De voorstellen van LTO dienen in hun onderlinge samenhang te worden gezien, omdat er sprake is van een consistente beleidslijn.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorstellen van LTO dienen in hun onderlinge samenhang te worden gezien, omdat er sprake is van een consistente beleidslijn."

Transcriptie

1 Aan de Voorzitter en leden van de Vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773, 2502 LT Den Haag Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg AL Den Haag Bankrekening : Telefoon : Fax : Datum : 8 oktober 2008 Ons kenmerk : AJM\2008\ ABG\ Onderwerp : Reactie LTO Nederland op Belastingplan 2009 Informatie : T. Hokken, M Geachte leden, LTO Nederland richt haar beleid op het stimuleren van het ondernemerschap en het aantrekkelijk maken van duurzame investeringen voor de ondernemer. Duurzaamheid is voor de komende jaren een belangrijk thema en op dat gebied moet naar de mening van LTO relevante stappen worden gezet. Op deze twee punten schiet het kabinet ernstig tekort. Het pakket aan sociaal-economische maatregelen (onder meer lagere ziektekosten, minder ww-premie, schrappen BTW verhoging, meer arbeidsparticipatie) beoordeelt LTO Nederland positief. Op hoofdlijnen verandert er echter weinig voor de zelfstandige ondernemer. Opvallend is dat het kabinet verzuimt om de effecten door te berekenen voor zelfstandige ondernemers. In de koopkracht berekeningen van het kabinet wordt tot op heden alleen uitgegaan van werknemers, 65 plussers en uitkeringsgerechtigden. De lastenverlichting via afschaffen van de ww-premie e.d. is voor de zelfstandige ondernemer nauwelijks relevant. De bevriezing van de zelfstandigenaftrek en de minimale verhoging van de MKB-winstvrijstellling leveren per saldo voor de meeste zelfstandige ondernemers niets op. LTO Nederland wil de volgende punten onder uw aandacht brengen en komt tevens met voorstellen voor aanpassingen van het voorgenomen beleid: 1. Zelfstandigenaftrek; 2. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek; 3. Wet werken aan winst ; 4. Investeringen in duurzaamheid; 5. ZZP-ers; 6. Vereenvoudiging. De voorstellen van LTO dienen in hun onderlinge samenhang te worden gezien, omdat er sprake is van een consistente beleidslijn. 1. Zelfstandigenaftrek In de landbouw nemen de zelfstandige ondernemers een bijzondere positie in. Investeringen in het eigen bedrijf staan steeds centraal voor deze ondernemers. Kapitaal wordt bijna automatisch in het eigen bedrijf geïnvesteerd en niet buiten het bedrijf weggezet. 1

2 Zelfstandige ondernemers profiteren niet of nauwelijks van de voorgenomen maatregelen van het kabinet. Daar waar voor werkgevers en werknemers lastenverlichtingen worden aangekondigd door onder meer een aanpassing van de wwpremie en verlaging zorgkostenpremies, moeten zelfstandige ondernemers het doen met een bevriezing van de zelfstandigenaftrek. De beperkte verhoging van de MKBwinstvrijstelling zet voor de meeste zelfstandige ondernemers geen zoden aan de dijk. Volgend jaar wordt het tweede jaar op rij waarin geen volledige indexatie van de zelfstandigenaftrek plaatsvindt. Werd in 2008 de jaarlijkse inflatiecorrectie nog voor de helft doorgevoerd, in 2009 vindt helemaal geen indexatie plaats. Daarnaast heeft het kabinet het voornemen kenbaar gemaakt vanaf 2010 de zelfstandigenaftrek in stappen af te schaffen en de bespaarde gelden in te zetten voor een verhoging van de MKB-winstvrijstelling. Een dergelijk voornemen is voor LTO onacceptabel, omdat dit voor ondernemers met een winstinkomen tussen de nul en ,- euro forse negatieve inkomenseffecten tot gevolg heeft. De huidige zelfstandigenaftrek is van grote betekenis voor zelfstandige ondernemers in de landbouw en heeft een positieve waardering en stimulans voor ondernemers, die investeren in het eigen bedrijf. Voor deze maatregelen dient het urencriterium als voorwaarden gehandhaafd te blijven (1225 uur per jaar). Het betreft hier immers een maatregel die gericht is op ondernemers die hun inkomen geheel dan wel hoofdzakelijk uit de onderneming behalen en het bespaarde vermogen aanwenden om vervangings- en uitbreidingsinvesteringen te financieren. De zelfstandigenaftrek is in haar oorsprong bedoeld om een stukje inflatieneutraliteit te bereiken en het verschil tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Werknemers kennen in Nederland een aantal werknemersvoorzieningen die deels door hun werkgever worden gedragen, daar waar de zelfstandige ondernemer zelf voor deze kosten gesteld staat. De MKB-winstvrijstelling is bedoeld als een tegemoetkoming voor de fiscale gevolgen van de inperking van de afschrijving. LTO Nederland is bereid met het kabinet van gedachte te wisselen over het komen tot het samenvoegen van de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling tot één regeling, maar wel met inachtneming van bovenstaande opmerkingen. - inflatiecorrectie wordt volledig toegepast op de zelfstandigenaftrek. Geen bevriezing van de zelfstandigenaftrek; - LTO komt met voorstel met betrekking tot zelfstandigenaftrek en MKBwinstvrijstelling nieuwe stijl. 2. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek In de laatste jaren is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek sterk versoberd, zowel in percentages als in bedragen (zie bijlage 1). Daarnaast is deze investeringsaftrek van toepassing op een onderneming en niet meer, zoals voorheen, op de individuele ondernemer. Kortom, deze regeling die voor zelfstandige ondernemers een belangrijke stimulans is voor het doen van investeringen, is aanzienlijk verslechterd in de loop der jaren. Deze bezuiniging levert geen bijdrage aan het beleid van het kabinet het ondernemerschap te bevorderen. Een verbetering van deze investeringsaftrek ligt voor de hand. Dit kan gerealiseerd worden door uit te gaan van een tweetal schijven met stimulerende percentages. - Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van toepassing voor elke ondernemer; - Aanpassing van deze investeringsaftrek door minder en bredere schijven 2

3 vast te stellen en de daarbij behorende percentages te verhogen. 3. Wet werken aan winst Invoering van de Wet werken aan winst heeft tot gevolg gehad dat ondernemers hun afschrijvingen van gebouwen etc. beperkt zagen tot 50% van de WOZ waarde. Ter compensatie is de MKB-winstvrijstelling van 10% geïntroduceerd. Kapitaal intensieve bedrijven, die hun investeringen in gebouwen, stallen etc. niet meer tot de restwaarde kunnen afschrijven, zijn de dupe. Het verminderd kunnen afschrijven betekent dat er door de overheid een voorschot wordt genomen op de in de toekomst mogelijk te realiseren inflatiewinst en verhoogd het fiscaal inkomen. Dit heeft voor de zelfstandige ondernemer negatieve inkomensconsequenties, omdat de ondernemer daardoor niet meer of minder in aanmerking komt voor inkomensafhankelijke regelingen (zie bijlage 2). LTO Nederland is van mening dat in gevallen de ondernemer substantieel investeert in gebouwen etc. en met inachtneming van de eisen met betrekking tot duurzaamheid de VAMIL van toepassing dient te zijn. Investeringen die aan de VAMIL voorwaarden voldoen kunnen dan wel volledig worden afgeschreven, indien Brussel hier mee instemt. De toestemming daarvoor is overigens nog steeds niet geregeld, hetgeen in de praktijk tot een administratieve lastenverzwaring leidt en verschillende ongewenste neveneffecten heeft, in het bijzonder in het kader van de inkomensafhankelijke regelingen. Door duurzame investeringen willekeurig tot de restwaarde te kunnen afschrijven wordt tegemoet gekomen aan het stimuleren van ondernemers die willen investeren in duurzaamheid. Nadere invulling van het begrip duurzame investeringen is dan noodzakelijk. - Bij Brussel aandringen op besluitvorming ten aanzien het volledig kunnen afschrijven als voldaan is aan de VAMIL regeling; - Duurzame investeringen in gebouwen etc. onder de VAMIL regeling. Dit geldt in het bijzonder voor glasopstanden en stallen die in bedrijfseconomische en technische zin snel verouderen. 4. Investeren in duurzaamheid VAMIL, MIA en EIA zijn goede instrumenten ter bevordering van investeringen in een bepaalde richting. De door het kabinet gekozen gewijzigde systematiek ter voorkoming van het jaarlijks sluiten van de regeling juicht LTO Nederland toe. Op basis van een meerjarig beleid zal de regeling mogelijk niet meer stop hoeven te worden gezet. Op het gebied van duurzaamheid moeten grotere stappen gezet worden om concrete resultaten op dit terrein te kunnen behalen. Versnelling is geboden. Dit kan bereikt worden door met name de percentages van MIA voor deze categorie van investeringen substantieel te verhogen. Dit geeft een krachtige impuls aan ondernemers om dergelijk investeringen daadwerkelijk te doen. Voorstel LTO: - Verhoging percentages MIA; - Uitbreiding categorieën. 3

4 5. ZZP-ers Vanaf 2010 zal de Verklaring Arbeidsrelatie automatisch worden verlengd voor zelfstandigen, die al een paar jaar achter elkaar een vrijwel ongewijzigde aanvraag hebben gedaan. LTO Nederland staat hier positief tegenover. Wel vraagt LTO in het bijzonder aandacht voor zelfstandige ondernemers in de landbouw, die naast het eigen bedrijf een aantal uur voor een opdrachtgever willen en kunnen werken. Voor deze categorie ligt het - gezien het beperkt aantal uren dat zij daarvoor beschikbaar hebben - niet in de rede dat zij meerdere opdrachtgevers hebben. LTO Nederland stelt voor dat deze specifieke categorie op een eenvoudige manier een VAR kunnen krijgen voor een beperkt aantal maximum uren per jaar. Hierbij zou de grens gesteld kunnen worden dat de ondernemer al minimaal 1225 uur in zijn eigen onderneming werkzaam is. Voorstel LTO: - Zelfstandige ondernemers in de landbouw, die naast het eigen bedrijf als zzp-er buiten zijn bedrijf wil ondernemen kan voor een beperkt aantal uur per jaar op eenvoudige wijze een VAR krijgen, waarbij het aantal opdrachtgevers geen rol speelt. 6. Vereenvoudiging LTO Nederland ondersteunt het voornemen van het kabinet de eerstedagsmelding af te schaffen. LTO dringt er op aan dit voornemen op korte termijn te verwezenlijken. Tevens stelt LTO voor te komen tot volledige vrijstelling van successierechten bij opvolging van het bedrijf. Een dergelijk maatregel betekent een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging. De praktijk leert namelijk dat in de meeste gevallen van bedrijfsopvolging van de agrarische onderneming minimaal 25% van de berekende voortzettingswaarde als overnameprijs wordt betaald. - Eerstedagsmelding daadwerkelijk afschaffen; - Volledige vrijstelling successierechten bij bedrijfsopvolging. Tot slot LTO Nederland is van mening dat zij met deze reactie een waardevolle bijdrage levert aan een nadere invulling van het ondernemerschap en in het bijzonder aan de positie van de zelfstandige ondernemer. De positie van zelfstandige ondernemers als één van de belangrijkste dragers van de nationale economie wordt door deze voorstellen versterkt. Tevens erkent LTO Nederland het belang van het investeren in duurzaamheid en doen daartoe voorstellen die een forse impuls geven om ondernemers te bewegen dergelijke investeringen ook te doen. LTO Nederland is er van overtuigd dat dit pakket aan maatregelen een substantiële bijdrage levert aan een meer duurzame samenleving en waar de zelfstandige ondernemer een onmisbare rol in kan vervullen. Hoogachtend, A.J. Maat Algemeen voorzitter 4

5 Bijlage 1: Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2007 investeringsbedrag meer dan maar niet meer dan aftrek % % % % % % % % % Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2006 investeringsbedrag meer dan maar niet meer dan aftrek % % % % % % % % % % % 5

6 Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2005 Investering Investeringsaftrek tot % tot % tot % tot % tot % tot % of meer 0% Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2004 Investering Investeringsaftrek tot % tot % tot % tot % tot % tot % tot % tot % tot % 6

7 Bijlage 2: Gevolgen verhogen fiscale resultaat door afschrijving gebouwen en MKB vrijstelling Verhoging van het fiscale resultaat door beperking afschrijving gebouwen en de MKB vrijstelling heeft invloed op de volgende uitkeringen: - WAZ - WAO - WIA - Toeslagenwet - ANW - AOW toeslag voor jongere partner - IOAZ - IOAW - Bijstand - WSF (studiefinanciering) - Huurtoeslag - Zorgtoeslag - Kinderopvangtoeslag In het bijzonder de WAZ, Toeslagenwet, ANW, toeslag AOW, WSF, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag komen bij agrarische ondernemers regelmatig voor. Bij WAZ, WAO, WIA, toeslagenwet, ANW, AOW toeslag voor jongere partner, IOAZ, IOAW en Bijstand is de winst uit onderneming van belang. WSF, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag gaan uit van verzamelinkomen. Bij beide categorieën geldt dat een verhoging van het fiscale resultaat van de uitkeringsgerechtigde direct van invloed is op de hoogte van de uitkering. 7

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag.

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag. 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Inleiding... 2 3. Maatregelen regeerakkoord,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 727 Wet Inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 3 1. Van Verkenning naar Herziening 3 1.1.

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Jona

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 210 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004) Nr. 15 VERSLAG Vastgesteld 16 oktober 2003 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

BIJVOEGSEL. Noten. Noot 1 (zie blz. 1597)

BIJVOEGSEL. Noten. Noot 1 (zie blz. 1597) Noot 1 (zie blz. 1597) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de bewindslieden van Financiën, op vragen gesteld in de eerste termijn van de gezamenlijke behandeling van het Belastingplan 2002 Belastingplan

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 231 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

Nadere informatie

Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV

Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV Inzet reïntegratieinstrumenten en -voorzieningen door UWV Inspectie Werk en Inkomen Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV Aan deze rapportage hebben meegewerkt: Dhr. A. Lucas Dhr.

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2. 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2. 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013-2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 10 VERSLAG Vastgesteld 10 oktober 2013 De vaste commissie

Nadere informatie

Datum 16 juni 2009 Betreft Motie en toezeggingen Belastingplan 2009; verslag schriftelijk overleg

Datum 16 juni 2009 Betreft Motie en toezeggingen Belastingplan 2009; verslag schriftelijk overleg TP PT Kamerstukken FPT > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Context 1 1.2 Dit onderzoek 2 1.3 Leeswijzer 2 2 Wat was het (heffingskorting) groen beleggen beleid? 3 2.1 Doel

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag.

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag. 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Inleiding... 2 3. Maatregelen regeerakkoord,

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

Onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen Onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid september 2003 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Den Haag 9 oktober 2012. Te]cfoonnummcr 070-3490423 B m.i! lammers@vno-ncw.nl

Den Haag 9 oktober 2012. Te]cfoonnummcr 070-3490423 B m.i! lammers@vno-ncw.nl VN (O) N CW MtB Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 '1.. 1'1 A A 1')R1\1 UA An. kj..i.j.lu.. ~,l...jj.",l.&..j..i..j....

Nadere informatie

De Miljoenennota voor u samengevat.

De Miljoenennota voor u samengevat. De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen

Nadere informatie

Extra fiscaal rendement

Extra fiscaal rendement www.pwc.nl Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten 2014 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 6 Research & development aftrek (RDA) 21 Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) 23

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag.

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag. 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1 1. Algemeen Het kabinet heeft met interesse kennisgenomen van

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) Memorie

Nadere informatie

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers 2/13 Infobulletin van Flantua accountants en adviseurs - 25e jaargang nummer 2 juli 2013 Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Op 11 april 2013 heeft het kabinet nieuwe afspraken over de arbeidsmarkt

Nadere informatie