JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2000

2

3 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 30E BOEKJAAR T/M

4

5 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag Algemeen 9 Pensioenen 10 Beleggingen 15 Jaarrekening Grootte en samenstelling van het pensioenvermogen per 31 december 22 Mutaties in het pensioenvermogen 23 Kasstroomoverzicht 24 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 25 Toelichting op de grootte en samenstelling van het pensioenvermogen per 31 december 27 Toelichting op de mutaties in het pensioenvermogen 34 Overige gegevens Financiering 39 Uitvoering 39 Actuariële verklaring 39 Accountantsverklaring 40 Bijlagen Beleggingsoverzichten 41 Aangesloten ondernemingen 43 Begrippenlijst 44

6 4

7 BESTUUR EN ORGANISATIE Stichting GE-Pensioenfonds Opgericht 1 januari 1971 Ingeschreven in het Stichtingenregister te Breda P/a Akerstraat 92 Postbus CZ Heerlen Telefoon Fax Bestuur R. Muys voorzitter D. van Tilburg plaatsvervangend voorzitter J. Boesveld secretaris J. Aerts plaatsvervangend secretaris Y. den Bakker P. van der Geest A. Proost F. van Tatenhove 5 Directeur J. Aerts Beleggingscommissie J. Aerts J. Boesveld D. van Tilburg P. Jacobs (GE) C. Saldanka (GE) Commissie Wet- en Regelgeving R. Muys J. Boesveld A. Proost F. van Tatenhove

8 Implementatiecommissie nieuwe pensioenregeling J. Aerts Y. den Bakker R. Muys D. van Tilburg A.J. de Jong (Mercer) Overdrachtscommissie J. Aerts J. Boesveld R. Muys Deelnemersraad 6 A. Rekveld voorzitter G. op den Dries secretaris C. Heine P. Hunter V. de Leeuw H. Okker J. van Oostveen P. van Tilburg Externe dienstverlening Administratie Actuaris Accountant Vermogensbeheerder Herverzekering Performancemeting beleggingen AZL N.V., Heerlen William M. Mercer B.V., Rotterdam KPMG Accountants N.V., Den Haag ABN AMRO Asset Management, Amsterdam Generali Levensverzekeringsmaatschappij N.V., Diemen The WM Company, Amsterdam

9 MEERJARENOVERZICHT Aantallen Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Financiële gegevens (in duizenden guldens) Pensioenvermogen waarvan pensioenverplichtingen Bijdragen van werkgevers en werknemers regulier winstdeling aangesloten ondernemingen -/ / / / Pensioenuitkeringen Beleggingen Belegd vermogen Beleggingsopbrengsten Rendement o.b.v. total return 1,7 % 22,4 % 13,5 % 13,1 % Stichting GE-Pensioenfonds presenteert met ingang van het verslagjaar 1998 de jaarrekening op basis van de pensioenvermogenmethode. Dientengevolge bevat het meerjarenoverzicht slechts 4 jaren in plaats van de vereiste 5 jaren.

10 8

11 BESTUURSVERSLAG ALGEMEEN Inleiding Het pensioenfonds is een stichting die statutair gevestigd is in Bergen op Zoom. Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt hierbij verslag uitgebracht over boekjaar De in het verslag vermelde bedragen zijn op basis van duizenden guldens opgenomen. Doelstelling Stichting GE-Pensioenfonds stelt zich tot doel pensioenen uit te keren of te doen uitkeren aan de (gewezen) deelnemers en hun nabestaanden overeenkomstig de geldende voorwaarden van de pensioenregeling. Stichting GE-Pensioenfonds tracht dit doel te bereiken met alle wettige middelen. Eventuele gehele of gedeeltelijke herverzekering kan slechts geschieden bij een verzekeraar. De heer J. Aerts is begin 2001, in overleg met de werkgever, door het fondsbestuur aangesteld als directeur van Stichting GE-Pensioenfonds. De eindverantwoordelijkheid voor het beleid van Stichting GE-Pensioenfonds blijft onveranderd rusten bij het fondsbestuur. Ter behandeling van specifieke onderwerpen wordt het bestuur ondersteund door een aantal aparte commissies, te weten de Beleggingscommissie, de Commissie wet- en regelgeving, de Implementatiecommissie nieuwe pensioenregeling en de Overdrachtscommissie. Aan elk van de bestuursleden zijn specifieke aandachtsgebieden c.q. portefeuilles toegekend. Deze zijn als volgt verdeeld: Portefeuille J. Boesveld secretariaat A. Proost pensioen- & loonadministratie F. van Tatenhove communicatie werknemers D. van Tilburg WAO, externe betrekkingen 9 Statuten De statuten ondergingen in 2000 geen wijziging. Werknemersbestuurslid Werkgeversbestuurlid Portefeuille Organisatie van het fonds Het bestuur van Stichting GE-Pensioenfonds bestaat uit vier leden die zijn benoemd door de directies van de aangesloten ondernemingen en vier leden die zijn gekozen uit de deelnemers. In het verslagjaar is mevrouw A. Proost voor vier jaar herkozen als werknemersbestuurslid. Tevens eindigde het lidmaatschap van de heer L. van den Belt als werkgeversbestuurslid en voorzitter in verband met zijn pensionering per 1 september Inmiddels volgde de heer P. van der Geest hem op als nieuw werkgeversbestuurslid en werd de heer R. Muys benoemd tot voorzitter. J. Aerts financiën & beleggingen Y. den Bakker actuariële zaken, compensation & benefits P. van der Geest communicatie werkgevers R. Muys juridische zaken Beleid In het verslagjaar werden zeven reguliere bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast vonden diverse besprekingen plaats door het bestuur respectievelijk de commissies over specifieke onderwerpen. In 2000 werden de volgende belangrijke punten behandeld: Begin 2000 vond een voortgangsgesprek plaats tussen de Pensioen- & Verzekeringskamer en een afvaardiging van het fondsbestuur en de externe adviseurs;

12 10 De vernieuwing van de pensioenregeling stond centraal in de bestuursvergaderingen en was onderwerp van overleg tussen werkgever en sociale partners. Belangrijke aandachtspunten zijn de: overgang van een eindloonregeling naar een geïndexeerde opbouwregeling; incorporatie van de huidige Geflex-regeling in de reguliere pensioenregeling; introductie van pensioensparen; invoering van diverse flexibiliseringselementen. Meer informatie is opgenomen onder "De pensioenregeling"; Er is een opzet gemaakt voor een geautomatiseerde efficiëntere manier van gegevensuitwisseling tussen werkgever en pensioenadministratie. Daarnaast is gewerkt aan de actualisering van administratieve procedures en wordt er periodiek gerapporteerd door de administratie aan het fondsbestuur over de stand van zaken; Er zijn voorbereidingen getroffen voor de overgang van de pensioenadministratie naar de euro. De overgang is gepland inmiddels in 2001 gerealiseerd. De inkomende en uitgaande gegevens kunnen tot 1 januari 2002 nog in guldens worden uitgewisseld. De pensioenbetalingen zullen vanaf 1 januari 2002 in euro plaatsvinden; De deelnemersraad nam deel aan twee bestuursvergaderingen. Daarnaast vond tussentijds overleg plaats over de stand van zaken. Verder is de samenstelling van de deelnemersraad in 2000 enigszins gewijzigd; De (her)benoemingsprocedure van bestuursleden wordt aangepast aan de nieuwe deskundigheids- en betrouwbaarheidseisen van de Pensioen- & Verzekeringskamer; Medio 2000 zijn enkele onderdelen van het Geflex-reglement verduidelijkt, waarbij rekening is gehouden met de bevindingen van de Pensioen- & Verzekeringskamer; De procedure voor het bepalen van de extra reserves van Stichting GE-Pensioenfonds is aangepast. Tevens is overleg gevoerd over de mogelijkheden betreffende de aanwending van een eventueel vermogensoverschot. In dit kader is mede de financieringsovereenkomst tussen pensioenfonds en werkgever aangepast inzake de omgang met de aan te houden reserves en te betalen bijdragen; In overleg met de actuaris is gewerkt aan de opmaak van een actuele actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn); Per 1 december 2000 vond wederom een contactdag voor de aangesloten ondernemingen bij Stichting GE-Pensioenfonds plaats. De externe adviseurs waren hierbij eveneens vertegenwoordigd. Tijdens deze contactdag werden de implicaties van de aankomende nieuwe pensioenregeling nader toegelicht. Bovendien werd stilgestaan bij het 30-jarig jubileum van het pensioenfonds. Ten aanzien van de brutering van de overhevelingstoeslag per 1 januari 2001 wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de geldende paraplubepaling op grond waarvan de gevolgen van de brutering worden geneutraliseerd. De nieuwe pensioenregeling houdt rekening met deze brutering. PENSIOENEN Algemene ontwikkelingen OPMAAT NAAR EEN NIEUWE BESTUURSSTIJL Met ingang van 1 januari 2000 is de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) gewijzigd en heeft de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) de beschikking gekregen over een uitgebreider en adequater toezichtsinstrumentarium. De betekenis hiervan is eerst duidelijk geworden nadat aangekondigde, nadere regelgeving op basis van de vorenbedoelde wetswijziging in de loop van dat jaar zijn beslag heeft gekregen. Het gaat daarbij dan om regels met betrekking tot de gedragscode, de bestuurderstoets en de actuariële en bedrijfstechnische nota. Het invoeren van een gedragscode voor de besturen van pensioenfondsen is grotendeels aan de wetswijziging voorafgegaan. Dit omdat de overkoepelende branche-organisaties voor pensioenfondsen de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen hun achterbannen voor 1 januari 2000 al hebben opgeroepen om een gedragscode volgens een door deze organisaties ontwikkeld model te introduceren danwel een reeds ingevoerde gedragscode te

13 herzien. De PVK heeft deze proactieve opstelling van de branche-organisaties achteraf inmiddels geaccordeerd. In mindere mate kon in het verslagjaar worden geanticipeerd op de invoering van de deskundigheids- en betrouwbaarheidstoets alsmede de nieuwe voorschriften met betrekking tot de inhoud van de actuariële en bedrijfstechnische nota. De voornoemde toets beoogt onder meer het besturen van pensioenfondsen verder te professionaliseren. De actuariële en bedrijfstechnische nota is niet langer enkel een actuarieel document, maar moet een volledig bedrijfsplan gaan inhouden. De hiermee verband houdende nadere regelgeving zal vooral in het jaar, volgend op het onderhavige verslagjaar, zijn beslag krijgen. Het jaar 2000 kan dan ook worden getypeerd als een overgangsjaar. Een jaar waarin de besturen van de pensioenfondsen zich konden opmaken voor een blijvend andere wijze van besturen van pensioenfondsen. Met het streven naar een grotere deskundigheid bij de bestuurders verwacht de PVK het functioneren van de pensioenfondsen als geheel te bevorderen. In het bedrijfsplan dienen diverse, wellicht reeds aanwezige maar nog niet uitgewerkte, gedachten met betrekking tot de organisatie en de werkafspraken met externe partijen te worden geëxpliciteerd. Onderdeel daarvan zal ook uitdrukkelijk de verhouding moeten zijn van het bestuur ten opzichte van de administrateur en de vermogensbeheerder, aan wie de uitvoering van de pensioenregeling respectievelijk het beheer van het fondsvermogen zijn uitbesteed. Deze verhouding zal zich gaan vertalen in duidelijke afspraken omtrent het rapporteren aan het bestuur, het beheersen van uitbestede werkzaamheden en het afleggen van verantwoording daarover. Overigens kan worden vastgesteld dat de regels c.q. opvattingen van de wetgever en/of toezichthouder met betrekking tot de uitbesteding van de uitvoering nog niet zijn uitgekristalliseerd. Verwacht wordt dat daar in het jaar 2001 meer zicht op zal komen. PRODUCTONTWIKKELING GEEFT INHOUD AAN FLEXIBILISERING Een tweede kenmerk van het verslagjaar betreft het feit dat de pensioenfondsen een duidelijke aanzet hebben gegeven tot flexibilisering van de aanvullende pensioenregelingen. Daartoe was in de loop van 1999 meer zicht gekomen op de hen ter beschikking staande mogelijkheden. In dat jaar kwam enerzijds met het advies van de Stichting van de Arbeid en de branche-organisaties van pensioenuitvoerders een voorlopig einde aan de discussie over de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars. Anderzijds werd de jarenlang durende hervorming van de fiscale wetgeving op het aanvullende pensioenterrein afgerond. Met de gecreëerde duidelijkheid zijn de pensioenfondsen in 2000 aan de slag gegaan. Inmiddels zijn individuele pensioenproducten tot stand gekomen. Producten die binnen de arbeidsrelatie c.q. het arbeidsvoorwaardenoverleg zijn overeengekomen en zijn ingebed in de collectieve pensioenregelingen. De taakafbakeningsregels voorzien in de behoefte om deze individuele producten dicht bij huis, namelijk door het eigen pensioenfonds, te laten uitvoeren. Daar waar de collectieve pensioenafspraken, al dan niet ruim, binnen de nieuwe fiscale maxima blijven, zal de individuele pensioenopbouw middels pensioensparen die maxima kunnen gaan benaderen. Om deze mogelijkheden adequaat te kunnen gebruiken, is in het verslagjaar de informatievoorziening op het aanvullende pensioenterrein en inzicht in de eigen individuele pensioensituatie een nog belangrijker doelstelling geworden. Het thuisbankieren op het aanvullende pensioenterrein zal gangbaar worden. Een andere ontwikkeling in het verslagjaar betreft de voltooiing van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat ook geïnspireerd door flexibilisering de mogelijkheid van uitruil van nabestaandenpensioen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen beoogt. Het desbetreffende voorstel is vermengd met voorschriften met betrekking tot gelijke uitkeringen voor mannen en vrouwen in alle situaties. Gelijke uitkeringen zowel na uitruil van pensioensoorten als bij beschikbare premieregelingen. Het wetsvoorstel is om die reden extra gecompliceerd geworden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het keuzerecht inzake uitruil van nabestaandenpensioen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen niet direct in werking 11

14 12 is getreden. De pensioenuitvoeringswereld heeft een jaar tijd gekregen om zich op de betreffende maatregelen voor te bereiden. Voor pensioenregelingen met eind- en middelloonsystemen treden de nieuwe voorschriften per 1 januari 2002 in werking, met uitzondering van die voor het gelijk trekken van de afkoopsommen voor kleine pensioentjes. Voor de afkoopsommen en voor regelingen met beschikbare premiesystemen geldt inwerkingtreding van de gelijke uitkeringenvoorschriften eerst per 1 januari CONVENANTEN EN EVALUATIES Het verslagjaar was ook de laatste kans om op vrijwillige basis uitvoering te geven aan het pensioenconvenant kostenbeheersing en modernisering alsook het convenant medezeggenschap gepensioneerden. In dat jaar zijn dan ook veel pensioenregelingen op deze punten gemoderniseerd dan wel er zijn voorbereidingen daartoe in gang gezet. In het jaar 2001 worden beide convenanten geëvalueerd en zal worden besloten of er op een van de convenantpunten aanvullende wetgeving vereist is. Naar het zich laat aanzien, zal dat niet het geval zijn ten aanzien van het convenant kostenbeheersing en modernisering. De Pensioenregeling De pensioenregeling van Stichting GE-Pensioenfonds bestaat uit een: Basisregeling; Geflex-regeling; WAO-hiaat-regeling. BASISREGELING Deelnemers van Stichting GE-Pensioenfonds bouwen tussen 25 en 65 jaar pensioen op over hun zogenaamde pensioengrondslag. De pensioengrondslag is gelijk aan het bruto jaarsalaris verminderd met een franchise. Het bruto jaarsalaris is exclusief ploegentoeslag maar inclusief schriftelijk aangewezen vaste (persoonlijke) toeslagen en vakantietoeslag vermenigvuldigd met een door het bestuur vast te stellen factor. De franchise wordt elk jaar aangepast aan de ontwikkeling van de AOW voor gehuwden met een partner die ouder is dan 65 jaar. In 2000 bedroeg de franchise ƒ ,-. Per 1 januari 2001 is de reglementaire franchise verhoogd naar ƒ ,-. De basisregeling van Stichting GE-Pensioenfonds is een (gematigde) eindloonregeling. Het ouderdomspensioen wordt berekend door het gemiddelde van de pensioengrondslagen tussen 60 en 65 jaar achtereenvolgens te vermenigvuldigen met het jaarlijkse opbouwpercentage van 1,75 % en het totaal aantal deelnemersjaren. Tevens wordt bij de pensioenopbouw rekening gehouden met eventuele ploegentoeslag(percentages). Het weduwe- c.q. weduwnaarspensioen bedraagt 70 % van het maximaal te bereiken ouderdomspensioen. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het maximaal te bereiken ouderdomspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt 70 % van de salarisgedeelten boven ƒ ,- (2000) en ƒ ,- (2001). Tevens is er sprake van vrijstelling van premiebetaling bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. De pensioenleeftijd is 65 jaar. Bij voortijdige beëindiging van het deelnemerschap wordt een premievrij recht op ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen verkregen. Het fondsbestuur beslist jaarlijks over het verhogen van de pensioenen en (premievrije) aanspraken. Het bestuur let bij die beslissing met name op de prijsontwikkeling. Deze verhoging bedroeg 2,07 % in 2000 en 3,22 % in De werkgeversbijdrage wordt door het fondsbestuur jaarlijks vastgesteld op de gegevens per 1 januari na advies door de actuaris van het fonds. De deelnemersbijdrage bedraagt 6 % boven de premievrije voet van ƒ ,- (2000). De premievrije voet voor deelnemers is per 1 januari 2001 verhoogd naar ƒ ,-. GEFLEX-REGELING Afhankelijk van de gemaakte keuze door de aangesloten ondernemingen, nemen de desbetreffende medewerkers tussen 42 en 62 jaar deel aan de Geflex-regeling. De Geflex-regeling stelt deelnemers in staat reeds vanaf 62 jaar vervroegd met (Geflex-) pensioen te gaan. De Geflex-regeling bestaat uit een collectieve en een individuele module. De collectieve module voorziet in een tijdelijk pensioen tussen 62 en 65 jaar ter hoogte van 38 % van het laatstverdiende salaris op 62 jaar. Per deel-

15 nemersjaar tussen 42 en 62 jaar wordt daarvan 1,9 % opgebouwd. Voor werknemers die op 1 januari 1995 ouder waren dan 42 jaar maar jonger dan 57 jaar geldt een hoger opbouwpercentage zodat toch een pensioen van 38 % wordt behaald. Degenen die per 1 januari 1995 ouder waren dan 57 jaar, blijven van de oude VUT-regeling gebruik maken. Ook medewerkers jonger dan 42 jaar zijn verplicht dagen en uren in te brengen. Daar staat tegenover dat ze na hun 42ste kunnen kiezen tussen een lagere bijdrage aan de individuele module (zie hierna) of een eerdere ingang van Geflex-pensioen. De individuele module is een beschikbare premieregeling ter aanvulling op de collectieve module. Deze regeling is ondergebracht bij de Delta Lloyd Bank (en vormt geen onderdeel van de in dit jaarverslag genoemde voorziening pensioenverplichtingen). De deelnemersbijdrage voor de Geflex-regeling bedraagt 2 % van het laatstverdiende salaris voor het collectieve deel en 4 % voor het individuele deel. Verder biedt de Geflex-regeling de mogelijkheid tot het storten van extra bijdragen ten behoeve van een eerdere uittreding of een hoger Geflex-pensioen. Tijdens dit Geflex-pensioen wordt overigens wel de opbouw van pensioen vanaf 65 jaar volgens de basisregeling voortgezet. Ter bepaling van het benodigde bruto jaarsalaris in deze berekening wordt uitgegaan van het laatst genoten salaris op 62 jaar dat vervolgens jaarlijks wordt aangepast aan de loonstijgingen volgens de CAO-afspraken. WAO-HIAAT-REGELING Onder bepaalde voorwaarden kunnen arbeidsongeschikte deelnemers in aanmerking komen voor een WAO-hiaat-uitkering als aanvulling op de WAO-vervolguitkering. Vernieuwing pensioenregeling per 1 januari 2002 Per 1 januari 2002 wordt een nieuwe pensioenregeling ingevoerd. De pensioenregeling tot 1 januari 2002 blijft evenwel in beginsel van toepassing voor gewezen deelnemers. Bovendien hebben deelnemers die ouder zijn dan 55 jaar eenmalig de keuze om te blijven deelnemen aan de pensioenregeling van voor 1 januari De nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2002 is een zogenaamde geïndexeerde opbouwregeling. De pensioengrondslag is gelijk aan het bruto jaarsalaris verminderd met een franchise van ƒ ,-. De franchise wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig het bruto minimumloon. Deelnemers bouwen tussen 22 en 62 jaar een ouderdomspensioen op ter hoogte van 2,1 % van de voor het desbetreffende deelnemersjaar vastgestelde pensioengrondslag. De opgebouwde aanspraken worden jaarlijks verhoogd overeenkomstig de ontwikkeling van de afgeleide prijsindex. Het ouderdomspensioen gaat in beginsel in op 62 jaar. Tussen 62 en 65 jaar wordt een tijdelijk ouderdomspensioen toegekend ter vervanging van de AOW. Daarnaast is er een nabestaandenpensioen op risicobasis voor gehuwden, geregistreerde partners en ongehuwd samenwonenden ter hoogte van 70 % van het te bereiken ouderdomspensioen. Het wezenpensioen bedraagt in beginsel 14 % van het te bereiken ouderdomspensioen. De nieuwe pensioenregeling bevat diverse flexibiliseringselementen, zoals mogelijkheden tot: uitruil tussen het levenslange ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen; eerdere of latere ingang van het levenslange en tijdelijke ouderdomspensioen met verlaging respectievelijk verhoging van het pensioen op basis van de toepasselijke actuariële grondslagen van het fonds; tijdelijke verhoging c.q. verlaging van het pensioen binnen de wettelijke grenzen en op basis van de toepasselijke actuariële grondslagen van het fonds (hoog/laag-regeling). De jaarlijkse deelnemersbijdrage varieert per aangesloten onderneming en bedraagt maximaal 7 % van de pensioengrondslag. Daarnaast zal binnen de fiscale normen de mogelijkheid worden geboden tot pensioensparen door het storten van vrijwillige extra bijdragen. De kosten van de pensioenregeling die niet worden gedekt door deze bijdragen, worden door de werkgever gedragen. 13

16 De Geflex-regeling wordt geïncorporeerd in de nieuwe pensioenregeling. In beginsel wordt het reeds opgebouwde Geflex-kapitaal volledig ingebracht in de nieuwe pensioenregeling. De deelnemers hebben evenwel eenmalig de keuze om het opgebouwde Geflex-kapitaal te handhaven. Voorts zijn bij de invoering van de nieuwe pensioenregeling diverse overgangsregelingen getroffen. Relevante ontwikkelingen in 2001 Begin 2001 heeft het bestuur conform de nieuwe voorschriften van de Pensioen- & Verzekeringskamer een deskundigheidsplan opgesteld ter bevordering en handhaving van het vereiste deskundigheidsniveau van het bestuur van Stichting GE-Pensioenfonds; In aansluiting op de invoering van de nieuwe pensioenregeling zal het bestuur een ALM-studie voor Stichting GE-Pensioenfonds laten uitvoeren. Een ALM-studie is een analyse van de toekomstige financiële ontwikkeling van het pensioenfonds ter afstemming en optimalisering van enerzijds verplichtingen en anderzijds beleggingen. Herverzekering Het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico (op stop-loss-basis) is ondergebracht bij Generali Levensverzekeringsmaatschappij N.V. Bovendien zijn premievrije aanspraken jegens de verzekeringsmaatschappij Generali gecedeerd door een aantal deelnemers. Verzekerdenbestand 14 Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Stand per 31 december Mutaties door: Nieuwe toetredingen 302 Herintreding 7 -/- 7 Ontslag met premievrije aanspraak -/ Waarde-overdracht -/- 41 Ingang pensioen -/- 14 -/ Overlijden -/- 2 -/- 5 -/- 1 Andere oorzaken 45 -/ Mutaties per saldo Stand per 31 december *) *) Waarvan deelnemers met (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling 83 Specificatie pensioengerechtigden Ouderdomspensioen Invaliditeitspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Totaal *)

17 BELEGGINGEN Algemene beschouwingen Het beleggingsjaar 2000 werd gekenmerkt door grote verschillen in performance tussen de verschillende beleggingscategorieën. De obligatieportefeuille liet in het afgelopen jaar een positief rendement zien als gevolg van de daling van de kapitaalmarktrente. Deze daling van de rente vond in de eerste maanden van het jaar plaats onder invloed van de positieve reactie van de markt op de monetaire verkrapping, die zowel in de Verenigde Staten als in Europa werd doorgevoerd. Later in het jaar speelden bijgestelde verwachtingen door beleggers ten aanzien van de economische ontwikkelingen de hoofdrol, waarbij met name de langverwachte, maar uiteindelijk sterker dan gehoopte, groeivertraging in de Verenigde Staten van invloed was. De meest gebruikte obligatieindex de Salomon Smith Barney EMU Government bond index voor leningen met een looptijd langer dan 1 jaar steeg over het gehele jaar 2000 met 7,2 %. Op de aandelenmarkten was opnieuw sprake van een hectisch jaar, waarbij de gunstige ontwikkeling in het eerste kwartaal uiteindelijk meer dan ongedaan werd gemaakt door een sterk negatief vierde kwartaal. Opmerkelijk daarbij was de omslag in koersontwikkeling van de zogenaamde TMT- sectoren (technologie, media en telecom), die werd veroorzaakt door veranderende verwachtingen van beleggers ten aanzien van het winstgenererend vermogen van met name de internet- en telecombedrijven. De MSCI Wereldindex liep in 2000, in euro uitgedrukt, met 7,3 % terug. Onroerend goed beleefde in 2000 een mooi jaar: de koersstijging was het gevolg van enerzijds het bereiken van de laatste fase van de hoogconjunctuur en anderzijds van de forse vermindering van het verschil tussen de intrinsieke waarde van onroerend goed beleggingsmaatschappijen en de beurskoers. Beleggingsbeleid VASTRENTENDE WAARDEN De Europese obligatiemarkten hebben in 2000 onder invloed gestaan van pogingen van de centrale banken om het inflatiegevaar verband houdend met de sterke stijging van olieprijzen te bedwingen door verhogingen van de korte rente. Dit beleid gaf beleggers vertrouwen waardoor de lange rente het grootste deel van het jaar een zeer lichte daling liet zien; pas in het vierde kwartaal gaf het vooruitzicht op een afnemende groei aanleiding tot een sterkere daling. 15 Figuur 1 Amerikaanse en Nederlandse obligatierendementen sinds begin AMERIKAANSE 10-JRS RENTE NEDERLANDSE 10-JRS RENTE

18 AANDELEN De euforie op de aandelenmarkten die vooral het vierde kwartaal van 1999 kenmerkte hield in het eerste kwartaal van 2000 onverminderd aan. Twijfels over de realiteit van de hooggespannen verwachtingen, met name met betrekking tot de IT- en telecomsector, deden de markten aan het eind van het eerste kwartaal echter vrij plotseling omslaan, met name voor de zogenaamde nieuwe economie aandelen. In het pensioenfonds werd in het eerste kwartaal een groot deel van het in deze sectoren belegde vermogen teruggetrokken, waarna een defensiever beleid binnen de aandelencategorie werd gevoerd. Dit kon niet voorkomen dat in het vierde kwartaal toch een vrij forse teruggang moest worden geïncasseerd, waardoor de jaarresultaten negatief uitkwamen. Regionaal bezien liet met name de Japanse markt een sterke teruggang zien. Figuur 2 Performance aandelenmarkten 2000 (in eurotermen; in %) Frankrijk Duitsland Japan Nederland Zwitserland VK VS Wereld Europa Q4 ytd

19 In de hierna volgende grafieken wordt de positie van de aandelenportefeuille van het pensioenfonds weergegeven met betrekking tot zowel de bedrijfstakverdeling als de geografische verdeling ten opzichte van de gehanteerde benchmark ultimo Figuur 3 Regionale verdeling aandelenportefeuille Europe America Japan Asia other portefeuille benchmark 17 Figuur 4 Bedrijfstakverdeling aandelenportefeuille Energy Materials Industrials Cons goods other Consumerstaples Health care Financials Inf. Technology Telecom Utilities portefeuille benchmark

20 PERFORMANCE Op de portefeuille werd in marktwaarde gemeten over geheel 2000 een resultaat behaald van 1,7 %. Dit ligt in de buurt van het rendement van het WM Universum voor Nederlandse pensioenfondsen dat over dezelfde periode een resultaat van +2,6 % inclusief onroerend goed en 1,0 % exclusief onroerend goed liet zien. Het feit dat het pensioenfonds in het afgelopen jaar minder in onroerend goed en meer in aandelen was belegd dan het WM Universum was een belangrijke oorzaak voor de afwijking van het resultaat ten opzichte van het WM Universum. Ten opzichte van de benchmark (50 % vastrentende waarden en 50 % aandelen) werd een zeer lichte (0,2 %) outperformance behaald. In het gevoerde beleggingsbeleid is het percentage aandelen gedurende het eerste kwartaal verder gestegen door oplopende aandelenkoersen. In de loop van het jaar werd het aandelenpercentage teruggebracht, ongeveer naar de neutrale positie van 50 %; per saldo werd een bedrag van ruim ƒ 47,7 miljoen aan aandelen verkocht, welk bedrag in vastrentende waarden werd herbelegd. Onderstaande tabel geeft het verloop van de samenstelling van de portefeuille gedurende 2000 weer. Asset-categorie 31 december juni december 2000 % % % 18 Vastrentende waarden 38,1 40,0 48,6 Aandelen 59,2 57,1 50,0 Onroerend goed 2,0 1,8 1,4 Liquiditeiten 0,7 1,1 0,0 Grote delen van het jaar werd binnen de categorie vastrentende waarden de gemiddelde duur relatief kort gehouden; in november werd de duration fors verlengd tot boven het marktgemiddelde. Dit kon niet voorkomen dat de performance van de vastrentende portefeuille met 6,6 % ruim een half procent achterbleef bij de benchmark; deze achterstand werd ook veroorzaakt door oplopende renteverschillen tussen niet-staats- en staatsleningen, waar de benchmark uitsluitend staatsleningen bevat. In de aandelenportefeuille werd aanvankelijk een forse voorsprong ten opzichte van de benchmark (60 % MSCI Europa index / 40 % rest van de wereld) opgebouwd, maar in het laatste kwartaal ging deze voorsprong weer teloor. Uiteindelijk bedroeg de performance -/- 4,8 %, 0,2 % minder dan de benchmark. Het kleine onroerend goedsegment liet na verschillende teleurstellende jaren een forse stijging zien van 20,4 %, terwijl de benchmark met 14,6 % steeg. Performance-overzicht 2000 Laatste 3 jaar Laatste 5 jaar % % % Pensioenfonds 1,7 12,2 14,8 WM Universum 2,6 10,3 12,3

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2001 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 31E BOEKJAAR 1-1-2001 T/M 31-12-2001 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

PensioenPraat. Nieuwe pensioenregeling en nieuw pensioenreglement Pensioenpremiesbijdragen werknemers

PensioenPraat. Nieuwe pensioenregeling en nieuw pensioenreglement Pensioenpremiesbijdragen werknemers PensioenPraat UITGAVE VAN HET GE-PENSIOENFONDS INHOUD 2 PensioenPraatjes 2 Contactpersonen AZL 3 Geflex Individueel bij Delta Lloyd 3 Pensioenbriefjes 3 De nieuwe pensioenregeling 3 Jan Boesveld herbenoemd

Nadere informatie

PensioenPraat. Met 62 jaar met pensioen of met 65 jaar Verwarring over pensioenregeling. Waarom gaan niet alle ondernemingen

PensioenPraat. Met 62 jaar met pensioen of met 65 jaar Verwarring over pensioenregeling. Waarom gaan niet alle ondernemingen PensioenPraat UITGAVE VAN HET GE-PENSIOENFONDS INHOUD 2 Contactpersonen AZL 2 De nieuwe Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) 2 Eerder stoppen zonder inleveren 3 Pensioenpraatjes 3 Jan Boesveld herbenoemd

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik?

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik? Stroomdiagram (pensioen)regelingen Welke pensioenrechten heb ik? Doorloop eerst dit schema om vast te stellen of er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn in uw geval. Klik daarna op de onderstreepte

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen I.4 Verslagstaten A. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Geef hier een samenvatting van de belangrijkste grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 1 Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2 Voorwoord 3 Financieel verslag 4 Deelnemersoverzicht 12 Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Alkmaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 4 C. Jaarverslag 6 ALGEMEEN 7 D. Jaarrekening 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2001 9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Ingang Partner- en wezenpensioen

Ingang Partner- en wezenpensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Partner- en wezenpensioen Voor de nabestaanden januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde De hoogte van het partnerpensioen

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening Hierin wordt de fiscale berekening gemaakt voor een DGA geboren vóór 1 januari 1950, dus met een regeling die niet op de Wet VPL hoefde te worden aangepast. N.A.W. Gegevens Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2003

Verkort Jaarverslag 2003 INFORMATIE VOOR DEELNEMERS EN PENSIOENGERECHTIGDEN Redactie : Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon : 0570 682117 Internet : www.pensioenfonds-tdv.nl E-mail : info@pensioenfonds-tdv.nl Jaargang 6 Verkort

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag Aanvullend pensioen Pensioen is in de meeste gevallen opgebouwd uit drie pijlers: pensioen vanuit de overheid (AOW), pensioen opgebouwd via een of meerdere werkgevers en het pensioen dat je zelf hebt opgebouwd.

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013 Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen, Postbus 90170, 5000 LM TILBURG Telefoon: (013) 462 35 18, E-mail: spd@achmea.nl Website: www.pensioenfondsdierenartsen.nl Bank: ABN Amro 4553.11.617....................................................................

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 1 Verkort jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 voor u samengevat Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij houdt u graag op de hoogte. Daarom bieden wij u deze samenvatting van ons jaarverslag

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2)

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) Opgave 1 Mevrouw H. (geb. datum 15-12-1960) bouwt sinds 1 januari 1983 pensioen op bij het pensioenfonds MPF, dat per 1 januari 2011 overgeschakeld is

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen Vast en Zeker Kapiaal (V&Z) OverrenteAandeel Plus/AEX plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT

STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Begripsomschrijving 3 Artikel 2 Jaarsalaris 4 Artikel 3 Bijdrage 5 Artikel 4 Deelnemerschap 5 Artikel 5 Vervroegde

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie