Bibliotheek West-Achterhoek Jaarverslag Deel 1 Bestuursverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bibliotheek West-Achterhoek Jaarverslag 2013. Deel 1 Bestuursverslag"

Transcriptie

1

2 Bibliotheek West-Achterhoek Jaarverslag 2013 Deel 1 Bestuursverslag 2

3 Inhoud Voorwoord 4 Raad van Toezicht, doelstelling en missie 5 Landelijke, provinciale, regionale en lokale ontwikkelingen 8 Interne bedrijfsvoering 11 Bijlage: medewerkers per 31 december Dit jaarverslag bestaat uit twee delen: Een bestuursverslag (deel 1) en een Trendrapportage met Feiten en cijfers (deel 2) Dit jaarverslag is samengesteld volgens de richtlijnen die daartoe zijn opgesteld door de Algemene Rekenkamer. 3

4 1. Voorwoord 2013 was het jaar van de omwenteling voor de medewerkers van Bibliotheek West- Achterhoek. Achter de schermen moesten wij afscheid nemen van een groot aantal collega s om de gemeentelijke bezuinigingen te kunnen opvangen. Het doel was om in de toekomst met minder geld toch dezelfde service aan onze klanten te verlenen en de openingstijden en de collectie niet te beperken. Tegelijkertijd willen we geld overhouden om te innoveren, nieuwe diensten te ontwikkelen en op een andere manier te werken aan leesbevordering. De bezuinigingen geleid tot het sluiten van twee servicepunten in de gemeente Doetinchem: Gaanderen en De Huet. In plaats van deze kleine vestigingen zijn in Gaanderen en De Huet op alle scholen voor basisonderwijs bibliotheken op school geopend. Een deel van onze trouwe vrijwilligers is daar nu aan de slag om het lezen en het leenverkeer te begeleiden. De wens om ook in het algemeen het lezen dichter bij de jeugd te brengen en onze begeleiding op dat onderwerp te professionaliseren, heeft geleid tot het instellen van een unit educatie die inmiddels met 13 van de 18 scholen voor basisonderwijs in de gemeente Doetinchem contracten heeft afgesloten voor het vestingen van bibliotheken op school. De gemeente Bronckhorst heeft geld vrijgemaakt voor een combinatiefunctionaris die tot opdracht heeft om de vraag van scholen te inventariseren. Soms leidt dat tot de vestiging van een bibliotheek op school, soms is de interesse meer gericht op het ondersteunen van de leerwegen die de school zelf ontwikkelt. Na de interne reorganisatie is niet alleen een unit educatie actief, maar is eveneens een unit digitaal ingesteld waar de ontwikkeling van de digitale dienstverlening verder wordt uitgewerkt. Het gebruik van social media, het aansluiten bij de nationale digitale bibliotheek en het verder ontwikkelen van apps die tegemoet komen aan de wensen van onze leden, heeft hierdoor een extra impuls gekregen. Ook het klassieke bibliotheekwerk vernieuwt. Noodgedwongen zijn de medewerkers op de zogenaamde daluren alleen gaan werken. Dat leidt tot wisselende reacties van hen zelf en van het publiek. Gelukkig is er bij het publiek overwegend begrip voor het feit dat hulp niet altijd direct voorhanden is en veel medewerkers stellen het voortdurende contact met klanten op prijs: het is immers het hart van hun werk. Nu komt het aan op inventiviteit, het slimmer aanbieden van materialen en het sneller zoeken naar oplossingen voor vragen. Uit al deze voorbeelden blijkt de kwaliteit van onze medewerkers. Die mogen in dit voorwoord terecht in het zonnetje worden gezet. Ik bedank hierbij niet alleen hen, maar ook alle andere mensen die het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan het succes van de bibliotheek. Mw. drs. Wieb Broekhuijsen Bestuurder/directeur Bibliotheek West-Achterhoek 4

5 2. Raad van Toezicht, doelstelling en missie Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan van de Stichting. Samenstelling Hoofdfunctie Nevenfunctie(s) Voorzitter: De heer I.H.H. Lurvink (portefeuille onderwijs) Waarnemend voorzitter: Mevrouw A.M.F. Oosterwijk-van Hout (portefeuille personeelsbeleid) De heer J.H. de Boer (portefeuille cultuur) De heer D. Kasper (portefeuille financiën) De heer F. van Reenen (portefeuille juridische zaken) De heer H.W.A. Roes (op voordracht van de ondernemingsraad) Mevrouw S.G.J.M. Willems (portefeuille bedrijfsleven) Bestuurssecretaris ROC Graafschap College Vestigingsmanager thuiszorg consultant onderwijs Redacteur nieuws omroep Gelderland diverse functies op het gebied van kunst en cultuur kerkelijk vrijwilligerswerk seniorenweb Werkwijze De Raad van Toezicht handelt volgens de regels van het cultural governance. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsmatige c.q. toezichthoudende taken enerzijds en ondersteunende taken anderzijds. De thema s van het cultural governance worden planmatig in het vergaderschema opgenomen en telkens door twee leden van de Raad van Toezicht voorbereid. Zo is ook in 2013 aandacht besteed aan de evaluatie van het eigen functioneren, aan het rooster van aftreden en aan de samenstelling en het profiel van de Raad van Toezicht. Informatiebronnen De Raad wordt schriftelijk en mondeling geïnformeerd. De schriftelijke informatie bestaat uit financiële kwartaalrapportages, resultaatverantwoording per kwartaal van de voortgang van de strategische beleidsontwikkelingen en periodieke voortgangsberichten over de activiteiten van de stichting. De voorzitter van de Raad van Toezicht overlegt maandelijks met de directeur/bestuurder. Tevens wordt gevraagd en ongevraagd door de bestuurder mondeling verantwoording afgelegd. De financieel adviseur is bij financiële onderwerpen in vergadering van de Raad van Toezicht aanwezig om informatie te geven over het financiële beleid, de stand van zaken en de eventuele financiële risico s. 5

6 Bezoldiging De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Externe accountant Op 18 december 2012 heeft de RvT Deloitte verzocht de jaarrekening over het afgelopen jaar te controleren. Bij het bespreken van de jaarrekening en de andere jaarstukken is de externe accountant die de controle heeft uitgevoerd in de vergadering aanwezig geweest om toelichting te geven en de Raad van Toezicht te adviseren over het te voeren beleid. De Raad voor Jaarverslaggeving heeft een richtlijn opgesteld voor organisaties zonder winststreven. Na overleg met de accountant is besloten om richtlijn RJ 640 niet te hanteren. Er is hiervoor geen wettelijke verplichting. Een belangrijke reden om af te zien van het hanteren van deze richtlijn is het op de balans zetten van de collectie, hetgeen tot een grote verschuiving in de financiële huishouding zal leiden. Richtlijn RJ 640 geeft adviezen met betrekking tot de inhoud van het jaarverslag. Dit jaarverslag is dan ook conform die adviezen samengesteld. Jaarverslag en jaarrekening. De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van 26 maart 2013 de jaarrekening 2012, alsmede het inhoudelijk jaarverslag 2012 goedgekeurd. Conform de opdracht in de budgetovereenkomst zijn deze stukken vóór 1 april toegezonden aan de gemeenten. Vergaderingen 2013 De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 5 keer vergaderd. De reguliere vergaderingen vonden plaats op 26 maart 2013, 29 augustus 2013, 17 september 2013, 15 oktober 2013, 10 december Tijdens een extra vergadering op 19 november 2013, aansluitend aan de evaluatievergadering van de RvT, werd gesproken over de reorganisatie. Besluitvorming vond plaats met betrekking tot: - goedkeuring van het inhoudelijk jaarverslag - goedkeuring van de financiële jaarrekening - goedkeuring van de begroting - goedkeuring evaluatierapport RvT - goedkeuring verleend aan mw Broekhuijsen tot het starten van het proces tot verkoop van het pand in Wehl - mandateren van mw Broekhuijsen tot het vinden van een nieuwe softwareleverancier. De Raad van Toezicht liet zich informeren over: - landelijke bibliotheekontwikkelingen - de voortgang van de samenwerking binnen SAMBA - mogelijke gevolgen van de bezuinigingsopdrachten voor de verschillende vestigingen - gevolgen van de reorganisatie voor de organisatie. Overig - De Raad van Toezicht was aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle personeelsleden Rol van de Raad van Toezicht tijdens de reorganisatie Namens de Raad van Toezicht heeft de heer D. Kasper zitting genomen in de bezwarencommissie die in het kader van de reorganisatie is ingesteld. Samen met de vertegenwoordiger van de OR hebben zij de heer W. Wetzels verzocht als onafhankelijk voorzitter op te treden. 6

7 Bij de bezwarencommissie zijn twee bezwaren ingediend die allebei niet gegrond zijn bevonden. Raad van Bestuur Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, mevrouw drs. W.L. Broekhuijsen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de Stichting en draagt zorg voor de continuïteit van de Stichting. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur legt tevens verantwoording af aan interne en externe organen, zoals de Ondernemingsraad en de gemeenten als subsidiegever. De bestuurder-directeur was als adviseur bij elke vergadering van de Raad van Toezicht aanwezig, behalve bij de besloten vergadering van de Raad van Toezicht over het eigen functioneren. Middels voortgangsberichten werd melding gedaan van de ontwikkeling van het strategisch beleid. Statutaire naam, doelstelling en beleid In de Statuten staat het volgende vermeld: Stichting Bibliotheek West-Achterhoek is gevestigd te Doetinchem. De Stichting heeft ten doel: de bevordering van de Openbare Bibliotheekvoorziening in haar werkgebied ten behoeve van de gehele bevolking zonder onderscheid van godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid of sociale groepering. Het werkgebied van de Stichting bestaat uit de gemeenten Doetinchem, Doesburg en Bronckhorst. De Stichting tracht dit doel te bereiken door: - Het oprichten en in stand houden van een openbare bibliotheek. - Het al dan niet in eigen beheer voorzien in Back Office Publieksdiensten evenals facilitaire diensten. - Het samenwerken met andere basisbibliotheken en ondersteunende instellingen in een netwerkorganisatie. - Alle overige wettelijke middelen. Het beleid waarmee de doelstelling wordt nagestreefd staat vermeld in het meerjaren beleidsplan Verhalen, beelden en informatie dat in 2011 is vastgesteld. Missie Bibliotheek West-Achterhoek biedt verhalen, beelden en informatie en helpt bij het vinden en duiden hiervan. Visie De bibliotheek vormt de eerste schakel in de kenniseconomie. Niet alleen vormen vaardigheden op het gebied van taal en lezen het fundament hiervoor, maar het gaat ook om een onafhankelijke ordening en duiding van bronnen. De bibliotheek groeit in onze ogen uit tot een ketenorganisatie, die in samenwerking met anderen, zaken tot stand brengt die lokaal van belang zijn. Daarnaast bedient de bibliotheek de huidige klantenkring. De bibliotheek kiest ervoor om op korte termijn het voor klanten aantrekkelijker te maken om meer te lezen en te zoeken naar onafhankelijke en betrouwbare informatie door invoering van het winkelconcept, gericht op het versterken van de uitleenfunctie. Dat winkelconcept is gericht op het verhogen van het aantal uitleningen door tegemoet te komen aan de vraag van het grote publiek. De speerpunten waarop de komende periode ontwikkeling gaat plaatsvinden zijn: A. een verantwoord vestigingsbeleid B. innovatie van de dienstverlening C. versterking van de inhoud D. cultureel ondernemerschap 7

8 3. Landelijke, provinciale, regionale en lokale ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Nieuwe Bibliotheekwetgeving Ook in 2013 kwam de nieuwe bibliotheekwet - Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) - niet gereed. Er zijn gelukkig wel belangrijke stappen gezet. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari Deze nieuwe bibliotheekwet heeft tot doel te komen tot een actualisering van de wettelijke bepalingen voor de openbare bibliotheek. Want de huidige Wet op het specifiek cultuurbeleid (Wsc) is sterk verouderd. Het biedt geen adequate basis meer voor de huidige praktijk van het bibliotheekwerk en voor de digitale ontwikkelingen in de bibliotheeksector. In de ledenvergadering van december 2012 hebben de leden van de branchevereniging VOB besloten om een werkgroep onder leiding van Ton Brandenbarg in te stellen met als opdracht de extra ledenvergadering van 28 februari 2013 voor te bereiden. In deze ledenvergadering formuleerde de branche haar standpunt op basis van het advies 'De VOB op weg naar een bibliotheekwet' van de werkgroep Brandenbarg. Het ministerie van OCW gaf een technische briefing op 25 april 2013 over de concepttekst bibliotheekwet. Op 19 april 2013 publiceerde het ministerie van OCW de wetstekst. De VOB riep haar leden op te reageren op de conceptwet met een daarvoor gemaakt manifest 'Op weg naar een bibliotheekwet'. Hierin zijn de uitkomsten van de extra ledenvergadering 26 februari 2013 samengebracht. Ruim 168 mensen hebben gereageerd op deze conceptwet. In heel veel reacties wordt gepleit voor het behoud van de fysieke bibliotheek. In het nieuwe voorstel is helaas de verantwoordelijkheid van elke stad en dorp om een volwaardige bibliotheekvoorziening aan haar inwoners te bieden niet opgenomen. Door bezuinigingen op het gemeentebudget dreigen steeds meer bibliotheken in stadswijken en dorpen te worden gesloten. De VOB doet daarom een oproep aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Tweede Kamer om deze gemeentelijke verantwoordelijkheid alsnog in de wet te regelen. Nieuwe rol Koninklijke Bibliotheek Op 1 januari 2015 zal naar verwachting de nieuwe bibliotheekwet in werking treden. Op grond van deze wet worden per genoemde datum de taken die door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) worden uitgevoerd, geïntegreerd met de taken van de Koninklijke Bibliotheek (KB). De KB gaat hierdoor vanaf 2015 een centrale rol spelen in het stelsel van openbare bibliotheken. Bijdrage digitale content De afgelopen jaren leggen de bibliotheken gezamenlijk steeds meer geld in om digitale content aan te schaffen. Van 0,20 per inwoner in 2010 loopt het bedrag op tot 0,45 per inwoner in Dat houdt in dat de branche in de periode bereid is om ruim 13 miljoen euro op tafel te leggen voor gezamenlijk inkoop van e-content. Voor 2013 geldt een bijdrage van 0,30 per inwoner. Ebooks Op de algemene ledenvergadering van de VOB van 13 juni 2013 hebben de bibliotheekdirecteuren stevig gediscussieerd over het e-bookpluspakket. Het is beperkt in omvang, in techniek en in actualiteit. Toch willen zij een aanbod hebben voor de leden van de bibliotheek die e-books willen lezen. Eind 2013 is getest met het ebookplatform en bibliotheekleden kunnen vanaf begin 2014 e-books bij de bibliotheek lenen. De voorwaarden voor het pakket zijn tot stand gekomen in onderhandeling met de uitgevers. Het pakket heet het e-bookpluspakket. Het e-bookpluspakket houdt in dat bibliotheekleden 18 e-booktitels kunnen kiezen uit een grote collectie van tussen de 1 en 3 jaar oud. 8

9 Gelderse samenwerking Vooruitlopend op de participatie in het provinciale bibliotheeksoftwaresysteem (medio 2015) heeft Bibliotheek West-Achterhoek aansluiting gezocht bij de provinciale collectievorming. Per 1 juli wordt de collectievorming gedaan door een team van specialisten in Arnhem. Daarnaast werd het titelbeheer ook centraal opgepakt. Bibliotheek West-Achterhoek wordt vertegenwoordigd door de directeur/bestuurder die in het Gelders Netwerk verkozen is tot voorzitter (sinds oktober 2012). De bibliotheek speelt een actieve rol bij de vertegenwoordiging van het netwerk bij de provincie, het organiseren van de inhoudelijke dialoog over het bibliotheekwerk, de innovatie en de tot stand koming van de strategie. West-Achterhoek participeert in een aantal provinciale themaverbanden, zoals Ontmoeting en Debat en De Bibliotheek op School. Zij laat zich door collega s uit Oost-Achterhoek vertegenwoordigen bij het themaverband informatiemanagement en zoekt vanuit de lokale situatie aansluiting bij de projecten Laaggeletterheid en Voordeel met je biebpas. Samenwerking in de Achterhoek Digitaal werkplan In oktober wordt een SamBA Adviseur digitale dienstverlening aangesteld die de directeuren adviseert over de digitale dienstverlening, webtoepassingen en nieuwe technieken. Deze adviseur analyseert nieuwe ontwikkelingen rond digitale dienstverlening en de inzet van internet als communicatiekanaal. Begin oktober wordt het Digitaal Werkplan 2014 gepresenteerd. De speerpunten van dit werkplan concentreren zich op het realiseren van digitale (gemaks-)diensten, het aanhaken bij de landelijke ontwikkelingen rondom het lenen van e-books, het realiseren van continu klantonderzoek en het aanhaken aan overige landelijke ontwikkelingen. Marketing In 2013 werd tevens vier maal een specifieke marketingactie samen met de andere bibliotheken uit de Achterhoek gerealiseerd. Deze varieerden van het organiseren van inspiratiesessies met betrekking tot de klantcontacten tot het aanbieden van kortingsbonnen voor het bibliotheeklidmaatschap. Contacten met de gemeenten Algemeen Conform de budgetovereenkomst is in 2013 in iedere gemeente tweemaal contact geweest met de verantwoordelijke wethouder. Het contact met de beleidsambtenaren is veelvuldig en intensief. In 2013 is voor het eerst gewerkt met een productboek en een productbegroting. De afspraak dat vanuit de gemeenten nieuwe inhoudelijke doelstellingen aangehaakt aan het gemeentelijk beleid zouden worden vastgesteld, is in 2013 nog niet van de grond gekomen. G!ds De uitvoering van G!ds verloopt in twee van de drie gemeenten voorspoedig, voor de gemeente Doesburg beheert Bibliotheek West-Achterhoek geen data in G!ds. De contracten lopen medio 2014 af, er zijn besprekingen gestart voor de continuering hiervan. 9

10 Bronckhorst De gemeente Bronckhorst gaf de bibliotheek gelijk naar aanleiding van de bezwaarprocedure die werd gestart als gevolg van de onaangekondigde korting op het budget. Een rekenfout leidde tot de noodzaak om deze procedure te starten en de gemeente heeft hieraan ruiterlijk gevolg gegeven toen de bezwarencommissie de gemaakte fout erkende. Beleidsinhoudelijk heeft de gemeente zich gebogen over een aantal strategische vragen met betrekking tot het bibliotheekwerk. In opdracht van de gemeente werkte Bibliotheek West-Achterhoek een aantal scenario s uit die op ambtelijk niveau zijn besproken. Heel tevreden stemde het begin van Boekstart in deze gemeente, die nu als laatste gemeente ook meedoet aan het stimuleren van ouders via het consultatiebureau bij het aanbieden van boekjes aan de allerjongsten. Dit samenwerkingsverband tussen gemeente, Yunio en de bibliotheek werd namens de gemeente door wethouder Steffens ondertekend. Doesburg In 2013 besloot het college van B&W van de gemeente Doesburg dat de bibliotheek zou gaan verhuizen naar De Linie. Het doel is tweeërlei: enerzijds speelt de gemeentelijke bezuinigingstaak een rol, anderzijds hecht de gemeente grote waarde aan de samenwerking tussen de Buurtacademie en Bibliotheek West-Achterhoek. De verhuizing zal medio 2014 plaatsvinden. Inmiddels is de werkwijze van de bibliotheek aan het veranderen: de invoering van zelfbediening voor de klanten maakt het mogelijk om ook in Doesburg met eenmansbezetting te werken. Doetinchem De gemeente heeft een aantal forse bezuinigingen doorgevoerd, maar door het temporiseren van een aantal bezuinigingsmaatregelen is bereikt dat de vestiging in Wehl tot 1 januari 2017 in aangepaste vorm gehandhaafd kan blijven. Met de dorpsraad, Het Timpaan en de Stichting Vrienden van de Bibliotheek in Wehl worden plannen gemaakt opdat de bibliotheekfuncties ook na die datum gehandhaafd kan blijven, maar in een andere vorm dan nu het geval is. De servicepunten De Huet en Gaanderen zijn per 1 januari 2013 gesloten, de afhandeling van het leenverkeer en het realiseren bibliotheken op school waardoor de collectie jeugdboeken van Gaanderen en De Huet een andere bestemming kreeg vergde nog enkele maanden na de sluitingsdatum. Samenwerking met andere organisaties Structurele samenwerking voor/in het gehele werkgebied vindt plaats met - Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers - Volksuniversiteit - Stichting Senioren Ontmoetingspunt - Graafschap College - Sensire - Seniorweb - Onderwijsinstellingen, zowel voorschoolse opvang, basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs - Brede School Netwerk - Buurtacademie Doesburg - Vrienden van de bibliotheek Hengelo - Galerie van de Bibliotheek Zelhem - Dorpsraad Wehl - Vrienden van de Bibliotheek in Wehl Bibliotheek West/Achterhoek participeert in de volgende overlegorganen: 10

11 Samenwerkende Gelderse Bibliotheken Achterhoek 2020 Bronckhorst - Galerie Zelhem - Overleg met de gemeente over jongeren, ouderen, spreidingsbeleid - Stichting Kunst en Cultuur Bronckhorst - Projectgroep IKC Steenderen Doesburg - Coördinatie leesbevorderingsproject in nauwe samenwerking met een aantal partners. - Taalacademie (samen met de Buurtacademie) - Jongeren Informatie Punt - Onderwijsachterstandenbeleid Doetinchem - t Brewinc: voorzitterschap - LOCO Locaal Overleg Culturele Ondernemingen, overleg tussen Amphion, Bibliotheek, Gruitpoort, Muziekschool - Brede School: stuurgroep en projectgroep 4. Interne bedrijfsvoering Medewerkers Reorganisatie De medewerkers vormen de bedrijfskracht van de organisatie. Hun inzet is formidabel geweest tijdens en na de zware reorganisatie van het afgelopen jaar. De reorganisatie heeft geleid tot een volledig nieuwe organisatie met een andere invulling van het management, nieuwe functieprofielen, het opheffen van de scheiding van back- en frontoffice en het instellen van specialistische units. Dat laatste had tot doel om medewerkers beter in staat te stellen zich inhoudelijk verder te bekwamen. Professionalisering van de organisatie is essentieel. Tijdens de reorganisatie zijn veel gesprekken met individuele medewerkers gevoerd, die uiteindelijk hebben geleid tot een inventarisatie van de scholingsvraag (0-meting en plaatsingsgesprekken). De scholing wordt in 2014 uitegrold. Begin april werd een akkoord bereikt met de ABVAKABO over het sociaal plan. Tijdens de reorganisatie zijn twee officiële bezwaren ingediend, die aan een onafhankelijke commissie zijn voorgelegd. De commissie beoordeelde beide bezwaren als ongegrond. In het jaarverslag van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen komt één klacht voor, die niet tot verdere acties heeft geleid. Het is niet helemaal duidelijk of deze klacht te maken heeft gehad met de reorganisatie. Specialistische kennis en ondersteuning op het gebied van HRM wordt verkregen bij SLS (Shared Library Services), een service-organisatie voor bibliotheken. Daar is per 1 januari 2014 ook de volledige verzuimbegeleiding ondergebracht. Een andere vorm van sociaal beleid is het bieden van stages en werkervaringplekken. De bibliotheek investeert in een goede begeleiding van lerende mensen. Opleiding en scholing Er wordt actief geïnvesteerd in een scholingsprogramma. Vanwege de reorganisatie is zoveel mogelijk budget vrijgemaakt om mensen in staat te stellen te voldoen aan de functie-eisen. Daarom is meer dan de landelijk vastgestelde norm van 3% van de bruto salarislasten in de reservering voor de reorganisatie opgenomen. 11

12 Vrijwilligersbeleid Naast de CAO gerelateerde en dus betaalde functie, kent Bibliotheek West-Achterhoek vele medewerkers die hun deskundigheid onbetaald inzetten voor aanvullende diensten. Met alle vrijwilligers is een vrijwilligersovereenkomst afgesloten, conform het model van de Doetinchemse vrijwilligerscentrale. Ondernemingsraad De Bibliotheek kent een Ondernemingsraad (OR). Sinds 1 juli 2013 is de omvang van de organisatie teruggelopen, waardoor de wettelijke basis voor de OR is weggevallen. Hierover heeft de OR het standpunt ingenomen dat het aantal leden zal teruglopen van vijf naar drie en dat gewerkt zal worden op basis van de regels rond medezeggenschap. De interne regelingen voor het werk van de leden van de Medezeggenschapsraad blijven onverkort gehandhaafd. Opleiding, vergoeding en overleg vinden plaats conform de Wet op de Ondernemingsraden. De directeur wordt bij het werken met de Medezeggenschapsraad ondersteund door de P&O beleidsmedewerker van SLS. Er waren binnen de OR in 2013 geen vacatures. Vanwege de reorganisatie is er intensief overlegd tussen OR en directie. Zij vergaderden op 10, 16 en 29 januari, 18 februari, 3 maart, 30 mei, 11 juni en 25 juni, 9 juli en 17 september en 19 december. De OR is advies gevraagd over: o Het reorganisatieplan o De functiematrix o Het outsourcen van de financiële administratie De OR is om instemming gevraagd over: o De keuze van het outplacementbureau o Maatregelen sociale veiligheid in verband met het alleen werken o De regeling variabele uren o De regeling bijzonder verlof o De regeling gesprekscyclus. Tevens heeft de OR een lid voorgedragen voor de onafhankelijke bezwarencommissie die conform bijlage D van de bibliotheek COA in het kader van de reorganisatie is ingesteld. Financieel beleid 2013 stond in het teken van de reorganisatie en daaruit voortvloeiende hervormingen. Twee keer per jaar vindt met de portefeuillehouder van elke gemeente een gesprek plaats met de Raad van Bestuur. Dan wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Dan worden ook begroting en jaarrekening besproken. 12

13 Bijlage: Medewerkers per 31 december 2013 Wieb Broekhuijsen Directeur Anja de Graaf Senior medewerker Bedrijfsondersteuning Ron van den Heuvel Senior medewerker Bedrijfsondersteuning Mariken van der Meijden Secretaresse Saskia Dik Administratief medewerker Andre Ebbers Administratief medewerker Peter Wekking Medewerker Marketing en Public Relations / Medewerker Bibliotheekautomatisering en O&O Paul Visser Specialist Collectiebeleid / Bibliotheek medewerker Madou Bruins Webredacteur / Medewerker Educatie Dicky van den Broek Medewerker Nieuwe Media Rina Bulsink Teamleider Vestigingen / Bibliotheek medewerker Helga Smits Teamleider Vestigingen Marieke Beerten Teamleider Vestigingen Erna Krol Teamleider Educatie / Specialist Educatie Jacqueline Terwijn Specialist Educatie / Medewerker Educatie / Medewerker Bibliotheekautomatisering en O&O Jenny Kolkena Bibliotheek medewerker / Medewerker Educatie Ingrid Jolink Medewerker Educatie Ineke Jolink Medewerker Educatie / Bibliotheek medewerker Alita Ordelman Medewerker Educatie / Bibliotheek medewerker Dorine Reinders Medewerker Educatie / Bibliotheek medewerker Hanny Bosch Medewerker Educatie / Bibliotheek medewerker Lenie Niessink Medewerker Educatie / Bibliotheek medewerker 13

14 Karin van den Dikkenberg Medewerker Educatie / Bibliotheek medewerker Mirjam Bruil Bibliotheek medewerker Yvonne Jansen Bibliotheek medewerker Annette van Cappellen Bibliotheek medewerker Marjan Schipper Bibliotheek medewerker Ans van Es Bibliotheek medewerker Dinie Ubbing Bibliotheek medewerker Heidi de Graaf Bibliotheek medewerker Rolinka van den Hof Bibliotheek medewerker Yvonne Koekkoek Bibliotheek medewerker Marianne Luiten Bibliotheek medewerker Lenie Niessink Bibliotheek medewerker Martin Ordelmans Bibliotheek medewerker Trees Peters Bibliotheek medewerker Elly de Ruiter Bibliotheek medewerker Marjan Schipper Bibliotheek medewerker Ria Veldkamp Bibliotheek medewerker Erna Bruggink Medewerker Collectie Jim Lawa Medewerker sorteercentrum Farcia Bechan Medewerker publieksservice Gastvrouw/heer Steenderen Denny Legters 14

15 Wilma Wight Melanie Manschot Boek aan huis Doetinchem Mevr. A. Kooistra De heer. Vreeswijk, van Mevrouw Vreeswijk, van Mevr. Woude, van der Mevr. D. Wouters Boek aan huis Wehl Mevr. M. Klijn Boek aan huis Doesburg De heer E. Nijholt Mevr. M. Frowijn Mevr. N. Boetzel Boek aan huis Vorden Mevr. E. Marijnissen Boek aan huis Zelhem Mevr. M.A. Opmeer Vrijwilligers Doetinchem Wim Gertzen Ruud Gudden Femke Kaak 15

16 Haiko Koe, de Tineke Makkinje Heather Rijntjes Marcel Smit Marcel Vervelde Stagiair Doetinchem Paul Kobessen Stagiaire Doesburg Debbie Aagten Stagiair Vorden Bram Bosma 16

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

Onderzoek effectiviteit subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onderzoek effectiviteit subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op basis van artikel

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: Onderwerp Oprichting Stichting Museum Jan Cunen. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: Onderwerp Oprichting Stichting Museum Jan Cunen. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: Onderwerp Oprichting Stichting Museum Jan Cunen. Voorstel 1. In te stemmen met de oprichting van Stichting Museum Jan Cunen (ontwerpbesluit). 2. In te stemmen

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 14 november 2014 Van Lily Knibbeler/Mireille

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vragen inzake salariëring Bureau Jeugdzorg Vragen van het lid van Provinciale Staten mevrouw Lestrade-Brouwer d.d. 21 juni 2008 Bijlage(n) 3

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurlijke afspraken openbare bibliotheekwerk en conceptwetsvoorstel

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016 Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen Beleidsplan 2014-2016 1 Lochem, december 2013 1. Fonds 1819 Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Preambule Bij het opstellen van onderhavige bestuurscode is uitgegaan van de richtlijnen die zijn vastgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in het

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord 1 Gemeente Zandvoort -7" Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. en W. 2 4 MEI 2016 Agendapunt: )1 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Digitale publicatie

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Dit integrale voorstel zal kort na het plaatsvinden van de voorjaarsconferentie 2001 worden toegezonden. 1. Nieuwe bestuursstructuur Zeeuws Museum

Dit integrale voorstel zal kort na het plaatsvinden van de voorjaarsconferentie 2001 worden toegezonden. 1. Nieuwe bestuursstructuur Zeeuws Museum Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge/G.L.C.M. de Kok Onderwerp: Aanvulling op relatie provincie - gelieerde instellingen nr: 012276/3 vergadering PS: 29 juni 2001 nr: WEB-439A agenda nr:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Haaglanden gevestigd te s-gravenhage vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 19 maart 2015 Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang Profielschets Raad van Toezicht Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Datum: februari 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Junis Kinderopvang is een ambitieuze

Nadere informatie

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 24 februari 2016 Registratienummer: TB16.5527469 Agendapunt: 10 Onderwerp: Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland Voorstel: I.

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas 11 juni versienummer 1.3 Uitgave: Versie: 1.1 Datum: 10 mei Opsteller: Projectleider: Opdrachtgever: Nicolette van Ham Nicolette van Ham Coen van Hoogdalem Wijziging

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan.

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. BELEIDSPLAN AFDELING OLDAMBT 2016 1. Inleiding Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. Het beleidsplan dient daarmee

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35295 10 december 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2014, nr. WJZ/687894

Nadere informatie

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT 1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT Inhoudsopgave Reglement Artikel 1 Benoeming en samenstelling Accreditatiecommissie Artikel 2 Benoeming en samenstelling Functiecommissie Artikel 3 Taak Accreditatiecommissie

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en Visie van de MR 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Als bepaalde documentatie op het moment van dit verzoek niet beschikbaar is, dan hoeft u hiervoor geen additionele inspanningen te verrichten.

Als bepaalde documentatie op het moment van dit verzoek niet beschikbaar is, dan hoeft u hiervoor geen additionele inspanningen te verrichten. Bijlage: Lijst van benodigde documenten Ter voorbereiding op de audit in uw bibliotheek is het noodzakelijk dat de auditor vooraf relevante documentatie over uw organisatie ontvangt. Hieronder is per onderdeel

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/07245 Uw brief van: 19 oktober 2016 Ons nummer: Willemstad, 11 november 2016

Aan dtkv. 2016/07245 Uw brief van: 19 oktober 2016 Ons nummer: Willemstad, 11 november 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/07245 Uw brief van:

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie