Jaarverslag van de Cliëntenraad Vastgesteld in de CR-vergadering d.d. 18 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag van de Cliëntenraad 2014. Vastgesteld in de CR-vergadering d.d. 18 februari 2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag van de Cliëntenraad 2014 Vastgesteld in de CR-vergadering d.d. 18 februari 2015

2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Cliëntenraad van De Hoogstraat Revalidatie Utrecht. Het is weer een actief jaar geweest, gekenmerkt door verandering op vele fronten. Door de bezuinigingsmaatregelen die de Raad van Bestuur moest nemen, was de organisatie volop in beweging en dat is ook niet aan de Cliëntenraad voorbij gegaan. Natuurlijk hebben we er ook dit jaar naar gestreefd de cliëntenbelangen effectief te behartigen. Wij richten ons vooral op kwaliteit en veiligheid van de zorg en gastvrijheid. Daarbij willen wij ook proactief handelen door ongevraagde adviezen te geven. Samengevat kan het afgelopen jaar omschreven worden als een jaar waarbij de kritisch-constructieve rol van de Cliëntenraad duidelijk een meerwaarde heeft gehad. Evenals in het voorgaande jaar zijn we onverminderd te spreken over de openheid en informatiebereidheid van de raad van bestuur en de functionarissen die wij bij onze taakuitoefening ontmoeten. De Cliëntenraad beoogt met dit jaarverslag de revalidanten, patiëntenorganisaties, medewerkers, bestuurders en andere geïnteresseerden inzicht te geven in haar activiteiten. Utrecht, februari 2015 Hans v.d. Scheur, voorzitter Jos Jaspers, vice-voorzitter Simone Bos, lid Robert van den Bos, lid Hans Klaasse, lid Frans Schuijt, lid

3 1. Algemene informatie Samenstelling Cliëntenraad De Cliëntenraad van De Hoogstraat Revalidatie kan uit maximaal 7 leden bestaan. In 2014 heeft de Cliëntenraad met 5 leden gewerkt. Robbert van Zijverden vond in 2014 een vaste fulltime baan en kon het Cliëntenraad-werk hiermee niet meer combineren. De zittingstermijn van Leo de Klerk verstreek in 2014 en hij nam derhalve afscheid van de Cliëntenraad. Aan het einde van 2014 voelde de Cliëntenraad de behoefte toch weer een nieuw lid aan te trekken; dit met het oog op het waarborgen van de continuïteit binnen de Cliëntenraad en om meer menskracht te hebben bij de uitvoering van haar taken. Robert van den Bos meldde zich aan en hij trad met ingang van 1 januari 2015 toe tot de Cliëntenraad. De Cliëntenraad wordt voor 3 uur per week ondersteund door Margriet Vreeswijk, de ambtelijk secretaris. Onze missie Verbetering van de kwaliteit van de door De Hoogstraat Revalidatie geleverde zorg en dienstverlening vóór en door cliënten. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van De Hoogstraat: kinderen, jongeren en volwassenen die bij De Hoogstraat revalideren, en hun naasten. De Cliëntenraad gebruikt in haar uitingen bij voorkeur de naamgeving revalidant, in plaats van patiënt. De naamgeving revalidant wordt door de Cliëntenraad gezien vanuit de betekenis van herwaarderen van het leven mét of ondanks de gevolgen van ziekte of ongeval. Terwijl de naamgeving patiënt voornamelijk duidt op een sfeer van ziekte of aandoening. 2. Overleg / communicatie in 2014 Overleg Cliëntenraad / Cliëntenraad en Raad van Bestuur De Cliëntenraad kwam in x in vergadering bijeen. Tevens vond 7 x overleg plaats met Steven van Berlekom, lid van de raad van bestuur van De Hoogstraat Revalidatie. Ongeveer 2 weken voordat de overlegvergadering plaatsvindt, is er telefonisch overleg tussen de voorzitter van de Cliëntenraad en de raad van bestuur over de agenda voor de vergadering. Afstemming over de te bespreken onderwerpen vindt dan plaats. Cliëntenraad en Raad van Toezicht Willem de Gooijer bekleedt in de Raad van Toezicht de zetel van de Cliëntenraad. Hij heeft regelmatig contact met de Cliëntenraad en woont ook vergaderingen van de Cliëntenraad bij. Op 14 april 2014 was er een overleg tussen Cliëntenraad en kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht. Op 29 oktober 2014 vond het jaarlijks overleg plaats van Cliëntenraad en Raad van Toezicht. Communicatie met revalidanten Regelmatig komt een delegatie van de Cliëntenraad in het revalidatiecentrum en bezoekt dan de revalidanten in de kliniek en polikliniek. De signalen die zij krijgen van de revalidanten worden besproken in de vergadering van de Cliëntenraad en doorgegeven aan de Raad van Bestuur. Het verblijf op de tijdelijke locatie in Overvecht: In verband met de verbouwing van de Rembrandtkade verblijft De Hoogstraat Revalidatie in 2014 en 2015 in Overvecht. De verhuizing daar naartoe in 2013/2014 is uitstekend verlopen. Van revalidanten hoorden we hierover niets dan lof.

4 Dit jaar kreeg de Cliëntenraad veel opmerkingen over de verpleegkundige zorg. Daarover heeft op 14 oktober 2014 een overleg plaatsgevonden met de Raad van Bestuur, de divisiemanager volwassenen en de verpleegkundig managers. Verbeterpunten zijn benoemd en deze zullen worden opgepakt. Ook de schoonmaak op de verpleegafdelingen vraagt om extra aandacht. Het gebouw is oud en er zijn onvolkomenheden. Dat neemt niet weg dat de kwaliteit van de schoonmaak een verbetering behoeft. Er is toegezegd dat hieraan gewerkt wordt. Interne contacten Regelmatig vindt overleg plaats tussen een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad en medewerkers van De Hoogstraat. Zo heeft er een gesprek plaatsgevonden met Jetske Drijver (klachtenbemiddeling Quasir), de geestelijk verzorger, Diet Dorser, en het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad. In november 2014 was een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad aanwezig bij een spiegelgesprek van een jeugdteam. Deze bijeenkomsten geven de Cliëntenraad veel inzicht in de beleving van cliënten over de zorg en behandeling in De Hoogstraat Revalidatie. Al meerdere malen heeft de Cliëntenraad richting de Raad van Bestuur opmerkingen gemaakt over de therapieplanning. Deze behoeft nodig aanpassing. Jos Jaspers heeft hierover een gesprek gehad met de nieuwe manager zorglogistiek en zorgadministratie, Gert Jan Geurtsen. Jos Jaspers heeft eveneens contact gehad met Mark Nuyten, hoofd afdeling I & A, om input te geven bij het programma van eisen voor de televisies in de nieuwbouw in Externe contacten De bezuinigingsplannen zijn voorbereid in een extra beleidsconferentie op 24 en 25 januari De Cliëntenraad werd voorafgaand aan deze conferentie uitgenodigd voor een gesprek met de begeleiders van dit traject. Hans Klaasse en Hans v.d. Scheur hebben in gesprek aangegeven wat de ideeën van de Cliëntenraad waren met betrekking tot de bezuinigingsoperatie. Het plan werd opgevat meer overleg te hebben met cliëntenraden van andere revalidatiecentra. Het idee hier achter is: van elkaar horen en leren. Dit plan werd positief ontvangen door onze collega cliëntenraden. Op 21 november 2014 werd dit op de LSR-netwerkdag voor Cliëntenraden van revalidatiecentra in Nederland verder besproken. Een en ander zal in samenwerking met de LSR uitgewerkt gaan worden.

5 3. Uitvoering jaarplan 2014 Portefeuilleverdeling Ook in 2014 moest de Cliëntenraad keuzes maken uit de veelheid aan onderwerpen en ontwikkelingen binnen de zorg in het algemeen en binnen De Hoogstraat Revalidatie in het bijzonder. Sinds enkele jaren werkt de Cliëntenraad met portefeuilles/aandachtsgebieden. Alle onderwerpen komen in de Cliëntenraadvergadering aan de orde, maar de onderwerpen worden voorbereid c.q. krijgen speciale aandacht van portefeuillehouders in de Cliëntenraad. De portefeuilleverdeling in 2014: Facilitair / huisvesting: Frans Schuijt ICT: Jos Jaspers Financieel en bestuurlijke zaken: Hans Klaasse Juridisch: Hans v.d. Scheur Communicatie: Frans Schuijt, Simone Bos Patiëntveiligheid / kwaliteitszorg: Jos Jaspers, Hans v.d. Scheur, Simone Bos 4. Overzicht van gevraagde en ongevraagde advisering In 2014 behandelde de Cliëntenraad de volgende onderwerpen: - activiteitenplan en Begroting 2014; - bezuinigingsvoorstellen; in twee rondes; - behandelovereenkomst; - herontwerp verpleging; - klachtenregeling; - opheffen functie groepsleider, instellen functie pedagogisch hulpverlener; - opheffen functie medewerker vakbibliotheek; - therapieplanning. Enkele belangrijke adviezen die door de Cliëntenraad gegeven werden: Bezuinigingen: De Cliëntenraad begrijpt dat, gezien het krappere budget, bezuinigingen zullen moeten plaatsvinden en dat daarbij keuzes gemaakt moeten worden. De Cliëntenraad heeft de Raad van Bestuur geadviseerd ervoor te waken dat de sterke punten van de behandeling in De Hoogstraat behouden blijven: het werken met specialistische, multidisciplinaire teams en het bieden van een breed pakket aan therapiemogelijkheden in een goed behandelklimaat. De Cliëntenraad is van mening dat een op de doelgroep gericht basispakket aangeboden zal moeten worden met daarnaast een keuzepakket met aanvullende therapiemogelijkheden. De Cliëntenraad denkt dat bezuinigingen met name gevonden moet worden in het efficiënter inzetten van de formatie bij de behandeldisciplines en een heroverweging van de topstructuur. Ook het werken aan het verbeteren van de concurrentiepositie van De Hoogstraat, het financieel weerbaar maken van de organisatie, waarbij er snel kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt, en het adequater gebruik maken van ruimten en mogelijkheden vindt de Cliëntenraad belangrijke aandachtspunten. Stakeholders (medische staf, ondernemingsraad, cliënten, zorgverzekeraars) moeten volgens de Cliëntenraad voortdurend betrokken worden bij het maken van inhoudelijke keuzes.

6 Therapieplanning: De Cliëntenraad stelt vast dat de huidige therapieplanning niet adequaat is. Een betrouwbaar systeem is de primaire vereiste voor elke planning. Ons (ongevraagd) advies luidt: zoek een instelling met een vergelijkbare omvang en complexiteit qua planning, die een adequaat planningssysteem gebruikt. Inventariseer daarvan de voor- en nadelen. Vraag een testsysteem, waarmee verkend kan worden hoe dat in de context van De Hoogstraat functioneert. Klachtenregeling: Zowel schriftelijk als mondeling heeft de Cliëntenraad adviezen gegeven over de aanpassing van de klachtenregeling. De Cliëntenraad heeft vastgesteld dat op dit moment de klachtenregistratie niet conform de regeling plaatsvindt en heeft geadviseerd de klachtenregistratie daarop aan te passen. De Cliëntenraad vindt het belangrijk dat de organisatie kennis neemt van alle klachten (ook die ingediend worden bij de raad van bestuur, artsen, behandelaren, ondersteunende diensten, etc.), zodat op basis daarvan aanpassingen c.q. verbeteringen in de zorg kunnen plaatsvinden. 5. Een vooruitblik op 2015 en verder Beleidsvoornemens/speerpunten Op basis van de geformuleerde missie Verbetering van de kwaliteit van de door De Hoogstraat Revalidatie geleverde zorg en dienstverlening vóór en door cliënten kiest de Cliëntenraad van De Hoogstraat Revalidatie voor het jaar 2015 onder meer voor de volgende speerpunten: o het versterken van cliënten- en medewerkerscontact, bijvoorbeeld door middel van de organisatie van bezoeken aan afdelingen en fysieke aanwezigheid van Cliëntenraad-leden in De Hoogstraat Revalidatie; o de aandacht vestigen op het thema klantgerichtheid ; o zichtbaarheid van de Cliëntenraad door nieuwsbrieven, het promoten van de tipkaart, het plaatsen van berichten via intranet en de website van De Hoogstraat; o continueren van kwaliteit van zorg bij teruglopend budget en een veranderende maatschappij; o betrokkenheid tonen bij de organisatieveranderingen en daar waar mogelijk de stem zijn van de revalidanten laten horen als het gaat om de instandhouding van kwaliteit van zorg. Deze voornemens worden aangevuld en verder uitgewerkt in ons jaarplan Tenslotte De leden van de Cliëntenraad hebben zich in 2014 ingezet om bij te dragen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg en dienstverlening voor de revalidanten van De Hoogstraat Revalidatie. Ook in 2015 zal de Cliëntenraad zich hiervoor onverminderd inzetten. Het cliëntperspectief zal voor de Cliëntenraad steeds voorop staan bij de behandeling van de diverse onderwerpen.

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP. 2012 was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Jaarverantwoording Stichting Revant

Jaarverantwoording Stichting Revant Jaarverantwoording Stichting Revant 2013 definitief 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1. Algemene identificatiegegevens... 6 2.2. Structuur van het concern

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Magentazorg Juni 2014 Inleiding Hierbij presenteren we de jaarverslaggeving over het jaar 2013 Landelijke ontwikkelingen en veranderingen in de manier waarop

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente Jaarverslag 2014 Gebruikersinformatie Dit interactieve document kan het beste bekeken worden met Acrobat Reader. Download hier gratis de laatste versie van Acrobat Reader: http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

Stichting Dimence Groep

Stichting Dimence Groep Stichting WijZ Stichting tcentrum Stichting De Kern Stichting Dimence Jaarverslag Dimence Groep 2014 Stichting E. van Thüringen Stichting Transfore Stichting Dimence Groep Stichting Mindfit Voorwoord Resultaten

Nadere informatie

Welschap Holding. Jaarverslag 2013

Welschap Holding. Jaarverslag 2013 Welschap Holding Jaarverslag 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur Gefiatteerd door Raad van Toezicht Heemskerk, 1 juli 2014 Heemskerk, 1 juli 2014 Mevrouw M.C. Kersten Mevrouw C.E. Smith Valenzuela Inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Casusonderzoek interlandelijke adoptie Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar het

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant Link publieksversie: http://jaarverslag2012.ggzwnb.nl Halsteren, 29 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Sophia Revalidatie. Pagina 1 van 38

Maatschappelijk verslag. Sophia Revalidatie. Pagina 1 van 38 Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie 2009 Pagina 1 van 38 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Voor u ligt het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2009 van Sophia Revalidatie. Sophia

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie