Is Nederland klaar voor het Finse onderwijssysteem? Op YouTube geeft de documentaire The Finland Phenomenon een goed beeld van het Finse onderwijs.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is Nederland klaar voor het Finse onderwijssysteem? Op YouTube geeft de documentaire The Finland Phenomenon een goed beeld van het Finse onderwijs."

Transcriptie

1 4 Is Nederland klaar voor het Finse onderwijssysteem? Op YouTube geeft de documentaire The Finland Phenomenon een goed beeld van het Finse onderwijs.

2 UITGELICHT 5 Geen land ter wereld heeft zulke hoge scores als Finland. En dat al jarenlang. Toch gaan de Finnen pas op hun zevende naar school, krijgen ze minder uren les en geeft de overheid minder geld aan onderwijs uit dan veel andere Westerse landen. Wat is het geheim van het Finse succes? tekst mirjam janssen beeld istockphoto hhet Finse onderwij s trekt al decennia veel belangstelling. Hordes onderzoekers, docenten en journalisten uit andere landen mogen achterin de klas zitten om te begrij pen waar de prachtige resultaten vandaan komen. Wat ze aantreffen is op het eerste gezicht weinig opzienbarend: kleine scholen met vrij kleine klassen, waar in een ontspannen sfeer wordt lesgegeven. De leerlingen gaan van hun zevende tot hun zestiende naar een basisschool, de peruskoulou. Daar zitten kinderen van alle niveaus door elkaar en werkt ieder in zij n eigen tempo. Ze krij gen weinig les: zo n 750 uur per jaar. Maar de tij d die leerlingen op school doorbrengen, besteden ze effectief; ze hebben nauwelij ks huiswerk. De gemiddelde leraar staat 600 uur per jaar voor de klas. De leerlingen worden weinig getest met gestandaardiseerde toetsen en minder onder druk gezet om te presteren. De docenten wij zen hen er vooral op dat ze er voor zichzelf zitten en niet voor iemand anders. En daar begint het cruciale verschil met veel andere landen. De meeste landen werken volgens een Angelsaksisch onderwij smodel, wat neerkomt op het constant toetsen en vergelij ken van testresultaten. Niet alleen de prestaties van leerlingen worden voortdurend gemeten, maar ook die van leraren en scholen. Dat lij kt heel wetenschappelij k, maar eigenlij k is het een vorm van georganiseerd wantrouwen. De Finnen moeten daar niets van hebben. Zoals de leraren de leerlingen vertrouwen, zo vertrouwen de Finse ouders de leraren en zo vertrouwt ook de overheid de school. LAKS: We kunnen een voorbeeld nemen aan de onderwijstijd en de docentkwaliteit van de Finnen Geen ophokuren Nederlandse scholieren geven aan dat docenten hen niet weten te inspireren en te motiveren, zegt Lotte Savelberg, voorzitter van het Landelij k Actie Komitee Scholieren. De Finnen hebben dat beter opgelost. Daar worden de beste en meest gemotiveerde studenten leraar. Ik denk dat ze hun enthousiasme beter op leerlingen weten over te brengen. Dat doen ze bovendien in minder tij d, want leerlingen gaan daar maar 700 uur per jaar naar school. Hier is dat 1040 uur in de onderbouw en 1000 uur in de bovenbouw. Ze hebben daar geen ophokuren, maar vullen de beperkte lessen nuttig in. We kunnen een voorbeeld nemen aan de onderwij stij d en de docentkwaliteit van de Finnen. foto arjan bronkhorst

3 6 Er bestaat geen onderwij sinspectie: opbrengsten worden vooral gemeten door de leraren, scholen en lokale overheden zelf. Leerlingen krij gen rustig de tij d zich te ontwikkelen. De Finnen huldigen de opvatting dat mensen beter werken als ze worden vertrouwd. Patrick Banis: Elementen uit het Finse systeem zouden het Nederlandse onderwijs een boost kunnen geven Kenniseconomie Ze bedachten dit onderwij ssysteem nadat ze hun economische situatie grondig hadden geanalyseerd. Het land heeft geen natuurlij ke hulpbronnen of grote culturele verworvenheden waaraan het veel kan verdienen. Het besloot daarom vol in te zetten op de ontwikkeling van een kenniseconomie. Daarvoor is heel goed onderwij s nodig dat breed toegankelij k is en iedereen eenzelfde start biedt in het leven. Dat leidde tot een systeem van kleine scholen, verspreid over het hele land die onderwij s van eenzelfde, hoog niveau bieden. Ou- ders hoeven geen schoolgeld te betalen, schoolboeken zij n gratis, net als schoolmaaltij den. De docenten zij n allemaal universitair geschoold en alleen de beste studenten mogen leraar worden. Ieder jaar melden zich duizenden belangstellenden aan, gemiddeld wordt maar tien procent toegelaten tot de lerarenopleiding. Leraren hebben daardoor status, al verdienen ze zelfs iets minder dan in Nederland. De leraren in opleiding kunnen zich specialiseren als klassendocent een soort pedagogisch werker of vakdocent. Tij dens hun opleiding observeren deze studenten veel lessen van docenten en praten ze over wat ze zien. Als ze eenmaal zelf voor de klas mogen staan, werken ze vanuit een strikt lesplan. Hun lessen worden geobserveerd door andere stagiaires en docenten die uitgebreid feedback geven. Aanzien Ook als docenten eenmaal een aanstelling hebben, blijven collega s achterin de klas aanschuiven om adviezen te geven. Het is in Finland heel gebruikelijk om de les van een collega bij te wonen en achteraf te evalueren. Zo blijven docenten leren en ontwikkelen teams gezamenlijke opvattingen over de beste manier van lesgeven. Goede lessen betekenen er overigens niet dat docenten de hele les aan het woord zijn: als het goed is, werken de leerlingen zeker de helft van de tijd voor zichzelf en worden ze begeleid door docenten. Na de peruskoulou kunnen de leerlingen kiezen voor een algemeen vormende Verhoog het niveau van de lerarenopleiding Het is een interessant model, maar je moet altijd uitkijken met internationale vergelijkingen, zegt Patrick Banis, voormalig vicevoorzitter van CNV Onderwij s. De situatie is nergens hetzelfde. Elementen uit het Finse systeem zouden het Nederlandse onderwij s een boost kunnen geven. Het spreekt me aan dat ze topstudenten willen in het onderwij s. Het zou goed zij n ook in ons land het niveau van de lerarenopleiding te verhogen. En we zouden zeker geen onbevoegden voor de klas moeten zetten. Ook de nadruk die de Finnen op vertrouwen leggen, vindt Banis waardevol. Er is nu in Nederland heel weinig professionele ruimte. Alles moet worden verantwoord. Het management moet leren loslaten. Bij andere hoogopgeleiden zie je juist dat ze steeds meer eigen verantwoordelij kheid krij gen. Die houding zou in het onderwij s ook meer het geval moeten zij n. Banis is enthousiast over de specialisatie van Finse leerkrachten. Hier moeten leerkrachten alles kunnen. Dat is vaak niet haalbaar. Je kunt ook zeggen: de een maakt extra werk van de rekenlessen en de ander organiseert de Sinterklaasviering. Waarom zou iedereen een schaap met vij f poten moeten zij n? In het Finse onderwij s wordt veel van ouders verwacht. Ze zij n geen klanten van het onderwij s, maar participanten en worden geacht hun kinderen te helpen bij het leren. Het zou het onderwij s hier ten goede komen als iedereen ervan doordrongen zou raken dat kinderen ook buiten schooltij d leren.

4 UITGELICHT 7 vervolgopleiding of een beroepsopleiding. Ongeveer 45 procent van de leerlingen kiest voor een beroepsopleiding, die vaak direct aansluit op een (technische) functie. In Finland hebben ook dit soort beroepen aanzien. Leerlingen die liever met hun handen werken hebben daardoor niet het gevoel dat ze een negatieve keuze maken. En mochten ze na hun praktische opleiding toch liever verder studeren, dan kan dat alsnog. Andere boeg Het is dus niet verwonderlij k dat de onderwij skundige wereld inspiratie zoekt in Finland. Frank Cuppers, senior adviseur bij Onderwij s Maak Je Samen, is betrokken bij de Nederlandse bewerking van het boek Finnish Lessons van Pasi Sahlberg, een Finse onderwij sspecialist. Volgens Cuppers is Nederland klaar om lessen te trekken uit het Finse systeem: De komende tien jaar gaat 35 à 40 procent van alle leraren en leidinggevenden in het onderwij s met pensioen. Er komt een nieuwe onderwij sgeneratie aan. Nu kun je een aantal onderwij szaken vernieuwen en veranderen. We hoeven het Finse systeem niet te kopiëren, maar we kunnen er wel veel van leren. Het Nederlandse onderwij s is beslist niet slecht: nergens zij n kinderen gelukkiger dan hier. Meer informatie Finnish lessons van de Finse onderwij sdeskundige Pasi Sahlberg is vanaf half januari te koop in een Nederlandse bewerking. Meer informatie over het boek en over workshops die hij in Nederland gaat houden, is te vinden via: Onderwijs Maak Je Samen: Er komt een nieuwe onderwijsgeneratie aan Geef scholen meer zelfsturing De Nederlandse mindset is tegengesteld aan die in Finland, zegt Walter Dresscher, voorzitter van de AOb. Als wij iets ongewenst vinden bij voorbeeld pesten, roken of lage Citoscores dan gaan we meer controle uitoefenen en meer toezicht organiseren. Het kan juist beter werken als je een probleem op een niet-directieve manier aanpakt en de beroepsgroep het zelf laat afhandelen. In Finland vertrouwen ze op de professionaliteit van de leraar, dat werkt motiverend. Leraren durven elkaar daar aan te spreken op de kwaliteit van hun lessen die verantwoordelij kheid laten wij over aan de Onderwij sinspectie. Het systeem daar werkt zonder dat iedereen tot in de puntjes wordt gecontroleerd. Dresscher erkent wel dat het Finse systeem andere wortels heeft dan het Nederlandse. In Finland heb je geen bij zonder onderwij s, alle scholen zij n openbaar. In Nederland hebben we vrij heid van onderwij s: iedereen mag een school oprichten en de overheid mag zich daar beperkt mee bemoeien. Daardoor heb je meer behoefte aan een kwaliteitssysteem en controle door een onderwij sinspectie. De regering zou scholen wat Dresscher betreft toch meer zelfsturing moeten geven. Nu zie je vaak een soort gelatenheid als het over de kwaliteit van het onderwij s gaat. Daarover voeren de onderwij skundigen en de inspectie het hoogste woord, maar de leraren staan aan de zij lij n. Het zou beter zij n als zij daar zelf invloed op kunnen uitoefenen.

5 UITGELICHT 9 Het pedagogisch klimaat op de Nederlandse scholen is goed. Tegelij k is het zo dat leerlingen tegenwoordig andere leerbehoeftes hebben dan vroeger. Ze willen niet meer in rij tjes zitten en stampen. De Finnen laten zien hoe het anders kan. Jan Heij mans, voorzitter van het College van Bestuur van de Katholieke Pabo in Zwolle en bewerker van het boek van Sahlberg, vindt dat Pabostudenten ervan kunnen leren. Het is goed om te zien hoe leraren in Finland samen elkaars lessen bespreken. Hier in Nederland heeft dat nog een hoog praatje-met-eenmaatje-gehalte, daar is het geprofessionaliseerd. Het is ook goed om te zien dat het leraarschap daar in hoog aanzien staat. Nederlandse leraren zouden trotser op zichzelf mogen zij n. De overheid zou hen meer ruimte moeten geven. Nu krij gen ze voortdurend nieuwe plannen op zich afgevuurd. Ze kunnen zelf geen richting geven aan het onderwij s en dat zou wel moeten. Critici zeggen dat de Finnen het makkelij k hebben omdat ze een vrij homogene cultuur hebben: het overgrote deel van de bevolking is van Finse origine. Die kritiek is niet helemaal terecht, vindt Cuppers: Ook Finland heeft te maken met immigratie. De grote steden tellen veel allochtone leerlingen en die draaien met vrij wel dezelfde resultaten gewoon mee in dit systeem. Praat mee! Wat vind jij van het Finse onderwij s? Praat mee via Twitter #primaonderwij s of stuur een mail naar Samen een oplossing vinden Ton Duif, voorzitter van AVS, vindt dat Nederland zich ten onrechte focust op het halen van hoge PISAscores. In Finland kij ken ze breder en richten ze zich op talentontwikkeling van alle leerlingen. Ze laten kinderen tot 16 jaar bij elkaar zitten. Hier beginnen we leerlingen aan het eind van groep 7 al te selecteren en zij n we steeds aan het testen. In Finland toetsen ze individuele leerlingen alleen om na te gaan of ze iets beheersen. Ze zij n niet voortdurend aan het vergelij - ken. De ontwikkeling van kinderen wordt niet in cij fers uitgedrukt, maar beschreven en met de kinderen besproken. Als het niet goed gaat, proberen leerkracht en leerling samen een oplossing te vinden. Ik ben twee keer in Finland geweest en wat me opviel tij dens de gesprekken met leerkrachten was hun professionele houding. Ze zij n hoog opgeleid en hebben bewust voor het onderwij s gekozen. In Nederland is het vaker een negatieve beroepskeuze. Duif wil niet horen dat het Finse onderwij s aan het Nieuwe Leren doet denken. Dat is maar een label. Het is hier alweer afgezworen. Waar het om gaat is dat het onderwij s zich aanpast aan de behoeften van de leerlingen en inspeelt op een veranderende samenleving. En daarin lopen de Finnen op ons voor. AVS: De leerkrachten hebben bewust voor het onderwijs gekozen

Differentiëren. zonder label

Differentiëren. zonder label Differentiëren Mensen worden niet met een label geboren. Het is voor ouders, om te beginnen, maar ook in de samenleving heel gewoon dat mensen verschillen. Als coach op het voetbalveld of als leraar in

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Lex Borghans Menselijk kapitaal wordt in de economie gezien als een belangrijke input in het productieproces, maar economen zijn nauwelijks

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

Voorbeelden van leerlingen die zich bemoeien met het sporten op school. Sport op school: leerlingen regelen het zelf

Voorbeelden van leerlingen die zich bemoeien met het sporten op school. Sport op school: leerlingen regelen het zelf Voorbeelden van leerlingen die zich bemoeien met het sporten op school Sport op school: leerlingen regelen het zelf colofon Uitgave: Stichting Jeugd in Beweging, Arnhem Auteurs: Chris Mooij, SLO (Stichting

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45)

> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45) > VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > 1. Inleiding Inleidend

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Lezen 3a tekst 1 Geslaagd!

Lezen 3a tekst 1 Geslaagd! OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs vakblad voor schoolleiders De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs De laatste fase Leerlingen met gouden handen De rekening van de payroll In debat over kenniscultuur 5 juni 2013, 7

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Als begeleider kom je meer naast de groep te staan, dan erboven

Als begeleider kom je meer naast de groep te staan, dan erboven Als begeleider kom je meer naast de groep te staan, dan erboven IN GESPREK MET JAN REMMERSWAAL Bastiaan VAN GILS en Jan Paul DE VRIES Ik zag het al voor me. Een zaal met 120 studenten voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

Excellentie en de leeromgeving

Excellentie en de leeromgeving Excellentie en de leeromgeving Wat kan een school doen om het beste uit haar getalenteerde leerlingen te halen? Suzanne Vrancken, Msc. & drs. Sanne Tromp Met dank aan: de JCU leerlingen van Jaarklassen

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Brengt kennis in beweging

Brengt kennis in beweging Brengt kennis in beweging brengt kennis in beweging Iedereen is expert. Of je nou een hooggeschoolde topspecialist bent, of een hobbyist die zichzelf het ambacht heeft aangeleerd, iedereen heeft een talent

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Wie ben ik om iets te vinden van collega s?

Wie ben ik om iets te vinden van collega s? Normatieve professionalisering (4): werkveld onderwijs Wie ben ik om iets te vinden van collega s? Hoe kan in arbeidsorganisaties bezinning op professionele waarden worden vormgegeven in de hectische praktijk

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Coach-scan, tool voor verenigingstrainers. Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Coach-scan, tool voor verenigingstrainers. Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2014 Coach-scan, tool voor verenigingstrainers Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Inleiding In dit document kunt u de resultaten teruglezen van een onderzoek naar tips voor coaches. Hierbij

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen!

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! 2013 Stephan van der Toom www.cashflowclub.nl Inleiding Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! Veel mensen zijn super geïnspireerd door de boeken en presentaties van Robert Kiyosaki. Toch lopen veel mensen

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

100.000. 5 geheimen. om minimaal. per jaar te verdienen. voor ZZP-coaches, trainers en adviseurs

100.000. 5 geheimen. om minimaal. per jaar te verdienen. voor ZZP-coaches, trainers en adviseurs 5 geheimen om minimaal 100.000 per jaar te verdienen voor ZZP-coaches, trainers en adviseurs Laura Babeliowsky - Businesscoach Oprichter Bouw een Bloeiend Bedrijf Inhoudsopgave Over Laura...3 Waarom 100.000

Nadere informatie