JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2001

2

3 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 31E BOEKJAAR T/M

4

5 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag Algemeen 9 Pensioenen 11 Beleggingen 16 Jaarrekening Grootte en samenstelling van het pensioenvermogen per 31 december 22 Mutaties in het pensioenvermogen 23 Kasstroomoverzicht 24 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 26 Toelichting op de grootte en samenstelling van het pensioenvermogen per 31 december 28 Toelichting op de mutaties in het pensioenvermogen 35 Overige gegevens Financiering 39 Uitvoering 39 Actuariële verklaring 40 Accountantsverklaring 41 Bijlagen Beleggingsoverzichten 43 Aangesloten ondernemingen 45 Begrippenlijst 46

6 4

7 BESTUUR EN ORGANISATIE Stichting GE-Pensioenfonds Opgericht 1 januari 1971 Ingeschreven in het Stichtingenregister te Breda P/a Akerstraat 92 Postbus CZ Heerlen Telefoon Fax Bestuur R. Muys voorzitter D. van Tilburg plaatsvervangend voorzitter J. Boesveld secretaris J. Aerts plaatsvervangend secretaris Y. den Bakker P. van der Geest A. Proost F. van Tatenhove 5 Directeur J. Aerts Beleggingscommissie J. Aerts voorzitter J. Boesveld D. van Tilburg P. Jacobs (GE) C. Saldanha (GE) Commissie Wet- en Regelgeving R. Muys J. Boesveld A. Proost F. van Tatenhove

8 Implementatiecommissie nieuwe pensioenregeling J. Aerts Y. den Bakker R. Muys D. van Tilburg A.J. de Jong (Mercer) Overdrachtscommissie J. Aerts J. Boesveld R. Muys Deelnemersraad 6 A. Rekveld waarnemend voorzitter G. op den Dries waarnemend secretaris C. Heine P. Hunter V. de Leeuw H. Okker P. van Tilburg Externe dienstverlening Administratie Actuaris Accountant Vermogensbeheerder Custodian Herverzekering Performancemeting beleggingen AZL N.V., Heerlen Mercer Human Resource Consulting, Rotterdam KPMG Accountants N.V., Den Haag ABN AMRO Asset Management, Amsterdam ABN AMRO Mellon, Breda Generali Levensverzekeringsmaatschappij N.V., Diemen The WM Company, Amsterdam

9 MEERJARENOVERZICHT Aantallen Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Financiële gegevens (in duizenden euro) Pensioenvermogen waarvan pensioenverplichtingen Bijdragen van werkgevers en werknemers regulier premiekorting -/ / / winstdeling aangesloten ondernemingen -/ / / / Pensioenuitkeringen Beleggingen Belegd vermogen Beleggingsopbrengsten -/ Rendement o.b.v. total return -/- 8,4 % 1,7 % 22,4 % 13,5 % 13,1 %

10 8

11 BESTUURSVERSLAG ALGEMEEN Inleiding Het pensioenfonds is een stichting die statutair gevestigd is in Bergen op Zoom. Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt hierbij verslag uitgebracht over boekjaar De in het verslag vermelde bedragen zijn op basis van duizenden euro opgenomen. Commissie wet- en regelgeving, de Implementatiecommissie nieuwe pensioenregeling en de Overdrachtscommissie. Aan elk van de bestuursleden zijn specifieke aandachtsgebieden c.q. portefeuilles toegekend. Deze zijn als volgt verdeeld: Portefeuille Doelstelling Stichting GE-Pensioenfonds stelt zich tot doel pensioenen uit te keren of te doen uitkeren aan de (gewezen) deelnemers en hun nabestaanden overeenkomstig de geldende voorwaarden van de pensioenregeling. Stichting GE-Pensioenfonds tracht dit doel te bereiken met alle wettige middelen. Eventuele gehele of gedeeltelijke herverzekering kan slechts geschieden bij een verzekeraar. Statuten De statuten ondergingen in 2001 geen wijziging. Organisatie van het fonds Het bestuur van Stichting GE-Pensioenfonds bestaat uit vier leden die zijn benoemd door de directies van de aangesloten ondernemingen en vier leden die zijn gekozen uit de deelnemers. In het verslagjaar is de heer J. Boesveld voor vier jaar herkozen als werknemersbestuurslid. Per 1 februari 2001 is de heer J. Aerts in overleg met de werkgever door het fondsbestuur aangesteld als directeur van Stichting GE-Pensioenfonds. De eindverantwoordelijkheid voor het beleid van Stichting GE-Pensioenfonds blijft onveranderd rusten bij het fondsbestuur, waar de heer Aerts deel van blijft uitmaken. Ter behandeling van specifieke onderwerpen wordt het bestuur ondersteund door een aantal aparte commissies, te weten de Beleggingscommissie, de J. Boesveld secretariaat A. Proost pensioen- & loonadministratie F. van Tatenhove communicatie werknemers D. van Tilburg WAO, externe betrekkingen Werknemersbestuurslid Werkgeversbestuurlid Portefeuille J. Aerts financiën & beleggingen Y. den Bakker actuariële zaken, compensation & benefits P. van der Geest communicatie werkgevers R. Muys juridische zaken Beleid In het verslagjaar werden zeven reguliere bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast vonden diverse besprekingen plaats door het bestuur respectievelijk de commissies over specifieke onderwerpen. In 2001 werden de volgende belangrijke punten behandeld: Nadere uitwerking, communicatie en invoering van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2002 stond centraal. In vervolg op het overleg tussen werkgever en sociale partners is de nieuwe regeling gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de aangesloten ondernemingen. De deelnemersraad heeft positief geadviseerd over de invoering van de nieuwe regeling. Daarnaast vonden er voorlichtingssessies plaats voor de deelnemers en zijn de deelnemers via speciale uitgaven van het blad "Pensioenpraat" 9

12 10 ingelicht over de vorderingen en nadere inhoud van de nieuwe regeling. Vervolgens is op 26 september 2001 een referendum onder de deelnemers gehouden over de invoering van de nieuwe regeling. De nieuwe regeling is met ruime meerderheid van stemmen aangenomen, rekening houdend met hiervoor geldende regels. Vervolgens is de regeling ter beoordeling voorgelegd aan belastingdienst en Pensioen- & Verzekeringskamer. Met eventuele daaruit nog voortvloeiende opmerkingen, zal te zijner tijd nog rekening worden gehouden. Meer informatie over de inhoud van de regeling is opgenomen onder de paragraaf "De pensioenregeling" op pagina 12 van dit jaarverslag; Aan deelnemers die 55 jaar en ouder zijn op 31 december 2001, is de keuze gegeven om te blijven deelnemen in de bestaande pensioenregeling die reeds gold vóór 1 januari Drie deelnemers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt; Het bestaande pensioenreglement is in 2001 ten dele met terugwerkende kracht op een aantal onderdelen gewijzigd. Er is rekening gehouden met wijzigingen in wet- en regelgeving alsmede de komst van de nieuwe pensioenregeling. De wijzigingen betreffen: toekenning invaliditeitspensioen naar evenredigheid voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten; pensioendoorbouw tijdens ouderschapsverlof overeenkomstig de geldende collectieve arbeidsovereenkomst; invoering van een klachten c.q. geschillenregeling; aanpassing van het addendum inzake WAO-hiaat overeenkomstig de nieuwe pensioenregeling; invoering van de mogelijkheid tot omzetting van nieuw op te bouwen aanspraken op weduwe-/weduwnaarspensioen vanaf 1 januari 2002 in additionele aanspraken op ouderdomspensioen overeenkomstig artikel 2b van de Pensioen- en spaarfondsenwet; Aan een efficiëntere uitwisseling van pensioengegevens tussen werkgever en pensioenadministratie alsmede administratieve procedures is gedurende het jaar nader vorm gegeven. Periodiek rapporteert de pensioenadministratie aan het fondsbestuur over de stand van zaken; In de eerste helft van 2001 is de administratie overgegaan naar de euro. Vanaf 1 januari 2002 vinden de pensioenbetalingen in euro plaats; De deelnemersraad nam deel aan twee bestuursvergaderingen. Daarnaast vond tussentijds overleg plaats over de stand van zaken. Verder is de samenstelling van de deelnemersraad in 2001 enigszins gewijzigd; Met het oog op de nieuwe deskundigheids- en betrouwbaarheidseisen van de Pensioen- & Verzekeringskamer is in 2001 een deskundigheidsplan met bijbehorende portefeuilleverdeling van het fondsbestuur opgesteld. Tevens is de (her)benoemingsprocedure van bestuursleden dienovereenkomstig aangepast; Er zijn procedures opgesteld c.q. geactualiseerd betreffende, met name, de invordering van premiebijdragen, de bepaling van extra reserves alsmede de toe- en uittreding van aangesloten ondernemingen; Er is gewerkt aan een aanpassing van de financieringsovereenkomst tussen pensioenfonds en werkgever, mede rekening houdend met de komst van de nieuwe regeling; In opdracht van het bestuur is een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd. Een ALM-studie is een analyse van de toekomstige financiële ontwikkeling van het pensioenfonds ter afstemming en optimalisering van enerzijds verplichtingen en anderzijds beleggingen; Een geactualiseerde ABTN (actuariële en bedrijfstechnische nota) is in voorbereiding in overleg met de actuaris; Eind 2001 heeft het bestuur mede na overleg met de beleggingscommissie besloten om een deel van het fondsvermogen, te weten circa 90,8 miljoen, over te hevelen naar GE Asset Management Limited; Met ingang van 1 januari 2002 is ABN AMRO Mellon aangesteld als nieuwe custodian (bewaarnemer) van de beleggingen van het pensioenfonds. ABN AMRO Mellon zal vanaf deze datum tevens de beleggingsadministratie gaan voeren.

13 PENSIOENEN Algemene ontwikkelingen Het bestuur nam in het afgelopen boekjaar kennis van een nota van de PVK over de uitgangspunten voor een financieel toetsingskader. Dit toetsingskader moet in de plaats komen van de Actuariële Principes Pensioenfondsen. Met de beoogde vervanging van de huidige Actuariële Principes Pensioenfondsen (APP), maakt de PVK duidelijk dat er geen rigide richtlijnen komen, maar dat toezichtseisen zullen worden afgestemd op het beleid en het risicobeheersingssyteem van de individuele instelling. De PVK heeft de intentie slechts het algemene kader te geven, waarbinnen een instelling zelf verantwoordelijk is voor zijn bedrijfsvoering en risicobeheer. Aan de hand van het in de nota omschreven algemene kader, zullen de mogelijkheden voor een specifiek toetsingsmodel voor pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen nog nader worden uitgewerkt door de PVK. PROFESSIONALISERING VAN HET BESTUUR In het jaarverslag 2000 signaleerde het bestuur dat wetgever en toezichthouder op het aanvullende pensioenterrein een impuls hebben gegeven tot een verdergaande professionalisering van het besturen van een pensioenfonds. In dit verslagjaar borduurde de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) daarop voort, voornamelijk door aankondigingen van nog meer nadere regelgeving. Zo werd het fonds in kennis gesteld van concept-principes interne beheersing, die onderwerp van overleg zijn geweest met de vertegenwoordigende organisaties van pensioenfondsen, t.w. de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (Opf). Thans wordt door de PVK aan een aanpassing van deze principes gewerkt. De PVK heeft tevens principes in het vooruitzicht gesteld met betrekking tot de uitbesteding van werkzaamheden van een pensioenfonds aan een externe administrateur en/of vermogensbeheerder. Deze principes, die door de PVK nog niet zijn gepubliceerd, maar wel tijdens de relatiedag van AZL door de bestuursvoorzitter van de PVK op hoofdlijnen zijn geschetst, worden eveneens door de PVK opnieuw bezien naar aanleiding van commentaar door de voornoemde organisaties. FASERING REGELGEVING OP HET TOEZICHTTERREIN Het bestuur constateert naar aanleiding van de hierboven vermelde (concept)voorstellen en voornemens dat het vooralsnog onduidelijk is hoe deze regels zich verhouden tot onder meer de voorschriften die recentelijk zijn ingevoerd met betrekking tot de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn). De abtn vormt immers het alomvattende bedrijfsplan van het pensioenfonds. Naar het oordeel van het bestuur behoeven zowel de fasering als de onderlinge samenhang van diverse initiatieven meer aandacht, mede met het oog op de administratieve gevolgen. Een goed inzicht hierin wordt verder bemoeilijkt als het bestuur de wettelijke voornemens van de overheid tot herziening van de Pensioen- en spaarfondsenwet in de komende jaren in ogenschouw neemt. Met name als het gaat om de mogelijke invoering van de door de Sociaal Economische Raad (SER) geadviseerde opdrachtbrief. In die opdrachtbrief dienen volgens de SER afspraken tussen de werkgever en het pensioenfonds te worden vastgelegd over de financieringsovereenkomst, de reglementen, de statuten, en de abtn. Deze opdrachtbrief moet vooral de procedures rond de verschillende afspraken bevatten, en voor de inhoud van die afspraak verwijzen naar de relevante documenten. 11 FINANCIEEL TOETSINGSKADER TOEZICHT Met bijzondere belangstelling volgt het bestuur voorts de opgekomen discussie over de al dan niet wenselijk geachte herinrichting van het toezicht op de financiële markten. De afloop van deze discussie is ongewis. Zeker lijkt dat ook op verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen het zogenaamde effectentypisch gedragstoezicht wordt toegepast. Dit effectentypisch gedragstoezicht zal naar verwachting niet onder de PVK maar onder de Autoriteit Financiële Markten komen te vallen. Dit past binnen het streven van het kabinet naar harmonisering van de gedragsregels die gelden voor financiële instellingen die actief zijn op de effectenmarkt.

14 12 UITKOMST EVALUATIE MEDEZEGGENSCHAPSCONVENANT In juni 1998 sloten de Stichting van de Arbeid (STAR) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) een convenant, gericht op verbetering van de medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van pensioenregelingen. De uitkomsten van een in het verslagjaar gehouden evaluatieonderzoek van het medezeggenschapsconvenant laten een behoorlijke verbetering van de medezeggenschapspositie van gepensioneerden zien. Daarbij blijken ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen aanzienlijk beter te scoren dan rechtstreeks verzekerde regelingen. STAR en CSO zullen de uitkomsten van de evaluatie nog waarderen en beleidsconclusies voor de toekomst treffen. UITKOMST VAN DE EVALUATIE PENSIOENCONVENANT In mei 1997 is in het tussen het kabinet en de STAR gesloten pensioenconvenant een aantal aanbevelingen tot vernieuwing van pensioenregelingen vastgelegd. Die aanbevelingen kwamen tot stand nadat het kabinet ten aanzien van arbeidspensioenen kenbaar had gemaakt via de fiscale faciliëring een ombouw van eindloonregelingen tot (geïndexeerde) opbouwregelingen te willen bevorderen, met name met het oog op een voorziene stijging van pensioenkosten op lange termijn. Uit een evaluatie is gebleken dat sociale partners er in de afgelopen jaren voldoende in geslaagd zijn om de kosten van pensioenregelingen te beheersen en tegelijkertijd de pensioenregeling te moderniseren. De verplichte overgang naar geïndexeerde opbouwregelingen via wetgeving is daarmee niet meer aan de orde. In mei 2001 herbevestigde de STAR zijn eerdere aanbevelingen en heeft deze op onderdelen geactualiseerd. De Pensioenregeling De pensioenregeling van Stichting GE-Pensioenfonds bestaat uit een: Basisregeling; Geflex-regeling; WAO-hiaat-regeling. BASISREGELING Deelnemers van Stichting GE-Pensioenfonds bouwen tussen 25 en 65 jaar pensioen op over hun zogenaamde pensioengrondslag. De pensioengrondslag is gelijk aan het bruto jaarsalaris verminderd met een franchise. Het bruto jaarsalaris is exclusief ploegentoeslag maar inclusief schriftelijk aangewezen vaste (persoonlijke) toeslagen en vakantietoeslag vermenigvuldigd met een door het bestuur vast te stellen factor. De franchise wordt elk jaar aangepast aan de ontwikkeling van de AOW voor gehuwden met een partner die ouder is dan 65 jaar. In 2001 bedroeg de franchise ,- (ƒ ,-). Per 1 januari 2002 is de reglementaire franchise verhoogd naar ,- (ƒ ,-). De basisregeling van Stichting GE-Pensioenfonds is een (gematigde) eindloonregeling. Het ouderdomspensioen wordt berekend door het gemiddelde van de pensioengrondslagen tussen 60 en 65 jaar achtereenvolgens te vermenigvuldigen met het jaarlijkse opbouwpercentage van 1,75 % en het totaal aantal deelnemersjaren. Tevens wordt bij de pensioenopbouw rekening gehouden met eventuele ploegentoeslag(percentages). Het weduwe- c.q. weduwnaarspensioen bedraagt 70 % van het maximaal te bereiken ouderdomspensioen. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het maximaal te bereiken ouderdomspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt 70 % van de salarisgedeelten boven ,- (ƒ ,-) (2001) en ,- (ƒ ,-) (2002). Tevens is er sprake van vrijstelling van premiebetaling bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. De pensioenleeftijd is 65 jaar. Bij voortijdige beëindiging van het deelnemerschap wordt een premievrij recht op ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen verkregen.

15 Het fondsbestuur beslist jaarlijks over het verhogen van de pensioenen en (premievrije) aanspraken. Het bestuur let bij die beslissing met name op de prijsontwikkeling. Deze verhoging bedroeg 3,22 % in 2001 en 4,19 % in De werkgeversbijdrage wordt door het fondsbestuur jaarlijks vastgesteld op de gegevens per 1 januari na advies door de actuaris van het fonds. De deelnemersbijdrage bedraagt 6 % boven de premievrije voet van ,- (ƒ ,-) (2001). De premievrije voet voor deelnemers is per 1 januari 2002 verhoogd naar ,- (ƒ ,-) De deelnemersbijdrage voor de Geflex-regeling bedraagt 2 % van het laatstverdiende salaris voor het collectieve deel en 4 % voor het individuele deel. Verder biedt de Geflex-regeling de mogelijkheid tot het storten van extra bijdragen ten behoeve van een eerdere uittreding of een hoger Geflex-pensioen. Tijdens dit Geflex-pensioen wordt overigens wel de opbouw van pensioen vanaf 65 jaar volgens de basisregeling voortgezet. Ter bepaling van het benodigde bruto jaarsalaris in deze berekening wordt uitgegaan van het laatst genoten salaris op 62 jaar dat vervolgens jaarlijks wordt aangepast aan de loonstijgingen volgens de CAO-afspraken. GEFLEX-REGELING Afhankelijk van de gemaakte keuze door de aangesloten ondernemingen, nemen de desbetreffende medewerkers tussen 42 en 62 jaar deel aan de Geflex-regeling. De Geflex-regeling stelt deelnemers in staat reeds vanaf 62 jaar vervroegd met (Geflex-) pensioen te gaan. De Geflex-regeling bestaat uit een collectieve en een individuele module. De collectieve module voorziet in een tijdelijk pensioen tussen 62 en 65 jaar ter hoogte van 38 % van het laatstverdiende salaris op 62 jaar. Per deelnemersjaar tussen 42 en 62 jaar wordt daarvan 1,9 % opgebouwd. Voor werknemers die op 1 januari 1995 ouder waren dan 42 jaar maar jonger dan 57 jaar geldt een hoger opbouwpercentage zodat toch een pensioen van 38 % wordt behaald. Degenen die per 1 januari 1995 ouder waren dan 57 jaar, blijven van de oude VUT-regeling gebruik maken. Ook medewerkers jonger dan 42 jaar zijn verplicht dagen en uren in te brengen. Daar staat tegenover dat ze na hun 42ste kunnen kiezen tussen een lagere bijdrage aan de individuele module (zie hierna) of een eerdere ingang van Geflex-pensioen. De individuele module is een beschikbare premieregeling ter aanvulling op de collectieve module. Deze regeling is ondergebracht bij de Delta Lloyd Bank (en vormt geen onderdeel van de in dit jaarverslag genoemde voorziening pensioenverplichtingen). WAO-HIAAT-REGELING Onder bepaalde voorwaarden kunnen arbeidsongeschikte deelnemers in aanmerking komen voor een WAO-hiaat-uitkering als aanvulling op de WAO-vervolguitkering. VERNIEUWING PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2002 Per 1 januari 2002 wordt een nieuwe pensioenregeling ingevoerd. De pensioenregeling tot 1 januari 2002 blijft evenwel in beginsel van toepassing voor gewezen deelnemers en deelnemers die 55 jaar of ouder zijn op 1 januari 2002 en tevens gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om deel te blijven nemen aan de op 31 december 2001 van toepassing zijnde pensioenregeling. De nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2002 is een zogenaamde geïndexeerde opbouwregeling. De geïndexeerde opbouw vindt plaats op basis van de ontwikkeling van de CAO-lonen. De pensioengrondslag is gelijk aan het bruto jaarsalaris verminderd met een franchise van ,- (ƒ ,-). De franchise wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig het bruto minimumloon. De franchise zal altijd minimaal gelijk zijn aan de geldende minimumfranchise volgens artikel 8a van de Wet op de Loonbelasting Deelnemers bouwen tussen 22 en 62 of 65 jaar een ouderdomspensioen op ter hoogte van 2,1 % van de voor het desbetreffende deelnemersjaar vastgestelde pensioengrondslag. De opgebouwde aanspraken worden jaarlijks verhoogd overeenkomstig de loonontwikkeling. Het ouderdomspensioen gaat 13

16 14 in beginsel in op 62 jaar. Tussen 62 en 65 jaar wordt, in de 62 jaar regeling, een tijdelijk ouderdomspensioen toegekend ter vervanging van de AOW. Daarnaast is er een nabestaandenpensioen op risicobasis voor gehuwden, geregistreerde partners en ongehuwd samenwonenden ter hoogte van 70 % van het te bereiken ouderdomspensioen. Het wezenpensioen bedraagt in beginsel 14 % van het te bereiken ouderdomspensioen. Het fondsbestuur beslist jaarlijks over het verhogen van de pensioenen en (premievrije) aanspraken. Het bestuur let bij die beslissing met name op de prijsontwikkeling. Deze verhoging bedraagt 4,19 % in De nieuwe pensioenregeling bevat diverse flexibiliseringselementen, zoals mogelijkheden tot: uitruil tussen het levenslange ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen; eerdere of latere ingang van het levenslange en tijdelijke ouderdomspensioen met verlaging respectievelijk verhoging van het pensioen op basis van de toepasselijke actuariële grondslagen van het fonds; tijdelijke verhoging c.q. verlaging van het pensioen binnen de wettelijke grenzen en op basis van de toepasselijke actuariële grondslagen van het fonds (hoog/laag-regeling). WAO-HIAAT-REGELING Onder bepaalde voorwaarden kunnen arbeidsongeschikte deelnemers in aanmerking komen voor een WAO-hiaat-uitkering als aanvulling op de WAO-vervolguitkering. Herverzekering Het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico (op stop-loss-basis) is ondergebracht bij Generali Levensverzekeringsmaatschappij N.V. Bovendien zijn premievrije aanspraken jegens de verzekeringsmaatschappij Generali gecedeerd door een aantal deelnemers. Het contract met Generali Levensverzekeringsmaatschappij N.V. is per 31 december 2001 afgelopen. Met Generali is afgesproken dat de risico s voor het fonds gedekt zijn tot aan het moment dat er een nieuw contract is afgesloten. De jaarlijkse deelnemersbijdrage varieert per aangesloten onderneming en is niet langer een onderdeel van het pensioenreglement. Daarnaast zal binnen de fiscale normen de mogelijkheid worden geboden tot pensioensparen door het storten van vrijwillige extra bijdragen. De kosten van de pensioenregeling die niet worden gedekt door deze bijdragen, worden door de werkgever gedragen. De deelnemers hebben eenmalig de keuze om het per 1 januari 2002 opgebouwde Geflex-kapitaal te handhaven tot pensioendatum dan wel volledig in te brengen op ingangsdatum van de nieuwe regeling. Voorts zijn bij de invoering van de nieuwe pensioenregeling diverse overgangsregelingen getroffen.

17 Verzekerdenbestand Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Stand per 31 december Mutaties door: Nieuwe toetredingen 162 Herintreding 3 -/- 3 Ontslag met premievrije aanspraak -/ Waarde-overdracht -/- 79 Ingang pensioen -/- 14 -/ Overlijden -/- 9 -/- 3 -/- 5 Afloop -/- 7 Andere oorzaken 12 -/- 27 -/- 40 Mutaties per saldo -/ Stand per 31 december *) *) Waarvan deelnemers met (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling Gemiddelde deelnemersleeftijd 41,3 Gemiddelde deelnemerstijd 11,7 Specificatie pensioengerechtigden Ouderdomspensioen Invaliditeitspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Totaal *)

18 16 BELEGGINGEN Financiële markten In 2001 traden wederom grote verschillen op in de performance tussen de verschillende beleggingscategorieën, als gevolg van uiteenlopende reacties op de sterke groeivertraging van met name de Amerikaanse economie. De obligatieportefeuille liet in het afgelopen jaar een positief rendement zien. De kapitaalmarktrente eindigde het jaar na forse fluctuaties ongeveer onveranderd, ondanks een enorme versoepeling van het monetaire beleid. De rentebeweging in de loop van 2001 vormt een goede afspiegeling van wisselende marktverwachtingen ten aanzien van de economische groei, waarbij in het eerste en derde kwartaal somberheid overheerste met rentedalingen als gevolg, terwijl de stemming in het tweede en vierde kwartaal duidelijk positiever was, waardoor de rente weer steeg. Op de aandelenmarkten was opnieuw sprake van een hectisch jaar, waarbij fors negatieve resultaten in de oneven kwartalen werden gevolg door fors positieve resultaten in het tweede en vooral het vierde kwartaal. Per saldo bleek 2001 uiteindelijk een slecht jaar voor aandelenbeleggingen te zijn, omdat de invloed van de groeivertraging op de winstcijfers, nog versterkt door de gebeurtenissen op 11 september, uiteindelijk dominant waren. De koersmalaise vond plaats over het volledige spectrum van sectoren, met als negatieve uitschieters de IT en telecommunicatie. De combinatie van deze ontwikkelingen leidde in 2001 tot een beleggingsresultaat van -/- 8,4 %. Dit is lager dan het rendement van het WM-universum voor Nederlandse pensioenfondsen, enerzijds door een hoger percentage aandelen en een lager percentage onroerend goed, anderzijds door een relatief zwakke performance in het aandelengedeelte. Ten opzichte van de benchmark (50 % vastrentende waarden en 50 % aandelen) bleef de portefeuille 4,0 % achter. In absolute termen nam het vermogen, gemeten naar beurswaarde, af met circa 10 miljoen naar ruim 254 miljoen, ondanks het feit dat de stortingen de pensioenbetalingen met ruim 11 miljoen overtroffen. In het gevoerde beleggingsbeleid is het percentage aandelen gedurende het jaar overwegend dicht in de buurt van de neutrale weging van 50 % gehouden. Om dit te bereiken werden gedurende het jaar per saldo ± 31 miljoen aandelen bijgekocht. Onderstaande tabel geeft het verloop van de samenstelling van de portefeuille gedurende 2001 weer. Asset categorie % % % Vastrentende waarden 48,5 47,6 49,0 Aandelen 49,8 51,4 51,3 Onroerend goed 1,4 Liquiditeiten 0,3 1,0 -/- 0,3

19 Beleggingsbeleid VASTRENTENDE WAARDEN Ondanks de duidelijke versoepeling van het monetaire beleid met name in de Verenigde Staten bleef de lange rente per saldo ongeveer op hetzelfde niveau. De gemiddelde duur van de portefeuille werd over het algemeen licht overwogen, met name in het vierde kwartaal toen na de gebeurtenissen op 11 september voor een sterke teruggang van de wereldeconomie werd gevreesd. Dit durationbeleid heeft een positieve bijdrage aan de resultaten geleverd. Daarnaast werd geprofiteerd van het afvlakken van de rentekromme aan het lange eind. Per saldo kwam het resultaat op de vastrentende portefeuille uit op 7,1 %, waarmee de benchmark met 0,1 % werd overtroffen. Figuur 1 Amerikaanse en Nederlandse obligatierendementen J F M A M J J A S O N D 4.00 AMERIKAANSE 10-JRS RENTE NEDERLANDSE 10-JRS RENTE

20 AANDELEN De neerwaartse tendens uit het zwakke aandelenjaar 2000 werd in het eerste kwartaal van 2001 onverminderd voortgezet, voordat in het tweede kwartaal de verwachting van een later in 2001 optredend economisch herstel de koersen weer deed opveren. Vooral door een zeer zwak derde kwartaal lieten alle belangrijke aandelenbeurzen over het gehele jaar een forse teruggang zien. De waarde van de aandelenportefeuille daalde in 2001 ondanks aankopen van per saldo 30,6 miljoen met 2,1 miljoen naar 129,9 miljoen. Het op aandelen behaalde resultaat van -/- 21,7 % was duidelijk lager dan het benchmarkresultaat van -/- 15,3 %. De zwakke relatieve performance was in hoofdzaak het gevolg van het feit dat met name de aandelen van meer op groei gerichte ondernemingen in 2001 zeer sterk achterbleven bij het marktgemiddelde. Dit kwam naar voren in zwakke resultaten binnen de sectoren consumptiegoederen, financiële diensten, informatietechnologie en nutsbedrijven. Daarnaast speelden met name in het eerste kwartaal de gemaakte sectorkeuzes een negatieve rol. Figuur 2 Performance aandelenmarkten 2001 (in eurotermen; in %) 25,0 20,0 19, ,0 10,0 5,0 14,1 9,9 6,6 9,1 12,4 11,1 12,6 0,0-5,0-3,8-10,0-9,4-7,6-15,0-12,3-20,0-18,1-18,2-17,9-17,1-15,5-25,0-30,0-25,6 Frankrijk Duitsland Japan Nederland Zwitserland VK VS Wereld Europa Q4 ytd

21 In de hierna volgende grafieken wordt de positie van de aandelenportefeuille van het pensioenfonds weergegeven met betrekking tot zowel de bedrijfstakverdeling als de geografische verdeling ten opzichte van de gehanteerde benchmark per eind Figuur 3 Regionale verdeling aandelenportefeuille Europe America Japan Asia other portefeuille benchmark 19 Figuur 4 Bedrijfstakverdeling aandelenportefeuille Energy Material Industrials Cons. discretion. Consumerstaples Health care Financials Telecom Utilities portefeuille benchmark

22 VOORUITZICHTEN In de financiële markten wordt momenteel uitgegaan van een V-vormig herstel. De structurele onevenwichtigheden lijken echter nog niet te zijn opgelost. Daar dit proces de komende kwartalen een negatieve uitwerking op de groei zal blijven hebben, wordt een voorzichtig beleid in de portefeuille gevoerd. In de eerste paar maanden van 2002 moet duidelijk worden of het macro-economische klimaat voor aandelenmarkten gunstiger wordt en of de vrees voor teleurstellende winstontwikkelingen gerechtvaardigd blijkt. Het marktvertrouwen in de kracht van het economische herstel alsmede de liquide marktomgeving zullen vooralsnog in een aantrekkende aandelenmarkt resulteren. De koersmogelijkheden voor obligaties lijken op dit moment beperkt vanwege het brede vertrouwen in een economische opleving en het risico van een monetaire verkrapping later in het jaar. Performance-overzicht 2001 Laatste 3 jaar Laatste 5 jaar % % % Pensioenfonds -/- 8,4 4,5 9,0 WM Universum -/- 4,4 3,9 7,9 20 Bergen op Zoom, 25 april 2002 Het bestuur, R. Muys, D. van Tilburg, voorzitter plaatsvervangend voorzitter J. Boesveld, J. Aerts, secretaris plaatsvervangend secretaris Y. den Bakker P. van der Geest F. van Tatenhove A. Proost

ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS

ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS JAARVERSLAG ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG 2002 ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1-1-2002 T/M 31-12-2002 INHOUD Pagina

Nadere informatie

Boekjaar 2012. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2012 1

Boekjaar 2012. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2012 1 Boekjaar 2012 Inleiding Voor u ligt het verkort jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas (SPHD) over het boekjaar 2012. Het volledige jaarverslag vindt u op onze website: www.pensioenfonds-hunterdouglas.nl.

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede Postbus 55, 7500 AB Enschede Telefoon: 053-4833 333 Telefax:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag 2003 Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 75 e verslagjaar Kerncijfers, Structuur en Personalia 3 Verslag College van Beheer 9 Beleggingen 15 Pensioenen 18 Actuarieel verslag 21 Verzekerden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 5 2.1 Het doel van deze nota 5 2.2 Nagestreefde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds 1 januari 2014 Versie 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 BEGRIPPENLIJST... 2 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds MSD

Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Postbus 581, 2003 PC Haarlem Telefoon: 023-515 31 53 Telefax: 023-514 80 00 Internetsite: www.pf-msd.nl Ingeschreven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN

JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Apothekers heeft het genoegen u het jaarverslag over het boekjaar 2004 aan te bieden. Dit verslag is overeenkomstig het

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Brugstraat 2 Postbus 126 T +31 (0)546 455 753 F +31 (0)546 455 879 I www.pensioenfondstencate.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting FUT-fonds Astellas. (in liquidatie) Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.

Stichting FUT-fonds Astellas. (in liquidatie) Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas. Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Stichting FUT-fonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar Jaarverslag 2009 85e boekjaar 2 Jaarverslag 2009 Belangrijke gegevens (Geldbedragen x 1 miljoen) Aantal: 2009 2008 2007 2006 2005 Deelnemers 30.423 28.799 27.010 26.867 29.589 Gewezen deelnemers 38.538

Nadere informatie