Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster."

Transcriptie

1 REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. 2. De Cliëntenraad bevordert het zo goed mogelijk functioneren van het cluster en neemt daarbij de algemene doelstelling van de stichting Cello in acht, zoals vastgelegd in de statuten. 3. De Cliëntenraad bevordert de samenwerking tussen enerzijds cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers en anderzijds het cluster, de sector en de stichting Cello. 4. De Cliëntenraad is gesprekspartner van de clustermanager en denkt mee over het beleid, de zorg en het beheer van het cluster. Artikel 2: Samenstelling, benoeming en zittingsduur van de Cliëntenraad 1. Tot lid van Cliëntenraad kunnen worden benoemd: meerderjarige cliënten, onafhankelijk van hun juridische status wettelijk vertegenwoordigers vertegenwoordigers De leden moeten geacht worden de cliënten te kunnen vertegenwoordigen. 2. De samenstelling van de Cliëntenraad kent drie vormen: a. Indien blijkt dat de cliënten zelf, met ondersteuning van een coach, afdoende in staat zijn om hun gemeenschappelijke belangen te behartigen, bestaat de Cliëntenraad uit alleen meerderjarige cliënten. Ook wanneer vanuit de kring van (wettelijk) vertegenwoordigers onvoldoende belangstelling bestaat voor deelname aan de deelraad vertegenwoordigers, kan hiervan sprake zijn. b. Cliëntenraad waarin zowel cliënten als (wettelijk) vertegenwoordigers zitting hebben, bestaat uit twee deelraden: een Deelraad Cliënten en een Deelraad Vertegenwoordigers. Het samenspel van beide deelraden wordt geregeld in het door de deelraden op te stellen huishoudelijk reglement. c. De Cliëntenraad bestaat alleen uit (wettelijk) vertegenwoordigers. 3. Bij de samenstelling van de Cliëntenraad wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de cliënten/ vertegenwoordigers per woonvorm c.q. werkgroep van het cluster. Per cluster wordt bezien wat de wenselijke omvang is van de Cliëntenraad en van de deelraden. Om recht te doen aan de lokale invulling binnen een cluster kan er gekozen worden voor andere vormen. Als er binnen een cluster onderdelen zijn die geen gezamenlijk belang hebben bijvoorbeeld door verschillende doelgroepen of de geografische ligging kan er gekozen worden voor meerdere raden binnen een cluster. Daar waar er meerdere clusters zijn op een locatie die een gezamenlijk belang hebben vanwege de zorgvragen van de cliënten kan er gekozen worden voor één raad voor deze clusters. 4. De Cliëntenraad bestaat uit minimaal drie leden. Bij een Cliëntenraad met deelraden bestaan de deelraden elk uit minimaal drie leden. 5. De leden hebben zitting in de Cliëntenraad, zonder last en ruggespraak naar de cliëntenraden op het andere niveau.

2 6. Het lidmaatschap begint door verkiezing of herverkiezing door de cliënten of de vertegenwoordigers. Daarbij geldt het volgende: de leden van een Cliëntenraad die alleen uit cliënten bestaat, worden gekozen door de cliënten; de leden van de Deelraad Cliënten worden door de cliënten gekozen, de leden van de Deelraad Vertegenwoordigers door de (wettelijk) vertegenwoordigers; de leden van een Cliëntenraad die alleen uit (wettelijk) vertegenwoordigers bestaat, worden gekozen door de (wettelijk) vertegenwoordigers. 7. De gekozen leden van de Cliëntenraad worden benoemd door de bestuurder van Cello. De bestuurder kan slechts van de voordracht afwijken op grond van artikel 2, lid 3 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Dit dient nader te worden toegelicht. 8. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn onmiddellijk herkiesbaar. Volgens een rooster van aftreden treedt jaarlijks een derde deel van de leden af. Bij invulling van een tussentijdse vacature, treedt het nieuwe lid in het rooster van aftreden in de plaats van de voorganger. 9. Het lidmaatschap eindigt door: bedanken; periodiek aftreden; overlijden; wanneer de zorgrelatie met het betreffende cluster eindigt (van de cliënt of degene die men vertegenwoordigt in het geval van vertegenwoordiging), tenzij de Cliëntenraad bepaalt dat het lid nog een bepaalde periode kan aanblijven; ontslag door de bestuurder op voordracht van de achterban. 10. Een lid van de Cliëntenraad kan op verzoek van cliënten of (wettelijk) vertegenwoordigers worden voorgedragen voor ontslag. Dit kan alleen gebeuren wanneer: een lid zijn verplichtingen tegenover de Cliëntenraad niet nakomt; redelijkerwijze niet van de raad gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; een verzoek daarvoor is gekomen van de meerderheid cliënten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers van het cluster. Dit besluit kan alleen worden genomen in een speciaal daarvoor bijeengeroepen algemene vergadering met een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen. Ten minste tweederde van het aantal leden van de Cliëntenraad dient bij de stemming aanwezig te zijn. Het lid dat voor ontslag wordt voorgedragen, mag tijdens de algemene vergadering het woord voeren voor zijn verdediging, maar mag niet meestemmen over het voorstel. Artikel 3: Ondersteuning van de ( Deel)raad Cliënten 1. Een Cliëntenraad die alleen bestaat uit cliënten of de Deelraad Cliënten worden ondersteund door een coach. De coach is bij voorkeur geen medewerker van het betreffende cluster. 2. De coach heeft tot taak het functioneren van de (deel)raad mogelijk te maken door het verrichten van voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden. 3. De leden van de (deel)raad cliënten laten zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden voor de raad helpen door de coach. 4. De coach is geen lid en treedt niet op als vertegenwoordiger van de raad.

3 Artikel 4: Bekendmaken van de Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad informeert de cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers over het werk van de Cliëntenraad en over de inhoud van deze regeling. 2. De stichting Cello informeert de medewerkers van de stichting schriftelijk over het bestaan van de Cliëntenraad en over de inhoud van deze regeling. Artikel 5: Opstellen reglement van werkzaamheden 1. De Cliëntenraad regelt schriftelijk haar werkzaamheden en de functieverdeling. Het huishoudelijk reglement Cliëntenraad kan daarbij als hulpmiddel dienen. De afspraken en het reglement mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de Regeling Cliëntenraad. 2. De Cliëntenraad regelt schriftelijk haar vertegenwoordiging in en buiten rechte. 3. De Cliëntenraad vergadert ten minste 4 maal per jaar. Artikel 6: Adviesrecht van de Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad kan de clustermanager gevraagd en ongevraagd schriftelijk en mondeling adviseren over alle onderwerpen die voor de cliënten van het cluster van belang zijn. 2. De Cliëntenraad gebruikt het adviesrecht ten aanzien van onderwerpen, die specifiek de cliënten van het betreffende cluster aangaan en waarover besluitvorming kan plaatsvinden binnen het cluster. Het adviesrecht ten aanzien van onderwerpen die het beleid op sectorniveau betreffen en waarover de besluitvorming op sectorniveau plaatsvindt, is neergelegd bij de Cliëntenraad Sector. Het adviesrecht ten aanzien van onderwerpen die het algemene stichtingsbeleid betreffen of waarover de besluitvorming plaatsvindt op stichtingsniveau, is neergelegd bij de Centrale Cliëntenraad Cello. Daar waar over een clusteroverstijgend onderwerp advies gevraagd moet worden kan dit advies gevraagd worden aan de Centrale Cliëntenraad maar hiervoor kan ook een tijdelijke adviesgroep gevormd worden. Er kan met betrekking tot hetzelfde beleidsvoornemen slechts op één niveau advies worden uitgebracht. 3. De Cliëntenraad wordt in ieder geval om advies gevraagd over elk voorgenomen clustergebonden besluit dat ligt op het terrein van: a. een verhuizing of ingrijpende verbouwing binnen het cluster; b. een belangrijke wijziging in de organisatie van het cluster; c. een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van het cluster. De Cliëntenraad wordt in ieder geval om zwaarwegend advies gevraagd over elk voorgenomen clustergebonden besluit dat ligt op het terrein van: d. het algemene beleid binnen het cluster ten aanzien van: voedingsaangelegenheden van algemene aard; het gebied van de veiligheid; de gezondheid of de hygiëne; recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten van de cliënten; e. benoeming van clustermanager van het eigen cluster (het zwaarwegende advies wordt gevraagd door de sectormanager).

4 4. De Cliëntenraad wordt om advies gevraagd op een zodanig tijdstip dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Het vragen van advies aan de Cliëntenraad Cluster door de clustermanager gebeurt schriftelijk met vermelding van: de beweegredenen van het te nemen besluit; de gevolgen voor de cliënten; de naar aanleiding van het besluit te nemen maatregelen. 5. De Cliëntenraad brengt het advies bij voorkeur schriftelijk uit aan de clustermanager. Ten aanzien van de benoeming van de clustermanager (5.3.e.) wordt het advies uitgebracht aan de sectormanager. 6. Als de clustermanager (respectievelijk sectormanager) een besluit wil nemen dat afwijkt van het uitgebrachte advies dan moet hij ten minste eenmaal met de Cliëntenraad, voor zo ver dat redelijkerwijze mogelijk is, overleggen. 7. De clustermanager (of sectormanager) doet van een besluit waarover de Cliëntenraad schriftelijk advies heeft uitgebracht, schriftelijk, en voorzover hij van het besluit afwijkt met opgaaf van redenen, mededeling aan de Cliëntenraad. 8. Gezien de samenhangende besluitvorming op Celloniveau worden het jaarplan en de begroting van het cluster niet voor advies voorgelegd op clusterniveau, maar wel nadrukkelijk met de Cliëntenraad doorgesproken. Artikel 7: Zwaarwegend adviesrecht van de Cliëntenraad 1. Ten aanzien van de onderwerpen genoemd onder 6.3.d en 6.3 e geldt een zwaarwegend adviesrecht. Als de clustermanager (respectievelijk sectormanager) op deze punten een besluit wil nemen dat afwijkt van het zwaarwegende advies van de Cliëntenraad, dient hij dit voor te leggen aan de sectormanager. Komen de sectormanager en de cliëntenraad niet tot overeenstemming dan wordt deze kwestie besproken in de overlegvergadering van de Centrale Cliëntenraad met de bestuurder. Indien het ook in dit overleg niet tot een vergelijk komt wordt het geschil voorgelegd aan de commissie van vertrouwenslieden, zoals aangegeven in de Regeling Centrale Cliëntenraad Cello. 2. Het gestelde in artikel 7.1 geldt niet als het besluit door de clustermanager moet worden genomen als gevolg van een wettelijk voorschrift. Artikel 8: Verstrekken van inlichtingen en gegevens 1. De clustermanager geeft de Cliëntenraad tijdig en desgevraagd schriftelijk alle inlichtingen en informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijze nodig heeft. 2. De clustermanager geeft de Cliëntenraad voorts, ten minste éénmaal per jaar, mondeling of schriftelijk algemene en financiële gegevens over het beleid binnen het cluster dat in het afgelopen jaar is gevoerd en in het komende jaar zal worden gevoerd. 3. De Cliëntenraad houdt de clustermanager op de hoogte van de regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de cliëntenorganisaties over beleidszaken, die de zorg en dienstverlening aan cliënten betreffen. Artikel 9: Geheimhouding

5 1. De leden van de Cliëntenraad mogen over de inhoud van vertrouwelijk aan hen toegezonden stukken of gegeven informatie geen mededelingen doen aan derden. Dit geldt ook voor zaken waarvan een ieder het vertrouwelijke karakter redelijkerwijze moet kunnen inzien. Bij een Deelraad Cliënten heeft de coach de verantwoordelijkheid ervoor te waken dat de leden niet worden belast met vertrouwelijke informatie, waarbij geheimhouding niet redelijkerwijze van de leden mag worden verwacht. 2. De geheimhouding vervalt niet bij beëindiging van het lidmaatschap van de Cliëntenraad. Artikel 10: Middelen De clustermanager stelt de Cliëntenraad in staat goed te functioneren door het beschikbaar te stellen van: informatiemateriaal over de cliëntenraden; de nodige materiële ondersteuning, zoals vergaderruimte, koffie, papier, apparatuur etc.; de nodige personele ondersteuning; middelen ten behoeve van scholing en deskundigheidsbevordering van leden van de raad; de cliëntenraad krijgt daartoe jaarlijks de beschikking over een vastgesteld budget. De Cliëntenraad kan voor het organiseren van een activiteit een beroep doen op het algemene budget medezeggenschap Cello. Daarvoor moet een voorstel en een begroting ingediend worden bij de Centrale Cliëntenraad. Artikel 11: Bescherming leden cliëntenraad De leden van de cliëntenraad of de cliënten die zij vertegenwoordigen, ondervinden geen hinder bij de zorg en dienstverlening en bejegening door begeleiders en/of andere medewerkers van de stichting Cello als gevolg van deelname aan de cliëntenraad en activiteiten die daar uit voortvloeien. Artikel 12: Jaarlijks verslag 1. De Cliëntenraad maakt in ieder geval één maal per jaar een verslag van haar werkzaamheden voor de cliënten c.q. vertegenwoordigers van het cluster. 2. De Deelraad Cliënten wordt hierbij geholpen door de coach of de secretaris van de Deelraad Vertegenwoordigers. 3. Het jaarverslag wordt ook gezonden aan de clustermanager, de sectormanager en verder aan iedereen die de Cliëntenraad van belang acht. Artikel 13: Contactpersoon De cliëntenraad benoemt een lid die de contacten onderhoudt met de Centrale Cliëntenraad Artikel 14: Slotbepaling 1. Deze regeling zal iedere drie jaar door de Centrale Cliëntenraad en de bestuurder worden geëvalueerd. 2. Aangelegenheden die de samenwerking tussen de cliëntenraad en de organisatie raken maar niet in deze regeling zijn geregeld, worden behandeld in de geest van deze regeling.

6 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLIËNTENRAAD Dit huishoudelijk reglement is een uitwerking van de Regeling Cliëntenraad. Het kan als hulpmiddel gebruikt worden om de afspraken rond het functioneren cliëntenraden op het clusterniveau vast te leggen. Artikel 1: Verkiezing leden Cliëntenraad 1. De procedure begint bij beëindiging van het lidmaatschap van een lid van de Cliëntenraad. Een afmelding dient bij voorkeur schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de voorzitter van de Cliëntenraad. 2. De leden van de Cliëntenraad worden over de vacature geïnformeerd. De cliëntenraad of deelraad bespreekt een eventuele profielschets voor de kandidaat. 3. Afhankelijk van de vacature worden de cliënten dan wel de (wettelijk) vertegenwoordigers op de hoogte gesteld van de vacature, eventueel met profielschets en wordt men uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Aangegeven wordt voor welke datum men de kandidatuur kenbaar kan maken bij de secretaris. 4. Bij verkiezingen geldt het volgende: indien er niet meer kandidaten zijn voorgedragen dan het aantal vacante zetels, is de keuze wel/ niet akkoord met de voorgedragen kandidaat/ kandidaten; indien er meer kandidaten zijn voorgedragen dan het aantal vacante zetels, wordt aangekruist wie de voorkeur heeft. De kandidaat/ kandidaten op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, wordt gekozen. Bij gelijk aantal stemmen wordt opnieuw gestemd. Staken de stemmen opnieuw dan wordt de verkiezing gestaakt en begint de procedure van kandidaatstelling opnieuw. Artikel 2: Inhoud van het lidmaatschap Cliëntenraad Van de leden van de Cliëntenraad mag verwacht worden dat zij: op de hoogte zijn van het Model Medezeggenschap Cliënten Cello, de Regeling Cliëntenraad en dat zij deze onderschrijven. de vergaderingen van de Cliëntenraad bijwonen; de belangen van de cliënten van het cluster vertegenwoordigen; zorgvuldig omgaan met de privacy van cliënten en medewerkers van het cluster; klachten, vragen of suggesties van (meerdere) cliënten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers van het eigen cluster die niet kunnen worden opgelost in de eigen woonvorm of werkgroep in de Cliëntenraad aan de orde stellen; cliënten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers van het eigen cluster informeren over zaken die in de Cliëntenraad spelen; in voorkomende gevallen de cliënten en/ of (wettelijk) vertegenwoordigers een mening vragen over zaken waar de Cliëntenraad mee bezig is; binnen de Cliëntenraad meepraten over de meer algemene zaken waarmee de Cliëntenraad zich bezighoudt; bij beëindiging van het lidmaatschap de opvolging tijdig bespreken in de Cliëntenraad Cluster. Artikel 3: Functieverdeling 1. De Cliëntenraad kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. 2. Bij een Cliëntenraad met deelraden worden bij elke deelraad een voorzitter en secretaris gekozen. De functie van penningmeester van de Deelraad Cliënten kan worden neergelegd bij de Deelraad Vertegenwoordigers. Bij de Deelraad Cliënten worden voorzitter en secretaris ondersteund door de coach.

7 3. De functieverdeling wordt ter kennis gebracht aan de cliënten, (wettelijk) vertegenwoordigers en de clustermanager. 4. De voorzitter heeft tot taak: het leiden van de raadsvergadering of deelraadsvergadering; het ondertekenen van de raadstukken; in het geval van deelraden het onderhouden van het voorzittersoverleg; het vertegenwoordigen van de raad binnen en buiten het cluster; het stimuleren en bewaken van het uitvoeren van besluiten genomen door de raad; het leiden van de jaarvergadering van cliënten c.q. (wettelijk) vertegenwoordigers het onderhouden van het contact met de CCR. 5. De secretaris heeft tot taak: het verzorgen van de verslaglegging van de raad; het tijdig verspreiden/ verzenden van de vergaderstukken; het verzorgen van de correspondentie van de raad; het opstellen van het jaarverslag. 6. De voorzitter en de secretaris hebben gezamenlijk tot taak: het bijeenroepen van de vergadering van de raad of deelraad; het voorbereiden en samenstellen van de agenda van de raadsvergadering; het doornemen van de ingekomen stukken; het doorgeven van relevante gegevens aan de vergadering; het optreden als vertegenwoordiging van de raad; het regelen van nieuwe leden van de raad; het stimuleren en bewaken van het uitvoeren van besluiten genomen door de raad. 7. De penningmeester is belast met het beheer en verantwoording van de financiële middelen en overige bezittingen van de Cliëntenraad. Artikel 4: Vergaderschema 1. De Cliëntenraad stelt jaarlijks de data vast waarop de cliëntenraad in dat jaar bijeen zal komen. De raad komt voorts bijeen wanneer de voorzitter dat nodig acht en binnen twee weken nadat ten minste twee leden van de Cliëntenraad schriftelijk en gemotiveerd verzoek hiertoe indienen bij de voorzitter. Bij een Cliëntenraad met deelraden, stellen beide deelraden jaarlijks een vergaderschema op. Zij vergaderen apart van elkaar. Over en weer worden agenda s en notulen uitgewisseld. 2. De clustermanager of eventueel een andere vertegenwoordiger van een team, kan worden uitgenodigd om (een deel van ) de vergaderingen bij te wonen. Over de gewenste aanwezigheid van de clustermanager en eventueel andere teamleden vindt overleg plaats met de clustermanager. 3. Zowel de volledige raadsvergaderingen als de deelraadvergaderingen zijn openbaar, tenzij de raad of deelraad besluit om besloten te vergaderen. 4. De Cliëntenraad kan een algemene jaarvergadering organiseren waarvoor cliënten en/ of (wettelijk) vertegenwoordigers worden uitgenodigd. Artikel 5: Stemmingen 1. Alle leden van de Cliëntenraad of van de deelraden hebben stemrecht. 2. Stemmingen gaan over zaken mondeling en over personen schriftelijk. 3. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 4. Blanco stemmen zijn ongeldig. 5. Bij staking van stemmen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Artikel 6: Relatie Deelraad Cliënten en Deelraad Vertegenwoordigers 1. Minimaal twee maal per jaar vindt overleg plaats tussen beide voorzitters, waarbij de voorzitter van de Deelraad Cliënten wordt ondersteund door de coach. Dit voorzittersoverleg

8 functioneert als agendacommissie van de Cliëntenraad. Dan wordt de planning van werkzaamheden van beide deelraden besproken. De clustermanager kan worden uitgenodigd om (een deel van) dit voorzittersoverleg bij te wonen. De deelraden kunnen ook afspreken om in plaats van dit voorzittersoverleg minimaal twee maal per jaar gezamenlijk bijeen te komen. Dit bevordert de wederzijdse bekendheid en onderlinge afstemming. 2. Het voorzittersoverleg vindt ook plaats wanneer er sprake is van een formele adviesaanvraag aan de Cliëntenraad. De clustermanager legt de adviesaanvraag voor aan het voorzittersoverleg. Daar wordt per onderwerp bepaald op welke wijze het advies tot stand komt, met als uitgangspunt dat de Deelraad Cliënten zoveel mogelijk betrokken wordt. Het voorzittersoverleg is ervoor verantwoordelijk dat er één advies (schriftelijk) wordt uitgebracht. 3. Er worden afspraken gemaakt op welke manier en door wie de jaarverslagen van de deelraden gemaakt wordt. 4. Er kan afgesproken worden dat de penningmeester van de Deelraad Vertegenwoordigers helpt met geld van de Deelraad Cliënten. Artikel 7: Verslaglegging Van iedere vergadering van de Cliëntenraad wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt in de eerst volgende vergadering ter vaststelling voorgelegd. Artikel 8: Werkplan en jaarverslag 1. De Cliëntenraad stelt jaarlijks een werkplan vast voor het komende jaar 2. De Cliëntenraad stelt jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar, een verslag vast van de werkzaamheden van het afgelopen jaar Artikel 9: Reglementswijzigingen en geschillen 1. Wijzigingen of aanvullingen op de Regeling Cliëntenraad kunnen als voorstellen aan de Centrale Cliëntenraad Cello en aan de bestuurder worden voorgelegd. De Centrale Cliëntenraad Cello heeft in deze een zwaarwegend adviesrecht. 2. Geschillen binnen de Cliëntenraad over de uitleg van dit reglement worden voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad Cello.

3. De Centrale Cliëntenraad bevordert de samenwerking tussen enerzijds cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers en anderzijds de stichting.

3. De Centrale Cliëntenraad bevordert de samenwerking tussen enerzijds cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers en anderzijds de stichting. REGELING CENTRALE CLIËNTENRAAD CELLO Artikel 1: Doelstelling van de Centrale Cliëntenraad 1. De Centrale Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten op stichtingsniveau. 2. De

Nadere informatie

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster.

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. 2. De cliëntenraad helpt mee om alles

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 Reglement Senas-zorg Cliëntenraad Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 1 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Installatie 4 Artikel 3 Doel en taken

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Reglement Centrale Participatieraad Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Watertoren 20 3247CL Dirksland Reglement centrale participatieraad - 2 - INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SJALOOM ZORG...

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Zorgaanbieder Instelling Cliënt Belangenbehartiger Ouder/familieberaad Ouder/familiecommissie

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

RI-09 Medezeggenschap cliënten en cliëntvertegenwoordigers

RI-09 Medezeggenschap cliënten en cliëntvertegenwoordigers RI-09 Medezeggenschap cliënten en cliëntvertegenwoordigers INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Visie Stichting Cavent op (mede)zeggenschap 3 Hoofdstuk 3 Begrippenkader en overlegstructuur

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in.

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. Voorwoord Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. De wettelijk vereisten staan in de Jeugdwet, paragraaf 4.2b Medezeggenschap. Entrea is een organisatie voor

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers)

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Cliënt(e): Degene die gebruik maakt van de hulp en/of dienstverlening

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC.

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC. Artikel 1: Definities Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC. In dit reglement wordt verstaan onder: Erasmus MC: Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam Cliëntenraad: Cliëntenraad van het Erasmus

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP INLEIDING: 2 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 ARTIKEL 2 DOELSTELLING EN DOELEN 3 ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING 3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

REGLEMENT CLIENTENRAAD

REGLEMENT CLIENTENRAAD Versie: 2.0 Beoordelaar: kwaliteitsfunctionaris Autorisator: Algemeen directeur Datum vaststelling: 04-11-2013 Datum evaluatie: 04-11-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN

REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. instelling: Netwerkpsychologen b. cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve

Nadere informatie

REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic

REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Zorgaanbieder : The Home Clinic V.O.F. b. Instelling : The Home Clinic, Weesp b. Cliënt

Nadere informatie

Reglement van oudercommissie t Poppeke

Reglement van oudercommissie t Poppeke Reglement van oudercommissie t Poppeke Vastgesteld op 6 juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Reglement oudercommissie 3 2. Huishoudelijk reglement oudercommissie 5 a. Werkwijze oudercommissie 5 b. Afspraken tussen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR Doelstelling ouderraad: - de samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders te bevorderen; - de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

Document ID: Pagina 1 van 9 v. 6.0

Document ID: Pagina 1 van 9 v. 6.0 Document ID: 1505616 Pagina 1 van 9 v. 6.0 Inhoudsopgave 1. Cliëntenraad... 1 2. Begripsbepalingen... 1 3. Doelstelling... 2 4. Taken... 2 5. Adviesrecht van de Cliëntenraad... 2 6. Verzwaard adviesrecht

Nadere informatie

Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 13 augustus 2002

Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 13 augustus 2002 stichting icare Icare Cliëntenraad Blankenstein 400 Postbus 900 7940 KE Meppel Reglement Icare Cliëntenraad Internet www.icare.nl KvK 41020244 Meppel CR 2008.006 Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad

Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Adegeest Besluit tot instelling van een cliëntenraad Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1. (begripsbepalingen) In dit besluit wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Florence te Rijswijk; b. instelling

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT YASHODA BHAWAN. en de CLIENTENRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT YASHODA BHAWAN. en de CLIENTENRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT YASHODA BHAWAN en de CLIENTENRAAD 1 juni 2013 www.yashodabhawan.nl Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Yashoda Bhawan Begrippen In dit besluit wordt verstaan onder: 1. Zorgaanbieder:

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB / 11

REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB / 11 REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB 01-07-2014 1 / 11 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: Fonds: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is: HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN 2017 Artikel 1: Doelstelling De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is: De RvSDD levert zowel gevraagd als ongevraagd

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Stichting Pensioenfonds NIBC 1 juli 2014 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds NIBC van toepassing.

Nadere informatie

c. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 1.58 lid 4); d. De oudercommissie beslist bij meerderheid van stemmen (Wk art. 1.

c. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 1.58 lid 4); d. De oudercommissie beslist bij meerderheid van stemmen (Wk art. 1. OUDERCOMMISIE REGLEMENT Reglement oudercommissie Kinderopvang Fiep 1. Doelstelling De oudercommissie stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid van kinderopvang Fiep door een goede

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de

Nadere informatie

R1 Reglement van de centrale oudercommissie

R1 Reglement van de centrale oudercommissie R1 Reglement van de centrale oudercommissie 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Houder: Bestuur: Directie: Kindercentrum: Locatiemanager: Beroepskracht: Ouder: Oudercommissie: Stichting Kinderopvang

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen Bespreekbaar door RVB concept. Oktober 2016

Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen Bespreekbaar door RVB concept. Oktober 2016 REGLEMENT CLIËNTENRAAD VERSIEBEHEER RAPPORTDATUM Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen 21-10- 2016 Bespreekbaar door RVB Oktober 2016 0.1 - concept Manager 1.0 Directeur Ter goedkeuring

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Inleiding De Flintstones kinderopvang bv, Den Haag en de oudercommissie wil de advisering van de ouders via een oudercommissiereglement vastleggen. Dit reglement omvat geen regels

Nadere informatie

Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop

Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop Algemeen Stichting Kinderopvang Op Kop vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Versie 01-07-2014 Artikel 1. Definities Bestuur: Intern Toezicht: Verantwoordingsorgaan: Het bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie van het pensioenfonds.

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Procedure # 06 Medezeggenschap

Procedure # 06 Medezeggenschap Procedure # 06 Medezeggenschap Versie 2 Datum 10 november 2015 Goedgekeurd door: Bestuursvoorzitter CKZ: 1. DOEL Handtekening Het vastleggen van de procedure betreffende het instellen, de samenstelling,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal

Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal Versie Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen 10-06- 2015 0.1 - concept Algemeen directeur i.s.m. interne

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD TAKEN EN BEVOEGDHEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders als bedoeld in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo DEFINITiE Artikel 1 Leden: De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Tijdens de intake (leerling

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA SPA Reglement Deelnemersraad 1 versie 16-11-2011 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school.

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet Primair Onderwijs

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Regelement oudercommissie Gastouderbureau De Kleine Kroon

Regelement oudercommissie Gastouderbureau De Kleine Kroon Regelement oudercommissie Gastouderbureau De Kleine Kroon 1 Inhoud Begripsomschrijving 3 1. Reglement oudercommissie 4 2. Huishoudelijk reglement oudercommissie 7 a. Werkwijze oudercommissie (bepaalt alleen

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID beleidsterrein : Gehandicaptenbeleid wettelijke grondslag : Artikel 1a Wet voorzieningen gehandicapten datum inwerkingtreding : 1 augustus 2005

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Reglement Centrale ouderraad Kids2b

Reglement Centrale ouderraad Kids2b Reglement Centrale Ouderraad Pagina 1 van 5 Reglement Centrale ouderraad Kids2b Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie In werking 01-07-2014 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de onder het bevoegd gezag staande scholen:

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd DEFINITIE Artikel1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Nummer 15-01.2012 (gewijzigd) De raad van de gemeente Eemsmond Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Gelezen het erratum van het college van burgemeester

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad SWAZOOM

Reglement Cliëntenraad SWAZOOM Reglement Cliëntenraad SWAZOOM Paragraaf 1: Begrippen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit Reglement wordt verstaan onder: 1. de Instelling: de vestigingen die onderdeel uitmaken van Stichting Welzijn Amsterdam

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Reglement van het verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen Voor dit reglement zijn de volgende begripsomschrijvingen van toepassing:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Reglement Verantwoordingsorgaan 1 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het fonds zijn van overeenkomstige toepassing

Nadere informatie

Regelement ouderraad kdv Ouders Wensch

Regelement ouderraad kdv Ouders Wensch Regelement ouderraad kdv Ouders Wensch Begripomschrijving Houder: degene die een kindercentrum exploiteert. Contactpersoon: degene die namens de houder de contacten met de ouderraad onderhoudt. Kindercentrum:

Nadere informatie

Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost

Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost De stadsdeelraad van het stadsdeel Oost; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 24 september 2013; Gelet op de verplichting tot burgerparticipatie

Nadere informatie

INSTELLING Artikel 2 1. BC Broekhin Roermond heeft een ouderraad ingesteld. 2. De ouderraad is samengesteld uit ouders.

INSTELLING Artikel 2 1. BC Broekhin Roermond heeft een ouderraad ingesteld. 2. De ouderraad is samengesteld uit ouders. REGLEMENT OUDERRAAD BC Broekhin Roermond Ouderraad BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. Ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen; b. Ouderraad: de geledingenraad

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd

Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd Artikel 1 Begripsbepaling Stichting Kinderopvang Landerd: Bestuur: Kindercentrum: Coördinator: Centrale oudercommissie: Oudercommissie : Beroepskracht:

Nadere informatie

Aan de school is een ouderraad verbonden als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet.

Aan de school is een ouderraad verbonden als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet. REGLEMENT OUDERRAAD BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen. Ouderraad: de geledingenraad van ouders als

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN VERSIE 28 APRIL 2015 Definities Op dit reglement zijn de begripsbepalingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie