Beleggen bij Schretlen & Co

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen bij Schretlen & Co"

Transcriptie

1 Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd :52

2 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we verstaan onder doelrisicoprofi elen en hoe wij portefeuilles samenstellen. In dit document leggen wij u op hoofdlijnen het beleggingsproces bij Schretlen & Co uit en lichten wij een aantal belangrijke begrippen toe. Hiermee kunt u zich een beeld vormen van de beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co. Ook kunt u deze desgewenst vergelijken met dienstverlening van andere fi nanciële instellingen. Mocht u na het lezen van dit document een beleggingsrelatie met Schretlen & Co aangaan, dan kunt u dit document gedurende de relatie raadplegen om de beslissing van uw vermogensbeheerder of het advies van uw adviseur beter te kunnen plaatsen en het gesprek met hem / haar beter te kunnen voeren. Wij wijzen er op, dat dit document een algemene beschrijving geeft van beleggen bij Schretlen & Co en geen rekening kan houden met persoonlijke omstandigheden. Het kan daarmee zo zijn, dat in uw specifieke situatie hiervan wordt afgeweken. Uw specifieke situatie zal worden vastgelegd in een aantal andere documenten, zoals: een beleggingsvoorstel (hiermee doen wij u een concreet voorstel voor een risicoprofiel en een beleggingsportefeuille); een vermogensplanning (een advies over uw integrale financiële situatie); een rekening courant overeenkomst (daarin worden afspraken over uw rekening bij Schretlen & Co gemaakt); en een cliëntenovereenkomst (vermogensbeheer of beleggingsadvies). Welke vormen van beleggingsdienstverlening biedt Schretlen & Co? Schretlen & Co biedt twee vormen van beleggings dienstverlening aan, namelijk vermogensbeheer en beleggingsadvies. Schretlen & Co biedt in principe geen execution only dienstverlening aan. De keuze tussen vermogensbeheer en beleggingsadvies hangt af van uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke voorkeur. Bij beleggingsadvies bepaalt u uiteindelijk zelf waarin belegd wordt omdat u voor iedere transactie goedkeuring dient te verlenen. Bij vermogensbeheer neemt de vermogensbeheerder zelfstandig de beslissingen, uiteraard binnen het kader van de met u gemaakte afspraken. Hoe bepalen wij samen met u welk risico en rendement bij u past? Als beleggen voor u een geschikte oplossing blijkt om uw doelen te bereiken, dan bepalen wij samen met u welk risicoprofiel het beste bij u past. Het risicoprofiel geeft de risico- en rendements verhouding op basis van een bepaalde standaard verdeling over beleggingscategorieën weer. Die verdeling wordt ook wel de assetmix of asset allocatie genoemd. Schretlen & Co kent drie hoofd asset categorieën: aandelen, vastrentende waarden (obligaties) en alternatieve beleggingen. Deze categorieën worden ieder onderverdeeld in een aantal subcategorieën (zie ook de paragraaf Hoe wordt er belegd in het risicoprofiel? ). Deze verdeling bepaalt voor een groot deel welk rendement u op uw totale beleggingsportefeuille behaalt én welk risico u daarbij loopt. Elke beleggingscategorie kent namelijk een eigen rendement/risicoverhouding. Schretlen & Co kent zeven risicoprofielen (*): Risicoprofi elen Schretlen & Co Aandelen Vastrentende Waarden Alternatieve Beleggingen Garantieprofiel (**) Vastrentend Plus (1) 0-15% % 0-25% Vastrentend Gemengd (2) 0-35% 45-85% 0-25% Schretlenmix Vastrentend (3A) 30-50% 35-65% 0-25% Schretlenmix (3) 35-65% 25-55% 0-25% Aandelen Gemengd (4) 65-85% 10-25% 0-25% Aandelen Plus (5) % 0-20% 0-25% Bron: Beleggingscompetence Rabobank Nederland Private Banking De verdeling van de beleggingscategorieën verandert in de loop van de tijd, maar binnen de afgesproken bandbreedtes. Dat is de afgesproken bewegingsruimte die een beleggingscategorie heeft. Met deze bewegingsruimte kan worden ingespeeld op de kansen die de beleggingscategorieën bieden. Tegelijk zorgen de bandbreedtes ervoor dat elk portefeuilleprofiel het eigen rendement/ risicokarakter behoudt. (*) Indien uw wensen en specifieke omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan van deze profielen worden afgeweken en kan een andere invulling worden gekozen. Een dergelijke andere invulling wordt ook wel mandaat genoemd. (**) In een garantieprofiel worden uitsluitend beleggingen met een al dan niet gedeeltelijke hoofdsomgarantie op het einde - dus niet tussentijds - van de looptijd van de belegging opgenomen. De hoofdsomgarantie wordt in beginsel gegeven door de uitgevende instelling van het betreffende financiële instrument Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd :52

3 Om uw risicoprofiel te bepalen, doet Schretlen & Co een zogenaamde inventarisatie. Dat zijn één of meerdere persoonlijke gesprekken, waarbij een groot aantal zaken aan bod komt. U kunt hierbij denken aan uw beleggingsdoelstelling(en), uw beleggingshorizon, uw financiële situatie, uw persoonlijke omstandigheden, uw specifieke (beleggings) wensen, uw kennis van en ervaring met beleggen, uw rendementswens en uw risico-acceptatie. Op basis van deze gegevens bepaalt Schretlen & Co samen met u welk risicoprofiel het beste bij u past, en doet u een concreet voorstel (meestal in een beleggingsvoorstel, al dan niet voorafgegaan door of gecombineerd met een vermogensplanning). Bovendien wordt het risicoprofiel contractueel vastgelegd, tenminste jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast. Het risicoprofiel ligt daarmee niet voor altijd vast. Uw financiële en persoonlijke situatie, doelstellingen, wensen, risicoacceptatie en randvoorwaarden veranderen immers. Wat zijn de risico s en de verwachte rendementen van de beleggingen? Beleggen bij Schretlen & Co is geen doel op zich, maar een middel om uw doelen te bereiken. Hoe hoger het risico waar u voor kiest, hoe hoger het rendement kan zijn, maar ook de kans dat er een aantal jaren sprake is van koersverliezen op uw portefeuille. Daarmee neemt dus ook de kans toe dat u er een aantal jaren over doet om een (eventuele) koersval terug te verdienen. Het is daarom belangrijk om bij de verdeling over de beleggingscategorieën nadrukkelijk rekening te houden met uw planningsperiode of beleggingshorizon. Over het algemeen geldt, dat hoe langer de planningsperiode of beleggingshorizon is, hoe groter de kans dat tussentijdse (negatieve) koersbewegingen kunnen worden gedempt. Als u veel tijd heeft om uw doelstellingen te behalen en u daardoor een lange beleggingshorizon hebt, is het mogelijk om een profiel te kiezen met een hogere rendement/ risicoverhouding. Voor de duidelijkheid is berekend hoeveel rendement u zou kunnen hebben behaald met deze portefeuilleprofielen en wat het risico zou zijn geweest. U ziet de uitkomsten in onderstaande tabel. Rendementen die eerder zijn behaald, bieden, zoals bekend geen zekerheid voor de toekomst, maar geven wel een beeld van de rendement/risicoverhouding van elk portefeuilleprofiel. Enkele opmerkingen op basis van deze historische analyse: In alle profielen is er in de tussentijd sprake geweest van negatieve resultaten. Het illustreert ten overvloede dat aan beleggen, hoe defensief ook, risico s zijn verbonden en dat die zich ook (kunnen) verwezenlijken. Normaal gesproken zal een risicoprofiel met een hoger risico over een lange tijd een hoger verwacht rendement laten zien, evenals een grotere schommeling van de jaarlijkse rendementen. Hoe meer risico u wilt accepteren, hoe hoger op lange termijn het rendement dat u mag verwachten. Let op: bij de hier weergegeven periode ( ) zitten twee grote financiële crises: de internetcrisis (2001) en de kredietcrisis (2008). Dat vormt mede een verklaring waarom het gemiddelde rendement in de periode van het aandelenprofiel 5 op het eerste gezicht aan de lage kant lijkt gelet op de gemiddelde rendementen in deze periode van de lagere profielen. De bevindingen en verwachtingen hierboven zijn gebaseerd op historische gemiddelde rendementen van de Schretlen & Co basis-portefeuilleprofielen, uitgaande van relevante benchmarks (die een bredere spreiding kennen dan mogelijk is in een individuele portefeuille). Het gaat om bruto rendementen, dus zonder dat eventuele kosten, inflatie en belastingen zijn meegerekend. De weergegeven rendementen zijn telkens inclusief de herbelegging van dividend- en rente-inkomsten. De rendementen hebben betrekking op jaargemiddelden. Elke individuele vermogensportefeuille kan positief en negatief afwijken van deze langetermijngemiddelden. Vanwege de precieze invulling van uw portefeuille en een precieze kostenstructuur zijn er altijd afwijkingen ten opzichte van de geschetste ontwikkelingen bij deze Schretlen portefeuilleprofielen. Tot slot wijzen wij u er op, dat de meeste gegevens zijn gebaseerd op rendementen in de periode In het verleden behaalde rendementen geven geen garanties voor de toekomst, maar bieden wel enig inzicht in de rendementen en risico s die mogelijk te verwachten zijn. Rendementen kunnen ook fors tegenvallen. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die een grote impact kunnen hebben op het risico en rendement van uw beleggingen. Zo kunnen er grote negatieve uitschieters zijn in de rendementen als gevolg van ongekende crises in de markt zoals bijzondere marktomstandigheden, impactvolle wetswijzigingen of terroristische aanslagen. Deze negatieve uitschieters kunnen zich zelfs meerdere jaren achtereen voordoen. U dient zich er van bewust te zijn dat u in een extreem slecht scenario uw inleg volledig kunt verliezen. Indien u bij het beleggen gebruik maakt van een effectenkrediet dan wel op een andere manier belegt met geleend geld, loopt u zelfs het risico een restschuld over te houden. Profi el Periode Deposito GP 1 2 3A Gemiddeld 2,8% - 5,2% 5,5% 5,4% 5,2% 4,7% 4,2% Minimum 0,8% - 7,5% 14,2% 20,1% 26,0% 33,9% 39,8% Maximum 5,0% - 18,2% 20,5% 27,7% 36,9% 49,0% 58,1% Bron: Beleggingscompetence Rabobank Nederland Private Banking Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd :52

4 Hoe bewaakt Schretlen & Co het risico binnen de portefeuille? Het uitgangspunt van onze dienstverlening is, dat wij uw portefeuille ten minste jaarlijks samen met u evalueren. In dat gesprek gaan we na of er wijzigingen zijn in uw persoonlijke en financiële omstandigheden, uw risicoen rendementswensen dan wel of er andere wensen en beperkingen zijn. We bekijken of uw profiel nog steeds het meest passend is. Indien dat nodig is, passen we het profiel aan. Voor een eventuele aanpassing van het profiel hebben wij altijd uw toestemming nodig. In het systeem dat de vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs gebruiken om orders in te leggen, is een groot aantal zaken uit het beleggingskader dat Schretlen & Co hanteert geprogrammeerd. U kunt hierbij met name denken aan de bandbreedtes van de asset categorieën in de profielen. Dreigt een transactie te leiden tot een overschrijding van de afgesproken bandbreedtes, dan genereert het systeem een waarschuwing. Ook controleert het systeem, of de beleggingen in uw portefeuille zich nog binnen de afgesproken bandbreedtes van de beleggingscategorieën vallen. Is er sprake van een overschrijding, dan attendeert het systeem eens per kwartaal uw vermogensbeheerder en de afdeling Risicomanagement. De belangrijkste risicomaatregel die Schretlen & Co in uw portefeuille neemt, is om te zorgen voor een zo breed mogelijke spreiding (binnen het kader van de met u gemaakte afspraken). De portefeuille wordt periodiek beoordeeld op die spreiding, en zo nodig aangepast. Dat proces wordt ook wel herbalanceren. genoemd, zie ook bij de tweede pijler in de paragraaf Hoe beleggen we bij Schretlen & Co?. Uw vermogensbeheerder of beleggingsadviseur controleert bij iedere transactie of deze zich verhoudt tot uw risicoprofiel. Alle vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs van Schretlen & Co zijn geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (www.dsi.nl). Hoe wordt er belegd in het risicoprofi el? Ieder risicoprofiel bestaat uit drie beleggingscategorieën: aandelen, vastrentende waarden (obligaties) en alternatieve beleggingen. Liquiditeiten vormen geen aparte categorie en worden beschouwd als restpost. De verdeling over deze beleggingscategorieën noemen we de assetmix of asset allocatie. De verdeling over deze beleggingscategorieën is het meest bepalend voor het verwachte rendement en risico van een beleggingsportefeuille. Deze drie hoofd assetcategorieën aandelen, vastrentende waarden (obligaties) en alternatieve beleggingen kennen weer sub assetcategorieën, om te kunnen spreiden binnen een asset categorie. De belangrijkste sub assetcategorieën staan vermeld in onderstaande tabel: Aandelen Vastrentende Waarden Alternatieve beleggingen Sub categorie Trackers (i)/ Indexfondsen Investment Grade (iii) Hedge Funds Garantiestructuren (ii) High Yield (iv) Private Equity Beleggingsfondsen Equity Linked (v) Grondstoffen (vii) Individuele titels / Opties Credit Linked (vi) (i) Een tracker, ook wel ETF genoemd, is een passief beleggingsfonds dat een index volgt. (ii) Garantiestructuren zijn financiële instrumenten met een al dan niet gedeeltelijke hoofdsomgarantie, en kunnen ook bestaan uit aandelen en een gekochte put optie. (iii) Investment Grade betekent, dat een kredietbeoordelaar zoals Moody s of Standard & Poor s een rating - een inschatting van het kredietrisico - aan het financiële instrument heeft toegekend, die varieert van AAA tot BBB-. (iv) High Yield betekent, dat de rating lager is dan onder (iii) vermeld of niet is toegekend. (v) Equity Linked betekent kort gezegd dat de vastrentende waarde een blootstelling heeft naar aandelen(indices). (vi) Credit Linked betekent kort gezegd dat de vastrentende waarde een blootstelling naar andere (typen) leningen kent. (vii) Grondstoffen worden ook wel commodities genoemd. Het beleggingskader van Schretlen & Co gaat uit van een spreiding over titels, regio s, landen en sectoren. Hiervoor gelden bepaalde regels, evenals voor de eisen die aan de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen of financiële instrumenten worden gesteld. Beleggingen in vastrentende waarden zijn in beginsel in EURO. U kunt altijd bepaalde individuele titels of sub asset categorieën uitsluiten, of daarin beperkingen aanbrengen. Schretlen & Co kan haar visie op de financiële markten tot uitdrukking brengen door te adviseren tijdelijk wat meer in bepaalde (sub) asset categorieën te beleggen (dat wordt overwegen genoemd), of juist wat minder (dat wordt onderwegen genoemd). Daartussen in zit de positie neutraal. Zowel overwegen als onderwegen kan niet leiden tot een overschrijding van de met u overeengekomen bandbreedtes van de asset categorieën. Ons beleid ten aanzien van (sub)assetcategorieën kan per risicoprofiel verschillen Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd :52

5 Hoe beleggen we bij Schretlen & Co? Het fundament van onze beleggingsfilosofie betreft het bouwen van een evenwichtig samengestelde portefeuille. We adviseren uw portefeuille goed te spreiden: niet alleen over beleggingscategorieën heen, maar juist ook binnen de subcategorieën. Een goede spreiding van uw beleggingsportefeuille heeft tot gevolg dat het risico afneemt, zonder dat dit ten koste gaat van het verwachte rendement. De impact van een tegenvaller is dan namelijk kleiner en kan makkelijker opgevangen worden door andere beleggingen in de portefeuille. Een tweede belangrijke pijler in de beleggingsfilosofie is het regelmatig herbalanceren van de portefeuille. De koersen van beleggingen in aandelen, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen gaan onder invloed van de economische ontwikkelingen omhoog en omlaag. Daardoor verandert de assetmix van uw portefeuille door de tijd heen. We adviseren u uw portefeuille weer in balans te brengen met uw oorspronkelijke uitgangspunten als het gewicht van de verschillende beleggingscategorieën aanzienlijk is veranderd. Het risico van uw portefeuille kan door koersschommelingen namelijk te hoog of juist te laag worden. Als het risico te hoog is, dan is de verwachte kans op verlies groter dan past bij uw persoonlijke risicoprofiel. Maar als het risico te laag is, is de kans groter dat u onvoldoende rendement op de lange termijn gaat realiseren en komen uw doelen mogelijk in gevaar. De derde pijler van de beleggingsfilosofie betreft maatschappelijk verantwoord beleggen. Rabobank en Schretlen & Co streven naar een goed rendement. Maar niet ten koste van alles. Als maatschappelijk betrokken bank is het niet meer dan logisch dat we onze klanten ook zo veel mogelijk op een maatschappelijk verantwoorde manier laten beleggen. Ons beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen sluit aan bij algemene en internationaal erkende standaarden op het gebied van mens, milieu en goed bestuur. De basiseisen die hiervoor als uitgangspunt dienen zijn gebaseerd op: Global Compact en Principles for Responsible Investing van de Verenigde Naties en het beleid ten aanzien van controversiële wapens van de Rabobank. We passen deze zoveel mogelijk toe in onze beleggingsdienstverlening. Wij geloven dat door rekening te houden met niet-financiële factoren de risico-en rendementsverhouding van beleggingsportefeuilles kan worden verbeterd. Wat goed is voor onze gezamenlijke toekomst, is ook een goede lange termijn investering voor onze cliënt. Meer informatie hierover kunt u vinden op (onder het kopje: verantwoord beleggen). Hoe zien de beleggingen eruit bij Schretlen & Co? Voordat wij nieuwe beleggingstitels in ons assortiment opnemen, doorlopen we eerst het interne productgoedkeuringsproces bij Rabobank Nederland. Hierbij kijken we of het product voldoet aan onze eisen ten aanzien van onder meer verhandelbaarheid, transparantie, complexiteit, kostenbelading en toegevoegde waarde voor de cliëntportefeuilles. Actieve beleggingsfondsen en passieve indextrackers Schretlen & Co neemt binnen de portefeuilles van cliënten passieve en actieve fondsen op. Onze visie is dat in minder liquide, minder transparante en minder efficiënte markten professionele beleggers met kennis van zaken extra rendement kunnen halen (actieve beleggingsfondsen). Schretlen & Co vindt indexfondsen (passieve fondsen) vooral geschikt voor liquide, transparante en efficiënte markten waar het lastig is voor actief beheerde fondsen om een concurrentievoordeel te halen. Door beide strategieen te gebruiken streven we naar een portefeuille die de voordelen van twee werelden combineert. Schretlen & Co helpt beleggers door uit het totale aanbod van actief beheerde beleggingsfondsen en indexfondsen de in onze ogen kwalitatief beste fondsen te selecteren. Schretlen & Co geeft niet zelf financiële producten uit. Wel kunnen wij financiële producten in uw portefeuille opnemen of adviseren die zijn uitgegeven door de Rabobank. Market timing Schretlen & Co belegt met het oog op de lange termijn. Mede om die reden, probeert Schretlen & Co niet om aankoop- en verkoopmomenten zo precies mogelijk te timen. Stock picking Mede om reden van spreidingsmogelijkheden belegt Schretlen & Co in principe zo min mogelijk in individuele aandelen. Daarom doet Schretlen & Co niet aan stock picking als primaire beleggingsstrategie, het proberen te selecteren van hopelijk succesvolle individuele aandelentitels. Het is uiteraard wel mogelijk om individuele aandelentitels te kopen en verkopen. Speculatie Schretlen & Co belegt voor de lange termijn, waarbij niet zelden ook de vermogensoverdracht aan volgende generaties een belangrijke rol speelt. De reguliere dienstverlening van Schretlen & Co is daarom niet geschikt voor speculatief ingestelde en op de korte termijn gerichte beleggers Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd :52

6 Wat zijn de beleggingskosten? Schretlen & Co Uitgangspunt voor de kosten is een zogenaamde all-in fee. Dit is een percentage van het belegd vermogen, dat jaarlijks wordt berekend en per kwartaal wordt verrekend. Deze all-in fee dekt alle kosten voor de beleggingsdienstverlening bij Schretlen & Co, zoals beheerloon en bewaarloon. Over de all-in fee is 21% BTW verschuldigd in geval van vermogensbeheer. In geval van vermogensadvies is 40% van de all-in fee met 21% BTW belast. De debetrente in geval van een eventuele debetstand maakt géén onderdeel uit van de all-in fee en wordt afzonderlijk verrekend. Aan sommige beleggingen, zoals beleggingsfondsen, zijn ook kosten verbonden. Die betaalt u niet aan Schretlen & Co, maar worden door het beleggingsfonds zelf ingehouden. In de cliëntovereenkomst die wij met u sluiten als wij een beleggingsrelatie aangaan, besteden wij nadere aandacht aan deze kosten. U kunt uw contactpersoon vragen om een specificatie van alle kosten die door de all-in fee gedekt worden, als ook om een specificatie van de geldende provisietarieven bij Schretlen & Co. De kostenafspraken worden ten minste één keer per jaar besproken tijdens het evaluatiegesprek en kunnen dan worden aangepast of worden verlengd. Schretlen & Co is in 1911 opgericht als gespecialiseerde effectenbank. Sinds 1965 maakt Schretlen & Co deel uit van de Rabobank organisatie. In 1994 krijgt Schretlen & Co de status van Private Bank van de Rabobank, met als werkterrein vermogensplanning, vermogensbeheer, vermogensadvisering en financiële structurering. Als onderdeel van Rabobank Private Banking biedt Schretlen & Co hoogwaardige beleggingsdiensten. Rabobank Nederland is enig aandeelhoudster van Schretlen & Co. Disclaimer Schretlen & Co, iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (www.afm.nl ). Voorts is Schretlen & Co geregistreerd als kredietinstelling (bank) bij De Nederlandsche Bank N.V. (www.dnb.nl). De in deze publicatie opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers dienen hun eventuele beslissing om te beleggen in beleggingsproducten uitsluitend te baseren op het prospectus en de daarvan deel uitmakende beschrijving van risicofactoren, voorwaarden en kosten, alsmede voor zover van toepassing de Financiële Bijsluiter/Essentiële Beleggersinformatie. Bij onderlinge verschillen tussen de hierin opgenomen informatie en het prospectus zal de inhoud van het prospectus prevaleren. Het prospectus en de Financiële Bijsluiter/Essentiële Beleggersinformatie, zijn kosteloos verkrijgbaar bij Schretlen & Co, uw lokale Rabobank of via Deze publicatie is met zorg samengesteld, maar kan niet volledig zijn. De informatie is gebaseerd op de situatie per november Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend, omdat de publicatie generiek, op hoofdlijnen beschrijvend en informatief van aard is. De publicatie is daarmee niet van toepassing op individuele gevallen, en heeft niet de strekking om als advies te fungeren. Voor nadere informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met uw contactpersoon. Ook kunt u belangrijke informatie over Schretlen & Co en sommige van de gehanteerde (algemene) voorwaarden raadplegen op (onder over Schretlen & Co / beleid & regelgeving, niet vergeten door te scrollen). Schretlen & Co, november 2013, Compliance. Wijzigingen voorbehouden Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd :52

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we verstaan onder doelrisicoprofielen en hoe wij portefeuilles samenstellen. In dit document

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Goed dat u erover denkt om bij de Rabobank om te gaan beleggen! Beleggen kan helpen om vermogen op te bouwen voor een financieel gezond leven. Nu en later. Wij geloven namelijk dat u zelf regie kunt nemen

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid Inleiding De AFM heeft de afgelopen jaren verschillende marktbrede onderzoeken naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening uitgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in de publicatie van diverse

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en TOELICHTING VOORAF In dit stuk hebben wij geprobeerd de vragen de beantwoorden die volgens de Consumentenbrief door een potentiele cliënt gesteld zouden moeten worden aan zijn beoogde vermogensbeheerder.

Nadere informatie

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Februari 2013 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage 2 3 Vermogensbeheer, oog

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V.

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Amsterdam, juni 2016 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 320 1016 CE Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN.

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. VERMOGENSBEHEER VOOR 0,10% PER MAAND (MET EEN MINIMUM VAN 20) KOEN belegt voor jou. Koen betekent dapper en bekwaam, dat is waar KOEN voor staat. Gewapend met de beste

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES

Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES Wilt u weten op welke kosten u kunt rekenen wanneer u uw vermogen via ons belegt? En vindt u het fijn dat u inzicht heeft

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 VAN HARTE WELKOM BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 PROGRAMMA 20.00 uur - 20.10 uur Inleiding: over de VEOV 20.10 uur - 20.30 uur Beleggen na het provisieverbod: in hoeverre staat de cliënt centraal? Hans Dubbeldam,

Nadere informatie

Staalbankiers: Multi Asset Fonds

Staalbankiers: Multi Asset Fonds Staalbankiers: Multi Asset Fonds 2013 Zoekt u een aantrekkelijke manier om uw vermogen te beleggen? Dan zijn de Staalbankiers Multi Asset Fondsen voor u zeker interessant. Hierbij belegt u op basis van

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Informatiedocument van Cobber Finance B.V.

Informatiedocument van Cobber Finance B.V. Informatiedocument van Cobber Finance B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de deskundigheid, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Hieronder geven wij kort

Nadere informatie

Beleggingsprofielen Axento

Beleggingsprofielen Axento Pagina 1 van 5 Beleggingsprofielen Axento Bij Axento kunt u beleggen in drie verschillende beleggingsprofielen: Defensief, en Offensief. In dit document wordt een toelichting gegeven op de verschillende

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V.

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de kennis en ervaring, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Bij Noordam Vermogensbeheer

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Maart 2012 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten

Nadere informatie

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Private banking In dit overzicht vindt u de tarieven die wij hanteren voor Vermogensmanagement van de Rabobank. Het grootste deel van deze kosten bestaat

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

informatie Perlasplan

informatie Perlasplan informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund, waarin wordt

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een vermogensbeheerder of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN.

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. ZO DOE JE DAT. VERMOGENSOPBOUW REKENING We moeten steeds meer zélf vermogen gaan opbouwen. De overheid trekt zich verder terug. Dus zullen we steeds HOE meer

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat: beleggen in individuele aandelen en/of obligaties beleggen vereist steeds grotere deskundigheid en vraagt steeds meer tijd Als

Nadere informatie

Informatie Perlasplan

Informatie Perlasplan Informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie financieel adviseur 2 perlas groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het

Nadere informatie

Afdeling Doorkiesnummer s-hertogenbosch Verenigingen & Stichtingen (073) september 2011

Afdeling Doorkiesnummer s-hertogenbosch Verenigingen & Stichtingen (073) september 2011 Vertrouwelijk Konferentie Nederlandse Religieuzen t.a.v. de heer K.B.J. Crajé Postbus 111 5201 AC s-hertogenbosch Afdeling Doorkiesnummer s-hertogenbosch Verenigingen & Stichtingen (073) 548 3638 19 september

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage Mei 2015 2 3 Vermogensbeheer,

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN

IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN Alert Doelmeter 4 45.000 35.926 150 IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN Doelbeleggen.nl maakt een geheel nieuwe manier van beleggen beschikbaar voor iedereen. Doelbeleggen.nl zorgt dat de beleggingen

Nadere informatie

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer De klant in beeld Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2014

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Staalbankiers: Multi Asset Fonds

Staalbankiers: Multi Asset Fonds Staalbankiers: Multi Asset Fonds 2014 Zoekt u een aantrekkelijke manier om uw vermogen te beleggen? Dan zijn de Staalbankiers Multi Asset Fondsen voor u zeker interessant. Hierbij belegt u op basis van

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden hanteert 17 beleggingsprofielen verdeeld over de categorieën Defensief, Neutraal, Offensief en Liquide.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016 Overzicht standaard risicoprofielen November 2016 Standaard risicoprofielen Beleggingsadvies Risicoprofielen Cautious Conservative Core Growth Max Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Min

Nadere informatie

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies Beleid passende provisies augustus 2013 Versie 2.0 Status: definitief intern 1 van 6 02-08-2013 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 T.A. van der Kevie 2.0 Definitief

Nadere informatie

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer. Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer. Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013 De AFM en de toekomst van vermogensbeheer Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013 Agenda 1. Context: Thema Vermogensopbouw 2. Enkele specifieke

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Portfolio Management Ostrica BV Januari 2014 Rendementsverwachtingen Ostrica 2014 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie