- Rente effecten Rente ASN rekeningen Overige baten Totaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17."

Transcriptie

1 Winst en Verliesrekening 2013 in vergelijking met de rekening 2012 en de begroting Tevens wordt de begroting voor het jaar 2014 gegeven. Alle bedragen in Euro s. Baten Rekening Begroting Rekening Begroting Rente effecten Rente ASN rekeningen Overige baten Totaal Lasten - Aanvulling BW Bankkosten Contributie VPN Diverse kosten Afschrijving orgel Resultaat -/ / / / Totaal Toelichting op de Rekening 2013: 1) De ontvangen rente op onze ASN-spaarrekening is iets hoger dan de conservatieve verwachting in de begroting ) De bijdrage van onze vereniging aan de BW is in Euro hoger geweest dan verwacht. 3) De post diverse kosten bestaat alleen uit de kosten van de website. In de begroting was nog rekening gehouden met een kleine post onderhoud voor het orgel in Abtswoude. Daarnast worden met ingang van 2013 geen kosten voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel meer in rekening gebracht. 4) Het resultaat over 2013 is een verlies van Euro: ruim Euro hoger dan verwacht, veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de BW, gedeeltelijk gecompenseerd door meevallende rentebaten en meevallende diverse kosten.

2 Toelichting op de Begroting 2014: 1) De totale baten zullen naar verwachting in 2014 iets hoger uitkomen dan in de rekening 2013: - De rente over ons RABO-renteproduct komt fractioneel boven het niveau van 2013 uit (4,7% in plaats van 4.6%). - De rente op onze lopende obligaties blijft stabiel. - De rente op onze ASN spaarrekeningen valt hoger uit door rente-inkomsten over de te verkopen beleggingen in ideële aandelenfondsen, waarbij verondersteld wordt dat we deze opbrengsten niet gaan herbeleggen. 2) Als overige baten wordt voorzien dat we in 2014 de betaalde dividendbelasting over de afgelopen jaren succesvol kunnen terugvorderen van de belastingdienst. Deze mogelijkheid was tot medio 2013 niet onderkend. Inmiddels is terugbetaling van betaalde dividendbelasting in 2013 aangevraagd en recent toegezegd door de belastingdienst. 3) In 2014 zal de BW evenals 2013 het gehele jaar naar verwachting over een vaste predikant beschikken, waardoor de financiële situatie van de BW niet wezenlijk verandert. De begrote bijdrage van Euro is gebaseerd op de realisatie van ) Gegeven de resterende boekwaarde van 200 Euro per jaareinde 2013 voor het orgel in Abtswoude, is besloten om niet langer op dit orgel af te gaan schrijven. 5) De overige lasten 2013 zijn op het niveau begroot zoals in 2013 gerealiseerd, waardoor in 2014 een verlies wordt verwacht van Euro.

3 Balans per ultimo 2013 in vergelijking tot de balans ultimo 2012 Alle bedragen in Euro s Activa - Orgel Abtswoude Effecten + Obligatie-achtigen bij ABNAMRO Beleggingsfondsen bij ASN ABNAMRO rekening courant ASN-optimaal spaarrekening ASN-meerspaarrekening Debiteuren Totaal Passiva - Kapitaal Herwaarderingsreserve + ABNAMRO obligatie-achtigen ASN Beleggingsfondsen Resultaat -/ / Totaal Toelichting op de balans: 1. In onze jaarrekening worden effecten sinds 2006 op marktwaarde gewaardeerd, inclusief opgebouwde renterechten. Het vermogen van de vereniging bedraagt ultimo Euro inclusief het negatief resultaat van het boekjaar Ten opzichte van ultimo 2012 is dit een toename van ons vermogen met circa Euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een grote stijging van de waarde van onze beleggingsfondsen, gedeeltelijk teniet gedaan door een waardedaling van onze obligatieportefeuille en door het verlies over Onze obligatie-achtige portefeuille bij ABNAMRO bestaat ultimo 2013 uit de volgende effecten: Staatsobligaties met een nominale waarde van Euro, een rentepercentage van 7.5% en een looptijd tot 2023 Staatsobligaties met een nominale waarde van Euro, een rentepercentage van 5.5% en een looptijd tot 2028 Converteerbare obligaties (zogenaamde steepeners) van de Rabobank met een nominale waarde van Euro, een looptijd tot 2035 en aangeschaft voor Euro. De rente hiervan is afhankelijk van het verschil in korte en lange rente, met een minimum van 2%. In 2014 zal deze rente 4.732% bedragen. Obligaties van ABNAMRO bank met een nominale waarde van Euro (aanschafwaarde Euro), een rentepercentage van 5% en een looptijd tot 2022.

4 3. Onze effecten portefeuille bij de ASN-bank bestaat ultimo 2013 uit de volgende beleggingsfondsen ASN-aandelenfonds met een aankoopwaarde van Euro en ASN-milieu-waterfonds met een aankoopwaarde van Euro 4. De post debiteuren van 852 Euro bestaat uit vorderingen op de ASN-bank m.b.t. de rente op onze Spaarrekening (732 Euro) en een vooruitbetaalde webhosting factuur (120 Euro). 5. Zie hieronder voor een mutatieoverzicht van onze effecten/beleggingen en een toelichting daarop: Cumulatieve Vermeerder. Verminder. Aanschafw. Marktwaarde Herwaardering aanschafw. Ult Ult Aandelen Obligaties Totaal De herwaarderingsreserve van onze aandelenportefeuille bij ASN is met circa Euro gestegen van Euro positief naar Euro positief. De herwaarderingsreserve van onze obligatie (-achtige) portefeuille bij ABNAMRO is met ruim Euro gedaald van Euro positief ultimo 2012 naar Euro positief. 6. Het resultaat van 2012, een verlies van Euro, is ten laste van ons kapitaal ultimo 2012 gebracht en daarmee is ons kapitaal begin 2013 op Euro uitgekomen. Het kapitaal 2013 is exclusief verwerking van het resultaat van het lopend boekjaar.

5 Beleggingsportefeuille en beheer in 2014 Conform het goedgekeurde beleggingsbeleid zoals afgesproken in de ALV van 8 juni 2009 treft u hieronder de evaluatie en voornemens van het bestuur t.a.v. onze beleggingsportefeuille aan. Het goedgekeurde beleggingbeleid betreft: - Beleggingen in staatsobligaties, spaarrekeningen en deposito s onder het garantiestelsel van DNB minimaal 55% - Beleggingen in ideële aandelenfondsen (niet in aandelen) maximaal 25% - Beleggingen in renteproducten maximaal 25%, waarbij de wat meer conservatieve producten (bijv. met een gegarandeerde eindwaarde) de overhand moeten hebben. - Hierbij een beleggingportefeuille nastreven, waarbij de vrijval van effecten gespreid in de tijd plaatsvindt. Dit beperkt het renterisico. In aanmerking nemend de voorgaande balans 2013 is onze beleggingsmix ultimo 2013: - Beleggingen in staatsobligaties, deposito s en spaarrekeningen (52%) - Beleggingen in ideële aandelenfondsen (34%) - Beleggingen in renteproducten (14%) Evaluatie: - In 2013 is de beleggingscategorie ideële aandelenfondsen met 34% duidelijk boven het afgesproken maximum van 25% uitgekomen. Eind 2012 was dit marginaal boven het afgesproken maximum. Dit betekent dat we conform het goedgekeurde beleggingsbeleid onze beleggingen in deze categorie met ca Euro moeten terugbrengen. - Onze beleggingen in staatsobligaties, deposito s en spaarrekeningen zijn door de voorgaande overschrijding ultimo 2013 met 52% marginaal onder de afgesproken minimum grens van 55% uitgekomen. - De categorie renteproducten blijft met 14% onder het gestelde maximum. Voorgestelde activiteiten van het bestuur t.a.v. onze beleggingen het komende jaar: - De omvang van onze beleggingen in ideële aandelenfondsen terug te brengen met ca Euro, waarmee we weer aan de grenzen van het afgesproken beleggingsbeleid gaan voldoen. - Voor het overige zijn wij als bestuur tevreden met de huidige beleggingsmix en zien geen reden tot wijzigingen in de beleggingsportefeuille. De vrij opneembare spaartegoeden met een omvang van circa Euro, aangevuld met vrijkomende middelen uit de verkoop van beleggingen in ideële aandelenfondsen, stellen ons de komende jaren in staat om frequent eenvoudig gelden richting de Buitengewone Wijkgemeente te kunnen overboeken.

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39" BOEKJAAR

STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39 BOEKJAAR STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39" BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020) 6 442 911 INTERNE'I' WWW.GRAFIMED1AF0NDSEN.NL INHOUD

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013.

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013. Wognum, april 2013. Hierbij hebben wij het genoegen u ons jaarverslag aan te bieden van het 218e boekjaar van de Onderlinge Verzekering Maatschappij De Veenhoop u.a. Het boekjaar 2012 is voor De Veenhoop

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Hieronder volgen het kasstroomoverzicht, de resultatenrekening en de balans na het einde van het boekjaar. Eerst volgt een korte toelichting op zowel de kasstroom als de resultatenrekening.

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax 020-6655797 almere@ifaa.nl

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Rockwool 4 februari 2014 Voorwoord De beleggingscommissie heeft onder andere als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en het doen van voorstellen voor

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken.

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken. Jaarverslag 2011 1 Algemeen Bij besluit van de gemeenteraad d.d. 30 november 1964 werd ingaande 1 januari 1965 de Stichting Westermeer in het leven geroepen. Op 25 november 1965 werd de notariële akte

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie