Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. de Fractievoorzitters en Landbouwwoordvoerders Postbus EA DEN HAAG. Geachte dames en heren,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. de Fractievoorzitters en Landbouwwoordvoerders Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Geachte dames en heren,"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. de Fractievoorzitters en Landbouwwoordvoerders Postbus EA DEN HAAG Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773, 2502 LT Den Haag Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg AL Den Haag Bankrekening : Telefoon : Fax : Datum : 11 december 2007 Ons kenmerk : AJM/IB/abg/ Onderwerp : Reactie op kabinetsstandpunt health check GLB Informatie : I. Bisseling, Geachte dames en heren, Op 7 december jl. stuurde het kabinet zijn standpunt naar de Tweede Kamer over een Mededeling van de Europese Commissie (Commissie) over de zogenoemde Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). LTO Nederland wil met het oog op de bespreking in de Tweede Kamer van deze Mededeling en het kabinetsstandpunt, graag uw aandacht vragen voor de volgende onderdelen (samengevat): - De visie van LTO op het Europees Landbouw- en Plattelandsbeleid na 2013 komt voor een belangrijk deel overeen met het standpunt van het kabinet. LTO Nederland is echter van mening dat Nederland na 2013 moet veranderen van een historische naar een regionale verdeling als basis van voor inkomenssteun. De hervormingen van het Europese Landbouwbeleid mogen niet door elkaar heen gaan lopen. De invoering van het systeem van toeslagrechten is nog in volle gang en voor zetmeelaardappelen, runderen en kalveren moet de omslag van productgebonden steun naar inkomenstoeslagen (zgn. ontkoppeling) nog worden gemaakt; - LTO Nederland kan het kabinet steunen in haar standpunt om de nog aan productie gekoppelde premies voor kalveren, volwassen runderen en aardappelzetmeel 100% te ontkoppelen. Echter onder de voorwaarden dat de referentiejaren recent en representatief zijn en de concurrentiepositie ten op zichte van andere EU-lidstaten niet nadelig wordt beïnvloed; - LTO Nederland is het eens met de Commissie en het kabinet dat de Health Check duidelijkheid moet geven over de beëindiging van de melkquotering. LTO Nederland is van mening dat de melkquotering in 2015 niet mag worden verlengd en in de Health Check afspraken gemaakt moeten worden over de geleidelijke afbouw van de productiebeperking richting 2015 via een jaarlijkse quotumverruiming van 3%. - LTO Nederland is van mening dat verplichte modulatie, overheveling van geld van directe steun voor boeren en tuinders naar plattelandsontwikkeling, geen efficiënt middel is op weg naar een duurzame en concurrerende land- en tuinbouw. LTO is daarom tegen een verhoging van het percentage en in principe ook tegen het gebruik van artikel 69. Tot nu toe lijkt het net alsof er geen grenzen zijn voor het gebruik van artikel 69 waardoor het al snel wordt gezien als een goedkope (zonder cofinanciering) vorm van vrijwillige modulatie voor de overheid met als gevolg ongelijke concurrentieverhoudingen tussen EU-lidstaten. LTO is van mening dat de vermaatschappelijking van het GLB kan worden bereikt via de zogenoemde 2 de pijler van plattelandsontwikkeling en juist moet worden ingezet op versterking van de concurrentiekracht van de land- en tuinbouw.

2 2 Hieronder volgt de uitgebreide reactie van LTO Nederland op de Mededeling van de Commissie en het kabinetsstandpunt over de Health Check. Visie op Europees Landbouw- en Plattelandsbeleid na 2013 LTO Nederland heeft op 19 juni jl. aan minister Verburg haar visie gepresenteerd op het Europees Landbouw- en Plattelandsbeleid na Op basis van deze toekomstvisie zullen er in de aanloop naar 2014 aanpassingen moeten worden doorgevoerd in het huidige GLB. LTO Nederland heeft op hoofdlijnen positief gereageerd op de Health Check. Deze reactie moet worden geplaatst in het brede kader van de visie van LTO op het Europees Landbouw- en Plattelandsbeleid na Kort samengevat blijft een Europees beleid voor landbouw en platteland na 2013 nodig, om land- en tuinbouwbedrijven in staat te stellen in te spelen op ontwikkelingen in markt en maatschappij. Dit beleid na 2013 dient zich volgens LTO te richten op vier doelen: Voldoende, veilig en gevarieerd voedsel, een vitaal platteland, een duurzaam producerende agrarische sector en een concurrerende land- en tuinbouw Om deze doelen waar te maken, is in de visie van LTO Nederland een maatschappelijk gewaardeerde land- en tuinbouw onontbeerlijk. Een sector die bovendien economisch sterk is en concurrerend opereert. Als belangrijkste zes elementen van het toekomstige landbouw- en plattelandsbeleid noemt LTO Nederland: - De versterking van de concurrentiekracht van de land- en tuinbouw; - Beloning voor het beheer van het landschap; - Beloning voor groene en blauwe diensten (opvang overtollig water, beheer akkerranden e.d.); - Beloning voor maatschappelijk gewenste land- en tuinbouw in specifieke regio s waar boeren en tuinders moeten opereren onder ongunstige omstandigheden of omdat de sector een grote omslag moet maken door wijziging van beleid; - Het huidige Europese landbouwbudget dient tenminste gehandhaafd te worden (ook het Nederlandse deel) en; - Een adequaat overgangsbeleid zodat bedrijven de tijd krijgen zich aan te passen. Health Check Overgang naar regionale premie starten na 2013 Het kabinetsstandpunt over het GLB na 2013 komt voor een belangrijk deel overeen met de hierboven geschetste visie van LTO Nederland. Echter op één belangrijk onderdeel wijkt deze af, namelijk in het tempo waarin wordt overgestapt van de huidige historische naar een regionale verdeling van inkomenssteun 1. Het kabinet geeft aan dat: De overstap van het historisch model naar een regionaal model is ingrijpend, maar naar het oordeel van het kabinet al in de periode naar 2013 wenselijk. LTO Nederland is van mening dat Nederland geen gebruik moet maken van de mogelijkheid om voor 2013 het historische model aan de passen richting een regionale premie. Nederland moet vasthouden aan het historische model tot en met De primaire sector en de agribusiness hebben namelijk voldoende tijd nodig om te kunnen inspelen op veranderingen in de markt en maatschappij. LTO realiseert zich net als de Commissie en het kabinet dat het richting 2013 steeds moeilijker wordt om historische verschillen in steun tussen bedrijven te rechtvaardigen. Daarom dient er volgens LTO ook vroegtijdig 1 Lidstaten hebben als gevolg van de hervorming van het GLB in 2003 kunnen kiezen voor; het historische model (toeslagrechten gebaseerd op individuele referentie bedragen) en het regionale model (toeslagrechten gebaseerd op een regionaal referentie bedrag) of een mix van deze twee. En Nederland dus voor het eerste.

3 3 nagedacht te worden over de vraag hoe na 2013 de overstap moet worden gemaakt naar een regionale premie. Echter de hervormingen van het Europese Landbouwbeleid mogen niet door elkaar heen gaan lopen. De invoering van het systeem van toeslagrechten voor Nederlandse boeren en tuinders is nog in volle gang. En voor zetmeelaardappelen, runderen en kalveren moet de omslag van productgebonden steun naar inkomenstoeslagen (zgn. ontkoppeling) nog worden gemaakt. Daarnaast daalt de prijs van suikerbieten deze jaren fors (in totaal 40%), waarbij de compensatie van 60% nog in de toeslagrechten verwerkt moet worden. Daar komt volgens LTO Nederland bij dat de uitvoeringsorganisatie voor de toeslagrechten (Dienst Regelingen) voldoende ruimte moet hebben voor grote veranderingen. Het is recent gebleken dat deze dienst veel tijd nodig heeft om ingrijpende aanpassingen door te voeren. De Health Check dient in onze ogen wel gebruikt te worden om het systeem van toeslagrechten te vereenvoudigen. Ook mag het systeem niet leiden tot een verstoring van de concurrentieverhoudingen tussen boeren en tuinders uit verschillende EU-lidstaten (zie onderdeel ontkoppeling ). Hierbij dienen de aanpassingen in een dusdanig tempo plaats te vinden dat het de concurrentiepositie van boeren en tuinders niet verzwakt. Voor 2013 overstappen op het regionale model is volgens LTO Nederland te vroeg. Ontkoppeling De Commissie is van mening dat producenten met ontkoppelde premies niet slechter en waarschijnlijk zelfs beter af zijn dan producenten die nog te maken hebben met een gekoppelde premie. LTO Nederland vindt in het algemeen dat met ontkoppeling boeren en tuinders flexibeler zijn in hun keuze welke producten zij produceren voor welke markten. LTO Nederland kan meegaan met de opstelling van het kabinet om al per 2010 de slachtpremies voor kalveren en volwassen runderen en ook de aardappelzetmeelpremie per 2011 of 2012 te ontkoppelen. LTO Nederland is van mening dat de slachtpremie voor volwassen runderen per 1 januari 2009 kan worden ontkoppeld. Voor aardappelzetmeel stelt LTO Nederland een overgangsperiode voor naar 100% ontkoppeling in EU-verband per 1 januari Idealiter moet bij directe volledige ontkoppeling van deze premie per 1 januari 2009 de mogelijkheid worden geboden om het nu nog gekoppelde deel in één keer af te kopen om op deze wijze in de sector en in de regio een belangrijke innovatieslag mogelijk te maken. Voor beide premies geldt dat moet worden gestreefd naar het vaststellen van zo recent mogelijke referentiejaren vanwege verschuivingen in productie tussen bedrijven. Voor wat betreft de kalverslachtpremie onderkent LTO Nederland het politieke klimaat en de realiteit in Den Haag en wil pleiten voor ontkoppeling van de kalverslachtpremie mits de premie dan terecht komt bij actieve agrarische ondernemers met recente referentiejaren. Om de concurrentiepositie van de Nederlandse kalfsvleessector niet aan te tasten dienen ook België en Frankrijk hun kalverslachtpremie te ontkoppelen. Mocht aan deze voorwaarden niet worden voldaan dan pleit LTO Nederland voor het gekoppeld houden van de kalverslachtpremie tot en met De referentiejaren die zijn gebruikt voor het ontkoppelen van de overige premies vallen samen met de MKZ-crisis van Deze referentiejaren kunnen niet worden gebruikt aangezien de MKZ-maatregelen die zijn genomen en de toenmalig gehanteerde maximumleeftijd van kalveren voor het in aanmerking komen van de kalverslachtpremie in die jaren voor grote, onterechte verschillen tussen de bedrijven hebben gezorgd.

4 4 Cross compliance LTO Nederland onderschrijft het principe en het doel van cross compliance. Bij de uitwerking en evaluatie dienen de volgende aspecten meegenomen te worden: - Hoe kan er een, meer dan nu het geval is, stimulerend effect uitgaan van het instrument? - Op dit moment is geen uitbreiding gewenst van het instrument cross compliance, dus geen nieuwe richtlijnen etc. De nadruk moet worden gelegd op verdere vereenvoudiging van het controle- en kortingsysteem waarbij de volgende elementen meegenomen moeten worden. Verordeningen: Geen dubbele boete, gelijk speelveld, betere afstemming van controles tussen handhavinginstanties, handhaven met gevoel en verstand waarbij het principe van Toezicht op controle wordt toegepast en vooraf wordt aangekondigd en niet meer dan 1 procent van de bedrijven controleren. Boven- en ondergrens aan inkomensondersteuning LTO Nederland ondersteunt de Commissie en het kabinet bij het optrekken van het minimum bedrag per bedrijf of een verhoging van het minimum van 0,3 hectare. De discussie over een mogelijk maximum is vooral relevant voor bijvoorbeeld Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Commissie gebruikt als voorbeeld; betalingen boven euro 10%, boven euro 25% en boven euro 45%. In Nederland valt hier tot nu toe slechts 0,35% van de bedrijven onder met een totaal van 5% van de betalingen. Marktondersteunende beleidsinstrumenten LTO Nederland vindt dat de onvermijdelijk negatieve gevolgen van uitzonderlijke marktsituaties, bijvoorbeeld als gevolg van uitbraken van dier- en plantziekten en extreme weersomstandigheden, moeten worden beperkt. De huidige gunstige ontwikkelingen op de graan- en zuivelmarkt biedt geen garantie voor de toekomst en mag geen aanleiding zijn om de huidige oude marktmaatregelen over boord te gooien. LTO Nederland vindt dat zeer zorgvuldig met deze instrumenten omgegaan moet worden omdat agrarische markten zeer kwetsbaar zijn. Er zal moeten worden bezien in hoeverre deze oude (quota, exportrestituties, interventies en private opslag maar ook braaklegging) en eventueel toekomstige nieuwe marktmaatregelen een gezonde Europese markt en bescherming van de consument waarborgen. Risicomanagement en gezamenlijke fondsen worden al vaak genoemd als mogelijke nieuwe maatregelen maar volgens LTO Nederland zullen er nog andere alternatieven moeten zijn. Toekomst melkquotering De Commissie geeft aan dat de redenen waarvoor de melkquota in het leven zijn geroepen in de hedendaagse praktijk niet meer geldig zijn. In de Health Check stelt de Commissie daarom maatregelen voor om de transitie naar de situatie zonder melkquotum te bevorderen ( soft-landing ). Een geleidelijke verruiming van de melkquota is de meest geëigende weg voor een zachte landing tegen de tijd dat de quota verlopen. De mate van verruiming en of deze wordt vergezeld van andere maatregelen zoals aanpassingen in de interventie of de superheffing, zal afhangen van een marktanalyse die de Commissie nu uitvoert. LTO Nederland is blij met deze opstelling van de Commissie en van het kabinet en is van mening dat de Health Check duidelijkheid moet geven over de beëindiging van de melkquotering. LTO Nederland vindt dat de melkquotering in 2015 niet mag worden verlengd en er in de Health Check afspraken gemaakt moeten worden over de geleidelijke afbouw van de productiebeperking richting LTO Nederland is voorstander van een jaarlijkse quotumverruiming vanaf 2009 van 3%. En op 1 april 2008 dient zoals de

5 5 Commissie en het Kabinet voorstellen, buiten de Health Check om, al een extra verruiming van het melkquotum plaats te vinden van 2% (dus in totaal 2,5%). Modulatie Om de eerder door LTO Nederland gestelde doelen van het GLB na 2013 waar te maken, is een maatschappelijk gewaardeerde land- en tuinbouw onontbeerlijk. Een sector die bovendien economisch sterk is en concurrerend opereert. Europees beleid moet de positie van de bedrijven en sectoren die hun strategie afstemmen op ontwikkelingen in de (internationale) markt en maatschappij versterken. LTO Nederland is sterk van mening dat verplichte modulatie zoals momenteel toegepast niet efficiënt is om te komen tot een duurzame en concurrerende land- en tuinbouw. LTO Nederland is daarom tegen een verhoging van het percentage. LTO Nederland constateert dat de besteding van de huidige POP-middelen met grote administratieve lasten gepaard gaat, zowel voor de overheid als voor de begunstigde. Er moet een grote efficiencyslag gemaakt worden. Daarbij komt nog dat er richting 2013 ook al een afroming van 7% van de directe steun wordt verwacht voor financiering van de toetreding van de EU-12. Indien de Raad toch beslist om méér af te romen via verplichte modulatie dan vindt LTO Nederland dat dit geld ook daadwerkelijk gebruikt dient te worden om de concurrentiekracht van de Nederlandse land- en tuinbouw te versterken. Hierbij dient worden gedacht aan de volgende onderdelen: - Innovatie en onderzoek op het gebied van productie, technologie, markt, keten en systemen; - Kennisontwikkeling en -overdracht in de vorm van onderzoek, voorlichting en onderwijs; - Stimulerings- en transitiebeleid om boeren en tuinders in te laten spelen op maatschappelijk gewenste ontwikkelingen, zoals diervriendelijke productiesystemen, de productie van duurzame energie en het bevorderen van klimaatneutrale productiemethoden; - Faciliteren van bedrijfsovername; - Structuurversterking door investeringen in landbouwkundige infrastructuur; - Structuurverbetering van primaire land- en tuinbouwbedrijven, inclusief logistieke verbeteringen in de productieketen en de afzet (tot en met de (super)markt); - Beperken van negatieve gevolgen van uitzonderlijke marktsituaties, bijvoorbeeld als gevolg van uitbraken van dier- en plantziekten en extreme weersomstandigheden. Doel is het waarborgen van een gezonde Europese markt en bescherming van de consument. Het kabinet wil naast verplichte modulatie vermaatschappelijking van het GLB realiseren door wellicht gebruik te maken van Artikel 69. LTO Nederland is hier in principe geen voorstander van aangezien aan de vermaatschappelijking van het GLB al vorm wordt gegeven via de zogenoemde 2 de pijler van plattelandsontwikkeling en juist moet worden ingezet op versterking van de concurrentiekracht van de land- en tuinbouw. Tot nu toe lijkt het net alsof er geen grenzen zijn voor het gebruik van artikel 69 waardoor het al snel wordt gezien als een goedkope (zonder cofinanciering) vorm van vrijwillige modulatie voor de overheid met als gevolg concurrentievervalsing tussen EU-lidstaten. Risico- en crisisbeheer, klimaatverandering, bio-energie, waterbeheer en biodiversiteit Zoals eerder vermeld vindt LTO Nederland dat de onvermijdelijk negatieve gevolgen van uitzonderlijke marktsituaties, bijvoorbeeld als gevolg van uitbraken van dier- en plantziekten en extreme weersomstandigheden, moeten worden beperkt. Risico management en gezamenlijke fondsen worden al vaak genoemd als mogelijke nieuwe maatregelen. LTO Nederland wil graag haar medewerking verlenen aan het uitwerken van

6 6 deze maatregelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de brede weersverzekering en mogelijk andere alternatieven met als doel een gezonde markt en bescherming van de consument. LTO Nederland is graag bereid tot een mondelinge toelichting over op deze brief en onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn zoals WTO en het EU-budget. We gaan daarnaast graag in op de uitnodiging van minister Verburg van LNV om van gedachten te wisselen over een andere basis voor de bedrijfstoeslagen. Daarbij past een getemporiseerde aanpak die, wat ons betreft, begint na Hoogachtend, A.J. Maat Algemeen voorzitter

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Ontstaan Jaren vijftig: Voedselzekerheid Deviezen sparen

Nadere informatie

De Europese Unie kent al vanaf 1958 een gemeenschappelijk landbouwbeleid. De aanvankelijke doelen waren voldoende voedsel tegen acceptabele prijzen

De Europese Unie kent al vanaf 1958 een gemeenschappelijk landbouwbeleid. De aanvankelijke doelen waren voldoende voedsel tegen acceptabele prijzen VISIE OP EUROPEES NA 2013 De Europese Unie kent al vanaf 1958 een gemeenschappelijk landbouwbeleid. De aanvankelijke doelen waren voldoende voedsel tegen acceptabele prijzen voor de Europese bevolking

Nadere informatie

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van november 2008, de bijeenkomst van alle ministers van Landbouw van de Europese Unie,

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Roald Lapperre directeur Europees Landbouwbeleid ministerie van LNV

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Roald Lapperre directeur Europees Landbouwbeleid ministerie van LNV Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2010-2020 Roald Lapperre directeur Europees Landbouwbeleid ministerie van LNV Opzet presentatie 1.Terugblik op ontwikkeling GLB tot op heden 2.Waar staan we anno 2010?

Nadere informatie

2 Het Europese landbouwbeleid in verandering

2 Het Europese landbouwbeleid in verandering 2 Het Europese landbouwbeleid in verandering 2.1 Verleden en heden In de vroege jaren zestig van de vorige eeuw is de EEG een gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gaan voeren op basis van marktordening

Nadere informatie

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, Herman Snijders Ontwikkelingen en structuur GLB 2 Ontwikkeling van het GLB van start tot nu 1960 ca 1980: Markt-

Nadere informatie

*PDOC01/260420* PDOC01/ De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

*PDOC01/260420* PDOC01/ De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota Jan Maarten Vrij Indeling presentatie 1. De zuivelsector in Nederland 2. Hoog Niveau Expert Groep Zuivel 3. Discussiepunten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 4. Standpunten Nederlandse Zuivelindustrie 2van

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Ontwikkeling van het GLB van start tot nu Start (1960): gebrek aan voedsel, geld en arbeid verhoging

Nadere informatie

GLB-akkoord en nationale invulling. Reutum, 26 november 2013

GLB-akkoord en nationale invulling. Reutum, 26 november 2013 GLB-akkoord en nationale invulling Reutum, 26 november 2013 Gerbrand van t Klooster Coordinator beleidsteam omgeving LTO Nederland Natuur : Water: Ruimte: Flora en fauna: Schaderegelingen: GLB EHS, Natura

Nadere informatie

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB 2014-2020 Herman Snijders Gemeenschappelijk landbouwbeleid Eerste pijler, Markt en inkomensondersteuning Tweede pijler, Plattelands- Ontwikkeling o.a. Producenten organisaties

Nadere informatie

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Rijnsburg, 13 oktober 2014 Inhoud in vogelvlucht Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Toegang tot nglb Basispremie + vergroening op hoofdlijnen Voorbereiding

Nadere informatie

In deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die op 23 januari jl. plaatsvond in Brussel.

In deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die op 23 januari jl. plaatsvond in Brussel. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nadere informatie

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008 Health check ten aanzien van melkquotum Oosterwolde, 3 december 2008 In het akkoord, dat op 20 november 2008 is gesloten door de Landbouw- en Visserijraad in het kader van de Health check zijn diverse

Nadere informatie

Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Bedrijfstoeslagen

Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Bedrijfstoeslagen Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Bedrijfstoeslagen Advies over het systeem van bedrijfstoeslagen Publicatie RLG 07/1 deel 1 Maart 2007 1. Aanleiding advies De minister van LNV heeft de Raad voor

Nadere informatie

V.l.n.r.: Kees de Bont, Tia Hermans, Peter van Wijmen (voorzitter RLG), Huib Silvis, Pim Bruins

V.l.n.r.: Kees de Bont, Tia Hermans, Peter van Wijmen (voorzitter RLG), Huib Silvis, Pim Bruins Verslag van de discussiebijeenkomst over de toekomst van de inkomenstoeslagen uit hoofde van het GLB op dinsdagmiddag 27 juni 2006 in Diligentia te Den Haag Organisatie: Raad voor het Landelijk Gebied

Nadere informatie

EU Programma s GLB

EU Programma s GLB EU Programma s 2014-2020 GLB 2014-2020 Carlo Vromans Programma Ontwikkeling GLB tot 2014 GLB 1 e pijler: inkomenssteun met maatschappelijke verplichtingen GLB 2 e pijler: plattelandsontwikkelingenprogramma

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

4. Het voorzitterschap verzoekt de Raad derhalve de ontwerp-conclusies in bijlage dezes aan te nemen.

4. Het voorzitterschap verzoekt de Raad derhalve de ontwerp-conclusies in bijlage dezes aan te nemen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 maart 2008 7150/1/08 REV 1 (de,nl,da,el,pt,sv,cs,et,lt,mt,sl) AGRI 62 AGRISTR 8 AGRIORG 21 VERSLAG van: het Speciaal Comité landbouw d.d.: 10 maart 2008 aan: de Raad

Nadere informatie

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Mevrouw dr. J.M. Cramer Postbus 20951 2500 EZ 'S-GRAVENHAGE

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Mevrouw dr. J.M. Cramer Postbus 20951 2500 EZ 'S-GRAVENHAGE Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Mevrouw dr. J.M. Cramer Postbus 20951 2500 EZ 'S-GRAVENHAGE Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773, 2502 LT Den Haag Bezoekadres

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BETALINGEN IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID IN 2008

TOELICHTING OP DE BETALINGEN IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID IN 2008 TOELICHTING OP DE BETALINGEN IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID IN 2008 1. Het Europees landbouwbeleid Succesverhaal met schaduwzijden Toen in 1957 de doelstellingen van het Gemeenschappelijk

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Adviesaanvraag In het coalitieakkoord heeft het kabinet aangegeven zich er bij de health check in 2008/ 2009 voor in te zetten om de huidige Europese inkomenstoeslagen in de landbouw in

Nadere informatie

Schuivende panelen. Petra Berkhout

Schuivende panelen. Petra Berkhout Schuivende panelen Petra Berkhout Kerncijfers agrocomplex Nederland, 2012 2 Aandeel (%) van deelcomplexen in TW en werkgelegenheid, 2012 Deelcomplex Toegevoegde waarde Werkgelegenh eid 2012 2012 Akkerbouw

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de toekomst; positiebepaling van

Nadere informatie

Regionale & sectorale verdeling van Europese landbouwsubsidies in Nederland

Regionale & sectorale verdeling van Europese landbouwsubsidies in Nederland Regionale & sectorale verdeling van Europese landbouwsubsidies in Nederland Inleiding De hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) begint steeds meer vorm te krijgen. Op 12 oktober 2011

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Laan van Nieuw Oost-Indië 131-133 2593 BM Den Haag Postbus 20401 2500 EK

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Internationale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum IZ. 2008/921 9 juni 2008 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Geachte Voorzitter, Directie Landbouw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DL. 2005/3457 13 december 2005 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Datum 18 juni 2015 Betreft Beantwoording vragen van de leden Jasper Van Dijk en Smaling (SP) over het bericht TTIP tast gezondheid EU aan

Datum 18 juni 2015 Betreft Beantwoording vragen van de leden Jasper Van Dijk en Smaling (SP) over het bericht TTIP tast gezondheid EU aan Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z07933 Datum 18 juni

Nadere informatie

Het GLB nu en na 2020

Het GLB nu en na 2020 Het GLB nu en na 2020 Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt Bemuurde Weerd OZ 12 3514 AN Utrecht Contactpersoon: Wolter Neutel, projectleider NAJK 030-2769855/ 06-19368395 wneutel@najk.nl www.najk.nl Voor

Nadere informatie

Duurzame en innovatieve landbouw voor de toekomst

Duurzame en innovatieve landbouw voor de toekomst Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2013 Duurzame en innovatieve landbouw voor de toekomst Vewin en de Unie van Waterschappen pleiten voor de ontwikkeling van een Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nadere informatie

De voorstellen van LTO dienen in hun onderlinge samenhang te worden gezien, omdat er sprake is van een consistente beleidslijn.

De voorstellen van LTO dienen in hun onderlinge samenhang te worden gezien, omdat er sprake is van een consistente beleidslijn. Aan de Voorzitter en leden van de Vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773, 2502 LT

Nadere informatie

Vergroening en verduurzamen landbouw

Vergroening en verduurzamen landbouw Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Vergroening en verduurzamen landbouw Wim Dijkman Dronten, 2-12 2014 1 Agenda Groen Ondernemen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Maatregelen POP en water

Nadere informatie

1. Wat is uw reactie op het bericht Europese landbouwsubsidies naar kerken en sjoelclubs? 1)

1. Wat is uw reactie op het bericht Europese landbouwsubsidies naar kerken en sjoelclubs? 1) > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij advies over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

producentenorganisaties (PO's) wettelijk kader Lea Elst

producentenorganisaties (PO's) wettelijk kader Lea Elst producentenorganisaties (PO's) wettelijk kader Lea Elst Producentenorganisaties (wettelijk kader) Inleiding Doelstellingen en voorwaarden Uniek lidmaatschap / contractuele onderhandelingen Praktisch Andere

Nadere informatie

Producentenorganisaties Brancheorganisaties

Producentenorganisaties Brancheorganisaties Producentenorganisaties Brancheorganisaties 9/10/2015 Lea Elst Producentenorganisaties Brancheorganisaties Inleiding Producentenorganisaties (PO/UPO) (startsteun) Brancheorganisaties (BO) Uitbreiding van

Nadere informatie

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193 o [p[r vdöi] De /& groningen o Martinikerkhof 12 Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van Provinciale Staten, de heren Luitjens en Blom. a- C/) 050 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 25 074 Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nr. 61 BRIEF VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-08 Milieuraad Nr. 399 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii Stuknummer: 13.022171

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii Stuknummer: 13.022171 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii Stuknummer: 13.022171 C-C. Gr? GEMEENTE SCHAGEN ING 2 6 SEP2013 agriboard Noord-Holland Noord BioValley AFD BioValley p/a Stichting Agriboard Noord-Holland Noord Postbus

Nadere informatie

Plantaardig eiwit van Europese akkers

Plantaardig eiwit van Europese akkers Een EU-beleid dat Plantaardig eiwit van Europese akkers bevordert Hans van Kessel Dagelijks Bestuur NAV EU-beleid dat plantaardig eiwit vooruit helpt Eiwitgeschiedenis De huidige eiwitsituatie in EU Waarom

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 september 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 september 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Treeport café Zundert 22 januari 2015 John Bal, ZLTO Arie de Jong, Van Oers Agro Programma ZLTO: Wat heeft (Z)LTO voor u

Nadere informatie

Visie van CLM op GLB na 2013

Visie van CLM op GLB na 2013 Visie van CLM op GLB na 2013 Deze notitie geeft in grote lijnen de ideeën van CLM weer voor een modernisering van het GLB na 2013. De laatste paragraaf gaat kort in op opties voor de korte termijn. De

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Duiding van de adviesaanvraag. 1.2 Opbouw van het advies

1 Inleiding. 1.1 Duiding van de adviesaanvraag. 1.2 Opbouw van het advies 1 Inleiding 1.1 Duiding van de adviesaanvraag Namens het kabinet heeft minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) de SER gevraagd advies uit te brengen over de integratie van nieuwe

Nadere informatie

Advies Waarden van de Landbouw. Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Advies Waarden van de Landbouw. Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Advies Waarden van de Landbouw Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 13 2. Het Europese landbouwbeleid in verandering 15 2.1 Verleden en heden

Nadere informatie

Farming out of the Box

Farming out of the Box Position Paper on the CAP Health check Presented by the Inter Provincial Cooperation, Working Group on EU Policy of the Advisory Committee for Rural Affairs On behalf of the Dutch Provinces Farming out

Nadere informatie

Toekomstperspectief voor de jonge agrarisch ondernemer Themadag Granen Wageningen Joris Baecke

Toekomstperspectief voor de jonge agrarisch ondernemer Themadag Granen Wageningen Joris Baecke Toekomstperspectief voor de jonge agrarisch ondernemer Themadag Granen Wageningen Joris Baecke 1 INHOUD CEJA Agrarisch ondernemerschap onder invloed van: Wereldmarkt lokale markt Structuur landbouw en

Nadere informatie

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Paul Terwan Drachten, 14-12-2011 ALV BoerenNatuur Belangrijkste veranderingen EU-geldstroom naar NL neemt iets af, vooral in eerste pijler

Nadere informatie

De Bedrijfstoeslag. Resultaten peiling 5 Internetpanel Dienst Regelingen. Inleiding. 23 april 2009

De Bedrijfstoeslag. Resultaten peiling 5 Internetpanel Dienst Regelingen. Inleiding. 23 april 2009 De Bedrijfstoeslag Resultaten peiling 5 Internetpanel Dienst Regelingen 23 april 2009 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties van Dienst

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Dienst Regelingen Laan van Nieuw Oost-Indië 131-133 2593 BM DEN HAAG Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 179 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nr. 133 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Het perspectief van de agrarische sector in Nederland

Het perspectief van de agrarische sector in Nederland Het perspectief van de agrarische sector in Nederland Agroconnect-symposium 19 november 2009 Dr.ir. Huib Silvis Hoofdpunten Toekomst agrarische sector Betekenis technologie Strategie LEI Wageningen UR

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Bijdrage GLB aan beleidsdoelen milieu, natuur en landschap Een verkenning van de mogelijke inzet van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Bijdrage GLB aan beleidsdoelen milieu, natuur en landschap Een verkenning van de mogelijke inzet van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ning en Bijdrage GLB aan beleidsdoelen milieu, natuur en landschap Een verkenning van de mogelijke inzet van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Beleidsstudies Bijdrage GLB aan beleidsdoelen milieu, natuur

Nadere informatie

HOORZITTING. over de Health Check van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met vertegenwoordigers van de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat

HOORZITTING. over de Health Check van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met vertegenwoordigers van de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat Stuk 1516 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 29 januari 2008 HOORZITTING over de Health Check van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met vertegenwoordigers van de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat

Nadere informatie

Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten

Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten Gerbrand van t Klooster LTO Nederland Coördinator ruimtelijke ordening Waarden van het landschap, RLG (1996): ruimte en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB: stand van zaken In juni akkoord tussen Europese Commissie, Landbouwraad en Europees Parlement Op enkele punten nog onenigheid Nog veel keuzen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over de verkoop van bedorven slavinken (2015Z03397).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over de verkoop van bedorven slavinken (2015Z03397). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Wetgevingsadvies invoering flexibel cameratoezicht.

De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Wetgevingsadvies invoering flexibel cameratoezicht. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Van boer naar landmanager. Transitie van de landbouw in Europees perspectief

Van boer naar landmanager. Transitie van de landbouw in Europees perspectief Van boer naar landmanager Transitie van de landbouw in Europees perspectief Colofon Hoofdredactie: J. Nuissl Eindredactie: J. van Broekhoven-Feitsma Copyright: Federatie Particulier Grondbezit Vormgeving:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5084 1 april 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2010, nr. 120710, houdende

Nadere informatie

Europese landbouwbeleid 2011

Europese landbouwbeleid 2011 Europese landbouwbeleid 2011 Een toelichting op de betalingen 1 van 16 Gemeenschappelijk landbouwbeleid Deze toelichting behandelt de meest opvallende ontwikkelingen in de betalingen die Nederlandse boeren

Nadere informatie

Consultatieverslag AVV verzoeken BO Granen, BO Suiker en BO Aardappelen en overige akkerbouwgewassen

Consultatieverslag AVV verzoeken BO Granen, BO Suiker en BO Aardappelen en overige akkerbouwgewassen Consultatieverslag AVV verzoeken BO Granen, BO Suiker en BO Aardappelen en overige akkerbouwgewassen I. Inleiding Van 3 december 2015 tot en met 8 januari 2016 kon via de website www.internetconsultatie.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 734 EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket Nr. 16 VERSLAG VAN EEN POLITIEKE DIALOOG Vastgesteld 14 november 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie

Waarden van de Landbouw

Waarden van de Landbouw 08 05 Waarden van de Landbouw advies Waarden van de Landbouw Uitgebracht aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Publicatienummer 5, 16 mei 2008 Sociaal- Economische Raad Sociaal-Economische

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Resolutie van het Europees Parlement over de arctische landbouw (2003/2051(INI))

Resolutie van het Europees Parlement over de arctische landbouw (2003/2051(INI)) P5_TA(2004)0014 Arctische landbouw Resolutie van het Europees Parlement over de arctische landbouw (2003/2051(INI)) Het Europees Parlement, gezien de doelstelling die is geformuleerd in paragraaf 40 van

Nadere informatie

Den Haag 15 april 2014

Den Haag 15 april 2014 V N (0) NCW Vereniging Effecten Uitgevende Ondememingen VEua Zijne Excellentie Minister ir. J.R.V.A. Dijsselbloem Ministerie van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Briefnummer 14/l0.378/Nz/Haa Den

Nadere informatie

pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU

pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU MARKT- en PRIJSBELEID Het gemeenschappelijk landbouwbeleid beoogt o.a. de agrarische bevolking een redelijk inkomen te verschaffen en de consumenten te verzekeren

Nadere informatie

Ik werp mij niet op als pleitbezorger van een economische sector.

Ik werp mij niet op als pleitbezorger van een economische sector. Directie Internationale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EK 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 7 september 2007 2060724810 IZ. 2007/2013

Nadere informatie

TREKKERS, TUKKERS EN TRENDS

TREKKERS, TUKKERS EN TRENDS BvdD1 TREKKERS, TUKKERS EN TRENDS TRENDVERKENNING BUITENGEBIED TWENTE Uitgevoerd door studenten van Wageningen Universiteit Dia 1 BvdD1 Missc Dries, Bas van den; 19-10-2011 PROGRAMMA Inleiding Methodiek

Nadere informatie

Europese landbouwbeleid

Europese landbouwbeleid Europese landbouwbeleid Toelichting op de betalingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in het boekjaar 2016 Toelichting op de betalingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Nadere informatie

Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG (070) ECGF/U

Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG (070) ECGF/U Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG doorkiesnummer (070) 373 8229 betreft Belastingplicht overheidsbedrijven uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201300422

Nadere informatie

Openbare raadpleging in het kader van de "fitness check" van de EU-natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn)

Openbare raadpleging in het kader van de fitness check van de EU-natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn) Openbare raadpleging in het kader van de "fitness check" van de EU-natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn) Over u Uw naam of de naam van uw organisatie: Geen censuur op natuur! Mogen wij uw bijdrage

Nadere informatie

WE FEED THE WORLD. Achtergronden bij. Een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005 www.wefeedtheworld.nl

WE FEED THE WORLD. Achtergronden bij. Een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005 www.wefeedtheworld.nl Achtergronden bij WE FEED THE WORLD Een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005 www.wefeedtheworld.nl Meer weten over We feed the world? Zelf bijdragen aan een mens-, dier- en milieuvriendelijke landbouw?

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: kosten, instrumenten en hun effecten.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: kosten, instrumenten en hun effecten. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: kosten, instrumenten en hun effecten. Budget Ontwikkeling van het Budget In 23 kostte het prijs- en inkomensbeleid 4 miljard en in 24 bijna 43 miljard. Op basis van het

Nadere informatie

14. De effecten van de beleidsopties

14. De effecten van de beleidsopties 14. De effecten van de beleidsopties Op basis van de resultaten van de effectstudies en de simulatiemodellen is in tabel 1 voor elk van de vier beleidsopties een overzicht uitgewerkt (cijfers bij benadering)

Nadere informatie

Ronde Tafel Kringlooplandbouw Noord Nederland Kansen in GLB 2014-2020. 17 okt 2013 De Tike Henk Kieft, ETC

Ronde Tafel Kringlooplandbouw Noord Nederland Kansen in GLB 2014-2020. 17 okt 2013 De Tike Henk Kieft, ETC Ronde Tafel Kringlooplandbouw Noord Nederland Kansen in GLB 2014-2020 17 okt 2013 De Tike Henk Kieft, ETC Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2014-2020 Kansen voor Kringloop aanpak Prioriteiten 2 e pijler

Nadere informatie

Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland?

Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland? Vereniging voor Weide en Voederbouw Verdwijnt de grond gebonden landbouw uit Nederland? Herman Versteijlen, Directeur DG AGRI Lelystad, 21 september 2006 Verleiding van beweiding Vele ontwikkelingen die

Nadere informatie

We willen na twee jaar wel bezien in hoeverre de doorgevoerde maatregelen het beoogde effect hebben gehad.

We willen na twee jaar wel bezien in hoeverre de doorgevoerde maatregelen het beoogde effect hebben gehad. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen GLB-voorstellen voor na 2020

Nieuwe ronde, nieuwe kansen GLB-voorstellen voor na 2020 Nieuwe ronde, nieuwe kansen GLB-voorstellen voor na 2020 Workshop 4 symposium Vergroening Landbouw Flevoland Dronten, 7 januari 2016, Bert Smit Inhoud Grote lijn GLB Waar komt GLB vandaan? Hoe heeft GLB

Nadere informatie

LANDBOUW EN VOEDING IN

LANDBOUW EN VOEDING IN LANDBOUW EN VOEDING IN VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST Joris Relaes Kabinetschef Landbouw Kabinet minister-president Kris Peeters Agribex, Brussel 6 december 2013 De Vlaamse landbouw aan de vooravond van de

Nadere informatie