Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille"

Transcriptie

1 Bijlage 5 srichtlijnen A. srichtlijnen Ingangsdatum: 1 januari 2014 Beheerder dient de beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico's ln acht te nemen, zoals in deze Bijlage omschreven. Eventuele restricties die zijn vastgelegd ln deze Bijlage, gelden niet ten aanzien van participaties ln sinstellingen voor zover ze daarmee strijdig zijn. De norm-, minimum- en maximumpercentages zijn uitgedrukt als percentage van de marktwaarde van het totale Beheerd Vermogen, tenzij anders vermeld. 1. scategorieën Het Beheerd Vermogen dient te worden belegd in de in Schema A opgenomen beleggingscategorieën. Schema A: samenstelling hoofdcateqorleën scategorie Matching portefeuille Return portefeuille Liquide Return portefeuille Illiquide 62, 35, 3, 2. Matching portefeuille De matching portefeuille Is opgebouwd volgens schema B. Schema B: samenstelling matchinq portefeuille Discretionalre vastrentende waarden Discretionalre Euro staatsobligaties Renteswaps Euro Investment Grade bed rijfsobligaties matching portefeuille matching portefeuille 52, Min 45, 6, 59, 14, De discretionalre Euro staatsobligaties moeten voldoen aan de In schema C opgenomen restricties. Genoemde percentages zijn uitgedrukt in termen van marktwaarden van de totale discretionalre staatsobligatieportefeuille. De rating van minimaal twee van de kredietbeoordelaars dient aan de gestelde els te voldoen. Indien er door slechts twee kredietbeoordelaars een rating wordt afgegeven, dan zal de laagste leidend zijn. Indien er één rattng beschikbaar Is, zal deze leidend zijn. Mocht er geen rating afgegeven worden voor staatsobligaties dan wordt de rating voor de uitgever van de betreffende staatsobligatie gehanteerd. Mocht er geen rating worden afgegeven voor govemment related of covered bonds dan is de obligatie niet toegestaan. Schema C: samenstellinq discretionalre Euro staatsobligaties Segment Min Min Min per S&P Moody Fitch uitgevende partij rating 's rating rating Treasury 7 10 BBB Baa BBB imaal 35% voor Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Finland, maximaal 2 voor Frankrijk 32

2 Government Related Covered Bonds Totaal AA A3 A3 Aa2 AA en België, maximaal 5% voor overige landen. imaal 5% per uitgevende partij imaal 2% per uitgevende partij In onderstaand Schema D is de strategische rentehedgecoëfficlënt met bijbehorende bandbreedte weergegeven. Beheerder zal maandelijks de rentehedgecoëfficlënt bepalen. Schema D: Rentehedaecoëfficiënt Rentehedgecoëfficiënt 7 Minimum 65, imum 75, Beheerder zal de matching portefeuille beheren conform de meest recente versie van het ING ICS "Beleid matching portefeuille", waarvan de Client een kopie is verschaft. Dit betreft een interne operationele procedure. Deze procedure kan van tijd tot tijd worden aangepast. Beheerder zal Client in dat geval een nieuw exemplaar doen toekomen en de wijzigingen toelichten. Beheerder zal bij het doorvoeren van een dergelijke aanpassing handelen ln overeenstemming met het bepaalde In artikel 4.1 van de Fiduciair Vermogensbeheerovereenkomst. 3. Return portefeuille De return portefeuille liquide is opgebouwd volgens schema E. Schema E: samenstelling return portefeuille liquide Emerging Market obligaties HC JP Morgan EMBI Emerging Market Bond index (global diversifled, hedged) Emerging Market obligaties LC JP Morgan GB!- EM Global Diversified (unhedged) High Yield bedrijfsobligaties Merrill Lynch High Yleld Master II Index Constrained (hedged) Wereldwijde aandelen Amerikaanse aandelen Europese aandelen Japanse aandelen Emerging Market aandelen Liquiditeiten Valutaderivaten MSCI USA (Net) MSCI Europe Index (Net) MSCI Japan (Net) MSCI Emerging Markets Index (Net) 7 Day Deposlt Rate (Euro) valutaderivaten 2,2% 2,8% 4, 22, 12,5% 7,2% 2,3% 4, Min 19,5% 8,5% 4,2% 1,5% -5, 6, 7, 8,5% 25,5% 16,5% 10,2% 5, 6,5% 5, De return portefeuille illiquide is opgebouwd volgens schema F. Schema F: samenstelling return portefeuille illiquide Niet-beursgenoteerd vastgoed Geen benchmark 3, Schema G: additionele restrictie Niet-beursgenoteerde vastgoed en aandelen excl. valuta-overiay n.v.t. 32,5% 33

3 4. Liquiditeiten Beheerder zal liquiditeiten beheren conform de meest recente versie van het ING ICS "Beleid liquiditeitenbeheer", waarvan de Client een kopie Is verschaft. Dit betreft een Interne operationele procedure. Deze procedure kan van tijd tot tijd worden aangepast. Beheerder zal Client ln dat geval een nieuw exemplaar doen toekomen en de wijzigingen toelichten. Beheerder zal bij het doorvoeren van een dergelijke aanpassing handelen in overeenstemming met het bepaalde ln artikel 4.1 van de Fiduciair Vermogensbeheerovereenkomst 5. Afdekking valutarisico Beheerder dekt het valutarisico af van de volgende beleggingscategorieën: aandelen. In onderstaand Schema H zijn de strategische valutahedgecoëfficlënten per valuta met bijbehorende bandbreedte weergegeven. Schema H: Valutahedgecoëfficlënten Valutahedgecoëfficiënt voor: US Dollar 75, Japanse Yen 75, Britse Pond 75, Minimum imum Beheerder zal de valuta-afdekking beheren conform de meest recente versie van het ING ICS "Beleid valuta-afdekking", waarvan de Client een kopie Is verschaft. Dit betreft een Interne operationele procedure. Deze procedure kan van tijd tot tijd worden aangepast. Beheerder zal Client ln dat geval een nieuw exemplaar doen toekomen en de wijzigingen toelichten. Beheerder zal bij het doorvoeren van een dergelijke aanpassing handelen ln overeenstemming met het bepaalde ln artikel 4.1 van de Fiduciair Vermogensbeheerovereenkomst. 6. Tactisch beleid Beheerder voert een tactisch beleggingsbeleid. Beheerder kan zich acttef posifioneren binnen de in schema B en E gedefinieerde bandbreedten op basis van zijn visies ten aanzien van de relatieve aantrekkelijkheid van de verschillende (sub)belegglngscategorleën. 7. Monitoren bandbreedte Beheerder controleert op dagbasis op basis van de meest recent beschikbare informatie (posities en prijzen) of de beleggingen zich bevinden binnen de bandbreedten zoals weergegeven In schema's B C, E en G. Indien de bandbreedtes op enig moment overschreden worden, zal Beheerder binnen 10 werkdagen nadat de overschrijding ter kennis Is gekomen, de beleggingen in overeenstemming met de voorgeschreven bandbreedtes brengen. Beheerder zal binnen 10 werkdagen nadat de overschrijding ter kennis is gekomen Cliënt hierover Informeren. Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde belegging binnen de voorgeschreven bandbreedte te brengen of Beheerder acht dit niet in het belang van Cliënt, zal Beheerder binnen 10 werkdagen nadat de overschrijding ter kennis is gekomen ln ovedeg treden met Cliënt Tijdens de transitie fase van één maand na aanvang van dit amendement kunnen de werkelijke beleggingen afwijken van de beleggingsrichtlijnen vastgelegd ln deze Bijlage. 8. Derivaten Onderstaande tekst heeft alleen betrekking op eventuele discretionalre derivaten posities in de portefeuille van Cliënt en heeft geen betrekking op de sinstellingen of Operationeel Vermogensbeheerders waarin Cliënt participeert of die het vermogen van Cliënt beheren. Voor sinstellingen gelden separate richtlijnen voor het gebruik van derivaten. Posities die voorvloeien uit de derlvatentransacties moeten passen binnen de beleggingsrestrlctles die zijn overeengekomen met Cliënt, Derivaten kunnen door Beheerder gebruikt worden: 1. Vooruitlopend op het voornemen van aankoop of verkoop van financiële Instrumenten; 2. Ter sturing van valuta risico; 3. Ter sturing van het renterisico. Beheerder mag ln overeenstemming met de bovenstaande derivatenrlchtlijnen gebruik maken van de volgende derivaten waarvoor voorafgaande géén toestemming van de opdrachtgever vereist is: Aangaan van renteswaps (zowel receiver als payer swaps); Aan- en verkopen van futures; Valutatermijn contracten en valutaswaps. 34

4 Beheerder mag in overeenstemming met bovenstaande derivatenrlchtlijnen gebruik maken van de volgende derivaten waarvoor voorafgaande wel toestemming van de opdrachtgever vereist is: Kopen van (plain vanilla) call en put opties; Gedekt schrijven van (plain vanilla) call opfies; Kopen en verkopen van opties op renteswaps (swaptions). Beheerder mag derlvatentransacties uitvoeren zowel op beurzen en markten waar financiële Instrumenten worden verhandeld, als onderhands. Beheerder handelt onderhandse ("OTC") derlvatencontracten uitsluitend met de volgende tegenpartijen: Toegestane tegenpartijen OTC-derivaten The Royal Bank of Scotland pic ^^.. Deutsche Bank AG Credit Suisse AG _ Credit Suisse Internattonal Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. ING Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V " _'S^_. Barclays Bank pic _ = UBSAG _ " ClfibankN.A. _.J Citigroup Global Markets Limited JPMorgan Securities pic JPMorgan Chase Bank, N.A. Morgan Stanley & Co. International pic Goldman Sachs International HSBC Bank pic " " "" " 9. Securities lending Het uitlenen van financiële instrumenten ("securifies lendlng") Is niet toegestaan binnen het door Beheerder gevoerde beheer namens Cliënt Echter, fondsbeheerders van sinstellingen waarin Cliënt belegd of Operationele Vermogensbeheerders kunnen op grond van de desbetreffende fondsvoonwaarden of beleggingsrichtlijnen wel bevoegd zijn om gebruik te maken van securities lendlng, 10. De behaalde beleggingsresultaten ten aanzien van het deel van het totale vermogen van Cliënt dat wordt belegd in de beleggingcategorieën die zijn opgenomen in Schema B, E en F, zullen worden vergeleken met de corresponderende benchmarks. Beheerder zal het rendement van de benchmarks bepalen conform de meest recente versie van het ING ICS "Beleid benchmarklng", waarvan de Client een kopie is verschaft. Dit betreft een interne operationele procedure. Deze procedure kan van tijd tot tijd worden aangepast. Beheerder zal Client ln dat geval een nieuw exemplaar doen toekomen en de wijzigingen toelichten. Beheerder zal bij het doorvoeren van een dergelijke aanpassing handelen in overeenstemming met het bepaalde ln artikel 4.1 van de Fiduciair Vermogensbeheerovereenkomst. De " matching portefeuille" wordt afgeleid vanuit de nominale uitkeringsverplichfingen van de Cliënt, Cliënt gaat ermee akkoord dat gebruik gemaakt wordt van de jaarlijks ln het jaarverslag vastgestelde toekomsfige nominale uitkeringsverplichtingen. De Cliënt stemt In met feit dat de Beheerder erop mag vertrouwen dat de aangeleverde nominale uitkeringsverplichtingen juist en volledig zijn en dat Beheerder niet is gehouden de aangeleverde gegevens te controleren of verifiëren. 35

5 Aldus ln tweevoud overeengekomen, opgemaakt en ondertekend. Stichting WilTNJemeijer Pensioenfonds' Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds Naam : l/j- ONAA ^A^ ^ Titel; i;co'^^tft^ Vk TO* ^ Naam: Titel; \ ^. " \ y^ AZL Vermogensbeheer B.V. IVZL Vermogensbeheer B.V. r>. Naam: nrtjh "fef^lajembotü) Naam: Titel: director Titel: ^^(j;^ l^-0t-20llt 36

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V.

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V. Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V. Versie januari 2008 INLEIDING...3 HET BELEGGINGSPLAN...

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting pensioenfonds VNU

Beleggingsplan. Stichting pensioenfonds VNU Beleggingsplan Stichting pensioenfonds VNU November 2014 Inleiding Het beleggingsplan behandelt de vastlegging van het strategisch beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds VNU (het fonds).het beleggingsplan

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen A. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. Doelstelling van Fonds 1818 Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen heeft als doel het verhogen van de

Nadere informatie

B2014-69. Beleggingsplan 2014. Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26

B2014-69. Beleggingsplan 2014. Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26 Beleggingsplan 2014 Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 2 Implicaties externe ontwikkelingen rond SNPF...5 2.1 Macro-economische omgeving...5 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleggingsplan 2014. Stichting Pensioenfonds ANWB

Beleggingsplan 2014. Stichting Pensioenfonds ANWB Beleggingsplan 2014 Stichting Pensioenfonds ANWB 1-5-2014 1. Inleiding In het Beleggingsplan worden de kaders beschreven waarbinnen het beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds ANWB zal plaatsvinden.

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KPN Vastgesteld in december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Gedragscode... 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur... 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds TNT Express Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds PostNL september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%.

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%. Voorlegger In december 2014 is op het laatste moment na het vaststellen van het beleggingsplan 2015 het wetsvoorstel voor het nftk aangepast op het onderdeel UFR (= Ultimate Forward Rate). De door de Tweede

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 januari 2012

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 januari 2012 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 januari 2012 Versie: 10 oktober 2012 ABTN Pensioenfonds Smit 1 januari 2012 1 / 26 Inleiding Zoals in artikel 3 lid 3 van de statuten is vermeld, werkt Stichting

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Rockwool 4 februari 2014 Voorwoord De beleggingscommissie heeft onder andere als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en het doen van voorstellen voor

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Goud Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Goud Metaal & Techniek

Nadere informatie

Prospectus. BND Paraplufonds

Prospectus. BND Paraplufonds Prospectus BND Paraplufonds Versie d.d. 1 januari 2015 I. Definities...3 II. Belangrijke informatie...4 III. Algemene beschrijving...4 3.1 Opzet paraplustructuur...4 3.2 Fonds voor gemene rekening...5

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds zeer fondsoffensief Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Liability Driven Solutions

Liability Driven Solutions Liability Driven Solutions Brochure Inhoud Samenvatting 3 1. Het belang van renteafdekking 5 1.1. Renterisico 5 1.2 Solvabiliteitsbeslag 6 2. Het Strategic Liability Matching (SLM) fonds 7 21. Doelstelling

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Bijlage 6 bij ABTN Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel versie 12.0, december 2013. Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Bijlage 6 bij ABTN Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel versie 12.0, december 2013. Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Bijlage 6 bij ABTN Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel versie 12.0, december 2013 Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KLM- Cabinepersoneel December 2013 Bijlage 6

Nadere informatie

Verklaring beleggingsbeginselen

Verklaring beleggingsbeginselen C:\BASF\Fondsdocumenten\2013\VerklaringBeleggingsbeginselen20130201.docx 16-3-2013 Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 februari 2013 Directie:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds UWV. Beleidsplan Beleggingen 2014. Cijfers per 30 september 2013. Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28

Stichting Pensioenfonds UWV. Beleidsplan Beleggingen 2014. Cijfers per 30 september 2013. Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28 Stichting Pensioenfonds UWV Beleidsplan Beleggingen 2014 Cijfers per 30 september 2013 Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M met betrekking tot agendapunt 2 van de vergadering van participanten van BNP Paribas Groen Fonds een fonds voor gemene rekening gevestigd te Amsterdam die zal worden

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting CRH Pensioenfonds 2012

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting CRH Pensioenfonds 2012 van Stichting CRH Pensioenfonds 2012 (ABTN) van Stichting CRH Pensioenfonds Voorwoord Deze actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) van Stichting CRH Pensioenfonds is geschreven in het kader van artikel

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Verklaring inzake beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen

Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1 Gedragscode 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Beleggingsplan PF MN

Beleggingsplan PF MN Beleggingsplan PF MN 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2014... 4 2.1. Beleggingsplan 2014... 4 2.2. Portefeuilleontwikkelingen... 5 3. Kadering beleggingsplan... 6 3.1. Beleggingsdoelstelling...

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 1, Algemeen, paragraaf 1.9 Afgifte, terugname en overdracht van participaties en prijsvorming

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie