLENING

INFORMATIE DIENSTVERLENING INFORMATIE DIENSTVERLENING Inleiding Dit informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Dienstverlening van Bank ten Cate & Cie N.V. Het doel van dit informatieblad is een kort overzicht te geven van

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave Beleggingsbeleid Inhoudsopgave 1. Definitie beleggingsbeleid 2. Definitie beleggingsrisico 3. Beleggingsstrategie 4. Beleggingscategorieën 5. Verantwoord beleggen 6. Doelgroep van de Beleggingsonderneming

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave Beleggingsbeleid Inhoudsopgave 1. Definitie beleggingsbeleid 2. Definitie beleggingsrisico 3. Beleggingsstrategie 4. Beleggingscategorieën 5. Verantwoord beleggen 6. Doelgroep van de Beleggingsonderneming

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Factorbeleggen Een heldere koers

Factorbeleggen Een heldere koers Factorbeleggen Een heldere koers Verder gaan is het potentieel optimaal benutten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie