Bibliotheek West-Achterhoek Jaarverslag Deel 1 Bestuursverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bibliotheek West-Achterhoek Jaarverslag 2013. Deel 1 Bestuursverslag"

Transcriptie

1

2 Bibliotheek West-Achterhoek Jaarverslag 2013 Deel 1 Bestuursverslag 2

3 Inhoud Voorwoord 4 Raad van Toezicht, doelstelling en missie 5 Landelijke, provinciale, regionale en lokale ontwikkelingen 8 Interne bedrijfsvoering 11 Bijlage: medewerkers per 31 december Dit jaarverslag bestaat uit twee delen: Een bestuursverslag (deel 1) en een Trendrapportage met Feiten en cijfers (deel 2) Dit jaarverslag is samengesteld volgens de richtlijnen die daartoe zijn opgesteld door de Algemene Rekenkamer. 3

4 1. Voorwoord 2013 was het jaar van de omwenteling voor de medewerkers van Bibliotheek West- Achterhoek. Achter de schermen moesten wij afscheid nemen van een groot aantal collega s om de gemeentelijke bezuinigingen te kunnen opvangen. Het doel was om in de toekomst met minder geld toch dezelfde service aan onze klanten te verlenen en de openingstijden en de collectie niet te beperken. Tegelijkertijd willen we geld overhouden om te innoveren, nieuwe diensten te ontwikkelen en op een andere manier te werken aan leesbevordering. De bezuinigingen geleid tot het sluiten van twee servicepunten in de gemeente Doetinchem: Gaanderen en De Huet. In plaats van deze kleine vestigingen zijn in Gaanderen en De Huet op alle scholen voor basisonderwijs bibliotheken op school geopend. Een deel van onze trouwe vrijwilligers is daar nu aan de slag om het lezen en het leenverkeer te begeleiden. De wens om ook in het algemeen het lezen dichter bij de jeugd te brengen en onze begeleiding op dat onderwerp te professionaliseren, heeft geleid tot het instellen van een unit educatie die inmiddels met 13 van de 18 scholen voor basisonderwijs in de gemeente Doetinchem contracten heeft afgesloten voor het vestingen van bibliotheken op school. De gemeente Bronckhorst heeft geld vrijgemaakt voor een combinatiefunctionaris die tot opdracht heeft om de vraag van scholen te inventariseren. Soms leidt dat tot de vestiging van een bibliotheek op school, soms is de interesse meer gericht op het ondersteunen van de leerwegen die de school zelf ontwikkelt. Na de interne reorganisatie is niet alleen een unit educatie actief, maar is eveneens een unit digitaal ingesteld waar de ontwikkeling van de digitale dienstverlening verder wordt uitgewerkt. Het gebruik van social media, het aansluiten bij de nationale digitale bibliotheek en het verder ontwikkelen van apps die tegemoet komen aan de wensen van onze leden, heeft hierdoor een extra impuls gekregen. Ook het klassieke bibliotheekwerk vernieuwt. Noodgedwongen zijn de medewerkers op de zogenaamde daluren alleen gaan werken. Dat leidt tot wisselende reacties van hen zelf en van het publiek. Gelukkig is er bij het publiek overwegend begrip voor het feit dat hulp niet altijd direct voorhanden is en veel medewerkers stellen het voortdurende contact met klanten op prijs: het is immers het hart van hun werk. Nu komt het aan op inventiviteit, het slimmer aanbieden van materialen en het sneller zoeken naar oplossingen voor vragen. Uit al deze voorbeelden blijkt de kwaliteit van onze medewerkers. Die mogen in dit voorwoord terecht in het zonnetje worden gezet. Ik bedank hierbij niet alleen hen, maar ook alle andere mensen die het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan het succes van de bibliotheek. Mw. drs. Wieb Broekhuijsen Bestuurder/directeur Bibliotheek West-Achterhoek 4

5 2. Raad van Toezicht, doelstelling en missie Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan van de Stichting. Samenstelling Hoofdfunctie Nevenfunctie(s) Voorzitter: De heer I.H.H. Lurvink (portefeuille onderwijs) Waarnemend voorzitter: Mevrouw A.M.F. Oosterwijk-van Hout (portefeuille personeelsbeleid) De heer J.H. de Boer (portefeuille cultuur) De heer D. Kasper (portefeuille financiën) De heer F. van Reenen (portefeuille juridische zaken) De heer H.W.A. Roes (op voordracht van de ondernemingsraad) Mevrouw S.G.J.M. Willems (portefeuille bedrijfsleven) Bestuurssecretaris ROC Graafschap College Vestigingsmanager thuiszorg consultant onderwijs Redacteur nieuws omroep Gelderland diverse functies op het gebied van kunst en cultuur kerkelijk vrijwilligerswerk seniorenweb Werkwijze De Raad van Toezicht handelt volgens de regels van het cultural governance. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsmatige c.q. toezichthoudende taken enerzijds en ondersteunende taken anderzijds. De thema s van het cultural governance worden planmatig in het vergaderschema opgenomen en telkens door twee leden van de Raad van Toezicht voorbereid. Zo is ook in 2013 aandacht besteed aan de evaluatie van het eigen functioneren, aan het rooster van aftreden en aan de samenstelling en het profiel van de Raad van Toezicht. Informatiebronnen De Raad wordt schriftelijk en mondeling geïnformeerd. De schriftelijke informatie bestaat uit financiële kwartaalrapportages, resultaatverantwoording per kwartaal van de voortgang van de strategische beleidsontwikkelingen en periodieke voortgangsberichten over de activiteiten van de stichting. De voorzitter van de Raad van Toezicht overlegt maandelijks met de directeur/bestuurder. Tevens wordt gevraagd en ongevraagd door de bestuurder mondeling verantwoording afgelegd. De financieel adviseur is bij financiële onderwerpen in vergadering van de Raad van Toezicht aanwezig om informatie te geven over het financiële beleid, de stand van zaken en de eventuele financiële risico s. 5

6 Bezoldiging De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Externe accountant Op 18 december 2012 heeft de RvT Deloitte verzocht de jaarrekening over het afgelopen jaar te controleren. Bij het bespreken van de jaarrekening en de andere jaarstukken is de externe accountant die de controle heeft uitgevoerd in de vergadering aanwezig geweest om toelichting te geven en de Raad van Toezicht te adviseren over het te voeren beleid. De Raad voor Jaarverslaggeving heeft een richtlijn opgesteld voor organisaties zonder winststreven. Na overleg met de accountant is besloten om richtlijn RJ 640 niet te hanteren. Er is hiervoor geen wettelijke verplichting. Een belangrijke reden om af te zien van het hanteren van deze richtlijn is het op de balans zetten van de collectie, hetgeen tot een grote verschuiving in de financiële huishouding zal leiden. Richtlijn RJ 640 geeft adviezen met betrekking tot de inhoud van het jaarverslag. Dit jaarverslag is dan ook conform die adviezen samengesteld. Jaarverslag en jaarrekening. De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van 26 maart 2013 de jaarrekening 2012, alsmede het inhoudelijk jaarverslag 2012 goedgekeurd. Conform de opdracht in de budgetovereenkomst zijn deze stukken vóór 1 april toegezonden aan de gemeenten. Vergaderingen 2013 De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 5 keer vergaderd. De reguliere vergaderingen vonden plaats op 26 maart 2013, 29 augustus 2013, 17 september 2013, 15 oktober 2013, 10 december Tijdens een extra vergadering op 19 november 2013, aansluitend aan de evaluatievergadering van de RvT, werd gesproken over de reorganisatie. Besluitvorming vond plaats met betrekking tot: - goedkeuring van het inhoudelijk jaarverslag - goedkeuring van de financiële jaarrekening - goedkeuring van de begroting - goedkeuring evaluatierapport RvT - goedkeuring verleend aan mw Broekhuijsen tot het starten van het proces tot verkoop van het pand in Wehl - mandateren van mw Broekhuijsen tot het vinden van een nieuwe softwareleverancier. De Raad van Toezicht liet zich informeren over: - landelijke bibliotheekontwikkelingen - de voortgang van de samenwerking binnen SAMBA - mogelijke gevolgen van de bezuinigingsopdrachten voor de verschillende vestigingen - gevolgen van de reorganisatie voor de organisatie. Overig - De Raad van Toezicht was aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle personeelsleden Rol van de Raad van Toezicht tijdens de reorganisatie Namens de Raad van Toezicht heeft de heer D. Kasper zitting genomen in de bezwarencommissie die in het kader van de reorganisatie is ingesteld. Samen met de vertegenwoordiger van de OR hebben zij de heer W. Wetzels verzocht als onafhankelijk voorzitter op te treden. 6

7 Bij de bezwarencommissie zijn twee bezwaren ingediend die allebei niet gegrond zijn bevonden. Raad van Bestuur Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, mevrouw drs. W.L. Broekhuijsen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de Stichting en draagt zorg voor de continuïteit van de Stichting. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur legt tevens verantwoording af aan interne en externe organen, zoals de Ondernemingsraad en de gemeenten als subsidiegever. De bestuurder-directeur was als adviseur bij elke vergadering van de Raad van Toezicht aanwezig, behalve bij de besloten vergadering van de Raad van Toezicht over het eigen functioneren. Middels voortgangsberichten werd melding gedaan van de ontwikkeling van het strategisch beleid. Statutaire naam, doelstelling en beleid In de Statuten staat het volgende vermeld: Stichting Bibliotheek West-Achterhoek is gevestigd te Doetinchem. De Stichting heeft ten doel: de bevordering van de Openbare Bibliotheekvoorziening in haar werkgebied ten behoeve van de gehele bevolking zonder onderscheid van godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid of sociale groepering. Het werkgebied van de Stichting bestaat uit de gemeenten Doetinchem, Doesburg en Bronckhorst. De Stichting tracht dit doel te bereiken door: - Het oprichten en in stand houden van een openbare bibliotheek. - Het al dan niet in eigen beheer voorzien in Back Office Publieksdiensten evenals facilitaire diensten. - Het samenwerken met andere basisbibliotheken en ondersteunende instellingen in een netwerkorganisatie. - Alle overige wettelijke middelen. Het beleid waarmee de doelstelling wordt nagestreefd staat vermeld in het meerjaren beleidsplan Verhalen, beelden en informatie dat in 2011 is vastgesteld. Missie Bibliotheek West-Achterhoek biedt verhalen, beelden en informatie en helpt bij het vinden en duiden hiervan. Visie De bibliotheek vormt de eerste schakel in de kenniseconomie. Niet alleen vormen vaardigheden op het gebied van taal en lezen het fundament hiervoor, maar het gaat ook om een onafhankelijke ordening en duiding van bronnen. De bibliotheek groeit in onze ogen uit tot een ketenorganisatie, die in samenwerking met anderen, zaken tot stand brengt die lokaal van belang zijn. Daarnaast bedient de bibliotheek de huidige klantenkring. De bibliotheek kiest ervoor om op korte termijn het voor klanten aantrekkelijker te maken om meer te lezen en te zoeken naar onafhankelijke en betrouwbare informatie door invoering van het winkelconcept, gericht op het versterken van de uitleenfunctie. Dat winkelconcept is gericht op het verhogen van het aantal uitleningen door tegemoet te komen aan de vraag van het grote publiek. De speerpunten waarop de komende periode ontwikkeling gaat plaatsvinden zijn: A. een verantwoord vestigingsbeleid B. innovatie van de dienstverlening C. versterking van de inhoud D. cultureel ondernemerschap 7

8 3. Landelijke, provinciale, regionale en lokale ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Nieuwe Bibliotheekwetgeving Ook in 2013 kwam de nieuwe bibliotheekwet - Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) - niet gereed. Er zijn gelukkig wel belangrijke stappen gezet. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari Deze nieuwe bibliotheekwet heeft tot doel te komen tot een actualisering van de wettelijke bepalingen voor de openbare bibliotheek. Want de huidige Wet op het specifiek cultuurbeleid (Wsc) is sterk verouderd. Het biedt geen adequate basis meer voor de huidige praktijk van het bibliotheekwerk en voor de digitale ontwikkelingen in de bibliotheeksector. In de ledenvergadering van december 2012 hebben de leden van de branchevereniging VOB besloten om een werkgroep onder leiding van Ton Brandenbarg in te stellen met als opdracht de extra ledenvergadering van 28 februari 2013 voor te bereiden. In deze ledenvergadering formuleerde de branche haar standpunt op basis van het advies 'De VOB op weg naar een bibliotheekwet' van de werkgroep Brandenbarg. Het ministerie van OCW gaf een technische briefing op 25 april 2013 over de concepttekst bibliotheekwet. Op 19 april 2013 publiceerde het ministerie van OCW de wetstekst. De VOB riep haar leden op te reageren op de conceptwet met een daarvoor gemaakt manifest 'Op weg naar een bibliotheekwet'. Hierin zijn de uitkomsten van de extra ledenvergadering 26 februari 2013 samengebracht. Ruim 168 mensen hebben gereageerd op deze conceptwet. In heel veel reacties wordt gepleit voor het behoud van de fysieke bibliotheek. In het nieuwe voorstel is helaas de verantwoordelijkheid van elke stad en dorp om een volwaardige bibliotheekvoorziening aan haar inwoners te bieden niet opgenomen. Door bezuinigingen op het gemeentebudget dreigen steeds meer bibliotheken in stadswijken en dorpen te worden gesloten. De VOB doet daarom een oproep aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Tweede Kamer om deze gemeentelijke verantwoordelijkheid alsnog in de wet te regelen. Nieuwe rol Koninklijke Bibliotheek Op 1 januari 2015 zal naar verwachting de nieuwe bibliotheekwet in werking treden. Op grond van deze wet worden per genoemde datum de taken die door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) worden uitgevoerd, geïntegreerd met de taken van de Koninklijke Bibliotheek (KB). De KB gaat hierdoor vanaf 2015 een centrale rol spelen in het stelsel van openbare bibliotheken. Bijdrage digitale content De afgelopen jaren leggen de bibliotheken gezamenlijk steeds meer geld in om digitale content aan te schaffen. Van 0,20 per inwoner in 2010 loopt het bedrag op tot 0,45 per inwoner in Dat houdt in dat de branche in de periode bereid is om ruim 13 miljoen euro op tafel te leggen voor gezamenlijk inkoop van e-content. Voor 2013 geldt een bijdrage van 0,30 per inwoner. Ebooks Op de algemene ledenvergadering van de VOB van 13 juni 2013 hebben de bibliotheekdirecteuren stevig gediscussieerd over het e-bookpluspakket. Het is beperkt in omvang, in techniek en in actualiteit. Toch willen zij een aanbod hebben voor de leden van de bibliotheek die e-books willen lezen. Eind 2013 is getest met het ebookplatform en bibliotheekleden kunnen vanaf begin 2014 e-books bij de bibliotheek lenen. De voorwaarden voor het pakket zijn tot stand gekomen in onderhandeling met de uitgevers. Het pakket heet het e-bookpluspakket. Het e-bookpluspakket houdt in dat bibliotheekleden 18 e-booktitels kunnen kiezen uit een grote collectie van tussen de 1 en 3 jaar oud. 8

9 Gelderse samenwerking Vooruitlopend op de participatie in het provinciale bibliotheeksoftwaresysteem (medio 2015) heeft Bibliotheek West-Achterhoek aansluiting gezocht bij de provinciale collectievorming. Per 1 juli wordt de collectievorming gedaan door een team van specialisten in Arnhem. Daarnaast werd het titelbeheer ook centraal opgepakt. Bibliotheek West-Achterhoek wordt vertegenwoordigd door de directeur/bestuurder die in het Gelders Netwerk verkozen is tot voorzitter (sinds oktober 2012). De bibliotheek speelt een actieve rol bij de vertegenwoordiging van het netwerk bij de provincie, het organiseren van de inhoudelijke dialoog over het bibliotheekwerk, de innovatie en de tot stand koming van de strategie. West-Achterhoek participeert in een aantal provinciale themaverbanden, zoals Ontmoeting en Debat en De Bibliotheek op School. Zij laat zich door collega s uit Oost-Achterhoek vertegenwoordigen bij het themaverband informatiemanagement en zoekt vanuit de lokale situatie aansluiting bij de projecten Laaggeletterheid en Voordeel met je biebpas. Samenwerking in de Achterhoek Digitaal werkplan In oktober wordt een SamBA Adviseur digitale dienstverlening aangesteld die de directeuren adviseert over de digitale dienstverlening, webtoepassingen en nieuwe technieken. Deze adviseur analyseert nieuwe ontwikkelingen rond digitale dienstverlening en de inzet van internet als communicatiekanaal. Begin oktober wordt het Digitaal Werkplan 2014 gepresenteerd. De speerpunten van dit werkplan concentreren zich op het realiseren van digitale (gemaks-)diensten, het aanhaken bij de landelijke ontwikkelingen rondom het lenen van e-books, het realiseren van continu klantonderzoek en het aanhaken aan overige landelijke ontwikkelingen. Marketing In 2013 werd tevens vier maal een specifieke marketingactie samen met de andere bibliotheken uit de Achterhoek gerealiseerd. Deze varieerden van het organiseren van inspiratiesessies met betrekking tot de klantcontacten tot het aanbieden van kortingsbonnen voor het bibliotheeklidmaatschap. Contacten met de gemeenten Algemeen Conform de budgetovereenkomst is in 2013 in iedere gemeente tweemaal contact geweest met de verantwoordelijke wethouder. Het contact met de beleidsambtenaren is veelvuldig en intensief. In 2013 is voor het eerst gewerkt met een productboek en een productbegroting. De afspraak dat vanuit de gemeenten nieuwe inhoudelijke doelstellingen aangehaakt aan het gemeentelijk beleid zouden worden vastgesteld, is in 2013 nog niet van de grond gekomen. G!ds De uitvoering van G!ds verloopt in twee van de drie gemeenten voorspoedig, voor de gemeente Doesburg beheert Bibliotheek West-Achterhoek geen data in G!ds. De contracten lopen medio 2014 af, er zijn besprekingen gestart voor de continuering hiervan. 9

10 Bronckhorst De gemeente Bronckhorst gaf de bibliotheek gelijk naar aanleiding van de bezwaarprocedure die werd gestart als gevolg van de onaangekondigde korting op het budget. Een rekenfout leidde tot de noodzaak om deze procedure te starten en de gemeente heeft hieraan ruiterlijk gevolg gegeven toen de bezwarencommissie de gemaakte fout erkende. Beleidsinhoudelijk heeft de gemeente zich gebogen over een aantal strategische vragen met betrekking tot het bibliotheekwerk. In opdracht van de gemeente werkte Bibliotheek West-Achterhoek een aantal scenario s uit die op ambtelijk niveau zijn besproken. Heel tevreden stemde het begin van Boekstart in deze gemeente, die nu als laatste gemeente ook meedoet aan het stimuleren van ouders via het consultatiebureau bij het aanbieden van boekjes aan de allerjongsten. Dit samenwerkingsverband tussen gemeente, Yunio en de bibliotheek werd namens de gemeente door wethouder Steffens ondertekend. Doesburg In 2013 besloot het college van B&W van de gemeente Doesburg dat de bibliotheek zou gaan verhuizen naar De Linie. Het doel is tweeërlei: enerzijds speelt de gemeentelijke bezuinigingstaak een rol, anderzijds hecht de gemeente grote waarde aan de samenwerking tussen de Buurtacademie en Bibliotheek West-Achterhoek. De verhuizing zal medio 2014 plaatsvinden. Inmiddels is de werkwijze van de bibliotheek aan het veranderen: de invoering van zelfbediening voor de klanten maakt het mogelijk om ook in Doesburg met eenmansbezetting te werken. Doetinchem De gemeente heeft een aantal forse bezuinigingen doorgevoerd, maar door het temporiseren van een aantal bezuinigingsmaatregelen is bereikt dat de vestiging in Wehl tot 1 januari 2017 in aangepaste vorm gehandhaafd kan blijven. Met de dorpsraad, Het Timpaan en de Stichting Vrienden van de Bibliotheek in Wehl worden plannen gemaakt opdat de bibliotheekfuncties ook na die datum gehandhaafd kan blijven, maar in een andere vorm dan nu het geval is. De servicepunten De Huet en Gaanderen zijn per 1 januari 2013 gesloten, de afhandeling van het leenverkeer en het realiseren bibliotheken op school waardoor de collectie jeugdboeken van Gaanderen en De Huet een andere bestemming kreeg vergde nog enkele maanden na de sluitingsdatum. Samenwerking met andere organisaties Structurele samenwerking voor/in het gehele werkgebied vindt plaats met - Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers - Volksuniversiteit - Stichting Senioren Ontmoetingspunt - Graafschap College - Sensire - Seniorweb - Onderwijsinstellingen, zowel voorschoolse opvang, basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs - Brede School Netwerk - Buurtacademie Doesburg - Vrienden van de bibliotheek Hengelo - Galerie van de Bibliotheek Zelhem - Dorpsraad Wehl - Vrienden van de Bibliotheek in Wehl Bibliotheek West/Achterhoek participeert in de volgende overlegorganen: 10

11 Samenwerkende Gelderse Bibliotheken Achterhoek 2020 Bronckhorst - Galerie Zelhem - Overleg met de gemeente over jongeren, ouderen, spreidingsbeleid - Stichting Kunst en Cultuur Bronckhorst - Projectgroep IKC Steenderen Doesburg - Coördinatie leesbevorderingsproject in nauwe samenwerking met een aantal partners. - Taalacademie (samen met de Buurtacademie) - Jongeren Informatie Punt - Onderwijsachterstandenbeleid Doetinchem - t Brewinc: voorzitterschap - LOCO Locaal Overleg Culturele Ondernemingen, overleg tussen Amphion, Bibliotheek, Gruitpoort, Muziekschool - Brede School: stuurgroep en projectgroep 4. Interne bedrijfsvoering Medewerkers Reorganisatie De medewerkers vormen de bedrijfskracht van de organisatie. Hun inzet is formidabel geweest tijdens en na de zware reorganisatie van het afgelopen jaar. De reorganisatie heeft geleid tot een volledig nieuwe organisatie met een andere invulling van het management, nieuwe functieprofielen, het opheffen van de scheiding van back- en frontoffice en het instellen van specialistische units. Dat laatste had tot doel om medewerkers beter in staat te stellen zich inhoudelijk verder te bekwamen. Professionalisering van de organisatie is essentieel. Tijdens de reorganisatie zijn veel gesprekken met individuele medewerkers gevoerd, die uiteindelijk hebben geleid tot een inventarisatie van de scholingsvraag (0-meting en plaatsingsgesprekken). De scholing wordt in 2014 uitegrold. Begin april werd een akkoord bereikt met de ABVAKABO over het sociaal plan. Tijdens de reorganisatie zijn twee officiële bezwaren ingediend, die aan een onafhankelijke commissie zijn voorgelegd. De commissie beoordeelde beide bezwaren als ongegrond. In het jaarverslag van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen komt één klacht voor, die niet tot verdere acties heeft geleid. Het is niet helemaal duidelijk of deze klacht te maken heeft gehad met de reorganisatie. Specialistische kennis en ondersteuning op het gebied van HRM wordt verkregen bij SLS (Shared Library Services), een service-organisatie voor bibliotheken. Daar is per 1 januari 2014 ook de volledige verzuimbegeleiding ondergebracht. Een andere vorm van sociaal beleid is het bieden van stages en werkervaringplekken. De bibliotheek investeert in een goede begeleiding van lerende mensen. Opleiding en scholing Er wordt actief geïnvesteerd in een scholingsprogramma. Vanwege de reorganisatie is zoveel mogelijk budget vrijgemaakt om mensen in staat te stellen te voldoen aan de functie-eisen. Daarom is meer dan de landelijk vastgestelde norm van 3% van de bruto salarislasten in de reservering voor de reorganisatie opgenomen. 11

12 Vrijwilligersbeleid Naast de CAO gerelateerde en dus betaalde functie, kent Bibliotheek West-Achterhoek vele medewerkers die hun deskundigheid onbetaald inzetten voor aanvullende diensten. Met alle vrijwilligers is een vrijwilligersovereenkomst afgesloten, conform het model van de Doetinchemse vrijwilligerscentrale. Ondernemingsraad De Bibliotheek kent een Ondernemingsraad (OR). Sinds 1 juli 2013 is de omvang van de organisatie teruggelopen, waardoor de wettelijke basis voor de OR is weggevallen. Hierover heeft de OR het standpunt ingenomen dat het aantal leden zal teruglopen van vijf naar drie en dat gewerkt zal worden op basis van de regels rond medezeggenschap. De interne regelingen voor het werk van de leden van de Medezeggenschapsraad blijven onverkort gehandhaafd. Opleiding, vergoeding en overleg vinden plaats conform de Wet op de Ondernemingsraden. De directeur wordt bij het werken met de Medezeggenschapsraad ondersteund door de P&O beleidsmedewerker van SLS. Er waren binnen de OR in 2013 geen vacatures. Vanwege de reorganisatie is er intensief overlegd tussen OR en directie. Zij vergaderden op 10, 16 en 29 januari, 18 februari, 3 maart, 30 mei, 11 juni en 25 juni, 9 juli en 17 september en 19 december. De OR is advies gevraagd over: o Het reorganisatieplan o De functiematrix o Het outsourcen van de financiële administratie De OR is om instemming gevraagd over: o De keuze van het outplacementbureau o Maatregelen sociale veiligheid in verband met het alleen werken o De regeling variabele uren o De regeling bijzonder verlof o De regeling gesprekscyclus. Tevens heeft de OR een lid voorgedragen voor de onafhankelijke bezwarencommissie die conform bijlage D van de bibliotheek COA in het kader van de reorganisatie is ingesteld. Financieel beleid 2013 stond in het teken van de reorganisatie en daaruit voortvloeiende hervormingen. Twee keer per jaar vindt met de portefeuillehouder van elke gemeente een gesprek plaats met de Raad van Bestuur. Dan wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Dan worden ook begroting en jaarrekening besproken. 12

13 Bijlage: Medewerkers per 31 december 2013 Wieb Broekhuijsen Directeur Anja de Graaf Senior medewerker Bedrijfsondersteuning Ron van den Heuvel Senior medewerker Bedrijfsondersteuning Mariken van der Meijden Secretaresse Saskia Dik Administratief medewerker Andre Ebbers Administratief medewerker Peter Wekking Medewerker Marketing en Public Relations / Medewerker Bibliotheekautomatisering en O&O Paul Visser Specialist Collectiebeleid / Bibliotheek medewerker Madou Bruins Webredacteur / Medewerker Educatie Dicky van den Broek Medewerker Nieuwe Media Rina Bulsink Teamleider Vestigingen / Bibliotheek medewerker Helga Smits Teamleider Vestigingen Marieke Beerten Teamleider Vestigingen Erna Krol Teamleider Educatie / Specialist Educatie Jacqueline Terwijn Specialist Educatie / Medewerker Educatie / Medewerker Bibliotheekautomatisering en O&O Jenny Kolkena Bibliotheek medewerker / Medewerker Educatie Ingrid Jolink Medewerker Educatie Ineke Jolink Medewerker Educatie / Bibliotheek medewerker Alita Ordelman Medewerker Educatie / Bibliotheek medewerker Dorine Reinders Medewerker Educatie / Bibliotheek medewerker Hanny Bosch Medewerker Educatie / Bibliotheek medewerker Lenie Niessink Medewerker Educatie / Bibliotheek medewerker 13

14 Karin van den Dikkenberg Medewerker Educatie / Bibliotheek medewerker Mirjam Bruil Bibliotheek medewerker Yvonne Jansen Bibliotheek medewerker Annette van Cappellen Bibliotheek medewerker Marjan Schipper Bibliotheek medewerker Ans van Es Bibliotheek medewerker Dinie Ubbing Bibliotheek medewerker Heidi de Graaf Bibliotheek medewerker Rolinka van den Hof Bibliotheek medewerker Yvonne Koekkoek Bibliotheek medewerker Marianne Luiten Bibliotheek medewerker Lenie Niessink Bibliotheek medewerker Martin Ordelmans Bibliotheek medewerker Trees Peters Bibliotheek medewerker Elly de Ruiter Bibliotheek medewerker Marjan Schipper Bibliotheek medewerker Ria Veldkamp Bibliotheek medewerker Erna Bruggink Medewerker Collectie Jim Lawa Medewerker sorteercentrum Farcia Bechan Medewerker publieksservice Gastvrouw/heer Steenderen Denny Legters 14

15 Wilma Wight Melanie Manschot Boek aan huis Doetinchem Mevr. A. Kooistra De heer. Vreeswijk, van Mevrouw Vreeswijk, van Mevr. Woude, van der Mevr. D. Wouters Boek aan huis Wehl Mevr. M. Klijn Boek aan huis Doesburg De heer E. Nijholt Mevr. M. Frowijn Mevr. N. Boetzel Boek aan huis Vorden Mevr. E. Marijnissen Boek aan huis Zelhem Mevr. M.A. Opmeer Vrijwilligers Doetinchem Wim Gertzen Ruud Gudden Femke Kaak 15

16 Haiko Koe, de Tineke Makkinje Heather Rijntjes Marcel Smit Marcel Vervelde Stagiair Doetinchem Paul Kobessen Stagiaire Doesburg Debbie Aagten Stagiair Vorden Bram Bosma 16

Jaarverslag 2013. Achterhoekse Poort

Jaarverslag 2013. Achterhoekse Poort Jaarverslag 2013 Achterhoekse Poort Voorwoord 3 Algemene ontwikkelingen 4 Van uitleenfabriek naar kennisorganisatie voor lezen en informatie 6 Volop aandacht voor de jeugd 7 Informatie en inspiratie 11

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2014 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2014 MEERWEGEN SCHOLENGROEP Postbus 194 3800 AD Amersfoort 033 479 4040 meerwegen@meerwegen.nl INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. LEESWIJZER 3. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 4. VERANTWOORDING RAAD VAN

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2013

Jaarverslag & Jaarrekening 2013 Jaarverslag & Jaarrekening 2013 Jaarverslag 2013 Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân Verslag van de Raad van Toezicht Onderstaande is het verslag van der Raad van Toezicht van de Stichting Bibliotheken

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Graafschap College

Jaarverslag 2014. Graafschap College Jaarverslag 2014 Graafschap College Jaarverslag 2014 Graafschap College Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van het Graafschap College. Tekst en opmaak: team communicatie Graafschap College Fotografie:

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken Jaarverslag 2014

Vereniging van Openbare Bibliotheken Jaarverslag 2014 Vereniging van Openbare Bibliotheken Jaarverslag 2014 Vereniging van Openbare Bibliotheken Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave De VOB in 2014 Speerpunten uit het verenigingsjaar Nieuwe Bibliotheekwet 5 Positionering

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken Jaarverslag 2010 inclusief Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken Jaarverslag 2010

Vereniging van Openbare Bibliotheken Jaarverslag 2010 inclusief Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken Jaarverslag 2010 Vereniging van Openbare Bibliotheken Jaarverslag 2010 inclusief Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken Jaarverslag 2010 Vereniging van Openbare Bibliotheken Jaarverslag 2010 inclusief Werkgeversvereniging

Nadere informatie

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs JAARVERSLAG Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1. Kerntaken en organisatie 1.1 Kerntaak 1.2 Organisatie 2. Strategisch beleid 2.1 De missie

Nadere informatie

Verhalen, beelden en informatie

Verhalen, beelden en informatie Kennis brengt je van A naar B Verbeelding brengt je overal. Albert Einstein Bibliotheek West-Achterhoek Voornemens 2012 2015 Inhoud Voorwoord 1. Missie en visie 5 Missie Inhoud of drager? Analoog of digitaal?

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 02 - Een woord vooraf

Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 02 - Een woord vooraf Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 02 - Een woord vooraf 03 - Kennis en informatie 04 - Digitaal en luisterend lezen 04- Samenwerking in collectie Jaarverslag 2014 05 - Ontwikkeling en educatie 06 - Lezen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Openbaar Primair Onderwijs Menterwolde, Stadskanaal en Veendam

Jaarverslag 2013 Openbaar Primair Onderwijs Menterwolde, Stadskanaal en Veendam rverslag 2013 Openbaar Primair Onderwijs Menterwolde, Stadskanaal en Veendam Hoogveen 1, 9501 XK Stadskanaal Postbus 310, 9500 AH Stadskanaal (0599) 696 390 info@opron.nl www.opron.nl VOORWOORD Met dit

Nadere informatie

Voorwoord. BOOR Jaarverslag 2012 2

Voorwoord. BOOR Jaarverslag 2012 2 Jaarverslag 2012 Voorwoord Voor u ligt het BOOR Jaarverslag 2012. Het is een roerig jaar geweest. De nasleep van de fraude rond huisvesting was nog goed voelbaar. De onderzoeken namen veel tijd in beslag.

Nadere informatie

Kaders voor meerjarenbeleid 2012-2015

Kaders voor meerjarenbeleid 2012-2015 Kaders voor meerjarenbeleid 2012-2015 kaders voor het strategisch beleid van PON 2012-2015-2015 13-1 Kaders voor het strategisch beleid van PON 2012-2015 Voorwoord Met het voorliggende document wordt beoogd

Nadere informatie

[Geef tekst op] Jaardocument 2014. Alles beweegt! Stichting Vitras. Postbus 1235. 3430 BE. Nieuwegein. 030-8802200. www.vitras.nl. K.v.K.

[Geef tekst op] Jaardocument 2014. Alles beweegt! Stichting Vitras. Postbus 1235. 3430 BE. Nieuwegein. 030-8802200. www.vitras.nl. K.v.K. [Geef tekst op] Jaardocument 2014 Alles beweegt! Stichting Vitras. Postbus 1235. 3430 BE. Nieuwegein. 030-8802200. www.vitras.nl. K.v.K. 30156605 Inhoudsopgave Jaardocument 2014 Hoofdstuk Titel Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag Domijn 2010

Jaarverslag Domijn 2010 Jaarverslag Domijn 2010 Jaarverslag 2010 Domijn 1 Jaarverslag 2010 Domijn 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 5 Deel 1 Volkshuisvestelijk Jaarverslag 7 2. Vaststelling jaarverslag door het bestuur 9 3.

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Albeda College. Jaarverslag 2010

Albeda College. Jaarverslag 2010 Albeda College Jaarverslag 2010 1 Lijst met gebruikte afkortingen AC: Audit Committee AD: Associate Degree AKA: Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent AMC: Auditing, Monitoring & Control ARBO: Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012. Thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis

Maatschappelijk verslag 2012. Thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis Maatschappelijk verslag 2012 Thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis Definitief, juni 2013 2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Biblionet Drenthe. Jaarverslag

Biblionet Drenthe. Jaarverslag Biblionet Drenthe Jaarverslag 2014 Voorwoord De inwoners van Drenthe blijven goed gebruik maken van de bibliotheekvoorzieningen in Drenthe. Weliswaar daalt het aantal uitleningen in de provincie gemiddeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4. Hoofdstuk 1 - Waar staat en gaat AV Zorggroep voor... 5 1.1 Identiteit... 5 1.2 Missie... 5 1.3 Visie...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4. Hoofdstuk 1 - Waar staat en gaat AV Zorggroep voor... 5 1.1 Identiteit... 5 1.2 Missie... 5 1.3 Visie... Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 - Waar staat en gaat AV Zorggroep voor... 5 1.1 Identiteit... 5 1.2 Missie... 5 1.3 Visie... 5 Hoofdstuk 2 - AV Zorggroep in ontwikkeling...

Nadere informatie

FOCUS OP KWALITEIT geïntegreerd jaardocument 2014

FOCUS OP KWALITEIT geïntegreerd jaardocument 2014 FOCUS OP KWALITEIT geïntegreerd jaardocument 2014 LEESWIJZER ALFA-COLLEGE GEÏNTEGREERD 2 Dit is het formele geïntegreerde jaardocument van het Alfa-college over 2014. Met dit document leggen we verantwoording

Nadere informatie

Jaarrekening PO-Raad 2010 2

Jaarrekening PO-Raad 2010 2 Jaarrekening 2010 Jaarrekening PO-Raad 2010 2 Jaarrekening 2010 PO-Raad Utrecht, 9 juni 2011 Inhoud Pagina A Toelichting op onderdelen van het financieel jaarverslag 7 A1 Verslag Raad van Toezicht 9 A2

Nadere informatie

Directieverslag 2013. Stichting Vecht en IJssel

Directieverslag 2013. Stichting Vecht en IJssel Directieverslag 2013 Stichting Vecht en IJssel Directieverslag 2013 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur... 4 2.3 Werkgebied...

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Zorg, speciaal onderwijs en arbeids(integratie) in bewogen tijden

Zorg, speciaal onderwijs en arbeids(integratie) in bewogen tijden Zorg, speciaal onderwijs en arbeids(integratie) in bewogen tijden Jaarverslag2014 Colofon Tekst Opmaak Fotografie Afdeling communicatie Koraal Groep, Sittard Dingo Design, s-hertogenbosch Marc Bolsius,

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie