JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2001

2

3 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 31E BOEKJAAR T/M

4

5 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag Algemeen 9 Pensioenen 11 Beleggingen 16 Jaarrekening Grootte en samenstelling van het pensioenvermogen per 31 december 22 Mutaties in het pensioenvermogen 23 Kasstroomoverzicht 24 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 26 Toelichting op de grootte en samenstelling van het pensioenvermogen per 31 december 28 Toelichting op de mutaties in het pensioenvermogen 35 Overige gegevens Financiering 39 Uitvoering 39 Actuariële verklaring 40 Accountantsverklaring 41 Bijlagen Beleggingsoverzichten 43 Aangesloten ondernemingen 45 Begrippenlijst 46

6 4

7 BESTUUR EN ORGANISATIE Stichting GE-Pensioenfonds Opgericht 1 januari 1971 Ingeschreven in het Stichtingenregister te Breda P/a Akerstraat 92 Postbus CZ Heerlen Telefoon Fax Bestuur R. Muys voorzitter D. van Tilburg plaatsvervangend voorzitter J. Boesveld secretaris J. Aerts plaatsvervangend secretaris Y. den Bakker P. van der Geest A. Proost F. van Tatenhove 5 Directeur J. Aerts Beleggingscommissie J. Aerts voorzitter J. Boesveld D. van Tilburg P. Jacobs (GE) C. Saldanha (GE) Commissie Wet- en Regelgeving R. Muys J. Boesveld A. Proost F. van Tatenhove

8 Implementatiecommissie nieuwe pensioenregeling J. Aerts Y. den Bakker R. Muys D. van Tilburg A.J. de Jong (Mercer) Overdrachtscommissie J. Aerts J. Boesveld R. Muys Deelnemersraad 6 A. Rekveld waarnemend voorzitter G. op den Dries waarnemend secretaris C. Heine P. Hunter V. de Leeuw H. Okker P. van Tilburg Externe dienstverlening Administratie Actuaris Accountant Vermogensbeheerder Custodian Herverzekering Performancemeting beleggingen AZL N.V., Heerlen Mercer Human Resource Consulting, Rotterdam KPMG Accountants N.V., Den Haag ABN AMRO Asset Management, Amsterdam ABN AMRO Mellon, Breda Generali Levensverzekeringsmaatschappij N.V., Diemen The WM Company, Amsterdam

9 MEERJARENOVERZICHT Aantallen Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Financiële gegevens (in duizenden euro) Pensioenvermogen waarvan pensioenverplichtingen Bijdragen van werkgevers en werknemers regulier premiekorting -/ / / winstdeling aangesloten ondernemingen -/ / / / Pensioenuitkeringen Beleggingen Belegd vermogen Beleggingsopbrengsten -/ Rendement o.b.v. total return -/- 8,4 % 1,7 % 22,4 % 13,5 % 13,1 %

10 8

11 BESTUURSVERSLAG ALGEMEEN Inleiding Het pensioenfonds is een stichting die statutair gevestigd is in Bergen op Zoom. Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt hierbij verslag uitgebracht over boekjaar De in het verslag vermelde bedragen zijn op basis van duizenden euro opgenomen. Commissie wet- en regelgeving, de Implementatiecommissie nieuwe pensioenregeling en de Overdrachtscommissie. Aan elk van de bestuursleden zijn specifieke aandachtsgebieden c.q. portefeuilles toegekend. Deze zijn als volgt verdeeld: Portefeuille Doelstelling Stichting GE-Pensioenfonds stelt zich tot doel pensioenen uit te keren of te doen uitkeren aan de (gewezen) deelnemers en hun nabestaanden overeenkomstig de geldende voorwaarden van de pensioenregeling. Stichting GE-Pensioenfonds tracht dit doel te bereiken met alle wettige middelen. Eventuele gehele of gedeeltelijke herverzekering kan slechts geschieden bij een verzekeraar. Statuten De statuten ondergingen in 2001 geen wijziging. Organisatie van het fonds Het bestuur van Stichting GE-Pensioenfonds bestaat uit vier leden die zijn benoemd door de directies van de aangesloten ondernemingen en vier leden die zijn gekozen uit de deelnemers. In het verslagjaar is de heer J. Boesveld voor vier jaar herkozen als werknemersbestuurslid. Per 1 februari 2001 is de heer J. Aerts in overleg met de werkgever door het fondsbestuur aangesteld als directeur van Stichting GE-Pensioenfonds. De eindverantwoordelijkheid voor het beleid van Stichting GE-Pensioenfonds blijft onveranderd rusten bij het fondsbestuur, waar de heer Aerts deel van blijft uitmaken. Ter behandeling van specifieke onderwerpen wordt het bestuur ondersteund door een aantal aparte commissies, te weten de Beleggingscommissie, de J. Boesveld secretariaat A. Proost pensioen- & loonadministratie F. van Tatenhove communicatie werknemers D. van Tilburg WAO, externe betrekkingen Werknemersbestuurslid Werkgeversbestuurlid Portefeuille J. Aerts financiën & beleggingen Y. den Bakker actuariële zaken, compensation & benefits P. van der Geest communicatie werkgevers R. Muys juridische zaken Beleid In het verslagjaar werden zeven reguliere bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast vonden diverse besprekingen plaats door het bestuur respectievelijk de commissies over specifieke onderwerpen. In 2001 werden de volgende belangrijke punten behandeld: Nadere uitwerking, communicatie en invoering van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2002 stond centraal. In vervolg op het overleg tussen werkgever en sociale partners is de nieuwe regeling gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de aangesloten ondernemingen. De deelnemersraad heeft positief geadviseerd over de invoering van de nieuwe regeling. Daarnaast vonden er voorlichtingssessies plaats voor de deelnemers en zijn de deelnemers via speciale uitgaven van het blad "Pensioenpraat" 9

12 10 ingelicht over de vorderingen en nadere inhoud van de nieuwe regeling. Vervolgens is op 26 september 2001 een referendum onder de deelnemers gehouden over de invoering van de nieuwe regeling. De nieuwe regeling is met ruime meerderheid van stemmen aangenomen, rekening houdend met hiervoor geldende regels. Vervolgens is de regeling ter beoordeling voorgelegd aan belastingdienst en Pensioen- & Verzekeringskamer. Met eventuele daaruit nog voortvloeiende opmerkingen, zal te zijner tijd nog rekening worden gehouden. Meer informatie over de inhoud van de regeling is opgenomen onder de paragraaf "De pensioenregeling" op pagina 12 van dit jaarverslag; Aan deelnemers die 55 jaar en ouder zijn op 31 december 2001, is de keuze gegeven om te blijven deelnemen in de bestaande pensioenregeling die reeds gold vóór 1 januari Drie deelnemers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt; Het bestaande pensioenreglement is in 2001 ten dele met terugwerkende kracht op een aantal onderdelen gewijzigd. Er is rekening gehouden met wijzigingen in wet- en regelgeving alsmede de komst van de nieuwe pensioenregeling. De wijzigingen betreffen: toekenning invaliditeitspensioen naar evenredigheid voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten; pensioendoorbouw tijdens ouderschapsverlof overeenkomstig de geldende collectieve arbeidsovereenkomst; invoering van een klachten c.q. geschillenregeling; aanpassing van het addendum inzake WAO-hiaat overeenkomstig de nieuwe pensioenregeling; invoering van de mogelijkheid tot omzetting van nieuw op te bouwen aanspraken op weduwe-/weduwnaarspensioen vanaf 1 januari 2002 in additionele aanspraken op ouderdomspensioen overeenkomstig artikel 2b van de Pensioen- en spaarfondsenwet; Aan een efficiëntere uitwisseling van pensioengegevens tussen werkgever en pensioenadministratie alsmede administratieve procedures is gedurende het jaar nader vorm gegeven. Periodiek rapporteert de pensioenadministratie aan het fondsbestuur over de stand van zaken; In de eerste helft van 2001 is de administratie overgegaan naar de euro. Vanaf 1 januari 2002 vinden de pensioenbetalingen in euro plaats; De deelnemersraad nam deel aan twee bestuursvergaderingen. Daarnaast vond tussentijds overleg plaats over de stand van zaken. Verder is de samenstelling van de deelnemersraad in 2001 enigszins gewijzigd; Met het oog op de nieuwe deskundigheids- en betrouwbaarheidseisen van de Pensioen- & Verzekeringskamer is in 2001 een deskundigheidsplan met bijbehorende portefeuilleverdeling van het fondsbestuur opgesteld. Tevens is de (her)benoemingsprocedure van bestuursleden dienovereenkomstig aangepast; Er zijn procedures opgesteld c.q. geactualiseerd betreffende, met name, de invordering van premiebijdragen, de bepaling van extra reserves alsmede de toe- en uittreding van aangesloten ondernemingen; Er is gewerkt aan een aanpassing van de financieringsovereenkomst tussen pensioenfonds en werkgever, mede rekening houdend met de komst van de nieuwe regeling; In opdracht van het bestuur is een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd. Een ALM-studie is een analyse van de toekomstige financiële ontwikkeling van het pensioenfonds ter afstemming en optimalisering van enerzijds verplichtingen en anderzijds beleggingen; Een geactualiseerde ABTN (actuariële en bedrijfstechnische nota) is in voorbereiding in overleg met de actuaris; Eind 2001 heeft het bestuur mede na overleg met de beleggingscommissie besloten om een deel van het fondsvermogen, te weten circa 90,8 miljoen, over te hevelen naar GE Asset Management Limited; Met ingang van 1 januari 2002 is ABN AMRO Mellon aangesteld als nieuwe custodian (bewaarnemer) van de beleggingen van het pensioenfonds. ABN AMRO Mellon zal vanaf deze datum tevens de beleggingsadministratie gaan voeren.

13 PENSIOENEN Algemene ontwikkelingen Het bestuur nam in het afgelopen boekjaar kennis van een nota van de PVK over de uitgangspunten voor een financieel toetsingskader. Dit toetsingskader moet in de plaats komen van de Actuariële Principes Pensioenfondsen. Met de beoogde vervanging van de huidige Actuariële Principes Pensioenfondsen (APP), maakt de PVK duidelijk dat er geen rigide richtlijnen komen, maar dat toezichtseisen zullen worden afgestemd op het beleid en het risicobeheersingssyteem van de individuele instelling. De PVK heeft de intentie slechts het algemene kader te geven, waarbinnen een instelling zelf verantwoordelijk is voor zijn bedrijfsvoering en risicobeheer. Aan de hand van het in de nota omschreven algemene kader, zullen de mogelijkheden voor een specifiek toetsingsmodel voor pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen nog nader worden uitgewerkt door de PVK. PROFESSIONALISERING VAN HET BESTUUR In het jaarverslag 2000 signaleerde het bestuur dat wetgever en toezichthouder op het aanvullende pensioenterrein een impuls hebben gegeven tot een verdergaande professionalisering van het besturen van een pensioenfonds. In dit verslagjaar borduurde de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) daarop voort, voornamelijk door aankondigingen van nog meer nadere regelgeving. Zo werd het fonds in kennis gesteld van concept-principes interne beheersing, die onderwerp van overleg zijn geweest met de vertegenwoordigende organisaties van pensioenfondsen, t.w. de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (Opf). Thans wordt door de PVK aan een aanpassing van deze principes gewerkt. De PVK heeft tevens principes in het vooruitzicht gesteld met betrekking tot de uitbesteding van werkzaamheden van een pensioenfonds aan een externe administrateur en/of vermogensbeheerder. Deze principes, die door de PVK nog niet zijn gepubliceerd, maar wel tijdens de relatiedag van AZL door de bestuursvoorzitter van de PVK op hoofdlijnen zijn geschetst, worden eveneens door de PVK opnieuw bezien naar aanleiding van commentaar door de voornoemde organisaties. FASERING REGELGEVING OP HET TOEZICHTTERREIN Het bestuur constateert naar aanleiding van de hierboven vermelde (concept)voorstellen en voornemens dat het vooralsnog onduidelijk is hoe deze regels zich verhouden tot onder meer de voorschriften die recentelijk zijn ingevoerd met betrekking tot de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn). De abtn vormt immers het alomvattende bedrijfsplan van het pensioenfonds. Naar het oordeel van het bestuur behoeven zowel de fasering als de onderlinge samenhang van diverse initiatieven meer aandacht, mede met het oog op de administratieve gevolgen. Een goed inzicht hierin wordt verder bemoeilijkt als het bestuur de wettelijke voornemens van de overheid tot herziening van de Pensioen- en spaarfondsenwet in de komende jaren in ogenschouw neemt. Met name als het gaat om de mogelijke invoering van de door de Sociaal Economische Raad (SER) geadviseerde opdrachtbrief. In die opdrachtbrief dienen volgens de SER afspraken tussen de werkgever en het pensioenfonds te worden vastgelegd over de financieringsovereenkomst, de reglementen, de statuten, en de abtn. Deze opdrachtbrief moet vooral de procedures rond de verschillende afspraken bevatten, en voor de inhoud van die afspraak verwijzen naar de relevante documenten. 11 FINANCIEEL TOETSINGSKADER TOEZICHT Met bijzondere belangstelling volgt het bestuur voorts de opgekomen discussie over de al dan niet wenselijk geachte herinrichting van het toezicht op de financiële markten. De afloop van deze discussie is ongewis. Zeker lijkt dat ook op verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen het zogenaamde effectentypisch gedragstoezicht wordt toegepast. Dit effectentypisch gedragstoezicht zal naar verwachting niet onder de PVK maar onder de Autoriteit Financiële Markten komen te vallen. Dit past binnen het streven van het kabinet naar harmonisering van de gedragsregels die gelden voor financiële instellingen die actief zijn op de effectenmarkt.

14 12 UITKOMST EVALUATIE MEDEZEGGENSCHAPSCONVENANT In juni 1998 sloten de Stichting van de Arbeid (STAR) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) een convenant, gericht op verbetering van de medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van pensioenregelingen. De uitkomsten van een in het verslagjaar gehouden evaluatieonderzoek van het medezeggenschapsconvenant laten een behoorlijke verbetering van de medezeggenschapspositie van gepensioneerden zien. Daarbij blijken ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen aanzienlijk beter te scoren dan rechtstreeks verzekerde regelingen. STAR en CSO zullen de uitkomsten van de evaluatie nog waarderen en beleidsconclusies voor de toekomst treffen. UITKOMST VAN DE EVALUATIE PENSIOENCONVENANT In mei 1997 is in het tussen het kabinet en de STAR gesloten pensioenconvenant een aantal aanbevelingen tot vernieuwing van pensioenregelingen vastgelegd. Die aanbevelingen kwamen tot stand nadat het kabinet ten aanzien van arbeidspensioenen kenbaar had gemaakt via de fiscale faciliëring een ombouw van eindloonregelingen tot (geïndexeerde) opbouwregelingen te willen bevorderen, met name met het oog op een voorziene stijging van pensioenkosten op lange termijn. Uit een evaluatie is gebleken dat sociale partners er in de afgelopen jaren voldoende in geslaagd zijn om de kosten van pensioenregelingen te beheersen en tegelijkertijd de pensioenregeling te moderniseren. De verplichte overgang naar geïndexeerde opbouwregelingen via wetgeving is daarmee niet meer aan de orde. In mei 2001 herbevestigde de STAR zijn eerdere aanbevelingen en heeft deze op onderdelen geactualiseerd. De Pensioenregeling De pensioenregeling van Stichting GE-Pensioenfonds bestaat uit een: Basisregeling; Geflex-regeling; WAO-hiaat-regeling. BASISREGELING Deelnemers van Stichting GE-Pensioenfonds bouwen tussen 25 en 65 jaar pensioen op over hun zogenaamde pensioengrondslag. De pensioengrondslag is gelijk aan het bruto jaarsalaris verminderd met een franchise. Het bruto jaarsalaris is exclusief ploegentoeslag maar inclusief schriftelijk aangewezen vaste (persoonlijke) toeslagen en vakantietoeslag vermenigvuldigd met een door het bestuur vast te stellen factor. De franchise wordt elk jaar aangepast aan de ontwikkeling van de AOW voor gehuwden met een partner die ouder is dan 65 jaar. In 2001 bedroeg de franchise ,- (ƒ ,-). Per 1 januari 2002 is de reglementaire franchise verhoogd naar ,- (ƒ ,-). De basisregeling van Stichting GE-Pensioenfonds is een (gematigde) eindloonregeling. Het ouderdomspensioen wordt berekend door het gemiddelde van de pensioengrondslagen tussen 60 en 65 jaar achtereenvolgens te vermenigvuldigen met het jaarlijkse opbouwpercentage van 1,75 % en het totaal aantal deelnemersjaren. Tevens wordt bij de pensioenopbouw rekening gehouden met eventuele ploegentoeslag(percentages). Het weduwe- c.q. weduwnaarspensioen bedraagt 70 % van het maximaal te bereiken ouderdomspensioen. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het maximaal te bereiken ouderdomspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt 70 % van de salarisgedeelten boven ,- (ƒ ,-) (2001) en ,- (ƒ ,-) (2002). Tevens is er sprake van vrijstelling van premiebetaling bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. De pensioenleeftijd is 65 jaar. Bij voortijdige beëindiging van het deelnemerschap wordt een premievrij recht op ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen verkregen.

15 Het fondsbestuur beslist jaarlijks over het verhogen van de pensioenen en (premievrije) aanspraken. Het bestuur let bij die beslissing met name op de prijsontwikkeling. Deze verhoging bedroeg 3,22 % in 2001 en 4,19 % in De werkgeversbijdrage wordt door het fondsbestuur jaarlijks vastgesteld op de gegevens per 1 januari na advies door de actuaris van het fonds. De deelnemersbijdrage bedraagt 6 % boven de premievrije voet van ,- (ƒ ,-) (2001). De premievrije voet voor deelnemers is per 1 januari 2002 verhoogd naar ,- (ƒ ,-) De deelnemersbijdrage voor de Geflex-regeling bedraagt 2 % van het laatstverdiende salaris voor het collectieve deel en 4 % voor het individuele deel. Verder biedt de Geflex-regeling de mogelijkheid tot het storten van extra bijdragen ten behoeve van een eerdere uittreding of een hoger Geflex-pensioen. Tijdens dit Geflex-pensioen wordt overigens wel de opbouw van pensioen vanaf 65 jaar volgens de basisregeling voortgezet. Ter bepaling van het benodigde bruto jaarsalaris in deze berekening wordt uitgegaan van het laatst genoten salaris op 62 jaar dat vervolgens jaarlijks wordt aangepast aan de loonstijgingen volgens de CAO-afspraken. GEFLEX-REGELING Afhankelijk van de gemaakte keuze door de aangesloten ondernemingen, nemen de desbetreffende medewerkers tussen 42 en 62 jaar deel aan de Geflex-regeling. De Geflex-regeling stelt deelnemers in staat reeds vanaf 62 jaar vervroegd met (Geflex-) pensioen te gaan. De Geflex-regeling bestaat uit een collectieve en een individuele module. De collectieve module voorziet in een tijdelijk pensioen tussen 62 en 65 jaar ter hoogte van 38 % van het laatstverdiende salaris op 62 jaar. Per deelnemersjaar tussen 42 en 62 jaar wordt daarvan 1,9 % opgebouwd. Voor werknemers die op 1 januari 1995 ouder waren dan 42 jaar maar jonger dan 57 jaar geldt een hoger opbouwpercentage zodat toch een pensioen van 38 % wordt behaald. Degenen die per 1 januari 1995 ouder waren dan 57 jaar, blijven van de oude VUT-regeling gebruik maken. Ook medewerkers jonger dan 42 jaar zijn verplicht dagen en uren in te brengen. Daar staat tegenover dat ze na hun 42ste kunnen kiezen tussen een lagere bijdrage aan de individuele module (zie hierna) of een eerdere ingang van Geflex-pensioen. De individuele module is een beschikbare premieregeling ter aanvulling op de collectieve module. Deze regeling is ondergebracht bij de Delta Lloyd Bank (en vormt geen onderdeel van de in dit jaarverslag genoemde voorziening pensioenverplichtingen). WAO-HIAAT-REGELING Onder bepaalde voorwaarden kunnen arbeidsongeschikte deelnemers in aanmerking komen voor een WAO-hiaat-uitkering als aanvulling op de WAO-vervolguitkering. VERNIEUWING PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2002 Per 1 januari 2002 wordt een nieuwe pensioenregeling ingevoerd. De pensioenregeling tot 1 januari 2002 blijft evenwel in beginsel van toepassing voor gewezen deelnemers en deelnemers die 55 jaar of ouder zijn op 1 januari 2002 en tevens gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om deel te blijven nemen aan de op 31 december 2001 van toepassing zijnde pensioenregeling. De nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2002 is een zogenaamde geïndexeerde opbouwregeling. De geïndexeerde opbouw vindt plaats op basis van de ontwikkeling van de CAO-lonen. De pensioengrondslag is gelijk aan het bruto jaarsalaris verminderd met een franchise van ,- (ƒ ,-). De franchise wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig het bruto minimumloon. De franchise zal altijd minimaal gelijk zijn aan de geldende minimumfranchise volgens artikel 8a van de Wet op de Loonbelasting Deelnemers bouwen tussen 22 en 62 of 65 jaar een ouderdomspensioen op ter hoogte van 2,1 % van de voor het desbetreffende deelnemersjaar vastgestelde pensioengrondslag. De opgebouwde aanspraken worden jaarlijks verhoogd overeenkomstig de loonontwikkeling. Het ouderdomspensioen gaat 13

16 14 in beginsel in op 62 jaar. Tussen 62 en 65 jaar wordt, in de 62 jaar regeling, een tijdelijk ouderdomspensioen toegekend ter vervanging van de AOW. Daarnaast is er een nabestaandenpensioen op risicobasis voor gehuwden, geregistreerde partners en ongehuwd samenwonenden ter hoogte van 70 % van het te bereiken ouderdomspensioen. Het wezenpensioen bedraagt in beginsel 14 % van het te bereiken ouderdomspensioen. Het fondsbestuur beslist jaarlijks over het verhogen van de pensioenen en (premievrije) aanspraken. Het bestuur let bij die beslissing met name op de prijsontwikkeling. Deze verhoging bedraagt 4,19 % in De nieuwe pensioenregeling bevat diverse flexibiliseringselementen, zoals mogelijkheden tot: uitruil tussen het levenslange ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen; eerdere of latere ingang van het levenslange en tijdelijke ouderdomspensioen met verlaging respectievelijk verhoging van het pensioen op basis van de toepasselijke actuariële grondslagen van het fonds; tijdelijke verhoging c.q. verlaging van het pensioen binnen de wettelijke grenzen en op basis van de toepasselijke actuariële grondslagen van het fonds (hoog/laag-regeling). WAO-HIAAT-REGELING Onder bepaalde voorwaarden kunnen arbeidsongeschikte deelnemers in aanmerking komen voor een WAO-hiaat-uitkering als aanvulling op de WAO-vervolguitkering. Herverzekering Het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico (op stop-loss-basis) is ondergebracht bij Generali Levensverzekeringsmaatschappij N.V. Bovendien zijn premievrije aanspraken jegens de verzekeringsmaatschappij Generali gecedeerd door een aantal deelnemers. Het contract met Generali Levensverzekeringsmaatschappij N.V. is per 31 december 2001 afgelopen. Met Generali is afgesproken dat de risico s voor het fonds gedekt zijn tot aan het moment dat er een nieuw contract is afgesloten. De jaarlijkse deelnemersbijdrage varieert per aangesloten onderneming en is niet langer een onderdeel van het pensioenreglement. Daarnaast zal binnen de fiscale normen de mogelijkheid worden geboden tot pensioensparen door het storten van vrijwillige extra bijdragen. De kosten van de pensioenregeling die niet worden gedekt door deze bijdragen, worden door de werkgever gedragen. De deelnemers hebben eenmalig de keuze om het per 1 januari 2002 opgebouwde Geflex-kapitaal te handhaven tot pensioendatum dan wel volledig in te brengen op ingangsdatum van de nieuwe regeling. Voorts zijn bij de invoering van de nieuwe pensioenregeling diverse overgangsregelingen getroffen.

17 Verzekerdenbestand Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Stand per 31 december Mutaties door: Nieuwe toetredingen 162 Herintreding 3 -/- 3 Ontslag met premievrije aanspraak -/ Waarde-overdracht -/- 79 Ingang pensioen -/- 14 -/ Overlijden -/- 9 -/- 3 -/- 5 Afloop -/- 7 Andere oorzaken 12 -/- 27 -/- 40 Mutaties per saldo -/ Stand per 31 december *) *) Waarvan deelnemers met (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling Gemiddelde deelnemersleeftijd 41,3 Gemiddelde deelnemerstijd 11,7 Specificatie pensioengerechtigden Ouderdomspensioen Invaliditeitspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Totaal *)

18 16 BELEGGINGEN Financiële markten In 2001 traden wederom grote verschillen op in de performance tussen de verschillende beleggingscategorieën, als gevolg van uiteenlopende reacties op de sterke groeivertraging van met name de Amerikaanse economie. De obligatieportefeuille liet in het afgelopen jaar een positief rendement zien. De kapitaalmarktrente eindigde het jaar na forse fluctuaties ongeveer onveranderd, ondanks een enorme versoepeling van het monetaire beleid. De rentebeweging in de loop van 2001 vormt een goede afspiegeling van wisselende marktverwachtingen ten aanzien van de economische groei, waarbij in het eerste en derde kwartaal somberheid overheerste met rentedalingen als gevolg, terwijl de stemming in het tweede en vierde kwartaal duidelijk positiever was, waardoor de rente weer steeg. Op de aandelenmarkten was opnieuw sprake van een hectisch jaar, waarbij fors negatieve resultaten in de oneven kwartalen werden gevolg door fors positieve resultaten in het tweede en vooral het vierde kwartaal. Per saldo bleek 2001 uiteindelijk een slecht jaar voor aandelenbeleggingen te zijn, omdat de invloed van de groeivertraging op de winstcijfers, nog versterkt door de gebeurtenissen op 11 september, uiteindelijk dominant waren. De koersmalaise vond plaats over het volledige spectrum van sectoren, met als negatieve uitschieters de IT en telecommunicatie. De combinatie van deze ontwikkelingen leidde in 2001 tot een beleggingsresultaat van -/- 8,4 %. Dit is lager dan het rendement van het WM-universum voor Nederlandse pensioenfondsen, enerzijds door een hoger percentage aandelen en een lager percentage onroerend goed, anderzijds door een relatief zwakke performance in het aandelengedeelte. Ten opzichte van de benchmark (50 % vastrentende waarden en 50 % aandelen) bleef de portefeuille 4,0 % achter. In absolute termen nam het vermogen, gemeten naar beurswaarde, af met circa 10 miljoen naar ruim 254 miljoen, ondanks het feit dat de stortingen de pensioenbetalingen met ruim 11 miljoen overtroffen. In het gevoerde beleggingsbeleid is het percentage aandelen gedurende het jaar overwegend dicht in de buurt van de neutrale weging van 50 % gehouden. Om dit te bereiken werden gedurende het jaar per saldo ± 31 miljoen aandelen bijgekocht. Onderstaande tabel geeft het verloop van de samenstelling van de portefeuille gedurende 2001 weer. Asset categorie % % % Vastrentende waarden 48,5 47,6 49,0 Aandelen 49,8 51,4 51,3 Onroerend goed 1,4 Liquiditeiten 0,3 1,0 -/- 0,3

19 Beleggingsbeleid VASTRENTENDE WAARDEN Ondanks de duidelijke versoepeling van het monetaire beleid met name in de Verenigde Staten bleef de lange rente per saldo ongeveer op hetzelfde niveau. De gemiddelde duur van de portefeuille werd over het algemeen licht overwogen, met name in het vierde kwartaal toen na de gebeurtenissen op 11 september voor een sterke teruggang van de wereldeconomie werd gevreesd. Dit durationbeleid heeft een positieve bijdrage aan de resultaten geleverd. Daarnaast werd geprofiteerd van het afvlakken van de rentekromme aan het lange eind. Per saldo kwam het resultaat op de vastrentende portefeuille uit op 7,1 %, waarmee de benchmark met 0,1 % werd overtroffen. Figuur 1 Amerikaanse en Nederlandse obligatierendementen J F M A M J J A S O N D 4.00 AMERIKAANSE 10-JRS RENTE NEDERLANDSE 10-JRS RENTE

20 AANDELEN De neerwaartse tendens uit het zwakke aandelenjaar 2000 werd in het eerste kwartaal van 2001 onverminderd voortgezet, voordat in het tweede kwartaal de verwachting van een later in 2001 optredend economisch herstel de koersen weer deed opveren. Vooral door een zeer zwak derde kwartaal lieten alle belangrijke aandelenbeurzen over het gehele jaar een forse teruggang zien. De waarde van de aandelenportefeuille daalde in 2001 ondanks aankopen van per saldo 30,6 miljoen met 2,1 miljoen naar 129,9 miljoen. Het op aandelen behaalde resultaat van -/- 21,7 % was duidelijk lager dan het benchmarkresultaat van -/- 15,3 %. De zwakke relatieve performance was in hoofdzaak het gevolg van het feit dat met name de aandelen van meer op groei gerichte ondernemingen in 2001 zeer sterk achterbleven bij het marktgemiddelde. Dit kwam naar voren in zwakke resultaten binnen de sectoren consumptiegoederen, financiële diensten, informatietechnologie en nutsbedrijven. Daarnaast speelden met name in het eerste kwartaal de gemaakte sectorkeuzes een negatieve rol. Figuur 2 Performance aandelenmarkten 2001 (in eurotermen; in %) 25,0 20,0 19, ,0 10,0 5,0 14,1 9,9 6,6 9,1 12,4 11,1 12,6 0,0-5,0-3,8-10,0-9,4-7,6-15,0-12,3-20,0-18,1-18,2-17,9-17,1-15,5-25,0-30,0-25,6 Frankrijk Duitsland Japan Nederland Zwitserland VK VS Wereld Europa Q4 ytd

21 In de hierna volgende grafieken wordt de positie van de aandelenportefeuille van het pensioenfonds weergegeven met betrekking tot zowel de bedrijfstakverdeling als de geografische verdeling ten opzichte van de gehanteerde benchmark per eind Figuur 3 Regionale verdeling aandelenportefeuille Europe America Japan Asia other portefeuille benchmark 19 Figuur 4 Bedrijfstakverdeling aandelenportefeuille Energy Material Industrials Cons. discretion. Consumerstaples Health care Financials Telecom Utilities portefeuille benchmark

22 VOORUITZICHTEN In de financiële markten wordt momenteel uitgegaan van een V-vormig herstel. De structurele onevenwichtigheden lijken echter nog niet te zijn opgelost. Daar dit proces de komende kwartalen een negatieve uitwerking op de groei zal blijven hebben, wordt een voorzichtig beleid in de portefeuille gevoerd. In de eerste paar maanden van 2002 moet duidelijk worden of het macro-economische klimaat voor aandelenmarkten gunstiger wordt en of de vrees voor teleurstellende winstontwikkelingen gerechtvaardigd blijkt. Het marktvertrouwen in de kracht van het economische herstel alsmede de liquide marktomgeving zullen vooralsnog in een aantrekkende aandelenmarkt resulteren. De koersmogelijkheden voor obligaties lijken op dit moment beperkt vanwege het brede vertrouwen in een economische opleving en het risico van een monetaire verkrapping later in het jaar. Performance-overzicht 2001 Laatste 3 jaar Laatste 5 jaar % % % Pensioenfonds -/- 8,4 4,5 9,0 WM Universum -/- 4,4 3,9 7,9 20 Bergen op Zoom, 25 april 2002 Het bestuur, R. Muys, D. van Tilburg, voorzitter plaatsvervangend voorzitter J. Boesveld, J. Aerts, secretaris plaatsvervangend secretaris Y. den Bakker P. van der Geest F. van Tatenhove A. Proost

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2000 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 30E BOEKJAAR 1-1-2000 T/M 31-12-2000 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

PensioenPraat. Met 62 jaar met pensioen of met 65 jaar Verwarring over pensioenregeling. Waarom gaan niet alle ondernemingen

PensioenPraat. Met 62 jaar met pensioen of met 65 jaar Verwarring over pensioenregeling. Waarom gaan niet alle ondernemingen PensioenPraat UITGAVE VAN HET GE-PENSIOENFONDS INHOUD 2 Contactpersonen AZL 2 De nieuwe Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) 2 Eerder stoppen zonder inleveren 3 Pensioenpraatjes 3 Jan Boesveld herbenoemd

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik?

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik? Stroomdiagram (pensioen)regelingen Welke pensioenrechten heb ik? Doorloop eerst dit schema om vast te stellen of er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn in uw geval. Klik daarna op de onderstreepte

Nadere informatie

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen I.4 Verslagstaten A. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Geef hier een samenvatting van de belangrijkste grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

PensioenPraat. Nieuwe pensioenregeling en nieuw pensioenreglement Pensioenpremiesbijdragen werknemers

PensioenPraat. Nieuwe pensioenregeling en nieuw pensioenreglement Pensioenpremiesbijdragen werknemers PensioenPraat UITGAVE VAN HET GE-PENSIOENFONDS INHOUD 2 PensioenPraatjes 2 Contactpersonen AZL 3 Geflex Individueel bij Delta Lloyd 3 Pensioenbriefjes 3 De nieuwe pensioenregeling 3 Jan Boesveld herbenoemd

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 4 C. Jaarverslag 6 ALGEMEEN 7 D. Jaarrekening 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2001 9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 1 Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2 Voorwoord 3 Financieel verslag 4 Deelnemersoverzicht 12 Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Alkmaar

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

Ingang Partner- en wezenpensioen

Ingang Partner- en wezenpensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Partner- en wezenpensioen Voor de nabestaanden januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde De hoogte van het partnerpensioen

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Protector", statutair gevestigd te Breda, hierna te noemen: het fonds ;

Stichting Pensioenfonds Protector, statutair gevestigd te Breda, hierna te noemen: het fonds ; Esso Nederland B.V., statutair gevestigd te Breda, ExxonMobil Chemical Holland B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, en ExxonMobil Financial Services B.V., statutair gevestigd te Breda, hierna te noemen:

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2003

Verkort Jaarverslag 2003 INFORMATIE VOOR DEELNEMERS EN PENSIOENGERECHTIGDEN Redactie : Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon : 0570 682117 Internet : www.pensioenfonds-tdv.nl E-mail : info@pensioenfonds-tdv.nl Jaargang 6 Verkort

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Deelnemersvergadering. Theo Bruijninckx 22 september 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Deelnemersvergadering. Theo Bruijninckx 22 september 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Deelnemersvergadering Theo Bruijninckx 22 september 2004 Onderwerpen Agendapunt 4: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt 6: Wijziging bijsparen Agendapunt

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-3: ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 27 maart 2017 is de gewijzigde Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie